Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22

23 23

24 24

25 25

26 4 Projekty realizowane równolegle w czasie to projekty, których okres realizacji nakłada si na siebie. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 10 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 19 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 - - 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 28 W tym projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej. 77

78 1) Zaznaczy TAK, jeli nie s współfinansowane, NIE jeeli s współfinansowane. 78

79 79

80 80

81 81

82 1 W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłczeniem projektu innowacyjnego. 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 2 Naley wybra jeden z zapisów. 3 W przypadku wyodrbnionego projektu współpracy ponadnarodowej. 4 W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym. 5 Naley wskaza zgodnie z Systemem Realizacji PO KL. 90

91 6 Naley wybra jeden z zapisów i odpowiednio doprecyzowa. 91

92 7 Choose one of the options given. 8 For separate transnational cooperation projects. 9 For projects with a transnational component. 10 As provided in the HC OP Implementation System. 11 Choose one of the options and provide relevant details. 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100

101 101

102 102

103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112

113

114 114

115 115

116

117 117

118 118

119

120 WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu... pomidzy:... [nazwa i adres instytucji], zwan/ym dalej Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) 2), reprezentowan przez:... a...[nazwa i adres Beneficjenta 3), a gdy posiada - równie NIP i REGON], zwan/ym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: Ilekro w umowie jest mowa o: 1) Programie oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzj Komisji Europejskiej z dnia 28 wrzenia 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienion decyzj z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K(2009) 6607 i decyzj z dnia 5 grudnia 2011 r. nr K(2011) 9058; 2) Priorytecie oznacza to [nazwa i numer Priorytetu]; 1. 3) Działaniu oznacza to [nazwa i numer Działania]; 4) Projekcie oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Działania okrelony we wniosku o dofinansowanie projektu nr..., zwanym dalej wnioskiem, stanowicym załcznik nr 1 do umowy; 5) Partnerze oznacza to instytucj wymienion we wniosku, uczestniczc w realizacji Projektu, wnoszc do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bd finansowe, 1) Wzór umowy stanowi minimalny zakres i moe by przez strony uzupełniony o postanowienia niezbdne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowice uzupełnienie wzoru umowy nie mog by sprzeczne z postanowieniami zawartymi w tym wzorze. Wzór umowy stosuje si dla beneficjentów nie bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi oraz beneficjentów, którzy nie otrzymujrodków na realizacj projektów na podstawie odrbnych przepisów prawa krajowego. 2) W przypadku gdy Instytucja Poredniczca nie delegowała zada na Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia), naley w tekcie umowy odpowiednio zamieni Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) na Instytucja Poredniczca. 3) Beneficjent rozumiany jest jako lider projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem/ami wskazanymi we wniosku. 120

121 realizujc Projekt wspólnie z beneficjentem i innymi partnerami na warunkach okrelonych w umowie partnerstwa; udział Partnera w Projekcie musi by uzasadniony 4) ; 6) wydatkach kwalifikowalnych naley przez to rozumie wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone s na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]; 7) Instytucji Poredniczcej oznacza to [nazwa Instytucji Poredniczcej] 5) ; 8) Instytucji Zarzdzajcej oznacza to Departament Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; 9) danych osobowych oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pón. zm.), dotyczce uczestników projektu, które musz by przetwarzane przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) oraz beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 6) nr zawartego w dniu w zakresie okrelonym w załczniku nr 2 do umowy; 10) przetwarzaniu danych osobowych oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostpnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje si w systemie informatycznym; 11) pracowniku oznacza to osobwiadczc prac na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Przedmiot umowy Na warunkach okrelonych w niniejszej umowie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizacj Projektu w łcznej kwocie nieprzekraczajcej... PLN (słownie: ) i stanowicej nie wicej ni % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 2. 1) płatno ze rodków europejskich w kwocie PLN (słownie ); 2) dotacj celow z budetu krajowego w kwocie. PLN (słownie ). 1. Beneficjent zobowizuje si do realizacji Projektu na podstawie wniosku. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w 24 umowy, Beneficjent zobowizuje si do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem. 2. Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6 oraz z Wytycznymi w zakresie wdraania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które s zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej] 7). 3. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zobowizuje si powiadomi Beneficjenta o wszelkich zmianach wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt Przy wydatkowaniu rodków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowizuje si stosowa aktualnie obowizujc tre wytycznych, o których mowa w ust. 2 i 1 pkt 6. 3a. 8) 1. W ramach pierwszego etapu realizacji projektu Beneficjent zobowizuje si do przygotowania strategii wdraania projektu innowacyjnego w terminie wskazanym we wniosku. Strategia wdraania projektu innowacyjnego podlega akceptacji przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) po jej uprzednim zaopiniowaniu przez sie tematyczn. 3. 4) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 5) Naley wykreli, w przypadku gdy Instytucja Poredniczca jest stron umowy o dofinansowanie Projektu. 6) Naley przywoła Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu/komponentu regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jeeli stron umowy o dofinansowanie jest Instytucja Poredniczca. 7) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym lub współpracy ponadnarodowej. 8) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest projektem innowacyjnym majcym na celu wypracowanie, upowszechnienie i włczenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiza. 121

122 4. Projekt bdzie realizowany przez:... 12) W przypadku gdy Beneficjent nie przedłoy strategii wdraania projektu innowacyjnego lub gdy strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) zgodnie z ust. 1, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) rozwizuje niniejsz umow w trybie okrelonym w 25 ust W drugim etapie realizacji projektu, w terminie wskazanym we wniosku Beneficjent zobowizuje si do przedstawienia produktu okrelonego we wniosku do walidacji przez sie tematyczn. 4. W przypadku gdy Beneficjent nie przedstawi produktu okrelonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sie tematyczn zgodnie z ust. 3, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe obniy kwot przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2, lub rozwiza niniejsz umow w trybie okrelonym w 25 ust. 1 pkt Beneficjent zobowizuje si do wniesienia wkładu własnego w kwocie PLN (słownie: ), co stanowi % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z nastpujcych ródeł: 1) w kwocie PLN (słownie ); 2) w kwocie PLN (słownie ). W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe kwot przyznanego dofinansowania, o której mowa w 2 proporcjonalnie obniy, z zachowaniem udziału procentowego okrelonego w 2. Wkład własny ze rodków publicznych, który zostanie rozliczony w wysokoci przekraczajcej 15% wydatków Projektu sfinansowanych ze rodków publicznych jest niekwalifikowalny 9). 2. Koszty porednie Projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych, o których mowa w 1 pkt 6, stanowi % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezporednich z zastrzeeniem ust ) 3. Podstawa wyliczenia kosztów porednich rozliczanych ryczałtem, tj. warto kosztów bezporednich ulega pomniejszeniu o warto zada zleconych w ramach Projektu. 106) 4. Wydatki w ramach projektu mog obejmowa koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złoonym przez Beneficjenta lub Partnerów owiadczeniem stanowicym załcznik nr 3 do umowy. 11) Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku. 2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zada w ramach Projektu. 3. Projekt bdzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załczony do wniosku. 1. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) nie ponosi odpowiedzialnoci wobec osób trzecich za szkody powstałe w zwizku z realizacj Projektu. 2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działajcego w formie partnerstwa, umowa partnerstwa okrela odpowiedzialno Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich za działania wynikajce z niniejszej umowy 13). Płatnoci 1. Beneficjent zobowizuje si do prowadzenia wyodrbnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami okrelonymi w Programie, tak aby moliwa była identyfikacja poszczególnych operacji zwizanych z Projektem. 7. 9) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowizany do wniesienia wkładu własnego. 10) Naley wykreli, w przypadku gdy koszty porednie s rozliczane na podstawie rzeczywicie poniesionych wydatków. 11) Naley wykreli, jeeli Beneficjent/Partner nie bdzie kwalifikował kosztu podatku od towarów i usług. 12) W przypadku realizacji przez jednostk organizacyjn Beneficjenta naley wpisa nazw jednostki, adres, numer Regon lub/i NIP (w zalenoci od statusu prawnego jednostki realizujcej). Jeeli Projekt bdzie realizowany wyłcznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent, ust. 4 naley wykreli. Realizatorem nie moe by jednostka posiadajca osobowo prawn. W sytuacji, kiedy jako Beneficjenta projektu wskazano jedn jednostk (np. powiat), natomiast projekt faktycznie realizowany jest przez wiele jednostek (np. placówek owiatowych) do umowy o dofinansowanie naley załczy wykaz wszystkich jednostek realizujcych dany projekt. 13) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 122

123 2. Obowizek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej czci Projektu, za której realizacj odpowiadaj 14). 1. Dofinansowanie, o którym mowa w 2, na realizacj Projektu jest wypłacane w formie zaliczki w wysokoci okrelonej w harmonogramie płatnoci stanowicym załcznik nr 4 do umowy, z zastrzeeniem ust. 3 i 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie moe by wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta. 2. Beneficjent sporzdza harmonogram płatnoci, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu z Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 3. Harmonogram płatnoci, o którym mowa w ust. 1, moe podlega aktualizacji, w szczególnoci we wniosku o płatno, o którym mowa w 9 ust. 3, przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu płatnoci, o której mowa w zdaniu pierwszym jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) w terminie, o którym mowa w 10 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 4. Dofinansowanie na realizacj Projektu moe by przeznaczone na sfinansowanie przedsiwzi zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostan uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz dotyczy bd okresu realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 15). 5. Transze dofinansowania s przekazywane na nastpujcy wyodrbniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta 16) :. 6. Wszystkie płatnoci dokonywane w zwizku z realizacj niniejszej umowy, pomidzy Beneficjentem a Partnerem bd pomidzy Partnerami, powinny by dokonywane za porednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne 17). 7. Beneficjent zobowizuje si niezwłocznie poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust Odsetki bankowe od przekazanych beneficjentowi transz dofinansowania podlegaj zwrotowi, o ile przepisy odrbne nie stanowi inaczej. 9. Beneficjent przekazuje informacj o odsetkach, o których mowa w ust. 8, w terminie 18 i zgodnie ze wzorem okrelonym przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 10. Beneficjent zobowizuje si poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) na jej prob i w terminie przez ni okrelonym o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, o której mowa w 2 pkt 2, która nie zostanie wydatkowana do koca tego roku. Powysza kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 11. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 10, w czci niewydatkowanej przed upływem dni od terminu okrelonego w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 12. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 13. Kwota dofinansowania w formie płatnoci, o której mowa w 2 pkt 1, niewydatkowana z kocem roku budetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w nastpnym roku budetowym Strony ustalaj nastpujce warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeeniem ust. 2-5: 8. 14) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 15) Naley wykreli, w przypadku, gdy Instytucja Poredniczca / Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w dokumentacji konkursowej ograniczy moliwo kwalifikowania wydatków wstecz. 16) Naley poda nazw właciciela rachunku, nazw i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 17) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 18 Naley okreli termin na przekazanie informacji nt. zwrotu odsetek bankowych. 123

124 1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysokoci i terminie okrelonym w harmonogramie płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ; 2) kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane s po: a) złoeniu i zweryfikowaniu wniosku o płatno rozliczajcego ostatni transz dofinansowania (n) przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) zgodnie z 10 ust. 2, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne rozliczajce co najmniej 70% łcznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, z zastrzeeniem, e nie stwierdzono okolicznoci, o których mowa w 25 ust. 1 oraz b) zatwierdzeniu przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) wniosku o płatno rozliczajcego przedostatni transz dofinansowania (n-1), zgodnie z 10 ust Transze dofinansowania wypłacane s pod warunkiem: 1) w przypadku rodków, o których mowa w 2 pkt 1, realizacji zlecenia płatnoci przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 2) w przypadku rodków, o których mowa w 2 pkt 2, dostpnoci rodków na finansowanie Działania na rachunku bankowym Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 3. Beneficjent przedkłada wniosek o płatno w wersji elektronicznej i papierowej sporzdzony przy uyciu aktualnej wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczych udostpnionej Beneficjentowi przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). Dopuszcza si składanie wniosku o płatno wyłcznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap 20 lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu Beneficjent zobowizuje si do przedkładania wraz z wnioskiem o płatno, o którym mowa w ust. 3: 1) wydruku z ewidencji ksigowej beneficjenta, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w załczniku nr 5 do umowy/ załcznika nr 1 do wniosku o płatno 22) ; 2) powiadczonych za zgodno z oryginałem kserokopii wycigów z rachunku bankowego, o którym mowa w 8 ust. 5 lub historii z tego rachunku bankowego oraz wycigi bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzajce poniesienie wydatków ujtych we wniosku o płatno 23 a w przypadku płatnoci gotówkowych powiadczone za zgodno z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załczników) lub podpisanych przez Beneficjenta zestawie płatnoci gotówkowych objtych wnioskiem o płatno;, 24) 3) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z 16 pkt 2 niniejszej umowy 25) ; 4) informacji o wykonaniu wskanika efektywnoci zatrudnieniowej, zgodnie z formularzem zawartym w załczniku nr 2 do wniosku o płatno Kolejne transze dofinansowania s przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w 8 ust. 5: 1) w zakresie rodków, o których mowa w 2 pkt 1, w terminie płatnoci, o którym mowa w 2 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatnoci w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczcych tych płatnoci, przy czym Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zobowizuje si do przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatnoci w terminie do 27) dni roboczych od dnia zweryfikowania przez ni wniosku o płatno rozliczajcego ostatni transz dofinansowania; 19) Naley skreli jeli nie dotyczy. 20) epuap - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. 21) Naley wykreli, jeeli nie dotyczy. 22) Niepotrzebne skreli. 23) O ile wymaga tego Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) 24) Dotyczy projektów, w których rodki dofinansowania przekazywane s w formie zaliczki i w których beneficjent nie został zwolniony z załczania wycigów bankowych lub innych równowanych dokumentów.. Naley wykreli jeli nie dotyczy.. 25) Naley wykreli, w przypadku projektu badawczego lub informacyjno-promocyjnego. 26) Dotyczy wyłcznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działa, w których zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczce efektywnoci zatrudnieniowej. Naley wykreli jeli nie dotyczy. 27) Naley poda liczb dni, przy czym okres przekazania zlecenia płatnoci nie moe przekroczy 5 dni roboczych. 124

125 2) w zakresie rodków, o których mowa w 2 pkt 2, w terminie płatnoci, o którym mowa w pkt Beneficjent składa wniosek o płatno zgodnie z harmonogramem płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, w terminie 28) dni roboczych od zakoczenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeeniem, e kocowy wniosek o płatno składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakoczenia okresu realizacji Projektu. 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalnorachunkowej i merytorycznej wniosku o płatno, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złoonej przez beneficjenta wersji wniosku o płatno. Kolejne wersje wniosku o płatno podlegaj weryfikacji w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku gdy: 1) w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złoony został kocowy wniosek o płatno; 2) Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) zleciła kontrol doran w zwizku ze złoonym wnioskiem o płatno, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) informacji o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zalece pokontrolnych. 3. W przypadku stwierdzenia błdów w złoonym wniosku o płatno, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe dokona uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złoenia dodatkowych wyjanie w wyznaczonym terminie, w szczególnoci Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wezwa beneficjenta do złoenia kopii powiadczonych za zgodno z oryginałem dokumentów ksigowych dotyczcych Projektu. 4. Beneficjent zobowizuje si do usunicia błdów lub złoenia pisemnych wyjanie w wyznaczonym przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) terminie. 5. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatno, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacj o wyniku weryfikacji wniosku o płatno, przy czym informacja o zatwierdzeniu całoci lub czci wniosku o płatno powinna zawiera: 1) kwot wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 2) zatwierdzon kwot rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na rodki, o których mowa w 2 pkt 1 i 2 oraz wkładu własnego 29) wynikajc z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatno o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt W przypadku niezłoenia wniosku o płatno na kwot stanowic co najmniej 70% łcznej kwoty przekazanych wczeniej transz dofinansowania lub w terminie wynikajcym z harmonogramu płatnoci, od rodków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza si odsetki jak dla zaległoci podatkowych, liczone od dnia przekazania rodków do dnia złoenia wniosku o płatno. Powyszy przepis dotyczy wniosków o płatno, które zgodnie z harmonogramem płatnoci, o którym mowa w 8 ust. 1, składane s w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz kocowego wniosku o płatno. 7. Odsetki, o których mowa w ust. 6, podlegaj zwrotowi w pełnej wysokoci na rachunek wskazany przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia). 8. Beneficjent zobowizuje si uj kady wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatno przekazywanym do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w terminie do 3 miesicy od dnia jego poniesienia. 30) 9. Beneficjent zobowizany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w kocowym wniosku o płatno. 10. Kocowe rozliczenie projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez beneficjenta ostatecznych danych nt. realizacji wskanika efektywnoci zatrudnieniowej, nie póniej ni do 100 dni od zakoczenia realizacji projektu ) Naley poda liczb dni, przy czym okres nie powinien by dłuszy ni 10 dni roboczych (w przypadku projektów partnerskich, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wydłuy odpowiednio termin złoenia wniosku). Za termin złoenia wniosku o płatno do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) uznaje si termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. 29) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest zobowizany do wniesienia wkładu własnego. 30) Naley wykreli, w przypadku gdy Beneficjent nie jest jednostk sektora finansów publicznych. 125

126 1. Beneficjent ma obowizek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaj w zwizku z realizacj Projektu. 2. W przypadku gdy Projekt generuje na etapie realizacji przychody, beneficjent wykazuje we wnioskach o płatno warto uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu zgodnie z 8 ust. 12, z zastrzeeniem ust Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe wezwa Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie ni wskazany w 8 ust W przypadku naruszenia postanowie ust. 1-3, stosuje si odpowiednio przepisy Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) moe zawiesi uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególnoci w przypadku opónienia w realizacji Projektu wynikajcej z winy Beneficjenta, w tym opónie w składaniu wniosków o płatno w stosunku do terminów przewidzianych umow, 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu, 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz 4) na wniosek instytucji kontrolnych. 2. Zawieszenie płatnoci, o którym mowa w ust. 1, nastpuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 3. Uruchomienie płatnoci nastpuje po usuniciu lub wyjanieniu przyczyn wymienionych w ust. 1, w terminie okrelonym w 9 ust Jeeli na podstawie wniosków o płatno lub czynnoci kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, e dofinansowanie jest przez Beneficjenta: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 13. 2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), 3) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Beneficjent zobowizuje si do zwrotu całoci lub czci dofinansowania wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych. 2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane s zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorczenia wezwania do zapłaty na rachunki bankowe wskazane przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) w tym wezwaniu. 4. Beneficjent dokonuje równie zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot zgodnie z 18 ust. 4 oraz 27 ust Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych rodków, o których mowa w ust. 1 i 4, zgodnie z zaleceniami Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 6. Beneficjent zobowizuje si do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działa windykacyjnych. 31) Dotyczy wyłcznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, ogłoszonych na podstawie Planów działa, w któ8rych zostały wprowadzone kryteria wyboru projektów dotyczce efektywnoci zatrudnieniowej. Naley wykreli jeli nie dotyczy. 126

127 13a. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowoci finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999, warto projektu okrelona w aktualnym wniosku, o którym mowa w 3 ust. 1, ulega odpowiedniemu pomniejszeniu o kwot podlegajca zwrotowi. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy Beneficjent ma obowizek zachowania zasady trwałoci projektu, o której mowa w art. 57 rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/ , o ile przepisy dotyczce pomocy publicznej tak stanowi. 2. Beneficjent ma obowizek zachowania trwałoci rezultatów zgodnie z wnioskiem. 3. Beneficjent ma obowizek wykorzystywarodki trwałe nabyte w ramach projektu po zakoczeniu jego realizacji na działalno statutow lub przekaza je nieodpłatnie podmiotowi niedziałajcemu dla zysku. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych rodków ) 1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Beneficjenta, nie póniej ni w terminie 34) weksel in blanco wraz z wypełnion deklaracj wystawcy weksla in blanco 35). 2. Zwrot dokumentu stanowicego zabezpieczenie umowy nastpuje na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zatwierdzeniu kocowego wniosku o płatno w projekcie oraz jeli dotyczy zwrocie rodków niewykorzystanych przez Beneficjenta. Monitoring i kontrola Beneficjent zobowizuje si do: 1. niezwłocznego informowania w formie pisemnej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) o problemach w realizacji Projektu, w szczególnoci o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2. przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatno, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem informacji okrelonym w załczniku nr 2 do umowy; 3. zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucj szkoleniow w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostpnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informacj o kadym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej ni raz w miesicu. 1. W przypadku zlecania zada merytorycznych lub ich czci w ramach Projektu wykonawcy Beneficjent zobowizuje si do zastrzeenia w umowie z wykonawc prawa wgldu do dokumentów wykonawcy zwizanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Beneficjent zobowizuje si do przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo, z zastrzeeniem ust. 5, oraz do informowania Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwizanych z realizowanym Projektem Z uwzgldnieniem rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/ ) Nie dotyczy beneficjentów bdcych jednostkami sektora finansów publicznych. 34) Naley wskaza termin złoenia zabezpieczenia, przy czym zaleca si, aby termin nie przekraczał 15 dni roboczych od daty podpisania umowy, chyba e nie jest moliwe złoenie zabezpieczenia przez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we wskazanym terminie. 35) W przypadku gdy warto dofinansowania projektu przekracza limit okrelony w rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosuje si odpowiednio przepisy ww. rozporzdzenia. 127

128 3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalnoci przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowizuje si pisemnie poinformowa Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) o miejscu archiwizacji dokumentów zwizanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust W przypadku koniecznoci zmiany, w tym przedłuenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) powiadomi o tym pisemnie Beneficjenta przed upływem terminu okrelonego w ust. 2 i Dokumenty dotyczce pomocy publicznej udzielanej przedsibiorcom Beneficjent zobowizuje si przechowywa przez 10 lat, liczc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniajcy poufno i bezpieczestwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej Beneficjent zobowizuje si podda kontroli dokonywanej przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczca II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowoci realizacji Projektu. 2. Kontrola moe zosta przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w 5 ust. 4 36), w siedzibie Partnerów 37), jak i w miejscu realizacji Projektu. 3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wgldu we wszystkie dokumenty zwizane, jak i niezwizane z realizacj Projektu, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnoci wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty zwizane z czciami projektu realizowanymi bezporednio przez Partnerów i 38) wykonawców Projektu, przez cały okres ich przechowywania okrelony w 17 ust. 2 i Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mog prowadzi do korekty wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu Beneficjent zobowizuje si do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) wszelkich informacji i wyjanie zwizanych z realizacj Projektu, w terminie okrelonym w wezwaniu. 2. Przepisy ust. 1 stosuje si w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w 5 ust. 1 oraz w okresie wskazanym w 17 ust. 2 i Beneficjent jest zobowizany do współpracy z podmiotami zewntrznymi, realizujcymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarzdzajcej, Instytucji Poredniczcej lub Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) poprzez udzielanie kadorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbdnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Konkurencyjno wydatków 20a Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm.) oraz Zasady dotyczce prowadzenia postpowa o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze rodków EFS, stanowice załcznik do Wytycznych. 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad okrelonych w ust. 1 moe dokonywa korekt finansowych, zgodnie z dokumentem pt. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówie publicznych zwizane z realizacj projektów współfinansowanych ze rodków funduszy UE zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 maj zastosowanie równie do Partnerów. 20b ) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt bdzie realizowany wyłcznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent 37) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 38) Naley wykreli w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 39 Naley wykreli w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy nie s zobowizani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. 128

129 1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu Beneficjent stosuje zasad konkurencyjnoci w rozumieniu Wytycznych., 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zapisów w ust. 1 moe zastosowa korekty finansowe, zgodnie z dokumentem pt. Wytyczne dotyczce okrelania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjnoci dla wydatków współfinansowanych z EFS zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej]. 3. W przypadku projektów partnerskich ust. 1-2 maj zastosowanie równie do Partnerów. Ochrona danych osobowych Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartego pomidzy Instytucj Zarzdzajc i Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) z dnia.., nr oraz w zwizku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarzdzajcej, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, do dnia 31 grudnia 2020 r. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik jest zobowizany złoy owiadczenie, którego wzór stanowi załcznik nr 6 do umowy. Owiadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 3. Dane osobowe mog by przetwarzane przez Beneficjenta wyłcznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczoci w ramach Programu w zakresie okrelonym w załczniku nr 2 do umowy. 4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada urzdzenia i systemy informatyczne słuce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 5. Beneficjent nie decyduje o celach i rodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 6. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowizuje si do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) przekazuje Beneficjentowi. 7. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) dopuszcza przetwarzanie przez Beneficjenta powierzonych danych osobowych dodatkowo take w innym ni Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, e Beneficjent zapewni, e system informatyczny słucy do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania okrelone w rozporzdzeniu, o którym mowa w ust W stosunkach pomidzy Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) a Beneficjentem, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszcze regresowych, wszelk odpowiedzialno, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), za szkody wynikajce z wykorzystania przez Beneficjenta systemu informatycznego innego ni Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całoci Beneficjent. 9. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom 40 Naley wykreli w przypadku, gdy beneficjent i partnerzy s zobowizani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych. 41 Przypis wykrelono. 129

130 wykonujcym zadania zwizane z udzieleniem wsparcia i realizacj Projektu, w tym w szczególnoci realizujcym badania ewaluacyjne, jak równie podmiotom realizujcym zadania zwizane z kontrol, monitoringiem i sprawozdawczoci prowadzone w ramach Programu,, pod warunkiem niewyraenia sprzeciwu przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynicia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia) i pod warunkiem, e Beneficjent zawrze z kadym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umow powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 10. Beneficjent przed rozpoczciem przetwarzania danych osobowych podejmie rodki zabezpieczajce zbiór danych, o których mowa w art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporzdzeniu, o którym mowa w ust Do przetwarzania danych osobowych mog by dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 9, posiadajcy imienne upowanienie do przetwarzania danych osobowych. 12. Imienne upowanienia, o których mowa w ust. 11 s wane do dnia odwołania, nie póniej jednak ni do dnia 31 grudnia 2020 r. Upowanienie wygasa z chwil ustania zatrudnienia upowanionego pracownika. 13. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upowanie do przetwarzania danych osobowych. Upowanienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upowanienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upowanienia do przetwarzania danych osobowych zostały okrelone odpowiednio w załczniku nr 7 i 8 do umowy. 14. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II Stopnia) w imieniu Instytucji Zarzdzajcej umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoływania ich pracownikom upowanie do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku stosuje si odpowiednie postanowienia dotyczce Beneficjentów w tym zakresie. 15. Beneficjent prowadzi ewidencj pracowników upowanionych do przetwarzania danych osobowych w zwizku z wykonywaniem umowy. 16. Beneficjent jest zobowizany do podjcia wszelkich kroków słucych zachowaniu przez pracowników majcych dostp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufnoci. 17. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) o: 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaciwym uyciu; 2) wszelkich czynnociach z własnym udziałem w sprawach dotyczcych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególnoci przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzdami pastwowymi, policj lub przed sdem. 18. Beneficjent zobowizuje si do udzielenia Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia) lub Instytucji Zarzdzajcej, na kade ich danie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególnoci niezwłocznego przekazywania informacji o kadym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowizków dotyczcych ochrony danych osobowych. 19. Beneficjent umoliwi Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej lub podmiotom przez nie upowanionym, w miejscach, w których s przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodnoci z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporzdzeniem, o którym mowa w ust. 4, oraz z niniejsz umow przetwarzania powierzonych danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczciem kontroli. 20. W przypadku powzicia przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia) lub Instytucj Zarzdzajc wiadomoci o racym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiza wynikajcych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 130

131 z rozporzdzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej umowy, Beneficjent umoliwi Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej lub podmiotom przez nie upowanionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust Kontrolerzy Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II Stopnia), Instytucji Zarzdzajcej, lub podmiotów przez nie upowanionych, maj w szczególnoci prawo: 1) wstpu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upowanienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym s przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbdnych bada lub innych czynnoci kontrolnych w celu oceny zgodnoci przetwarzania danych osobowych z ustaw, rozporzdzeniem oraz niniejsz umow; 2) da złoenia pisemnych lub ustnych wyjanie oraz wzywa i przesłuchiwa pracowników w zakresie niezbdnym do ustalenia stanu faktycznego; 3) wgldu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych majcych bezporedni zwizek z przedmiotem kontroli oraz sporzdzania ich kopii; 4) przeprowadzania ogldzin urzdze, noników oraz systemu informatycznego słucego do przetwarzania danych osobowych. 22. Beneficjent jest zobowizany do zastosowania si do zalece dotyczcych poprawy jakoci zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporzdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II Stopnia), Instytucj Zarzdzajc lub przez podmioty przez nie upowanione albo przez inne instytucje upowanione do kontroli na podstawie odrbnych przepisów. 23. Przepisy ust stosuje si odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez Partnerów projektu z wyłczeniem Partnerów ponadnarodowych. 42) Obowizki informacyjne 1. Beneficjent zobowizuje si do prowadzenia działa informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujcych o finansowaniu realizacji projektu przez Uni Europejsk zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporzdzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcym przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci oraz uchylajcym rozporzdzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25) oraz rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiajcego szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajcego przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci oraz rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z , str. 4). 2. Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) udostpnia Beneficjentowi obowizujce logotypy do oznaczania Projektu. 3. Beneficjent zobowizuje si do umieszczania obowizujcych logotypów na dokumentach dotyczcych Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczcych Projektu oraz sprzcie finansowanym w ramach Projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci Wytycznych dotyczcych oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone s na stronie internetowej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia): [adres strony internetowej] oraz zobowizuje si podczas realizacji Projektu przestrzega okrelonych w nich reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, tj.: 22. 1) oznaczenia pomieszcze, w których prowadzony jest Projekt, 2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 3) informowania instytucji współpracujcych i społeczestwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i osignitych rezultatach Projektu. 42) Naley wykreli, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 131

132 5. Beneficjent zobowizuje si do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów udostpnianych przez Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w ust Beneficjent udostpnia Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia), Instytucji Poredniczcej i Instytucji Zarzdzajcej na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i udziela nieodpłatnie licencji niewyłcznej, obejmujcej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjciowych, materiałów audio-wizualnych oraz prezentacji dotyczcych Projektu Prawa autorskie 1. Beneficjent zobowizuje si do zawarcia z Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) odrbnej umowy przeniesienia autorskich praw majtkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w ramach kwoty, o której mowa w W przypadku zlecania czci zada w ramach Projektu wykonawcy obejmujcych m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowizuje si do zastrzeenia w umowie z wykonawc, e autorskie prawa majtkowe do ww. utworu przysługuj Beneficjentowi. 23. Zmiany w Projekcie 1. Beneficjent moe dokonywa zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) nie póniej ni na 1 miesic przed planowanym zakoczeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 2. Beneficjent moe dokonywa przesuni w budecie projektu okrelonym we wniosku o sumie kontrolnej: 43) do 10% wartoci rodków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane s rodki jak i do zadania, na które przesuwane s rodki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez koniecznoci zachowania wymogu, o którym mowa w ust. 1. Przesunicia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mog: 24. 1) zwiksza łcznej wysokoci wydatków dotyczcych cross-financingu w ramach Projektu; 2) zwiksza łcznej wartoci zadania odnoszcego si do zarzdzania Projektem; 3) zwiksza łcznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu zarzdzajcego 44 Projektem; 4) wpływa na wysoko i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi w ramach Projektu; 45) 5) dotyczy kosztów rozliczanych ryczałtowo. 46) 3. W przypadku wystpienia oszczdnoci w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjnoci, przekraczajcych 10% rodków alokowanych na dane zadanie, mog one by wykorzystane przez Beneficjenta wyłcznie za pisemn zgod Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia). 4. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływajcych na wysoko wydatków kwalifikowanych w Projekcie, Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) ma prawo renegocjowa umow z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatno i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosignicia załoonych we wniosku rezultatów Projektu. 5. W sytuacji, gdy umowa zabezpieczenia projektu okrela, e warunkiem wanoci zabezpieczenia jest wyraenie zgody podmiotu udzielajcego zabezpieczenie na dokonanie zmian w Projekcie, Beneficjent zgłaszajc zmian do Instytucji Wdraajcej (Instytucji Poredniczcej II stopnia) 43) Naley poda numer sumy kontrolnej pierwotnej wersji wniosku. 44 Personel zarzdzajcy projektem rozumiany jest zgodnie z definicj zawart w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 45) Naley usun w przypadku gdy w ramach projektu nie bdzie udzielana pomoc publiczna. 46) Naley wykreli w przypadku gdy w ramach projektu wydatki nie s rozliczane ryczałtowo. 132

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL wraz z załącznikami WZÓR1)

Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL wraz z załącznikami WZÓR1) Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL wraz z załącznikami WZÓR1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PO KL WZÓR 1)

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PO KL WZÓR 1) Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PO KL WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.7 Wzór umowy o dofinansowanie programu

Załącznik nr 7.7 Wzór umowy o dofinansowanie programu Załącznik nr 7.7 Wzór umowy o dofinansowanie programu WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU SYTEMOWEGO REWITALIZACJA SPOŁECZNA Nr umowy: Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1)

Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1) Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu:

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 6.4 wzór umowy o dofinansowanie UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: /tytuł projektu/ w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

4) w 16 ust. 1 skreśla się wyrazy: 8 ust. 5 i

4) w 16 ust. 1 skreśla się wyrazy: 8 ust. 5 i Aneks nr 1 z dnia.. do umowy o dofinansowanie Projektu: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.08.02.02-12-002/08,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY ANEKS nr 3/2012 z dnia.. do umowy ramowej nr DPO-IV.042.1.2011 z 22 marca 2011r. na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ujednolicony WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Wzór umowy ujednolicony WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy ujednolicony WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

2 Nie dotyczy przypadku gdy Projekt systemowy nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

2 Nie dotyczy przypadku gdy Projekt systemowy nie jest realizowany w ramach partnerstwa. WZÓR czerwiec 2014 dla projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu systemowego:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 673/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 673/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2011 r. Uchwała Nr 673/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 2917/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

- Wzór - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

- Wzór - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI - Wzór - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-006/10-00 Umowa o dofinansowanie Projektu: Modernizacja zarządzania oraz szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy kwoty ryczałtowe WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Wzór umowy kwoty ryczałtowe WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy kwoty ryczałtowe WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI

Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI Załcznik nr 28 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIBIORCZOCI w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci

Bardziej szczegółowo

Decyzja w sprawie przyjęcia do realizacji projektu

Decyzja w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 242/3501/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego Decyzja w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 WZÓR 1) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13

Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Prawa i obowiązki Województwa Zachodniopomorskiego/ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie UDA-POKL.09.02.00-32-100/13

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr. do zapytania ofertowego.. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dotyczy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 7.7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu Załącznik nr 7.7 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 2 ) UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu:

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pt.,,mój czas moja szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH POMIĘDZY WUP W TORUNIU I BENEFICJENTAMI W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych

do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik Nr 15 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Profilowana nr [*] POROZUMIENIE w sprawie zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Załącznik 13 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

WZÓR * maj 2009 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WZÓR * maj 2009 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR * maj 2009 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

a :... Nazwa instytucji lub organizacji (partner)

a :... Nazwa instytucji lub organizacji (partner) Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 2020 Działania 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER WZÓR 1

Załącznik 8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER WZÓR 1 Załącznik 8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr Umowy: Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Załącznik 9.11.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7: Projekt wzoru umowy o dofinansowanie projektu kwoty ryczałtowe WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1

Załącznik nr 7: Projekt wzoru umowy o dofinansowanie projektu kwoty ryczałtowe WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 Załącznik nr 7: Projekt wzoru umowy o dofinansowanie projektu kwoty ryczałtowe WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 6 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 5: Wzór umowy o dofinansowanie projektu WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim,

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo