WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, zwanej dalej ustawą o kontroli, oraz art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwanej dalej ustawą o finansach publicznych, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: Teresa Kuźnik inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Maria Olesińska inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli odpowiednio Nr 5/1/2016 i Nr 5/2/2016 z 9 marca 2016 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, Łódź, w okresie od r. do r. kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 10, 15, 21, 30 i 31 marca oraz 1 i 6 kwietnia 2016 r. Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: 1) przedmiot: przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel. +48 (42) , +48 (42) , fax +48 (42) ,

2 2 b) zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty, c) dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, d) wiarygodności sprawozdań. 2) okres objęty kontrolą: od r. do r. Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. I. Informacje ogólne Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, zwany dalej WIORiN w Łodzi, działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 201/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego 28 września 2012 r. WIORiN w Łodzi jest aparatem pomocniczym obsługującym Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, zwanego dalej Wojewódzkim Inspektorem, oraz stanowi jednostkę budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie łódzkim, podlegającą zwierzchnictwu Wojewody Łódzkiego. Komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu są Delegatury i Oddziały. Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w okresie objętym kontrolą był Pan Stefan Szczotka, obecnie Wojewódzkim Inspektorem jest Pan Andrzej Kwiatkowski. Wojewódzki Inspektor ma kompetencje do wykonywania zadań m.in. jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie pod zwierzchnictwem Wojewody oraz jako dysponent III stopnia środków w ramach budżetu Wojewody. Wojewódzki Inspektorat ponosi wydatki w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykonane przez WIORiN w Łodzi w 2015 r. wydatki budżetowe stanowiły ogółem kwotę ,04 zł (dane wykazane w sprawozdaniu Rb-28 za roczny okres sprawozdawczy, tj , potwierdzone zapisami w ewidencji księgowej za okres od na stronie Ma konta 130 Rachunek bieżący jednostki ). [dowód: akta kontroli, str oraz 405]

3 3 II. Szczegółowy zakres kontroli Kontroli poddano: 1. Dokumentację WIORiN w Łodzi regulującą zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zagadnień finansowych w zakresie jej zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym: 1) Zarządzenie Nr 8/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej, składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, 2) Zarządzenie Nr 17/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, w tym określone w załączniku Nr 1 Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, 3) Zarządzenie Nr 18/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, 4) Zarządzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Nr 2/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty netto EURO, 5) Zarządzenie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Nr 12/2007 z dnia r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oraz wprowadzenia w życie regulaminu pracy komisji; [dowód: akta kontroli, str oraz ] 2. Prawidłowość przestrzegania procedur w trakcie realizacji zadań związanych z dokonywaniem wydatków, w zakresie: 1) procesu planowania wydatków w oparciu o: plan finansowy wydatków WIORiN w Łodzi wraz z jego zmianami wprowadzonymi 7 decyzjami Wojewody Łódzkiego, ewidencję księgową prowadzoną na koncie 980 Plan finansowy wydatków budżetowych ; [dowód: akta kontroli, str ]

4 4 2) stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 3, zwanej dalej ustawą Pzp, poddając analizie dokumentację dotyczącą postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był zakup paliw do samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym, w tym: notatkę służbową specjalisty ds. administracyjno-technicznych dotyczącą ustalenia szacunkowej wartości ww. zamówienia, Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę, Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczenia wymagane przez art. 17 ustawy Pzp złożone przez osoby wykonujące czynności w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia i kierownika Zamawiającego, umowę Nr 6 WAD zawartą 2 marca 2015 r. z Wykonawcą, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; [dowód: akta kontroli, str ] 3) ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich etapów poprzedzających poniesienie wydatków w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną na kontach: 980 Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 201 Rozrachunki z dostawcami, 225 Rozrachunki z budżetami, 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami ; 4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki w oparciu o dowody źródłowe (faktury, rachunki, polecenia księgowania, polecenia wyjazdu służbowego i inne) będące podstawą poniesienia wydatków w miesiącu czerwcu 2015 r. na łączną kwotę ,36 zł w liczbie 145 sztuk; 5) prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dokumentach będących podstawą dokonania wydatków w oparciu w wymienione w pkt 4) dowody, w tym 3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

5 5 wskazanie zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, zakwalifikowania wydatku jako wydatku strukturalnego oraz dokonania kontroli głównego księgowego, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych; 6) prawidłowości ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki (wydatki); [dowód: akta kontroli, str ] 3. Zgodność poniesionych wydatków z planowanym przeznaczeniem w oparciu o niżej wymienione dokumenty związane z wykorzystaniem środków w wysokości ,00 zł pochodzących z rezerwy Wojewody Łódzkiego przyznanych decyzją z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nr FN , i przeznaczonych na zakup trzech dwustanowiskowych garaży jednospadowych: protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości powyżej zł, umowę Nr 21.WAD zawartą w dniu 5 października 2015 r. z wykonawcą dostawy, faktury wystawione przez wykonawcę za realizację dostawy na łączną kwotę zł, wyciąg bankowy Nr 245 z dnia r. potwierdzający wydatkowanie powyższej kwoty; [dowód: akta kontroli, str ] 4. Sposób zaciągania zobowiązań i terminowość ich regulowania w oparciu o dowody źródłowe, które stanowiły podstawę zaciągnięcia zobowiązań wynikających z sald kont Zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia wg stanu na r. na kwotę ,14 zł, z tego: 1) dotyczące wydatków rzeczowych na kwotę ,52 zł, 2) naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. na kwotę ,53 zł, 3) naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego składek ZUS i składki na Fundusz Pracy na kwotę ,09 zł. Zobowiązania powyższe nie były zobowiązaniami wymagalnymi na dzień r.; [dowód: akta kontroli, str ] 5. Wiarygodność poniższych sprawozdań, tj. ich zgodność z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej: 1) Rb 23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych sporządzonymi za miesiąc czerwiec 2015 i za rok 2015,

6 6 2) Rb 27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy czerwiec 2015 r. i za rok 2015 r., 3) Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres sprawozdawczy czerwiec 2015 i za rok 2015 r., 4) Rb N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2015, 5) Rb Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki budżetowej wg stanu na koniec 4 kwartału roku [dowód: akta kontroli, str ] III. Ustalenia kontroli. 1. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w zakresie: 1) zgodności procedur wewnętrznych jednostki kontrolowanej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 2) przestrzegania w trakcie realizacji zadań związanych z dokonywaniem wydatków, procedur wynikających z przepisów, a w szczególności w zakresie: procesu planowania wydatków, dokonywania zmian w planie finansowym kontrolowanej jednostki w trakcie roku budżetowego 2015, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, przestrzegania zapisów ustawy Pzp, ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich etapów poprzedzających poniesienie wydatków, w tym również zaangażowanie wydatków budżetowych, prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dokumentach stanowiących podstawę do dokonania wydatków z wyjątkiem uchybień opisanych w pkt 3. na str. 9, 10, 11, prawidłowości ujęcia dowodów źródłowych w księgach rachunkowych; 3) zgodności poniesionych wydatków z planowanym przeznaczeniem; 4) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących dokonywanych operacji gospodarczych; 5) wiarygodności sprawozdań, tj. zgodności danych zawartych w wybranych sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową.

7 7 2. Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w zakresie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do zagadnień finansowych w części dotyczącej sposobu zaciągania zobowiązań finansowych: 1) zobowiązania wynikające z niżej wymienionych 3 faktur zostały ujęte w księgach rachunkowych miesiąca czerwca 2015 r. ( ) pomimo, że dotyczyły zdarzeń gospodarczych miesiąca maja i wpłynęły do WIORiN w Łodzi w dniu 3 czerwca 2015 r.: faktura VAT Nr 2015/06/237455/SP/2 z dnia r. na kwotę 49,20 zł wystawiona za abonament monitorowania i interwencji w miesiącu maju obiekt Łódź, faktura VAT Nr 2015/06/220054/SP/2 z dnia r. na kwotę 49,20 zł wystawiona za abonament monitorowania i interwencji w miesiącu maju obiekt Piotrków Trybunalski, faktura VAT Nr 2015/06/003355/SP/2 z dnia r. na kwotę 49,20 zł wystawiona za abonament monitorowania i interwencji w miesiącu maju obiekt Skierniewice. [dowód: akta kontroli str ] Przyczyną ujęcia powyższych faktur w ewidencji czerwca, według wyjaśnienia Głównego Księgowego jednostki kontrolowanej, był fakt, iż służby finansowe kierowały się datą ich wystawienia. [dowód: akta kontroli str ] W myśl art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 4 do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Nie zastosowano się do procedur wewnętrznych określonych w Zasadach prowadzenia ewidencji finansowo księgowej 5, z których wynika, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych danego miesiąca są dowody księgowe, które wpłynęły do Inspekcji do 5 dnia następnego miesiąca.; 2) zobowiązania wynikające z faktur wystawionych w maju 2015 r. za usługi i towary zakupione w maju zostały ujęte w księgach czerwca 2015 r., pomimo, że wpłynęły do jednostek zamiejscowych WIORiN w Łodzi w maju, o czym świadczą daty sprawdzenia 4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) 5 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

8 8 dokumentów pod względem merytorycznym przez kierowników oddziałów w Sieradzu, Skierniewicach i Poddębicach: Faktura VAT Nr 0063/518/2015 z dnia r. na kwotę 99,00 zł, została sprawdzona pod względem merytorycznym r., Faktura VAT Nr F51/00347/5/2015 z dnia r. na kwotę 99,00 zł, została sprawdzona pod względem merytorycznym r., Faktura VAT Nr 428/2015 z dnia r. na kwotę 292,00 zł, została sprawdzona pod względem merytorycznym r., Faktura VAT Nr 1/FA/2015/00965 z dnia r. na kwotę 280,00 zł, została sprawdzona pod względem merytorycznym r. [dowód: akta kontroli str , ] Przyczynę ujęcia ww. dowodów w księgach czerwca Główny Księgowy jednostki kontrolowanej przedstawił w następujący sposób, ( ) sprawdzenie a następnie przesłanie do siedziby jednostki wymaga czasu tym bardziej, że r. był ostatnim dniem roboczym miesiąca, a 30 i 31 maja oraz 04, czerwca były dniami wolnymi od pracy.( ) jednostka posiada 3 delegatury zamiejscowe oraz 15 oddziałów gdzie skrajne odległości od jednostki wynoszą od 40 do 150 km, nie jest więc fizyczną możliwością, żeby tego samego dnia faktura trafiła do siedziby w Łodzi. [dowód: akta kontroli str ] Powyższe faktury faktycznie wpłynęły do WIORiN w Łodzi r. (data zarejestrowania przez Sekretariat) jednakże, w ocenie kontrolerów, obieg dokumentów pomiędzy jednostkami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi powinien być zorganizowany w sposób zapewniający właściwe stosowanie przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości 6. Skutkiem ujęcia dowodów wymienionych w pkt 2. ppkt 1) i 2) w ewidencji czerwca 2015 r. było nie wykazanie zaciągniętych w maju 2015 r. zobowiązań na łączną kwotę 917,60 zł w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków sporządzonym za okres sprawozdawczy maj 2015 r.; 3) w zobowiązaniach miesiąca czerwca 2015 r. nie zostały ujęte następujące dowody księgowe: 6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.)

9 9 Faktura VAT Nr 2015/07/216393/SP/2 z dnia r. na kwotę 49,20 zł wystawiona za abonament monitorowania i interwencji w miesiącu czerwcu obiektu Piotrków Trybunalski, Faktura VAT Nr 2015/07/233859/SP/2 z dnia r. na kwotę 49,20 zł wystawiona za abonament monitorowania i interwencji w miesiącu czerwcu obiektu Łódź, pomimo ich wpływu do WIORiN w Łodzi w dniu r. [dowód: akta kontroli str ] Przyczyną ujęcia powyższych faktur w ewidencji czerwca 2015 r., według wyjaśnienia Głównego Księgowego jednostki kontrolowanej, był fakt, iż służby finansowe kierowały się datą ich wystawienia. Skutkiem ujęcia ww. dowodów w ewidencji lipca 2015 r. było nie wykazanie zaciągniętych w czerwcu 2015 r. zobowiązań na łączną kwotę 98,40 zł w sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków sporządzonym za okres sprawozdawczy czerwiec 2015 r. Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości jest Główny Księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi oraz Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 3. Uchybienia dotyczące prawidłowości i kompletności naniesionych dekretacji na dokumentach będących podstawą dokonania wydatków polegały na: 1) wskazywaniu na dowodach źródłowych dotyczących realizacji umów najmu, w klauzuli o zastosowanym trybie zamówienia publicznego, art. 4 pkt 8 ustawy PZP, podczas gdy właściwym jest art. 4 pkt 3 lit. i), w myśl którego ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest m.in. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu. (dowód: akta kontroli str ) Ponadto na fakturze Nr SC/JW/06/15/0220/47 z dnia r. na kwotę 1 786, 82 zł wystawionej przez VEOLIA Energia Łódź SA tytułem zakupu energii cieplnej wskazano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zdaniem kontrolerów właściwym jest tryb określony w art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. [dowód: akta kontroli str. 454]

10 10 Ze złożonego pisemnego wyjaśnienia podpisanego przez Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora wynika, że: ( ) rozbieżności w oznakowaniu faktur wynikają jedynie z błędów popełnianych przy ich opisywaniu.( ). W przypadku FV wystawionej przez VEOLIA Energia Łódź S.A. tytułem zakupu energii cieplnej pracownik opisujący fakturę popełnił błąd oznaczając dokumenty klauzulą art. 4 pkt 8 PZP jednocześnie powołując się w opisie zamówienia znajdującym się na drugiej stronie dokumentu na prawidłową umowę, zawartą w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 PZP. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że nieprawidłowości w zakresie opisu faktur zostały omówione na naradzie kierownictwa Inspektoratu w grudniu 2015 roku i zostały wyeliminowane poprzez przesłanie informacji zawierającej przykładowe zastosowanie zamówień publicznych do wszystkich pracowników WIORiN dokonujących opisu faktur. ; [dowód: akta kontroli str ] 2) zamieszczaniu przez pracowników, na dowód dokonania kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej dokumentów, parafki zamiast podpisu, co uniemożliwia identyfikację osoby, która przeprowadziła kontrolę, a w konsekwencji dokonanie oceny czy sprawdzenia dokonała osoba upoważniona. Parafka może być zastosowana, jeśli jest umieszczona obok pieczęci imiennej lub można stwierdzić zgodność tak złożonego podpisu z jego wzorem. [dowód: akta kontroli str ] Kontrolerzy ustalili również, że pracownicy dokonujący kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej dowodów źródłowych nie posiadali stosownych upoważnień. Obowiązek kontroli wpisany został jedynie w ich zakresy czynności. [dowód: akta kontroli str ] Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. kierownik jednostki sektora finansów publicznych może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Stosowana w jednostce forma udzielenia upoważnienia była również niezgodna z uregulowaniami wewnętrznymi. W Procedurach kontroli finansowej 7 określono, że badanie prawidłowości polega na sprawdzeniu czy dokument operacji gospodarczej został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 7 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

11 11 zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych przez właściwe działy organizacyjne Inspektoratu oraz na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby upoważnione. W Procedurach kontroli zarządczej 8 w pkt I.4. określono, że w jednostce kontrolowanej funkcjonuje system wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw; 3) braku na dowodach źródłowych przy informacji o formie i dacie zapłaty podpisu kasjera lub innej upoważnionej osoby, co było niezgodne z procedurą określoną w pkt 14 Zasad prowadzenia ewidencji finansowo księgowej 9, w którym zapisano, że wszystkie dowody księgowe winny być ostemplowane pieczęcią wypłacono gotówką, przelewem lub czekiem, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej. 4. Analizując dokumentację dotyczącą poddanego kontroli postępowania przetargowego kontrolerzy zwrócili uwagę, że w oświadczeniach o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy Pzp złożonych na drukach ZP-11 przez 5 uczestników postępowania widnieje data r. i jest tożsama z datą ogłoszenia o zamówieniu. [dowód: akta kontroli str i 447] Z pisemnego wyjaśnienia z dnia r. podpisanego przez zastępcę Wojewódzkiego Inspektora wynika że: ( ) oświadczenia zostały złożone w dacie r. tj. w dniu wszczęcia postępowania co jest zgodne z ustawą oraz Regulaminem pracy Komisji przetargowej. ( ) Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia brak stanowczego określenia w przepisach ustawy Pzp terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp wiąże bowiem skutek prawny w postaci obowiązku powtórzenia czynności postępowania nie z faktem niezłożenia oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania lecz z faktem, iż czynności te zostały dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o istnieniu podstaw wyłączenia. [dowód: akta kontroli str ] Termin złożenia oświadczenia faktycznie nie został wprost wskazany w ustawie Pzp, jednakże biorąc bowiem pod uwagę, że treść oświadczenia odnosi się do relacji, w jakich pozostają z Wykonawcami osoby uczestniczące w postępowaniu, powinno być ono złożone po ujawnieniu podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 8 Załącznik do zarządzenia Nr 8/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej, składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 9 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2010 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

12 12 W dniu wszczęcia postępowania osoby w nim uczestniczące mogły określić się skutecznie wyłącznie, co do przesłanek wymienionych w art. 17 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Pzp. Lista wykonawców znana była po upływie terminu przyjęcia ofert, tj r. i złożone uprzednio oświadczenia należało zaktualizować. W oświadczeniu jednego z członków komisji widnieje data r. Z pisemnego wyjaśnienia z dnia r. podpisanego przez zastępcę Wojewódzkiego Inspektora wynika, że istniejąca na oświadczeniu data stanowi omyłkę pisarską. Biorąc pod uwagę, że w oświadczeniu, jako oznaczenie sprawy wskazano właściwe postępowanie oraz numer, pod jakim zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaistniałą sytuację można potraktować jako omyłkę pisarską polegającą na podaniu w dacie niewłaściwego roku. Do otrzymanego 13 maja 2016 r. projektu wystąpienia pokontrolnego z 13 maja 2016 r. kierownik jednostki kontrolowanej zgłosił zastrzeżenia w piśmie Nr WDK z 19 maja 2015 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 19 maja 2015 r. Stosownie do zapisów art. 42 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej 10 kierownik komórki do spraw kontroli rozpatrzył wniesione zastrzeżenia i w całości je oddalił, sporządzając wobec nich w dniu 17 czerwca 2016 r. stanowisko wraz z uzasadnieniem. W związku z art. 45 ust.2 ustawy o kontroli w administracji rządowej 11 stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń zostało przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej przez kierownika komórki do spraw kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przy piśmie Nr FN-VII z 17 czerwca 2016 r. W dniu 16 maja 2016 r. do byłego kierownika jednostki kontrolowanej wysłano kopię projektu wystąpienia pokontrolnego z 13 maja 2016 r., którą otrzymał 24 maja 2016 r. W terminie wyznaczonym przez kierownika komórki do spraw kontroli były kierownik jednostki kontrolowanej nie złożył pisemnego oświadczenia odnoszącego się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą. W związku z ustaleniami opisanymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym proszę Pana Inspektora o podjęcie skutecznych działań mających na celu: 1) przestrzeganie postanowień art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości 12 nakładających na jednostkę obowiązek wprowadzania do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego zdarzeń, które nastąpiły w tym okresie, 10 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 11 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 12 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.)

13 13 2) wydanie pracownikom dokonującym kontroli, upoważnień w formie określonej w art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i wynikającej z uregulowań wewnętrznych, 3) określenie w procedurach wewnętrznych sposobu identyfikacji osób dokonujących sprawdzenia dokumentów księgowych po względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym, jak również formy składania przez nie podpisu potwierdzającego dokonanie tej kontroli podpis skrócony (parafka), podpis pełny z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego bądź podpis na pieczęci imiennej zawierającej imię, nazwisko i stanowisko służbowe, 4) aktualizowanie, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczeń o braku okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z tego postępowania, składanych przez jego uczestników. O sposobie wykorzystania uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 13 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Marianna Pawłowska DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU 13 patrz przypis 1.

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2016 Łódź, 02 lutego 2017 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.3.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.12.2017 Łódź, 26 marca 2018 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-49/04 Opole, dnia 28 lutego 2005 r. Pani Agnieszka Partyka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-22/2015 Opole, dnia 11 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.13.2017 Pan Michał Mostowski Łódź, 15 czerwca 2018 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.5.2016 Łódź, 31 sierpnia 2017 r. Pan Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/107/09 Gliwice, 08 luty 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani Bożena

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.1.2016 Łódź, 6 października 2016 r. Pani Teresa Wesołowska Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE a 7 Kraków, dnia J 1 stycznia 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE NU-1/096-35/12 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10. Pani Elżbieta Gromniak

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10. Pani Elżbieta Gromniak WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 21 stycznia 2010 r. SO.III.-0932/15/ /09/10 Pani Elżbieta Gromniak Prezes Oddziału Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Manowo. Na podstawie art. 31 i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku. Lędziny 25-03-2004 Protokół nr I/2004 kontroli przeprowadzonej w Instytucji Kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadził inspektor d/s

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-6.7.1521.2012 Kielce, dnia 30 marca 2012 r. Pan Tomasz Galant Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Al. Mickiewicza 13 28-100 Busko-Zdrój Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 25 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 25 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 1.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych stosowane do postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI t). Wrocław, dnia sierpnia 2016 r. PS-ZS.431.4.2015.TZ Pan Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie Kamienna

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pan Mieczysław Leszczyński Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie ul. Niechodzka 2a Ciechanów

Pan Mieczysław Leszczyński Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie ul. Niechodzka 2a Ciechanów Warszawa, 20 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.12.1.2015 Pan Mieczysław Leszczyński Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ciechanowie ul. Niechodzka 2a 06-400 Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.6.2015 Pan Marek Ścisłowski Starosta Grójecki ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-31/07 Opole, dnia 11 stycznia 2008 r. Pan Bogusław Dawidow

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/81/09 Gliwice, 22 październik 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo