WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 26 marca 2018 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: Izabela Klimont Klimowicz specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Maria Olesińska inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolnego, stosownie do upoważnień Nr 25/1/2017 oraz Nr 25/2/2017 z 29 listopada 2017 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi z siedzibą przy ul. Proletariackiej 2/6, Łódź, w okresie od 05 grudnia 2017 r. do 13 marca 2018 r. kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 05, 08, grudnia 2017 r. oraz 15, 17, 18, 19, 31 stycznia 2018 r. oraz r. 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 2077 ze zm.). ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel. +48 (42) , +48 (42) , fax +48 (42) ,

2 2 Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: 1) przedmiot: przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b) zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, c) dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, d) wiarygodności sprawozdań. 2) okres objęty kontrolą: od r. do r. [dowód: akta kontroli, str. 1 22] Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie. I. Informacje Ogólne Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, zwany dalej WIW w Łodzi, jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim. Inspektorat realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Lekarz Wereynarii. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Inspektoratu. Zwierzchnikiem WIW w Łodzi w ramach zespolonej administracji rządowej jest Wojewoda Łodzki. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 197/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Łódź, natomiast obszarem działania jest województwo łódzkie. Organizację wewnętrzną, tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2015 Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 9 marca 2015 r w sprawie

3 3 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 27 lutego 2015 r. W skład Inspektoratu wchodzą następujące komówri organizacyjne: 1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt; 2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych; 3) Zespół ds. finansowo - księgowych; 4) Zespół ds. administracyjnych; 5) Zespół ds. oceny działalności Inspekcji Weterynaryjnych; 6) Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego; 7) Samodzielne stanowiska pracy ds.: a) obsługi prawnej, b) ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych, c) audytu wewnętrznego; 8) Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi oraz Oddziałem w Piotrkowie Trybunalskim. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ponosi wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz Wojewódzkie inspektoraty weterynarii. Wydatki wykonane ogółem w 2016 roku, wg stanu na r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach: i wyniosły łącznie ,05 zł, z tego: w rozdziale ,98 zł, w rozdziale ,07 zł. II. Szczegółowy zakres kontroli. Kontroli poddano: 1. Dokumentację Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi regulującą zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zagadnień finansowych w zakresie jej zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym: 1) Zarządzenie Nr 38/2009 Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, przy którym wprowadzono

4 4 Harmonogram opracowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi ; [dowód: akta kontroli, str ] 2) Zarządzenie Nr 47/2009 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001, po którym wprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi Procedurę zapewnienia finansowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Edycja 2, zatwierdzoną do stosowania w Inspektoracie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 27 listopada 2013 r.; [dowód: akta kontroli, str ] 3) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 22 września 2010 r. będący Regulaminem Kontroli Zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi; [dowód: akta kontroli, str ] 4) Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, które aktualizowano: Zarządzeniem Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, Zarządzeniem Nr 24/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. [dowód: akta kontroli, str ] 5) Zarządzenie Nr 13/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, zmienionego Zarządzeniami: Nr 44/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi z dnia 17 listopada 2010 r.,

5 5 Nr 8A/2015 Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 9 marca 2015 r.; [dowód: akta kontroli, str ] 6) Zarządzenie Nr 13/2014 Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień poblicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, zmienione Zarządzeniem Nr 10/2015 Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 9 marca 2015 r. [dowód: akta kontroli, str ] Zawarte w powyższych dokumentach zapisy pozwalają na realizację zadań jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie finansów publicznych oraz w zakresie Prawa zamówień publicznych. 2. Prawidłowość przestrzegania procedur w trakcie realizacji zadań związanych z dokonywaniem wydatków, w zakresie: 1) procesu planowania wydatków w oparciu o plan finansowy wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi obowiązujący w jednostce w 2016 roku, opracowany na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 3 wraz z jego zmianami, wynikającymi z: 3 decyzji Ministra Finansów 4, 2 decyzji Wojewody Łódzkiego 5 7 decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi 6, działającego na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego 7 ; Wszystkie zmiany w planie finansowym WIW w Łodzi wynikające z decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Łódzkiego oraz decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, miały odzwierciedlenie w ewidencji księgowej jednostki konta Plan finansowy wydatków budżetowych. Uaktualniona na koniec każdego okresu sprawozdawczego wysokość planu, wykazywana była w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu 3 Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z 11 marca 2016 r. 4 Decyzja MF Nr MF/FG MF.948 z dnia r.; Decyzja MF Nr MF/FG MF.1892 z dnia r.; Decyzja MRiF Nr MF/FG MF.3302 z dnia r.; 5 Decyzja WŁ Nr FB-I z dnia 10 października 2016 r., decyzja WŁ Nr FB-I z dnia 12 grudnia 2016 r. 6 Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; Decyzja ŁWLW nr WIW.Fin-fk z r.; 7 Upoważnienie Wojewody Łódzkiego PNK-VI z 25 marca 2016 r.

6 6 wydatków budżetu państwa. [dowód: akta kontroli, str ] 2) stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 8, zwanej dalej ustawą Pzp, na podstawie analizy: a) dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, na dostawę testów ELISA do diagnozowania Ensootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego, o wartości zamówienia nie większej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, w tym: zapotrzebowanie roczne na dostawę testów ELISA sporządzone w dniu r. przez Pracownię Serologiczną ZHW Łódź i Pracownię Serologiczną ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim; wniosek z dnia 18 maja 2016 r. sporządzony przez starszego specjalistę ds. zamówień publicznych o ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym określono szacunkową wartość całego zamówienia netto w kwocie ,00 zł co stanowiło w przybliżeniu kwotę ,61 euro ( zł 4,1749 euro = 8.181,6091 euro). Wniosek ten został zatwierdzony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz zaakceptowany przez Głównego Księgowego jednostki i opatrzony pieczątką o finansowaniu wydatku budżetowego z rozdziału 01022; Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 30 maja 2016 r. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówień publicznych, którym powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości szacunkowej nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. na Dostawę testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Łodzi ; Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 10 załącznikami) zatwierdzoną w dniu 30 maja 2016 r. przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii; 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm.) oraz obowiązująca na dzień dzisiejszy (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.)

7 7 ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ zamieszczone na tablicy ogłoszeń jednostki; wydruk strony potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej jednostki; ogłoszenie o zamówieniu przesłane do opublikowania na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, któremu nadano numer wraz z potwierdzeniem UZP o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r.; terminarz złożenia ofert przez uczestników postępowania; listy obecności z dnia r. osób uczestniczących po stronie Zamawiającego oraz osób uczestniczących po stronie Wykonawcy; wypełnione przez kierownika jednostki, jego zastępcę oraz czterech członków komisji przetargowej oświadczenia (druki ZP-1) z dnia r., 3 oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Firmy Biomedica Poland Sp. z o. o. ul. Raszyńska 13, Piaseczno dla części III zamówienia, 2. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Eskulap ul. Elsnera 6, Gliwice dla części I i II zamówienia, 3. Biura Handlowo - Technicznego Animal Trade Sp. z o. o., ul. Poleczki 40, Warszawa dla części I i II zamówienia; oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 14 czerwca 2016 r. odpowiedzialnego za merytoryczną stronę przedmiotu zamówienia, potwierdzającego zgodność złożonych przez Wykonawców ofert z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia (zgodnie z rozdziałem III SIWZ Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy pkt. 2 ppkt. 5 litera a) - g) ; pismo z dnia 15 czerwca 2016 r. przekazane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy będące informacją z sesji otwarcia ofert, pismo WIW w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. wzywające firmę Biomedica Poland Sp. z o. o. do złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z przesłaną przez Wykonawcę kserokopią aktualnej Polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej;

8 8 pismo WIW w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. wzywające Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Eskulap do złożenia wyjaśnień zastosowania 23% stawki podatku VAT, pismo Wykonawcy z dnia r. wyjaśniającym zastosowanie 23% stawki podatku VAT wraz z kopią pisma Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia r.; pismo WIW w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. wzywające Biuro Handlowo - Techniczne Animal Trade Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień zastosowania 8% stawki podatku VAT, pismo Wykonawcy z dnia r. wyjaśniającym zastosowanie 8% stawki podatku VAT wraz z kopią faktury potwierdzającą stosowany kod CNN; wniosek Komisji przetargowej z dnia 22 czerwca 2016 r. kierowane do Głównego Księgowego Jednostki z prośbą o zwiększenie kwoty na realizację II części zamówienia z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Główny Księgowy jednostki zamieścił na wniosku informację o treści: Zwiększam przeznaczoną na realizację zamówienia o kwotę ,- zł ; opinię prawną radcy prawnego WIW w Łodzi z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zastosowania przez Wykonawców zamówienia różnych stawek procentowych podatku VAT, pismo Komisji przetargowej z dnia 24 czerwca 2016 r. kierowane do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi z propozycją odrzucenia oferty Biura Handlowo - Technicznego Animal Trade Sp z o. o., ponieważ oferta zawierała błędy w obliczeniu ceny; pismo Komisji przetargowej z dnia 24 czerwca 2016 r. kierowane do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi przedstawiające propozycję wyboru najkorzystniejszych ofert, które zostało zaakceptowane przez Zastępcę Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi działającego z up. Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi; zawiadomienia z dnia 27 czerwca 2016 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert przesłane do poszczególnych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zawieszone na tablicy ogłoszeń WIW w Łodzi, wydruk strony potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej jednostki;

9 9 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do opublikowania na portalu Urzędu Zamówień Publicznych, któremu nadano numer wraz z potwierdzeniem UZP o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r.; Umowę Nr 45/2016 zawartą w dniu 7 lipca 2016 r. na dostawę testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi w tym: 1) część I zestaw ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła 2) część II zestaw ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego; Umowę Nr 46/2016 zawartą w dniu 7 lipca 2016 r. na dostawę testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi - część III zestaw ELISA do diagnozowania choroby Aujeszkyego; wydruk strony potwierdzający zamieszczenie informacji o zawarciu umów na stronie internetowej jednostki; Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone według zasad określonych w ustawie z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), która obowiązywała w czasie prowadzenia wyżej opisanego postępowania. [dowód: akta kontroli, str ] b) prawidłowości udzielenia zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie przekraczała w skali roku równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, stwierdzając jego zgodność z Zarządzeniem Nr 13/2014 Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w WIW w Łodzi, ze zmianami. [dowód: akta kontroli, str ] c) prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2016, które zostało złożone Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 14 lutego 2017 r. tj. zgodnie z terminem określonym w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp. [dowód: akta kontroli, str ]

10 10 3) ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich etapów poprzedzających poniesienie wydatków w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną na kontach: zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia oraz kontach pozabilansowych: 980 Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego stwierdzając, że: zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w kontrolowanej jednostce zgodnie z tzw. zasadą memoriału zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości 9, oraz odpowiednio do wymogów przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy określającego obowiązek wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie, w ewidencji księgowej jednostki uwzględniano wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność wydatków, a także zaangażowanie środków, które oznaczało prawne zaangażowanie środków ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego, zobowiązania wynikające salda konta 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego w dniu r. zostały w prawidłowych kwotach ujęte na stronie Ma kota 999 Zangażowanie wydatków budżetowych roku następnego, 4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki w oparciu o dowody źródłowe (faktury, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego i inne) będące podstawą poniesienia wydatków bieżących i majątkowych oraz realizacją jej zadań statutowych w miesiącu grudniu 2016 r., na łączną kwotę ,06 zł, co stanowiło 14,45 % wszystkich poniesionych przez WIW w Łodzi wydatków bieżących w okresie objętym kontrolą ( ,05 zł), w tym: w rozdziale Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego na kwotę ,06 zł oraz w rozdziale Wojewódzkie inspektoraty weterynarii na kwotę ,51 zł. Kontroli poddano 305 szt., tj. 100% dowodów źródłowych za miesiąc grudzień 2016 r. 9 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047)

11 11 Wydatki budżetowe zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz ujmowane były w ewidencji księgowej w prawidłowych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków. W żadnym z paragrafów klasyfikacji budżetowej nie przekroczono planu wydatków. Zobowiązania wynikające z poddanych kontroli faktur i rachunków były regulowane z zachowaniem terminów określonych przez wystawców lub wynikających z zawartych umów. 5) prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dokumentach będących podstawą dokonania wydatków w oparciu w wymienione w pkt 4) dowody, w tym wskazanie zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, oraz dokonania kontroli głównego księgowego, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 6) prawidłowości ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki. Kontrolerzy w powyższym zakresie nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości. Poniesione przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi wydatki były celowe i związane z działalnością statutową jednostki. 3. Sposób zaciągania zobowiązań i terminowość ich regulowania w oparciu o dowody źródłowe, które stanowiły podstawę zaciągnięcia zobowiązań wynikających z sald kont Zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia wg stanu na: a) r. w łącznej kwocie ,74 zł, na które składały się: rozdział zobowiązania w kwocie ,52 zł, w tym: 4210 kwota ,54 zł z tytułu zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, 4230 kwota ,67 zł z tytułu zakupu preparatów i testów do badań mikrobiologicznych, ,31 zł z tytułu utylizacji odpadów weterynaryjnych oraz badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez PIW w Puławach, 4410 kwota 45,00 zł z tytułu odbytych podróży służbowych prez pracowników jednostki; rozdział zobowiązania w kwocie ,22 zł, w tym:

12 kwota 6.673,92 zł, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (konto 225) i składek na ubezpieczenia społeczne pracownik (konto 229), 4020 kwota ,83 zł, z tytułu zaliczek podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (konto 225) i składek na ubezpieczenia zdrowotne (konto 229), 4110 kwota ,70 zł z tytułu zaliczek podatek dochodowy od wypłaconych zasiłków chorobowych (konto 225) i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawca (konto 229), 4120 kwota 5.715,48 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy 4140 kwota 9.412,00 zł, z tytułu składek na PFRON, 4210 kwota ,92 zł z tytułu zakupu art. czystościowych, biurowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów samochodowych oraz środków i odzieży ochronnej dla pracowników ZHW, 4230 kwota 3.862,81zł z tytułu zakupu odczynników do badań laboratoryjnych i środków dezynfekcyjnych na potrzeby ZHW, 4260 kwota 7.587,19 zł z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej, 4270 kwota 922,50 zł z tytułu konserwacji aparatu PCR (sprzęt laboratoryjny), 4300 kwota ,55 zł z tytułu ochrony i dozoru mienia jednostki, usług pralniczych, usług wzorcowania sprzętu laboratoryjnego oraz badań przeprowadzanych na rzecz WIW w Łodzi przez PIW w Puławach, 4360 kwota 1.084,32 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4410 kwota 195,00 zł z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych, 4550 kwota 120,00 zł z tytułu zapłaty za nocleg pracownika w ramach odbytego szkolenia. [dowód: akta kontroli, str oraz ] b) r. w łącznej kwocie ,66 zł, na które składały się: rozdział zobowiązania w kwocie 5.289,12 zł: 4120 kwota 950,20 zł z tytułu zakupu paliwa do samochodów służbowych, 4230 kwota 214,02 zł z tytułu zakupu materiałów do analiz, 4300 kwota 4.124,90 zł z tytułu przeprowadzonych przez PIW w Puławach badań laboratoryjnych oraz utylizacji odpadów weterynaryjnych, rozdział zobowiązania w kwocie ,54 zł: 4040 kwota ,20 zł, z tytułu naliczonego pracownikom jednostki dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,

13 kwota ,16 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (konto 229), 4120 kwota 4.038,37 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok (konto 229), 4210 kwota 3.085,59 zł z tytułu zakupu paliwa i odzeży ochronnej dla pracowników ZHW, 4260 kwota ,38 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i cieplnej, 4270 kwota 1.951,98 zł z tytułu konserwacji systemu alarmowego centrali telefonicznej oraz dzwigu, 4280 kwota 222,00 zł z tytułu badań okresowych pracowników, 4300 kwota ,66 zł z tytułu z tytułu ochrony i dozoru mienia jednostki, usług pralniczych, usług wzorcowania sprzętu laboratoryjnego, wynajmu mat dezynfekcyjnych, usług pocztowych oraz badań przeprowadzanych na rzecz WIW w Łodzi przez PIW w Puławach, 4410 kwota 272,20 zł z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników. [dowód: akta kontroli, str ] Zobowiązania wynikające z poddanych kontroli faktur i rachunków zostały uregulowane z zachowaniem terminów określonych przez wystawców lub wynikających z zawartych umów. Zobowiązania opisane powyżej nie były zobowiązaniami wymagalnymi odpowiednio na: r. i r. [dowód: akta kontroli, str oraz ] 4. Wiarygodność sprawozdań i ich zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 1) Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych sporządzonymi za miesiąc czerwiec 2016 i za rok 2016, porównano ze sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych oraz ewidencją księgową prowadzoną dla konta 130 dochody (obroty Wn), wiersz Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa z ewidencją księgową prowadzoną dla konta 222 oraz 130 dochody (obroty Ma), wiersz Stan środków na rachunku bieżącym dochodów w NBP z saldem konta 130 dochody oraz z saldem ostatniego wyciągu bankowego

14 14 w danym miesiącu, wiersz Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia z ewidencją księgową prowadzoną dla konta 223 oraz 130 wydatki (obroty Wn), wiersz Wydatki wykonane ze sprawozdaniem Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz ewidencją księgową prowadzoną dla konta 130 wydatki (obroty Ma), wiersz Stan środków na rachunku bieżącym wydatków w NBP z saldem konta 130 wydatki oraz z saldem ostatniego wyciągu bankowego w danym miesiącu; 2) Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych za miesiąc czerwiec 2016 r. i za rok 2016 porównano: kolumnę Dochody wykonane z ewidencją szczegółową prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 Rachunek bieżący jednostki (dochody), kolumnę Należności z ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 221, kolumnę Należności do zapłaty z saldami Wn konta 221; 3) Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za miesiąc czerwiec 2016 r. i za rok 2016 porównano: kolumnę Wydatki wykonane z ewidencją szczegółową prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 Rachunek bieżący jednostki (wydatki), kolumnę Zaangażowanie z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 998 według podziałek klasyfikacji budżetowej, kolumnę Plan z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 980, kolumnę Zobowiązania z ewidencją szczegółową dla kont zespołu 2 ; Badanie kontrolne potwierdziło zgodność danych zawartych w ww. sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową. [dowód: akta kontroli, str ] W zakresie poddanym kontroli kontrolerzy nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości. Do otrzymanego 13 marca 2018 r. projektu wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń, o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu w piśmie znak: WIW-Fin-fk z r. W związku z faktem, iż w zakresie będącym przedmiotem kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 10 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 10 Patrz przypis 1.

15 15 Z up. Wojewody Łódzkiego Marianna Pawłowska DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2016 Łódź, 02 lutego 2017 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII.1611.4.2016 Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.2.2019 Łódź, 11 października 2019 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1

Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, Tarnowie, ul. Braci Saków 1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-66-11 Protokół kontroli problemowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnowie, 33 100 Tarnowie, ul. Braci Saków

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.13.2017 Pan Michał Mostowski Łódź, 15 czerwca 2018 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.5.2016 Łódź, 31 sierpnia 2017 r. Pan Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.3.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Data: Wystąpienie pokontrolne

Data: Wystąpienie pokontrolne ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI» Wydział infrastruktury i Rozwoj W KIELCACH tel. 41 342 16 89; fax 41 342 11 93 e-mail: sekretariat.wcrr@kieice. uw.gov.pl Znak; IR.IV.431.5.2018 Kielce, dnia 26-07-2018

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/107/09 Gliwice, 08 luty 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani Bożena

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE a 7 Kraków, dnia J 1 stycznia 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE NU-1/096-35/12 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r. FN-VII.1611.2.2015 Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-VI.431.7.2017 Pan Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza Urząd Gminy Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.1.2015 Pan Przemysław Laudański Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 20 grudnia 2016 r. FB-IV.431.2.2016 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2014 Gliwice, 30 kwiecień 23014 r. nr kor. UM-240456/2014 Pani Dorota Krasińska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22 ul. ŻEROMSKIEGO 26 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.23.2018 Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mogilnie Ustalił: w uzgodnieniu z: Mogilno, 25 maja 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/90/09 Gliwice, 15 kwiecień 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.1610.1.3.2018 (WK-IV.1610.1.1.2018 ) Pan Krzysztof Chojnacki Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 02 Znak sprawy: FN.IV.431.2.11.2015 Pani Ewa Drożdżał Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli: Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo