przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 30 grudnia 2008 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Senator RP p. Stanisław Iwan, Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Krzysztof Kaliszuk, p. Wioleta Harlak i p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 554, 2) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 555, 3) wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556, 4) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 557, 5) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 545, 6) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 546, 7) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 547, 8) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 548, 9) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 549, 10) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 550, 11) zatwierdzenia programu naprawczego na rok 2008 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 551, 12) trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto Zielona Góra - druk nr 552, 13) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału w lokalu sprzedawanym przez Gmin Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 4. Rozpatrzenie wezwania Pana Lesława Zuba o uchylenie uchwały nr XXXIII/454/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w 2009 r. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawy róne. 7. Zamknicie sesji. Zmiany porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e z uwagi na to, i sesja nie ma charakteru sesji nadzwyczajnej w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian do porzdku obrad nie jest wymagana zgoda wnioskodawcy. Nastpnie przypomniał - na ubiegł nadzwyczajn sesj radni otrzymali wezwanie Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich spółka z o.o. w Zielonej Górze o uchylenie uchwały nr XXXIII/451/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania doranej Komisji do spraw zdiagnozowania sytuacji organizacyjno-finansowej spółek Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich i Centrum Biznesu oraz stanowisko Prezydenta Miasta. Wezwanie nie zostało wprowadzone do porzdku obrad tej sesji, z uwagi na to, e wnioskodawca zwołania sesji Prezydent Miasta nie wyraził zgody na zmian porzdku obrad. Uzgodnilimy jednak, e wezwanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia, z zwizku ze wszczciem postpowania nadzorczego przez Wojewod Lubuskiego. Według mojej wiedzy, takie rozstrzygnicie jeszcze nie wpłynło. Uzgodnilimy take z Panem Prezydentem, e w takiej sytuacji nie wprowadzimy wezwania do porzdku obrad. Dla porzdku pytam, czy kto z Pastwa radnych chciałby wprowadzi t spraw do porzdku obrad dzi? Sdz, jednak, e takiej potrzeby nie ma - bo, mimo i wezwania nie było w porzdku obrad, to sprawa ta została omówiona podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Gdyby jednak taki wniosek został złoony, poddam go pod głosowanie. Radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji Budetu i Finansów w imieniu Komisji Budetu i Finansów chc złoy wniosek, który za chwil zostanie sprecyzowany przez radn p. Boen Ronowicz, która złoyła go 15 minut temu podczas posiedzenia Komisji Budetu i Finansów i został on przyjty 1. Prosz Pani radn o odczytanie wniosku o zmian porzdku obrad. Radna p. Boena Ronowicz Komisja Budetu wnosi o zmian porzdku obrad - wprowadzenie w punkcie 4, (po podjciu uchwał) Sprawozdania Prezydenta Miasta z kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych w latach przeprowadzonej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich spółka z o. o., w konsekwencji te o przesunicie kolejnych punktów. Radny p. Edward Markiewicz zanim przystpimy do głosowania nad tym punktem, chciałbym prosi o odpowied Pana Prezydenta, czy jest przygotowany na to, eby takie sprawozdanie przedstawi na dzisiejszej sesji? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnosił o rozszerzenie porzdku obrad o kolejny projekt uchwały w sprawie przystpienia do scalenia i podziału druk nr Nastpnie w sprawie wniosku Komisji Budetu i Finansów stwierdził - rozumiem, e pomysł zrodził si 15 minut temu podczas posiedzenia Komisji Budetu i Finansów. Przekazano mi t informacj przed chwil, kiedy udawałem si do ratusza, dlatego nie mam przygotowanych adnych materiałów. Przypomn oczywicie, e raport z kontroli jest opublikowany na stronie Urzdu Miasta. Niestety nie przygotowalimy si do tego punktu, bo nie bylimy o tym poinformowani. Gdybymy o tym wiedzieli, to bymy si do tego punktu przygotowali. Nawet, gdyby wczoraj kto zadzwonił, to moglibymy przygotowa materiały. Myl, e mona to wywietla po kolei, bo Internet jest na tej sali i moemy raport z kontroli odczytywa na bieco. Jestem gotów przygotowa to dla Pastwa nawet na jutro, jeli oczywicie wyrazicie ochot, ebymy si jutro spotkali, ebymy dali pracownikom czas na przygotowanie i mnie, ebym mógł si z tym zapozna. Korzystajc, e jestem przy głosie, chciałbym wprowadzi w punkcie 3, jako podpunkt 14 projekt uchwały Rady Miasta znajdujcy si na druku nr 558 w sprawie 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 2 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do scalenia i podziału i materiały prezentowane podczas przedstawiania projektu uchwały druk nr 558 Załcznik nr 2-14 Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 2

3 scalania i podziału oraz dokona zmiany druku nr 556 na druk nr 556A, ze wzgldu na obecno dzi na sali Pana Senatora Stanisława Iwana. W stosunku do pierwotnego projektu doszedł wydatek zwizany z duobusami, którego ojcem chrzestnym, jest w pewnym sensie Pan Senator, który pilotuje t spraw razem z nami. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budetu i Finansów - zgodnie z wnioskiem punkt 4 dotyczyłby sprawozdania Prezydenta Miasta z kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych w latach przeprowadzonej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich spółka z o. o. Konsekwentnie kolejne punkty uległyby odpowiedniej zmianie. Głosowania nad zmianami porzdku obrad I Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budetu i Finansów o rozszerzenie porzdku obrad o punkt oznaczony jako pkt 4 Sprawozdania Prezydenta Miasta z kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych w latach przeprowadzonej w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich spółka z o. o., i w konsekwencji o zmian kolejnych punktów porzdku obrad. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 13 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymujcych 4 głosy. II Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta - dodanie punktu 14 podjcie uchwały w sprawie przystpienia do scalenia i podziału druk nr 558 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. III Głosowanie nad wnioskiem Prezydenta Miasta - zamiana druku nr 556 na druk nr 556A Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. Kolejne zmiany porzdku obrad wprowadzone przez Rad Miasta w trakcie realizacji sesji. 1) Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta, po zrealizowani punktu Zapytania i interpelacje radnych zmieniła kolejno podejmowania uchwał pkt 3 ppkt Podjcie uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A przesunła jako pkt 3 ppkt 1. Rada Miasta zmian t w wyniku jawnego głosowania uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. 2) Rada Miasta w wyniku głosowa dwukrotnie zmieniała porzdek obrad, przesuwajc Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr punkt pierwotnie ujty jako pkt 3 ppkt 4 - ostatecznie do ppkt 14 pkt 3 (ostatni). I zmiana porzdku obrad ujcie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 557, jako pkt 3 ppkt 10. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania t zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 16 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujcych 3 głosy. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 3

4 II zmiana porzdku obrad ujcie projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 557, jako pkt 3 ppkt 14 (ostatni). Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania t zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 17 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A, 2) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 554, 3) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr 555, 4) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 545, 5) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 546, 6) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 547, 7) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 548, 8) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w zamian za nieruchomo stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 549, 9) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 550, 10) zatwierdzenia programu naprawczego na rok 2008 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 551, 11) trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto Zielona Góra - druk nr 552, 12) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału w lokalu sprzedawanym przez Gmin Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 553, 13) przystpienia do scalenia i podziału druk nr 558, 14) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 druk nr Sprawozdanie Prezydenta Miasta z kontroli gospodarki finansowej i zamówie publicznych za lata w Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze. 5. Rozpatrzenie wezwania Pana Lesława Zuba o uchylenie uchwały nr XXXIII/454/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w 2009 r. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Panie Prezydencie! Jak donosiły media pod koniec roku raczył Pan wypłaci urzdnikom nagrody z funduszu płac, co im si zreszt po prostu naleało. Wzorujc si na Panu, kiedy to Pan jak szef miejskich struktur SLD, w poprzedniej kadencji władz domagał si ujawnienia wysokoci nagród przyznanym prominentnym urzdnikom, prosz o podania, take w formie pisemnej, wysokoci nagród, jakie w tym roku otrzymali wszyscy wiceprezydenci, naczelnicy wydziałów i ich zastpcy, pełnomocnicy oraz dyrektorzy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i ich zastpcy, a take pracownik Biura Prezydenta Miasta Pan Zygmunt Stabrowski i p.o. kierownika Biura Prezydenta Pan Tomasz Nesterowicz. Kwoty prosz poda zarówno brutto jak i netto, a take odpowiedzie na pytanie czy wszystkie pienidze z funduszu plac zostały rozdysponowane, a jeli nie, to dlaczego? 2. Poprosiłem Pana Prezydenta o rozliczenie wydatkowania rezerw celowej i ogólnej, które uchwalili radni w budecie 2008 roku. W rozliczeniu rezerwy ogólnej na wydatki biece moj uwag przykuła jedna pozycja. Zarzdzeniem nr 715/08 z dnia r. Prezydent Janusz Kubicki przeznaczył kwot a 15 tys. zł na medialn i wizualn kampani promocyjn w zwizku z utworzeniem Lubuskiej Wyszej Szkoły Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze (realizacja koncepcji prezentacji Miasta jako znaczcego orodka akademickiego na terenie kraju). W zwizku z tym prosz o dokładne rozliczenie, na co zostały wydane te pienidze. Chodzi mi o cisły wykaz pozycji wraz z ich kosztami. Odpowiedzi spodziewam si take w formie pisemnej. Wykazy realizacji rezerw w 2008 roku otrzymałem wg stanu na 25 listopada. Prosz take o wykazy ze stanem na dzie 31 grudnia. 3. W zwizku z otwarciem w Zielonej Górze sklepu sprzedajcego w celach, jak to okrelono, kolekcjonerskich tzw. dopalacze, czyli jak twierdz specjalici-substancje grone, mogce uzalenia oraz w zwizku z bezsilnoci prezydenta Kubickiego w zakresie ewentualnego niedopuszczenia do otwarcia tego typu placówki handlowej w naszym miecie, mam dla Pana Prezydenta nastpujc propozycj: prosz skorzysta z dowiadczenia przychodni specjalistycznych, np. Poradni Leczenia Uzalenie od rodków Psychoaktywnych i zleci opracowanie specjalnej ulotki informacyjnej skierowanej do rodziców uczniów zielonogórskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, informujc o zagroeniach, jakie niesie za sob ewentualne spoywanie tych sprzedawanych, jak to okrelono w celach kolekcjonerskich, rodków oraz jej rozprowadzenie (ulotki) np. poprzez nauczycieli (chociaby na spotkaniach z rodzicami). Proponuj tak zrobi, pomimo e jak twierdzi rzecznik firmy na opakowaniach znajd si informacje, i dopalacze nie nadaj si do spoycia przez ludzi. Dodam, e inne miasta podjły próby protestu w tej sprawie. 4. Mieszkacy Os. lskiego pytaj si, co bdzie z działk (działkami), na której znajdowały si pawilony handlowe. Czy została (zostały) ju sprzedana (sprzedane), a jeli tak to, komu, kiedy i za ile oraz co na niej ma powsta i w jakim czasie? 5. Kiedy nareszcie zostanie skorygowany algorytm zapalania si zielonego wiatła na skrzyowaniu ulic Westerplatte, Kupiecka, Wojska Polskiego dla jadcych od strony Filharmonii Zielonogórskiej? Wiem, e na prob klubu radnych PiS prezydent przymierza si do kompleksowego skorelowania sygnalizacji wietlnej w miecie w 2009 roku, ale ta sprawa jest ju przeze mnie i przez kierowców podnoszona od roku. Skoro dokonano ju niezbdnych pomiarów to bardzo prosz o niezwłoczn korekt sygnalizacji wietlnej, polegajc na szybszym zapalaniu si zielonego wiatła, najlepiej jednoczenie z zapaleniem si takiego wiatła dla samochodów jadcych z naprzeciwka. W mojej i wielu uytkowników dróg opinii w istotny sposób rozładuje to korki tworzce si od skrzyowania, wzdłu Filharmonii, a do ulicy Reja. 6. Uytkownicy kompleksu garay pomidzy ulic Piaskow a terenami nalecymi do sklepu Netto i Pastwa Warsickich prosz o ponowne załatanie dziur w drodze dojazdowej do ich garay, co miało ju miejsce 2 lata temu i w znaczny sposób poprawiło komfort dojazdu. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 5

6 Radna p. Boena Ronowicz: 1. Na ostatniej nadzwyczajnej sesji przyjlimy uchwał w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Przypomn niektóre zapisy tego programu Znaczny odsetek beneficjentów ostatecznych programu stanowi dzieci i młodzie z problemami edukacyjnymi stwierdzonymi przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn. Programem objte s take dzieci i młodzie niepełnosprawna oraz zagroona niedostosowaniem społecznym. Przewiduje si moliwo wydatkowania rodków finansowych przeznaczonych na realizacj tego zadania na pokrycie kosztów rzeczowych, takich jak np. koszt utrzymania pomieszcze, materiały dydaktyczne, biurowe, itp. Realizacja zielonogórskiego programu wyrównywania szans skutkowa powinna tworzeniem jak najdogodniejszych warunków rozwoju dzieci i młodziey, moliwie najbliej miejsca ich zamieszkania. Rezultatem działa podejmowanych w ramach programu jest zwikszenie dostpu do wiedzy, zwłaszcza dla uczniów wykazujcych trudnoci w nauce. Kiedy wreszcie Pan Prezydent dokona podziału dwóch klas w Gimnazjum nr 5 na trzy klasy zgodnie z wnioskiem złoonym przez dyrektora szkoły, rodziców i rad pedagogiczn? Niech ten program faktycznie bdzie programem wyrównywania szans. 2. Czy w przyszłym (2009 roku), bdzie z budetu miasta finansowana nauka pływania? Czy przewidziane s równie rodki na ten cel z innych ródeł? 3. Pytanie jednoczenie interpelacja. Poniewa obawiano si, e zło to pismo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wnosz, aby to moje zapytanie potraktowane było jako wniosek o udzielenie informacji publicznej. Powołujc si na art. 2, 4, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. nr 112 poz z pón. zmianami), prosz o niezwłoczne udostpnienie mi potwierdzonych za zgodno z oryginałem kserokopii wszystkich pism procesowych znajdujcych si w aktach sprawy prowadzonej przez Sd Okrgowy w Zielonej Górze z powództwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej przeciwko Miastu Zielona Góra o zapłat sumy odpowiadajcej wartoci ulepsze dokonanych w budynku połoonym w Zielonej Górze przy Alei Niepodległoci 7, którego powód był najemc na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 3 stycznia 2000 r., dostarczenie równie opinii biegłego, która została wydana w tej sprawie w przedmiocie ustalenia wysokoci poniesionych nakładów, a take protokołów wszystkich rozpraw, które odbyły si w tej sprawie. Bdc Prezydentem Miasta Zielona Góra miałam wgld we wszystkie dokumenty, jakie były zwizane z umow najmu, o której była mowa wyej. Powód nie przedkładał adnych dowodów, z których wynikałoby, e poniósł nakłady na budynek połoony w Zielonej Górze przy Alei Niepodległoci 7 i nie uzyskał zgody wynajmujcego na dokonanie ulepsze w tym budynku, z wyjtkiem przyłcza gazowego i instalacji gazowej, na któr faktycznie uzyskał zgod, a take nie uzyskał zgody wynajmujcego na podnajem lub uyczenie przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, pomimo i wymóg taki bezwzgldnie wynikał z umowy najmu. Jako radna Rady Miasta Zielona Góra mam wtpliwo, czy Miasto Zielona Góra reprezentowane przez ZGKiM w procesie, o którym mowa wyej, wykazuje naleyt staranno, aby skutecznie kwestionowa roszczenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wnosz take o zgłoszenie w toku tego procesu wniosku dowodowego o przesłuchanie mnie w charakterze wiadka na okoliczno, o której wspominam powyej. Radny p. Artur Zasada pytał - remont nawierzchni ul. Osadniczej tego zadania nie ma w wydatkach niewygasajcych. Czy remont został zakoczony i inwestycja została odebrana? Jeeli tak, to prosz o dokonanie poprawek, poniewa remont został wykonany w sposób skandaliczny i mieszkacy tej ulicy al si, e Miasto przez cały 2008 rok nie potrafiło tego zrobi. Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Panie Prezydencie, kto był głównym organizatorem tegorocznej Wigilii dla mieszkaców Miasta? Jaki był koszt organizacji Wigilii? Ile kosztował wystp Justyny Steczkowskiej, która głównie promowała swoj ostatni płyt, dopiero pod koniec zapiewała dwie koldy? Myl, e mieszkacy nie tego oczekiwali. Atmosfera tej Wigilii była nijaka. Myl, e powinien by inny klimat tej uroczystoci. Moe naleałoby wróci do tradycji, kiedy aktorzy teatru prowadzili Wigili. Naley zastanowi si nad owietleniem ratusza iluminacje wietlne. Naley si nad tym zastanowi. Ponadto było za mało informacji o organizowanej Wigilii. 2. Ile kosztowały race na wito 11 Listopada, które nie zostały wystrzelone, a było tak szumnie zapowiadane? Kto za to odpowiada? Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 6

7 Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał - Panie Prezydencie, czy jest moliwe zabezpieczenie w budecie Miasta na rok 2009 kwoty tys. złotych na zakup arówek energooszczdnych i rozdanie ich przez ZGKiM najbiedniejszym mieszkacom Miasta? Po zakoczeniu realizacji punktu Interpelacje i zapytania radnych Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na rozpatrzeniu w pierwszej kolejnoci projektu uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A (pkt 3 ppkt 3 porzdku obrad). Uzasadniał jest na sali Pan Senator i mógłby powiedzie kilka słów na temat duobusów, tych wydatków, które si znalazły w projekcie uchwały. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 7

8 3. PODJCIE UCHWAŁ 3.1. Podjcie uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A 1 - w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały na druku 556A róni si od projektu na druku nr 556 tym, e zapisane w nim zostało zadanie zwizane z przygotowaniem koncepcji projektów i wniosków do preselekcji i konkursów. W projekcie wnosimy o uchwalenie wydatków niewygasajcych na łczn kwot ,- zł, z tego wydatki biece to kwota ,- zł i wydatki majtkowe ,-zł. Na jakie zadania wnioskujemy ustalenie wydatków niewygasajcych i terminy ostatecznego wykonania tych wydatków, szczegółowo okrela załcznik do projektu uchwały oraz uzasadnienie do projektu uchwały, które jest jego integraln czci Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki prezentacji uchwały cig dalszy. Prosz, aby w imieniu wnioskodawcy, czyli w moim imieniu, inicjatyw dotyczc przygotowania koncepcji projektów i wniosków do preselekcji i konkursów przedstawił Senator RP Pan Stanisław Iwan. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak dla wyjanienia, pragn Wysok Rad poinformowa, e zgodnie z ustaw o wykonywaniu mandatu posła i senatora Rzeczpospolitej Polskiej, poseł i senator RP ma prawo zabiera głos i składa wnioski w kadym czasie w trakcie sesji. Jest to wyjtek od naszej zasady, e tylko w punkcie porzdku obrad sprawy róne osoby zainteresowane mog zabiera głos. Co wicej, w dalszej czci tego przepisu, nakłada si na przewodniczcego rady miasta obowizek naleytej troski o to, aby w tym zakresie ani senator, ani poseł nie był ograniczany w aden sposób, co te majc na uwadze, Panu Senatorowi udzielam głosu. Senator RP Pan Stanisław Iwan Panie Przewodniczcy, dzikuj za udzielenie mi głosu. Szanowni Pastwo Radni, Szanowny Panie Prezydencie, od pewnego czasu funkcjonuje w Zielonej Górze nieformalny zespół pracujcy, w którego skład wchodzi Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Pani Barbara Langner, Pan Prezes Babiuch, Pan Prezes Badurek oraz przedstawiciele ENE-i. Uczestnicz w nim równie ja. Zespół ten zawizał si w celu zbadania moliwoci implantowania do Zielonej Góry bardzo ekologicznego rodka transportu, jakim miały by duobusy. Koncepcja zrodziła si na bazie pomysłu takiego, e Zielona Góra jest miastem, które po pierwsze, szczyci si jedn z najlepiej zorganizowanych komunikacji miejskich w kraju, co potwierdziły rónego rodzaju badania, ponadto jest miastem dbajcym o ekologi, w którym energia elektryczna produkowana jest w sposób ekologiczny (myl tu o energii elektrycznej produkowanej w naszej elektrociepłowni). Sdz, e takie miasto powinno nawizywa do tendencji propagowanych obecnie w Unii Europejskiej, a w programie działa Unii Europejskiej na rok 2009 zapisano m.in. temat Rozwój zbiorowego transportu ekologicznego. W to wpisuje si włanie koncepcja duobusów. Duobus to skrzyowanie autobusu z trolejbusem. Jest to novum, ale ju funkcjonujce w Europie. Nad komunikacj tramwajow, o której nie mylimy w Zielonej Górze, ma przewag, gdy tramwajowa jest droga w utrzymaniu. Natomiast komunikacja autobusowa, nawet przy zastosowaniu kolejnych norm unijnych typu E, powoduje wydzielanie spalin. Pragnc by na topie tych rozwiza proekologicznych, mylimy o tym, eby w Zielonej Górze wprowadzi - komunikacj duobusow. W centrum miasta byłaby komunikacja zasilana prdem elektrycznym, a poza obszarem centrum, pojazdy te wykorzystywałyby silnik spalinowy. To rozwizanie daje szans duej elastycznoci, bo trolejbusy oraz tramwaje maj to do siebie, e jak napotkaj przeszkod na trasie, to przestaj funkcjonowa, natomiast rozwizanie duobusowe daje tak moliwo, e np. zamknicie ul. Bohaterów Westerpatte nie utrudni komunikacji duobus moe jecha innymi ulicami na silniku spalinowym. Wstpne badania tego tematu były prowadzone. Pani Dyrektor Langner ze swoimi słubami nawizała kontakty z władzami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdasku, skd nadeszły bardzo pozytywne informacje dotyczce spraw eksploatacyjnych. Okazuje si, e eksploatacja duobusów, oprócz tego, e jest ekologiczna, jest jeszcze tasza, ni eksploatacja autobusów. Ja byłem w Lublinie i tam te kontaktowałem si z władzami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lublinie. Oni te s pełni entuzjazmu dla rodków transportu, którymi w tym przypadku s trolejbusy. Bylibymy, wic, prekursorami. Obecnie mamy zebrany materiał wstpny i doszlimy do takiego 1 Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie miasta Zielona Góra na 2008 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 556A - Załcznik nr 2-3 Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 8

9 etapu, który wymagałby bada i studiów przeprowadzonych przez fachow jednostk. Taka jednostka jest jedna w Polsce i mieci si w Łodzi. Dokonanie tych wstpnych analiz i bada, zostałoby w ten sposób wykonane, e zadeklarowały ch uczestniczenia w tym podmioty takie, jak Elektrociepłownia Zielona Góra, Zielonogórska Energetyka Cieplna i ENEA. Sfinansowałyby one jeden z dokumentów, natomiast drugi z dokumentów miałoby sfinansowa Miasto. Kady z dokumentów to koszt ok. 36 tys. zł plus VAT. Dopiero na podstawie tych profesjonalnych studiów mona byłoby powiedzie, czy jest to perspektywiczne dla rozwoju komunikacji w naszym miecie. Gdyby si okazało, e tak, to przeprowadzalimy rozpoznanie w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i jest moliwo ubiegania si o rodki unijne na realizacj tego tematu. Bardzo prosz Wysok Rad, eby przychyliła si do wniosku Prezydenta Miasta i aby pienidze na dalsze prowadzenie prac badawczych znalazły si w budecie miasta. Pytania Radny p. Kazimierz Łatwiski sdz, e to bardzo dobrze, e Pan Senator angauje si w sprawy Zielonej Góry i naley do tego nielicznego grona parlamentarzystów, którzy rzeczywicie zabiegaj o interesy naszego miasta i regionu. Projekt jest interesujcy, jednak nie sposób mówi o komunikacji miejskiej Zielonej Góry bez rozstrzygnicia kwestii komunikacji w ramach Lubuskiego Trójmiasta. Wiemy, e równolegle s czynione starania o pozyskanie rodków dzielonych centralnie na zakup szynobusów w ramach komunikacji pomidzy Now Sol, Zielon Gór a Sulechowem. Sprawa jest konkretna i dotyczy zakupu czterech szynobusów. Czy te dwa projekty si nie wykluczaj? Jednoczenie sugestia, aby stara si łczy te dwa wane projekty, a uwaam, e obydwa s bardzo wane i potrzebne. eby kto nie powiedział tak: dostaniecie duobusy, to po co wam te szynobusy? Uwaam, e nie sposób rozdziela tych projektów i nie mona zapomina, e naley traktowa je łcznie. Takie jest moje pytanie i jednoczenie sugestia. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk te dwa projekty s równie wane, s projektami uzupełniajcymi si, ale niezalenymi i rodki uzupełniajce wkłady własne miast lub Miasta bd pochodzi z rónych ródeł z Ministerstwa rodowiska (w przypadku rodków unijnych), a w drugim projekcie z Ministerstwa Infrastruktury. Radna p. Grayna Jaskólska moje pytanie dotyczy działu zadania Rewitalizacja miasta Zielona Góra. Które z zabytkowych obiektów bd koczone jeszcze w przyszłym roku? Bo tu jest zadanie Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze. Chciałabym wiedzie, jakie to obiekty za kwot 151 tys. zł bd renowane? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk nie wiem, co dopowiedzie poza tym, co zapisane jest w uzasadnieniu. Mog to uzasadnienie jeszcze raz przeczyta. W ramach tych niewygasajcych rodków bd wykonane trzy dokumentacje pierwsza to Zaułek Artystów, druga to odsłonicie reliktów kamienic na deptaku, trzecia to przebudowa placu pomidzy BWA a Pastwow Szkoł Muzyczn. Zadanie dotyczy projektu dokumentacji. Jest to napisane w uzasadnieniu, trudno cokolwiek dopowiada. Radna p. Grayna Jaskólska w tym dziale na 2008 r. zaplanowano równie inne obiekty, renowacj obiektów sakralnych, które zostały przeniesione do tego zadania renowacja zespołów zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego. Były tam midzy innymi renowacja kocioła p.w. Matki Boskiej Czstochowskiej i Kocioła Ewangelicko-Augsburskiego, Kocioła Polsko-Katolickiego, Kaplice na ul. Aliny i na Osiedlu Pomorskim. Czy zostały wykonane, jeeli nie przechodz na przyszły rok? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk jak informowalimy Szanown Rad, wniosek na rewitalizacj Miasta Zielona Góra został złoony do Ministerstwa Kultury, przeszedł ocen formaln. W ramach tego zadania bd realizowane poszczególne projekty na własne ryzyko, za zgod Rady Miasta Pan Prezydent przeprowadził dwa podprojekty, tj. remont elewacji Pastwowej Szkoły Muzycznej oraz remont elewacji kocioła p.w. Matki Boskiej Czstochowskiej. Z realizacj reszty projektów, za zgod Rady, czekamy na decyzj Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radny p. Edward Markiewicz moje pytania dotycz dodatkowego zadania duobusów. W projekcie uchwały mamy zapisane, e w planie było 120 tys. zł na to zadanie, a jako rodek niewygasajcy ma pozosta ,- zł, czyli rozumiem, e 70 tys. zł zostało wydatkowanych, natomiast ok.50 tys. zł planujecie potraktowa, jako zadanie niewygasajce i ma przej na rok nastpny. Na co wydatkowano te 70 tys. zł, skoro dopiero 18 grudnia podpisano umow na wykonanie koncepcji, jak napisano w uzasadnieniu? Samo zadanie wzbudza wiele pyta, nie było Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 9

10 tematem dyskusji na Komisji Gospodarki, a pyta pewnie rodziłoby si wiele, np. takich czy s ju w kraju miasta, które nie majc trakcji elektrycznej do takiego przedsiwzicia, próbuj to budowa i realizowa takie zadania? Czy te jestemy ewenementem w skali kraju i pierwsi do takiego zadania przystpujemy? Jeeli mówimy o dwóch liniach, najbardziej obcionych w Zielonej Górze, które miałyby powsta, to rozumiem, e tam musiałaby by zbudowana trakcja elektryczna, to ile kilometrów takiej trakcji trzeba by zbudowa? Ile miałoby to szacunkowo kosztowa? Ile kosztowałby zakup tych autobusów, a ile eksploatacja? Trudno przystpowa do jakiego zadania i na sam etap wstpny łoy 120 tys. zł, nie znajc odpowiedzi na takie podstawowe pytania. Nie wiem, czy kto jest w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzie. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk po pierwsze, radny p. Edward Markiewicz le przeczytał wysoko kwoty. Te 120 tys. zł jest generalnie na przygotowanie wszystkich unijnych koncepcji i projektów. W ramach tych 120 tys. zł, cz rodków została przeznaczona na projekty unijne typu rewitalizacja, ul. Sulechowska czy inne projekty. Natomiast cze 47 tys. zł przeznaczylimy włanie na przygotowanie dokumentacji, która odpowiedziałaby na pytania zadane dzisiaj przez radnego p. Edwarda Markiewicza. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chc jeszcze jedn rzecz doda. Tak naprawd jest to projekt nowatorski. Gdyby wszyscy w Polsce to mieli, to bymy si nie zastanawiali nad tym, jak co takiego wprowadzi i zrealizowa. Przypomn jedn rzecz jest tu kilku partnerów, którzy chc w tym projekcie uczestniczy, a my mylimy równie o tym, eby oni to finansowali. Tak jak Pan Senator powiedział, w kwocie 47 tys. zł, 2/3 dołoone s przez tych partnerów. To s partnerzy zewntrzni, którzy dokładaj pienidze, aby przygotowa si do tego, aby mie wstpn analiz, jak bdzie to wygldało ile musielibymy zainwestowa, jakie byłyby koszty, jakie byłyby zyski. I wtedy dopiero moemy rozmawia, bo wierzcie mi Pastwo, za 120 tys. zł, duobusów w Zielonej Górze nie wprowadzimy. To niestety nam si nie uda. Aby mie pojcie. Bo pewien etap, jak Pan Senator mówił, mamy ju za sob. Rozmawialimy, przygldalimy si, jak wygldaj trolejbusy w innych miastach, e s takie rozwizania jak trolejbusy, duobusy w mniejszym stopniu. Chodzi o to, eby przygotowa co, czego tak naprawd w Polsce nie ma, postara si znale dofinansowanie. Jednym z inicjatorów tego przedsiwzicia jest prezes EDF-u na Polsk. Było takie spotkanie na Polsk, w zwizku z tym, e Électricité de France podobne rozwizania stosuje we Francji. W zwizku z tym, rozmawialimy o tym, e mamy w Zielonej Górze elektrociepłowni, czyli dostarczyciela prdu, i czy nie znale dla nich dodatkowo rynku zbytu poprzez uruchomienie takiej włanie formy transportu. Oni mieliby zbyt na energi elektryczn, my mielibymy korzy z tego, e zakład w Zielonej Górze miałby zapewniony rynek zbytu i by moe nawet rozszerzyłby zakres swojej produkcji. To wszystko było oczywicie w sferze bardzo ogólnej dyskusji. Aby z tej ogólnej dyskusji przej krok dalej, chcielibymy Pastwu przedstawi jakie konkrety. Zlecilimy tak koncepcj, abymy mogli si do tego przygotowa, aby wiedzie, co z tym si wie w rzeczywistoci. Radny p. Adam Dygas dlaczego w uchwale, o której teraz dyskutujemy nie ujto zakupu terenów pod Stref Aktywnoci Gospodarczej jako wydatków niewygasajcych? Wiem, e na rok 2009 przewidziano taki zakup, ale wydaje mi si, e teoretycznie nie ma problemu, a jednak ten problem jest. Dlatego, e my wystpujemy do Urzdu Marszałkowskiego m.in. o to, eby powstała tam droga, uzasadniajc to tym, e tam bdzie teren aktywnoci gospodarczej, a my de facto w tej chwili, jeeli jeszcze przyjmiemy t uchwał na druku nr 557, to w zasadzie, nie mamy ani terenu, ani nie mamy na niego przeznaczonych pienidzy. Uwaam, e wydatki niewygasajce s midzy innymi po to, e co uległo przesuniciu z powodów mniej lub bardziej uzasadnionych i to nie znaczy, e nie bdziemy tego realizowa. Bo to chyba musimy realizowa. Myl, e uzasadnione byłoby zapisanie zakupu tej ziemi, jako wydatków niewygasajcych. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki generalnie, wydatkiem niewygasajcym jest, według zasady, któr przyjelimy, co, co zostało rozpoczte, a nie zostało skoczone. W przypadku tej kwoty mymy nawet nie rozpoczli jej wydawa, wic nie ma adnego procesu trwajcego. Ale, aby uspokoi Pana radnego, przypomn, e w projekcie budetu na rok 2009 kwota ,-zł si znajduje i nadal wnioskujemy aby była na to przeznaczona. W nowym budecie ta sama kwota została ujta. Czekamy na uchwalenie budetu, nie mamy tam te ani studium, ani planu, tych elementów, które s w uzasadnieniu do tej drugiej uchwały. My nie rezygnujemy z tego, tylko uwaamy, e to powinno by zrealizowane normalnie, jako nowe zadanie, które bdzie realizowane. To zadanie nie jest teraz realizowane, bo nie mamy podpisanej umowy z rektorem, nie zapłacilimy czci, a reszt mamy zakoczy płatno w przyszłym roku. Chcemy to zrobi w przyszłym roku. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 10

11 Radny p. Piotr Barczak pytania dotycz całej uchwały oczywicie, poniewa tutaj mamy po dzisiejszej poprawce 12 punktów, natomiast 10 z nich dotyczy inwestycji pod ktem finansowym, które zostały zrealizowane moe w 10%, albo i mniej. Mówimy o tym, e one bd koczone, a tak naprawd, one nie zostały nawet rozpoczte. Punkt 6 w uzasadnieniu to jest dokoczenie remontu łobka Miejskiego Nr 7 kwota ok. 517 tys. zł planowana, a do wydania w przyszłym roku przesuwa si 475 tys. zł. To znaczy, e niecałe 50 tys. zł wydalimy w tym roku, a ponad 400 tys. zł dajemy na dokoczenie. Wydaje mi si, e tak naprawd to jest realizacja zadania, a nie dokoczenie. Dokoczenie rozumiałbym jako przeniesienie kocówki, eby proporcje finansowe były odwrotne. Podobna sytuacja jest oczywicie ze łobkiem nr tys. zł kwota planowana, a przesuwamy 400 tys. zł. Tylko 50 tys. zł wydalimy w tym roku, zapewne na dokumentacj, a realizacja rzeczywista tego zadania bdzie w przyszłym roku. I do tego dodam, e umowa podpisana dopiero 15 grudnia tego roku. Tu jestem zaskoczony. Drugie pytanie w czerwcu, kiedy podejmowalimy t uchwał, informacja była taka, e te pienidze s przeznaczone na to, aby była wiksza liczba miejsc w łobkach dla dzieci w naszym miecie. Zapewniano nas, e to bdzie jeszcze w tym roku. Jak rozumiem, nie zostało to zrealizowane. Czy tak jest rzeczywicie, skoro remonty w dwóch łobkach s przesuwane na przyszły rok i zakoczenie jest planowane na 30 czerwca? Wracajc do spraw finansowych, w punkcie 9 i 10 mamy takie pozycje, e ani złotówki nie wydano w tym roku, a my wpisujemy jako dokoczenie remontu np. czci jezdni ul. Horsztyskiego plan na ten rok 60 tys. zł, a kwota wydatku niewygasajcego, czyli do wydania w przyszłym roku 60 tys. zł. To ja nie bardzo rozumiem, jakie to jest dokoczenie i jaki to jest wydatek niewygasajcy. Rozumiem, gdybymy zamknli t inwestycj jako niewykonan i realizowali j w przyszłym roku. Podobnie przebudowa ul. Ogrodowej, gdzie do przesunicia planuje si kwot tak sam, jak planowana w tym roku, czyli ani złotówki w tym roku nie wydalimy, a dajemy to zadanie na niewygasajce. Prosz o wytłumaczenie, dlaczego nazywa si to niewygasajce i dlaczego jest to konieczno? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na cz pyta postaram si odpowiedzie, na cz Pan Prezydent Kaliszuk. Cz wydatków, jeeli jest podpisana umowa, wykonawca fizycznie realizuje. W trakcie naboru okazało si, e brakuje miejsc w łobkach. Wszyscy, którzy siedzimy na tej sali uwaalimy, e trzeba dy do tego, aby liczb miejsc w łobkach zwikszy. W zwizku z zaistniał sytuacj, po przeanalizowaniu sytuacji lokalowej, okazało si, e istnieje moliwo stworzenia nowych pomieszcze, w których bd przebywa dzieci, czyli nowych grup, poprzez adaptacj pomieszcze dotychczasowych pralni m. in. łobka. Aby to zrealizowa, takie zadanie musi by w budecie. W zwizku z tym, 30 czerwca, czyli od lipca tego roku, wprowadzilimy takie zadanie do budetu. Nastpnie zlecilimy wykonanie projektu. Po wykonaniu projektu wiedzielimy ju, jakie kwoty trzeba bdzie na to zadanie przeznaczy. Potem trzeba było ogłosi przetarg. Ogłosilimy przetarg na wykonawc. W przypadku tych wszystkich trzech inwestycji w łobkach, wykonawca jest wyłoniony, umowa jest podpisana i wykonawca realizuje ju t inwestycj. Podane s te terminy, kiedy j zakoczy. Te roboty maj zosta wszystkie zakoczone w 2009 r., wic to zadanie jest w toku realizacji. Dlaczego tak póno? Jest to nauczka dla mnie, ebym nie przychodził do radnych i mówił zróbmy co szybciej, moe uda si taniej, jeeli nie bd miał projektu. Teraz jestem zdziwiony tym, e Pastwo pytacie, dlaczego tak póno. W lipcu rozpoczynalimy, nie majc projektu. Przetarg na wyłonienie wykonawcy trwa, co najmniej 56 dni. W zwizku z tym, jest to minimalny termin, kiedy mona to zadanie zrealizowa. Np. punkt 7 dokoczenie realizacji zadania pn. Dokumentacja budowlana (na realizacj zada z zakresu gospodarki komunalnej) projekt zagospodarowania Doliny Gnika. Trzynastego grudnia 2007 r. podpisalimy umow z biurem projektowym, które miało wykona t dokumentacj do 30 listopada, ale 28 listopada biuro zwróciło si z prob o przesunicie terminu realizacji do 31 marca 2009 r., poniewa nie przygotowało tej dokumentacji, twierdzc, e przedłuyły si procedury aktualizacji i doszło wiele nowych parametrów etc. I kwota nie została wydatkowana, bo skoro praca nie została wykonana, to my za ni nie zapłacilimy. Wic jest to wydatek, który jest w trakcie ten projekt jest realizowany. Punkt 10 realizacja zadania pn. Dokumentacja budowlana (drogi powiatowe) projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Jest zawarta umowa z biurem projektowym, niestety nie da si wykona dokumentacji w tak krótkim terminie, jak bymy sobie tego yczyli, w zwizku z przedłuajc si procedur wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W zwizku z tym rodki przygotowane s z zaangaowania, bo umow podpisalimy. Wierzymy, e to zadanie uda si zrealizowa. Tak to niestety czasami wyglda, e nie z naszej winy spóniaj si z wykonaniem. Oczywicie, oni w tym momencie bd płaci. To tak samo, jak macie Pastwo napisane przy zadaniu nr 2 - wykonawca si spónił i zapłaci z tego tytułu kary umowne. On o tym wie, ale umowy nie zrealizował. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk ul. Horsztyskiego przebudowa tej ulicy midzy ul. Grunwaldzk a Liceum Katolickim i kociołem została wprowadzona do zada po Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 11

12 uzgodnieniach z radn p. Eleonor Szymkowiak oraz proboszczem parafii ks. Pawlakiem, e wzgldu na to, e SAN-BUD, który realizuje tam inwestycj zwizan z wodocigami i kanalizacj odtworzyłby tylko w zakresie połówkowym oraz odnowił na powrót garby. Uzgodnilimy, e zostanie połoony nowy dywanik, wobec tego musi to by, jako towarzyszca inwestycja do inwestycji SAN- BUDU. Najpierw połoymy dywanik, włanie firma SAN-BUD realizuje kwot 60 tys. zł, a nastpnie na zlecenie ZWiK odtworzy garby. Trudno najpierw robi garby, a potem kła dywanik. Radny p. Edward Markiewicz wracam do problemu duobusów. Dzikuj Panu Prezydentowi Kaliszukowi za odpowied, ale Panie Prezydencie, z tego zapisu, który my tu otrzymalimy, nie wynika to, co Pan powiedział. Dzikuj za wyjanienie, bo te 120 tys. zł sugeruje zupełnie co innego. Nie zmienia to faktu, e prawie 50 tys. zł zostało niewykorzystane z ubiegłego roku i chce si to przeznaczy na ten, a nie inny cel. Czy Panie Prezydencie, instytucje zainteresowane tym projektem, takie jak ENEA, Elektrociepłownia Zielona Góra, nie mogłyby sfinansowa koncepcji (nie projektu), przedstawi j Radzie Miasta Zielona Góra wraz z szacunkowymi kosztami duego przedsiwzicia dla Zielonej Góry? I dopiero wtedy bymy t spraw rozpatrzyli, natomiast teraz jestemy, jako radni zaskoczeni pomysłem i koniecznoci wydatkowania rodków, o czym prawie nic nie wiemy. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk zrobilimy tak, jak mówił Pan radny Markiewicz, porozumielimy si z tymi firmami, e firmy sfinansuj pierwsz cz przedsiwzicia, natomiast my analiz techniczn. Radny p. Andrzej Maciejewski pytanie dotyczy realizacji zadania nr 3 dokoczenia budowy miejsc parkingowych głównie w ródmieciu. Około 90% tej kwoty zostanie w pierwszym kwartale zrealizowane, głównie na ul. Chopina, Niepodległoci, Kopernika i Sikorskiego. Wiadomo, e w ródmieciu trudno znale miejsce parkingowe. Ile zyskamy tych miejsc parkingowych dziki realizacji tego zadania i ile bdzie tych miejsc nowych, dodatkowych? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki to jest cz zadania, druga cz zadania znajduje si w budecie na rok 2009, bo łcznie bdzie to kwota ,- zł cało zadania. To jest ta akcja, która była prowadzona z Gazet Lubusk, kiedy mieszkacy wyszukiwali miejsca, w których mona zrobi miejsca parkingowe. Gdy te wszystkie dane zostały zebrane, to była prawie połowa roku. Wprowadzilimy to zadanie do budetu miasta, przygotowalimy projekt, ogłosilimy przetarg na wykonawc, wpłynła jedna oferta, niestety zawierała błd, bo wadium zostało le wniesione. W zwizku z tym przetarg został uniewaniony, a po uniewanieniu przetargu ogłosilimy na to zadanie drugi przetarg. Chcemy to zadanie zrealizowa. Według mojej wiedzy przetarg jest w toku. Radny p. Artur Zasada odnios si do pytania radnego p. Piotra Barczaka, bo uwaam, e nie udzielił Pan odpowiedzi na pytanie wprost. Jak to jest, e w planie na dokoczenie remontu czci jezdni ul. Horsztyskiego jest zapisane 60 tys. zł, a kwota wydatku niewygasajcego wynosi 60 tys. zł? Nie wydano ani jednej złotówki. To samo dotyczy punktu 10 - dokoczenia realizacji zadania Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Plan ,- zł i kwota wydatku niewygasajcego ,- zł. Jak si to ma do pytania radnego p. Adama Dygasa, który równie twierdził, e s takie wydatki, które mona by automatycznie poprzesuwa, jako niewygasajce, a Pan Prezydent udzielił odpowiedzi, e nie, poniewa tylko rozpoczte inwestycje, na które wydano chocia złotówk, s traktowane jako niewygasajce? W tych dwóch punktach nie wydano nawet 10 groszy. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Mówiłem, e nie wydana złotówka, mówiłem, e podpisana umowa. W tym zadaniu jest podpisana umowa, a wykonawca ma zrealizowa to zadanie. Gdybymy chcieli umieci to w nowym budecie, to musiałbym ogłosi nowy przetarg. Musiałbym rozwiza umow, która jest zawarta z wykonawc np. na łobek i powiedzie nie wane, e ju to robisz, ale nie mog zapłaci, rozwizujemy umow i ogłaszamy nowy przetarg. Jeeli wprowadzimy to zadanie w przyszłym roku, to rónica jest taka, e jeeli mamy jakkolwiek umow, z której wynikaj zobowizania finansowe, i mielimy je zrealizowa w tym roku, a nie udało si, poniewa kto si nie wywizał z umowy i przechodzi ona na rok kolejny, to jest to wydatek niewygasajcy, bo on bdzie musiał zosta zrealizowany. Natomiast, jeli chodzi o te 8,7 mln, to informuj Pastwa, e nie mamy adnej umowy z Uniwersytetem dot. zakupu, mamy deklaracj uniwersytetu, e to bdzie. Te 8,7 mln złotych w nowym budecie s zawarte. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk ul. Horsztyskiego - ta nakładka nie mogła by zrealizowana z przyczyn technicznych ze wzgldu na to, e do 22 grudnia ul. Horsztyskiego był zastpczo prowadzony transport publiczny autobusami komunikacji miejskiej, Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 12

13 poniewa zamknita była ul. Nowa. Została otwarta około wit i dopiero obecnie moemy przystpi do naprawy ul. Horsztyskiego. Wczeniej jedziły tam autobusy. Radny p. Piotr Barczak wracam do pyta, na które nie otrzymałem odpowiedzi, czyli dot. sposobu finansowania. Dzikuj za uzupełnienie Panu Atrurowi Zasadzie, poniewa rzeczywicie Pan Prezydent odpowiadał nie na to, o co pytałem. Nie pytam, dlaczego remont ul. Horsztyskiego nie został zrealizowany. Uzasadnienie słyszelimy, moe by logiczne. Natomiast mówimy o kwestii sposobu finansowania. Skoro zaplanowalimy w tym roku na to zadanie 60 tys. zł i nie wydalimy tych pienidzy, to znaczy, e mona je było wyda na co innego. W przyszłym roku bdziemy wydawa te pienidze. Jeeli zgodzilimy si w tym roku, to jest zrozumiałe, e w przyszłym roku te przeznaczymy na to te pienidze. Problem polega na czym innym. Dlaczego akurat niektóre zadania maj podpisan umow i s przeniesione jako wydatki niewygasajce, natomiast jest mnóstwo zada, które nie zostały zrealizowane w tym roku, s albo rozpoczte, albo czciowo zrealizowane, a na niewygasajcych ich nie ma. Przykładów dam kilka zagospodarowanie terenu na miejsca parkingowe i plac zabaw na ul. Westerplatte i ul. Chopina, czy boisko na ul. Krtej. Tam przyczyna była taka, e nie mona wyda decyzji o lokalizacji celu publicznego, poniewa jest ptla autobusowa, a od 1 stycznia tej ptli nie bdzie. W zwizku z tym to boisko w przyszłym roku mona zrealizowa. Z 400 tys. zł zaplanowanych nie wydano nic. Jest wiele takich zada, na które na ostatniej sesji Rada nie wyraziła zgody, eby je zrealizowa, a Pastwo dzisiaj na niewygasajcych ich nie przedstawili. Dlaczego cz znajduje si w tej uchwale, a czci nie ma? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jest umowa, dajemy na niewygasajce, nie ma umowy, nie dawalimy na niewygasajce. Czyli jeeli rozpoczto przebudow łobka, bo wyłonilimy wykonawc i on tam pracuje i musimy mu zapłaci w przyszłym roku, bo w tym roku nie zdy zrealizowa robót, to przenosilimy to na niewygasajce. Jeeli nie było umowy np. na ul. Działkow, to nie przenosimy na niewygasajce, bo nie mamy informacji... Jeeli mamy podpisan umow, to nie moemy tych pienidzy przeznaczy na co innego, bo jeli t umow firma zrealizuje, to trzeba bdzie zapłaci. Nie wyobraam sobie, e chc kupi pajacyka za złotówk, a mam złotówk, ale pajacyka jeszcze niema, to ja kupuj sobie szklaneczk za złotówk, a tego pajacyka, za co wtedy kupi, kiedy ju bdzie? Radny p. Artur Zasada po raz kolejny jestem mocno zdziwiony, poniewa okazuje si, e z Uniwersytetem nie ma Pan ani umowy, ani porozumienia dot. zakupu tego terenu za ,-zł. To skd si wziła ta kwota w budecie, skoro wnioskuje Pan o t kwot na rok 2009? Bo jeeli jest takie porozumienie, to w myl tego, co Pan mówił, powinna by ona wpisana w wydatki niewygasajce. W takim razie, jak to si stało, e nie ma wród wygasajcych łcznika pomidzy ul. Prost a Agrestow, gdzie według informacji uzyskanych od urzdników, jest rozpisany przetarg na dokumentacj? Nie ma? Nie było nawet przetargu na t dokumentacj? To jest ta sama sytuacja jak w punkcie 10. Biuro projektowe nie wywizało si z terminów zawartych w umowie, ze wzgldu na przedłuajc si procedur zwizan z wydaniem decyzji itd., czyli była umowa na projekt łcznika? Czyli jakie pienidze wydano na t inwestycj? Tak? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak prosz zadawa pytania, ale prosz, eby nie było polemiki, a Pana Prezydenta prosz, eby odpowiadał po udzieleniu głosu. Dla wyjanienia postaram si to wytłumaczy pojciem wierzytelnoci, czyli pewnym obowizkiem zapłaty. Wtedy wierzytelnoci s wymagalne, kiedy kwoty s zapisane w budecie i s z budetu wydatkowane, musz by zrealizowane. Pewne wierzytelnoci s niewymagalne, w zwizku z tym, nie mog by zapłacone, ale bd w niedalekiej przyszłoci, w zwizku z tym musz by zaewidencjonowane na wydatkach niewygasajcych. A pewne wierzytelnoci s wierzytelnociami nieistniejcymi, wtedy nie mog pojawi si w wydatkach niewygasajcych. Wydaje mi si, e tym kluczem kady z tych elementów mona rozpozna. Radna p. Boena Ronowicz doskonale rozumiem Pana Przewodniczcego, wracam jednak do punktu 10 niewykonania zadania Dokumentacja budowlana (drogi powiatowe) projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Przypomn, e ta ulica jest w tragicznym stanie i jej mieszkacy czekaj na remont, a tutaj okazuje si, e na wydatki niewygasajce przeznacza si cał kwot zaplanowan w budecie miasta. Kiedy został ogłoszony przetarg na dokumentacje tej drogi i kiedy podpisano umow z projektantem? Prosz jednoznacznie odpowiedzie, jeeli Pan potrzebuje informacji, prosz telefonowa do Biura Zarzdzania Drogami, czy posiłkowa si wiedz naczelnika. Dlaczego nie wykonano zadania Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego oraz powszechnego dostpu do bezprzewodowego Internetu etap I i przesuwa si je na przyszły rok? Przypomn Pastwu, e w wystpieniu klubowym 18 grudnia 2007 r. mówiłam, e wspaniały pomysł bezprzewodowego Internetu Pana Artura Zasady nie bdzie wykonany, bo w budecie Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 13

14 miasta zapewniono tylko 750 tys. zł. Moja przepowiednia si spełniła i jest nawet tragiczniej, bo wydano tylko 100 tys. zł na ten Internet. Nie mamy bezprzewodowego Internetu w Zielonej Górze i nie uatrakcyjnilimy miasta. Dlaczego tak opieszale realizowano to zadanie? Pytanie do 12 punktu dlaczego tak wane zadanie, o którym z takim entuzjazmem wypowiadał si Pan Kubicki i dzisiaj Pan Kaliszuk - dotyczce koncepcji duobusów w Zielonej Górze, zostało dopiero dzisiaj na sesji wprowadzone? Dlaczego z projektem uchwały druk nr 556, która została złoona w Biurze Rady 23 grudnia, nie przedstawiono równie tego zadania niewygasajcego? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk łcznik ul. Agrestowej z ul. Prost projekt został w tym roku zrealizowany. W ramach tego projektu, w wyniku uzgodnie z ZEC-em, naley inwestycje o wartoci ok. 50 tys. zł połczy z przełoeniem ciepłocigu na kwot 140 tys. zł, a wic warto zadania wzrasta prawie czterokrotnie. Prowadzilimy negocjacje z ZEC-em, aby odstpili od tego i przyjli inn technologi, która powoduje obnienie kosztów z 200 tys. zł łcznie do 50 tys. zł. Projekt jest gotowy. Wczoraj spotkałem si z prezesem Badurkiem i jego zastpc i na ten temat rozmawialimy. W cigu paru dni mamy uzyska ostateczna odpowied. Std te trudno było to zadanie zapisa jako niewygasajce, poniewa po pierwsze, nie rozpisalimy przetargu na realizacj tego zadania. Nie wiemy, czy to ma by zakres prac za 50 tys. zł, czy 190 tys. zł. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki społeczestwo informacyjne Panie Witku, prosz w moim imieniu odpowiedzie, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego Pan nic w tym zakresie nie zrobił przez cały rok, dlaczego Pan nie zrobił Internetu bezprzewodowego w całym miecie, prosz to wytłumaczy. Kierownik Biura Informatyki p. Witold Kazimierczak na to zadanie na biecy rok przeznaczono kwot 750 tys. zł, kwota 630 tys. zł, jest wpisana na wydatki niewygasajce, std prosty wniosek - wydano ok. 120 tys. zł. Dlaczego wydano tylko tyle? Od samego pocztku, kiedy zaczlimy mówi o bazie bezprzewodowej, była mowa o tym, e bdzie ona sieci mieszan wiatłowodowo-radiow, natomiast cz radiowa bdzie realizowana w ramach o licencjonowane pasmo radiowe, które przydziela Urzd Komunikacji Elektronicznej. Dla województwa lubuskiego przetarg na czstotliwo w technologii WiMAX Urzd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w ostatnich dniach czerwca albo pierwszych dniach lipca. Termin składania dokumentacji był do 10 wrzenia. Te papiery zostały złoone, zostały przyjte, ocenione i dopiero w grudniu Urzd Komunikacji Elektronicznej t czstotliwo oficjalnie nam przyznał. Reszty pienidzy nie wydawano z tego wzgldu, e do koncepcji, która została opracowana, zostało opracowane studium wykonalnoci, wyznaczono odcinki łcz wiatłowodowych, jakie maj by zrealizowane oraz okrelono liczb i rozmieszczenie stacji bazowych - które byłyby przeznaczone do nadawania sygnału radiowego i byłyby połczone łczami wiatłowodowymi. Trudno było realizowa te łcza wiatłowodowe, czy nawet przygotowywa dokumentacj techniczn i budowlan, kiedy nie wiedzielimy, czy naprawd t czstotliwo dostaniemy. Gdybymy jej nie otrzymali, byłyby to najprawdopodobniej pienidze zmarnowane. Z tego powodu tak to wyglda. W zwizku z tym, e t czstotliwo otrzymalimy w grudniu, przetargi dotyczce łcz wiatłowodowych zostan ogłoszone na pocztku stycznia, tak, eby jak najszybciej ruszy z ich wykonaniem. Równie s ju przygotowane załoenia techniczne do łcz wiatłowodowych przy okrelonych lokalizacjach. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki uzupełnienie pamitajcie Pastwo o tym, e ta kwota, która jest tu zapisana, była przeznaczona midzy innymi na wkład własny do rodków unijnych. Miał by ogłoszony konkurs, bo jest przecie to due działanie dot. społeczestwa informacyjnego i do tego działania m.in. jest ta kwota. O ile mnie pami nie myli, to zrobilimy ju projekt wiatłowodów, które maj by prowadzone do ul. Zjednoczenia...Tak? Była sprawa zwizana z tym, eby doprowadzi do ZWiK i ZGKiM i MZK, czyli od ul. Energetyków, gdzie jest wiatłowód uczelni, z którego korzystamy. Wiem, e projekt został przygotowany i jestemy gotowi, eby nie czekajc na wynik postpowania dotyczcego przyznania czstotliwoci, przy czym nie zakładalimy, e bdzie maszt, tylko, e bdzie wiatłowód. Działania były prowadzone, projekt jest przygotowany i chcemy ogłosi kolejne kroki z tym zwizane, eby ten projekt miał wreszcie racj bytu. Ulica Ogrodowa przetarg został ogłoszony w marcu, 15 kwietnia została podpisana umowa na wykonanie samego projektu, nie przebudowy. 15 kwietnia tego roku był ogłoszony przetarg. Firma, która go wygrała - nie zrealizowała umowy, zapłaci kary wynikajce z tego, e przedłuy termin oddania nam projektu, a my zapłacimy, jak bdziemy mieli projekt. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził nie byłbym przekonany, e kar zapłaci, tak jak Pan powiedział, bo w uzasadnieniu napisał Pan, e to nastpiło w zwizku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, co znaczy, e adn kar firmy nie obciycie. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 14

15 Radny p. Kazimierz Łatwiski Panie Prezydencie, czy mógłby Pan zdementowa moim zdaniem nieprawdziwe informacje, jakoby starania o licencj na WiMAX słuyło oprónieniu jaki zalegajcych magazynów, e to s przestarzałe technologie. Bardzo prosz o zdementowanie, bo Pastwo taki wniosek złoyli, uwaam, e słusznie, ale prosz o rozwianie wtpliwoci. Drugie pytanie dotyczy duobusów proponuj przyjcie takiego scenariusza - ja bardzo chtnie, w uzgodnieniu z radnymi Komisji Gospodarki zainicjowałbym posiedzenie Komisji w Miejskim Zakładzie Komunikacji, tak abymy z radnymi spoza Komisji mogli ustali szczegóły tego interesujcego projektu. Natomiast nie wstrzymywałbym tu prac nad wstpn faz tego projektu, bo chodzi przecie o wstpn koncepcj. Moglibymy jednoczenie na Komisji Gospodarki omówi sobie to zagadnienie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w kwestii magazynów, to nie wiem, o czym Pan radny mówi. Nie rozumiem, my co mamy kupowa z magazynów jaki? Moe Pan Witek spróbuje? Ja nie mam pojcia, o co moe chodzi. W kwestii duobusów jeli Pan Senator wyrazi zgod, moe bymy zrobili to dwutorowo niech koncepcja bdzie, ale take zorganizowalibymy spotkanie z Panem Senatorem w dogodnym dla wszystkich terminie, zaprosilibymy przedstawicieli naszych partnerów, jeli mog ich tak nazwa, aby przedstawili wszystkim radnym i dali odpowied na wikszo pyta, które Pastwa nurtuj. Do tej pory rozmawialimy w sferze czysto teoretycznej, a chcielimy przej do sfery bardziej namacalnej i po to potrzebna byłaby koncepcja. Ale myl, e takie dwutorowe spotkanie mogłoby mie miejsce i oczywicie takie spotkanie zaproponujemy pastwu radnym w uzgodnionym terminie. A o co chodzi z magazynami - wyjani Pan Witek. Kierownik Biura Informatyki p. Witold Kazimierczak rzeczywicie, jaki czas temu pojawiły si w prasie pogłoski, e technologia WiMAX to przeytek i tym podobne sformułowania. Wszyscy pamitaj film nadawany w okresach wit, w którym mówiono, e ko to przeytek, e to si nie utrzyma. Do tej pory ludzie jed na koniach i dobrze zarabiaj na nich. To tak na marginesie. Technologia WiMAX jest technologi, na któr w tej chwili w całej Polsce, a take w Europie ogłaszane s przetargi. Nie wolno mówi, e my opróniamy jakie magazyny. Decyduje tu rynek i to, co kto uwaa za dobre. Jeeli kto oferuje inn technologi, to mówi, e ta, której nie oferuje, jest gorsza albo przestarzała i nie nadaje si do niczego. Rynek technologii WiMAX rozwija si w Stanach Zjednoczonych, na Dalekim Wschodzie, w Europie troszeczk wolniej w porównaniu zwłaszcza z Dalekim Wschodem, ale trudno mówi, e nie jest to technologia przyszłociowa. Jest to technologia, która si w tej chwili rozwija, nie jest zamknita i bdzie jak z telefonami komórkowymi bdzie si zmieniał tylko odpowiedni element, a moliwo transferu danych bdzie rosła. Myl, e o to chodzi. Radny p. Artur Zasada mam problem, bo nie wiem, czy mam pytanie do Pana Przewodniczcego, czy do Pana Prezydenta. Jak to jest, e skoro wydalimy cz pienidzy na projekt, rozpoczlimy inwestycj, mówi o łczniku ul. Prostej i Agrestowej, ale nie wiemy ile jeszcze pienidzy wydamy w roku 2009 i traktujemy to, jak rozpoczt inwestycj (przypomn, e w budecie było zapisane wykonanie, a nie sam projekt)? To tak samo jak przed chwil w dyskusji na temat Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego - my dzisiaj te nie wiemy, ile pienidzy wydamy w roku 2009, natomiast pozostawiamy kwot ,- zł jako wydatki niewygasajce, liczc si z tym, e bdziemy musieli cz pienidzy ewentualnie dołoy. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w budecie na rok 2009 wpisalimy, o ile si nie myl, kwot 80 tys. zł na budow tego łcznika, pod warunkiem, oczywicie, e si porozumiemy z ZEC-em. Radny p. Piotr Barczak bd drył temat, bo nadal nie został wyjaniony. Panie Prezydencie, odpowiedział Pan, e tutaj znajduj si tylko te zadania, na które została podpisana umowa z ich realizatorami. Pan Przewodniczcy dodał, e to w zwizku z powstaniem wierzytelnoci na podstawie zawartej umowy. W zwizku z tym, zwracam uwag na punkt 3 uzasadnienia. Bardzo wane i istotne zadanie, czytamy: dokoczenie realizacji zadania inwestycyjnego Budowa miejsc parkingowych w ulicach: II Armii, Bułgarskiej, Chopina, Festiwalowej-Ptasiej, Kopernika, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiej, Staszica i al. Niepodległoci. Plan 700 tys. zł, kwota wydatku niewygasajcego ,- zł. Dalej czytamy, e zadanie wprowadzono do budetu miasta uchwał nr XVII/385/08 z dnia 30 czerwca, a w roku 2008 za kwot ,- zł opracowano dokumentacj. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, na realizacj tego zadania wpłynła jedna oferta. Z powodu niezgodnego z Prawem Zamówie Publicznych sposobu wniesienia wadium przez oferenta, przetarg został uniewaniony. Obecnie Urzd Miasta prowadzi drugie postpowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Z jakim wykonawc została tutaj podpisana umowa, jaki Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 15

16 jest termin zakoczenia realizacji tego zadania i na jak kwot, skoro wpisujemy to na niewygasajce, jak powstała wierzytelno? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk radny p. Barczak ma racj. W tym przypadku nie ma podpisanej umowy, natomiast jest ogłoszony drugi przetarg. S, co najmniej dwaj zainteresowani, zadanie jest wane społecznie i dlatego nie czekamy do przyjcia budetu, które nastpi najwczeniej w styczniu, ale ju teraz chcemy przetarg rozstrzygn, aby w kwietniu, maju inwestycja została zrealizowana. Radna p. Boena Ronowicz pytanie dotyczy projektu przebudowy ul. Ogrodowej. Który z organów administracji publicznej zwleka z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Wracam te do pytania, na które nie dostałam odpowiedzi. Dlaczego dopiero dzisiaj na sesji zostaje wprowadzony projekt uchwały druk 556A w zwizku z wydatkiem niewygasajcym dot. koncepcji duobusów? Dlaczego to nie zostało wprowadzone 23 grudnia do Biura Rady? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk radna p. Boena Ronowicz, zadajc pytanie, doskonale wie, kto wydaje decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje j Prezydent Miasta Zielona Góra, ale na podstawie uzgodnie z instytucjami niezalenymi od niego. W zwizku z tym, e tych uzgodnie nie ma, nie mógł wyda decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dowiadczenia poprzednich lat mogły Pani nauczy, e takie sytuacje si zdarzaj. Kwestie duobsów wprowadzamy dzisiaj, poniewa zespół powstał w połowie roku (około czerwca 2008 r.), odbył kilka posiedze roboczych, podczas których doszlimy do uzgodnie, jakie Pastwu dzisiaj przedstawili Pan Senator i Pan Prezydent. Nastpnie trwała procedura wyboru firmy, która wykona szczegółow analiz i w momencie, kiedy uzyskalimy te informacje, a sporo czasu trwało uzgodnienie z partnerami finansowania tej inwestycji, moglimy si do Pastwa z tym zwróci. Natomiast wszyscy, którzy interesowali si transportem publicznym w miecie Zielona Góra, w tym radni, którzy byli zaproszeni na konferencj zwizan z analiz naszego transportu prowadzon przez prof. Wyszomirskiego, mieli okazj dowiedzie si o tym, e koncepcja bdzie przygotowana. Konferencja odbyła si na pocztku lipca 2008 r. w sali sesyjnej. Radna p. Boena Ronowicz ja nie pytam o terminy konferencji, ale pytam, dlaczego ten wydatek niewygasajcy został dopiero dzisiaj wprowadzony na sesji? W uzasadnieniu do punktu 12 jest okrelone, e umowa na wykonanie koncepcji została podpisana 18 grudnia 2008 r. W zwizku z tym mogła si znale ju w projekcie uchwały złoonym w Biurze Rady 23 grudnia. Czyby Pan zapomniał o złoeniu tego, jako wydatku niewygasajcego? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk faktycznie wielka nasza wina, e Pastwo nie uzyskali informacji 23 grudnia, a dopiero 29-go. W midzyczasie Wydział Inwestycji Miejskich, który przygotowywał t uchwał, został pozbawiony naczelnika, który odszedł do marszałka i pracownik odpowiedzialny za przygotowanie tej uchwały spónił si o jeden dzie z przedstawieniem Skarbnikowi Miasta tej propozycji, ale na wszystkich posiedzeniach komisji informowałem, e tak si stanie. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki opinia pozytywna - poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna - poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna - poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Piotr Barczak oto w dniu dzisiejszym mamy kolejn uchwał z serii uchwał czyszczcych tegoroczny budet, w któr na rok 2009 r. wpisane s zadania, które nie zostały zrealizowane. Przy okazji tych licznych pyta, jak Pastwo zauwayli, wielokrotnie bylimy wprowadzani w błd. Ja dzi dowiadczyłem ze strony Pana Prezydenta dwukrotnego okłamania mnie i myl, e Pastwo radni te. W tej chwili chciałbym udowodni to. Pierwsz rzecz było moje 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 16

17 ostatnie pytanie, do którego rzeczywicie Pan Prezydent si przyznał. W rzeczywistoci nie jest tak, e tu s wpisane tylko te zadania, na które s podpisane umowy z wykonawcami. To jest pierwsze kłamstwo. Drugie kłamstwo dotyczy pytania zadawanego przeze mnie na poprzedniej sesji - kto wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego? Wówczas Pan Prezydent Kubicki odpowiedział, e to urzdnik wydaje w jego imieniu. Przed chwileczk słyszelimy, jak Pan Prezydent Kaliszuk powiedział, e to Pan Prezydent wydaje decyzj. Słyszymy inn odpowied. I jest to drugi dowód na nieuczciwo. Trudno mi uzna w tym momencie, e te zadania s zadaniami najwaniejszymi. W moim przekonaniu, take te zadania, które zostały w tej uchwale zawarte, ale take te zadania, których Pastwo nie zrealizowali do dnia dzisiejszego, pomimo e na niektóre z nich były ju pienidze uchwalone na pocztku ubiegłego roku, s wane. Zrealizowalicie te zadania, które były w cigu roku zmieniane uchwałami zmieniajcymi budet, ale te zadania, które były na pocztku roku, nie zostały zrealizowane i nie zostały dzisiaj wpisane w t uchwał do realizacji w przyszłym roku. A zatem Pastwo sobie wybrali te, które s dla Pastwa najlepsze, które Pastwo uwaaj za słuszne, natomiast tych zada, które potrzebuje Miasto do realizacji, Pastwo nie wpisali. W zwizku z tym, pomimo tego, e s to bardzo istotne zadania i wane do realizacji w przyszłym roku, bo uwaam, e powinny by realizowane i w tym roku np. kwestia remontów łobków, czy choby kwestia duobusów. W zwizku ze sposobem przedstawiania nam tej uchwały oraz zadaniami, które nie znalazły si w tej uchwale, ja nie bd mógł glosowa za t uchwał. Radny p. Artur Zasada myl, e problem, który wyniknł i mnogo pyta, które zadalimy pracujc nad t uchwał, wynikaj z braku czytelnych zasad i reguł warunkujcych wpisanie poszczególnych inwestycji, jako niewygasajcych, które trzeba zrealizowa w nastpnym roku. Nie wiem, czy w zwizku z tym, e odpowiedzi były czsto sprzeczne, ja nie czuj si owiecony przez Pana Prezydenta, czy Pana Przewodniczcego i dalej mam wtpliwoci, co do tego, czy nie warto byłoby do tej listy dopisa niektórych innych inwestycji, które były rozpoczte i nie były realizowane w 2008 r. Proponuj, aby ewentualnie w przyszłym roku, kiedy wystpiłyby takie okolicznoci i tak, jak w tej chwili, nie udało si ich zrealizowa, cał list inwestycji przekaza do Komisji Budetu i Finansów, Komisji Rozwoju i Ochrony rodowiska, Komisji Gospodarki, aby to radni podjli decyzj, które z inwestycji wczeniej zaakceptowanych przez Pana Prezydenta, przegłosowanych przez radnych i których niestety nie udało si zrealizowa, pozostawi na rok 2010, ale w wyniku konsensusu, a nie dowolnego doboru. Mam wtpliwoci, czy ta lista nie powinna by poszerzona o kilka innych zada, choby o łcznik midzy ul. Prost a Agrestow. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk propozycja radnego p. Artura Zasady jest bardzo dobra i mona j zrealizowa, pod warunkiem, e Komisja Budetu, z któr mielibymy te szczegóły uzgodni, odbyłaby si troch wczeniej, ni godzin przed sesj. Bo trudno godzin przed sesj dokonywa tego typu uzgodnie. Po drugie, dwa tygodnie temu radny p. Barczak pytał, kto wydaje decyzj ustalajc lokalizacje celu publicznego. Prezydent odpowiadał, w moim imieniu urzdnik. Pani radna pytała, kto wydaje decyzj prawnie wydaje Prezydent Miasta, jego zastpcy lub z jego upowanienia. To nie jest adne kłamstwo, jedna i druga wypowied jest prawdziwa. Fizycznie wydaje decyzj z upowanienia - urzdnik, ale generalnie, zgodnie z prawem Prezydent Miasta, jako organ administracji. Jeli chodzi o to, e cz zada ma umowy, a na cz s przetargi, to te Pana nikt nie okłamywał, bo to jest dokładnie napisane w uzasadnieniu podpisanym przez Janusza Kubickiego, e tutaj s umowy, a tutaj s przetargi. Nikt Pana nie okłamuje, wystarczy si wczyta dokładnie w uzasadnienie do tych uchwał. O łobkach powie Prezydent Wioleta Harlak. Pan radny powiedział, e nie bdzie głosował za t uchwał. Konsekwencj nieprzyjcia tej uchwały, jest jutrzejsze rozwizanie umowy na modernizacj tych łobków. Radny p. Edward Markiewicz projekt uchwały na druku nr 556A jest konsekwencj tego, e na poprzedniej sesji Rady Miasta, odrzucilimy uchwał czyszczc w całoci. Przypomn, e odrzucona została głosami radnych PiS i Platformy Obywatelskiej. W wyniku tego pojawia nam si dzi projekt uchwały zawony treciowo w problematyce i proponujcy 12 zada, jako niewygasajcych, przenie na rok nastpny. Oczywicie, zawsze tego typu uchwały wzbudzaj komentarze stricte polityczne, majce na celu pokazanie, dlaczego te zadania nie zostały wykonane, dlaczego zostały opónione i trzeba je przenie na rok nastpny, co wydaje si by zrozumiałe. Natomiast niezrozumiały jest fakt, e projekt tej uchwały był rozpatrywany na trzech komisjach i na wszystkich trzech komisjach wydano opini pozytywn głosami lewicy. Radni Prawa i Sprawiedliwoci oraz radni Platformy Obywatelskiej wstrzymali si od głosów. We wszystkich trzech komisjach miało to miejsce. Zdziwiłbym si, gdyby równie w ten sposób postpili radni teraz, podczas głosowania nad tym projektem uchwały, dlatego, e jest tu 12 zada, które s niezwykle wane i istotne dla rozwoju Miasta i mieszkaców. Wstrzymanie si od głosu moe wiadczy tylko o tym, e bagatelizuje si te zadania i po prostu obojtne jest, czy bd realizowane, czy nie. Nie Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 17

18 słyszałem dzi, aby ktokolwiek wniósł o dopisanie do tego projektu jeszcze jakiego zadania, które mogłoby by niewygasajce, cho wiele o tym mówiono. Jeli macie Pastwo takie uwagi to niech kto zgłosi dodatkowe zadanie, przegłosujemy i stanie si ono równie niewygasajcym. Mimo wielu głosów i godzinnej dyskusji, nie zgłosilimy propozycji wykrelenia któregokolwiek z punktów, które si w projekcie znajduj. Std te, moim zdaniem, zmierza to wszystko ku temu, aby ten projekt przyj w całoci, bo przecie ani uwag i konkretnych wniosków o wykreleniu, czy dopisaniu nie było, cho by moe jeszcze bd. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak nie chciałem zabiera głosu w dyskusji, ale tutaj dwukrotnie sugerowano, e wystpuj w jakiej roli adwokata Prezydenta. Na pierwsz sugesti nie chciałem odpowiada, ale teraz pozwólcie Pastwo, e przedstawi swoje stanowisko, które nie ma na celu obrony stanowiska Pana Prezydenta. Pan Prezydent moim zdaniem te to le rozumie, mówic, e zwizanie wynika z zawartych umów. Póniej radny p. Piotr Barczak wykazuje, e umowa nie została zawarta, wiec zarzuca kłamstwo, moim zdaniem, stanowczo pochopnie, tym bardziej, e wydaje si, i te nie rozumie pewnych elementarnych rzeczy, czemu naley si dziwi zwaywszy dowiadczenie Pana radnego. Sformułowanie o okłamywaniu i tego typu zarzuty s zbyt pochopne. Ja mówiłem tylko o tym, e tam, gdzie Miasto Zielona Góra bdzie zobligowane w przyszłoci do wiadczenia, wydania pienidzy, ale nie w roku budetowym, tam musi zapisa taki wydatek na tzw. rezerwie (w budetowaniu w firmach tak tworzy si rezerwy w danym roku) na spełnienie tych wiadcze. W naszym przypadku, budetowania zgodnego z ustaw o finansach publicznych, w oparciu o zasad uprzednioci budetu, przyjmuje si list tzw. wydatków niewygasajcych. Zawarcie umowy nie ma tu wikszego znaczenia. Tu przykład radnego p. Barczaka, który powinien zna zasad uprzednioci budetu i wiedzie, e jeeli jest postpowanie przetargowe rozpoczte, to rodki w budecie musz by zapisane. Jeeli rozstrzygnicie przetargu, a wic czas zwizania wybran ofert trwa, a nie bdzie uchwalony budet, to bez tych pienidzy de facto, nie wolno byłoby tej umowy zawrze, mimo e wykonawca wybrany w przetargu ma prawo do tego, eby ta umowa została z nim zawarta. I to jest dla mnie niezrozumiałe, e Pan mówi o jakim kłamstwie, kiedy wie, e jeeli została procedura przetargowa wszczta, rodki musz by zapisane i musz pozostawa w dyspozycji organu wykonawczego, poniewa kiedy procedura zostanie zakoczona, zamawiajcy, czyli Miasto, ma obowizek zawrze umow. Obowizek. Tam, gdzie Miasto bdzie miało obowizek wiadczenia, musi mie list wydatków niewygasajcych. Tam gdzie nie ma umowy i postpowania przetargowego, tam wydatki niewygasajce nie s zapisywane. S to wydatki przenoszone według organu uchwalajcego budet do budetu roku kolejnego. Równie niezrozumiała jest dla mnie wypowied radnego p. Markiewicza i szczerze mówic nie wiem, do czego ona zmierzała. Rozpoczł Pan od politycznego wystpu pt. PO i PiS odpowiadaj za to, e kłócimy si o uchwał o wydatkach niewygasajcych, a powiedzmy uczciwie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Bo co wspólnego ma to, czy przyjmuje si uchwał czyszczc budet z zada niewykonanych, których nie rozpoczto, z list wydatków niewygasajcych, któr przyj mamy teraz, któr musimy przyj, niezalenie od tego, czy tamta uchwała byłaby przyjta, czy nie i czy bdzie przyjta, czy nie. Radny p. Mirosław Bukiewicz nie jest dobrze, e tyle zada inwestycyjnych nie zostało wykonanych w 2008 r., ale jest te pewien pozytyw. Wiemy, e jest spowolnienie gospodarcze. W 2009 r. wiele firm bdzie si starało, eby takie zadania od Miasta dosta, by moe pozwoli nam to wicej tych zada wykona, by moe za mniejsze pienidze. I my tym firmom pomoemy przetrwa. Trzeba z kadej sytuacji wyciga wnioski nie tylko pesymistyczne, ale te optymistyczne. Ale nauka jest taka, eby Miasto, o ile to moliwe, realizowało jak najwicej zada inwestycyjnych. Nie liczmy na to, e zawsze bd lata chude i nie zawsze bdziemy mogli wszystko tanio zrobi. Radny p. Artur Zasada Pan Przewodniczcy zwrócił uwag na to, e wystpienie radnego p. Markiewicza było zupełnie bez sensu. Bo mówimy zupełnie o czym innym. My dzi nie mówimy w tym punkcie o uchwale czyszczcej, ale mówimy o uchwale, która zawiera wydatki inwestycyjne niewygasajce i tamto głosowanie nie miało adnego wpływu na to, czy ta uchwała pojawiła si w takim kształcie, a nie innym. Odpowiadajc Prezydentowi Kaliszukowi przeczytam, w jakich terminach wpłynły druki do Komisji Budetu i Finansów, do Biura Rady Miasta Zielona Góra: nr grudnia (dzie przed wigili), nr grudnia (dzie przed wigili, nr grudnia (dzie przed wigili), nr grudnia (dzie przed wigili). Rozumiem, ze Pan Prezydent Kaliszuk chciał si z nami spotka 24 grudnia o godz , ale prosz wybaczy, to jest wieczór, który wikszo radnych chciałaby spdzi z rodzin. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 18

19 Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak chc si krótko odnie do wypowiedzi radnego p. Piotra Barczaka dotyczcej opieszałoci zwizanej z realizacj zadania - rozbudowa łobków. Chc przypomnie chronologi. Radni przyznali rodki na realizacj zadania dot. rozbudowy i modernizacji łobków pod koniec czerwca. Przetargi na projekty rozpisalimy natychmiast, to musiało trwa zgodnie z procedur. Po realizacji tego zadania przystpilimy do wyłonienia wykonawcy. Przypomn, rozbudowa łobka na ul. Braniborskiej i na ul. Wandy. Pan wnioskował kilkakrotnie o łobek na Braniborskiej, a tam oprócz rozbudowy s prace modernizacyjne istniejcej czci łobka, a do tarasu, a Pan wie, w jakim okropnym stanie one s. Nieprawdziwy jest zarzut opieszałoci. Radna p. Boena Ronowicz Panie Przewodniczcy, Pan Artur Zasada mówił, e Pan ju odpowiada jak Pan Prezydent, ja myl, e nawet jak Skarbnik Miasta. Mam ju dosy słuchania o łczniku przy ul. Prostej, bo powinien si on znale w wydatkach niewygasajcych, tak jak wnioskuje Pan Artur Zasada. A, e jest nam tutaj wciskane kłamstwo, to jeszcze nawi do zadania Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego. Zadanie to zostało wykonane na kwot 120 tys. zł, a na pozostał cz zadania nie został ogłoszony jeszcze przetarg, tym samym nie ma podpisanej umowy, a jest to zadanie wpisane do wydatków niewygasajcych. Wic zupełnie nie ma logiki w tłumaczeniach zastpców i prezydenta. Radny p. Edward Markiewicz zabieram po raz drugi głos w dyskusji, bo widz, e nie zostałem zrozumiany ani przez radnego Urbaniaka, ani przez radnego Zasad. Podobiestwo tych dwóch uchwał czyszczcej, która była na poprzedniej sesji i dzisiejszej, nad która debatujemy. Otó jest tak w jednej i drugiej były zapisane zadania, które nie zostały zrealizowane w biecym roku i obie uchwały proponowały przenie te zadania na rok nastpny. Wszystko to były zadania zgłoszone przez nas, radnych, zaakceptowane do realizacji w tym roku. Zdumiony byłem tym, e radni Prawa i Sprawiedliwoci i radni Platformy odrzucili tamt czyszczc uchwał, rezygnujc tym samym z przeniesienia tamtych niewykonanych zada na rok nastpny. Wynika std moja obawa, czy nie postpicie podobnie z t uchwał, nad któr dzisiaj debatujemy. I takie jest powizanie midzy tymi dwoma uchwałami. Nie zdziwiłbym si, gdybycie zaproponowali w uchwale czyszczcej wyrzucenie niektórych zada, uszczuplenie jej o jakie zadania. Powiedzmy, czyim zdaniem naleało je wykona - nie zrobilicie i to Wasza wina, wic teraz prosz nie ujmowa tego zadania na rok nastpny. To nie budziłoby mojego zdziwienia, natomiast odrzucenie jej w całoci wzbudziło moje zdumienie. Dlatego te obawiam si, eby tym razem znowu nie było czego podobnego, e komu si nie podoba przeniesienie na rodki niewygasajce jednego z tych zada i nastpi potraktowanie całej uchwały na nie. Jeli kto jeszcze tego nie zrozumiał, to bardzo prosz, odpowiem na pytanie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki proponowałbym, ebymy zamknli dyskusj. Odkd budet miasta istnieje, co roku s wydatki niewygasajce. Myl, e jak przeledzimy jego histori, to nie znajdziemy takiego roku, eby ich nie było, to nie jest jaka rzecz nadzwyczajna, lecz normalna praktyka przewidziana przez ustawodawc w przepisach prawa. Dlatego prosz Pastwa, abycie nam pozwolili zakoczy te wszystkie zadania, które s tutaj wymienione, abymy nie musieli rozwizywa umów z wykonawcami i ogłasza ponownych przetargów na te same zadania. Nie wierz w to, e siedzcy na tej sali bd przeciwni temu, abymy zwikszyli liczb miejsc w łobkach, w których od połowy roku realizujemy projekt. Aby zrealizowa projekt musi by przetarg, procedura etc. Aby wyłoni wykonawc musi by procedura. Znalelimy rozwizanie, które spowoduje, e przybdzie kilkadziesit miejsc w łobkach, mniejszym kosztem i w miar szybko, a tu dywagujemy, dlaczego tak póno to robimy. Jestem gotów przedstawi dzie po dniu, jakie decyzje były podjte. Jeeli w kwietniu podpisujemy z wykonawc umow na przebudow ulicy, wydawałoby si, e wykonawca bdzie w stanie to wykona, zdarzaj si róne nieprzewidziane sytuacje, tak jak ostatnio, e teraz do kadego musi by plan zagospodarowania przestrzennego, studium i raport oddziaływania na rodowisko. To weszło w trakcie roku kalendarzowego. Projekty, które były przygotowane okazały si w tym momencie nieaktualne, trzeba si było cofn, zrobi raport, dokona uzgodnie. Takie s czasami procedury. Uwierzcie mi Pastwo, nikt z nas nie jest zainteresowany tym, aby te zadania były realizowane jako niewygasajce. Chcemy, aby one zostały zrealizowane jak najszybciej. Zarzucanie mi, e nie chc zrobi miejsc w łobkach, po tym całym ataku, który jest w mediach przy wciekłoci rodziców, którzy nie mog miejsc znale. Przyznam, e to mnie troszk mieszy. Sam musiałbym sobie na zło robi, eby tym rodzicom nie pomóc. Wierzcie mi, chcielimy to zrobi jak najszybciej i zrobilimy to, jak najszybciej si dało. Pozwólcie nam to dokoczy. Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 19

20 Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałem si zwróci do radnego p. Markiewicza co jest w Pana wypowiedziach takiego, e wydaje mi si, e zamiast pomóc Panu Prezydentowi, to Pan przeszkadza. Nie wiem, co jest, niech si Pan nad tym zastanowi. Radny p. Piotr Barczak Panie Przewodniczcy, chce si ustosunkowa do Paskiej wypowiedzi. Otó czuj si okłamany, dlatego e podczas pyta - odpowied ze strony Panów prezydentów słyszelimy o zawartych umowach jasno i wyranie. Odpowied brzmiała dlatego, e w tej uchwale znajduj si tylko te zadania do realizacji w przyszłym roku jako niewygasajce, w których s zawarte umowy. Po czym sami potwierdzili, e tak nie jest. Jeeli kto nie mówi prawdy, to ja nie wiem - jak to nazywa. Druga informacja dla Pana Kaliszuka i Pana Prezydenta te - myl, e Pan sam siebie pograł Panie Prezydencie, kiedy powiedziałem, e po raz drugi czułem si oszukany, mówiłem o tym, e na poprzedniej sesji pytałem, kto wydaje decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie pytałem, kto fizycznie wydaje?. Pytałem, kto wydaje. A dzisiaj Pan Prezydent Kaliszuk dalej wprowadza w błd i dalej sam si pogra, twierdzc, e ja co mówiłem, aby uzasadni własne myli. To jest zwykła nieuczciwo. Jeeli to nie jest mówieniem nieprawdy, to myl, e spokojnie mona nazwa to kłamstwem. Uwaam, e ta uchwała powinna by zdecydowanie rozszerzona. To jest powód naszego niezadowolenia. I nikt tu nie mówi Panie Edwardzie Markiewicz, e to jest kwestia PiS-u. PO, nikt z radnych nie uywał takich słów i nie wprowadzał tutaj polityki poza Panem. Moe std proba Pana Mirosława, eby przemyle swoje wypowiedzi. Natomiast rzeczywisto jest taka, e tu na niewygasajcych powinno by kilkadziesit zada, które nie zostały zrealizowane. Na poprzedniej sesji mielimy uchwał, która wykrelała zadania z realizacji. Ich było ponad 38 na kwot blisko 20 mln zł. I one powinny by tak naprawd zrealizowane. Trzecia sprawa. Panie Przewodniczcy, dowiadczenie nauczyło mnie równie tego, e jeeli nie ma tych pienidzy na niewygasajcych, to Pan Prezydent moe przecie zrobi autopoprawk do budetu przyszłorocznego, ma ju prowizorium wane, od 1 stycznia moe zawiera umowy. Nie ma z tym adnego problemu. To jest kwestia inicjatywy i sposobu działania Pana Prezydenta i uzasadnienia, dlaczego akurat te zadania znajduj si w tej uchwale, a inne nie. Tych uzasadnie dzisiaj nie otrzymałem. Radny p. Jacek Budziski w kwestii formalnej, w zwizku z tym, e mam przed oczyma projekt uchwały na druku nr 541, który został ostatnio odrzucony i tutaj jest 38 zada, natomiast w projekcie o wydatkach niewygasajcych 12 zada, popieram to, co przed chwil powiedział radny p. Barczak, e spodziewalimy si, i Urzd Miasta wicej da potraktuje jako niewygasajce, tak abymy mieli gwarancj ich realizacji w przyszłym roku budetowym. W zwizku z tym, w imieniu Klubu Radnych PiS prosz o 15 minut przerwy. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak na wniosek radnego p. Jacka Budziskiego Przewodniczcego Klubu Radnych PiS zarzdził przerw. Po przerwie o godzinie obrady wznowiono. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał radnym, e trwa dyskusja nad projektem uchwały na druku nr 556A. Radny p. Henryk Janik Panie Prezydencie, jeli mona, mam pytanie - w kwietniu zostały podpisane niektóre umowy i do dzi nie s zrealizowane. Ja wiem, e Pan nie jest w stanie sam tego sprawdzi, ale ma Pan zastpców, którzy maj naczelników, a ci maj pracowników wydziałów. Jakby ci pracownicy raz w miesicu, czy raz w kwartale, zrobili notatk z danego zadania, za które s odpowiedzialni, to Pan byłby zorientowany. A tak, uwaam, e nie jest to Paska wina, natomiast podwładnych. Proponuj ten temat w jaki sposób rozwiza. Radny p. Andrzej Maciejewski akurat ta uchwała spowodowała, e ujawniły si kwestie podziałów zwizane z interpretacj tych wszystkich zagadnie. Wydaje mi si, e stoimy przed odpowiedzialnoci wobec mieszkaców. Oni nie zrozumiej, dlaczego nie bd dokoczone pasy drogowe, parkingi, sprawy zwizane z Internetem, ju nie wspomn o łobkach i przedszkolach, jak i o planach zwizanych z Dolin Gnika. Zmobilizujmy si jako radni i znajdmy tam wiele pozytywów, z tego na pewno skorzystaj mieszkacy. Cokolwiek bymy w tej uchwale nie robili, to dla dobra mieszkaców. A przecie przesuniecie o kilka miesicy zrealizowania tych wanych zada, nie wpłynie na katastrof budetow. Radny p. Jacek Budziski mam prob i propozycj w imieniu Klubu Radnych PiS. W projekcie uchwały o wydatkach, które nie wygasaj z upływem roku budetowego zawarł Pan 12 punktów. Mamy do Pana prob, eby w formie autopoprawki przyjł Pan jeszcze punkty 13 i 14. Punkt 13 dotyczyłby zadania, o którym wielokrotnie wspominał radny p. Kazimierz Łatwiski, czyli Protokół Nr XXXVII/08 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo