przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 27 kwietnia 2010 r. w godzinach od 9 10 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli p. Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta i p. Marek Kamiski Wiceprzewodniczcy Rady Miasta. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak i Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i Sekretarz Miasta p. Ew Trzcisk, Komendant Miejskiej Policji p. Mariusz Jankowski, Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej p. Waldemar Michałowski i inni przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji Otwarcie sesji. Porzdek obrad 2. Wspomnienie o Ryszardzie Kaczorowskim Ostatnim Prezydencie RP na uchodstwie i Honorowym Obywatelu Miasta Zielona Góra. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi za rok Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej za rok Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2009 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 884, 2) udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorzdu terytorialnego - druk nr 885, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 886, 4) zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - druk nr 887, 5) utworzenia odrbnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - druk nr 888, 6) nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra - druki nr 890 i nr 891, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 7) przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra - druki nr 892, nr 893, nr 894, nr 895, nr 896 i nr 897, 8) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra dla uczczenia dwudziestej rocznicy samorzdu terytorialnego w Zielonej Górze - druk nr Rozpatrzenie wezwania Pani Małgorzaty Isaskiej reprezentowanej przez Biuro Prawne Dariusz migielski Spółka Komandytowa do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, i w dniu 23 kwietnia br. Prezydent Miasta przedłoył, z wnioskiem o umieszczenie w porzdku obrad najbliszej sesji Rady, kolejne dwa projekty uchwał: w sprawie opinii dotyczcej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu - druk nr 898 (projekt przedłoony w zwizku z wnioskiem Zarzdu Województwa Lubuskiego) 1, w sprawie przekazania rodków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr Projekty uchwał zostały Radnym przekazane w dn. 23 kwietnia br. w wersji elektronicznej i na pimie. Prezydent Miasta przedłoył równie w dniu 23 kwietnia br. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. z wnioskiem o umieszczenie Sprawozdania w porzdku obrad najbliszej sesji 3. Sprawozdanie zostało Radnym w dn. 23 kwietnia br. przesłane w formie elektronicznej. Ponadto przewodniczcy obrad informował, e w dniu 22 kwietnia br. wpłynło do Rady Miasta kolejne wezwanie do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra złoone przez Pani Ew Nosewicz 4. Wezwanie zostało Radnym przesłane w wersji elektronicznej i na pimie oraz zostało przekazane do Prezydenta Miasta. W porzdku obrad w punkcie 8 jest punkt - Rozpatrzenie wezwania Pani Małgorzaty Isaskiej reprezentowanej przez Biuro Prawne Dariusz migielski Spółka Komandytowa do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra. Wnosił o rozszerzenie tego punktu o rozpatrzenie wezwania p. Ewy Nosewicz. 1 Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczcej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu - druk nr 898 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przekazania rodków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr 899 Załcznik nr Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. Załcznik nr 5 4 Wezwanie Pani Ewy Nosewicz do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra Załcznik nr 15 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 2

3 Głosowania nad zmianami porzdku obrad 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie opinii dotyczcej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu - druk nr 898. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 19 głosów, przeciw - 2 głosów, wstrzymujcych 2 głosów, obecny 1 głos. 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania rodków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr 899. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 24 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 3) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na wprowadzeniu do porzdku obrad Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 23 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 1 głosów. 4) Głosowanie wniosku Przewodniczcego Rady Miasta o zmian porzdku obrad polegajc na rozszerzenie dotychczasowego punktu 8 dot. rozpatrzenia wezwania do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra - o wezwanie p. Ewy Nosewicz. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 23 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 1 głosów. 1. Otwarcie sesji. Porzdek obrad po zmianie 2. Wspomnienie o Ryszardzie Kaczorowskim Ostatnim Prezydencie RP na uchodstwie i Honorowym Obywatelu Miasta Zielona Góra. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi za rok Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej za rok Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2009 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 889. Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 3

4 8. Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok druk nr 884, 2) udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorzdu terytorialnego - druk nr 885, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomoci gruntowej - druk nr 886, 4) zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - druk nr 887, 5) utworzenia odrbnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - druk nr 888, 6) nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra - druki nr 890 i nr 891, 7) przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra - druki nr 892, nr 893, nr 894, nr 895, nr 896 i nr 897, 8) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra dla uczczenia dwudziestej rocznicy samorzdu terytorialnego w Zielonej Górze - druk nr 883, 9) opinii dotyczcej likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Midzyrzeczu - druk nr 898, 10) przekazania rodków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - druk nr Rozpatrzenie wezwa Pani Małgorzaty Isaskiej reprezentowanej przez Biuro Prawne Dariusz migielski Spółka Komandytowa oraz Pani Ewy Nosewicz do usunicia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie niewanoci uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawy róne. 12. Zamknicie sesji. Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 4

5 2. Wspomnienie o Ryszardzie Kaczorowskim Ostatnim Prezydencie RP na uchodstwie i Honorowym Obywatelu Miasta Zielona Góra Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak - Szanowni Pastwo! Dzi, jak to czyni zazwyczaj w kady ostatni wtorek miesica, otworzyłem sesj Rady Miasta. Nie jest to jednak sesja taka, jak wszystkie poprzednie. To pierwsza sesja od 10 kwietnia 2010 r. dnia tragicznej katastrofy samolotu polskiej delegacji udajcej si do Katynia w celu uczczenia 70 rocznicy bestialskiego mordu dokonanego przez sowieckich oprawców na polskich oficerach. W katastrofie mier poniosło 96 osób - prócz Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyskiego i Pierwszej Damy Pani Marii Kaczyskiej, zginli: ostatni Prezydent RP na uchodstwie Pan Ryszard Kaczorowski, kandydat na prezydenta Pan Jerzy Szmajdziski. Oddali ycie parlamentarzyci reprezentujcy wszystkie kluby, najwysi oficerowie Wojska Polskiego, dowiadczeni urzdnicy pastwowi wysokiego szczebla, przedstawiciele wanych instytucji i organizacji, członkowie rodzin poszkodowanych przez zbrodni katysk, załoga samolotu, pracownicy BOR-u. W tych ostatnich dniach, smutnych dniach ałoby Narodowej, z całego wiata napływały do Polski kondolencje dla Narodu i władz pastwowych. Równie Prezydent Miasta i ja odebralimy wyrazy współczucia i solidarnoci w bólu od władz zaprzyjanionego Miasta partnerskiego Aquila, które samo jeszcze nie tak dawno grzebało ofiary trzsienia ziemi w Abruzji. Doceniajc ten gest przyjani, dzikujemy Miastu Aquila za wsparcie. Bdziemy o nim pamita, tak, jak nie zapomnimy nigdy tych wszystkich, których utracilimy pod Smoleskiem. Prosz teraz wszystkich o powstanie uczcijmy minut ciszy pami 96 ofiar katastrofy. Cze Ich Pamici! W katastrofie na smoleskim lotnisku wojskowym, zginło dwóch polskich prezydentów - urzdujcy Prezydent RP Lech Kaczyski i ostatni Prezydent RP na uchodctwie Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Zielonej Góry. I cho nie ulega wtpliwoci, e strata Głowy Pastwa jest dla Narodu najwyszym powodem do ałoby, to jest te zrozumiałe, e tragiczna mier Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego dotknła mieszkaców Zielonej Góry szczególnie, niemale osobicie gdy zginł jeden z nas - Honorowy Obywatel naszego miasta. Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski został Honorowym Obywatelem Zielonej Góry 12 lat temu 18 czerwca 1998 r. W tym dniu Rada Miejska w Zielonej Górze uchwał nr LV/411/98 nadała Mu ten tytuł za zasługi w walce o utrzymanie i umacnianie polskoci, a On przyjł go z niezwykł delikatnoci i skromnoci jako wyraz uznania dla tej czci Narodu Polskiego, któremu Opatrzno wyznaczyła drog walki o Polsk woln i niepodległ poza granicami Rzeczpospolitej. Przypominam sobie moment, gdy pierwszego wrzenia 2008 r., Pan Prezydent Kaczorowski przybył do Zielonej Góry na sesj plenarn pt. Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez Naród Polski od społecznoci midzynarodowej w latach zorganizowan w Muzeum Ziemi Lubuskiej przez Urzd Marszałkowski. Spotkał si wtedy z władzami miasta, Ks. Biskupem Pawłem Soch, parlamentarzystami lubuskimi i innymi zaproszonymi osobami, odwiedził Prezydenta Miasta w ratuszu, a nawet obejrzał now Palmiarni. Włanie wówczas miałem zaszczyt osobicie Go przywita i w imieniu własnym, Prezydenta Miasta oraz Radnych Miasta, a take mieszkaców, złoy wyrazy najgłbszego uszanowania. Dlatego te teraz nie zamierzam prezentowa niezwykle bogatego yciorysu Pana Prezydenta Kaczorowskiego. Zreszt, ze szczegółami Jego ziemskiej drogi, jeli chcemy, w ostatnich dniach moemy zapozna si na szpaltach wielu czasopism. Wol wspomina chwile cigle ywe w mojej pamici. Pragn Pastwu opowiedzie, o tym, co pamitam z jego ostatniej wizyty... Kiedy witałem Prezydenta Kaczorowskiego, zwróciłem si do Niego takimi słowy: Mam zaszczyt Pana powita jako Honorowego Obywatela, jako ostatniego prezydenta na uchodstwie, który według słów Ojca witego Jana Pawła II przez lata wraz z Rzdem Londyskim przechowywał suwerenno Rzeczpospolitej, ale równie w tym dniu pierwszym wrzenia jako ołnierza skazanego przez NKWD na mier członka ruchu oporu Szarych Szeregów, winia Kołymy i ołnierza Armii Polskiej Gen. Władysława Andersa, jednego z tych, którzy pod Monte Cassino przelewali polsk krew. Wiem, e po przekazaniu władzy wybranemu w wolnych wyborach Panu Prezydentowi Wałsie, wyznaczył Pan sobie nowe zadanie. Czsto odwiedza Pan kraj, aby młodym Polakom przekazywa wiedz o smutnych dla Polski czasach, gdy siedziba władz Polski znajdowała si w Londynie i tam urzdował legalny, cho niestety nie uznawany przez wiat Prezydent Rzeczpospolitej. Dzikuj, e nie zapomniał Pan o Zielonej Górze. To dla nas niezwykle wane i cenne, e jest Pan tu dzi z nami.. Zakoczyłem słowami - Witamy Pana serdecznie Panie Prezydencie - w Paskim miecie na Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze!. Słowa te były zapewnieniem, e Prezydent Kaczorowski w swoim miecie bdzie zawsze oczekiwany i witany z radoci. Mielimy nadziej, e jeszcze nie raz odwiedzi Swoje miasto. Mimo powanego wieku, był przecie aktywny, pełen młodzieczej, ołnierskiej, a Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 5

6 moe harcerskiej, werwy. A przy tym, był niezwykle yczliwy, co jest cech ludzi szlachetnych i mdrych, od których warto si uczy. Tak wiele jeszcze mógł przekaza młodym zielonogórzanom i nam wszystkim. Niestety... ju nie przyjedzie... Zginł wypełniajc misj, pragnc sw obecnoci wiadczy prawd o Katyniu. Zginł pełnic słub, jak ołnierz, który pomordowanej braci oficerskiej po raz kolejny pragnł odda hołd. Nie odwiedzi Zielonej Góry ju nigdy... Jestem jednak przekonany, e w panteonie naszej pamici Pan Prezydent Kaczorowski bdzie zajmował zaszczytne miejsce... i bliskie naszym sercom. Tym bardziej wic, pragn teraz Go poegna, tak jak kiedy witałem. W imieniu własnym, w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra i Radnych Miasta Zielona Góra, a take w imieniu jego mieszkaców egnam Pana Panie Prezydencie - w Paskim miecie na Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze! 1. Po czym Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak ogłosił przerw do godz Wspomnienie o Ryszardzie Kaczorowskim Ostatnim Prezydencie RP na uchodstwie i Honorowym Obywatelu Miasta Zielona Góra wystpienie Przewodniczcego Rady Miasta Załcznik nr 2 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 6

7 3. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami radna p. Eleonora Szymkowiak zgłosiła dwie interpelacje kierowane do Prezydenta Miasta w sprawach: nazwania nowo powstajcego ronda przy skrzyowaniu ul. Ptasiej z ul. Stefana Wyszyskiego imieniem - Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego i nazwania nowo powstajcego ronda przy ul. Botanicznej imieniem - Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 1. Pytania radnych: Radny p. Adam Dygas: 1. Wyczytałem w prasie, e bd wykonywane remonty dróg. Natomiast zostały skonkretyzowane pewne terminy, w jaki sposób bdzie si to odbywało. Przewidziano midzy innymi, e w ramach Schetynówki bd remonty ul. Ogrodowej i Jaskółczej. I te roboty przewiduje si w maju. Przeczytałem te, e bd remonty zniszczonych dróg, które równie bd robione etapami. Podano równie, e zakoczenie łcznika midzy ul. Wyszyskiego a Botaniczn bdzie przesunite o miesic, czyli najwczeniej bdzie ukoczone w lipcu. Bardzo dobrze, e przewiduje si remonty. Natomiast terminy, które tu podano wydaj si niezbyt szczliwe. Dlaczego? Mówilimy kiedy, e remont ul. Jaskółczej i Ogrodowej bdzie przeprowadzony dopiero po wykonaniu łcznika midzy ul. Wyszyskiego a Botaniczn. Natomiast w harmonogramie, który tu podano, ul. Jaskółcza i Ogrodowa bdzie wykonywana w maju, wic nie po zakoczeniu łcznika. Dalej, równie w maju, w tym samym rejonie przewidziane s naprawy ulic Wyszyskiego, Monte Cassino, Winiowa. Nie wyobraam sobie, eby przy tych remontach mona było w miar normalnie przejecha. Dlatego pytam, czy nie naley skorygowa terminów wykonania? Jeeli musi by remont ul. Ogrodowej, to przesumy naprawy ulic z maja np. na sierpie, po oddaniu łcznika Wyszyskiego z Botaniczn. Prosiłbym o zastanowienie si nad t spraw i ewentualn korekt tych planów. 2. Zrobiło si ciepło i młodzie wyszła na boska. Niestety, stwierdzam, e w wielu przypadkach brakuje osprztu. Kosze s pourywane, brakuje siatek na bramkach, brakuje bramek. Prosiłbym o zrobienie akcji przegldu w szkołach i na boiskach miejskich, aby te rzeczy pouzupełnia. Radny p. Krzysztof Machalica: kwietnia br. Komisja Zdrowia Kultury i Sportu odbyła posiedzenie na stadionie ulowym. W posiedzeniu uczestniczył równie Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki i dyrektor firmy ALSTAL. Zostało uzgodnione, e terminem oddania toru dla ulowców bdzie poniedziałek 26 kwietnia. Wczoraj nic nie wskazywało, e w tym terminie tor zostanie oddany, mimo zapewnie inwestora i wykonawcy. Pytam, jak długo jeszcze potrwa ta przepychanka, bo 2 maja ma si odby mecz z Atlasem Wrocław? I jeeli nie bdzie treningów, to raczej czarno widz wynik tego spotkania. Radny p. Jacek Budziski: 1. Panie Prezydencie. Zwrócił si do mnie w imieniu wikszoci mieszkaców ulicy Miłej Pan Dariusz Malinowski ze spraw znan i Panu i Paskim zastpcom. Chodzi o usunicie drzewa rosncego porodku ulicy Miłej, o co wnioskuj mieszkacy, a ich wniosek poparła Stra Poarna, ZGKiM i lokalna prasa. Co wicej, na spotkaniu z mieszkacami ulicy Miłej wiceprezydent Kaliszuk uznał wniosek za zasadny i zobowizał swoich podwładnych do wystpienia z wnioskiem do Biura Ochrony rodowiska o zgod na wycink tego drzewa. Okazało si jednak, e decyzj o wycince drzewa podejmuje wiceprezydent Lesicki i mieszkacy podejrzewaj, e odmowna decyzja z dnia r. (nr 123/05/10) spowodowana była wnioskiem dwóch innych mieszkaców (w tym podobno były radny) o nie wycinanie drzewa. Jest to dziwna decyzja, gdy pozostali mieszkacy zostali w niej pominici. Co ciekawe w dniu r. na skutek działania Samorzdowego Kolegium Odwoławczego Urzd Miasta dopisał mieszkaców ulicy Miłej do wydanej decyzji odmownej w sprawie usunicia drzewa ze rodka ulicy. Powysze wskazuje na dotychczasowe niewłaciwe działanie w tej sprawie. Tak twierdz mieszkacy. W zwizku z przytoczonymi argumentami zwracam si wiceprezydenta Lesickiego o ponowne rozpatrzenie wniosku mieszkaców i wydanie pozwolenia na wycink wspomnianego drzewa. Do proby dołczam dokumentacj przekazan przez Pana Malinowskiego. 1 Interpelacje radnej p. Eleonory Szymkowiak Załcznik nr 16 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 7

8 2. Panie Prezydencie. Mój ucze i jednoczenie aktywny harcerz zwrócił si do mnie z trzema pytaniami i propozycjami. Pyta si, co bdzie na miejscu zdemontowanego placu zabaw na tyłach bloków przy skrzyowaniu ulic Waryskiego i Wyspiaskiego? Proponuje, na wniosek starszych mieszkaców tych bloków, aby przy widocznych na zdjciu schodach zamontowa porcze. Trzeci problem dotyczy opuszczonego budynku zlokalizowanego na tym terenie. Kto jest jego włacicielem? Jeli miasto, to moe warto wspomniany budynek wyremontowa i przekaza harcerzom? 3. Klub radnych PiS cieszy si, e Prezydent Janusz Kubicki pozytywnie zaopiniował nasze propozycje nazwania łcznika pomidzy ulic Wyszyskiego, a Botaniczn imieniem ks. Kazimierza Michalskiego i ronda na Os. Pomorskim imieniem Pilotów Grupy elaznych. Wnosimy jednoczenie o uhonorowanie, poprzez nadanie imienia rondom lub ulicom prezydentów: Kaczyskiego i Kaczorowskiego (honorowy obywatel miasta), a take wszystkich ofiar tragedii smoleskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Jednoczenie prosimy, aby nie rodziło to koniecznoci zmiany adresów i dokumentów mieszkaców. Dlatego proponujemy Panu Prezydentowi np. zmian nazwy czci al. Zjednoczenia od skrzyowania z ul. Energetyków w kierunku ronda na Przylep lub czci Trasy Północnej pomidzy rondem na Łyc, a rondem na Przylep (pod warunkiem, e nie ma tam adnych firm i mieszkaców). 4. Prosz o przekazanie ksero pierwotnej wersji umowy podpisanej przez inwestora z wykonawc remontu stadionu wraz ze wszystkimi ewentualnymi aneksami. Szczególnie interesuj mnie kwestie dotyczce anulowania kar umownych za opónienia w wykonaniu inwestycji. Jeli je anulowano, to zapewne w formie pisemnego aneksu. Kto i na jakiej podstawie anulował kary? Czy zgodnie z tym, co odpowiedziano na moje pytanie zadane na poprzedniej sesji, e obowizkiem wykonawcy (Biura Projektowego-Projektanta) na etapie realizacji przedmiotu zamówienia było wykonanie niezbdnych bada geotechnicznych i sporzdzenie dokumentacji geologicznoinynierskiej, czy zostały one w rzeczywistoci wykonane? W tym przypadku take poprosz o ksero dokumentów. A jeli nie zostały wykonane, to czy i jakie konsekwencje wobec wykonawcy wycignł inwestor, czyli Miasto Zielona Góra czy te MOSiR? 5. Na sesji w dniu 22 grudnia 2009 r. na moje pytanie dotyczce ulicy Kolejowej (enklawa przy Starym Kisielinie) dostałem odpowied, e do dnia 15 kwietnia 2010 r. wykonane zostan roboty naprawcze zwizane z wyrównaniem nawierzchni gruntowej tej ulicy, a ponadto w miejscach lokalnych zanie zostanie ułoona warstwa tłucznia kamiennego. Do tej pory, obiecane prace nie ruszyły - jak zwracaj uwag mieszkacy tej ulicy. W zwizku z tym pytam si, kiedy zostan wykonane? Przy tej okazji przypominam równie o terminie realizacji innej inwestycji polegajcej na złagodzeniu zakrtu z Os. Pomorskiego na Os. lskie, na którym to skrcajce autobusy wyrzuca na ssiedni pas ruchu. Urzd Miasta obiecał zrealizowa to zadanie do 15 maja 2010 r. 6. Na dzisiejszej sesji radni zdecyduj o przekazaniu 10 tys. zł na nagrody dla funkcjonariuszy Policji. Czy nie warto by przy tej okazji zastanowi si nad przekazaniem Policji 100 tys. zł na wymian okien i monta krat w nowym skrzydle III Komisariatu Policji na Os. Pomorskim, o co Klub Radnych PiS wnioskował ju na etapie prac nad tegorocznym budetem W znacznym stopniu ułatwiłoby to prac funkcjonariuszy, a przypominam, e miasto dołoyło ju pienidze w ramach zada wspólnych na budow łcznika z nowym skrzydłem komisariatu, wic warto policji pomóc kontynuowa t inwestycj. 7. Mieszkacy nie tylko osiedli Pomorskiego i lskiego czsto zwracaj si do mnie o interwencje w sprawie czstszego opróniania pojemników na plastik, puszki, butelki i papier. I o to włanie prosz dyrektora Jank. I jak ju jestemy przy ZGKiM, to nadal proponuje Panu Prezydentowi przekazanie do ZGKiM pienidzy na stworzenie, co najmniej 2-3 dodatkowych etatów, osób usuwajcych mieci na terenach miejskich. Konieczno tej decyzji wida cho by po tym, e od miesica ZGKiM nie jest w stanie wysprzta działki pomidzy drog S-3 a Szos Kisielisk od strony działek, co w imieniu działkowców zgłosiłem na poprzedniej sesji. Nie zrealizowały tego take firmy wiadczce usługi na rzecz ZGKiM. Poza tym, nie ma chyba czci miasta wolnej od mieci. O ile na terenach prywatnych Stra Miejska moe wyegzekwowa od właciciela wysprztanie, o tyle na terenach miejskich, jeli nie dołoymy pienidzy na dodatkowe etaty lub pienidzy na dodatkowe zlecenia dla zewntrznych firm, to tego problemu nie opanujemy. 8. Mieszkacy poprosili mnie o to, aby Urzd Miasta podał dokładn informacj, kiedy i jakie inwestycje rozpoczn si na terenie byłej Estrady i kiedy planuje si ich zakoczenie? 9. Ile pienidzy prezydent Kubicki przeznaczył w latach ubiegłych do chwili obecnej na promocje prywatnej Lubuskiej Wyszej Szkoły Zdrowia Publicznego, której rektorem jest pan Alfred Owoc, a Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 8

9 załoycielem jego stowarzyszenie? Prosz o ksero dokumentów oraz uzasadnienie wydania tych pienidzy. 10. Kiedy zostan naprawione dziury na pozostałych drogach w Zielonej Górze po tegorocznej zimie? To pytanie zadał mi mieszkaniec, który zaprasza Pana Prezydenta Kubickiego na ulic Dekoracyjn w dniu niedzielnej giełdy. 11. Czy Pan Prezydent dokonał ju analizy oferty TVP S.A Oddział w Gorzowie Wlkp. emisji programów promocyjno - informacyjnych Zielonogórski Magazyn Samorzdowy? Jeli tak, to, jaka jest Paska odpowied? Jeli nie, to, dlaczego? Czy wpłynły inne oferty produkcji i emisji od innych podmiotów, na co Pan czeka od momentu uchwalenia budetu, wic od 3 miesicy? Jeli nie wpłynły, to dlaczego Pan nie odpowiada na ofert TVP? Kiedy ma Pan zamiar wyłoni wykonawc tego zadania? Po wyborach samorzdowych czy gdy pojawi si odpowiedni podmiot? Prosz o podanie szczegółowego harmonogramu działa w tej sprawie. 12. I na koniec proba do Pana Prezydenta. Prosz nie omiesza si kierujc do radnych pismo, w którym zapowiada Pan, e jeli radni nie zgłosz si do niego osobicie w sprawie niewyczerpujcych odpowiedzi na ich i mieszkaców pytania, to Pan nie udzieli ponownej satysfakcjonujcej odpowiedzi. Przypominam, e to jest Paski obowizek odpowiada na pytania i interpelacje radnych. Nie jest nasz win, e robi to Pan czsto tak, e radni i mieszkacy nie s usatysfakcjonowani. Radny p. Adam Urbaniak: 1. Podczas dyuru miałem wizyt osoby zaangaowanej w działalno Lubuskiego Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego, która przedstawiła kilka programów. Cz bdzie przekazana w formie pisemnej do prezydenta miasta. Natomiast mam pytanie, czy to stowarzyszenie moe by objte krgiem organizacji pozarzdowych? Jest to stowarzyszenie działajce na rzecz spółdzielców i ze strony tej osoby padł postulat, aby byli równie proszeni na spotkania, eby byli objci programem współpracy z organizacjami pozarzdowymi. Bd wdziczny za odpowied w tym wzgldzie. Radny p. Kazimierz Łatwiski: 1. Pytanie dot. owietlenia ul. Alei Niepodległoci. Naliczyłem 74 nieczynnych arówek. Wyglda to w ten sposób, e na niektórych słupach nie pali si 5 arówek, na innych 4 lub 2. Nie wskazuje to na celowe wyłczenia zwizane z oszczdnociami, tylko na zuycie arówek. Na tej ulicy s równie uszkodzone słupy, co stwarza bardzo złe wraenie, szczególnie w nocy. O tym problemie mówiłem 13 kwietnia Panu Kaliszukowi. Ponownie zwracam si o odpowiednie owietlenie reprezentacyjnej ulicy miasta z tego wzgldu, e ogromna energia idzie w to, eby miasto dobrze si prezentowało np. w czasie Winobrania, a przecie na Alei Niepodległoci, szczególnie w okresie letnim s tłumy ludzi, którzy codziennie odwiedzaj Zielon Gór. Bardzo prosz o rozwizanie tego problemu. Radny p. Kamil Kawicki: 1. Kilka lat temu, w porozumieniu z Miastem Zielona Góra została podjta sprawa monitoringu na Osiedlu Zacisze. Jest przygotowana dokumentacja, projekt. Pytam, na jakim etapie jest ta sprawa? Radna p. Boena Ronowicz: 1. Bardzo ley mi na sercu sprawa Parku Piastowskiego. Z ogromnym alem przyjłam budow drogi łczcej ul. Wyszyskiego z ul. Botaniczn, co doprowadziło do dewastacji jednej czci parku. Natomiast dewastacji ulegaj nastpne odcinki parku. Nie wiem, czy Pastwo wiecie, e ciki sprzt budowlany w tej chwili przemieszcza si po alejkach spacerowych, take tych wyremontowanych ze rodków unijnych, na budow domów jednorodzinnych na obrzeu Parku Piastowskiego. Pytam, kto wyraził zgod na dalsz, tak dewastacj Parku Piastowskiego? 2. W Druynowych Mistrzostwach Polski w 2009 r. nasza druyna ulowa zdobyła złoty medal. Jeden ze złotych medali przypadł podobno Januszowi, ale nie temu, który był w druynie. Donosz media, fora internetowe kibiców ulowych, e jeden z zawodników musiał odda swój złoty medal Panu Kubickiemu. Czy jest to prawd? Kiedy nastpi zwrot tego medalu tego wyrónienia? 3. Kiedy zostanie zdjta tablica (fatalna tablica) z ratusza? Usunicie nazwiska Prezydenta Miasta jest całkowicie niezadowalajce. Te drugie zmiany nie były opiniowane przez Wojewódzkiego Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 9

10 Konserwatora Zabytków. Myl, e jest odpowiedni czas zastpienia jej. Wiem, e jest przygotowywana tablica dla uwietnienia pierwszego burmistrza Zielonej Góry i sdz, e to miejsce moe by na to przeznaczone. Te dziury wykute w naszym zabytkowym ratuszu mog by zasłonite t drug tablic, a ta zdjta. Młodzie wrcz chce da t tablic na stron internetow - pomniki haby. Myl, e powinnimy to uprzedzi i niech zniknie wywieszona na naszym ratuszu tablica z błdami. 4. Czy prawd jest, e Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich nie płac za faktury dostawcom towarów? Do radnych docieraj informacje, e nie s płacone faktury w tej czci, któr prowadzi Zakład Pogrzebowy za trumny. Czy to jest prawda? Czy zlecenie Zielonogórskiemu Zakładowi Usług Miejskich organizacji jarmarku winobraniowego ma na celu reperowanie tych spraw, które zostały wywołane przez poprzedni zarzd i rad nadzorcz? Radna p. Aleksandra Mrozek: 1. Pytania do Pani Prezydent na poprzedniej sesji pytałam o inwentaryzacj lokali uytkowych, tych, które s uyczone albo wynajte dla organizacji i stowarzysze. Otrzymałam lakoniczna odpowied, e 17 lokali zostało zweryfikowanych, odzyskano tylko 1. Trudno powiedzie, jaki to jest procent w stosunku do tych, którymi Miasto dysponuje. Ale pytanie było głbsze i dotyczyło moliwoci rozwizania i jest to temat powtarzany do znudzenia lokalu dla Stowarzyszenia Baba. Za kadym razem w zakoczeniu odpowiedzi, otrzymuj sformułowanie w miar moliwoci Miasto uwzgldnia potrzeby i udzieli takiej pomocy. Przyznam, e brakuje tu konsekwencji. Mianowicie otrzymałam od Stowarzyszenia Baba pismo, które poirytowało nie tylko członków stowarzyszenia. Mianowicie stowarzyszenie starało si o referencje wszystkich instytucji i organizacji, które działaj na rzecz bezpieczestwa w miecie. Takie referencje otrzymało i te stowarzyszenia i instytucje skierowały te poparcie dot. rozwizania problemu lokalowego stowarzyszenia do Prezydenta Miasta. I tu odpowied prezydenta jest troszeczk kpica, bo proponuje prezydent te takie rozwizanie rozumiem, e jest to art, ale nie na miejscu eby zamieni siedzib komisariatu policji na stowarzyszenie, a policj przenie ewentualnie do budynku przy ul. Dbrowskiego. Ja uwaam, e brak siedziby dla tego stowarzyszenia, to powany problem w miecie. W zwizku z tym, odczytuj to pismo, jako niefortunne, a dalej problemu nie rozwizujemy. W drugim pytaniu, które zadałam na poprzedniej sesji była mowa o tym, e Miasto jest na etapie przygotowania koncepcji adaptacji budynku po Lumelu przy ul. Dbrowskiego. Skoro tak jest, to moe rzeczywicie trzeba by było raz skoczy z deklaracjami i znale dla tego, jednego z najpowaniejszych stowarzysze, rozwizanie problemu lokalowego? Nie naley artowa z sytuacji, w której znajduj si ci ludzie, którzy działaj bezinteresownie na rzecz nas wszystkich. 2. Pani Prezydent w uchwale budetowej zostały zapisane symboliczne pienidze na dwie najbardziej potrzebne w miecie inwestycje tj. sal gimnastyczn przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej i pienidze na gimnazjum w Chynowie. Z rozmów, które tutaj prowadzimy, a przekazujemy mieszkacom i zainteresowanym podmiotom, mamy informacj, e te inwestycje bd. Na Chynowie jest mowa o tym, e bdzie ten plac przynajmniej uporzdkowany i przygotowany na przyszły rok. W zwizku z tym, prosz o odpowied, czy jest harmonogram takich prac, który mona przekaza na spotkaniu z mieszkacami? Wówczas mieszkacy bd mogli si ustosunkowa, czy ten harmonogram jest realizowany. To samo dotyczy sali gimnastycznej przy ul. Botanicznej. Jaki jest harmonogram kalendarz rozpoczcia tej inwestycji? 3. Pytanie dot. siedziby dla Szkoły Salomona. Z rozmów wynika, e jest nadzieja, e szkoła znajdzie siedzib na Osiedlu Pomorskim w budynku Gimnazjum 8 i SP 21. Szkoła - stowarzyszenie deklaruje zainwestowanie rodków na wykonanie cianek działowych, na zaadoptowanie korytarzy, tylko na tym etapie brak konkretnych informacji. W zwizku z tym, w imieniu społecznoci tej szkoły, prosz o zajcie konkretnego stanowiska i stworzenie szansy zrealizowania si tej szkole. Radny p. Marek Kamiski: 1. Czy przedstawiciele klubu ulowego mog bra udział w posiedzeniach rady budowy tej inwestycji? Radny p. Andrzej Maciejewski: 1. Panie Przewodniczcy, Pani Prezydent - w dniu wczorajszym w Liceum Ogólnokształccym odbyła si debata, na któr młodzie zaprosiła radnych Miasta. Debata dotyczyła samorzdnoci i Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 10

11 przypadajcej rocznicy samorzdnoci i demokracji. W ród problemów i pyta, jakie młodzie przedstawiała było wida du aktywno młodziey w pracach samorzdnoci uczniowskiej i nie tylko. Tam zrodziły si kolejne pytania, czy jest moliwo reanimacji Młodzieowej Rady Miasta, bo oni chc pracowa nie tylko dla swojej szkoły, ale równie dla innej młodziey. Dlatego pytam, czy władze Miasta s w stanie pomóc tej młodziey w zorganizowaniu si, bo sama ich inicjatywa nie wystarczy? Trzeba wyj im naprzeciw. Czy moemy im pomóc w tych sprawach? 2. Kolejne pytanie dotyczy estetyki miasta. Ile jest w miecie nie ogrodzonych pojemników na mieci? Zwracam si z pytaniem do przedstawicieli ZGKiM, czy jest moliwo, eby ten problem został definitywnie rozwizany? Czy duo jest takich miejsc do zrobienia? Radny p. Henryk Janik 1. Pytanie do Prezydenta Miasta w 2008 r. prosiłem o zrobienie porzdku z parasolami na placu przed pomnikiem. Proponowałem, eby parasole były w jednym kolorze. Do dzisiaj nie zostało to uporzdkowane, mimo, e miałem obiecane, e do koca 2009 r. bdzie to zrobione. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. W wielu miastach w Polsce wystpuje problem z mieszkaniami socjalnymi. Panie Prezydencie, jak wyglda ta sytuacja w naszym miecie? Ile czasu w naszym miecie wynosi okres oczekiwania na mieszkanie socjalne? Ile rodzin w Zielonej Górze oczekuje na mieszkanie socjalne? W jakiej wysokoci odszkodowania zostały wypłacone za niedostarczenie lokalu zastpczego eksmitowanym lokatorom? Jest rzdowy program wsparcia na tworzenie mieszka socjalnych. Potrzebny jest wkład własny w wysokoci 50% rodków. Czy Miasto Zielona Góra skorzysta z tego programu? 2. W pitek Prezydent Miasta z Pani Skarbnik podpisali umow z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kredyt w wysokoci 250 mln złotych. Na to pytanie chciałbym, aby Pani Skarbnik odpowiedziała na dzisiejszej sesji Rady. Prosz o wyjanienie, dlaczego akurat z tego banku korzystamy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Jak jest oprocentowany ten kredyt? Jakie s zalety w porównaniu z kredytami, które Miasto brało dotychczas, czyli z PKO i z Banku Ochrony rodowiska? Poniewa podpisalimy t umow i Miasto bdzie si zadłuało, to chciałbym usłysze, jakie korzyci z tego tytułu bdziemy mieli? Radna p. Eleonora Szymkowiak: 1. Ile jeszcze trzeba bdzie czeka, eby naprawiono ławki na deptaku? W niedziel dziecko weszło na ławk i spadło. Dobrze, e tym razem nic si nie stało. Wczoraj była podobna sytuacja. Firma miała naprawi ławki, ale do tej pory tego nie wykonano. Uwaam, e trzeba to zrobi, bo moe doj do nieszczcia, a wówczas bdzie za póno. Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 11

12 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi za rok 2009 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przedstawiał - Prezydent Miasta pismem z dnia 12 kwietnia br. przedłoył Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi za rok Radnym sprawozdanie przekazano w wersji elektronicznej i na pimie. Sprawozdanie skierowano do Komisji Zdrowia Kultury i Sportu oraz do Komisji Do Spraw Rodziny. W trakcie realizacji tego punktu porzdku obrad przewodnictwo obrad objł Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Komisja Zdrowia Kultury i Sportu przyjła bez uwag sprawozdanie poinformował przewodniczcy komisji radny p. Edward Markiewicz; Komisja Do Spraw Rodziny nie wydała opinii - poinformowała przewodniczca komisji radna p. Eleonora Szymkowiak. Pytania Radna p. Boena Ronowicz to sprawozdanie ma w zasadzie charakter ksigowy tzn. pokazane s wydatki na poszczególne stowarzyszenia. Natomiast chciałabym si dowiedzie, jakie zadania zostały zlecone przez Miasto organizacjom pozarzdowym i jak zostały wykonane np. jeli przeprowadzone zostały działania owiatowe, edukacyjne, to ile dzieci objto tymi działaniami? Jaki jest efekt tych działa - owiatowych, wychowawczych? Z tego sprawozdania nie wynika rodzaj działa. Radny p. Marek Kamiski na stronie 3 sprawozdania w punkcie Organizacje pozarzdowe otrzymywały pomoc i wsparcie organizacyjne jest zapis, e zaopiniowano 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz Stowarzyszenia Społecznego Kreator. Na czym polegało to zaopiniowanie? Pani Monika Jakubowska z Wydziały Sportu, Kultury i Turystyki bardzo istotn rzecz jest to, e rozwizała si Rada Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra z uwagi na nowelizacj ustawy o działalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Z dniem 12 marca rada przestała istnie. Natomiast, ustawa mówi o tym, e jeeli ze strony organizacji pozarzdowych bdzie taka wola i jeli bdzie wola prezydenta, to wówczas na wniosek, co najmniej dwóch organizacji, taka rada moe zosta powołana. Wówczas rada ponownie wznowi swoj działalno. Ustawa reguluje zupełnie inne formy pracy takiej rady zadania, kadencje. Na pytanie radnej Boeny Ronowicz: w programie współpracy na 2009 rok nie było informacji, e takie sprawozdanie bdzie przedkładane i generalnie sprawozdania nie powinnam przekłada. Natomiast informacja jest złoona, poniewa nowelizacja ustawy o działalnoci poytku publicznego i wolontariacie zakłada obowizek przedłoenia Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni. Std sprawozdanie. Sprawozdanie zostało sporzdzone na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych pracowników zajmujcych si współprac z organizacjami pozarzdowymi w danym obszarze. Trudno było zrobi to sprawozdanie, dlatego, e zbierajc informacje do tego dokumentu duo organizacji nie było w stanie poda liczby osób, które objte zostały danym zadaniem. Std brak takich informacji. Natomiast, jeli chodzi o wniosek dotyczcy zaopiniowania projektu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, to wicej informacji jest w Wydziale Funduszy Europejskich, poniewa to oni opiniowali ten wniosek. Radny p. Marek Kamiski w tabelach, które s dołczone do tego sprawozdania s pokazane wydatki Miasta i wydawałoby si, e na rzecz organizacji pozarzdowych, jednak tak nie jest. Jest tu wiele instytucji, które ze stowarzyszeniami i fundacjami nic wspólnego nie maj np. s tu szkoły. To sprawozdanie jest troch za due, bo to wskazuje, e Miasto bardzo wspiera organizacje pozarzdowe, równie finansowo. Natomiast gdybymy odjli te kwoty, to wparcia finansowego na rzecz tych osób chyba duego by nie było. Skd wziły si tu takie instytucje, jak szkoły funkcjonujce w rónych obszarach i otrzymujce dotacje? S one wymieszane z organizacjami pozarzdowymi. 1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi za rok 2009 Załcznik nr 3 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 12

13 Pani Monika Jakubowska program współpracy za 2009 rok okrelał zlecanie zada organizacjom pozarzdowym, ale póniej wyjaniono, e równie pod tym pojciem rozumiemy inne podmioty. I tak w ustawie jest zapisane, e zlecamy te zadania jednostkom podległym i organizacyjnym danemu organowi. W tym roku nowelizacja ustawy zniosła udzielanie dotacji tym jednostkom podległym i nadzorowanym. Dotacje bd tylko dla organizacji pozarzdowych, w tym stowarzyszenia i fundacje. Radna p. Boena Ronowicz nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie, jakie zadania w zakresie owiaty, sportu, kultury Miasto zlecało organizacjom pozarzdowym i w jakim zakresie było one realizowane? Podałam przykład działa owiatowych. Chciałabym si dowiedzie np. jeeli na opiek w czasie wakacji Akcja Lato, czy spdzanie wakacji, zostały przeznaczone jakie pienidze na wypoczynek letni to jakie formy tego wypoczynku letniego Miasto zleciło organizacjom pozarzdowym i jaka cz dzieci została tym wypoczynkiem objta w samym miecie Zielona Góra? Czy zlecanie jednostkom samorzdu województwa, lub innym poza zielonogórskim jednostkom zada dotyczcych kultury, owiaty, wychowania powoduje, e s one realizowane w oparciu podmiotu, jakim jest dziecko zielonogórskie, czy te spoza Zielonej Góry? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak - myl, e radna p. Boena Ronowicz nie do koca zrozumiała sprawozdanie w tej kwestii, poniewa rodki finansowe, które Miasto przeznaczyło na edukacj, sport, kultur i turystyk pochodz z konkursów, które s ogłaszane przez Miasto. W tych konkursach bior udział stowarzyszenia. Stowarzyszenia otrzymuj rodki na realizacje swoich zada. Natomiast wród członków komisji przyznajcych te rodki finansowe zawsze s członkowie Rady Organizacji Pozarzdowych. Oni równie opiniuj i wskazuj te podmioty, jeli chodzi o stowarzyszenia, którym warto zawierzy i przekaza rodki na realizacje zada w tych zakresach, o które radna pytała. Radna p. Boena Ronowicz jakie zadania były objte konkursami? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak konkursy s ogłaszane na stronie Miasta. Wyniki tych konkursów nie s tajemnic i równie s ogłaszane na stronie Miasta. Sprawozdania z realizacji tych zada s w Urzdzie Miasta. W tej chwili nie przedstawi danych, natomiast s one do wgldu. Jeli chodzi o sposób finansowania, to chce przypomnie, e jest to tylko współfinansowanie. Miasto w całoci nie finansuje adnych z zada, które s wskazane we wnioskach stowarzysze i organizacji pozarzdowych, które realizuj poszczególne zadania. 5. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej za rok 2009 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawiał - Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze pismem z dnia 12 kwietnia br. przedłoył sprawozdanie z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej za rok Radnym sprawozdanie przekazano w wersji elektronicznej i na pimie. Sprawozdanie skierowano do Komisji Zdrowia Kultury i Sportu oraz do Komisji Do Spraw Rodziny. Komisja Zdrowia Kultury i Sportu przyjła bez uwag poinformował przewodniczcy komisji radny p. Edward Markiewicz; Komisja Do Spraw Rodziny nie wydała opinii poinformowała przewodniczca komisji radna p. Eleonora Szymkowiak. Pytania Radna p. Boena Ronowicz na stronie 8 sprawozdania w akapicie Jednostki organizacyjne pomocy społecznej budety, jest Miejski Orodek Pomocy Społecznej - budet ,39 zł łcznie z projektami unijnymi. Po zsumowaniu, warto projektów unijnych, które s wymienione w pierwszej czci (str. 4 i 6) i pomoc finansowa, jak wiadczył MOPS dla podopiecznych (5 mln zł), to nie wychodzi 17 mln złotych. Skd ta rónica? 1 Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie pomocy społecznej za rok 2009 Załcznik nr 4 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 13

14 Dyrektor MOPS p. Mieczysław Jerulank rónice s zwizane z tym, e projekty, o które wystpowalimy miały zupełnie inn warto, a zupełnie inn warto nam si przyznaje. W zwizku z tym, na bieco staralimy si znowelizowa tekst i uaktualni go. Spowodowało to troch zamieszania np. projekt, który jest wyceniony w granicach 3,5 mln złotych, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w tej chwili ma warto w granicach 3,2 mln złotych. Bdzie to kolejna rónica. Drugi projekt, który złoylimy ma warto w granicach 2,6 mln złotych i ten projekt prawdopodobnie zostanie zwikszony o około 300 tys. złotych. Dlatego bd wystpowa rónice. Na tym zakoczono zadawanie pyta. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski stwierdził, e rozumie, e sprawozdanie zostało przyjte. 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawiał - Prezydent Miasta przedłoył w dniu 23 kwietnia br. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. Radnym sprawozdanie przekazano w wersji elektronicznej 1. Komisja Do Spraw Rodziny nie wydała opinii poinformowała przewodniczca komisji radna p. Eleonora Szymkowiak. Nastpnie przedstawiciel Pełnomocnika Do Spraw Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych p. Dorota Sibor - podczas prezentacji slajdów omawiała kolejne rozdziały sprawozdania i zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra dotyczce wanych dla mieszkaców miasta spraw zwizanych z rozwojem i edukacj dzieci i młodziey, zdrowiem, rodzin, bezpieczestwem mieszkaców oraz wsparciem osób potrzebujcych pomocy zwizanej min. z alkoholem i przemoc. Radna p. Boena Ronowicz w ubiegłym roku cz wydatków Biura Pełnomocnika przenielimy na rok Jest to kwota zł. Jak wyglda realizacja przeniesionych zada? Pani Dorota Sibor z tego, co mi jest wiadomo, kwota ta jest przekazana do dyspozycji Wydziałowi Sportu, Kultury i Turystyki. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn w tej chwili jestemy po rozpisanych konkursach. S podpisane umowy i zadania s w trakcie realizacji. Dotacje zostały przekazane dla stowarzysze. Radna p. Eleonora Szymkowiak czy w wietle tego, e wykonywane jest duo dobrej pracy planuje si zrobi co z lokalem? Byłam tam niedawno i enujca jest sprawa pomieszcze. Nie ma tam adnej intymnoci. Jest to bardzo powana sprawa i uwaam, e powinna by dawno rozwizana. 1 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2009 r. i zdjcia prezentowane podczas pokazu slajdów Załcznik nr 5 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 14

15 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2009 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 889 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawiał - przedłoone przez Prezydenta Miasta pismem z dnia 22 marca br. Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za 2009 rok 1 - radnym przekazano na pimie i w wersji elektronicznej. Radnym przekazano równie na pimie i w wersji elektronicznej projekt uchwały przedłoony przez Komisj Rewizyjn w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 889 wraz z opini - wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra o wykonaniu budetu Miasta Zielona Góra za 2009 rok z dnia 9 kwietnia 2010 r. 2 oraz uchwał nr 232/10 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Miasta Zielona Góra o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Zielona Góra z tytułu wykonania budetu za 2009 r. 3. Nastpnie w imieniu Prezydenta Miasta wykonanie budetu miasta za rok 2009 r. przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Panie Przewodniczcy Panie i Panowie Radni! Działajc zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z pón. zm.) - w dniu 22 marca 2010 r. Prezydent Miasta przekazał Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok Dokument ten został opracowany w szczegółowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej. Jednoczenie sporzdzono go na podstawie zamkni rachunków budetu, co oznacza spełnienie wymogu zgodnoci sprawozdania przedkładanego Radzie z danymi zawartymi w ewidencji ksigowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze uchwał nr 136/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. wydała pozytywn opini o przedłoonym sprawozdaniu. Uchwalony przez Rad Miasta budet Zielonej Góry na rok 2009 wyraajcy si po stronie dochodów kwot ,-zł, a po stronie wydatków kwot ,-zł w cigu roku uległ zmianom - po stronie dochodów zwikszył si o kwot ,-zł tj. o 7,4% oraz po stronie wydatków zwikszył si o kwot ,-zł tj. o 5,6%. Powysze zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budetowego z kwoty ,-zł do kwoty ,-zł - tj. o 5,3%. Zmian planu budetu dokonywała Rada Miasta oraz Prezydent Miasta na podstawie upowanie ustawowych oraz upowanie zapisanych w uchwale budetowej. Poza zmianami powodujcymi zwikszenie ogólnej sumy budetu, działajc na podstawie art.188 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta rozdysponował rezerw ogóln budetu w kwocie zł i rezerwy celowe w kwocie zł, na zadania opisane na stronach od 38 do 39 sprawozdania. Z przedłoonych Paniom i Panom Radnym materiałów sprawozdawczych wynika, e realizacja planowanych w budecie miasta dochodów była dobra i wyniosła 93,9 % w stosunku do planu po zmianach. W roku 2009 wikszo zaplanowanych dochodów została wykonana optymalnie, a wiele zostało przekroczonych. Jednak na niewykonanie dochodów rzutuj przede wszystkim trzy składniki: niesprzedane udziały Miasta w spółce Centrum Biznesu Sp. z o.o. zaplanowane w kwocie 20 mln zł, mniejsze udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT niewykonana kwota to zł, oraz rodki z budetu Unii Europejskiej, których otrzymalimy o zł mniej od zaplanowanych jednake nie rzutowało to na płynno finansow budetu miasta, gdy w podobnej kwocie niewykonalimy wydatków nimi finansowanych. Natomiast ze znaczcych dla Miasta ródeł dochodów przekroczenie planu zanotowano w nastpujcych pozycjach: wpływy z podatku od nieruchomoci przekroczono o kwot ,-zł (tj. o 5,2 %); dochody z najmu i dzieraw przekroczono o kwot zł (tj. o 27,0 %); wpływy z podatku od spadków i darowizn przekroczono o kwot ,-zł (tj. o 41,1 %); wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci przekroczono o kwot ,-zł (tj. o 10,8 %); 1 Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budetu miasta Zielona Góra za 2009 rok Załcznik nr 6 2 Projekt uchwały rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 889 Załcznik nr Uchwała nr 232/10 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Miasta Zielona Góra o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Zielona Góra z tytułu wykonania budetu za 2009 r. Załcznik nr 10 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 15

16 wpływy z podatku od rodków transportowych przekroczono o kwot ,-zł (tj. o 5,6 %); przekroczenia wykonania planu dochodów wystpiły jeszcze w wielu innych pozycjach, co potwierdza przedłoone Wysokiej Radzie sprawozdanie, jednak s to kwoty mniej znaczce dla budetu miasta. Struktura wykonanych dochodów nie zmieniła si znacznie w porównaniu do lat poprzednich, nadal najwikszy w nich udział posiadaj transfery rodków finansowych z budetu pastwa, tj. subwencja i dotacje celowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które stanowi ponad 64% ogólnych dochodów. Wywietlony wykres przedstawia podstawowe grupy wykonanych dochodów Miasta. Nastpny wykres przedstawia porównanie wykonanych dochodów Miasta w latach Panie i Panowie Radni! Budet Miasta za rok 2009 po stronie wydatków wykonany został w kwocie ,-zł tj. w 93,5% - jest to wynik podobny do ubiegłorocznego, który wynosił 93,1%. Struktur wykonanych wydatków przedstawia wywietlony wykres. W roku 2009 budet miasta zamknł si deficytem budetowym w kwocie ,-zł, przy planowanym w kwocie ,- zł. W zakresie wykonania przychodów na finansowanie wikszoci zada inwestycyjnych na planowane ,-zł Miasto zacignło kredyt w kwocie ,-zł. Natomiast po stronie rozchodów budetu czyli spłat wczeniej zacignitych kredytów na plan w kwocie ,-zł, wykonano ,-zł. Wywietlony wykres przedstawia poziom zadłuenia budetu miasta w latach Wynika z niego, e faktyczne zadłuenie miasta jest duo nisze od dopuszczalnego (60-procentowego) limitu okrelonego w ustawie o finansach publicznych. Wysoka Rado! Omawiajc sprawy finansowe nie sposób pomin zada rzeczowych realizowanych w ubiegłym roku. Poniewa w materiałach, które Pastwo otrzymali dokładnie przedstawiono wszystkie zadania, ogranicz si do tych najwaniejszych. W budecie roku 2009 szczególne miejsce zajły wydatki majtkowe. Łcznie na inwestycje, zakupy inwestycyjne, wkłady do ZWiK-u i pomoc finansow dla innych JST wydatkowano prawie 154 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki inwestycyjne zwikszyły si o kwot blisko 80 mln zł. Udział wydatków majtkowych w ogólnych wydatkach budetu na zadania własne w roku 2009 wyniósł 32,7%, podczas gdy w roku 2008 wynosił 18,3%. Przedstawiony wykres obrazuje udział poszczególnych grup działów gospodarki w ogólnych wydatkach majtkowych budetu miasta w roku Do waniejszych wykonanych inwestycji miasta w roku 2009 zaliczy naley: Budowa centrum rekreacyjno-sportowego Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiaskiego do ul.towarowej wraz z ul.sulechowsk do ul.trasa Północna Przebudowa ul. Jdrzychowskiej Rozbudowa ul.stefana Wyszyskiego (droga powiatowa nr F4409) na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Botanicznej Przebudowa drogi ul. Henryka Sienkiewicza Dokumentacje budowlane Budowa drogi do "osiedla Kronopol" - roboty przygotowawcze Budowa cigu pieszo-jezdnego w obrbie ulic: Chmielna, Górna, Letnia, Przecznica Rozbudowa ulic Wrocławskiej, Jagodowej i Karowej wraz z istniejc infrastruktur, łczcych os. Jdrzychów z os. Raculka i dzielnic Kisielin Udziały w "ZWiK" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na budow infrastruktury wod.-kan. Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 Adaptacja pomieszcze budynku przy ul.jerzego Waszczyka na przedszkole wraz z wyposaeniem i placem zabaw (50 miejsc) Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 16

17 Budowa Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze "Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze Dotacje na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego - na budow Parku Naukowo-Technologicznego Zakup sprztu dla ZOZ MSWiA w Zielonej Górze - "Polikliniki" Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji obiektów Wojewódzkiego Orodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzib w Ochli Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu sprztu dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Samorzdu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Szczegółowy opis zada inwestycyjnych przedstawiono w sprawozdaniu w tabeli nr 8 (str sprawozdania). Wysoka Rado! Obok inwestycji, najpowaniejsz grup wydatków budetu roku 2009 stanowiły wydatki na owiat i edukacj, które wyniosły tys. zł, co stanowi ponad 50% ogółu wydatków biecych na zadania własne (bez inwestycji). Przypomn, e z budetu pastwa otrzymalimy na t sfer działalnoci subwencj owiatow w wysokoci tylko 110,4 mln zł oraz dotacje celowe w kwocie 595,3 tys. zł. Powan pozycj w ubiegłorocznym budecie stanowiły wydatki zwizane z pomoc i polityk społeczn, na które wydatkowano kwot tys.zł, co stanowi 19,5% ogólnych wydatków biecych. Dotyczyły one m.in. wypłaty wiadcze rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych i okresowych, wiadcze dla rodzin zastpczych, utrzymania domów pomocy społecznej, Pogotowia Opiekuczego, orodków wsparcia oraz Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej. Szczegółowy opis wydatków na pomoc społeczn przedstawiono w sprawozdaniu. W dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia dofinansowanych było szereg programów i zada realizowanych przez jednostki miejskie, jak równie przez inne podmioty. Do najwaniejszych działa zwizanych z ochron zdrowia nale: Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych tys. zł; Zwalczanie narkomanii 71 tys.zł; Dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzewie 465 tys.zł; Utrzymanie Hospicjum tys.zł; Dofinansowanie zada realizowanych przez Promyk 891 tys.zł; pozostałe zadania w dziedzinie ochrony zdrowia 772 tys.zł. W sferze wydatków komunalnych wan dziedzin pozostaje biece utrzymanie miasta i remonty urzdze komunalnych, a w szczególnoci: pielgnacja i utrzymanie zieleni, utrzymanie czystoci, utrzymanie Schroniska dla Zwierzt, remonty i utrzymanie rowów melioracyjnych, fontann i zdrojów oraz owietlenie ulic, placów i parków. W 2009 roku na realizacj tych zada przeznaczono tys. zł. Bardzo wanym zadaniem dla Miasta było zwikszenie bezpieczestwa publicznego mieszkaców, na które wydano kwot tys.zł (w tym: tys.zł ze rodków otrzymanych z budetu pastwa). Do najwaniejszych zada w tej dziedzinie nale: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej; utrzymanie Zespołu Reagowania Kryzysowego, finansowanie 15. dodatkowych etatów w Komendzie Miejskiej Policji, realizacja wielu innych zada zwizanych z popraw bezpieczestwa i prewencj. Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 17

18 Wysoka Rado! W ubiegłorocznym budecie przeznaczone były równie rodki na realizacj zada w dziedzinie kultury i sztuki w kwocie tys.zł. Na utrzymanie samorzdowych instytucji kultury tj. bibliotek miejskich, BWA, Zielonogórskiego Orodka Kultury oraz Domu Kultury na Chynowie przeznaczono łcznie kwot tys.zł. W cigu roku organizowane były cykliczne imprezy kulturalne, w tym: Dni Zielonej Góry, Jarmark wielkanocny Kraszanka, Wigilia dla mieszkaców Zielonej Góry, sylwestrowa impreza plenerowa, Jarmark Boonarodzeniowy, Festiwal Kabaretu oraz wiele innych imprez masowych. Z budetu Miasta ufundowano nagrody kulturalne i naukowe oraz stypendia twórcze i artystyczne na łczn kwot 113 tys. zł. Z zakresu kultury fizycznej i sportu Miasto prowadziło wiele działa popierajcych uprawianie rónych form sportu i rekreacji. Tradycyjnie, szczególn uwag przywizywano do upowszechniania sportu wród dzieci i młodziey. Kontynuowano zajcia nadobowizkowe i pozalekcyjne z kultury fizycznej w szkołach rónego typu, prowadzono nauk pływania uczniów klas drugich szkół podstawowych. Na realizacj szeregu zada upowszechniajcych sport udzielono wsparcia finansowego klubom i stowarzyszeniom na łczn kwot tys.zł. Jednoczenie zadania w tym dziele realizował Miejski Orodek Sportu i Rekreacji, którego budet zamknł si kwot tys.zł. W sumie na zadania biece w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwot tys.zł, co stanowi 2,4% ogólnych wydatków biecych na zadania własne miasta. Wywietlony wykres przedstawia struktur wykonanych wydatków biecych budetu miasta za rok Panie Przewodniczcy Wysoka Rado! Na zakoczenie chciałabym podzikowa tym wszystkim, którzy przyczynili si do pomylnego wykonania wikszoci zada przyjtych do realizacji na 2009 rok. Dzikuj za uwag 1. Skarbnik Miasta przedstawiła równie uchwał nr 136/10 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra sprawozdaniu z wykonania budetu za 2009 rok 2. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e zgodnie z 56 ust. 1 Statutu Miasta Zielona Góra projekt uchwały Komisji Rewizyjnej był przekazany celem zaopiniowania do Prezydenta Miasta - opinia bez uwag formalno-prawnych do projektu 3. Projekt był te przekazany do Komisji Statutowo-Regulaminowej. Ze strony Komisji Statutowo-Regulaminowej opinia pozytywna, poinformował radny p. Bogusław Pabierowski przewodniczcy Komisji 4. Pytania Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski w ramach 153 milionów inwestycji, jaki jest procent rodków pomocowych? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn jest to kwota ok. 40 mln zł rodków z Unii Europejskiej; bo jest ok mln zł rodków na budow centrum rekreacyjno-sportowego, plus budowa ul. Sulechowskiej, Nowojdrzychowskiej. Według sprawozdania (str. 196), z budetu krajowego na wydatki inwestycyjne wydano kwot 91 mln 439 na zadania współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej, z tego z budetu Unii Europejskiej - kwota 38 mln 500 tys. zł. Radny p. Adam Dygas ile miasto uzyskało ze sprzeday nieruchomoci w 2009 roku? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn ze sprzeday nieruchomoci miasto uzyskało łcznie kwot 10 mln 259 tys. 995 zł. Planowana była kwota ok. 10 mln zł. Chciałam przypomnie, e na sesji Rady Miasta w grudniu cz dochodów ze sprzeday mienia komunalnego była zdjta. Planowana na etapie prac nad projektem budetu Miasta była kwota ok. 30 mln zł. 1 Wystpienie Skarbnik Miasta w sprawie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za 2009 rok Załcznik nr 7 2 Uchwała nr 136/10 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra sprawozdaniu z wykonania budetu za 2009 rok Załcznik nr 8 3 Opinie formalno-prawne Prezydenta Miasta do projektów uchwał zawartych na drukach: nr 883 oraz od nr 889 do nr 897 Załcznik nr 13 4 Opinie - wnioski komisji Załcznik nr 12 Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 18

19 Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jacek Budziski prosz poda ogóln kwot zwrotu podatku VAT za poprzedni rok budetowy w zakresie budowy basenu, hali i w zakresie remontu stadionu ulowego. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn dochody ze zwrotu VAT nie s dochodami budetu Miasta, nie wykazuje si ich po stronie dochodów. W zwizku z tym, e s w trakcie realizacji zadania inwestycyjne, te dochody, czyli zwrot VAT wpływa na zmniejszenie wydatków w danym roku czy na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, natomiast nie wpływa na stron dochodow budetu miasta. Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jacek Budziski czy ja pytałem czy to wpływa na stron dochodow, pytałem, ile otrzymalimy zwrotu? Jeeli Pani wie, to prosz poda, jeeli nie, no to nie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jeeli dobrze zrozumiałem Pani Skarbnik, rozumiem, e do budetu Miasta z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynło zero złotych. Wic prosz, eby radny równie tak to zrozumiał, czyli do budetu bezporednio ze zwrotu podatku VAT nie wpłynło ani 1 zł. Radny p. Mirosław Bukiewicz który raz w budecie Miasta znajdowało si zbycie udziałów Miasta w spółce Centrum Biznesu za 20 mln zł? Ile razy bdzie si ta pozycja jeszcze powtarzała? Nie uwaa pani, e te 20 mln zł zaciemniaj obraz budetu Miasta? Dlaczego pani zdaniem wpływy z udziału Miasta w podatkach dochodów CIT i PIT były mniejsze o tys. zł? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki mniejsze wpływy z tytułu podatku PIT wynikaj z wprowadzenia ulgi prorodzinnej, któr kady posiadajc dzieci ma prawo wykorzysta. Plus wprowadzenie nowych skal podatkowych, czyli obnienie podatku płaconego bezporednio przez osoby. Rada Miasta okreliła, e minimalna cena sprzeday Centrum Biznesu ma wynosi ok. 20 mln zł. Dopóki nie bdziemy pewni tego, e taka cena bdzie przez nas uzyskana, nie bdziemy tej sprzeday realizowa. Nie chcemy sprzedawa tej nieruchomoci za wszelka cen, w zwizku z tym odwlekamy moment, do takiego momentu, kiedy bdzie szansa uzyskania tej kwoty, która jest zapisana w budecie Miasta. Dlatego odwlekamy to, nie chcemy sprzedawa tej nieruchomoci na sił, chcemy, aby inwestor nie tylko wyłcznie j kupił, ale równie zrealizował to, o czym mówilimy w uchwale w 2007 r. Informuj, e w roku 2009 nie było klimatu, aby dokona finalizacji tej transakcji. Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jacek Budziski dzikuj za lekcje pogldow na temat dochodów Miasta, natomiast skoryguj moje pytanie ile otrzymalimy, prosz poda kwot, zwrotu podatku VAT za budow basenu, hali lub take ju stadionu i gdzie one wpłynły? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn tak jak powiedziałam na wstpie te dochody zwrotu VAT wpływały na zmniejszenie wydatków tych inwestycji, które realizuje MOSiR: centrum sportoworekreacyjnego i przebudowa łuku stadionu przy ul. Wrocławskiej. Ostateczne kwoty zwrotu VAT-u bdziemy znali po zakoczeniu obydwu tych inwestycji. Radna p. Boena Ronowicz myl, e nie s tajemnic finanse publiczne, a szczególnoci naszego Miasta i mamy prawo dowiedzie si, jaki jest zwrot podatku VAT w przypadku budowanej inwestycji centrum rekreacyjno-sportowe, poniewa tłuczono nam radnym i mediom do głowy, e o ile milionów dziki zwrotowi podatku VAT bdzie ta inwestycja tasza. Wic mamy prawo dowiedzie si, ile za 2008 rok i za 2009 rok Urzd Skarbowy przekazał zwrotu podatku VAT. Myl, e Pani Skarbnik doskonale zna ustaw o finansach publicznych, zreszt sama nazwa mówi finanse publiczne. I dla radnych finanse publiczne nie powinny by owiane tajemnic, dlatego prosimy po raz kolejny o zestawienie zwrotu VAT dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, take dla ZGKiM, bo równie realizował inwestycje miejskie. Pani Skarbnik, z jakiego tytułu pani płaci pienidzmi budetowymi za prywatne ogłoszenia Pana Prezydenta? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki łcznie kwota ok. 15 mln zł wpłynła do MOSiR-u, nie do budetu Miasta. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn - Prezydent Kubicki był obciany notami ksigowymi za ogłoszenia prasowe, jakie były publikowane na łamach Gazety Lubuskiej. Nota ksigowa ostatnia za 2009 rok była wystawiona w lutym 2010 po zamkniciu roku budetowego. Radny p. Mirosław Bukiewicz w projekcie uchwały druk nr 889 punkt 11 ostatnia pozycja 1,5 mln zł zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszcze budynku przy ul. Jerzego Waszczyka na przedszkole wraz z wyposaeniem i placem zabaw 50 miejsc. To zadanie o ile wiem jest zrealizowane. Czy Skarbnik co wie na ten temat? Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 19

20 Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn to zadanie jest zrealizowane, ale, z jakiego dokumentu pan to czyta? Radny p. Mirosław Bukiewicz odczytał: z analizy wykonania budetu wynika, e na wniosek Prezydenta Miasta zmniejszono wydatki na zaplanowane zadania. W wielu wypadkach oznaczało to rezygnacj z zadania lub brak jego całkowitego wykonania. M.in. zmniejszono wydatki budetu na realizacj zada: i tutaj jest 1,5 mln zł na zadanie inwestycyjne Adaptacja pomieszcze budynku przy ul. Jerzego Waszczyka. Bo to jest dla mnie troch niejasna pozycja. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki myl, e opis był w tym przypadku bardzo niefortunny i nieszczliwy. Przesunlimy to z budetu Miasta do budetu ZGKiM i tutaj w opisie jest to zbyt mało dokładne. To Komisja Rewizyjna napisała, my przesunlimy to zadanie do ZGKiM, który to realizował. Mylałem, e to my tak napisalimy. Radna p. Boena Ronowicz jeszcze raz zadaj pytanie na jakiej podstawie prawnej płaci Pani pienidzmi budetowymi za prywatne ogłoszenia? W nawizaniu do Pani wczeniejszej odpowiedzi, zwróc uwag, e za prywatne ogłoszenia w 2009 r. nie było noty obcieniowej w tym samym roku budetowym. Ona si pojawiła dopiero w 2010 r., a przypomn, e jedno z ogłosze było w czerwcu 2009 r. Poza tym nie wszystkie ogłoszenia prywatne zostały sfinansowane póniej ze rodków prywatnych. Pytam jeszcze raz, na jakiej podstawie prawnej za prywatne usługi, prywatne faktury płaci Pani pienidzmi budetowymi? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki rozumiem, e chodzi o te wszystkie yczenia. Od którego momentu od samego pocztku, aby nie było wtpliwoci składam jako Prezydent Miasta, radnym yczenia na okrgłe rocznice. Podjłem decyzj, e bd to finansował z własnych rodków, z mojego wynagrodzenia. Wic yczenia składane s przez Prezydenta Miasta, ale ebycie Pastwo nie mieli dyskomfortu, e robi to za publiczne pienidze, wic s noty ksigowe. Pani Skarbnik wie i ma to realizowa, aby obcia moje wynagrodzenie za te ogłoszenia i to według mojej wiedzy powinno obcia moje wynagrodzenie. Tak decyzj kiedy podjłem. Składam je jako Prezydent Miasta Janusz Kubicki, ale abycie Pastwo nie czuli dyskomfortu, e publiczne pienidze id na co takiego, płac za to z własnego wynagrodzenia. Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, czy Pan płaci pełn komercyjn kwot za umieszczenie tego ogłoszenia czy te korzysta Pan ze zniek, które przynale takim instytucjom jak Urzd Miasta - do składania tego typu ogłosze np. w Gazecie Lubuskiej? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Miasto nie dopłaca ani złotówki do ogłosze, w których składam yczenia osobom, które maj równ rocznic. Jako Prezydent Miasta składam te yczenia, nie ma złotówki wicej poza to, ile wynosi rachunek z medium, w którym to si ukazuje. Radna p. Boena Ronowicz nie pytałam czy Pan chce nam składa yczenia czy jakim innym osobom, czy nie chce, pytałam Pani Skarbnik, na jakiej podstawie prawnej płaci rodkami z budetu Miasta za ogłoszenia prywatne Prezydenta Miasta? To s prywatne ogłoszenia. Pytam si, poniewa w budecie 2009 roku nie ma zapłaty za ogłoszenia, które były dane z okazji urodzin kilku osób. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki rozpoczłem to chyba w roku 2007 czy 2008 jeden z radnych miał rocznic 40 lat, chciałem mu zrobi niespodziank. Jako Prezydent Miasta złoyłem mu yczenia urodzinowe, Prezydent Miasta Janusz Kubicki składa radnemu Na sesji podjłem decyzj, i prosz obciy mnie t kwot i wszystkim radnym, aby nie było wtpliwoci czy kogo bardziej lubi czy nie Uwaam, e powinno to by bardziej odbierane jako miła rzecz. Składałem yczenia wszystkim, bez wzgldu na opcje polityczn, kademu z radnych, który miał równ rocznic. M.in. Arturowi Zasadzie, m.in. paniom składałem yczenia. Informuj, e prosiłem i cały czas prosz, eby obcia mnie za to. Jak tradycj zaczłem, według mojej wiedzy wszyscy, którzy mieli równe rocznice yczenia otrzymali. Składam to jako Prezydent Zielonej Góry Radnym Miasta. Prosz o zakoczenie dyskusji. Radny p. Mirosław Bukiewicz s pozycje, gdzie jest troch nisze wykonanie budetu, ale s te w budecie pozycje, gdzie przekroczono plany o 185, 417, 230%. Dlaczego tak si dzieje czy pracownicy nie potrafi prognozowa dochodów? Bo zarówno niewykonanie planu, czyli niszy procent od 100 jest niewłaciwy, ale równie przekroczenie o kilkaset procent jest równie niewłaciwe. Czy co z planowaniem jest nie tak? Np. wpływy z opłat za czasowe zajcie gruntu (str. 45). Protokół Nr LXV/10 (kadencja ) str. 20

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo