przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 25 maja 2010 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli p. Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta i p. Jolanta Danielak Wiceprzewodniczca Rady Miasta. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak i Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i Sekretarz Miasta p. Ew Trzcisk i przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. Porzdek obrad 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze - druk nr 903, 2) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 904, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 905, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 906, 5) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci - druk nr 907, 6) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908, 7) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 909, 8) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 910, 9) zmieniajca uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 911, 10) przystpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - druk nr 912, 11) ustalenia zasad odpłatnoci za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Zamknicie sesji. 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, i Prezydent Miasta w dniu 21 maja 2010 r. przedłoył wnioski o zmian porzdku obrad: 1) o ujcie w porzdku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze - druk nr 914 1, 2) informacj o wycofaniu inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie przystpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - druk nr (projekt uchwały ujty w porzdku obrad w pkt 3 ppkt 10), 3) o ujcie w porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 915 3, 4) o ujcie w porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 916 4, 5) o ujcie w porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta wnosił równie o zastpienie projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 na druk nr 909 projektem na druku nr 909A 6 oraz o wprowadzenie do porzdku obrad kolejnego projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr i o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnoci za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - druk nr 913 8, uchwał t musimy jeszcze dopracowa. Głosowania nad zmianami porzdku obrad 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze - druk nr 914. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu projektu uchwały w sprawie przystpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - druk nr 912. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 1 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze - druk nr 914 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra - druk nr 912 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 915 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 916 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 917 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 909A Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 918 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnoci za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - druk nr 913 Załcznik nr 2-11 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 2

3 3) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 915. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 18 głosy, przeciw 2 głosy, wstrzymujcych 1 głos. 4) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 916. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. 5) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 917. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 6) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na zastpieniu projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 909 projektem na druku nr 909A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. 7) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatnoci za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze - druk nr 913. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. W trakcie procedowania nad projektem uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr Rada dokonała kolejnych zmian porzdku obrad polegajcych na: zdjciu z porzdku obrad projektów uchwał 1) zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr oraz 2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr Rada Miasta t zmian porzdku obrad dokonała w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos, obecny 1 głos. 1 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 910 Załcznik nr 2-8 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 3

4 rozszerzeniu porzdku obrad o kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr Rada Miasta zmiany porzdku obrad dokonała w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 13 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujcych 2 głosy, obecny 1 głos. 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: Porzdek obrad po zmianie 1) nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze - druk nr 903, 2) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 904, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 905, 4) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 906, 5) wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci - druk nr 907, 6) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908, 7) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 909A, 8) zmieniajca uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata druk nr 911, 9) nadania nazwy placowi w Zielonej Górze - druk nr 914, 10) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 915, 11) ustalenia opłat za wiadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra - druk nr 916, 12) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra - druk nr 917, 13) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 918, 14) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Zamknicie sesji. 1 Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 919 Załcznik nr 2-17 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski: 1. Na ulicy Strumykowej, wszystkie numery parzyste i cz nieparzystych posiadaj tylko jeden wski wyjazd i do tego tylko do ulicy Sulechowskiej. W godzinach szczytu jest ciko wjecha i wyjecha. Dotychczasowy dojazd przez teren Spółdzielni Naftowiec i drogi innych wspólnot do ulicy Zdrojowej Spółdzielnia odciła w rodku Strumykowej przy swoim bloku. Istnieje droga techniczna San-Budu wzdłu działek od bloku nr 28 do Zdrojowej. Mona j wykorzysta, gdy budowa si koczy. Mieszkacy ulicy Strumykowej pytaj, czy jest to moliwe, jeli tak, to kiedy bdzie zrobione? 2. Przy kocu ulicy Lechitów został zdemontowany plac zabaw. Mieszkacy pytaj, dlaczego tak si stało i czy demonta wykonano ju na stałe, czy aby zamontowa nowe urzdzenia na tym placu, który cieszył si wród dzieci i rodziców du popularnoci? 3. Robert Wieliszewski, mój ucze i harcerz pyta pana prezydenta, czy jest moliwe przekazanie budynku przy ul. Sportowej 3 na rzecz OPP 31 Druyny Harcerzy Pajki bez przeprowadzania w nim remontu? Harcerze chc sami poszuka firm, które wykonałby remont tego obiektu, skoro nie jest zainteresowane tym Miasto, stwierdzajce nieopłacalno remontu. 4. Panie Prezydencie! Na poprzedniej sesji Rady Miasta zadałem Panu pytanie i uzyskałem nastpujc odpowied: Na sesji w dniu 22 grudnia 2009 r. na moje pytanie dotyczce ulicy Kolejowej (enklawa przy Starym Kisielinie) dostałem odpowied, e do dnia 15 kwietnia 2010 r. wykonane zostan roboty naprawcze zwizane z wyrównaniem nawierzchni gruntowej tej ulicy, a ponadto w miejscach lokalnych zanie zostanie ułoona warstwa tłucznia kamiennego. Do tej pory, obiecane prace nie ruszyły - jak zwracaj uwag mieszkacy tej ulicy. W zwizku z tym pytam, kiedy zostan wykonane? Jezdnie o nawierzchni gruntowej ulic: Kolejowej, Okrnej i pozostałych, które przebiegaj w rejonie m. Stary Kisielin zostały naprawione w dniach 28 i 29 kwietnia br. Za wyrównanie nawierzchni tych ulic mieszkacy dzikuj, natomiast pytaj, kiedy najgorsze ich fragmenty zostan wzmocnione tłuczniem? Czy jest moliwe Panie Prezydencie, aby w zwizku z remontem ulicy Ogrodowej wyrówna i wzmocni tłuczniem drog gruntow łczc ulic Kukułcz z Fabryczn (biegnc wzdłu ogrodzenia siedziby Radia Zachód)? Podczas remontu ulicy Ogrodowej wielu kierowców wybiera ten łcznik jako drog alternatywn, a jest ona w fatalnym stanie. 5. Na poprzedniej sesji Rady Miasta zadałem Panu pytanie: Czy Pan Prezydent dokonał ju analizy oferty TVP S.A Oddział w Gorzowie Wlkp. emisji programów promocyjno - informacyjnych Zielonogórski Magazyn Samorzdowy? Jeli tak, to, jaka jest Paska odpowied? Jeli nie, to dlaczego? Czy wpłynły inne oferty produkcji i emisji od innych podmiotów, na co Pan czeka od momentu uchwalenia budetu, wic od 3 miesicy? Jeli nie wpłynły, to dlaczego Pan nie odpowiada na ofert TVP? Kiedy ma Pan zamiar wyłoni wykonawc tego zadania? Po wyborach samorzdowych, czy gdy pojawi si odpowiedni podmiot? Prosz o podanie szczegółowego harmonogramu działa w tej sprawie. I uzyskałem nastpujc odpowied: Propozycja TVP S.A. Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim ma charakter oferty handlowej. Nie mam obowizku przedstawia szczegółowych harmonogramów rozpatrywania ofert handlowych. W dalszym cigu oczekuj na konkurencyjne oferty od innych podmiotów. Dziki temu bdzie moliwo porównania i wybrania korzystniejszej propozycji. Panie Prezydencie ponawiam swoje pytanie, kiedy ma Pan zamiar wyłoni wykonawc zadania Promocja samorzdu lokalnego? Jest ono tym bardziej zasadne, e w midzyczasie rozmawiał Pan z dyrekcj TVP S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. na temat transmisji meczów ulowych i jako w tym przypadku nie oczekiwał Pan na konkurencyjne oferty od innych podmiotów? 6. Kiedy w kocu zostanie dokonana rozbiórka budynku na tyłach kamienic przy ulicy Alei Konstytucji 3 Maja (nr 2-10, usytuowanych naprzeciwko byłego kina Wenus)? Przypominam, e pytałem ju o to dwa razy, a obiekt grozi zawaleniem. Co ciekawe ZGKiM zaplanował t rozbiórk na rok Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 5

6 Radny p. Kazimierz Łatwiski: 1. Jaka jest aktualna sytuacja w zakresie obrony przeciwpowodziowej uj wody w Sadowej i w Zawadzie. Prosz o odpowied na to pytanie w dniu dzisiejszym. 2. Czy Pan Prezydent znajdzie ródła finansowania w kwocie zł na roliny ozdobne w donicach? Takie były postulaty radnych rónych opcji na sesji Rady Miasta. 3. Jakie s koncepcje rozwizania problemu braku miejsc parkingowych na stadionie ulowym. Czy oprócz budowy parkingów nie naleałoby zapewni wicej kursów komunikacji miejskiej? 4. W jaki sposób Pan Prezydent zamierza rozwiza problem braku mieszka komunalnych i socjalnych. Czy Pan Prezydent akceptuje 7 letni okres oczekiwania na mieszkania komunalne? 5. Prosz o informacj na temat domów dziennego pobytu dla osób bezdomnych. 6. Dlaczego Pan Prezydent nie przygotował adnych terenów inwestycyjnych dla nowoczesnego przemysłu w Zielonej Górze, mimo upływu prawie całej kadencji? Rada Miasta wyznaczyła takie tereny w studium i w planach zagospodarowania przestrzennego były one przedmiotem licznych analiz i głbokiego kompromisu z mieszkacami. W ostatnich miesicach do Gorzowa Wielkopolskiego sprowadzono kolejnego inwestora, kooperanta TPV, który da prac tysicu osób i wpływy do budetu w kwocie ok. 10 milionów złotych rocznie. W załczeniu przekazuj dane o liczbie bezrobotnych z regionu Zielonej Góry na grudzie 2009 r.: Powiat Liczba bezrobotnych Zielona Góra (grodzki) 4363 Zielona Góra (ziemski) 4346 Nowa Sól 7838 Krosno Odrzaskie 4988 Razem: Dlaczego Pan Prezydent nie wykonał koncepcji zagospodarowania zdegradowanych czci starówki? Ju w pierwszym budecie obecnej kadencji na wniosek klubu PIS przeznaczono na ten cel 300 tys. zł? Ta koncepcja mogłaby by podstaw do stosownych zapisów w planie zagospodarowania ródmiecia i zapobiec w ten sposób kontrowersyjnym decyzjom w postaci lokalizacji niektórych obiektów handlowych. (Przykład; ul. Fabryczna). 8. Kiedy zostanie naprawiony chodnik na wysokoci ul. Tylnej 23 i w pozostałych wystpujcych punktowo miejscach przy tej ulicy. Radny p. Boena Ronowicz: 1. Inwestycje na stadionie ulowym prosz Pana Kubickiego o podanie, jaki jest harmonogram finansowania i realizacji inwestycji pn. Modernizacja stadionu ulowego. Prosz poda harmonogram finansowania od momentu zaplanowania budetu na rok 2009 z dat 15 listopada 2008 r. i równie harmonogram z podaniem dat ogłaszania przetargów na projekt stadionu, a take na realizacj tej inwestycji. Kiedy pierwsi budowlacy weszli na stadion ulowy, aby realizowa ta inwestycj? Kto nadzoruje t inwestycj? 2. Odnosz si do sobotniej wypowiedzi w Radiu Zielona Góra doradcy prezydenta do spraw medialnych (chyba tak nazywa si funkcja pana Tomasza Misiaka), który stwierdzał, e prezesi klubów sportowych musz przychodzi ile razy do prezydenta Kubickiego i prosi o rodki finansowe na funkcjonowanie klubów sportowych. Pytam, wic - ile razy musi przychodzi prezes klubu sportowego, aby otrzyma dofinansowanie w wysokoci 50 tys. zł, 100 tys. zł, 150 tys. zł, 200 tys. zł itd.? Prosz poda, jakie s stawki przyj do Urzdu Miasta do pana Kubickiego? 3. Jakie kwoty wydatkowało Miasto albo ile rodków pozyskało Miasto lub klub ulowy (chyba klub ulowy nie pozyskał) z tytułu konferansjerki pana Edwarda Markiewicza w TVP INFO? Nawiasem mówic, bardzo niewiarygodne było zaproszenie na mecz ulowy pana radnego, bo powszechnie wiadomo, e adnego zainteresowania dyscyplinami sportowymi, a w szczególnoci ulem, pan radny nie wykazuje. Jedyn dyscyplin sportow jest chyba musztra wojskowa. Pytam take, czemu nie pokazał Pan bałaganu budowlanego, który na tym stadionie jeszcze wówczas był? 4. Czy zostało ju uniewanione zarzdzenie prezydenta odnonie stawiania reklam w pasach drogowych, a jeeli nie, to kiedy bdzie? Otrzymuj e od młodych mieszkaców Zielonej Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 6

7 Góry, którzy całkowicie deprecjonuj to zarzdzenie take pod wzgldem powoływania si na akty prawne, które s w tym zarzdzeniu. I tak, art. 31 ustawy o samorzdzie gminnym, na który powołuje si Janusz Kubicki, dotyczy kierowania sprawami biecymi gminy i reprezentowania przez wójta. W adnym wypadku nie chodzi tu o stanowienie przepisów powszechnie obowizujcych, a taki charakter bez wtpienia ma zakaz umieszczania reklam i innych obiektów w pasie drogowym. Dotyczy nieoznaczonego krgu adresatów, a nie indywidualnie oznaczonych. Moliwo stanowienia przez wójta przepisów powszechnie obowizujcych okrela art. 41 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym rozdział IV. Dotyczy to tylko przepisów porzdkowych wydawanych w sprawach niecierpicych zwłoki. Mieszkaniec stwierdza dalej, e przedmiotowe zarzdzenie zostało wydane bez podstawy prawnej, bo prezydent chyba nie umie czyta aktów prawnych i nie odrónia decyzji administracyjnych wydawanych w sprawach indywidualnych od aktów prawnych powszechnie obowizujcych uchwał rady, wyjtkowo zarzdze porzdkowych wójta. Dlatego ponawiam pytanie, czy zarzdzenie zostało ju uniewanione przez Prezydenta Miasta, czy te trzeba kierowa do innych instancji prob o takie uniewanienie? 5. Kiedy, gdzie i pod jakim numerem telefonu mog mieszkacy zgłasza informacje o biegajcych bezpaskich psach. To wie si z zaniedbywaniem tych zwierzt. Stała si ju nagminna sytuacja, e biegajce bez smyczy, bez kagaca, psy oszczekuj i podgryzaj mieszkaców Zielonej Góry i nie ma reakcji ze strony Stray Miejskiej ani Policji. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padła odpowied, e nie ma takiej instytucji, która zajmuje si wyłapywaniem takich zwierzt. Pytam, bo wiem, e umowa została zawarta z którym ze stowarzysze. Pytam te, pod jakim numerem mog mieszkacy zgłasza te problemy. Mieszkacy ul. Osiedlowej 17 i Zachodniej 21 zgłaszaj prob o szczególn opiek w zakresie ich bezpieczestwa przed takimi bezpaskimi zwierztami do Stray Miejskiej i Policji. Prosiłabym o uczulenie komendanta Stray Miejskiej i komendanta Policji, w szczególnoci komisariatu na ul. Szarych Szeregów. 6. Na ostatniej sesji Rady Miasta pytałam, kto wydał zgod na przejazd przez Park Piastowski. Otrzymałam informacj, e droga przejazdu przez Park Piastowski została wyznaczona pismem z Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem. Myl, e tu znów kłania si czytanie aktów prawnych obowizujcych w naszym miecie i pastwie. Przypomn, e droga jest wyznaczana przez plany zagospodarowania przestrzennego, a plan dotyczcy terenów Wzgórz Piastowskich jest planem w całoci niewanym, uniewanionym przez Wojewod Lubuskiego. W zwizku z tym, nie ma takiego planu zagospodarowania, gdzie ta droga byłaby wskazana. W zwizku z tym, w imieniu swoim i mieszkaców wzywam Prezydenta Miasta do wycofania tego pisma wskazujcego jako drog przejazdow do osiedla budowanego przy Parku Piastowskim alejki spacerowej tego parku. Jednoczenie mieszkacy zgłaszaj, e w sobot i w niedziel na terenie alejek i trawników parku, przy amfiteatrze powstał parking dla samochodów osobowych, podczas gdy Miasto ze rodków bodaje te unijnych, finansowało remont parkingu przy amfiteatrze. Ten parking był pusty, natomiast wszystkie alejki spacerowe wokół amfiteatru były zajte przez samochody osobowe, bo jaka impreza odbywała si w amfiteatrze. Prosz o interwencj Stray Miejskiej. Wydaje mi si, e po to powołalimy t formacj, eby w takich momentach reagowała na niszczenie tego parku. Nie bez powodu ju kry okrelenie czerwoni drwale. Nowe parki w naszym miecie nie powstaj, natomiast niszczone s te, które maj ju prawie wiekow tradycj. 7. Z kim i na jakie kwoty zostały zawarte umowy na organizacj tegorocznego Winobrania? 8. Jakie wynagrodzenie za sprzeda miejsc na jarmarku winobraniowym otrzymaj spółki ZZUM i Centrum Biznesu? Jakie kwoty z tego tytułu wpłyn do budetu miasta. Nie było w budecie miasta zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Prosz o przedstawienie planowanych wpływów. 9. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta pytałam, czy tablica powieszona na ratuszu, na cianie za herbem, zostanie zmieniona i w tym miejscu zostanie powieszona tablica powicona burmistrzowi Sobkowiakowi. Dostałam zaproszenie na odsłonicie tablicy. Gdzie ta tablica 5 czerwca bdzie powieszona, czy zastpi tablic kompromitujc samorzdno zielonogórsk, która dalej wisi? Jeeli bdzie wyznaczone nowe miejsce, to pytam, na ile jeszcze dziur w zielonogórskim ratuszu wyrazi zgod Wojewódzki Konserwator Zabytków? 10. Do tej pory nie została przeprowadzona renowacja ratusza po zniszczeniu go przez letni scen w ubiegłym roku. Cieknie rynna od strony Biura Rady Miasta i jako tych dziur nikt nie łata. Zalewana jest cała ciana. Prosz o piln interwencj w tej sprawie. 11. Od jakiego czasu pojawiły si drogowskazy do Muzeum wina i tortur. Dobrze, e s drogowskazy, ale u goci połczenie wina z torturami wzbudza ironi i umiech. Moe naleałoby Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 7

8 zmieni te drogowskazy na dwa oddzielne Muzeum wina i Muzeum tortur. Zwrócili na to uwag gocie winobraniowi. Myl, e przed Winobraniem warto to uporzdkowa. 12. Zgłaszałam na poprzedniej sesji, e nie jest uporzdkowany nasz cmentarz, mieszkacy skar si na wyrwanie furtki. W dalszym cigu ta furtka nie jest naprawiona, a od strony ul. Chmielnej nie została wykoszona trawa, mieci nie s regularnie wywoone. Prosz równie o interwencj u prezesa tej spółki, bo cmentarz zielonogórski był równie zawsze wizytówk miasta. Myl, e to szczególne miejsce zasługuje, aby był tam porzdek. Prosz równie o przedstawienie efektów nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, które miało si odby 15 maja. Jakie s wyniki finansowe tej spółki, bo prezes mówi na antenie, e straty wynosz 900 tys. zł, pan Kubicki w radiu, e 600 tys. zł, 500 tys. zł. Prosz o przedstawienie faktycznych danych finansowych tej spółki na 2009 r. Radny p. Marek Kamiski - uzupełnienie pytania, interpelacji pani radnej Aleksandry Mrozek w sprawie przedszkoli. Złoylimy oboje wizyt w jednym z przedszkoli zielonogórskich, std moje pytanie. Czy magistrat bdzie miał ochot sprawdzi protokoły zespołów powołanych przez dyrektorki w przedszkolach do naboru dzieci do przedszkoli? Mymy takie decyzje w jednym przedszkolu przejrzeli i było tam mnóstwo nieprawidłowoci, niezgodnoci z ogólnomiejskimi zasadami przyjmowania dzieci do przedszkoli, nie mówic o wewntrznych regulaminach, które s w przedszkolach. Radny p. Andrzej Maciejewski: 1. Pytania s wynikiem dyurów radnego i zgłaszanych przez mieszkaców problemów. Czy jest moliwo, aby zgodnie z prob mieszkaców wykona podjazd na schodach łczcych dworzec PKP z wiaduktem na ul. Sulechowskiej? Nie mona wjecha wózkiem dziecicym, a tym bardziej inwalidzkim. Mamy maj, a jeszcze tego nie ma. 2. Ulica Urszuli. Wokół hali akrobatycznej jest parking na kilka miejsc. Tam odbywaj si popularne imprezy, w których uczestniczy wiele osób przyjedajcych samochodami. Czy jest moliwo wykonania przy tej hali parkingu od strony ul. Luizy? Rozwizałoby to równie problem wskiego gardła, jakie powstaje przed wszystkimi imprezami, a kiedy za miesic zostanie otwarte Centrum Rekreacyjno-Sportowe, dojazd od ul. Urszuli bdzie bardzo zablokowany. Mieszkacy mog tam wjecha od strony ul. Sulechowskiej, ale podejrzewam, e bd próbowali innych dojazdów i zrobi si korek. Kocówka ul. Urszuli przy połczeniu z basenem, gdzie jest wyjazd, to droga lekka i mikka i trzeba by to chyba w ogóle przerobi. Czy istnieje moliwo zastosowania takich rozwiza? 3. Jakie jest przeznaczenie kostek i płyt, które zostan po rewitalizacji starówki? Mieszkacy ulic Lipowej, Akacjowej, Klonowej pytaj, czy nie mona by ich wykorzysta do naprawy chodnika? Rady mieszkaców odnawiaj budynki, a chodniki s w fatalnym stanie. Z jednej strony jest pikny budynek, a dojcie do niego jest zaniedbane. Tym bardziej, e na ul. Lipowej i Klonowej istnieje strefa płatnego postoju, wic jakie minimum wymaga powinno by spełnione. Ponadto tymi ulicami młodzi ludzie i nie tylko młodzi, bd dochodzi do piknego obiektu, jaki powstaje i bdzie niedługo otwarty przy Gimnazjum nr Jakie rodki s przewidziane na promocj miasta poprzez sport dzieci i młodziey? Rozszerzyłbym to jeszcze o promocj miasta przez kultur i inne artystyczne wydarzenia. Czy jest moliwo, eby Miasto zakupiło tysice koszulek reklamujcych nasze miasto tam, gdzie młodzie wystpuje, które byłyby w jaki sposób przekazywane grupom zorganizowanym? Dotyczyłoby to grup sportowych, artystycznych, kulturalnych itp., miałoby to zastosowanie równie na imprezach ulowych itd. Za pomoc takich koszulek mona by promowa miasto w całej Polsce nieduym kosztem. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Do prezydenta prosz o podanie, jak wyglda za 4 miesice biecego roku cigalno do budetu Miasta podatku PIT i CIT? Pytam, dlatego, e wczoraj na Komisji Budetowej otrzymalimy wstpn informacj, e nie jest z tym najlepiej. Posiadam równie tak informacj, e w arach cigalno podatku PIT jest na poziomie 18% za pierwsze cztery miesice i na poziomie 8% i Miasto ma problemy z płatnociami za faktury. Dlatego chc si dowiedzie, jak ta sytuacja wyglda w naszym miecie? 2. Do pani skarbnik prosz o przedstawienie, ile rodków finansowych z budetu Miasta Zielonej Góry przeznaczamy na stowarzyszenia z podziałem na sportowe i inne? Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 8

9 3. Do pani prezydent Harlak prosz o wyjanienie, dlaczego dyrektor ZST p. Jacek Karbownik zrezygnował z naboru do klas pierwszych zawodówek i techników? Czy prawd jest, e zmierzał on do likwidacji szkoły ograniczajc nabór? Kto spowodował to zamieszanie, czy tylko były dyrektor, czy naczelnik wydziału owiaty? Jak obecnie wyglda sytuacja w szkole z naborem do klas pierwszych? 4. Panie Prezydencie czy w budecie miasta w punkcie Promocja Miasta poprzez sport - dział 75075, gdzie przeznaczylimy 4 mln złotych, zapisane jest Promocja Miasta poprzez sport halowy, czy te Promocja Miasta poprzez sport? Jeli nie, to prosz w konkursie, który został rozpisany o wykrelenie słowa halowy i wyjdzie Pan z twej niezrcznej sytuacji honorowo. 5. Pytanie do pana prezydenta - przysłuchujc si dzisiejszej dyskusji i czytajc pras, odnosz wraenie i chc zapyta, czy równie pan prezydent nie odniósł takiego wraenia, e kto nami manipuluje. Moe włanie to pan prezydent i sprowadza dyskusj na boczne tory? Chodzi o to, e za duo dyskutujemy, za duo jest artykułów w prasie na temat igrzysk, a za mało rozmawiamy o chlebie, czyli o budecie miasta. Czy z naszym budetem jest a tak dobrze? Czy mieszkacy naszego miasta nie maj innych problemów, tylko musimy zajmowa si igrzyskami? Czasami wyglda na to, jakby przyszły prezydent miał wjecha do Urzdu Miasta na motorze ulowym, lub wtoczy si na piłce koszykowej. Myl, e to za mało, eby zosta prezydentem studwudziestotysicznego miasta. Radny p. Adam Dygas: 1. Dalsze pytania odnonie tego przetargu ten przetarg wyranie ogranicza konkurencyjno w stosunku do podmiotów. Trudno sobie wyobrazi, eby powstał taki podział, jeli promujemy sport. Co to znaczy sport halowy, czy nie halowy? Jeeli bdzie jeszcze jaki inny przetarg, a mam nadziej, e bdzie dotyczył naszego klubu, równie ulowego, bo promuje on w znaczcy sposób nasze miasto w kraju, to kiedy bdzie ogłoszony? Sezon jest ju w połowie i nie wiem, czy mamy zamiar robi to po zakoczeniu sezonu? Zastanawiam si, czy nie ma tu jaki ukrytych działa, e prezydent obraził si na klub i nie bdzie wystpował w tych promocjach, czy moe wystarczyłoby napisa na plastronach i nie zawa tego przetargu, e wszystkie zespoły poza tym, który ma na plastronach myszk Miki? To w sposób jednoznaczny okreliłoby, o co prezydentowi chodzi. 2. Zblia si termin otwarcia basenu i hali, i przewidywane s imprezy. Jakiego typu bd te imprezy i ile bd one kosztowały? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak: 1. Odczytał interpelacj w sprawie rozdysponowania rodków finansowych przeznaczonych na promocj Miasta Zielona Góra poprzez sport, ograniczajcych zakres przedmiotowy, jedynie do sportów halowych. Zapowiedział, e interpelacj złoy w formie pisemnej w dniu dzisiejszym w Biurze Rady Miasta. 2. Pytanie dot. planów zwizanych z transmisj przez telewizj TVP Gorzów Wlkp. meczów ekstraligi z naszego stadionu. W pierwszej kolejnoci prosz odpowiedzie, czy Miasto Zielona Góra przewiduje sfinansowanie tych transmisji dla regionalnego orodka telewizji, czy te dla TVP w ogólnoci? Jeli tak, to z jakiego działu i rozdziału maj by przekazane na to rodki finansowe? Ponadto, chciałbym zwróci uwag, e promowanie, reklamowanie transmisji meczów przy uyciu widoku nowo oddanej trybuny zawiera wewntrzn sprzeczno, bo albo namawiamy do tego, aby kibice na trybun przychodzili, albo namawiamy do tego, eby ogldali transmisj, ale wtedy nie pokazujmy nowo wybudowanej trybuny, bo jest to całkowicie bezpodstawne. Natomiast chciałbym podda pod rozwag, e gdyby takie rodki budetowe miałyby by wydatkowane, to znacznie wikszym poytkiem i z wiksz efektywnoci tak dla klubu, bo była by troska o naleyt frekwencj, ale take dla mieszkaców Zielonej Góry byłoby finansowanie transmisji z meczów wyjazdowych Falubazu. Radny p. Kamil Kawicki: 1. Na jakim etapie jest sprawa likwidacji torów przy ul. Lisiej, McDonald s i sklepie Carrefour i kiedy przestan one istnie i niszczy podwozia samochodów? 2. Jadc ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Westerplatte, przy samym kocu Wojska Polskiego, gdzie po lewej stronie mijamy Gazowni, a po prawej stronie Filharmoni, jest po lewej stronie pierwszy budynek (s tam sklepy obuwnicze), który nie wyglda ładnie i daleki jest od ideału, co Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 9

10 bardzo psuje wizerunek tej czci miasta. Kto jest włacicielem tego budynku? Jakie s moliwoci i mechanizmy, aby ten budynek wygldał ładnie i był wizytówk miasta? Radny p. Krzysztof Machalica: 1. Pytanie dot. schodów przy Sdzie Wojewódzkim od strony ul. Jednoci wjazd do sdu jest z dwóch stron, natomiast osoby niepełnosprawne oraz matki z małymi dziemi nie mog podej od strony ul. Jednoci do tego budynku, dlatego e nie ma tam adnych podjazdów. Czy Miasto ma w planie, czy w projekcie zrobienie podjazdów dla osób niepełnosprawnych? 2. Pytanie dot. kwestii rozwizania na dzie dzisiejszy problemu zatorów, które tworz si od siódmej rano do godziny siedemnastej na ul. Aleja Konstytucji 3 Maja skrzyowanie z Moniuszki przejazd jest tragiczny i eby nie doszło tam do jakie kolizji, czy powanego wypadku Radna p. Aleksandra Mrozek: 1. Do pana prezydenta miesic temu pan prezydent otrzymał delegacj do tego, eby upowani te kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do przesuwania midzy paragrafami rodków. Wiemy od rodowiska, e niestety takich uprawnie dyrektorzy nie otrzymali, a otrzymali te odpowied niezgodn z prawd, e nie zezwala na to napity budet. Otó, dyrektorzy nie zwikszaj budetu, prosz tylko o to, a ja w ich imieniu, eby mogli przesuwa te rodki miedzy paragrafami. W zwizku z tym, ta odpowied jest nierzetelna i nie rozwizuje problemu. Na dzie dzisiejszy sytuacja jeszcze bardziej narasta. Dyrektorzy pytaj, czy jest to celowe działanie, które pozwoli tej ekipie rzdzcej, czy przyszłej, moe niewygodnych dyrektorów pozbawi ich funkcji, ze wzgldu na to, e naruszaj dyscyplin budetow? Jeszcze raz bardzo prosz o rozpatrzenie i udzielenie rzetelnej odpowiedzi, a nie zbywajcej, tak jak zrobilicie to Pastwo w stosunku do dyrektorów i robicie to w stosunku do radnych. 2. Pytanie dot. rekrutacji do szkół rekrutacja trwa. Mamy ju podgld jak wyglda zainteresowanie poszczególnymi typami szkół. Pytanie, co dalej? Czy Miasto zupełnie oddaliło si od wpływu na to, jak liczb uczniów planuje si w szkole? Czy w tej sytuacji, która miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych, dyrektorzy bd podejmowa racjonalne działania okrelajce liczb naboru, czy te populistycznie okrelajc liczb naboru na maksymaln ilo, a ustawa wyszego rzdu mówi o tym, e do 31 maja jest ruch słubowy? Kto pokryje te koszty? Jakie rodki w ubiegłym roku zostały wydane z tego tytułu, e niektóre szkoły nie dokonały naboru? Trzeba było wypłaca odprawy, zmniejsza liczb uczniów w oddziałach i tworzy zespoły integracyjne, po to tylko, eby tylko rozwiza w jaki sposób ten problem? 3. Pytanie dot. sytuacji w przedszkolach, która budziła emocje w ubiegłym tygodniu i budzi emocje na dzie dzisiejszy. Jak bdzie monitorowana sprawa? W jaki sposób zainteresowani otrzymywa bd odpowiedzi? Kiedy ostatecznie wyklaruje si liczba rzeczywicie brakujcych miejsc w przedszkolach? Czy bdzie na przyszły rok ten monitoring prowadzony staranniej i z wikszym wyprzedzeniem? 4. Pytanie dot. naszych honorowych obywateli ju par sesji wstecz pytałam o to, czy nie naleałoby stworzy takiej moliwoci, eby te wizytówki miasta promowa i te nasze lokalne autorytety. Była propozycja Telewizji Odra, eby wyemitowa programy z sylwetkami najbardziej zasłuonych mieszkaców. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. W zwizku z tym, jeszcze raz prosz o to i apeluj o podjecie działa. 5. Pytanie dot. drogi na Chynowie ul. Chynowska, która prowadzi do cmentarza i dalej na obszar strefy przemysłowej. W poprzek tej drogi został usypany wał, który porósł ju traw. Pytanie, czy jest to niedokoczona inwestycja w czasie, kiedy kanalizowana była ta cz Chynowa, czy kto na własn potrzeb wywiózł zbdn ziemi i utrudnia komunikacj. Bardzo prosz o zainteresowanie si t spraw. Radna p. Jolanta Danielak: 1. Niedawno rozmawialimy na temat ogródków jordanowskich w centrum miasta. I taki niewielki skwerek z placem zabaw znajduje si przy ul. Kopernika, ale jest zaniedbany, zaronity chaszczami. Bardzo bym prosiła, aby słuby odpowiedzialne za to, doprowadziły ten skwer do stanu uywalnoci, bo bardzo szkoda takiego miejsca na starówce. Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 10

11 3. PODJCIE UCHWAŁ 3.1. Podjcie uchwały w sprawie nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze - druk nr 903 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze - druk nr 903 1, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak. Uzasadniała - Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza z siedzib przy ul. Dzikiej 6 w Zielonej Górze nadaje si imi Janusza Korczaka. Idee Janusza Korczaka bd celem priorytetowym całej społecznoci Młodzieowego Centrum Kultury i Edukacji Domu Harcerza w Zielonej Górze. Skutkiem nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Domu Harcerza w Zielonej Górze bdzie popularyzacja twórczoci oraz głoszenie idei Janusza Korczaka. Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych. Opinie komisji 2 Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna poinformował przewodniczcy komisji radny p. Edward Markiewicz. Dyskusja Radna p. Aleksandra Mrozek jestem usatysfakcjonowana tym, e ta placówka bdzie nosiła imi Janusza Korczaka. Co do celów praktycznych - poniewa do tej pory pomnik pozostawał bez opieki, to w tym momencie placówka bdzie sprawowała nad nim opiek i miejsce to, szczególne dla Zielonej Góry i dla młodych ludzi, bdzie uszanowane. Nastpnie, z uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 903 W głosowaniu udział wziło 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania podjła wikszoci głosów uchwał w sprawie nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze 3. Wyniki głosowania: za podjciem 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos Podjcie uchwały w sprawiewyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 904 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 904 4, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdziała Szczepaski: 1 - wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, zabudowanych na cele mieszkaniowe przy płatnoci jednorazowej, wymienionych w załczniku do uchwały. W załczniku do uchwały wymienionych jest 15 pozycji. Wnioskowana bonifikata wynosi 93%. 1 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze - druk nr 903 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 3 Uchwała nr LXVII/829/10 w sprawie nadania imienia Młodzieowemu Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 904 Załcznik nr 2-2 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 11

12 Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował przewodniczcy komisji radny p. Kazimierz Łatwiski. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 904 W głosowaniu udział wziło 20 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania podjła jednogłonie uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci 2. Wyniki głosowania: za podjciem 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 905 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 905 3, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski: wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od ceny sprzeday lokali mieszkalnych i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu wymienionych w wykazie stanowicym załcznik do uchwały, zbywanych na rzecz ich najemców, w drodze jednorazowej zapłaty. W załczniku wymienionych jest 14 pozycji. Pozycja 1 dot. nieruchomoci połoonej przy ul. Bolesława Chrobrego 16. Pan, który zamieszkuje ten lokal od roku 1970 wystpił o decyzj przydziału tego lokalu, poniewa nigdy nie miał umowy najmu. Ta umowa została podpisana w 2009 roku. Stanowisko ZGKiM-u jest takie, e decyzja i umowa najmu, to s równowane dokumenty. W pozycji 14, w uwagach jest napisane, e najem rodzica od grudnia 1973 r. Nowa umowa najmu jest od wrzenia Jest to jeden z tych wyjtków, które wczeniej Pastwo uchwalilicie. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz dlaczego tak si stało, e ten pan mieszkał bez umowy najmu? Czy było to niedopatrzenie i z jakiego powodu tak było? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski przypuszczam, e było to niedopatrzenie. My nie podpisujemy umowy najmu. One s podpisywane w ZGKiM. Opinie komisji 4 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował przewodniczcy komisji radny p. Kazimierz Łatwiski. Nastpnie z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 2 Uchwała nr LXVII/830/10 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 905 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 12

13 Głosowanie druk nr 905 W głosowaniu udział wziło 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania podjła jednogłonie uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu 1. Wyniki głosowania: za podjciem 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 906 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 906 2, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania p. Zdzisław Szczepaski: wyraa si zgod na udzielenie przez Prezydenta Miasta Zielona Góra bonifikaty od ceny sprzeday lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze jednorazowej zapłaty, wg tabeli stanowicej załcznik do niniejszej uchwały. W załczniku jest 21 pozycji. Wnioskowana bonifikata wynosi 95%. Opinie komisji 3 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował przewodniczcy komisji radny p. Kazimierz Łatwiski. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 906 W głosowaniu udział wziło 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania podjła wikszoci głosów uchwał w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców 4. Wyniki głosowania: za podjciem 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci - druk nr 907 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci - druk nr 907 5, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski: wyraa si zgod na bezprzetargowy trybu zawarcia umów dzierawy na okres 10 lat nieruchomoci połoonych w Zielonej Górze przy ul. Diamentowej - działka 851. W pierwszym przypadku powierzchnia działki wynosi 520 m 2, w drugim 856 m 2. 1 Uchwała nr LXVII/831/10 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 906 Załcznik nr Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 4 Uchwała nr LXVII/832/10 w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci - druk nr 907 Załcznik nr 2-5 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 13

14 Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna, poinformował przewodniczcy komisji radny p. Kazimierz Łatwiski. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 907 W głosowaniu udział wziło 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania podjła wikszoci głosów uchwał w sprawie wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci 2. Wyniki głosowania: za podjciem 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908 3, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała w pierwszej czci przedłoonego projektu uchwały jest mowa o zwikszeniu budetu Miasta po stronie dochodów i wydatków. Łcznie jest to kwota ,-zł i głównie s to rodki pochodzce z Unii Europejskiej oraz rodki, które otrzymały placówki podlegle Miastu z tyt. zwrotów z ubezpiecze majtku, w zwizku ze zniszczonym majtkiem. rodki te przeznaczamy z powrotem na cele skd pochodz rodki, ewentualnie na zadania, które wspiera Unia Europejska. W punkcie 2 przenosimy wydatki. I kwot ,-zł (w zwizku ze zmiana kwalifikacji budetowej) do punktu 5. W pkt 5 z działu 926 rozdział wnioskujemy o zdjcie zadania Moje boisko Orlik 2012 budowa boiska ze sztuczna nawierzchni łcznie kwota ,-zł. I wnioskujemy przeznaczy kwot ,- zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miasto Nowa Sól w ramach rodków z Unii Europejskiej Odra dla turystów 2014 rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny rodkowej Odry etap II oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiaskiego do ul. Towarowej razem z trasa Północn na budow podej dla osób niepełnosprawnych. Jednoczenie naley skorygowa załcznik nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budetowych w roku 2010 (dot. rodków wypracowanych przez Komend Pastwowej Stray Poarnej darowizn) oraz załcznik inwestycyjny i załcznik Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej. Ponadto, chc wprowadzi zmian do podstawy prawnej uchwały: dodaje si art. 166 przed zapisem art.184 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. i dodaje si ust. 4 przed zapisem ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Odpowiednio zmieniaj si przypisy w tym projekcie uchwały budetowej o zmiany, które prezydent wprowadził Zarzdzeniem Prezydenta Miasta. Pytania Radny p. Jacek Budziski Pani Skarbnik, skd pewno, e jeszcze w tym roku nie bdzie szansy na boisko Orlik 2012? Po drugie, skoro cigamy te pienidze, to czy prezydent miasta chce je przywróci w nastpnym budecie i jak to planujecie? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn w tej chwili otrzymalimy informacj, e otrzymamy dofinansowanie w ramach Orlik 2012 tylko na jedno zadanie Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekologicznych. Taka umow podpisujemy teraz w rod z Lubuskim Urzdem Marszałkowski. Na pozostałe zadania informacji takiej nie ma. I nawet gdybymy w póniejszym terminie otrzymali decyzje o tym, e na te boiska otrzymalibymy dofinansowanie, to i tak nie jest moliwe, abymy je 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 2 Uchwała nr LXVII/833/10 w sprawie wyraenia zgody na odstpienie od obowizku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierawy nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908 Załcznik nr 2-6 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 14

15 zrealizowali w roku biecym. Dlatego do budetu miasta roku 2011 takie zadania bd od nowa wprowadzane, po to, eby uzyska dofinansowanie. Kwota jest niebagatelna, bo boiska dostaj dofinansowanie 666 tys. złotych, wic jest to pokana kwota. Radny p. Kamil Kawicki w pkt 1 uzasadnienia ppkt 3 czytamy, e w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z rozlicze z lat ubiegłych łczn kwot ,-zł przeznacza si na dofinansowanie zada wspierajcych rozwój sportu kwalifikowanego w miecie Zielona Góra. Jako członek Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu pytam, bo w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta 23 grudnia 2009 r. było napisane, e na rozwój sportu kwalifikowanego przeznacza si kwot ,-zł. W wyniku tego konkursu 25 podmiotom przyznano kwot ,-zł i zostało zł z tej puli. Czy z jaki powodów kwota ,-zł jest uzupełnieniem, bo tyle brakuje? Czy chcecie przeznaczy o ,-zł wicej, czyli ,- zł? Jeli tak, to, na jakie podmioty zamierzone jest wydatkowanie? Zakładam, e bdzie konkurs, ale czy te podmioty, które wczeniej otrzymały pienidze równie bd brane pod uwag? Jaka jest geneza i powód przeznaczenia tego jeszcze na sport kwalifikowany? Gdzie w tej gałzi mamy niedobory? Jakie kluby zgłaszaj potrzeby i skd taka decyzja? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn w grudniu był rozpisany konkurs i te rodki zostały w całoci rozdysponowane. Nie wiem skd Pan Radny ma takie informacje. Ja posiadam informacje z Wydziału Kultury i Sportu, e do rozdysponowania została kwota ,-zł. Jest, wic to kwota nie dua. Natomiast wystpiły jeszcze inne podmioty, takie jak kluby piłkarskie i kluby pływackie o dofinansowanie ewentualnie zada w zakresie sportu kwalifikowanego. Std zachodzi konieczno dofinansowania jeszcze tego zadania. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów nie opiniowała, poinformował przewodniczcy komisji radny p. Mirosław Bukiewicz. Dyskusja Radny p. A. Dygas sprawa jest bulwersujca, dot. Orlika przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Zachodniej. Ta sytuacja nas niepokoi. Nie ma jeszcze połowy roku a my ju decydujemy o skreleniu tego zadania. Jeeli to zadanie skrelimy, to ono wcale nie bdzie zrealizowane. Nie wiem, z czego wynika przekonanie, e nie bdzie moliwoci pozyskania pienidzy z funduszy rzdowych, ewentualnie, jeeli ju, to zdecydujmy si zrobi z pienidzy własnych. Przesuwamy due pienidze w cigu roku, i tak naprawd dofinansowanie do tego Orlika jest spraw drobn. Przecie dzisiaj przekładamy 2 mln zł na inne rzeczy. Myl, wic, e jest to przedwczesne i jako klub nie zgadzamy si z wykreleniem tego zadania. Radny p. Jacek Budziski przypomn, jak wygldała sprawa dot. pienidzy na budow boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, bo taki był pocztkowy zapis. Od czterech lat, od pocztku kadencji Prezydenta Kubickiego trwa dyskusja gdzie te boiska mamy budowa. I one s budowane. Natomiast boisko przy Gimnazjum nr 7 jest wyjtkowo poszkodowane. Od 2 lat w budetach miasta jest zabezpieczana przez Kluby Radnych PO i PiS kwota ,-zł. Rok temu, kiedy ju po raz pierwszy dzielilimy Orliki, Rada Miasta zgodziła si po to, aby walczy o te Orliki i przesuwa realizacj za t kwot, która jest zapisana w budecie, boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7. Teraz prosz zobaczy, co si dzieje. Znowu o rok odwlekamy budow boiska. Po drugie, mamy powód, mamy inne wydatki i nie wiadomo, czy ten program w przyszłym roku nie zostanie w istotny sposób ograniczony. Jednak najwaniejsza rzecz, to taka, e pracownicy i uczniowie tej szkoły nie chc ju czeka. I w takim razie nie chc Orlika. Natomiast za ,-zł moemy miało wybudowa wielofunkcyjne boisko na potrzeby tej szkoły. Rozumiem, e Prezydent Kubicki rozdziela rodki na dwa wane zadania, ale ,- zł na statek na Odrze moemy znale gdzie indziej np. zwikszajc deficyt. Ponadto, nie do koca podoba mi si pomysł przeznaczania kwoty ,-zł na budow podjazdu i cigu pieszego dla osób niepełnosprawnych przy południowym kocu wiaduktu. Przypomn, e od pocztku dyskusji na ten temat, postulaty społeczne szły w kierunku budowy windy. Poza tym, budujemy od południowej strony wiaduktu, natomiast od strony północnej ten sam problem pozostaje. Ja si nie kłóc. Skoro ,-zł, to dobrze wydany pienidz, to take mona znale inne ródło finansowania. Dlatego w imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam wniosek o wykrelenie z tej uchwały punktu dotyczcego rozdziału, w którym ujta jest kwota ,-zł na budow boiska Orlik, i jednoczenie o zmian zapisu, e ,-zł zostanie na budow boiska wielofunkcyjnego 1 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 3 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 15

16 przy Gimnazjum nr 7. Nie moemy pozostawi wpisu Orlik, bo to znowu uprawomocni prezydenta do czekania przez rok na boisko Orlik. Bardzo prosz radnych o wsparcie mojego wniosku. Radny p. Zygmunt Listowski rzeczywicie, Gimnazjum nr 7 powinno ju mie to boisko, bo ta szkoła, pod wzgldem inwestycji sportowych, jest do zaniedbana. Moe zróbmy w ten sposób, e na tym zadaniu zostawimy ,-zł (kwota do ustalenia) po to, eby nie wykrela zadania Orlik i w ten sposób zostawilibymy sobie furtk i najbliszy Orlik, który bdzie, poszedłby do tej szkoły. Natomiast boj si, e w tej chwili jest to domorosłe budowanie, bo prosz zobaczy, e w budecie mamy ,-zł, z dodatkowych pienidzy ,-zł. W sumie nie jest to milion złotych, ale jest to o wiele wicej. I tu jest nasze ryzyko, bo nie wiemy, czy ten Orlik przyjdzie za miesic, za pół roku, czy dopiero w przyszłym roku - ale trzeba to jako logicznie rozwiza. Kolejna sprawa dot. podjazdów przy wiadukcie. Dla mnie nie ma problemu - widna, czy podjazd. Problem polega na tym, co jest tasze i lepsze? Jeeli tasza jest winda, to nie wiem, dlaczego upieramy si przy podjedzie. Chc jednak zwróci uwag na to, e winda w tym miejscu bdzie atrakcj dla wandali, a e tak bdzie mona to udowodni na przykładzie Gnika. Natomiast, jeli w tej chwili padnie deklaracja, e tasza jest winda, to róbmy wind. Radna p. Aleksandra Mrozek obawy społecznoci szkolnej Gimnazjum nr 7 s całkowicie zasadne. Gimnazjum to, czekało w kolejce najdłuej i kolejny raz to zadanie przesuwa si. Popieram wypowied radnego Budziskiego, który mówi, e w perspektywie 2012 r. nie koniecznie rodki z budetu miasta musz by przeznaczone na realizacj Orlików, poniewa sytuacja jest taka, e trzeba bdzie odtwarza cz infrastruktury sportowej na terenach powodziowych. W zwizku z tym, szanse na rok 2012 s niewielkie. Natomiast, wybudowanie boiska wielofunkcyjnego jest całkowicie realne i nie naley ju tego odkłada. Proponuj przegłosowa wniosek radnego p. Budziskiego. Radny p. Marek Kamiski wszystkie nasze dzisiejsze wypowiedzi zmierzaj do tego, eby uspokoi społeczno Gimnazjum nr 7. Oczekujemy pewnej inicjatywy ze strony magistratu, eby w polubowny sposób z tego wyj. Czy Prezydent p. Krzysztof Kaliszuk byłby skłonny autopoprawk ten element uchwały zmieni, po to, eby uspokoi rodowisko szkolne, i eby ta szkoła w tym roku doczekała si boiska? Radny p. Krzysztof Machalica sprawa dot. podjazdów lub windy przy wiadukcie. Oczywicie, trzeba zastanowi si, co jest tasze, i co bdzie bardziej efektywne, ale trzeba si te zastanowi nad jednym. Ma to by modernizacja tych dwóch wiaduktów. Jeeli zrobimy podjazd dla niepełnosprawnych, to ruch pieszy na wiadukcie plus wózek inwalidzki lub wózek z dzieckiem nie maj szansy na minicie si, czyli kto bdzie musiał zrezygnowa. Na etapie pierwszej modernizacji, czyli remontu tego wiaduktu nikt nie pomylał o tym, eby zrobi te podjazdy (nie wiem, czy były one w projekcie, bo projektu nie widziałem) i nie pomylał, e szeroko przejcia chodnika dla pieszych powinna by minimum 2,5 do 3 metrów. Nie ma szans, eby minł si tam wózek inwalidzki z wózkiem dziecicym, a jeszcze jak dojdzie pieszy lub rowerzysta, to zapomnijmy, e bdzie to funkcjonowało. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk chciałbym uspokoi Pana Radnego Machalic. Faktycznie w projekcie, który był przygotowany za Pani Prezydent Ronowicz nie było uwzgldnionych podjazdów ani adnych wind. My bazowalimy na tym projekcie. W momencie, kiedy uzyskalimy dofinansowanie rozmawialimy z Urzdem Marszałkowskim i uzyskalimy zgod na rozszerzenie tego zadania o podjazd, podjazdy lub wind. Wówczas przeprowadzilimy bardzo gruntown analiz - na ile w miastach w Polsce zewntrze windy si sprawdzaj. Uzyskalimy informacje, które nas całkowicie zniechciły. Po pierwsze, ze wzgldu na koszty wybudowania, które s podobne, ale przede wszystkim na koszty eksploatacji i czas wyłczenia windy, który wynosi około 20-25% w skali roku, w zwizku z defektami, które mog wystpi. Nie moemy pozwoli na to, eby jeden lub dwa dni w tygodniu taka winda była nieczynna. rodki, które uzyskalimy s rodkami współfinansowanymi w 70% z Unii Europejskiej. Podjazd, który wybralimy, czyli od strony szkoły i Urzdu Pracy bdzie słuył równie niepełnosprawnym przemieszczajcym si midzy dworcem a Urzdem Pracy. Bdzie słuył take przejciu na druga stron, czyli po wiadukcie. Bdzie szedł t stron, która jest mniej uczszczana przez pieszych. Nastpnie przesunlimy na tyle barierki, e dwa wózki bd si mieci. To zostało zabezpieczone i jest to w projekcie, i jest to ta strona, która jest mniej uytkowana przez ruch pieszych. Jestemy po przetargu, std szukanie pienidzy, bo na ten podjazd zabraknie nam pienidzy. Nie jest to tylko podjazd, ale równie remont murków i cigu pieszego, poniewa od strony dworca do Urzdu Pracy nie było adnego dojcia. Jest, wic to podwójna inwestycja i zgodnie z decyzj Urzdu Marszałkowskiego na realizacj tego mamy czas do koca sierpnia. Wobec tego, jeli tego nie zrealizujemy to ten koszt nie bdzie kwalifikowany. Jestemy po przetargu, i jeli bdziemy musieli go uniewani, to nie zdymy go od nowa rozpisa i Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 16

17 jeszcze t inwestycj zrealizowa nie wiadomo, za jakie pienidze. I to jest równie kolejny argument za tym. Jednoczenie chce powiedzie, e tam pienidze s zdejmowane te na nasze wejcie w statki i porty. Przypomn, e za prezydentury Pani Ronowicz przeznaczylimy ,-zł na dofinansowanie budowy nabrzea dla duych statków w Cigacicach. I teraz, dopóki nie bdzie statków, to nabrzee nigdy nie zostanie uyte. Projekt, na który gminy nadodrzaskie uzyskały rodki i do którego my si włczamy teraz, na etapie zwizanym z zakupem i eksploatacj statków, musi to porozumienie by uzupełnione po to, eby Prezydent Tyszkiewicz w imieniu wszystkich gmin mógł rozpocz prace zwizane z tym projektem i podpisaniem umowy z EWT, bo to s rodki z EWT (9 kwietnia były przyznane i teraz ma by podpisane porozumienie). To s rodki, które my musimy dzisiaj zawrze, po to, eby te inwestycje szły. Jednoczenie, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom, to propozycja radnego Listowskiego, aby nie wykrela zadania i pozostawi ,-zł i jednoczenie patrze, czy uda si jeszcze rzutem na tam otrzyma jakiego Orlika i wówczas stara si go zrealizowa, tak jak to robilimy w zeszłym roku, a jeli nie - to zagwarantowa, e na sto procent w przyszłym roku bdzie zrealizowany. Przy czym, wtedy mamy zawsze, bo to si nam naley ,-zł do wielofunkcyjnego, bo t kwot z Ministerstwa Sportu dostaniemy - czy bdzie to Orlik, czy boisko wielofunkcyjne. Wtedy moemy złoy równoczenie na przyszły rok na Orlik i na boisko wielofunkcyjne i zobaczymy, czy nam przyznaj, bo wówczas bdziemy mie albo ,-zł i wówczas wybudujemy podwójne due, albo bdziemy mie ,-zł i wielofunkcyjne. Ale zawsze to boisko bdzie wybudowane. Radna p. Jolanta Danielak kwestia boiska dla Gimnazjum nr 7 ta inwestycja jest wana nie tylko z uwagi na popraw infrastruktury naszych zielonogórskich szkół, nie tylko wana z tego powodu, e dzieci w wieku gimnazjalnym w sposób szczególny potrzebuj ruchu na wieym powietrzu, ale jest równie niezwykle wana dla rodowiska zamieszkujcego rejon, z którego rekrutuj si uczniowie uczszczajcy do tej placówki. Panie Prezydencie, bardzo serdecznie prosz, przeanalizowa wszystkie moliwoci przypieszenia i zagwarantowania w jak najkrótszym czasie realizacj tej inwestycji. W Komisji Edukacji pochylalimy si nad wnioskami i decyzjami, gdzie Orliki, a gdzie miałyby powsta boiska. Myl, e boisko przy Gimnazjum nr 7 było priorytetowe i byłoby bardzo istotne, aby to zadanie zrealizowa. Kolejne pytanie - ju kiedy dopytywałam si, czy s procedury, które umoliwiaj ocen wszystkich projektów strategicznych dla Miasta i jego mieszkaców pod ktem dostpnoci dla osób niepełnosprawnych? Rozmawialimy o tym w kontekcie inwestycji bankowych, ale równie rozmawiamy o inwestycji pn. wiadukt. Myl, e jest wicej takich inwestycji w Zielonej Górze, które wymagaj analiz. Std moje pytanie, czy rodowiska osób niepełnosprawnych, stowarzyszenia maj moliwo opiniowania i wyraania swoich stanowisk wobec tych inwestycji, które s strategiczne dla miasta Zielonej Góry i strategiczne dla funkcjonowania mieszkaców? Radny p. Zbigniew Bartkowiak wiemy, e Gimnazjum nr 7 jest to najbardziej zaniedbana szkoła pod wzgldem inwestycji sportowych. Nie ma tam wygodnej sali gimnastycznej, ani boiska. Wiem, e Sanepid wydał zakaz uprawiania sportu na tym placu. Potwierdzaj to wycinkowe badania studentów ankieterów, którzy pytaj młodzie, dlaczego siedzi na klatkach schodowych? Oni mówi, e nie maj gdzie i i nie maj, co z sob zrobi. Id czasami do Szkoły nr 1, ale maj tam ograniczone wejcie. Równie plac spółdzielczy, który znajduje si obok nie spełnia wymogów. Uwaam, e jest to jedno z najpilniejszych zada, które powinno by w budecie i powinno by zrobione. Uwaam, e powinnimy mocno popiera wniosek i nie czeka na Orlika, bo nie wiemy czy pienidze dostaniemy. Mimo wielu kontrowersji apeluj do prezydentów o autopoprawk, aby ta młodzie mogła wreszcie w godnych warunkach uprawia sport. Radna p. Boena Ronowicz przypomn, e uchwalajc budet roku 2010 zabezpieczylimy rodki finansowe na trzy boiska w takiej kwocie, aby jednoczenie umoliwi wybudowanie tych boisk ze rodków tylko wyłcznie z budetu Miasta, jeli nie zostan przyznane rodki unijne i z Urzdu Marszałkowskiego. Taka sytuacja jest w przypadku Gimnazjum nr 7. Nie widz powodu, aby te rodki zdejmowa i rozparcelowa na inne zadania. W zasadzie dziwi si, e do tej pory nie został ogłoszony przetarg na realizacje tej inwestycji. Natomiast przed wakacjami fundujemy tej szkole informacj, e to boisko nie bdzie realizowane. W zwizku z tym, popieram wniosek przewodniczcego Klubu Radnych PiS, aby punkt przeniesienia wydatków z tego boiska wykreli z uchwały zmieniajcej budet. Natomiast kłania si tutaj planowanie budetu przez Prezydenta Miasta. Takie zadanie, jak finansowanie statków ju kilka lat temu mona było zaplanowa w budecie Miasta ju na etapie uchwalania tego budetu. Co do projektu wiaduktu, to faktycznie zostawiłam projekt wiaduktu. Natomiast uwaam, e bezmylne realizowanie projektu bez korekty, jeszcze przez prezydenta, który rzekomo ma wykształcenie budowlane, jest bardzo nie na miejscu, tym bardziej, e radni na moment realizacji tej inwestycji cały czas wspominali o braku dostpu do wiaduktu dla osób Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 17

18 niepełnosprawnych. W dalszym cigu podtrzymuj t propozycj, która padła na Komisji Budetu i Finansów, aby jednak były, jako miejsca dostpu do wiaduktu, zainstalowane windy panoramiczne. S one zdecydowanie tasze ni podjazd, który równie oszpeci to miejsce Zielonej Góry. Na wiecie s takie windy budowane i sprawdzaj si. Nie jest tak, jak Pastwo mówicie, e s wysokie koszty utrzymania. Koszty utrzymania s równie ulic i chodników. Myl, e utrzymanie tej windy, to nie jest a tak wysoki koszt dla Miasta, jak tu si przedstawia. Radny p. Jacek Budziski poprosił o 10 minutow przerw, w celu znalezienia porozumienia dot. budowy boiska przy Gimnazjum nr 7 bez koniecznoci skrelania tego zadania z uchwały budetowej oraz realizacji inwestycji dot. podjazdów przy wiadukcie na ul. Sulechowskiej. Jeli nie bdzie porozumienia, to podtrzymuj wniosek o wykrelenie z tej uchwały punktu dot. rodków na budow boiska przy Gimnazjum nr 7. Radny p. Andrzej Maciejewski ciesz si, e hasło Miasto bez barier realizowane bdzie w taki sposób, e problem wiaduktu zostanie zrealizowany. Kolejna sprawa dot. boisk. W cigu tej kadencji w Zielonej Górze powstało duo boisk, które ułatwiaj realizacj programu nauczania. Kolejna sprawa. Osiedlowe boiska s wane dla ich mieszkaców, bo równie s one przez nich wykorzystywane. Natomiast chc przypomnie, e Orliki s budowane w taki sposób, e powstaj dwa boiska i cała infrastruktura obok. To s szatnie, pikne ogrodzenie i owietlenie, czyli jest to pewien kompleks. Natomiast boisko wielofunkcyjne jest planowane w ten sposób, e przeznaczone jest ono głównie do gier, eby realizowa program nauczania, ale unika si obiektów dodatkowych lekkoatletycznych, które nie s a tak drogie. Dlatego prosiłbym, jeli przeszłaby wersja z wielofunkcyjnym boiskiem, eby uwzgldni element rozbudowy o bieni lekkoatletyczn, o skoczni i rzutni. Przypomn, e sport dla dzieci i młodziey jest bardzo wany w rozwoju młodych ludzi. Jest to wietna promocja Miasta i równie zdrowe spojrzenie na wszystko, co wie si z kultur fizyczn. Prosz przeanalizowa, jakie rozwizanie dla Miasta bdzie bardziej funkcjonalne w dalszej perspektywie. Radna p. Aleksandra Mrozek odnoszc si do wypowiedzi Prezydenta Pana Kaliszuka, który stwierdził: poczekajmy, bo moe rzutem na tam uda si nam wybudowa Orlik, a jeli nie, to na pewno zrobimy to w przyszłym roku. Panie Prezydencie, społecznoci szkolne i radni nie wierz takim zapewnieniom, dlatego, e taka sytuacja była przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. W czerwcu ubiegłego roku, na posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania Prezydent Kubicki powiedział, e jeli nie uda si zrealizowa tego kompleksu, to bdzie budowa boisko własnymi siłami. Radni, uczniowie szkoły uwierzyli w to bardzo mocno. Ostatnio z radn p. Danielak byłymy na spotkaniu u Pana Prezydenta w sprawie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. Wyszłymy z tego spotkania bardzo niezadowolone. Bdziemy czciej odwiedza Pana Prezydenta, ale okazuje si, e ta deklaracja, na dzie dzisiejszy jest deklaracj bez szans na realizacj. Panie Prezydencie, to, e na pewno zrealizujemy w przyszłym budecie jest dla nas stwierdzeniem niewiarygodnym. Dlatego optuj za tym, eby pozostawi zapisane rodki i zrealizowa inwestycje przy Gimnazjum nr 7. Radny p. Piotr Barczak od wielu lat próbujemy stworzy jak form infrastruktury sportowej w naszym miecie. W ostatnim czasie nadarzyła si budowa Orlików i próbujemy je realizowa. Natomiast od samego pocztku wspominalimy, e rodki przeznaczane na budow Orlików maj by przeznaczane na ten cel. W wyjtkowych sytuacjach zgadzalimy si na ich przesuwanie. Gimnazjum nr 7 - podobna sytuacja była przy Szkole Ekologicznej, gdzie cztery lata temu miał by ju realizowany Orlik i te był cigle przesuwany. Mam nadziej, e zostanie zrealizowany. Natomiast wiele osób sytuacj pozyskania rodków w przyszłym roku jest ju zniecierpliwionych i nie tylko uczniowie i grono pedagogiczne. Równie mieszkacy tego osiedla oczekuj jakiegokolwiek obiektu sportowego, aby ta młodzie mogła z niego korzysta. Ja rozumiem tak, e w tej chwili realizujemy Orliki tam, gdzie jest moliwo, ale to jest tylko pierwszy etap budowy tych najbardziej koniecznych, potrzebnych obiektów sportowych przy szkołach i nie wyczerpuje to, koniecznoci budowy kolejnych boisk, nie koniecznie tak duych, jak Orliki. Mam nadziej, e w nastpnych latach niezalenie od tego, czy uzyskamy rodki zewntrzne, czy nie, bdziemy dalej realizowa budow boisk osiedlowych, równie przy mniejszych szkołach. W tej chwili zabezpieczalimy około ,-zł na budow tej infrastruktury. Chciałbym, abycie Pastwo mieli wiadomo, e jest to pierwszy etap budowy infrastruktury sportowej i takie jest moje przekonanie. Chciałbym, aby kolejnym etapem były mniejsze boiska i ebymy take zabezpieczali pienidze w przyszłych latach na remonty lub budow tych mniejszych boisk. Natomiast, jakie to bdzie boisko i jak wyposaone, to kwestia projektu. Przypomn, e przy Gimnazjum nr 1 nie ma Orlika, jest boisko z bieni, miejscem do skoków i rzutów oraz miejscem do siatkówki. Mona zrobi to, jeli takie załoenia si postawi. Mam nadziej, e w przyszłoci bd Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 18

19 realizowane nastpne boiska bez wzgldu na to, czy nam si uda pozyska pienidze, czy nie. Mam równie nadziej, e jeszcze w tym roku uda si nam zrealizowa boisko przy Gimnazjum nr 7. Pan Prezydent Kaliszuk wspominał, e by moe w przyszłym roku bd pienidze na Orliki, wic myl, e i miejsca na kolejne boiska w formie Orlików te si znajd, bo tych potrzeb jest bardzo duo. Wic, jeli jest taka moliwo, to teraz realizujmy obiekt sportowy przy Gimnazjum nr 7. Dalej realizujmy obiekty sportowe takie, jakie s konieczne. Jeli pozyskamy pienidze, to Orliki, jeli nie, to z własnych rodków, w takiej wysokoci, jak dotychczas zabezpieczalimy. Radny p. Edward Markiewicz temat Orlików nie raz był dyskutowany na Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu. Kolejno przyznawania tych pienidzy i budowania kolejnych Orlików równie wielokrotnie była dyskutowana. Staralimy si wszyscy, eby Orliki i inne boiska były budowane według najwikszych potrzeb i w pierwszej kolejnoci tam, gdzie były najgorsze warunki. Brano równie pod uwag wielko szkół i ilo dzieci, które z tych boisk bd korzysta. Natomiast wszyscy zdajemy sobie spraw z tego, e wszystkich boisk na raz nie moglimy wybudowa i zawsze jaka szkoła, jako ostatnia bdzie rozpatrywana. Ogldałem teren przy Gimnazjum nr 7 i oczywicie jestem głboko przekonany, e jest tam miejsce na potny kompleks sportowy a oni długo czekaj na Orlika. Ja, przekonywałem pani dyrektor o tym, eby jeszcze poczeka i mie boiska z prawdziwego zdarzenia. Natomiast faktem jest, e grono pedagogiczne boi si, e tych zagwarantowanych pienidzy ju nie dostan, jeli w tym roku je cofniemy. Ta Rada mogłaby jeszcze zagwarantowa, e takie boiska, w tym pełnym kompleksie. Natomiast wychodz równie z załoenia, e nie powinnimy na sił uszczliwia tej szkoły. Na ich miejscu poczekałbym jeszcze rok na kompleks z prawdziwego zdarzenia, ale oni chc jedno małe boisko wielofunkcyjne, byle co mie. Na pewno nie bd wystpował przeciwko temu, jeli taki wniosek dzisiaj bdzie. Zwłaszcza, jeli znajd si pienidze jeszcze na dwa inne wane zadania, które z tych rodków mielibymy zrobi. Wówczas, na pewno zagłosuj za tym, eby mieli małe boisko, cho uwaam, e le robi domagajc si tego. Radny p. Jerzy Teichert dot. kwestii podjazdów dla niepełnosprawnych przy wiadukcie - Prezydent Kaliszuk zaznaczył, ale nie wyartykułował, e troch jestemy postawieni pod cian. S rodki unijne, jest przetarg i co w tym momencie? Nie przydzielimy tych rodków? Prawdopodobnie mamy do wyboru, e stracimy rodki unijne, jeli chodzi o podjazd. Chciałem to podkreli. Natomiast myl, e prezydenci Kubicki, Kaliszuk i Harlak maj wyjcie nadzwyczajne w tym zakresie, bo co by było, jeli w tej chwili okazałoby si, e jest na Orlik? Jak jest Orlik, to budujemy, a te dwa inne zadania i tak musimy zrobi, bo wiadukt musi by zrobiony, czyli musimy znale rodki. Uwaam, e w tej chwili nie moemy szybko okreli, jakie s moliwoci realizacji budetu. W zwizku z tym, uwaam, e t uchwał naleałoby przesun na jaki czas i znale alternatyw, bo zarówno boisko, jak i wiadukt, to bardzo wane inwestycje. W tej chwili kwestia statków nie jest dla mnie a tak istotna. Natomiast te dwa zadania s na pewno bardzo istotne i nie moemy przekreli rodków na ten wiadukt. Ponadto, jeli jest wola wikszoci, to równie boisko przy Gimnazjum nr 7 powinno by zrobione, bo i tak wczeniej powiedziano, e brak przyszłoci na Orlik. Przypominam, e mog zosta utracone rodki unijne i wówczas bdziemy wykłada ze swoich. Dzisiaj jest pewien pat, ale myl, e jeeli mamy si przegłosowywa, to zawnioskuj o to, eby t uchwał zdj z porzdku obrad dzisiejszej sesji i w tej sprawie zwoła sesj nadzwyczajn. Natomiast uwaam, e trzeba znale takie wyjcie, aby te zadania zostały zagwarantowane. Radny p. Kazimierz Łatwiski jeli chodzi o statki to nie wszyscy znaj kulisy tej sprawy. W ramach zaprzyjanionych miast był jaki impas i konflikt, wic z zadowoleniem przyjłem, e nareszcie jest wola, eby przeznaczy ,-zł na zakup statków. Nie dyskredytowałbym tego zadania i nie stawiał na niszej pozycji, ze wzgldu na to, e w Nowej Soli i Sulechowie ta partycypacja jest bardzo oczekiwana. Patrzyłbym szerzej na Lubuskie Trójmiasto i zróbmy co dla niego. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk przede wszystkim chc odpowiedzie radnej p. Ronowicz, która wprowadza wszystkich w błd, bo po pierwsze, podjazd idzie terenem istniejcym, wic w aden sposób chodnik i podjazd nie bdzie burzył widoku wiaduktu. Po drugie, prawd jest, e za Pani prezydentury zrobiono projekt i nie pomylano o niepełnosprawnych. Prawd jest, e za naszej prezydentury o tym pomylano i przedstawiono rozwizania i uzyskano zgod Marszałka na włczenie tego podjazdu do projektu unijnego. Natomiast nie jest prawd, e moglimy we wrzeniu, składajc projekt budetu, mówi o rodkach na statki, bo wówczas, a do stycznia tego roku było weto ze strony niemieckiej i dopiero m.in. wyjazd w lutym Prezydenta Kubickiego do Niemiec spowodował, e na pocztku kwietnia ten projekt został zatwierdzony. Wczeniej ten projekt nie miał moliwoci przyjcia, dlatego nie planowalimy tych rodków. Po interwencji Prezydenta Kubickiego udało si i dlatego teraz te rodki planujemy. Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 19

20 Radna p. Eleonora Szymkowiak pytanie do Prezydenta Kaliszuka, gdzie Pan był w poprzedniej kadencji? O ile mi wiadomo pracował Pan w Urzdzie Miasta i brał niezłe pobory i moe z tym skoczmy. W tym momencie obrad przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ogłosił przerw do godz. 11:45. Po wznowieniu obrad przewodniczcy udzielił głosu radnemu p. Jackowi Budziskiemu. Radny p. Jacek Budziski po spotkaniu ustalilimy, co nastpuje - ja, wycofuj swój wniosek, który złoyłem na pocztku dyskusji. Jednoczenie zgłaszam wniosek o zmian porzdku obrad poprzez zdjcie projektów uchwał na druku 908 i 910, poniewa s one ze sob powizane. Ustalilimy, e Prezydent Janusz Kubicki w dniu jutrzejszym zgłosi wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i przedstawi now wersj tej uchwały, gdzie zostan zachowane dwa zadania, czyli rodki na zakup statków i zł na podjazd dla niepełnosprawnych tak jak jest (chodzi o to, eby nie straci dofinansowania i zrobi to zadanie), a jednoczenie w tej uchwale zostan zachowane pienidze, jako wkład Miasta na budow boiska Orlik. Jednoczenie apeluj do Prezydenta Kaliszuka, aby w ten nowej wersji uchwały ,-zł było literalnie zapisane na budow boiska wielofunkcyjnego. Jeeli zdarzyłby si nam Orlik, to zawsze moemy przekwalifikowa zapis w budecie, ale odwrotnie groziłoby to, e Pan Prezydent Kubicki czekałby, a bdzie Orlik. Nie byłoby w tym roku, to i tak w nastpnym roku by realizował. To zabezpiecza interesy Gimnazjum nr 7, wic Panie Prezydencie Kaliszuk, bardzo prosz przekaza moj sugesti Prezydentowi Kubickiemu, aby zapisy szły, jako boisko wielofunkcyjne realizowane przez Miasto. Wiem, e jest gotowy projekt wielofunkcyjnego boiska. Jednak zawsze moemy z czego zrezygnowa, tak ebymy zmiecili si w kwocie, któr proponuj. W zwizku z tym zgłaszam wniosek o zmian porzdku obrad poprzez zdjcie projektów uchwał na druku 908 i 910. Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałbym prosi Pana Prezydenta, aby w tym nowym projekcie uchwał, który bdziemy uchwala na sesji nadzwyczajnej, zdj kwot ,-zł to, o czym mówił radny p. Kamil Kawicki. Radny p. Jacek Budziski bdc przy zmianie porzdku obrad chciałbym zgłosi równie wniosek o uwzgldnienie w porzdku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Zielona Góra druk nr Na tym dyskusj zakoczono i przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowa nad zgłoszonymi wnioskami. I. Głosowanie nad wnioskiem o zdjcie z porzdku obrad projektów uchwał: zmieniajc uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 908 oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 910. W głosowaniu udział wziło 17 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła bezwzgldn wikszoci głosów. Wyniki głosowania: za wnioskiem 15 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos, obecny 1 głos. II. Głosowanie nad wnioskiem o rozszerzenie porzdku obrad o kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 919. W głosowaniu udział wziło 17 radnych. Rada Miasta zmiany porzdku obrad dokonała w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 13 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujcych 2 głosy, obecny 1 głos. 1 Projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 919 Załcznik nr 2-17 Protokół Nr LXVII/10 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXXV/10 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r.

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIX/09 przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy.

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. W dniu 22 marca 2016 roku z inicjatywy Okręgowego Zarządu i Radnego Dariusza Kapinosa odbyło się spotkanie władz miasta z aktywem rodzinnych ogrodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 Opracowanie: Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji BEZPŁATNE SZKOLENIA Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r.

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLVI/09 przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo