Strategie zarz~dzania kapitatem obrotowym a wzrost wartosci MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategie zarz~dzania kapitatem obrotowym a wzrost wartosci MSP"

Transkrypt

1 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) " Gzegoz Michalski Akademia Ekonomiczna we Wocawiu Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 1 Wpowadzenie Zazdzanie inansami pzedsibioswa sawia sobie za eel maksymalizacj bogacwa jego wlascicieli Wynika ana z maksymalizacji waosci pzedsibioswa Male i sednie pzedsibioswa (dalej MSP) najczsciej ue s wyjkiem W najposszym ujciu 0 waosci pzedsibioswa decyduje suma zakualizowanych po koszcie kapialu pzyszlych oczekiwanych sumieni pieniznych geneowanych pzez pzedsibioswo Mozna zaleznosc pzedsawic na podsawie wzou 1: n CF Vp= l W' (1) gdzie: V p - waosc pzedsibioswa CF - waosc oczekiwanych pzeplywow pieniznych geneowanych pzez pzedsibioswo w okesie k - sopa dyskonowa wynikajca z koszu kapialu pzedsibioswa Maksymalizacj waosci MSP osiaga si pzez: dzenie do maksymalizacji oczekiwanych pzeplywow pieniznych minimalizacj koszu kapialu inansujcego dzialalnosc MS maksymalizacj okesu zycia pzedsibioswa (pzy zalozeniu ze bdzie ono pzez caly czas geneowac dodanie pzeplywy pienizne) : Saegie inansowania akyw6w biezcych Saegie inansowania akywow biezcych (ang alenaive cuen asse inancing policies) s zbioem kyeiow i egul pospowania podpozdkowanych ealizacji celu jakim jes pomnazanie bogacwa wlascicieli koymi kieuj si zazdzajcy MSP w akcie podejmowania decyzji odnoszcych si do zdobywania

2 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 91 sodk6w na inansowanie biezsccych i pzyszlych pozeb oaz okeslania sposob6w i kieunk6w wykozysania ych sodk6w pzy uwzgldnieniu znanych zazscdowi szans oganiczen i ZwiBcZk6w z ooczeniem Saegie akie SSc wypadko- WSc ynkowych waunk6w i osobisych sklonnosci zazscdu (pzede wszyskim sklonnosci do ponoszenia yzyka) W opaciu 0 nisc zazscd wyznacza odpowiednisc suku biezsccych akyw6w i z6dla ich inansowania Mozliwe jes zasosowanie pzez MSP jednej z zech saegii inansowania akyw6w biezsccych: 1) agesywnej polegajsccej na ym ze znaczna czsc salego i calosc zmiennego zapozebowania pzedsibioswa na z6dla inansowania zwibczane z akywami biezsccymi pochodzi z inansowania k6koeminowego; Rysunek 1 Agesywna saegia inansowania akyw6w biezqcych waosc w zloych akywa biezijce / zmienna czsc akywow biezijcych inansowanie dlugoeminowe sala czsc akywow biezijcych i akywa wale czas Zodlo: opacowanie wlasne ) umiakowanej pzy k6ej zmieza si do dososowaniu okesu na jaki pozebne jes inansowanie do dlugosci okesu na jaki pozebne ssc pzedsibioswu dane akywa W wyniku akiego podejscia sala czsc akyw6w biezsccych inansowana jes w opaciu 0 kapial dlugoeminowy naomias zmienna czsc ych akyw6w inansowana jes kapialem k6koeminowym;

3 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 9 Gzegoz Michalski Rysunek Umiakowana saegia inansowania akyw6w biezijcych Ị waosc ;" w zloych akywa biezqce inansowanie dlugoeminowe ' - czas ---- zmienna czsc akyw6w biezqcych : sala czsc akyw6w biezqcych aka + wale + Z6dlo: opacowanie wlasne + 3) konsewaywnej polegajcej na yo ze zaowno waly jak i zmienny san akywow biezcych jes uzymywany w opaciu 0 inansowanie dlu- goeminowe + Rysunek 3 Konsewaywna saegia inansowania akyw6w biezijcych waosc w zloych inansowanie dlugoeminowe zmienna a ywow czsc ""'" k biezqcych sala czsc akyw6w biezqcych aa wale czas Z6dlo: opacowanie wlasne

4 " Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem oboowym a wzos waości MŚP in Polish) Sudia i Pace Kolegium Zaządzania i Finansów Zeszy Naukowy 55 SGH Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 93 - Pzyklad 1 Zazd pzedsibioswa xyz zasanawia si nad wyboem saegii inansowania akywow Wiadomo ponad o ze do wybon mozna podejsc w jeden na dwa sposoby: 1) maksymalizujc enownosc kapialu wlasnego ) minimalizujc yzyko Zysk pzed odsekami i opodakowaniem (EBT) w pzypadku kazdej sa- egii wynosi zloych Piewonie pzedsibioswo moze inansowac si dlugiem dlugoeminowym 0 koszcie (kdd) 18% oaz kedyem kokoemi- nowym 0 koszcie (kkk) 1% Zadluzenie caikowie pzedsibioswa o zloych naomias kapial wlasny o zloych Udzial dlugu dlugoemi- nowego w pzypadku saegii agesywnej wynosi 40% dlugu w pzypadku sa- egii umiakowanej udzial en wynosi 70% a dla saegii konsewaywnej 100% Wiadomo ze w wyniku osaniego zalamania na ynku kedyow mial miejsce gwalowny wzos kokoeminowych sop pocenowych 0 10 punkow pocenowych pzy analogicznym wzoscie sop dlugoeminowych 0 3 punky po- cenowe Nalezy uwzgldnic mozliwosc powozenia si podobnej syuacji Pzed- sibioswo placi podaek dochodowy na poziomie 7% Tabela 1 Renownosc kapiau wasnego pzedsibioswa XYZ dla kazdej do- spnej saegii inansowania akyw6w biezcych dla syuacji nomalnej (w zoych) Ag esywn a Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki* EBT N = (1-07) x EBT ROE 8% 797% 774% * Odseki = kdd x wielkosc dlugu dlugoeminowego + kkk x wielkosc kedyu k6koeminowego gdzie: N - zysk neo EBT - zysk pzed opodakowaniem ROE - enownosc kapialu wlasnego ZOdlo: dane hipoeyczne Jak widac z abeli 1 w pzypadku kieowania si maksymalizacj enow nosci kapialu wlasnego zazd pzedsibioswa powinien wybac saegi agesywn gwaanujc najwyzsz ROE Aby dokonac yzyka zwiazanego z mozliwymi dla pzedsibioswa saegiami inansowania akywow biezcych nalezy oszacowac pawdopodobne ROE w pzypadku wzosu sop pocenowych

5 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 94 Gzegoz Michalski Tabela ROE pzedsibioswa XYZ dla kazdej dospnej saegii inansowa- nia akywow biezijcych dla podwyzszonych sop pocenowych (w zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT i J ROE 681 % 709% 735% Z6dlo: dane hipoeyczne Jak widac nagia zmiana s6p pocenowych jes powodem spadku ROE i co wazniejsze w akiej syuacji saegia konsewaywna chaakeyzuje si wyzsz ROE od saegii agesywnej Aby odpowiedziec na pyanie k6a saegia zwizana jes z wyzszym yzykiem nalezy obliczyc wsp6lczynnik zmiennosci inomujcy 0 ym jaki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE: i X [(08- )+ ( ; 0681) vroea = = 0053 [ ] - i X ( ; 0709) + ( !09) vroeu = 0016 [ ] - i X (0774-0?74 ; 0735) + ( ; 0735) - - vroek Ị W zwizku z ym ze saegia konsewaywna wiaie si z najnizszym po- ziomem wsp6lczynnika zmiennosci inomujcym 0 poziomie yzyka kieujc si jego minimalizacj nalezy wybac saegi konsewaywn : : 3 Saegie inwesowania w akywa biezce Saegie inwesowania w akywa biezce (ang alenaive cuen asses invesmen policies) s sosowanymi pzez pzedsibioswo sposobami podejscia do kszalowania wielkosci i sukuy akyw6w biezcych sniej zy podsawo- we saegie: "

6 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem : Waszawa 005 SSN: Saegie p zazqdzania 3 imes cied kapiaem (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) oboowym a wzos waosci MSP 95 1) agesywna polegajaca na minimalizowaniu poziomu skladnikow zeczo- -c wych akywow i sosowania esykcyjnego podejscia do udzielania ke- 4 dyu kupieckiego; ) umiakowana polegajaca na uzymywaniu akywow biezacych a w szcze- golnosci zapasow i sodkow pieniznych na pzecinym poziomie; 3) konsewaywna wiazaca si z uzymywaniem wysokiego poziomu ak- ywow biezacych (a w szczegolnosci zapasow i sodkow pieniznych) w pzedsibioswie oaz posiadania wysokiego poziomu naleznosci po * -_ pzez sosowanie libealnego podejscia do sciagania naleznych kwo od odbiocow Pzyklad Zazad pzedsibioswa OPQ usiluje usalic opymalny po- - ziom akywow biezacych na nadchodzacy ok Oczekuje wzosu pzychodow ze J spzedazy do poziomu okolo zloych w wyniku powadzonej wlasnie ozbudowy inasukuy Waosc akywow walych o zloych Pzedsibioswo chce uzymac sop zadluzenia na poziomie 65% Koszy odsekowe pzedsibioswa sa obecnie na poziomie 6% ocznie pzy comiesicznej kapializacji odseek zaowno dla koko jak i dla dlugoeminowego dlugu Pzedsibioswo ma zy mozliwosci co do pognozowanego poziomu ak- ywow biezacych: a) agesywna saegi wymagajaca akywow biezacych na po- ziomie 40% pognozowanych pzychodow ze spzedazy b) umiakowana sae- gi zwiazana z uzymywaniem akywow biezacych na poziomie 50% pzychodow i ze spzedaiy c) konsewaywna saegi koa wymaga biezacych akywow na poziomie 65% pzychodow ze spzedaiy Pzedsibioswo spodziewa si zysku :; pzed splaa odseek i opodakowaniem w wysokosci 5% calkowiych wplywow l ze spzedazy Nalezy oszacowac oczekiwana enownosc kapialu wlasnego dla kazdego ' poziomu akywow biezacych (zaklada si eekywna sop opodakowania na poziomie 7%) Naspnie powinno zwocic si uwag na zmiany ogolnego yzyka imy pzy kaidej z ych mozliwych saegii i Piewszym kokiem jes skonsuowanie bilansu pzedsibioswa dla kaz- dej z dospnych saegii (abela 3) Naspnie na podsawie posiadanych danych nalezy oszacowac oczekiwa- ny poziom enownosci kapialu wlasnego dokonane o zosanie w abeli 4 Jak widac jesli pzedsibioswo OPQ kieuje si maksymalizacja ROE powinno WYbc saegi esa?czewana enownosc kapiu wlasne- go dla saegl agesywnej Jes najwyzsza 1 wynos 6985% dla umlakowanej 5965% oaz dla konsewaywnej 485%

7 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 96 Gzegoz Michalski Tabela 3 Bilans pzedsibioswa OPO dla kazdej z dospnych saegii inwe-! sowania w akywa biezce (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna Akywa wale Akywa biezce Akywa calkoe Kapial wlasny Kapial obcy Pasywa calkowie Z6dlo: dane hipoeyczne Tabela 4 ROE pzedsibioswa OPO dla kazdej dospnej saegii inwesowania w akywa biezce (w ysicach zoych) Ị Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE 6985% 5965% 485% Z6dlo: dane hipoeyczneo W celu spawdzenia jak zmienia si yzyko zwizane z kazd z ych saegii nalezy obliczyc wplyw obnizenia si pzychod6w ze spzedazy i wzosu sopy pocenowej zwianej z kedyem na ROE Zal6zmy ze mozliwy jes spadek EBT wynikajcy ze spadku pzychod6w ze spzedazy w aki spos6b ze dla saegii agesywnej wyniesie on zloych dla umiakowanej zloych dla konsewaywnej zloych oaz wzos opocenowania do 8% ocznie pzy comiesicznej kapializacji odseek Tabela 5 zawiea odpowiednie obliczenia Tabela 50 ROE pzedsibioswa OPO dla kazdej dospnej saegii inweso- wania w akywa biezce w pzypadku nizszych pzychod6w ze spzedazy ) (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE % 3173% ZOdlo: dane hipoeyczne

8 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 97 ḟ 1 Nasnie nalezy obliczyc wsp6!czynnik zmiennosci inonnl1i'cy 0 -- ki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE:! X [( )+ (0393- QQ)] - vroea = "! X [( Q-;-QJ:-:!! )] - : Q:?-;-QJ:-:!!) + ( VROEU = ! X [( )+ (0173- Q)] - vroek= i- Ponownie najmniejsze yzyko zwizane jes ze sosowaniem saegii konsewa ywn ej 4 Saegie kapiau oboowego neo Saegie kapialu oboowego (ang alenaive woking capial policies) s so- sowanymi pzez pzedsibioswo sposobami podejscia do inwesowania i inansowania akywow biezcych Wynikaj one z uwzgldnienia zaowno saegii in- wesowania w akywa oboowe jak i saegii inansowania akywow oboowych omowionych w dwoch popzednich punkach sniej zy podsawowe odzaje saegii: 4 1) agesywna koa chaakeyzuje si niskim poziomem akywow biez cych i wysokim poziomem pasywow biezcych ZwiBcZany z ni jes koki ckl wesji odkow pieniznyc ikajcy z niskiego pozio naleznoscl 1 wysokiego pozlomu zobowlbczan Poclqga o za sob zmmej- szenie koszow opeacyjnych a co za ym idzie mozliwosc osiqgania lep- szych wynikow inansowych Z posiadania wysokiego poziomu pasywow biezcych wynikaj (w nomalnych waunkach) nizsze odseki lecz ownoczesnie wyzszy poziom yzyka; T

9 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 98 Gzegoz Michalski Rysunek 4 Kozysci i yzyko zwiqzane ze saegiami kapiau oboowego Kozysci > A U K Ryzyko Oznaczenia: K - saegia konsewaywna U - saegia umiakowana A - saegia agesywna Z6dlo: W Plua Planowanie s 49 ) umiakowana polegajaca na dopasowywaniu sukuy eminowej akywow i pasywow Jako ozwiazanie posednie chaakeyzuje si usednio- ' nymi koszami i kozysciamij Rysunek 5 Saegie kapiau oboowego neo Akywa Pasywa Akywa Pasywa Akywa Pasywa Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce Biezqce! Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- Dlugoe- minowe minowe minowe minowe minowe minowe Agesywna Umiakowana Konsewaywna ) Z6dlo: W Plua Planowanie inansowe w pzedsibioswie PWE Waszawa 1999 s 47 3) konsewaywna wiazaca si z wysokimi poziomami akywow biezacych pzy niskim poziomie pasywow biezacych Skukiem jes wzos koszow opeacyjnych i osiaganie slabszych wynikow inansowych jako skuek dluz- szego cyklu konwesji sodkow pieniznych Wiksze dlugoeminowe i-

10 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 99 nansowanie w miejsce kokoeminowego skukuje wzosem koszow ii nansowych pzy ownoczesnie nizszym yzyku Pzyklad 3 Zazd pzedsibioswa ABX zasanawia si nad wyboem saegii kapialu oboowego neo Pognozowane pzychody ze spzedazy wy- nosz zloych Zazd maze kieowac si: 1) maksymalizacj ROE ) minimalizacj yzyka - Zysk pzed odsekami i opodakowaniem w pzypadku kazdej saegii wy- nasi zloych Piewonie pzedsibioswo maze inansowac si dlugiem dlugoeminowym 0 koszcie 14% oaz kedyem kokoeminowym 0 koszcie 11% Waosc akywow walych pzedsibioswa o zloych Zazd pzedsibioswa zamieza uzymac sop zadluzenia na poziomie 60% Pzedsibio- swo ma zy mozliwosci co do pognozowanego poziomu akywow biezcych: 40% 50% oaz 65% pzychodow ze spzedazy Udzial dlugu dlugoeminowego w pzypadku saegii agesywnej wyno- si 30% dlugu w pzypadku saegii umiakowanej udzial en wynosi 50% a dla saegii konsewaywnej 75% W pzeszlosci odnoowano zalamanie na ynku kedyow w wyniku k6ego mial miejsce gwalowny wzos kokoeminowych sop pocenowych 0 6 punk6w pocenowych pzy analogicznym wzoscie sop " dlugoeminowych 0 1 punk pocenowy Nalezy uwzgldnic mozliwosc powo- zenia si w pzypadku zapasci na ynku podobnej syuacji pzy ownoczesnym i spadku zysku pzed odsekami i opodakowaniem 0 0% dla saegii agesywnejo 15% dla saegii umiakowanej i 10% dla saegii konsewaywnej Pzed- sibioswo placi podaek dochodowy na poziomie 7% W piewszej kolejnosci nalezy skonsuowac bilans pzedsibioswa ilia kaz- dej z dospnych saegii Tabela 6 Bilans pzedsibioswa ABX dla kazdej z dospnych saegii kapi- au oboowego (w ysiqcach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna - AJkywa wale AJkywa biezce AJkywa calkoe Kapial wlasny Dug dlugoeminowy Kedy k6koeminowy Pasywa calkoe Z6dlo: dane hipoeyczne

11 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 100 Gzegoz Michalski Naspnie na podsawie posiadanych danych nalezy oszacowac oczekiwa- ny poziom enownosci kapialu wlasnego J Tabela 7 ROE pzedsibioswa ABX dla kazdej dospnej saegii kapiau oboowego neo (w ysicach zoych) Agesywna Umiakowana Konsewaywna > EBT Odseki EBT ' N = (1-07) x EBT ROE 3764% 3% 511% Z6dlo: dane hipoeyczne Jak widac jesli pzedsibioswo ABX kieuje si maksymalizacj ROE powinno wybac saegi agesywn Oczekiwana enownosc kapialu wlasne- go dla saegii agesywnej jes najwyzsza i wynosi 3764% dla umiakowanej 3% oaz dla konsewaywnej 511 % W celu spawdzenia jak zmienia si yzyko zwibczane z kazd z ych sa- egii dla pzedsibioswa ABX nalezy obliczyc wplyw obnizenia si pzychod6w ze spzedazy i wzosu sopy pocenowej zwibczanej z kedyem na ROE Tabe- la 8 zawiea odpowiednie obliczenia Tabela 8 ROE pzedsibioswa ABX dla kazdej dospnej saegii kapiau oboowego neo w pzypadku nizszych pzychod6w ze spzedazy (w ysi- cach zoych) ) Agesywna Umiakowana Konsewaywna EBT Odseki EBT N = (1-07) x EBT ROE 64% 15% 187% Z6dlo: dane hipoeyczne Naspnie nalezy obliczyc wsp61czynnik zmiennosci inomujcy 0 yo ja- ki poziom yzyka pzypada na jednosk ROE: -! x [( )+ (064 - QJn-:;Q! )] - VROEA !

12 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) Saegie zazqdzania kapiaem oboowym a wzos waosci MSP 101 vroeu x [(03 - QJm)+ (015 - QJm)] = = 0019; X [( :!!1-;_) + ( Q!!pm)] vroek= = Jak widac na podsawie wsp6lczynnika zmiennosci mozna swiedzic ze najmejsze yzyko zwi\;zane jes ze sosowaniem saegii konsewaywnej 5 Podsumowanie Pzedsawione w aykule saegie zazdzania kapialem oboowym neo maj wplyw na waosc MSP: Maksymalizacj waosci MSP osiaga si midzy innymi pzez dzenie do maksymalizacji oczekiwanych opeacyjnych pzeplyw6w pieniznych k6e szacowane s na podsawie 6wnania : CF = (CR - KSba- KZ - Dep) x ( - T) + Dep - L\NWC () kapialu gdzie: CF - opeacyjne pzepiywy pienizne CR - pzychody ze spzedazy KSba - koszy sale bez amoyzacji KZ - koszy zmienne Dep - amoyzacja T - sopa opodakowania LWWC - pzyos kapialu oboowego neo Jak widac omula na podsawie k6ej szacowane s pzeplywy pienizne zawiea pzyos kapialu oboowego neo 1m jes on nizszy - ym wyzsze pzeplywy pienizne bd geneowane pzez pzedsibioswo Najnizszy poziom oboowego neo gwaanuj saegie agesywne Kolejnym czynnikiem wplywajcym na wzos waosci pzedsibioswa jes minimalizacja koszu kapialu inansujcego dzialalnosc MSP: Z jednej sony saegie agesywne wib;z si z niskim zaangazowaniem dozszego kapialu dlugoeminowego Z ich sosowania w sabilnych waunkach wynika maksymalizacja waosci MSP: R6wnoczesnie w niesabilnych waunkach wzasa znacz-

13 Ne Woking Capial Managemen Saegies as a Faco o Shaping Small Fim Value (Saegie zaządzania kapiałem Waszawa 005 SSN: p imes cied (see: hp://michalskigcom/indekshdoc) 1 Q Gzegoz Michalski ) nie yzyko a pzez o kosz kapialu (gdyz jego dosawcy domagaj si wyzszej ) sopy zwou z ego kapialu) Osanim elemenem wplywajcym na wzos waosci MSP jes maksyma- ) lizacja okesu zycia pzedsibioswa (pzy zalozeniu ze bdzie ono pzez caly czas geneowac dodanie pzeplywy pienizne) Osia si go popzez minimali- zacj yzyka - a o najnizsze jes w saegiach konsewaywnych Szczegolnie ) ujawnia si o w niesabilnych waunkach na ynku ) 6 Bibliogaia ) 1 Chong Y Y Bown E M Zazdzanie yzykiem pojeku DW ABC Kakow ) 001 Holliwell inansowym J Ryzyko KE Libe inansowe Waszawa Meody 001 idenyikacji i zazdzania yzykiem ) 3 Jajuga K Analiza i zazdzanie yzykiem - podejscia eoeyczne i wyzwania ' pakyczne "Rynek Teminowy" N s Kaczmaek T T Zazdzanie yzykiem handlowym inansowym podukcyj- nym dla pakykow ODDK Gdansk 00 5 Osowska E Ryzyko pojekow inwesycyjnych PWE Waszawa 00 6 Plua W Planowanie inansowe w pzedsibioswie PWE Waszawa Rawls S W Smihson C W Saegic Risk Managemen "Jounal o Applied Copoae Finance" Vol N 4 zima 1990 l 8 Smaga E Ryzyko i zwo w inwesycjach FRR w Polsce Waszawa Smihson C W Smih C W Wilod D S Zazdzanie yzykiem inanso wym insumeny pochodne inzynieia inansowa i maksymalizacja waosci DW ABC Kakow 000 ""'\A - -i "' ;;;;";l"- c}"e-i " l "':"CiY ;=::; "'i J } p;jcii $;i:ii

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem netto na wartosc przedsiebiorstwa. Wstep

Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem netto na wartosc przedsiebiorstwa. Wstep r ~ Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa (Net Working Capital Grzegorz Michalski,. Wplyw decyzji w zakresie strategii zarzadzania kapitalem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

. d~enie do maksymalizacj i oczekiwanych przeplywow pieni~mych, minimalizacj~ kosztu kapitalu finansuj~cego dzialalnosc przedsi~biorstwa,

. d~enie do maksymalizacj i oczekiwanych przeplywow pieni~mych, minimalizacj~ kosztu kapitalu finansuj~cego dzialalnosc przedsi~biorstwa, -- - j PRACE NAUKOWE AKADEM EKONOMCZNEJ WE WROCLAWU Nr 1021 2004 Ekonometria 14 Grzegorz Michalski METODY POSREDNO UWZGL:;DNAJJ\CE RYZYKO OPE RACY JNE W ZARZJ\DZANU FNANSAM MALEGO PRZEDS:;BORSTWA 1. Wst~p

Bardziej szczegółowo

2014-06-03. Empiryczne modele stóp zwrotu z portfeli inwestycyjnych. Modele, metody inwestowania oraz ocena działalności funduszu

2014-06-03. Empiryczne modele stóp zwrotu z portfeli inwestycyjnych. Modele, metody inwestowania oraz ocena działalności funduszu Empiyczne modele sóp zwou z pofeli inwesycyjnych Wojciech Gabowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwesye Waszawski Rynki Finansowe 2013/14 Modele, meody inwesowania oaz ocena działalności funduszu -Meody

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRÓJSEKTOROWEGO MODELU WZROSTU DO ANALIZY WPŁYWU OGRANICZENIA EMISJI GHG NA WYBÓR TECHNOLOGII PRODUKCJI.

WYKORZYSTANIE TRÓJSEKTOROWEGO MODELU WZROSTU DO ANALIZY WPŁYWU OGRANICZENIA EMISJI GHG NA WYBÓR TECHNOLOGII PRODUKCJI. Zeszyy Naukowe Wydziału nfomaycznych Technik Zaządzania Wyższej Szkoły nfomayki Sosowanej i Zaządzania Współczesne Poblemy Zaządzania N /2009 WYKORZYSTANE TRÓJSEKTOROWEGO ODELU WZROSTU DO ANALZY WPŁYWU

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

O MIERNIKACH DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH O SILNYM NATĘŻENIU SEZONOWOŚCI

O MIERNIKACH DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH O SILNYM NATĘŻENIU SEZONOWOŚCI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/, 0, s. 3 O MIERNIKACH DOKŁADNOŚCI PROGNOZ EX POST W PROGNOZOWANIU ZMIENNYCH O SILNYM NATĘŻENIU SEZONOWOŚCI Maia Szmuksa Zawadzka Sudium Maemayki Zachodniopomoski

Bardziej szczegółowo

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0 Maemayka finansowa i ubezpieczeniowa - 1 Sopy procenowe i dyskonowe 1. Sopa procenowa (sopa zwrou, sopa zysku) (Ineres Rae). Niech: F - kapiał wypoŝyczony (zainwesowany) w momencie, F T - kapiał zwrócony

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

XLI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne XLI OLIPIADA FIZYCZNA EAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D Pod działaniem sil zewnęznych ciała sale ulęgają odkszałceniom. Wyznacz zależność pomienia obszau syczniści szklanej soczewki z płyka szklana

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb) Swap (IRS) i FRA Przykład. Sandardowy swap procenowy Dealer proponuje nasępujące sałe sopy dla sandardowej "plain vanilla" procenowej ransakcji swap. ermin wygaśnięcia Sopa dla obligacji skarbowych Marża

Bardziej szczegółowo

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu.

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu. Nie gaussowskie kyteia zaządzania potfelem Kyteia dominacji stochastycznej stopa zwotu C 0 C0 0, C ;, 0 t C C : R 0;1 ozkład pawdopodobieństwa stopy zwotu 0 U : R R funkcja użyteczności watości stopy zwotu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 GRZEGORZ MICHALSKI POZIOM ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NON-PROFIT * Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-echniczne aspeky wykorzysania gazu w energeyce Janusz Koowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Poliechnika zęsochowska Inerpreacja wskazników NPV oraz IRR Janusz Koowicz W7 Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Wyższa Szkoła Markeingu i Zarządzania w Lesznie MATERIAŁY ROBOCZE NA ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU BIZNES PLAN Opracowali: dr Jacek Kowalewski mgr Kazimierz Linowski Leszno 2008 2 S P I S T R E Ś C I WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki Ćwiczenie nr 10 Pomiary czasu życia nośników w półprzewodnikach

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki Ćwiczenie nr 10 Pomiary czasu życia nośników w półprzewodnikach Laboaoium Półpzewodniki, Dielekyki i Magneyki Ćwiczenie n 10 Pomiay czasu życia nośników w półpzewodnikach I. Zagadnienia do pzygoowania: 1. Pojęcia: nośniki mniejszościowe i większościowe, ównowagowe

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obligacji (duration)

Czas trwania obligacji (duration) Czas rwaia obligacji (duraio) Do aalizy ryzyka wyikającego ze zmia sóp proceowych (szczególie ryzyka zmiay cey) wykorzysuje się pojęcie zw. średiego ermiu wykupu obligacji, zwaego rówież czasem rwaia obligacji

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu Opymalna aloacja apiału w funduzach inweycyjnych w pzypadu dwóch óp zwou Leze S Zaemba Leze Pęy Wpowadzenie W niniejzej pacy podobnie ja w publiacjach [5-6] popzedzających ozpawę dooą [7] óa je aualnie

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia

Matematyka A, kolokwium, 15 maja 2013 rozwia. ciem rozwia Maemayka A kolokwium maja rozwia zania Należy przeczyać CA LE zadanie PRZED rozpocze ciem rozwia zywania go!. Niech M. p. Dowieść że dla każdej pary liczb ca lkowiych a b isnieje aka para liczb wymiernych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Absrak Jes o pierwsza część, drugiego z cyklu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczyaj koniecznie! Jeseś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jeśli: prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podsawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA 2 POBRAĆ Z INTERNETU Plaforma WSL on-line Nazwisko prowadzącego Maryna Kupczyk Folder z nazwą przedmiou - Analiza, prognozowanie i symulacja Plik o nazwie Baza do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS Makoekonomia 1 Wykład 8: Wpowadzenie do modelu ISLM: kzywa LM oaz kzywa IS Gabiela Gotkowska Kateda Makoekonomii i Teoii Handlu Zaganicznego Plan wykładu Deteminanty popytu na pieniądz Równowaga na ynku

Bardziej szczegółowo

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych

Efektywność projektów inwestycyjnych. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych Efekywość projeków iwesycyjych Saycze i dyamicze meody ocey projeków iwesycyjych Źródła fiasowaia Iwesycje Rzeczowe Powiększeie mająku rwałego firmy, zysk spodzieway w dłuższym horyzocie czasowym. Fiasowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY DŁUŻNE. Cena czysta, cena brudna Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje Duracja i wypukłość obligacji Wrażliwość wyceny obligacji

INSTRUMENTY DŁUŻNE. Cena czysta, cena brudna Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje Duracja i wypukłość obligacji Wrażliwość wyceny obligacji INSTRUMENTY ŁUŻNE ea czysa, cea buda Rodzaje yzyka iwesowaia w obligacje uacja i wypukłość obligacji Ważliwość wycey obligacji ea buda obligacji Obligacje są oowae a giełdzie. ea giełdowa ykowa podawaa

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna analiza rentowności kredytów detalicznych. Testowanie warunków skrajnych

Symulacyjna analiza rentowności kredytów detalicznych. Testowanie warunków skrajnych Bak i Kedy 43 (,, 84 www.bakikedy.bp.pl www.bakadcedi.bp.pl Symulacya aaliza eowości kedyów dealiczych. Tesowaie wauków skaych Paweł Siaka* Nadesłay: czewca. Zaakcepoway: maca. Seszczeie Obsewoway w osaich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Michalski. Krotkoterminowe zrodla finansowania malych i srednich. 1. Wst~p

Grzegorz Michalski. Krotkoterminowe zrodla finansowania malych i srednich. 1. Wst~p W lasciwy w szczegolnosci, ma wplyw na wartosc malego tub sredniego przedsi~biorstwa dla jego wlasciciela. Poziom krotkoterminowych zobowi!!,.zan automatycznych, takich jak zobowi!!,.zania wobec dostawcow

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość śruby wysokość nakrętki

Wytrzymałość śruby wysokość nakrętki Wyzymałość śuby wysoość aęi Wpowazeie zej Wie Działająca w śubie siła osiowa jes pzeoszoa pzez zeń i zwoje gwiu. owouje ozciągaie lub ścisaie zeia śuby, zgiaie i ściaie zwojów gwiu oaz wywołuje acisi a

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA I ZNACZENIE KROTKOTERMINOWEJ PLYNNOSCIFINANSOWEJ

DEFINICJA I ZNACZENIE KROTKOTERMINOWEJ PLYNNOSCIFINANSOWEJ PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, p. 65-72, (Definition and Meaning Short-Term Financial Liquidity in Polish), SSN:0324-8445, \ PRACE NAUKOWE AKADEM EKONOMCZNEJ WE WROCLAWU Nr 10422004 Zarzl\.dzanie finansami

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Zadania z parametrem

Zadania z parametrem Zadania z paramerem Zadania z paramerem są bardzo nielubiane przez maurzysów Nie jes ławo odpowiedzieć na pyanie: dlaczego? Nie są o zadania o dużej skali rudności Myślę, że głównym powodem akiego sanu

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE CIEPŁA SPALANIA WĘGLA

OZNACZANIE CIEPŁA SPALANIA WĘGLA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI, SIECI I SYSTEMÓW ELEKTROENERETYCZNYCH OZNACZANIE CIEPŁA SPALANIA WĘLA ZA POMOCĄ KALORYMETRU INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEO

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KONTROLOW ANIA PRA WIDLOWOSCI SPL YWU NALEZNOSCI. 1. Wst~p

TECHNIKI KONTROLOW ANIA PRA WIDLOWOSCI SPL YWU NALEZNOSCI. 1. Wst~p Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności (Accounts Receivables nflow Controll Techniques, in Polish), Finanse, SSN: 0324-8445, p. 33-42 Tl~ PRACE NAUKOWE AKADEM EKONOMCZNEJ WE WROCLAWU Nr 1062

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 646

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 646 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2001 r. Druk nr 646 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ż Ą Ź Ą Ż ź ż ć Ą ż ź ć ź Ś ż ź ć ż ĄĄ ż ż ź ż ć ć Ę ć ż ć Ś ć ć ź ż ż ć ż ć Ę ć Ę Ę ż ż Ę ć Ś ż ć ż ć ż Ą ź ż źć ż ż ż ż ź ź ż ć ć ż ć ż ć ć ż Ę ć ź ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ż Źć ź ż ć ć Ę Ą Ę ć ź Ę Ę ż Ę

Bardziej szczegółowo

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka Bankrucwo pańswa: eoria czy prakyka Czy da się zapanować nad długiem publicznym? Maciej Biner Lenie Seminarium Ekonomiczne Czeszów 11 września 2011 Plan 1. Wprowadzenie do problemayki długu od srony księgowej.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Ą Ó ć Ó Ś ć Ó Ń ć ć ź ć ŚÓ ć ź ć Ź Ź Ó ć ć Ź Ź ć Ą ź Ż Ó ź ć ć Ż Ó Ó ć Ó ć Ą Ś Ó ć Ź Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ś ź Ź Ś Ó ź ć ć ć ć ć Ó ć Ć Ó ć ć ć ć ć ć Ż Źć ć ć Ó ć Ó ć ć Ó ć ć Ć ć Ż Ó ć Ć Ż Ź ć Ę Ę Ż Ź Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ą Ż Ż Ź Ą Ś ż Ź Ż Ó Ł Ś Ą Ó ć ź Ą Ś Ż Ż Ść Ś Ó ć ć ć Ó Ż ć Ó Ż Ż Ś Ż Ó Ś Ż Ż ć ć Ó Ść Ś Ż Ó ć ć Ź Ż ć Ż Ś Ó Ż żć Ś Ś Ź ć Ż ć Ż Ż ż ć Ź Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ó Ż Ó Ź Ł Ż Ż Ó Ż Ę Ż ć Ż Ó Ś Ó Ą Ż Ś ć Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOEGO przyjęy uchwałą nr 10/60/98 Rady Nadzorczej Krajowego Depozyu Papierów arościowych S.A. z dnia 28 września 1998 r., zawierdzony decyzją Komisji Papierów arościowych i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Rozwiązanie uogólnionego problemu opymalnej alokacji zasobów Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Niniejszy arykuł rozwiązuje problem owary posawiony w [4], dzięki czemu będzie można znaleźć

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 3. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 3 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 25.01.2003 r.

Matematyka finansowa 25.01.2003 r. Memyk fisow 5.0.003 r.. Kóre z poiższych ożsmości są prwdziwe? (i) ( ) i v v i k m k m + (ii) ( ) ( ) ( ) m m v (iii) ( ) ( ) 0 + + + v i v i i Odpowiedź: A. ylko (i) B. ylko (ii) C. ylko (iii) D. (i),

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk

PROJEKT nr 1 Projekt spawanego węzła kratownicy. Sporządził: Andrzej Wölk PROJEKT nr 1 Projek spawanego węzła kraownicy Sporządził: Andrzej Wölk Projek pojedynczego węzła spawnego kraownicy Siły: 1 = 10 3 = -10 Kąy: α = 5 o β = 75 o γ = 75 o Schema węzła kraownicy Dane: Grubość

Bardziej szczegółowo

Przepięcia i sieci odciążające

Przepięcia i sieci odciążające Pzepięcia i sieci odciążające Cel ćwiczenia: apoznanie sudenów z zjawiskami pzepięć komuacyjnych na yysoach i sposobami ochony elemenów półpzewodnikowych, oaz poznanie sposobów ochony elemenów w pełni

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POMIAR EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ

Dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POMIAR EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ Dr Marek Maszalerz Kaedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POMIAR EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ 1. Wsęp KaŜde przedsiębiorswo dąŝy do realizacji określonych

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. <nazwa akademii regionalnej> Cisco Netwoking Academy. Data Akademia Lokalna Cisco: Akademia Regionalna Cisco: Umowa

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania wybranych modeli wygładzania wykładniczego do prognozowania wartości WIG-u

Analiza możliwości wykorzystania wybranych modeli wygładzania wykładniczego do prognozowania wartości WIG-u Zbigiew Taapaa Aaliza możliwości wykozysaia wybaych modeli wygładzaia wykładiczego do pogozowaia waości WIG-u Wydział Cybeeyki Wojskowej Akademii Techiczej w Waszawie Seszczeie W aykule pzedsawioo aalizę

Bardziej szczegółowo

Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie 2

Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie 2 Anea Włodarczyk 1 Poliechnika Częsochowska Ocena dochodu i ryzyka inwesycji w akcje spółek z branży TSL noowanych na GPW w Warszawie Wprowadzenie Globalizacja rynku usług TSL (Transpor, Spedycja, Logisyka)

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Pobieranie próby. Rozkład χ 2 Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REZERWACJI SAL W SYSTEMIE UNITIME

INSTRUKCJA REZERWACJI SAL W SYSTEMIE UNITIME INSTRUKCJA REZERWACJI SAL W SYSTEMIE UNITIME Kod: ProjPlan/2015/02/Instr/02 Data utworzenia: 2015-02-11 Autor: Inż. Krzysztof Smaga Wersja: 1.0 Zawartość 1. Wstęp... 4 2. Rezerwacja sal... 4 3. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Rolainformatykiwnaukach ekonomicznychispoųecznych Innowacjeiimplikacjeinterdyscyplinarne

Rolainformatykiwnaukach ekonomicznychispoųecznych Innowacjeiimplikacjeinterdyscyplinarne Rolainfomatykiwnauka ekonomiznyispoųezny Innowaeiimplikaeintedysyplinane Te Role of Infomatis in Eonomi and Soial Sienes Innovations and Intedisiplinay Impliations edaka ZBIGNIEWE.ZIELIFSKI TOM Wydawnitwo

Bardziej szczegółowo

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie!

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem? Przeczytaj koniecznie! Sprawujesz osobisą opiekę nad dzieckiem? Przeczyaj koniecznie! Czy z yułu sprawowania osobisej opieki nad dzieckiem podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowonemu Od 1 września 2013 r. osoba sprawująca

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO

MODELOWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEGO PACE NAUKOWE POLIECHNIKI WASZAWSKIEJ z. 64 anspot 2008 Jolanta ŻAK Wydział anspotu Politechniki Waszawskie Zakład Logistyki i Systemów anspotowych ul. Koszykowa 75, 00-662 Waszawa logika@it.pw.edu.pl MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE

1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE Pior Lis 1 1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO ZAGADNIENIA WYBRANE 1.1. Wprowadzenie Kryzys finansowy, kóry rozpoczł si w pierwszym półroczu 2007 r. w Sanach Zjednoczonych, a

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD **

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** Górnicwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszy 2 2007 Kazimierz Czopek* KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** 1. Wprowadzenie Uwzględniając ylko prosy bilans energii

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia

dyfuzja w płynie nieruchomym (lub w ruchu laminarnym) prowadzi do wzrostu chmury zanieczyszczenia 6. Dyspersja i adwekcja w przepływie urbulennym podsumowanie własności laminarnej (molekularnej) dyfuzji: ciągły ruch molekuł (molekularne wymuszenie) prowadzi do losowego błądzenia cząsek zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo