Raport Kocowy i Opinia. z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kocowy i Opinia. z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006"

Transkrypt

1 !"" # #$ % $&%'' Raport Kocowy i Opinia z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/ realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ( z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci ) Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Kielce 2007

2 RAPORT Z AUDYTU 1 Data i miejsce sporzdzenia raportu 2 Numer audytowanego Projektu, tytuł, numer Umowy o dofinansowanie Projektu, roku Raport Wstpny Starostwo Powiatowe w Kielcach, r. Raport Kocowy Biuro Doradztwa Regionalnego, Kielce Projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/05 pn. Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłczeniem Działania 2.5 Promocja Przedsibiorczoci), działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Umowa Nr Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 o dofinansowanie Projektu zawarta w dniu 18 sierpnia 2005 r. pomidzy Województwem witokrzyskim Instytucj Wdrajc a Powiatem Kieleckim Beneficjentem. Umowa obowizuje wraz z aneksami: Aneks Nr 1/06/Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 z dnia r. do Umowy Nr Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 dotyczy zmiany w 5 ust.5; Aneks Nr 2/06/Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 do Umowy Nr Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 z dnia r. dotyczy zmiany daty zakoczenia rzeczowej realizacji projektu z na , oraz okrelenia 2

3 3 Nazwa i adres podmiotu realizujcego Projekt daty zakoczenia finansowego realizacji projektu z na , Jednoczenie zmianie ulega okres realizacji projektu okrelony we wniosku projektowym z na r. Aneks nr 3/06/Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 do Umowy Nr Z/2.26/II/2.2/3/05/U/4/05 z dnia r. dotyczy zmiany daty zakoczenia rzeczowej realizacji projektu z na , oraz okrelenia daty zakoczenia finansowego realizacji projektu z na Powiat kielecki Starostwo Powiatowe w Kielcach Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 REGON NIP : , : i partnerzy projektu: 1. Powiat m. Kielce Urzd Miasta Kielce ul. Rynek Kielce REGON: NIP , 2. Powiat buski Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju, 3

4 Al. Mickiewicza Busko Zdrój REGON: NIP: , 3. Powiat jdrzejowski Starostwo Powiatowe w Jdrzejowie ul. 11 Listopada Jdrzejów REGON: NIP: Powiat kazimierski Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. Kociuszki Kazimierza Wielka REGON: NIP: Powiat konecki Starostwo Powiatowe w Koskich Ul. Partyzantów Koskie REGON: NIP: Powiat opatowski Starostwo Powiatowe w Opatowie Ul. Sienkiewicza Opatów REGON: NIP: Powiat ostrowiecki Starostwo Powiatowe w Ostrowcu witokrzyskim Ul. Iłecka 37 4

5 Ostrowiec witokrzyski REGON: NIP: Powiat piczowski Starostwo Powiatowe w Piczowie Ul. Zacisze Piczów REGON: NIP: Powiat sandomierski Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Ul. Mickiewicza Sandomierz REGON: NIP: Powiat skaryski Starostwo Powiatowe w Skarysku-Kamiennej Ul. Konarskiego Skarysko-Kamienna REGON: NIP: Powiat Starachowicki Starostwo Powiatowe w Starachowicach Ul. Mrozowskiego Starachowice REGON: NIP: Powiat staszowski Starostwo Powiatowe w Staszowie Ul. wierczewskiego Staszów 5

6 4 Nazwa podmiotu przeprowadzajcego audyt 5 Imiona i nazwiska audytorów uczestniczcych w audycie REGON: NIP: Powiat włoszczowski Starostwo Powiatowe we Włoszczowie Ul. Winiowa Włoszczowa REGON: NIP: Biuro Doradztwa Regionalnego Kielce, ul. Jagielloska 109A NIP: REGON: [0] / [+48 41] Podmiot uprawniony do audytu owiadcza, e nie jest i nie był w przeszłoci w aden sposób powizany z jednostk audytowan. Nie istniej adne przesłanki ograniczajce niezaleno audytorów. Imi: Małgorzata Nazwisko: Szostkiewicz Stanowisko (funkcja): audytor Posiadane uprawnienia: audytor wewntrzny (zawiadczenie Ministra Finansów nr 1789/2005) Nr Upowanienia: 2/BDR/2007 Imi (imiona): Nazwisko: Stanowisko (funkcja): Posiadane uprawnienia: Łukasz Piotrowski audytor audytor wewntrzny 6

7 Nr Upowanienia: (zawiadczenie Ministra Finansów nr 1817/2005) 1/BDR/2007 Audytorzy spełniaj wymagania, o których mowa w art.57 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319) 6 Termin Audyt odbył si w dniach od r. przeprowadzenia audytu 7 Czas wykonania audytu Umow na przeprowadzenie audytu Projektu pn. 8 Cel audytu Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 podpisano dnia 02 kwietnia 2007 roku. Materiały do badania audytowego były zbierane w czasie wizyty audytorów w Wydziale Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniach kwietnia 2007 r. Po zakoczeniu badania przeprowadzono analiz zebranej dokumentacji w siedzibie Biura Doradztwa Regionalnego. Audyt zakoczył si 20 kwietnia 2007r. sporzdzeniem raportu wstpnego z przeprowadzonego audytu Projektu. Efektem audytu ma by uzyskanie zapewnienia, e wydatki poniesione w ramach Projektu s kwalifikowalne, a realizowany Projekt jest zgodny z umow i wnioskami oraz wydanie opinii w tym zakresie. W szczególnoci audyt polega na sprawdzeniu, czy 7

8 działania na które przedstawiono wydatki, rzeczywicie zostały zrealizowane, czy wnioski o płatno s zgodne z wymaganiami zawartymi w umowach oraz czy s poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, czy wnioski o płatno oraz sprawozdania z realizacji Projektu odpowiadaj we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu ZPORR oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiaj sytuacj finansow i majtkow Projektu, wg stanu na dzie sporzdzenia ww. dokumentów. Audyt jest prowadzony zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, a take powszechnie uznawanymi midzynarodowymi standardami audytu wewntrznego (IIA standards). Jak równie z Wytycznymi Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 9 Zakres przedmiotowy audytu W wyniku przeprowadzonego przegldu powstał niniejszy raport, przeznaczony dla Starosty Kieleckiego. Dokument ten opisuje wykonane prace, ich wyniki oraz spostrzeenia odnonie realizacji audytowanego Projektu. W celu stwierdzenia, e Projekt realizowany jest zgodnie z umow o dofinansowanie Projektu, a wydatki s kwalifikowalne, w szczególnoci sprawdzeniu podlegało: 8

9 1. Dokumentacja dotyczca Projektu; 2. Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywicie podjte; 3. Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala przeledzi ciek wydatku od przedłoenia wniosku o płatno do poszczególnych faktur; 4. Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione; 5. Kwalifikowalno poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujcia na wyodrbnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta, zgodno kwot wynikajcych z wniosków o płatno z zapisami ksigowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne; 6. Wiarygodno sprawozda z realizacji Projektu przekazywanych przez Beneficjenta do Instytucji Wdraajcej; poprzez weryfikacj i potwierdzenie wykonania prac w ramach Projektu; 7. Sposób monitorowania Projektu (osigania celu Projektu), raportowania o postpach wdraania Projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zada i podzada Projektu; 8. Zasady dotyczce promocji i reklamy Projektu; 9. Procedury przetargowe w ramach audytowanego projektu nie realizowano adnych zada o wartoci podlegajcej 9

10 zamówieniom w trybie przetargowym. 10 Podjte działania i zastosowane techniki audytu Podczas audytu podjto nastpujce działania: a) oceniono kompletno i rzetelno dokumentacji dotyczcej Projektu poprzez porównanie jej z obowizujcymi przepisami, okrelajcymi zasady realizacji audytowanego Projektu, b) sprawdzono czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywicie podjte. W tym celu dokonano analizy dokumentacji Projektu, c) oceniono sposób archiwizacji dokumentów pod ktem, czy pozwala on przeledzi ciek wydatku od poszczególnych faktur do przedłoenia wniosku o płatno. W tym celu dokonano oceny obowizujcych w jednostce zasad obiegu dokumentów oraz sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczcej Projektu, d) na podstawie losowo dobranej próby oceniono, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione; dokonano tego poprzez analiz dokumentów ródłowych potwierdzajcych poniesienie wydatków, w szczególnoci wycigów bankowych, e) na podstawie losowo dobranej próby oceniono kwalifikowalno poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujcia na 10

11 wyodrbnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodno kwot wynikajcych z wniosków o płatno z zapisami ksigowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne; ocena została dokonana poprzez porównanie dokumentów ródłowych z zapisami ksigowymi oraz wycigami bankowymi z rachunku bankowego prowadzonego dla badanego Projektu, f) oceniono wiarygodno sprawozda z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta do Instytucji Wdraajcej, poprzez weryfikacj i potwierdzenie wykonania prac oraz wykonania usług zamówionych w ramach Projektu; dokonano tego poprzez analiz dokumentów powiadczajcych wydatki, g) oceniono sposób monitorowania Projektu (osigania celu Projektu), raportowania o postpach wdraania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zada i podzada projektu; ocena została dokonana na podstawie uzyskanych wyjanie i dokumentów wiadczcych o monitorowaniu projektu, a take poprzez porównanie harmonogramu realizacji Projektu z dokumentami wiadczcymi o stopniu jego realizacji, h) oceniono zasady dotyczce promocji i reklamy 11

12 Projektu poprzez analiz dokumentów wiadczcych o promocji Projektu, a take poprzez ogldziny pomieszcze w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, w którym realizowany jest Projekt. Zastosowane podczas audytu techniki to: Badanie zgodnoci/skutecznoci (testy zgodnoci) jedno z narzdzi oceny systemu kontroli wewntrznej, polegajce na zbadaniu sposobu przetwarzania wybranych operacji przez kontrolowany system. Celem bada jest stwierdzenie, czy system działał w sposób cigły (tj. w całym okresie objtym kontrol), spójny (tj. wszystkie operacje podlegajce działaniu systemu traktowane były w sposób jednakowy) i skuteczny (tj. osigał cele zwizane z jego ustanowieniem). Bezporednie badania audytowe (badania/testy wiarygodnoci) 1. W znaczeniu funkcjonalnym jest to zastosowanie procedur przeprowadzania zadania audytowego bezporednio do operacji objtych audytem w celu uzyskania dowodów audytu, a nie opieranie si na wtórnych dokumentach. 2. W przypadku, gdy badaniom kontrolnym poddawana jest próba wybrana z populacji jeden z rodzajów podejcia do kontroli zakładajcy uzyskanie wymaganego poziomu ufnoci, wyłcznie na podstawie bada kontrolnych, tj. bez oceny niezawodnoci systemu kontroli wewntrznej. 3. W audycie finansowym typu powiadczajcego testy 12

13 przeprowadzane w celu stwierdzenia, e informacje zawarte w ksigach rachunkowych lub sprawozdaniu finansowym s rzetelne, kompletne, bezbłdne i sprawdzalne. Testy rzeczywiste weryfikacja zrealizowanych transakcji w celu oceny dokładnoci, wanoci i kompletnoci informacji zawartych w zapisach ksigowych. Dobór losowy prosty statystyczna technika doboru próby, polegajca na losowym wyborze elementów próby z całej populacji przy załoeniu, e kady element populacji ma jednakow szans wyboru do próby. W przypadku audytu wprowadza si na ogół dodatkowy warunek, e raz wybrany element nie bierze udziału w dalszym losowaniu (losowanie bez zwracania). Technika stosowana najczciej w badaniu populacji, która składa si z elementów podobnych wielkoci, charakterem lub ryzykiem na jakie s naraone. Audyt powiadczajcy - obejmuje badanie systemów i operacji finansowych, w tym ocen zgodnoci z przepisami prawa, kontrol systemów kontroli wewntrznej oraz funkcjonowania komórek kontroli wewntrznej i audytu, kontrol działalnoci pod wzgldem legalnoci i rzetelnoci. Badanie to jest podstaw wydania powiadczenia prawidłowoci rozliczania finansowego jednostki kontrolowanej. Zasiganie informacji jedna z procedur 13

14 przeprowadzania zadania audytowego, polegajca na uzyskaniu informacji od osób dysponujcych wiedz na dany temat, obecnych w audytowanej jednostce lub poza ni, w ramach posiadanego upowanienia. Ogldziny procedura przeprowadzania zadania audytowego, polegajca na obserwacji i udokumentowaniu stanu faktycznego składników majtkowych lub przebiegu okrelonej czynnoci. Podczas audytu informacji i wyjanie udzielali: Pani Boena Gumułka Naczelnik Wydziału Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Pani Joanna Stachura Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Referat Rozwoju i Wdraania Projektów, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Pani Marianna Wiesława Chłd Główna Ksigowa w Starostwie Powiatowym w Kielcach, Pani Urszula Grabowska Kierownik Referatu Ksigowoci Wydatków i Funduszy Celowych w Urzdzie Miasta Kielce, Pani Mariola Prdka specjalista ds. obsługi programu stypendialnego w ramach ZPORR, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, Pani Anna Pyrz referent Wydziału Finansowo Budetowego w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, Pani Małgorzata Krawiec inspektor w 14

15 11 Okres realizacji oraz zwizły opis audytowanego Projektu Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Jdrzejowie, Pani Renata Janusz inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Jdrzejowie. Tytuł: Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 Okres realizacji: Rozpoczcie realizacji Projektu r. Zakoczenie rzeczowe realizacji r. Zakoczenie finansowe realizacji r. Celem Projektu jest zwikszenie szans na kontynuacj edukacji na poziomie wyszym młodziey w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej na obszarach zmarginalizowanych. Projekt bdzie realizowany w partnerstwie na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2005r. pomidzy 14 powiatami z woj. witokrzyskiego. Koordynatorem działa zwizanych z przygotowaniem i realizacj projektu jest Powiat Kielecki Beneficjent. Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 1615 osób Rodzaj realizowanego wsparcia: Stypendia dla studentów Całkowita warto Projektu: ,00 PLN. 15

16 12 Ustalenia stanu faktycznego Całkowite wydatki kwalifikowalne: ,00 PLN ródła informacji ujtych w raporcie: Informacje ujte w raporcie zostały opracowane przez Małgorzat Szostkiewicz i Łukasza Piotrowskiego na podstawie danych uzyskanych z dokumentów ródłowych oraz wyjanie dotyczcych Projektu, otrzymanych podczas bezporedniego badania audytowego, przeprowadzonego w dniach kwietnia 2007 r. Zasady realizacji projektu oraz podział obowizków w Powiecie Kieleckim (koordynator projektu) okrelaj: Zarzdzenie Nr 32/2005 Starosty Kieleckiego z dnia r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów z powiatu kieleckiego w roku akademickim 2005/2006. Protokoły I/2005 XV/2005 z posiedzenia Komisji ds. stypendiów w Kielcach. Uchwała Nr V/19/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach. Tekst jednolity regulaminu organizacyjnego uwzgldniajcy zmiany uchwalone, Uchwała Nr XXIV/24/2001 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Kieleckiego. 16

17 Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z powiatów Województwa witokrzyskiego na rok akademicki 2005/2006, Schemat wdraania projektu Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006, Uchwała Nr 36/05 Rady Powiatu Kielcach z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wyraenia zgody na przystpienie Powiatu Kieleckiego do porozumienia dotyczcego przyjcia niektórych praw i obowizków innych jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie udzielania stypendiów w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2005/2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budetu pastwa, Porozumienie zawarte dnia 30 czerwca 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z póniejszymi zmianami) pomidzy: powiatami Województwa witokrzyskiego w sprawie przygotowania i realizacji II typu 17

18 projektu pn.: Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 w Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytetu II Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budetu pastwa, Umowy zlecenia z pracownikami realizujcymi projekt. Zasady gospodarki finansowo-ksigowej w Powiecie Kieleckim okrelaj: Zarzdzenie Nr 31/06 Starosty Kieleckiego z dnia 30 padziernika 2006 r. w sprawie przepisów wewntrznych regulujcych gospodark finansow w starostwie Powiatowym w Kielcach Załcznik Nr 1 Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego, Załcznik Nr 2 Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowoksigowych, Załcznik Nr 3 Instrukcja w sprawie gospodarki majtkiem trwałym, inwentaryzacji majtku i zasad odpowiedzialnoci za powierzone mienie, Załcznik Nr 4 Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej, 18

19 Załcznik Nr 6 Instrukcje w sprawie ewidencji i kontroli druków cisłego zarachowania Załcznik Nr 7 Regulamin kontroli wewntrznej. Zarzdzenie wewntrzne nr 3/06 Starosty Kieleckiego z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Wszystkie te dokumenty opisuj polityk rachunkowoci i ciek audytu. Akty wewntrzne regulujce zasady gospodarki finansowo ksigowej s zgodne z zapisami Art.10 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 o rachunkowoci (Dz. U Nr 76 poz.694 z pón. zmianami). W oparciu o powysze ustalenia stwierdzamy, e ryzyko niewłaciwego zaksigowania rodków w przypadku Beneficjenta audytowanego Projektu jest na poziomie NISKIM. Zdarzenia gospodarcze dotyczce Projektu s ujte w ksigach rachunkowych wg systematyki okrelonej w Zakładowym Planie Kont. Przy zaciganiu i regulowaniu zobowiza dotyczcych Projektu beneficjent stosował prawidłowe procedury. Dokumenty finansowe wystawione zostały w okresie realizacji Projektu. Na dokumentach ksigowych widoczna jest kontrola 19

20 operacji gospodarczych. Wydatków niekwalifikowalnych nie stwierdzono. Przebadane dowody ksigowe dotyczce wydatków Projektu zostały sprawdzone pod wzgldem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zaakceptowane przez osoby upowanione. Funkcjonalny system kontroli finansowej 1 w jednostce naley uzna za prawidłowy. Wszystkie kontrole uwidocznione s na dokumentach ródłowych w postaci odpowiednich adnotacji potwierdzajcych, e wydatek jest merytorycznie słuszny, prawidłowo obliczony i kwalifikowalny. wiadczy to o kontroli dokonywanej przez osoby odpowiedzialne merytorycznie i rachunkowo. W Powiecie Kieleckim listy wypłat stypendiów: Sporzdza: pracownik Wydziału Rozwoju, Sprawdza pod wzgldem merytorycznym: Naczelnik Wydziału Rozwoju, Sprawdza pod wzgldem formalnorachunkowym: pracownik Wydziału Budetu i Finansów, Zatwierdza: Skarbnik Powiatu i Starosta. W Powiecie Buskim: Sporzdza: pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Sprawdza pod wzgldem merytorycznym: 1 System kontroli wewntrznej Przyjty w jednostce system zarzdzania (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) dajce racjonaln pewno, e cele jednostki zostan osignite. 20

21 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Sprawdza pod wzgldem formalnorachunkowym: pracownik Wydziału Finansowo-Budetowego, Zatwierdza do wypłaty: Skarbnik Powiatu i Starosta. W Powiecie Jdrzejowskim: Sporzdza: pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Sprawdza pod wzgldem merytorycznym: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Sprawdza pod wzgldem formalnorachunkowym: pracownik Wydziału Finansowo-Budetowego i główny ksigowy, Zatwierdza do wypłaty: Skarbnik Powiatu i Starosta lub Wicestarosta. Zastosowane rozwizania s zgodne z ustaw o rachunkowoci w zakresie zatwierdzania dokumentów do ujcia w ksigach rachunkowych. Beneficjent prowadzi wydzielon ewidencj ksigow dla potrzeb Projektu. Rejestry ksigowe, dotyczce operacji finansowych realizowanych w ramach Projektu, maj opisy pozwalajce na identyfikacj operacji finansowych w Projekcie. W badanych obszarach dokonano nastpujcych 21

22 ustale: 1. Dokonano analizy prawidłowoci i rzetelnoci dokumentacji dotyczcej Projektu. Badaniem objto wybran prób dokumentacji prowadzon przez Beneficjenta Powiat Kielecki oraz Powiat Jdrzejowski i Powiat Buski Partnerów w projekcie. Ocenie poddano ogóln dokumentacj dotyczc Projektu, tj. wnioski o dofinansowanie realizacji Projektu, sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne, wnioski beneficjenta o płatno jak równie dokumentacj dotyczc Beneficjentów Ostatecznych. Dokumentacj dotyczc Beneficjentów Ostatecznych, uczestniczcych w Projekcie sprawdzono w 10 % - oceniono ich kwalifikowalno, prawidłowo i rzetelno prowadzonej dokumentacji. Dokumentacj dotyczc projektu naley, zdaniem audytorów, uzna za rzeteln (rzetelno kryterium audytu obejmujce wypełnienie obowizków z naleyt starannoci, sumiennie i we właciwym czasie; wypełnienie zobowiza zgodnie z ich treci; przestrzeganie wewntrznych reguł funkcjonowania danej jednostki (w szczególnoci okrelonego dla poszczególnych komórek i osób zakresu obowizków); dokumentowanie okrelonych działa lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywistoci, 22

23 we właciwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania okrelonych faktów i okolicznoci) i prawidłow (prawidłowo jeden z elementów oceny w audycie finansowym, oznacza sprawdzenie zgodnoci operacji z przepisami prawa). System kontroli wewntrznej: W wyniku oceny mechanizmów funkcjonalnej kontroli wewntrznej stwierdzamy, e zidentyfikowane mechanizmy kontroli wewntrznej s adekwatne do realizowanych zada. Ponadto przeprowadzono testy zgodnoci majce na celu ocen, czy wdroone procedury kontrolne funkcjonuj naleycie i s stosowane. W zwizku z tym stwierdza si, e ryzyko niewłaciwego wykorzystania rodków w przypadku Beneficjenta Projektu pn. Stypendia dla studentów w Województwie witokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 jest na poziomie NISKIM. 2. Sprawdzono, czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, zostały rzeczywicie podjte. Działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji zostały przez jednostk podjte w takim zakresie, jaki przewidywał harmonogram do dnia audytu. Ustalenia takiego dokonano poprzez porównanie wniosku o płatno oraz zgromadzonej przez jednostk dokumentacji 23

24 ródłowej powiadczajcej realizacj Projektu. Koordynator i kady z Partnerów powołali komisje stypendialne. Komisja Stypendialna powołana Zarzdzeniem Nr 32/2005 Starosty Kieleckiego dokonała weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego i budetu pastwa. Utworzono równie listy rezerwowe na wypadek utraty przez studenta prawa do przyznanego stypendium. Audytorzy stwierdzili, e uczestnicy Projektu zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie w sposób poprawny, a rekrutacja odbyła si w sposób przejrzysty i gwarantujcy sprawiedliwy dobór uczestników Projektu. 3. Oceniono prawidłowo obiegu dokumentów, który pozwala przeledzi ciek wydatku od poszczególnych faktur do przedłoenia wniosku o płatno. Na podstawie badania ksig rachunkowych, w zakresie ujcia wydatków zwizanych ze stypendiami wypłacanymi studentom, naley stwierdzi, e wydatki poniesione w ramach realizowanego Projektu s ksigowane poprawnie. Dokonano równie oceny kwalifikowalnoci kosztów i sposobu ich dokumentowania. Nie stwierdzono nieprawidłowoci. 24

25 Dokumenty potwierdzajce wydatki s rzetelne. Prowadzona ewidencja ksigowa jest zgodna z zapisami Zakładowego Planu Kont dla działa realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ujtymi w polityce rachunkowoci. Jednostka prowadzi ksigowo Projektu w taki sposób, e mona przeledzi przebieg zdarze zwizanych z realizacj Projektu od powstania zobowizania, poprzez wydatek, do sprawozdania z realizacji projektu. 4. Sprawdzono, czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione. Wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione. wiadcz o tym wycigi bankowe z wydzielonego konta dla Projektu oraz raporty kasowe. Beneficjent Projektu po otrzymaniu rodków z Instytucji Wdraajcej na realizacj Projektu, przekazywał rodki na rachunki bankowe Partnerów wg podziału, wynikajcego z Porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Kieleckim a Partnerami w projekcie ( 6). Beneficjent przekazywał równie rodki dla Beneficjentów Ostatecznych tj. dla studentów z Powiatu Kieleckiego. Partnerzy przekazywali do Powiatu informacje o wydatkowaniu 80 % otrzymanych rodków z danej 25

26 transzy w formie wniosku beneficjenta o płatno, wraz z potwierdzonymi za zgodno z oryginałem kopiami faktur/innych dokumentów ksigowych o równorzdnej wartoci dowodowej potwierdzajce dokonanie wydatków, oraz kopie wycigów bankowych potwierdzajce dokonanie płatnoci. Do dnia audytu stypendia były wypłacone Beneficjentom Ostatecznym w miesicach: - grudzie 2005r., - lipiec 2006r., - grudzie 2006r.. Opini wydano po sprawdzeniu wydatków z nastpujcych wniosków o płatno: Wniosek o płatno poredni za okres od 30/06/2005 do 09/01/2006 złoony kwota wydatków kwalifikowalnych objtych wnioskiem ,51 PLN; Wnioskowana kwota ,00 PLN. Wniosek o płatno poredni za okres od 10/01/2006 do 31/08/2006 złoony r. kwota wydatków kwalifikowanych objtych wnioskiem ,00 PLN. Wnioskowana kwota ,00 PLN Wydatki oceniono pod wzgldem kwalifikowalnoci, terminowoci i sposobu zapłaty, sposobu 26

27 udokumentowania oraz sposobu ujcia w ksigach rachunkowych. Badaniu poddano dokumenty ródłowe wybrane w próbie, wiadczce o poniesionym koszcie. Wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywicie poniesione. wiadcz o tym wycigi bankowe z wydzielonego konta dla Projektu oraz listy wypłat stypendiów. Do dnia audytu w ramach realizacji Projektu Beneficjent otrzymał trzy transze rodków. I transza dn r. w kwotach: ,09 PLN (Europejski Fundusz Społeczny), ,70 PLN (Budet Pastwa); II transza dn r. w kwotach: ,41 PLN (Europejski Fundusz Społeczny), ,21 PLN (Budet Pastwa). III transza dn r. w kwotach: ,15 PLN (Europejski Fundusz Społeczny), ,05 PLN (Budet Pastwa). 5. Oceniono kwalifikowalno poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujcia na wyodrbnionym rachunku bankowym, wyszczególnionym w planie kont beneficjenta, zgodno kwot wynikajcych z wniosków o płatno z zapisami ksigowymi, w rozbiciu na 27

28 poszczególne kwoty kwalifikowalne. Rachunkowo projektów EFS prowadzonych przez Powiat Kielecki obejmuje nastpujce działania: Wspomaganie ksigowoci przez system informatyczny FK PROKOMP, Na dowodach ksigowych zwizanych z projektem znajduj si nastpujce elementy: - dekretacja, - podpis upowanionych pracowników, - potwierdzenie sprawdzenia pod wzgldem formalnym i merytorycznym, - numer umowy w ramach której nastpuje płatno. Na podstawie przebadanej próby naley stwierdzi, e beneficjenci ostateczni s właciwie zakwalifikowani do Projektu. Jednoczenie stwierdzono, e wydatki zwizane z udziałem tych osób w projekcie zostały prawidłowo przyporzdkowane do wydatków kwalifikowanych. Poniesione wydatki s prawidłowo udokumentowane i ujte na kontach ksigowych prowadzonych na potrzeby Projektu. Operacje rodkami finansowymi dla Projektu były prowadzone z wyodrbnionego rachunku bankowego. Porównanie wniosków o płatno z zapisami ksigowymi oraz dokumentami ródłowymi w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowane nie wykazało nieprawidłowoci. Badaniu poddano wydatki, które rozliczono we wnioskach o płatno złoonych do Instytucji 28

29 Wdraajcej. 6. Oceniono wiarygodno sprawozda z realizacji Projektu przekazywanych przez Beneficjenta do Instytucji Wdraajcej. Badanie wiarygodnoci sprawozda z realizacji Projektu przekazywanych przez Beneficjenta nie wskazało rónic pomidzy stanem faktycznym a informacjami zawartymi w sprawozdaniach z realizacji Projektu. Badaniu poddano nastpujce sprawozdania: Sprawozdanie okresowe za III kwartał 2005 r. złoone dnia r. Sprawozdanie okresowe za IV kwartał 2005 r. złoone dnia r. Sprawozdanie roczne za rok 2005 z dnia r. Sprawozdanie okresowe za I kwartał 2006 r. złoone dnia r. Sprawozdanie okresowe za II kwartał 2006 r. złoone dnia r. Sprawozdanie za II półrocze 2006r. złoone dnia r., korekta z dnia r. Sprawozdanie roczne za 2006r. złoone dnia r. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez Instytucj Wdraajc. 29

30 7. Oceniono sposób monitorowania Projektu. Sposób monitorowania Projektu jest zgodny z tym, co wskazano we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. Koordynator przeprowadził kontrol realizacji projektu u Partnera w Powiecie Skaryskim. W celach monitorowania projektu, Koordynator zbiera od Partnerów miesiczne Informacje finansowe oraz Informacje merytoryczne z realizacji projektu. Do dnia audytu realizacja projektu w Powiecie Kieleckim nie była kontrolowana przez Instytucj Wdraajc, ani aden inny podmiot zewntrzny. 8. Oceniono zasady dotyczce promocji i reklamy Projektu. Działania promocyjne i informacyjne dotyczce Projektu prowadzone s zgodnie z Rozporzdzeniem Komisji Europejskiej (KE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez pastwa członkowskie działa informacyjnych dotyczcych pomocy z funduszy strukturalnych. Działania promocyjne miały na celu podniesienie wiadomoci społecznoci lokalnej o roli jak spełnia Europejski Fundusz Społeczny i Budet Pastwa w 30

31 zakresie udzielania pomocy finansowej studentom oraz informowanie Beneficjentów ostatecznych o moliwoci korzystania ze rodków. Działania promocyjne przebiegały w nastpujcy sposób: Ogłoszenie o naborze wniosków w prasie regionalnej, Informacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz stronach internetowych Partnerów projektu, Informacje o projekcie zamieszczano na tablicach ogłosze w urzdach, plakaty informacyjne o zasadach korzystania ze stypendiów, logotypy zamieszczano na korespondencji dotyczcej realizacji projektu, udzielano wywiadów dla lokalnej prasy, radia i TV, wykonano materiały promocyjne: tabliczki informacyjne, naklejki, kalendarze, zakładki, długopisy. 13 Okrelenie wielkoci próby oraz metodologii jej doboru 9. Procedury przetargowe W ramach projektu nie prowadzono postpowa przetargowych. W celu oceny kwalifikowalnoci wydatków zastosowano próbkowanie według prawdopodobiestwa proporcjonalnych wielkoci (PPS Probability Proportional to Size) przy załoonym progu istotnoci na poziomie 3%, a poziomie ufnoci 95%. 31

32 Prób wydatków wybrano sporód wydatków rozliczanych w nastpujcych wnioskach o płatno: Wniosek za okres , Wniosek za okres , SUMA ,51 Zastosowano nastpujcy wzór: n = d w BV * λ + 1 ( d * w ) Przyjto nastpujce parametry: BV warto ksigowa populacji = ,51 PLN d w błd dopuszczalny = 3% = ,15 d o błd oczekiwany 2 = 0 λ współczynnik niezawodnoci = 3 w r współczynnik rozszerzajcy precyzj = brak o r Ustalono e próba (n) dla działania 2.2obejmie 101 jednostek logicznych (jednostk logiczn jest 1 PLN). Jednostki te zostan dobrane przy pomocy interwału i=6839 Pierwsz jednostk logiczn bdzie jednostka 5000 Podczas realizacji audytu do oceny kwalifikowalnoci beneficjentów ostatecznych zastosowano metod próbkowania według atrybutów metod stałej próby, 2 Błd oczekiwany wielko błdu, jakiej kontroler/audytor spodziewa si w danej populacji, oceniana na podstawie wiedzy o obszarze objtym kontrol/audytem oraz wyników wczeniejszych kontroli/audytów. W statystycznych metodach doboru próby wykorzystywany przy okrelaniu rozkładu statystycznego badanej cechy oraz wyznaczaniu liczebnoci próby. 32

33 która miała na celu wyłonienie osób, beneficjentów ostatecznych, na przykładzie których przeprowadzono testy przegldowe majce na celu oceni kwalifikowalno tych osób do udziału w projekcie oraz przebieg ich udziału w projekcie. 15 Okrelenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybie Audytorzy dokonali przegldu i weryfikacji wszystkich kluczowych dla oceny Projektu zagadnie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono brak błdów i uchybie, które mogłyby wpłyn na wydanie przez audytorów pozytywnej opinii o badanym Projekcie. 16 Rekomendacje Zaleca si stworzy wewntrzny system nadzoru Koordynatora nad Partnerami w celu lepszego monitorowania realizacji projektu. Niniejszy raport zawiera 33 strony. Integraln czci Raportu s załczniki: Załcznik Nr 1 Lista Kontrolna Beneficjentów Ostatecznych Załcznik Nr 2 Lista Kontrolna wydatków kwalifikowalnych Małgorzata Szostkiewicz Audytor wewntrzny Zawiadczenie Ministra Finansów Nr 1789/2005 Łukasz Piotrowski Audytor wewntrzny Zawiadczenie Ministra Finansów Nr 1817/2005 Kielce, dnia r. 33

Raport Kocowy. z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie witokrzyskim na rok szkolny 2005/2006

Raport Kocowy. z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie witokrzyskim na rok szkolny 2005/2006 !"" # #$ % $&%'' Raport Kocowy z audytu zewntrznego projektu pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie witokrzyskim na rok szkolny 2005/2006 - realizowanego w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Zarz dzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. Zarzdzenie Nr III/524/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowoci rodków otrzymywanych w ramach współfinansowania z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

kontrola dotyczca przestrzegania procedur kontroli oraz wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza i dokonywania wydatków w 2005 roku

kontrola dotyczca przestrzegania procedur kontroli oraz wstpnej oceny celowoci zacigania zobowiza i dokonywania wydatków w 2005 roku Kontrole prowadzone w 2006 roku Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Stwierdzone nieprawidłowoci Zawiadomione organy 1. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. Lene Skrzaty kontrola dotyczca przestrzegania 2. MOPS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

InfoAudit Sp. z o.o. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 479... [+48 22] 894-08-75 / [+48 22] 894-08-76

InfoAudit Sp. z o.o. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 479... [+48 22] 894-08-75 / [+48 22] 894-08-76 InfoAudit Sp. z o.o. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 479... [+48 22] 894-08-75 / [+48 22] 894-08-76 www.infoaudit.com.pl e-mail: infoaudit@infoaudit.com.pl NIP 852-23-89-395 REGON: 812611420 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy prawne - Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 12.11.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Ostróda 10.12.2014r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia 31.07.2007r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: 19.06.2007r. - data

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia 1 Data sporządzenia raportu 29.03.2007r. RAPORT Z AUDYTU NR 4/GA/2007 2 Numer audytowanego projektu 3 Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4 Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt Umowa nr SPO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA 2005 ROK

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA 2005 ROK POWIAT PABIANICKI PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA 2005 ROK PABIANICE, PADZIERNIK 2004 ROK SPIS TRECI: 1. Informacje o jednostkach sektora finansów publicznych istotne dla przeprowadzenia audytu wewntrznego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost POROZUMIENIE w sprawie realizacji zada administracji rzdowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starost zawarte w dniu padziernika 2004 r. w Warszawie pomidzy:

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Chełmnie pomiędzy Załącznik Nr 3 WZÓR UMOWY na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SPZOZ w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki Załcznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 63/2003 Burmistrza Tyszowiec z dnia 9 lipca 2003 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki Stosownie do przepisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

4.1. Postanowienia ogólne

4.1. Postanowienia ogólne Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005

Bardziej szczegółowo