Strategie zarz~dzania kapitatem obrotowym a wzrost wartosci MSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie zarz~dzania kapitatem obrotowym a wzrost wartosci MSP"

Transkrypt

1 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) " Gzegoz Michalski Akademia Ekonomiczna we Wocawiu Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 1 Wpowadzenie Zazdzanie inansami pzedsibioswa sawia sobie za eel maksymalizacj bogacwa jego wlascicieli Wynika ana z maksymalizacji waosci pzedsibioswa Male i sednie pzedsibioswa (dalej MSP) najczsciej ue s wyjkiem W najposszym ujciu 0 waosci pzedsibioswa decyduje suma zakualizowanych po koszcie kapialu pzyszlych oczekiwanych sumieni pieniznych geneowanych pzez pzedsibioswo Mozna zaleznosc pzedsawic na podsawie wzou 1: n CF Vp= l W' (1) gdzie: V p - waosc pzedsibioswa CF - waosc oczekiwanych pzeplywow pieniznych geneowanych pzez pzedsibioswo w okesie k - sopa dyskonowa wynikajca z koszu kapialu pzedsibioswa Maksymalizacj waosci MSP osiaga si pzez: dzenie do maksymalizacji oczekiwanych pzeplywow pieniznych minimalizacj koszu kapialu inansujcego dzialalnosc MS maksymalizacj okesu zycia pzedsibioswa (pzy zalozeniu ze bdzie ono pzez caly czas geneowac dodanie pzeplywy pienizne) : Saegie inansowania akyw6w biezcych Saegie inansowania akywow biezcych (ang alenaive cuen asse inancing policies) s zbioem kyeiow i egul pospowania podpozdkowanych ealizacji celu jakim jes pomnazanie bogacwa wlascicieli koymi kieuj si zazdzajcy MSP w akcie podejmowania decyzji odnoszcych si do zdobywania

2 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 91 sodk6w na inansowanie biezsccych i pzyszlych pozeb oaz okeslania sposob6w i kieunk6w wykozysania ych sodk6w pzy uwzgldnieniu znanych zazscdowi szans oganiczen i ZwiBcZk6w z ooczeniem Saegie akie SSc wypadko- WSc ynkowych waunk6w i osobisych sklonnosci zazscdu (pzede wszyskim sklonnosci do ponoszenia yzyka) W opaciu 0 nisc zazscd wyznacza odpowiednisc suku biezsccych akyw6w i z6dla ich inansowania Mozliwe jes zasosowanie pzez MSP jednej z zech saegii inansowania akyw6w biezsccych: 1) agesywnej polegajsccej na ym ze znaczna czsc salego i calosc zmiennego zapozebowania pzedsibioswa na z6dla inansowania zwibczane z akywami biezsccymi pochodzi z inansowania k6koeminowego; Rysunek 1 Agesywna saegia inansowania akyw6w biezqcych waosc w zloych akywa biezijce / zmienna czsc akywow biezijcych inansowanie dlugoeminowe sala czsc akywow biezijcych i akywa wale czas Zodlo: opacowanie wlasne ) umiakowanej pzy k6ej zmieza si do dososowaniu okesu na jaki pozebne jes inansowanie do dlugosci okesu na jaki pozebne ssc pzedsibioswu dane akywa W wyniku akiego podejscia sala czsc akyw6w biezsccych inansowana jes w opaciu 0 kapial dlugoeminowy naomias zmienna czsc ych akyw6w inansowana jes kapialem k6koeminowym;

3 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 9 Gzegoz Michalski Rysunek Umiakowana saegia inansowania akyw6w biezijcych Ị waosc ;" w zloych akywa biezqce inansowanie dlugoeminowe ' - czas ---- zmienna czsc akyw6w biezqcych : sala czsc akyw6w biezqcych aka + wale + Z6dlo: opacowanie wlasne + 3) konsewaywnej polegajcej na yo ze zaowno waly jak i zmienny san akywow biezcych jes uzymywany w opaciu 0 inansowanie dlu- goeminowe + Rysunek 3 Konsewaywna saegia inansowania akyw6w biezijcych waosc w zloych inansowanie dlugoeminowe zmienna a ywow czsc ""'" k biezqcych sala czsc akyw6w biezqcych aa wale czas Z6dlo: opacowanie wlasne

4 " Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem oboowym a wzos waości MŚP in Polish) Sudia i Pace Kolegium Zaządzania i Finansów Zeszy Naukowy 55 SGH Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 93 - Pzyklad 1 Zazd pzedsibioswa xyz zasanawia si nad wyboem saegii inansowania akywow Wiadomo ponad o ze do wybon mozna podejsc w jeden na dwa sposoby: 1) maksymalizujc enownosc kapialu wlasnego ) minimalizujc yzyko Zysk pzed odsekami i opodakowaniem (EBT) w pzypadku kazdej sa- egii wynosi zloych Piewonie pzedsibioswo moze inansowac si dlugiem dlugoeminowym 0 koszcie (kdd) 18% oaz kedyem kokoemi- nowym 0 koszcie (kkk) 1% Zadluzenie caikowie pzedsibioswa o zloych naomias kapial wlasny o zloych Udzial dlugu dlugoemi- nowego w pzypadku saegii agesywnej wynosi 40% dlugu w pzypadku sa- egii umiakowanej udzial en wynosi 70% a dla saegii konsewaywnej 100% Wiadomo ze w wyniku osaniego zalamania na ynku kedyow mial miejsce gwalowny wzos kokoeminowych sop pocenowych 0 10 punkow pocenowych pzy analogicznym wzoscie sop dlugoeminowych 0 3 punky po- cenowe Nalezy uwzgldnic mozliwosc powozenia si podobnej syuacji Pzed- sibioswo placi podaek dochodowy na poziomie 7% Tabela 1 Renownosc kapiau wasnego pzedsibioswa XYZ dla kazdej do- spnej saegii inansowania akyw6w biezcych dla syuacji nomalnej (w zoych) Ag esywn a Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki* EBT N = (1-07) x EBT ROE 8% 797% 774% * Odseki = kdd x wielkosc dlugu dlugoeminowego + kkk x wielkosc kedyu k6koeminowego gdzie: N - zysk neo EBT - zysk pzed opodakowaniem ROE - enownosc kapialu wlasnego ZOdlo: dane hipoeyczne Jak widac z abeli 1 w pzypadku kieowania si maksymalizacj enow nosci kapialu wlasnego zazd pzedsibioswa powinien wybac saegi agesywn gwaanujc najwyzsz ROE Aby dokonac yzyka zwiazanego z mozliwymi dla pzedsibioswa saegiami inansowania akywow biezcych nalezy oszacowac pawdopodobne ROE w pzypadku wzosu sop pocenowych

5 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 94 Gzegoz Michalski Tabela ROE pzedsibioswa XYZ dla kazdej dospnej saegii inansowa- nia akywow biezijcych dla podwyzszonych sop pocenowych (w zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT i J ROE 681 % 709% 735% Z6dlo: dane hipoeyczne Jak widac nagia zmiana s6p pocenowych jes powodem spadku ROE i co wazniejsze w akiej syuacji saegia konsewaywna chaakeyzuje si wyzsz ROE od saegii agesywnej Aby odpowiedziec na pyanie k6a saegia zwizana jes z wyzszym yzykiem nalezy obliczyc wsp6lczynnik zmiennosci inomujcy 0 ym jaki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE: i X [(08- )+ ( ; 0681) vroea = = 0053 [ ] - i X ( ; 0709) + ( !09) vroeu = 0016 [ ] - i X (0774-0?74 ; 0735) + ( ; 0735) - - vroek Ị W zwizku z ym ze saegia konsewaywna wiaie si z najnizszym po- ziomem wsp6lczynnika zmiennosci inomujcym 0 poziomie yzyka kieujc si jego minimalizacj nalezy wybac saegi konsewaywn : : 3 Saegie inwesowania w akywa biezce Saegie inwesowania w akywa biezce (ang alenaive cuen asses invesmen policies) s sosowanymi pzez pzedsibioswo sposobami podejscia do kszalowania wielkosci i sukuy akyw6w biezcych sniej zy podsawo- we saegie: "

6 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem : Waszawa 005 SSN: Saegie p zazqdzania 3 imes cied kapiaem (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) oboowym a wzos waosci MSP 95 1) agesywna polegajaca na minimalizowaniu poziomu skladnikow zeczo- -c wych akywow i sosowania esykcyjnego podejscia do udzielania ke- 4 dyu kupieckiego; ) umiakowana polegajaca na uzymywaniu akywow biezacych a w szcze- golnosci zapasow i sodkow pieniznych na pzecinym poziomie; 3) konsewaywna wiazaca si z uzymywaniem wysokiego poziomu ak- ywow biezacych (a w szczegolnosci zapasow i sodkow pieniznych) w pzedsibioswie oaz posiadania wysokiego poziomu naleznosci po * -_ pzez sosowanie libealnego podejscia do sciagania naleznych kwo od odbiocow Pzyklad Zazad pzedsibioswa OPQ usiluje usalic opymalny po- - ziom akywow biezacych na nadchodzacy ok Oczekuje wzosu pzychodow ze J spzedazy do poziomu okolo zloych w wyniku powadzonej wlasnie ozbudowy inasukuy Waosc akywow walych o zloych Pzedsibioswo chce uzymac sop zadluzenia na poziomie 65% Koszy odsekowe pzedsibioswa sa obecnie na poziomie 6% ocznie pzy comiesicznej kapializacji odseek zaowno dla koko jak i dla dlugoeminowego dlugu Pzedsibioswo ma zy mozliwosci co do pognozowanego poziomu ak- ywow biezacych: a) agesywna saegi wymagajaca akywow biezacych na po- ziomie 40% pognozowanych pzychodow ze spzedazy b) umiakowana sae- gi zwiazana z uzymywaniem akywow biezacych na poziomie 50% pzychodow i ze spzedaiy c) konsewaywna saegi koa wymaga biezacych akywow na poziomie 65% pzychodow ze spzedaiy Pzedsibioswo spodziewa si zysku :; pzed splaa odseek i opodakowaniem w wysokosci 5% calkowiych wplywow l ze spzedazy Nalezy oszacowac oczekiwana enownosc kapialu wlasnego dla kazdego ' poziomu akywow biezacych (zaklada si eekywna sop opodakowania na poziomie 7%) Naspnie powinno zwocic si uwag na zmiany ogolnego yzyka imy pzy kaidej z ych mozliwych saegii i Piewszym kokiem jes skonsuowanie bilansu pzedsibioswa dla kaz- dej z dospnych saegii (abela 3) Naspnie na podsawie posiadanych danych nalezy oszacowac oczekiwa- ny poziom enownosci kapialu wlasnego dokonane o zosanie w abeli 4 Jak widac jesli pzedsibioswo OPQ kieuje si maksymalizacja ROE powinno WYbc saegi esa?czewana enownosc kapiu wlasne- go dla saegl agesywnej Jes najwyzsza 1 wynos 6985% dla umlakowanej 5965% oaz dla konsewaywnej 485%

7 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 96 Gzegoz Michalski Tabela 3 Bilans pzedsibioswa OPO dla kazdej z dospnych saegii inwe-! sowania w akywa biezce (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna Akywa wale Akywa biezce Akywa calkoe Kapial wlasny Kapial obcy Pasywa calkowie Z6dlo: dane hipoeyczne Tabela 4 ROE pzedsibioswa OPO dla kazdej dospnej saegii inwesowania w akywa biezce (w ysicach zoych) Ị Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE 6985% 5965% 485% Z6dlo: dane hipoeyczneo W celu spawdzenia jak zmienia si yzyko zwizane z kazd z ych saegii nalezy obliczyc wplyw obnizenia si pzychod6w ze spzedazy i wzosu sopy pocenowej zwianej z kedyem na ROE Zal6zmy ze mozliwy jes spadek EBT wynikajcy ze spadku pzychod6w ze spzedazy w aki spos6b ze dla saegii agesywnej wyniesie on zloych dla umiakowanej zloych dla konsewaywnej zloych oaz wzos opocenowania do 8% ocznie pzy comiesicznej kapializacji odseek Tabela 5 zawiea odpowiednie obliczenia Tabela 50 ROE pzedsibioswa OPO dla kazdej dospnej saegii inweso- wania w akywa biezce w pzypadku nizszych pzychod6w ze spzedazy ) (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE % 3173% ZOdlo: dane hipoeyczne

8 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 97 ḟ 1 Nasnie nalezy obliczyc wsp6!czynnik zmiennosci inonnl1i'cy 0 -- ki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE:! X [( )+ (0393- QQ)] - vroea = "! X [( Q-;-QJ:-:!! )] - : Q:?-;-QJ:-:!!) + ( VROEU = ! X [( )+ (0173- Q)] - vroek= i- Ponownie najmniejsze yzyko zwizane jes ze sosowaniem saegii konsewa ywn ej 4 Saegie kapiau oboowego neo Saegie kapialu oboowego (ang alenaive woking capial policies) s so- sowanymi pzez pzedsibioswo sposobami podejscia do inwesowania i inansowania akywow biezcych Wynikaj one z uwzgldnienia zaowno saegii in- wesowania w akywa oboowe jak i saegii inansowania akywow oboowych omowionych w dwoch popzednich punkach sniej zy podsawowe odzaje saegii: 4 1) agesywna koa chaakeyzuje si niskim poziomem akywow biez cych i wysokim poziomem pasywow biezcych ZwiBcZany z ni jes koki ckl wesji odkow pieniznyc ikajcy z niskiego pozio naleznoscl 1 wysokiego pozlomu zobowlbczan Poclqga o za sob zmmej- szenie koszow opeacyjnych a co za ym idzie mozliwosc osiqgania lep- szych wynikow inansowych Z posiadania wysokiego poziomu pasywow biezcych wynikaj (w nomalnych waunkach) nizsze odseki lecz ownoczesnie wyzszy poziom yzyka; T

9 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 98 Gzegoz Michalski Rysunek 4 Kozysci i yzyko zwiqzane ze saegiami kapiau oboowego Kozysci > A U K Ryzyko Oznaczenia: K - saegia konsewaywna U - saegia umiakowana A - saegia agesywna Z6dlo: W Plua Planowanie s 49 ) umiakowana polegajaca na dopasowywaniu sukuy eminowej akywow i pasywow Jako ozwiazanie posednie chaakeyzuje si usednio- ' nymi koszami i kozysciamij Rysunek 5 Saegie kapiau oboowego neo Akywa Pasywa Akywa Pasywa Akywa Pasywa Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce! Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- minowe minowe minowe minowe minowe minowe Agesywna Umiakowana Konsewaywna ) Z6dlo: W Plua Planowanie inansowe w pzedsibioswie PWE Waszawa 1999 s 47 3) konsewaywna wiazaca si z wysokimi poziomami akywow biezacych pzy niskim poziomie pasywow biezacych Skukiem jes wzos koszow opeacyjnych i osiaganie slabszych wynikow inansowych jako skuek dluz- szego cyklu konwesji sodkow pieniznych Wiksze dlugoeminowe i-

10 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 99 nansowanie w miejsce kokoeminowego skukuje wzosem koszow ii nansowych pzy ownoczesnie nizszym yzyku Pzyklad 3 Zazd pzedsibioswa ABX zasanawia si nad wyboem saegii kapialu oboowego neo Pognozowane pzychody ze spzedazy wy- nosz zloych Zazd maze kieowac si: 1) maksymalizacj ROE ) minimalizacj yzyka - Zysk pzed odsekami i opodakowaniem w pzypadku kazdej saegii wy- nasi zloych Piewonie pzedsibioswo maze inansowac si dlugiem dlugoeminowym 0 koszcie 14% oaz kedyem kokoeminowym 0 koszcie 11% Waosc akywow walych pzedsibioswa o zloych Zazd pzedsibioswa zamieza uzymac sop zadluzenia na poziomie 60% Pzedsibio- swo ma zy mozliwosci co do pognozowanego poziomu akywow biezcych: 40% 50% oaz 65% pzychodow ze spzedazy Udzial dlugu dlugoeminowego w pzypadku saegii agesywnej wyno- si 30% dlugu w pzypadku saegii umiakowanej udzial en wynosi 50% a dla saegii konsewaywnej 75% W pzeszlosci odnoowano zalamanie na ynku kedyow w wyniku k6ego mial miejsce gwalowny wzos kokoeminowych sop pocenowych 0 6 punk6w pocenowych pzy analogicznym wzoscie sop " dlugoeminowych 0 1 punk pocenowy Nalezy uwzgldnic mozliwosc powo- zenia si w pzypadku zapasci na ynku podobnej syuacji pzy ownoczesnym i spadku zysku pzed odsekami i opodakowaniem 0 0% dla saegii agesywnejo 15% dla saegii umiakowanej i 10% dla saegii konsewaywnej Pzed- sibioswo placi podaek dochodowy na poziomie 7% W piewszej kolejnosci nalezy skonsuowac bilans pzedsibioswa ilia kaz- dej z dospnych saegii Tabela 6 Bilans pzedsibioswa ABX dla kazdej z dospnych saegii kapi- au oboowego (w ysiqcach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna - AJkywa wale AJkywa biezce AJkywa calkoe Kapial wlasny Dug dlugoeminowy Kedy k6koeminowy Pasywa calkoe Z6dlo: dane hipoeyczne

11 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 100 Gzegoz Michalski Naspnie na podsawie posiadanych danych nalezy oszacowac oczekiwa- ny poziom enownosci kapialu wlasnego J Tabela 7 ROE pzedsibioswa ABX dla kazdej dospnej saegii kapiau oboowego neo (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna > EBT Odseki EBT ' N = (1-07) x EBT ROE 3764% 3% 511% Z6dlo: dane hipoeyczne Jak widac jesli pzedsibioswo ABX kieuje si maksymalizacj ROE powinno wybac saegi agesywn Oczekiwana enownosc kapialu wlasne- go dla saegii agesywnej jes najwyzsza i wynosi 3764% dla umiakowanej 3% oaz dla konsewaywnej 511 % W celu spawdzenia jak zmienia si yzyko zwibczane z kazd z ych sa- egii dla pzedsibioswa ABX nalezy obliczyc wplyw obnizenia si pzychod6w ze spzedazy i wzosu sopy pocenowej zwibczanej z kedyem na ROE Tabe- la 8 zawiea odpowiednie obliczenia Tabela 8 ROE pzedsibioswa ABX dla kazdej dospnej saegii kapiau oboowego neo w pzypadku nizszych pzychod6w ze spzedazy (w ysi- cach zoych) ) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE 64% 15% 187% Z6dlo: dane hipoeyczne Naspnie nalezy obliczyc wsp61czynnik zmiennosci inomujcy 0 yo ja- ki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE: -! x [( )+ (064 - QJn-:;Q! )] - VROEA !

12 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazqdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 101 vroeu x [(03 - QJm)+ (015 - QJm)] = = 0019; X [( :!!1-;_) + ( Q!!pm)] vroek= = Jak widac na podsawie wsp6lczynnika zmiennosci mozna swiedzic ze najmejsze yzyko zwi\;zane jes ze sosowaniem saegii konsewaywnej 5 Podsumowanie Pzedsawione w aykule saegie zazdzania kapialem oboowym neo maj wplyw na waosc MSP: Maksymalizacj waosci MSP osiaga si midzy innymi pzez dzenie do maksymalizacji oczekiwanych opeacyjnych pzeplyw6w pieniznych k6e szacowane s na podsawie 6wnania : CF = (CR - KSba- KZ - Dep) x ( - T) + Dep - L\NWC () kapialu gdzie: CF - opeacyjne pzepiywy pienizne CR - pzychody ze spzedazy KSba - koszy sale bez amoyzacji KZ - koszy zmienne Dep - amoyzacja T - sopa opodakowania LWWC - pzyos kapialu oboowego neo Jak widac omula na podsawie k6ej szacowane s pzeplywy pienizne zawiea pzyos kapialu oboowego neo 1m jes on nizszy - ym wyzsze pzeplywy pienizne bd geneowane pzez pzedsibioswo Najnizszy poziom oboowego neo gwaanuj saegie agesywne Kolejnym czynnikiem wplywajcym na wzos waosci pzedsibioswa jes minimalizacja koszu kapialu inansujcego dzialalnosc MSP: Z jednej sony saegie agesywne wib;z si z niskim zaangazowaniem dozszego kapialu dlugoeminowego Z ich sosowania w sabilnych waunkach wynika maksymalizacja waosci MSP: R6wnoczesnie w niesabilnych waunkach wzasa znacz-

13 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 1 Q Gzegoz Michalski ) nie yzyko a pzez o kosz kapialu (gdyz jego dosawcy domagaj si wyzszej ) sopy zwou z ego kapialu) Osanim elemenem wplywajcym na wzos waosci MSP jes maksyma- ) lizacja okesu zycia pzedsibioswa (pzy zalozeniu ze bdzie ono pzez caly czas geneowac dodanie pzeplywy pienizne) Osia si go popzez minimali- zacj yzyka - a o najnizsze jes w saegiach konsewaywnych Szczegolnie ) ujawnia si o w niesabilnych waunkach na ynku ) 6 Bibliogaia ) 1 Chong Y Y Bown E M Zazdzanie yzykiem pojeku DW ABC Kakow ) 001 Holliwell inansowym J Ryzyko KE Libe inansowe Waszawa Meody 001 idenyikacji i zazdzania yzykiem ) 3 Jajuga K Analiza i zazdzanie yzykiem - podejscia eoeyczne i wyzwania ' pakyczne "Rynek Teminowy" N s Kaczmaek T T Zazdzanie yzykiem handlowym inansowym podukcyj- nym dla pakykow ODDK Gdansk 00 5 Osowska E Ryzyko pojekow inwesycyjnych PWE Waszawa 00 6 Plua W Planowanie inansowe w pzedsibioswie PWE Waszawa Rawls S W Smihson C W Saegic Risk Managemen "Jounal o Applied Copoae Finance" Vol N 4 zima 1990 l 8 Smaga E Ryzyko i zwo w inwesycjach FRR w Polsce Waszawa Smihson C W Smih C W Wilod D S Zazdzanie yzykiem inanso wym insumeny pochodne inzynieia inansowa i maksymalizacja waosci DW ABC Kakow 000 ""'\A - -i "' ;;;;";l"- c}"e-i " l "':"CiY ;=::; "'i J } p;jcii $;i:ii

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE KOMISJA NAUK EKONOM ICZNYCH I SAYSYKI KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA M O D RZEW SKIEG O FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA Vol. LII WYDAWNICWO ODDZIAŁU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jrzy Czsław Ossowski Kadra Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Wydział Zarzdzania i Ekonomii Polichnika Gdaska I Sminarium Naukow Kadry Ekonomii i Zarzdzania Przdsibiorswm Polichniki Gdaskij n.: GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ż Ż Polsce" Broker posiada bardzo nietypowy interfejs uiytkownika. Pzedmiotem transakcji na jego p atformie s opcje krotkoterminowe (nawet ki kusekundowe) na pary wa utowe ub na dostarczany przez brokera

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Warszawa pazdziernik 1997 2 SPIS TRESCI: ENGLISH SUMMARY 3 1. FUNDUSZE INWESTYCYJNE A EMERYTALNE 5 1.1 Fundusze

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Jacek Makowski Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Cele i strategia Czy warto rozwodzić się nad zagadnieniem wyznaczania celów w życiu? Uff, brzmi filozo ficznie i ciężko, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem

Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem Izabela Sangierska 1, Wanda Hors-Sikorska 2 1 Kaedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Maerii i Chorób Wewnęrznych, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Kaedra i Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,...

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,... ...,... l I { 86 NADEZDAPELCOVA [14] Peskovä J., Cile humanitniho vzdelani V soucasne dobe u nas, [w:] Vybrane spisy Jaroslavy Peskove, red. A. Hogenovä, D. Krämsk;l, D. Rybäk, Pedagogickä fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo