FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica w okresie od dnia 10 października 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r., w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 10, 16 i 24 października 2018 r., przez: Urszulę Dziką-Górnik, starszego inspektora wojewódzkiego (od 01 grudnia 2018 r. głównego specjalistę) w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Jolantę Frątczak, specjalistę w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniącą funkcję członka zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 28/1/2018 i Nr 28/2/2018 z dnia 08 października 2018 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Zakres kontroli: a) przedmiot: prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., przekazanej gminom w 2017 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin. b) okres objęty kontrolą: od dnia r. do dnia r. [akta kontroli, str. 1-22]

2 2 OPIS STANU FAKTYCZNEGO 1. Wójtem Gminy Moszczenica w okresie objętym kontrolą był, oraz jest obecnie, p. Marceli Piekarek (od 16 listopada 2014 r.). Uchwałą Nr II/7/2002 Rady Gminy Moszczenica z 30 listopada 2002 r. uchwalono statut Gminy. W dziale VII 33 pkt 1 wskazano, że Gmina tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa. Kontrolerzy otrzymali podpisany przez Wójta dokument Wykaz sołectw na terenie Gminy Moszczenica ; w Gminie utworzone są 23 sołectwa. [akta kontroli, str ] 2. Uchwałą Nr XLIX/455/14 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy Moszczenica wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - zgodnie z wymogami art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim, zwanej dalej ustawą o funduszu 1. Uchwałę podjęto w terminie wynikającym z art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o funduszu uchwała ta ma zastosowanie również do kolejnych lat budżetowych. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Zarządzeniem Nr 107/2015 z 09 września 2015 r. Wójt Gminy powołał stałą Komisję do spraw oceny wniosków składanych w ramach Funduszu Sołeckiego, złożoną z 4 osób (pracowników Urzędu Gminy). W zarządzeniu określono m.in., iż Komisja działa w składzie minimum trzyosobowym. Skład Komisji zmieniono Zarządzeniem Wójta Nr 64/2016 z 13 czerwca 2016 r., a następnie rozszerzono o kolejnych 4 pracowników Zarządzeniem Nr 87/2016 z 13 września 2016 r. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego odbywa się z uwzględnieniem zasad wdrożonych przez Wójta Gminy Moszczenica Zarządzeniem Nr 50/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy. W Regulaminie opisano zasady, tryb i procedury konieczne dla realizacji określonego rodzaju wydatków, m.in. zależnie od ich wysokości. Opracowano 5 wzorów formularzy dla poszczególnych czynności - w formie załączników do Regulaminu. [akta kontroli, str ] 1 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.)

3 3 3. Informację o liczbie mieszkańców sołectw Gminy Moszczenica na dzień 30 czerwca 2015 r. przekazano kontrolerom w podpisanym przez Wójta Gminy zestawieniu Ilość osób zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy w poszczególnych sołectwach Gminy Moszczenica wg stanu na dzień r., sporządzonym na podstawie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) - łącznie osób. Liczba mieszkańców Gminy według stanu na 31 grudnia 2014 r., zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (strona lodz.stat.gov.pl) osób. 4. Kontrolerzy ustalili, że kwota bazowa (K b ), będąca jednym z elementów służących do obliczenia wysokości środków przypadających na dane sołectwo, została obliczona prawidłowo, tj. zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu - jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, tj. za okres od początku roku 2014 do 31 grudnia 2014 ( ,79 zł) oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata (tj roku), ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (L m = os.). Tak obliczona K b wyniosła 2 691,79 zł. [akta kontroli, str ] 5. Kontrolerzy stwierdzili, że wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających dla poszczególnych sołectw została obliczona prawidłowo, tj. zgodnie ze wzorem określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu: F=(2+L m /100) x K b. Łącznie środki dla 23 sołectw wyniosły ,54 zł, co zaprezentowano w poniższym zestawieniu: L.p. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców określona na podstawie rejestru mieszkańców prowadzonego przez Gminę Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu F=(2+l m /100) xk b Baby ,64 2 Białkowice ,29 3 Gajkowice * ,90 4 Gazomia Nowa ,66 5 Gazomia Stara ,96

4 4 L.p. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców określona na podstawie rejestru mieszkańców prowadzonego przez Gminę Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu F=(2+l m /100) xk b 6 Gościmowice Pierwsze ,71 7 Gościmowice Drugie ,57 8 Gościmowice Drugie - Powęziny ,83 9 Jarosty ,85 10 Karlin ,73 11 Kiełczówka ,98 12 Kosów ,54 13 Michałów ,06 14 Podolin ,20 15 Pomyków ,39 16 Raciborowice ,08 17 Raków ,18 18 Rękoraj ,43 19 Sierosław ,69 20 Srock ,15 21 Moszczenica * ,90 22 Moszczenica - Osiedle * ,90 23 Moszczenica - Wola * ,90 Razem: ,54 * zgodnie z ustawą o funduszu 2 wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może przekroczyć 10-krotności K b, tj. w omawianej sytuacji kwoty ,90 zł Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w załącznikach Nr 1 i 2 do akt kontroli. [akta kontroli, str ; załącznik Nr 1 i Nr 2 do akt] 6. Kontrolującym okazano pisma Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 lipca 2015 r., skierowane do każdego z sołtysów, zawierające informację o wysokości środków 2 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.)

5 5 finansowych przypadających sołectwu w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego. Jak ustalono, pisma zostały doręczone adresatom bezpośrednio przez pracownika Gminy, w dniu 29 lipca 2015 r. Odbiór pisma potwierdzano podpisem. Informacje o wysokości środków z funduszu sołeckiego na rok 2016 zostały więc przekazane sołtysom w terminie wynikającym z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu, tj. do 31 lipca 2015 r. [akta kontroli, str ] 8. Wnioski o przyznanie na 2016 r. środków z funduszu sołeckiego złożyły wszystkie sołectwa Gminy Moszczenica (23 sołectwa). Łączna wartość szacunkowa przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ww. wnioskach wynosiła ,54 zł i była równa łącznej kwocie środków przypadających na wszystkie sołectwa, określonej w pismach informujących sołtysów. Wnioski sołectw złożone zostały w terminie określonym w art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu, tj. do 30 września 2015 r., i zawierały informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy, tj.: określenie rodzaju przedsięwzięcia, kwotę oraz uzasadnienie. Do wniosków dołączono uchwały zebrań wiejskich, protokoły z ich przebiegu oraz listy obecności mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały zbadane przez Komisję do spraw oceny wniosków, powołaną w treści opisanych w pkt 3 zarządzeń Wójta Gminy. Jak stwierdzają kontrolerzy, ocena wniosków była prawidłowa. W dwóch przypadkach miało miejsce odrzucenie wniosku dotyczy to sołectw Moszczenica i Moszczenica Osiedle. Sołtys Moszczenicy w wymaganym terminie podtrzymał wniosek; wniosek ten został przyjęty przez Radę Gminy. Sołtys Moszczenicy Osiedle w wymaganym terminie złożył skorygowany wniosek do Rady Gminy; wniosek został przez Radę przyjęty. Komisja do spraw oceny wniosków zbadała również wnioski w sprawie zmiany przedsięwzięć oraz załączoną dokumentację. Stwierdza się, że wnioski te były kompletne i zostały prawidłowo zweryfikowane przez Gminę. [akta kontroli, str i ] 9. Uchwałą Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015 r. uchwalono budżet Gminy Moszczenica na 2016 rok. W 12 ww. uchwały ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w łącznej kwocie ,54 zł, zgodnie z tabelą Nr 11 do uchwały.

6 6 W toku kontroli stwierdzono, że ww. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 jest zgodny z zakresem rzeczowym określonym we wnioskach. Plan wydatków na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego podlegał zmianom - w odpowiedzi na wnioski sołectw, składane z zachowaniem ustawowego terminu. Możliwość zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego lub ich zakresu przewiduje art. 7 ust. 1 ustawy o funduszu, zgodnie z którym W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Należy zaznaczyć, że zmian dokonywano co do przeznaczenia środków, tzn. między zadaniami w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Bez zmian pozostała natomiast kwota środków przypadających na dane sołectwo - zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Aktualizację planu wydatków dla poszczególnych sołectw wprowadzano: 1) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 11 lutego 2016 r., Nr XX/154/16, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. uchwały; 2) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 18 marca 2016 r., Nr XXI/159/16, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. uchwały; 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica z 5 maja 2016 r., Nr 55/2016, zgodnie z tabelą Nr 3 do ww. zarządzenia; 4) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 25 maja 2016 r., Nr XXIV/186/16, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. uchwały; 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica z 1 sierpnia 2016 r., Nr 80/2016, zgodnie z tabelą Nr 3 do ww. zarządzenia; 6) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 23 września 2016 r., Nr XXVIII/209/16, zgodnie z tabelą Nr 5 do ww. uchwały; 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica z 30 września 2016 r., Nr 92/2016, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. zarządzenia; 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica z 10 października 2016 r., Nr 98/2016, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. zarządzenia;

7 7 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Moszczenica z 19 października 2016 r., Nr 101/2016, zgodnie z tabelą Nr 3 do ww. zarządzenia; 10) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 2 listopada 2016 r., Nr XXX/226/16, zgodnie z tabelą Nr 3 do ww. uchwały; 11) Uchwałą Rady Gminy Moszczenica z 29 grudnia 2016 r., Nr XXXIII/246/16, zgodnie z tabelą Nr 4 do ww. uchwały. Aktualizacje wprowadzone ww. uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta obejmują zakres zgłoszony przez sołectwa we wnioskach o zmianę przedsięwzięcia. Szczegółowe ustalenia co do wniosków o zmiany oraz ostatecznego planu po zmianach zawarte zostały w opracowanych przez kontrolerów Załącznikach Nr 1 i 2. Kontrolujący ustalili ponadto, że w 4 przypadkach pewne dodatkowe zmiany, również wprowadzone do planu finansowego i polegające na przesunięciu środków między realizowanymi zadaniami, zostały wprowadzone bezpośrednio przez Gminę, na etapie realizacji konkretnych zadań, i nie były poprzedzone wnioskami ze strony sołectwa. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku sołectw: Moszczenica Osiedle, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie Powęziny, Gajkowice. W trakcie czynności kontrolujący zwrócili się ustnie o wyjaśnienia w tej kwestii. Pismami opatrzonymi datą 05 listopada i 19 listopada 2018 r. Wójt Gminy wskazał m.in., że sołectwa we wnioskach dokonują jedynie wstępnego oszacowania kosztów przedsięwzięć. W niektórych przypadkach, po dokonaniu rozeznania przez zamawiającego (Gminę) okazuje się, że oszacowane przez sołectwo środki na realizację danego przedsięwzięcia - z uwagi na rzeczywiste ceny lub koszty wykonania - nie są wystarczające albo są zbyt wysokie. W wymienionych przypadkach, by móc zrealizować bardziej kosztowne zadanie, przesunięto część środków wstępnie przeznaczonych na przedsięwzięcie, które ostatecznie okazało się tańsze. [akta kontroli, str ; ; oraz załącznik Nr 1] 10. Gmina Moszczenica sfinansowała w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki 23 sołectw w łącznej wysokości ,49 zł, co stanowiło 93,76 % wydatków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej ( ,54 zł). Odnosząc wykonane przez sołectwa Gminy Moszczenica wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (w paragrafach klasyfikacji budżetowej) do wysokości planowanych wydatków zatwierdzonych uchwałą budżetową (plan po zmianach), sporządzono poniższe zestawienie:

8 Lp. 1 Baby Sołectwo 2 Białkowice 3 Gajkowice 4 Gazomia Nowa 5 Gazomia Stara Gościmowice Pierwsze Gościmowice Drugie Gościmowice Drugie - Powęziny 9 Jarosty Rozdział, paragraf Plan po zmianach (ostateczny, zł) 8 Wykonanie (zł) Środki niewykorzystane (zł) Wykonanie % , ,00 0,00 100, , ,60 0,40 99, , ,54 1,10 99, , ,45 336,55 88, , ,99 69,30 99, , , ,96 90, , , ,40 85, , ,84 792,82 95, , ,96 0,00 100, , ,73 0,98 99, , ,39 453,61 69, , ,40 346,60 92, , ,51 351,49 90, , ,00 0,00 100,00 632,57 618,98 13,59 97, , ,00 0,00 100, , ,90 0,00 100, , ,07 613,03 77, , ,00 0,00 100,00 894,83 325,40 569,43 36, , ,00 0,00 100, , ,00 0,00 100, , , ,85 84,51

9 Lp. Sołectwo 10 Karlin 11 Kiełczówka 12 Kosów 13 Michałów 14 Podolin 15 Pomyków 16 Raciborowice 17 Raków 18 Rękoraj 19 Sierosław 20 Srock Rozdział, paragraf Plan po zmianach (ostateczny, zł) 9 Wykonanie (zł) Środki niewykorzystane (zł) Wykonanie % , ,59 0,14 100, , ,80 33,18 99, , ,00 0,00 100, , ,00 406,00 95, , ,99 503,55 81, , ,15 51,85 99, , , ,06 74,50 172,20 172,20 0,00 100, ,00 996,30 3,70 99, ,80 400,00 827,80 32, , ,88 22,32 99, , ,21 0,00 100, , ,00 1,18 99, , ,00 0,00 100, , ,00 389,08 96, , ,00 11,18 99, , ,00 8,43 99, , ,00 0,00 100, , ,93 37,76 99, , ,31 827,69 72, , ,72 1,43 99, , ,99 0,01 100, ,00 0, ,00 0,00

10 Lp. Sołectwo 21 Moszczenica 22 Moszczenica - Osiedle 23 Moszczenica - Wola Rozdział, paragraf Plan po zmianach (ostateczny, zł) 10 Wykonanie (zł) Środki niewykorzystane (zł) Wykonanie % 5 000, ,00 0,00 100, , ,88 312,02 83, , , ,54 92, , ,00 0,00 100, , ,50 702,40 96,73 450,00 450,00 0,00 100, , ,00 0,00 100, , ,72 123,28 92, ,90 772,56 395,34 66,15 Razem , , ,05 93,76 Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki poszczególnych sołectw nie przekroczyły kwot zaplanowanych na 2016 rok. Szczególnie wysoki poziom wykorzystania środków z funduszu sołeckiego (pomiędzy 99,7% a 100%) stwierdzono w 10 sołectwach: Baby (środki niewykorzystane 1,50 zł); Gazomia Stara (wykorzystano 100%); Gościmowice Drugie (środki niewykorzystane 13,59 zł); Karlin (środki niewykorzystane 0,14 zł); Kiełczówka (środki niewykorzystane 33,18 zł); Podolin (środki niewykorzystane 22,32 zł); Pomyków (środki niewykorzystane 1,18 zł); Raków (środki niewykorzystane 11,18 zł); Rękoraj (środki niewykorzystane 8,43 zł); Sierosław (środki niewykorzystane 37,76 zł). Najniższy poziom wykonania zaplanowanych wydatków stwierdzono w przypadku sołectwa Srock (62,85% wykonania; środki niewykorzystane 8 629,13 zł) oraz sołectwa Michałów (72,94% wykonania; środki niewykorzystane 3 809,56 zł). Pozostałe sołectwa wydatkowały od 88,27% do 98,07% przyznanych środków. Ogółem - we wszystkich sołectwach - nie wykorzystano kwoty ,05 zł, co stanowi 6,24 % całości zaplanowanych środków.

11 Wykonanie wydatków skontrolowano w oparciu o faktury i rachunki wystawione przez wykonawców realizujących poszczególne przedsięwzięcia. Kontroli poddano 100% dowodów źródłowych (75 faktur i rachunków, a także wyciągi bankowe i raporty kasowe). Kontrolerzy sporządzili, na podstawie dowodów źródłowych, zestawienie wydatków poniesionych w określonych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zestawienie to zostało włączone do akt kontroli (Załącznik nr 3). Kontrolujący stwierdzili, że wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego, uchwalonego na 2016 r., zostały poniesione w obrębie roku Po dokonaniu porównania treści rachunków i faktur oraz naniesionych opisów merytorycznych z określonymi we wnioskach, a następnie w uchwale budżetowej (planie ze zmianami), zakresami przedsięwzięć przewidzianymi do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego - kontrolerzy stwierdzają zgodność zrealizowanych przez sołectwa wydatków z zakresem zadań zawartym w planie finansowym. Należy zauważyć, gdy chodzi o przyjęte w Gminie procedury realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego, że wszystkie zamówienia i zakupy objęte wnioskami sołectw dokonywane były bezpośrednio przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy, w oparciu o zasady wskazane w Zarządzeniu Wójta Gminy Moszczenica z 16 kwietnia 2014 r., Nr 50/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto w Urzędzie Gminy w Moszczenicy. Jak stanowi 2 ww. regulaminu, ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: 1) zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty zł netto, 2) zamówienia o wartości szacunkowej powyżej zł netto, a których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Dla ww. grup zamówień ustalono w regulaminie odrębne procedury, przyjęto też określone wzory dokumentów (formularze - załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do regulaminu). Z posiadanej przez Gminę dokumentacji, którą załączano do wniosków składanych przez sołectwa wynika, że wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonywane były z uwzględnieniem przyjętych w Gminie ww. procedur wewnętrznych. Stwierdza się zgodność wykonanych wydatków z ewidencją księgową (wydrukiem pod nazwą Obroty na Klasyfikacjach Wydatków roboczy od r.

12 12 do r. ), a zarazem zgodność danych ewidencji księgowej z danymi zawartymi w kolumnie 10 sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB-28S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r., a także z danymi ujętymi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2016 r. (Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Moszczenica z 30 marca 2017 r., załącznik nr 9, Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku ). [akta kontroli, str ; (ewidencja księgowa); oraz załączniki Nr 1, 2 i 3 do akt kontroli] 12. Wójt Gminy Moszczenica złożył w dniu 30 maja 2017 r. wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w terminie wynikającym z 4 ust. 1 rozporządzenia 3, tj. do 31 maja 2017 r. Zamieszczona we wniosku kwota wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., wynosząca ,49 zł, była zgodna z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku We wniosku ujęto prawidłowo wyliczoną kwotę bazową (K b ) dla Gminy ,79 zł. Obliczona w oparciu o art. 3 ust. 8 ustawy o funduszu kwota zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w 2016 r. wynosiła ,98 zł. [akta kontroli, str ] Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. FB-I dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na rok przyznano Gminie Moszczenica dotację celową w dziale 758, rozdziale 75814, w wysokości ogółem ,98 zł, w tym w ,08 zł i w ,90 zł, przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Przyznana kwota stanowiła 35,654% poniesionych przez gminę wydatków, stosownie do zapisów art. 3 ust. 8 ustawy o funduszu oraz informacji przekazanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w piśmie nr DAP-WSUST z dnia 14 września 2015 r. [akta kontroli, str ] 3 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz. U. z 2014 r., poz. 916 z późn. zm.)

13 13 Dotacja w łącznej kwocie ,98 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w dniu 30 sierpnia 2017 r. (wyciąg bankowy nr 164). Wpływ dotacji zaksięgowano na kontach Rachunek budżetu (strona Wn) oraz Dochody budżetu (strona Ma). Uchwałą Nr XLI/336/17 z 06 września 2017 r. Rada Gminy Moszczenica dokonała zmian budżetu Gminy na rok 2017, w tym zmiany (zwiększenie dochodów/wydatków) związanej z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. [akta kontroli, str ] OCENA Wykonanie zadań w zakresie ustalenia przez Gminę Moszczenica kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części ww. wydatków, ocenia się pozytywnie. WNIOSKI I ZALECENIA W związku z faktem, iż w zakresie będącym przedmiotem kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów 53 ust. 4 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 4 Wójt Gminy Moszczenica, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU 4 Regulamin Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r., Nr 3/2018).

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.10.2018 Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. Pani Bożena Zielińska Wójt Gminy Drużbice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Drużbice, Drużbice

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.21.2018 Łódź, dnia 29 października 2018 r. Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Wodzierady,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz )

USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz ) Fundusz sołecki. Dz.U.2014.301 z dnia 2014.03.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 marca 2015 r. USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 27 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 27 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.30.2018 Łódź, dnia 27 marca 2019 r. Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Błaszki w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 12 marca 2014 r. Poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego zwanego

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2016 Kraków, 10 stycznia 2017 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Zakliczyna Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, zwanego dalej funduszem oraz zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 571 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku W Ó JT G M IN Y D Ą B R Ó W K A 05-252 D Ą B R Ó W K A ul. T. K o ś c iu s z k i 14 pow wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.279.2014 Zarządzenie Nr 279/2014 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki

ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki ZARZĄDZENIE Nr 498/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Strzeleczki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku

Zarządzenie Nr 127/2017. Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie: określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 21 stycznia 2019 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 21 stycznia 2019 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.25.2018 Łódź, dnia 21 stycznia 2019 r. Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Warta w okresie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: zasad i trybu wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 206/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Wołomin oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916. Rozporządzenie. z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. Poz. 916 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.21.2017.AJ Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07 437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.11.2017.AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Radzymina w sprawie zasad ustanowienia regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Radzymin oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Santok z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie: zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w Gminie Santok Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Załącznik nr 1 Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Borek Wlkp., dnia... Pan/Pani Sołtys wsi Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 113/2014 określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku Na podstawie art.. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.8.2015 Olsztyn, dnia 12 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 4 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Warszawa, 14 marca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.1.2018.JB Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE

REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/RO Wójta Gminy Krośnice z dnia 10 lutego 2016 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE KROŚNICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy

1. Ustala się regulamin przyznawania, uchwalania i wydatkowania Funduszu Sołeckiego Gminy Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Opoczno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/89/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/89/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/89/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny niż

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 111/139/13 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 111/139/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2014 roku. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŚREMU w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo