Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22

23 23

24 24

25 25

26 4 Projekty realizowane równolegle w czasie to projekty, których okres realizacji nakłada si na siebie. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 10 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 19 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 - - 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 28 W tym projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej. 77

78 1) Zaznaczy TAK, jeli nie s współfinansowane, NIE jeeli s współfinansowane. 78

79 79

80 80

81 81

82 1 W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłczeniem projektu innowacyjnego. 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 2 Naley wybra jeden z zapisów. 3 W przypadku wyodrbnionego projektu współpracy ponadnarodowej. 4 W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym. 5 Naley wskaza zgodnie z Systemem Realizacji PO KL. 90

91 6 Naley wybra jeden z zapisów i odpowiednio doprecyzowa. 91

92 7 Choose one of the options given. 8 For separate transnational cooperation projects. 9 For projects with a transnational component. 10 As provided in the HC OP Implementation System. 11 Choose one of the options and provide relevant details. 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100

101 101

102 102

103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112

113

114 114

115 115

116

117 117

118 118

119

120 WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu... pomidzy:... [nazwa i adres instytucji], zwan/ym dalej Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) 2), reprezentowan przez:... a...[nazwa i adres Beneficjenta 3), a gdy posiada - równie NIP i REGON], zwan/ym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: Ilekro w umowie jest mowa o: 1) Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzj Komisji Europejskiej z dnia 28 wrzenia 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienion decyzj z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzj z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9058; 2) Priorytecie oznacza to [nazwa i numer Priorytetu]; 1. 3) Działaniu oznacza to [nazwa i numer Działania]; 4) Projekcie oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania okrelony we wniosku o dofinansowanie projektu nr..., zwanym dalej wnioskiem, stanowicym załcznik nr 1 do umowy; 5) Partnerze oznacza to instytucj wymienion we wniosku, uczestniczc w realizacji Projektu, wnoszc do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bd finansowe, 1) Wzór umowy stanowi minimalny zakres i moe by przez strony uzupełniony o postanowienia niezbdne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowice uzupełnienie wzoru umowy nie mog by sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór umowy stosuje si dla beneficjentów nie bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi oraz beneficjentów, którzy nie otrzymujrodków na realizacj projektów na podstawie odrbnych przepisów prawa krajowego. 2) W przypadku gdy Instytucja Poredniczca nie delegowała zada na Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia), naley w tekcie umowy odpowiednio zamieni Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) na Instytucja Poredniczca. 3) Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. 120

121 realizujc Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach okrelonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi by uzasadniony 4) ; 6) wydatkach kwalifikowalnych naley przez to rozumie wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone s na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]; 7) Instytucji Poredniczcej oznacza to [nazwa Instytucji Poredniczcej] 5) ; 8) Instytucji Zarzdzajcej oznacza to Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 9) danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pón. zm.), dotyczce uczestników projektu, które musz by przetwarzane przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 6) nr zawartego w dniu w zakresie okrelonym w załczniku nr 2 do umowy; 10) przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostpnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje si w systemie informatycznym; 11) pracowniku oznacza to osobwiadczc prac na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Przedmiot umowy Na warunkach okrelonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizacj Projektu w łcznej kwocie nieprzekraczajcej... PLN (słownie: ) i stanowicej nie wicej ni % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 2. 1) płatno ze rodków europejskich w kwocie PLN (słownie ); 2) dotacj celow z budetu krajowego w kwocie. PLN (słownie ). 1. Beneficjent zobowizuje si do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w 24 umowy, Beneficjent zobowizuje si do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem. 2. Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6 oraz z Wytycznymi w zakresie wdraania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które s zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej] 7). 3. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zobowizuje si powiadomi Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt Przy wydatkowaniu rodków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowizuje si stosowa aktualnie obowizujc tre wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt 6. 3a. 8) 1. W ramach pierwszego etapu realizacji projektu Beneficjent zobowizuje si do przygotowania strategii wdraania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdraania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sie tematyczn. 3. 4) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 5) Naley wykreli, w przypadku gdy Instytucja Poredniczca jest stron umowy o dofinansowanie Projektu. 6) Naley przywoła Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jeeli stron umowy o dofinansowanie jest Instytucja Poredniczca. 7) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym lub współpracy ponadnarodowej. 8) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym majcym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włczenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiza. 121

122 4. Projekt bdzie realizowany przez:... 12) W przypadku gdy Beneficjent nie przedłoy strategii wdraania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) zgodnie z ust. 1, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) rozwizuje niniejsz umow w trybie okrelonym w 25 ust W drugim etapie realizacji projektu, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent zobowizuje si do przedstawienia produktu okrelonego we wniosku do walidacji przez sie tematyczn. 4. W przypadku gdy Beneficjent nie przedstawi produktu okrelonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sie tematyczn zgodnie z ust. 3, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe obniy kwot przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2, lub rozwiza niniejsz umow w trybie okrelonym w 25 ust. 1 pkt Beneficjent zobowizuje si do wniesienia wkładu własnego w kwocie PLN (słownie: ), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z nastpujcych ródeł: 1) w kwocie PLN (słownie ); 2) w kwocie PLN (słownie ). W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe kwot przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2 proporcjonalnie obniy, z zachowaniem udziału procentowego okrelonego w 2. Wkład własny ze rodków publicznych, który zostanie rozliczony w wysokoci przekraczajcej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze rodków publicznych jest niekwalifikowalny 9). 2. Koszty porednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6, stanowi % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezporednich z zastrzeeniem ust ) 3. Podstawa wyliczenia kosztów porednich rozliczanych ryczałtem, tj. warto kosztów bezporednich ulega pomniejszeniu o warto zada zleconych w ramach Projektu. 106) 4. Wydatki w ramach projektu mog obejmowa koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złoonym przez Beneficjenta lub Partnerów owiadczeniem stanowicym załcznik nr 3 do umowy. 11) Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku. 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zada w ramach Projektu. 3. Projekt bdzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załczony do wniosku. 1. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialnoci wobec osób trzecich za szkody powstałe w zwizku z realizacj Projektu. 2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działajcego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa okrela odpowiedzialno Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikajce z niniejszej umowy 13). Płatnoci 1. Beneficjent zobowizuje si do prowadzenia wyodrbnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami okrelonymi w Programie, tak aby moliwa była identyfikacja poszczególnych operacji zwizanych z Projektem. 7. 9) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowizany do wniesienia wkładu własnego. 10) Naley wykreli, w przypadku gdy koszty porednie s rozliczane na podstawie rzeczywicie poniesionych wydatków. 11) Naley wykreli, jeeli Beneficjent/Partner nie bdzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. 12) W przypadku realizacji przez jednostk organizacyjn Beneficjenta naley wpisa nazw jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zalenoci od statusu prawnego jednostki realizujcej). Jeeli Projekt bdzie realizowany wyłcznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 naley wykreli. Realizatorem nie moe by jednostka posiadajca osobowo prawn. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedn jednostk (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek owiatowych) do umowy o dofinansowanie naley załczy wykaz wszystkich jednostek realizujcych dany projekt. 13) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 122

123 2. Obowizek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej czci Projektu, za której realizacj odpowiadaj 14). 1. Dofinansowanie, o którym mowa w 2, na realizacj Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokoci okrelonej w harmonogramie płatnoci stanowicym załcznik nr 4 do umowy, z zastrzeeniem ust. 3 i 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie moe by wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta. 2. Beneficjent sporzdza harmonogram płatnoci, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 3. Harmonogram płatnoci, o którym mowa w ust. 1, moe podlega aktualizacji, w szczególnoci we wniosku o płatno, o którym mowa w 9 ust. 3, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatnoci, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) w terminie, o którym mowa w 10 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 4. Dofinansowanie na realizacj Projektu moe by przeznaczone na sfinansowanie przedsiwzi zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostan uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz dotyczy bd okresu realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 15). 5. Transze dofinansowania s przekazywane na nastpujcy wyodrbniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta 16) :. 6. Wszystkie płatnoci dokonywane w zwizku z realizacj niniejszej umowy, pomidzy Beneficjentem a Partnerem bd pomidzy Partnerami, powinny by dokonywane za porednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne 17). 7. Beneficjent zobowizuje si niezwłocznie poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania podlegaj zwrotowi, o ile przepisy odrbne nie stanowi inaczej. 9. Beneficjent przekazuje informacj o odsetkach, o których mowa w ust. 8, w terminie 18 i zgodnie ze wzorem okrelonym przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 10. Beneficjent zobowizuje si poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) na jej prob i w terminie przez ni okrelonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do koca tego roku. Powysza kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 11. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 10, w czci niewydatkowanej przed upływem dni od terminu okrelonego w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 13. Kwota dofinansowania w formie płatnoci, o której mowa w 2 pkt 1, niewydatkowana z kocem roku budetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w nastpnym roku budetowym Strony ustalaj nastpujce warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeeniem ust. 2-5: 8. 14) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 15) Naley wykreli, w przypadku, gdy Instytucja Poredniczca / Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w dokumentacji konkursowej ograniczy moliwo kwalifikowania wydatków wstecz. 16) Naley poda nazw właciciela rachunku, nazw i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 17) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 18 Naley okreli termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych. 123

124 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokoci i terminie okrelonym w harmonogramie płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ; 2) kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane s po: a) złoeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatno rozliczajcego ostatni transz dofinansowania (n) przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) zgodnie z 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczajce co najmniej 70% łcznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeeniem, e nie stwierdzono okolicznoci, o których mowa w 25 ust. 1 oraz b) zatwierdzeniu przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) wniosku o płatno rozliczajcego przedostatni transz dofinansowania (n-1), zgodnie z 10 ust Transze dofinansowania wypłacane s pod warunkiem: 1) w przypadku rodków, o których mowa w 2 pkt 1, realizacji zlecenia płatnoci przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) w przypadku rodków, o których mowa w 2 pkt 2, dostpnoci rodków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 3. Beneficjent przedkłada wniosek o płatno w wersji elektronicznej i papierowej sporzdzony przy uyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostpnionej Beneficjentowi przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). Dopuszcza si składanie wniosku o płatno wyłcznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap 20 lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu Beneficjent zobowizuje si do przedkładania wraz z wnioskiem o płatno, o którym mowa w ust. 3: 1) wydruku z ewidencji ksigowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w załczniku nr 5 do umowy/ załcznika nr 1 do wniosku o płatno 22) ; 2) powiadczonych za zgodno z oryginałem kserokopii wycigów z rachunku bankowego, o którym mowa w 8 ust. 5 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wycigi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzajce poniesienie wydatków ujtych we wniosku o płatno 23 a w przypadku płatnoci gotówkowych powiadczone za zgodno z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załczników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawie płatnoci gotówkowych objtych wnioskiem o płatno;, 24) 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z 16 pkt 2 niniejszej umowy 25) ; 4) informacji o wykonaniu wskanika efektywnoci zatrudnieniowej, zgodnie z formularzem zawartym w załczniku nr 2 do wniosku o płatno Kolejne transze dofinansowania s przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w 8 ust. 5: 1) w zakresie rodków, o których mowa w 2 pkt 1, w terminie płatnoci, o którym mowa w 2 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatnoci w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych płatnoci, przy czym Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zobowizuje si do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatnoci w terminie do 27) dni roboczych od dnia zweryfikowania przez ni wniosku o płatno rozliczajcego ostatni transz dofinansowania; 19) Naley skreli jeli nie dotyczy. 20) epuap - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 21) Naley wykreli, jeeli nie dotyczy. 22) Niepotrzebne skreli. 23) O ile wymaga tego Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) 24) Dotyczy projektów, w których rodki dofinansowania przekazywane s w formie zaliczki i w których beneficjent nie został zwolniony z załczania wycigów bankowych lub innych równowanych dokumentów.. Naley wykreli jeli nie dotyczy.. 25) Naley wykreli, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego. 26) Dotyczy wyłcznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działa, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczce efektywnoci zatrudnieniowej. Naley wykreli jeli nie dotyczy. 27) Naley poda liczb dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatnoci nie moe przekroczy 5 dni roboczych. 124

125 2) w zakresie rodków, o których mowa w 2 pkt 2, w terminie płatnoci, o którym mowa w pkt Beneficjent składa wniosek o płatno zgodnie z harmonogramem płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, w terminie 28) dni roboczych od zakoczenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeeniem, e kocowy wniosek o płatno składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia okresu realizacji Projektu. 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosku o płatno, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złoonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatno. Kolejne wersje wniosku o płatno podlegaj weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy: 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złoony został kocowy wniosek o płatno; 2) Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zleciła kontrol doran w zwizku ze złoonym wnioskiem o płatno, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zalece pokontrolnych. 3. W przypadku stwierdzenia błdów w złoonym wniosku o płatno, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe dokona uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złoenia dodatkowych wyjanie w wyznaczonym terminie, w szczególnoci Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wezwa beneficjenta do złoenia kopii powiadczonych za zgodno z oryginałem dokumentów ksigowych dotyczcych Projektu. 4. Beneficjent zobowizuje si do usunicia błdów lub złoenia pisemnych wyjanie w wyznaczonym przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) terminie. 5. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatno, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacj o wyniku weryfikacji wniosku o płatno, przy czym informacja o zatwierdzeniu całoci lub czci wniosku o płatno powinna zawiera: 1) kwot wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 2) zatwierdzon kwot rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na rodki, o których mowa w 2 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego 29) wynikajc z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatno o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt W przypadku niezłoenia wniosku o płatno na kwot stanowic co najmniej 70% łcznej kwoty przekazanych wczeniej transz dofinansowania lub w terminie wynikajcym z harmonogramu płatnoci, od rodków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza si odsetki jak dla zaległoci podatkowych, liczone od dnia przekazania rodków do dnia złoenia wniosku o płatno. Powyszy przepis dotyczy wniosków o płatno, które zgodnie z harmonogramem płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, składane s w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz kocowego wniosku o płatno. 7. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegaj zwrotowi w pełnej wysokoci na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 8. Beneficjent zobowizuje si uj kady wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatno przekazywanym do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w terminie do 3 miesicy od dnia jego poniesienia. 30) 9. Beneficjent zobowizany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w kocowym wniosku o płatno. 10. Kocowe rozliczenie projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskanika efektywnoci zatrudnieniowej, nie póniej ni do 100 dni od zakoczenia realizacji projektu ) Naley poda liczb dni, przy czym okres nie powinien by dłuszy ni 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wydłuy odpowiednio termin złoenia wniosku). Za termin złoenia wniosku o płatno do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) uznaje si termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. 29) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowizany do wniesienia wkładu własnego. 30) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostk sektora finansów publicznych. 125

126 1. Beneficjent ma obowizek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaj w zwizku z realizacj Projektu. 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatno warto uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z 8 ust. 12, z zastrzeeniem ust Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wezwa Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie ni wskazany w 8 ust W przypadku naruszenia postanowie ust. 1-3, stosuje si odpowiednio przepisy Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe zawiesi uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególnoci w przypadku opónienia w realizacji Projektu wynikajcej z winy Beneficjenta, w tym opónie w składaniu wniosków o płatno w stosunku do terminów przewidzianych umow, 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu, 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz 4) na wniosek instytucji kontrolnych. 2. Zawieszenie płatnoci, o którym mowa w ust. 1, nastpuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 3. Uruchomienie płatnoci nastpuje po usuniciu lub wyjanieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie okrelonym w 9 ust Jeeli na podstawie wniosków o płatno lub czynnoci kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, e dofinansowanie jest przez Beneficjenta: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 13. 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), 3) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Beneficjent zobowizuje si do zwrotu całoci lub czci dofinansowania wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych. 2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane s zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) w tym wezwaniu. 4. Beneficjent dokonuje równie zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z 18 ust. 4 oraz 27 ust Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych rodków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 6. Beneficjent zobowizuje si do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działa windykacyjnych. 31) Dotyczy wyłcznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działa, w któ8rych zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczce efektywnoci zatrudnieniowej. Naley wykreli jeli nie dotyczy. 126

127 13a. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowoci finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999, warto projektu okrelona w aktualnym wniosku, o którym mowa w 3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwot podlegajca zwrotowi. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy Beneficjent ma obowizek zachowania zasady trwałoci projektu, o której mowa w art. 57 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/ , o ile przepisy dotyczce pomocy publicznej tak stanowi. 2. Beneficjent ma obowizek zachowania trwałoci rezultatów zgodnie z wnioskiem. 3. Beneficjent ma obowizek wykorzystywarodki trwałe nabyte w ramach projektu po zakoczeniu jego realizacji na działalno statutow lub przekaza je nieodpłatnie podmiotowi niedziałajcemu dla zysku. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych rodków ) 1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie póniej ni w terminie 34) weksel in blanco wraz z wypełnion deklaracj wystawcy weksla in blanco 35). 2. Zwrot dokumentu stanowicego zabezpieczenie umowy nastpuje na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu kocowego wniosku o płatno w projekcie oraz jeli dotyczy zwrocie rodków niewykorzystanych przez Beneficjenta. Monitoring i kontrola Beneficjent zobowizuje si do: 1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególnoci o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatno, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji okrelonym w załczniku nr 2 do umowy; 3. zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucj szkoleniow w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostpnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informacj o kadym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej ni raz w miesicu. 1. W przypadku zlecania zada merytorycznych lub ich czci w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowizuje si do zastrzeenia w umowie z wykonawc prawa wgldu do dokumentów wykonawcy zwizanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Beneficjent zobowizuje si do przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo, z zastrzeeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwizanych z realizowanym Projektem Z uwzgldnieniem rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/ ) Nie dotyczy beneficjentów bdcych jednostkami sektora finansów publicznych. 34) Naley wskaza termin złoenia zabezpieczenia, przy czym zaleca si, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba e nie jest moliwe złoenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie. 35) W przypadku gdy warto dofinansowania projektu przekracza limit okrelony w rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje si odpowiednio przepisy ww. rozporzdzenia. 127

128 3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalnoci przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowizuje si pisemnie poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwizanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust W przypadku koniecznoci zmiany, w tym przedłuenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu okrelonego w ust. 2 i Dokumenty dotyczce pomocy publicznej udzielanej przedsibiorcom Beneficjent zobowizuje si przechowywa przez 10 lat, liczc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniajcy poufno i bezpieczestwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej Beneficjent zobowizuje si podda kontroli dokonywanej przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowoci realizacji Projektu. 2. Kontrola moe zosta przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w 5 ust. 4 36), w siedzibie Partnerów 37), jak i w miejscu realizacji Projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wgldu we wszystkie dokumenty zwizane, jak i niezwizane z realizacj Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnoci wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty zwizane z czciami projektu realizowanymi bezporednio przez Partnerów i 38) wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania okrelony w 17 ust. 2 i Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mog prowadzi do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu Beneficjent zobowizuje si do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) wszelkich informacji i wyjanie zwizanych z realizacj Projektu, w terminie okrelonym w wezwaniu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje si w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w 17 ust. 2 i Beneficjent jest zobowizany do współpracy z podmiotami zewntrznymi, realizujcymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarzdzajcej, Instytucji Poredniczcej lub Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) poprzez udzielanie kadorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbdnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Konkurencyjno wydatków 20a Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) oraz Zasady dotyczce prowadzenia postpowa o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze rodków EFS, stanowice załcznik do Wytycznych. 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad okrelonych w ust. 1 moe dokonywa korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówie publicznych zwizane z realizacj projektów współfinansowanych ze rodków funduszy UE zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 maj zastosowanie równie do Partnerów. 20b ) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt bdzie realizowany wyłcznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent 37) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 38) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 39 Naley wykreli w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy nie s zobowizani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. 128

129 1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje zasad konkurencyjnoci w rozumieniu Wytycznych., 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów w ust. 1 moe zastosowa korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. Wytyczne dotyczce okrelania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjnoci dla wydatków współfinansowanych z EFS zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 maj zastosowanie równie do Partnerów. Ochrona danych osobowych Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomidzy Instytucj Zarzdzajc i Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) z dnia.., nr oraz w zwizku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarzdzajcej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowizany złoy owiadczenie, którego wzór stanowi załcznik nr 6 do umowy. Owiadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 3. Dane osobowe mog by przetwarzane przez Beneficjenta wyłcznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczoci w ramach Programu w zakresie okrelonym w załczniku nr 2 do umowy. 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Beneficjent nie decyduje o celach i rodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowizuje si do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi. 7. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo take w innym ni Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, e Beneficjent zapewni, e system informatyczny słucy do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania okrelone w rozporzdzeniu, o którym mowa w ust W stosunkach pomidzy Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszcze regresowych, wszelk odpowiedzialno, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), za szkody wynikajce z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego ni Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całoci Beneficjent. 9. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom 40 Naley wykreli w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy s zobowizani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. 41 Przypis wykrelono. 129

130 wykonujcym zadania zwizane z udzieleniem wsparcia i realizacj Projektu, w tym w szczególnoci realizujcym badania ewaluacyjne, jak równie podmiotom realizujcym zadania zwizane z kontrol, monitoringiem i sprawozdawczoci prowadzone w ramach Programu,, pod warunkiem niewyraenia sprzeciwu przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynicia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia) i pod warunkiem, e Beneficjent zawrze z kadym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umow powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 10. Beneficjent przed rozpoczciem przetwarzania danych osobowych podejmie rodki zabezpieczajce zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporzdzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania danych osobowych mog by dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadajcy imienne upowanienie do przetwarzania danych osobowych. 12. Imienne upowanienia, o których mowa w ust. 11 s wane do dnia odwołania, nie póniej jednak ni do dnia 31 grudnia 2020 r. Upowanienie wygasa z chwil ustania zatrudnienia upowanionego pracownika. 13. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upowanie do przetwarzania danych osobowych. Upowanienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upowanienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upowanienia do przetwarzania danych osobowych zostały okrelone odpowiednio w załczniku nr 7 i 8 do umowy. 14. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upowanie do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje si odpowiednie postanowienia dotyczce Beneficjentów w tym zakresie. 15. Beneficjent prowadzi ewidencj pracowników upowanionych do przetwarzania danych osobowych w zwizku z wykonywaniem umowy. 16. Beneficjent jest zobowizany do podjcia wszelkich kroków słucych zachowaniu przez pracowników majcych dostp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufnoci. 17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaciwym uyciu; 2) wszelkich czynnociach z własnym udziałem w sprawach dotyczcych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególnoci przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzdami pastwowymi, policj lub przed sdem. 18. Beneficjent zobowizuje si do udzielenia Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia) lub Instytucji Zarzdzajcej, na kade ich danie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególnoci niezwłocznego przekazywania informacji o kadym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowizków dotyczcych ochrony danych osobowych. 19. Beneficjent umoliwi Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej lub podmiotom przez nie upowanionym, w miejscach, w których s przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodnoci z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporzdzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejsz umow przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczciem kontroli. 20. W przypadku powzicia przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) lub Instytucj Zarzdzajc wiadomoci o racym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiza wynikajcych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 130

131 z rozporzdzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umoliwi Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej lub podmiotom przez nie upowanionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Kontrolerzy Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej, lub podmiotów przez nie upowanionych, maj w szczególnoci prawo: 1) wstpu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upowanienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym s przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbdnych bada lub innych czynnoci kontrolnych w celu oceny zgodnoci przetwarzania danych osobowych z ustaw, rozporzdzeniem oraz niniejsz umow; 2) da złoenia pisemnych lub ustnych wyjanie oraz wzywa i przesłuchiwa pracowników w zakresie niezbdnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wgldu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych majcych bezporedni zwizek z przedmiotem kontroli oraz sporzdzania ich kopii; 4) przeprowadzania ogldzin urzdze, noników oraz systemu informatycznego słucego do przetwarzania danych osobowych. 22. Beneficjent jest zobowizany do zastosowania si do zalece dotyczcych poprawy jakoci zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporzdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia), Instytucj Zarzdzajc lub przez podmioty przez nie upowanione albo przez inne instytucje upowanione do kontroli na podstawie odrbnych przepisów. 23. Przepisy ust stosuje si odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu z wyłczeniem Partnerów ponadnarodowych. 42) Obowizki informacyjne 1. Beneficjent zobowizuje si do prowadzenia działa informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujcych o finansowaniu realizacji projektu przez Uni Europejsk zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporzdzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcym przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci oraz uchylajcym rozporzdzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25) oraz rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiajcego szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci oraz rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4). 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) udostpnia Beneficjentowi obowizujce logotypy do oznaczania Projektu. 3. Beneficjent zobowizuje si do umieszczania obowizujcych logotypów na dokumentach dotyczcych Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczcych Projektu oraz sprzcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci Wytycznych dotyczcych oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone s na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej] oraz zobowizuje si podczas realizacji Projektu przestrzega okrelonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 22. 1) oznaczenia pomieszcze, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujcych i społeczestwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osignitych rezultatach Projektu. 42) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 131

132 5. Beneficjent zobowizuje si do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostpnianych przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent udostpnia Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia), Instytucji Poredniczcej i Instytucji Zarzdzajcej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłcznej, obejmujcej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczcych Projektu Prawa autorskie 1. Beneficjent zobowizuje si do zawarcia z Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) odrbnej umowy przeniesienia autorskich praw majtkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w W przypadku zlecania czci zada w ramach Projektu wykonawcy obejmujcych m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowizuje si do zastrzeenia w umowie z wykonawc, e autorskie prawa majtkowe do ww. utworu przysługuj Beneficjentowi. 23. Zmiany w Projekcie 1. Beneficjent moe dokonywa zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) nie póniej ni na 1 miesic przed planowanym zakoczeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 2. Beneficjent moe dokonywa przesuni w budecie projektu okrelonym we wniosku o sumie kontrolnej: 43) do 10% wartoci rodków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane s rodki jak i do zadania, na które przesuwane s rodki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez koniecznoci zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunicia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mog: 24. 1) zwiksza łcznej wysokoci wydatków dotyczcych cross-financingu w ramach Projektu; 2) zwiksza łcznej wartoci zadania odnoszcego si do zarzdzania Projektem; 3) zwiksza łcznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarzdzajcego 44 Projektem; 4) wpływa na wysoko i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu; 45) 5) dotyczy kosztów rozliczanych ryczałtowo. 46) 3. W przypadku wystpienia oszczdnoci w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjnoci, przekraczajcych 10% rodków alokowanych na dane zadanie, mog one by wykorzystane przez Beneficjenta wyłcznie za pisemn zgod Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 4. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływajcych na wysoko wydatków kwalifikowanych w Projekcie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) ma prawo renegocjowa umow z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatno i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosignicia załoonych we wniosku rezultatów Projektu. 5. W sytuacji, gdy umowa zabezpieczenia projektu okrela, e warunkiem wanoci zabezpieczenia jest wyraenie zgody podmiotu udzielajcego zabezpieczenie na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent zgłaszajc zmian do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) 43) Naley poda numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku. 44 Personel zarzdzajcy projektem rozumiany jest zgodnie z definicj zawart w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 45) Naley usun w przypadku gdy w ramach projektu nie bdzie udzielana pomoc publiczna. 46) Naley wykreli w przypadku gdy w ramach projektu wydatki nie s rozliczane ryczałtowo. 132

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1033/2011. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r.

Uchwała Nr 1033/2011. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r. Uchwała Nr 1033/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01-09-2011r. zmieniająca Uchwałę nr 4585/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.10.2010r. w sprawie: powierzenia Wielkopolskiemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej UMOWA PARTNERSKA Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005

INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 L.p. Nazwa jednostki kontrolowanej, nr z planu kontroli, temat kontroli, kontrolujcy INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ROKU 2005 Ustalenia kontroli Data skierowania wystpienia pokontrolnego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne

INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne INTERREG IVC projekty kapitalizacyjne Kwalifikowalno wydatków Seminarium Informacyjne 19.11.2009 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Podrcznika Programu

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo