WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 11 października 2019 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, oraz art. 175 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwaną dalej ustawą o finansach, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: 1. Urszula Dzika-Górnik główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów w okresie od dnia 19 lipca do dnia 8 września 2019 r., a w okresie od dnia 30 września 2019 r. do dnia 7 października 2019 r. pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, 2. Maria Żebrowska starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów w okresie: od dnia 19 lipca do dnia 7 października 2019 r., 3. Jolanta Frątczak specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów w okresie: od dnia 9 września do dnia 7 października 2019 r., 1 Ustawa z dnia r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. Nr 185, poz z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych.

2 2 4. Anna Pacholska starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów w okresie od dnia 6 września do dnia 7 października 2019 r., na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli odpowiednio Nr 18/1/2019 i Nr 18/2/2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Nr 18/3/2019 i 18/4/2019 z dnia 6 września 2019 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi, Łódź, ul. Fabryczna 25 w okresie od 19 lipca do 7 października 2019 r., kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 19, 30 lipca, 9 sierpnia, 19 września 2019 r. Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, b) okres objęty kontrolą: od r. do r. [dowód: akta kontroli, str.1-20] Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie. Pozytywną ocenę uzasadnia się w szczególności prawidłowym: sporządzeniem planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym na rok 2018 wg kwot wynikających z decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie podziału kwot wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 dla części 85/10 województwo łódzkie, wskazanych w załączniku do pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I z dnia 9 lutego 2018 r. wraz z kartami mierników dla zadań, podzadań i działań, ujęciem w ewidencji księgowej wartości planu finansowego wydatków na rok 2018 zarówno w układzie tradycyjnym jak też w układzie zadaniowym oraz jego zmian na właściwych kontach ksiąg rachunkowych, wyliczeniem wartości mierników stopnia realizacji celów, zadania, podzadania i działania na podstawie realnych danych, sporządzeniem formularzy kart mierników dla zadania, podzadania i działania,

3 3 ujmowaniem w ewidencji księgowej zrealizowanych wydatków w układzie zadaniowym, prowadzeniem ewidencji wydatków w sposób zapewniający możliwość sporządzenia obowiązujących sprawozdań Rb - BZ1 z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, rzetelnym sporządzeniem i terminowym przekazaniem dysponentowi części 85/10 województwo łódzkie sprawozdań Rb - BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnością danych wykazanych w ww. sprawozdaniach z ewidencją księgową wydatków i zobowiązań prowadzoną w jednostce kontrolowanej w 2018 roku w układzie zadaniowym, monitorowaniem mierników stopnia osiągnięcia celów w odniesieniu do zadania, podzadania i działania w terminach określonych w kartach mierników i dokonywaniem na tej podstawie oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym oraz dokumentowaniem tych czynności. Uwagę kontrolerów zwrócił fakt braku możliwości porównania danych o wykonanych wydatkach w 2018 r., wykazanych w sprawozdaniach: z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym Rb BZ1 oraz miesięcznych i rocznym Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, z saldami konta 130. Pismem z 18 września br. kontrolujący zwrócili się do Głównego księgowego o wydruk ewidencji konta , wg podziałek klasyfikacji budżetowej w układzie narastająco dla poszczególnych miesięcy roku W odpowiedzi, pismem datowanym na 18 września 2019 r., Główny księgowy udzielił wyjaśnień, z których wynika, że: pomimo aktualizacji programu FK, firma XX 3 nadal nie rozwiązała problemu braku automatycznego sumowania obrotów miesięcznych narastająco. Inspektorat jest w stałym kontakcie (telefonicznym i elektronicznym) z firmą XX, jednak na chwilę obecną podsumowanie narastająco poszczególnych miesięcy można zrobić wyłącznie ręcznie. Podczas trwania postępowania kontrolnego Główny księgowy kilkakrotnie, począwszy od dnia 16 sierpnia 2019 r., zgłaszał opisany powyżej problem dostawcy oprogramowania. Listy zgłoszeń załączone są do powyższego wyjaśnienia. Uwzględniając złożone wyjaśnienia kontrolerzy kierują do Wojewódzkiego Inspektora, jako kierownika jednostki kontrolowanej, wniosek pokontrolny dotyczący podjęcia działań mających na celu dostosowanie systemu finansowo-księgowego, który WIF przyjął jako podstawowy 3 dane firmy zanonimizowane

4 4 system ewidencji wydatków i dochodów budżetowych, w taki sposób aby generował raport obrazujący wysokość sald narastająco, według okresów sprawozdawczych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej. [dowód: akta kontroli, str ] I. Informacje ogólne Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zwany dalej Wojewódzkim Inspektoratem, jest aparatem pomocniczym obsługującym Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zwanego dalej Wojewódzkim Inspektorem, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. Od dnia 13 czerwca 2000 r. do chwili obecnej funkcję Wojewódzkiego Inspektora pełni Pan Romuald Boguszewski. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Łódź. Wojewódzki Inspektorat posiada delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie łódzkim, podlegającą zwierzchnictwu Wojewody Łódzkiego. Wojewódzki Inspektorat zrealizował w 2018 roku wydatki w ramach funkcji 20. Zdrowie. W ramach tej funkcji finansowane były czynności wykonywane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 4. Funkcja realizowana była poprzez 1 zadanie: Polityka lekowa, 1 podzadanie: Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi i 1 działanie: Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. [dowód: akta kontroli, str. 21, ] II. Procedury dotyczące sposobu planowania, monitorowania i realizacji wydatków w układzie zadaniowym 1. Zagadnienia związane z realizacją w Wojewódzkim Inspektoracie budżetu w układzie zadaniowym uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr 2/2016 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu planowania i wykonywania budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi w układzie zadaniowym. Mocą tego zarządzenia ustalono: 1) zasady i tryb planowania oraz wykonywania budżetu w układzie zadaniowym przez 4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późń. zm.)

5 5 Wojewódzki Inspektorat; 2) zasady dokumentowania czynności planowania oraz wykonywania budżetu w układzie zadaniowym w zakresie nadzoru i kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji planów na podstawie mierników stopnia realizacji celów. W poszczególnych załącznikach określono: a) Nr 1: Wykaz osób odpowiedzialnych za wyznaczanie celów i mierników podzadania i działania w zakresie budżetu zadaniowego; b) Nr 2: Kartę miernika; c) Nr 3: Propozycję umiejscowienia wnioskowanych środków / dokonanych zmian w układzie zadaniowym budżetu na r. wraz z celami i miernikami; d) Nr 4: Instrukcję oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym; e) Nr 5: Kartę oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów (ewaluacji). [dowód: akta kontroli, str ] 2. Opracowano również Politykę zarządzania ryzykiem wewnętrznym, którą przyjęto Zarządzeniem Nr 4/10 ŁWIF z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, która jest dokumentem określającym ogólne zasady zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Wojewódzkim Inspektoracie. 3. Na podstawie 6 Polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym ustalono ramowe procedury zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi, zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 1 grudnia 2014 r. W poszczególnych załącznikach określono: a) Nr 2: Kwestionariusz Identyfikacji Ryzyka; b) Nr 3: Urzędowy rejestr ryzyka; c) Nr 4: Cele i zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi na rok. 4. Zadania i szczegółową strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi określa Regulamin Organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem WIF z dnia 27 lipca 2009 r. Nr 3/2009, który został zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego. Regulamin Organizacyjny został zmieniony:

6 6 Aneksem Nr 1, zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 24 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 1/2013 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 marca 2013 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego dnia 09 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 2/2015 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 1 września 2015 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego dnia 24 września 2015 r., [dowód: akta kontroli, str , , , 947, 27 39] III. Proces planowania w zakresie budżetu na rok Kontroli poddano spójność planu sporządzonego w układzie zadaniowym z planem finansowym sporządzonym w układzie tradycyjnym, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku: 1. Plan finansowy w układzie tradycyjnym: W planie finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu prawidłowo ujęto wysokość środków budżetowych, zaplanowanych przez Wojewodę Łódzkiego w dziale 851, rozdziale 85133, szczegółowo wskazanych w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 8 lutego 2018 r. W planie finansowym Wojewódzkiego Inspektoratu dokonano zmian uwzględniając 2 decyzje Wojewody Łódzkiego 5 wydane na wniosek Wojewódzkiego Inspektora oraz 4 decyzje Wojewódzkiego Inspektora 6 wydane w ramach uprawnień wynikających z upoważnienia Wojewody Łódzkiego 7. [dowód: akta kontroli, str. 129, , ] 2. Plan finansowy w układzie zadaniowym: 1) Dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej, nie skutkowało zmianami wartości mierników stopnia realizacji celów określonych dla realizowanego działania i nie spowodowało konieczności dokonywania zmian wartości mierników stopnia realizacji celów. Dokonywane zmiany w planie finansowym w układzie 5 Decyzje Wojewody Łódzkiego: nr FB-I z dnia r., nr FB-I z dnia r. 6 Decyzje Wojewódzkiego Inspektora : nr 1/2018 z dnia r., nr 2/2018 z dnia r., nr 3/2018 z dnia r., nr 4/2018 z dnia r. 7 Upoważnienie Wojewody Łódzkiego z dnia r., znak pisma PNIK-IV

7 7 zadaniowym, w trakcie całego roku 2018, były zgodne ze zmianami dokonywanymi w planie finansowym wydatków budżetowych sporządzonym w układzie tradycyjnym, co miało odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na stronie Wn konta pozabilansowego 990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym; 2) Wojewódzki Inspektor przekazał w dniu 15 stycznia 2018 r. do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wypełnione zestawienie BUDŻET ZADANIOWY dochowując tym samym terminu wynikającego z art. 146 ust.1 ustawy o finansach 8. Łączna kwota wydatków budżetowych, tj ,00 zł zaplanowanych w układzie zadaniowym była zgodna z kwotą wydatków budżetowych przewidzianą w planie finansowym sporządzonym w układzie tradycyjnym. Wydatki ujęte na koncie 990 były zgodne z zapisami prowadzonymi na koncie ) Ze względu na to, że w jednostce realizowano w 2018 r. jedno działanie, sposób powiązania planu finansowego pomiędzy klasyfikacją budżetową a układem zadaniowym nie podlegał aktualizacji. 4) Źródłami pochodzenia danych służących do określenia podzadania i działania oraz celów i mierników ich realizacji w zakresie budżetu zadaniowego na 2018 r. były: plan i protokoły kontroli, rejestr placówek podlegających kontroli, rejestr ZOZ-ów i gabinetów weterynaryjnych stosujących środki odurzające i substancje psychotropowe, decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień, sprawozdanie z realizacji zadań WIF w Łodzi. [dowód: akta kontroli, str. 154a 178, , ] IV. Proces monitorowania stopnia realizacji celów zadań, podzadań i działań w ramach budżetu w układzie zadaniowym. Okresowa ocena stopnia realizacji mierników określonych dla realizowanego zadania, podzadania oraz działania, dokonywana była w Wojewódzkim Inspektoracie w okresach kwartalnych oraz półrocznych, poprzedzających sporządzenie sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. 8 patrz przypis 2

8 8 Zasady bieżącej oceny procesów gospodarowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w oparciu o zasadę skuteczności i efektywności realizacji planów w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie określają procedury opisane w pkt II.1-3 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego. Ocena realizacji budżetu zadaniowego dokonywana jest poprzez porównanie planowanych i poniesionych nakładów oraz rezultatów w poszczególnych latach, co stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej oraz umożliwia realizację obowiązków sprawozdawczych. Wojewódzki Inspektor systematycznie identyfikował i monitorował występowanie ryzyka w każdym obszarze prowadzonej działalności. Szczegółowe dane zawierają: Plan kontroli, Kwestionariusz identyfikacji ryzyka wypełniony w dniu 2 marca 2018 r wraz z załącznikiem z dnia 30 lipca 2018 r. oraz Arkusz rejestru ryzyka wraz z Załącznikiem wypełnionym w dniu 2 marca 2018 r. W dniu 7 marca 2019 r. Wojewódzki Inspektor dokonał przeglądu kontroli zarządczej, czego potwierdzeniem było złożenie oświadczenia o braku zastrzeżeń do funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. W dniu 6 lutego 2019 r. Wojewódzki Inspektor sporządził informację o zakresie wykonania zadań statutowych i innych w Wojewódzkim Inspektoracie za okres I-IV kwartał 2018 r. W Wojewódzkim Inspektoracie w Łodzi stworzono zbiorcze informacje opisowe z działalności, które stanowiły załączniki do sprawozdań z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym, odpowiednio Rb BZ1 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz Rb BZ1 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. [dowód: akta kontroli, str , , ] V. Proces wykonania budżetu za rok Realizacja planu finansowego oraz sposób ewidencjonowania wydatków w układzie tradycyjnym: 1) Ewidencja wydatków budżetowych prowadzona jest w Wojewódzkim Inspektoracie przy wykorzystaniu programu komputerowego Finanse i księgowość w wersji pracującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego XX 9. Dodatkowo do prowadzenia ewidencji księgowej wykorzystywany jest arkusz kalkulacyjny. Zapisy zdarzeń gospodarczych odbywają się równolegle do zapisów ujmowanych w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej; 9 dane zanonimizowane

9 9 2) Zrealizowane w 2018 roku wydatki budżetowe wyniosły ,89 zł, co stanowiło 99,92 % wykonania rocznego planu wydatków po zmianach; 3) Kontroli poddano 100% (72 szt.) dowodów źródłowych będących podstawą poniesienia przez jednostkę wydatków budżetowych w czerwcu 2018 r. na łączną kwotę ,49 zł, co stanowiło 7,02 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2018 r. W oparciu o poddane kontroli dokumenty ustalono, że: a) wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z planem finansowym jednostki; b) w żadnym z paragrafów klasyfikacji budżetowej nie przekroczono planu wydatków, c) dokumenty źródłowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez Głównego Księgowego i Wojewódzkiego Inspektora z podaniem symbolu podziałki klasyfikacji budżetowej wydatku, wskazaniem źródła jego finansowania, a także przypisaniem wydatku w układzie budżetu zadaniowego, wg kodu klasyfikacji zadaniowej ; d) wszystkie poddane kontroli dokumenty źródłowe zawierały dekretację, tj. wskazanie sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych oraz potwierdzenie księgowania z podaniem daty księgowania, wraz z adnotacjami wskazującymi podstawę prawną z ustawy Prawo zamówień publicznych 10 ; e) zobowiązania wynikające z poddanych kontroli faktur i rachunków zostały uregulowane z zachowaniem terminów określonych przez wystawców lub wynikających z zawartych umów; f) ponoszone wydatki ujmowane były w ewidencji księgowej na koncie Wykonanie wydatków budżetowych pod datą zapłaty, zgodnie z wyciągami bankowymi; g) wszystkie poddane kontroli dokumenty źródłowe były zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych co wypełnia wymogi ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 11. Dowody księgowe zostały poddane kontroli głównego księgowego, stosownie do postanowień art. 54 ust. 3 pkt 1-3, w związku 10 Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, w brzmieniu obowiązującym w okresie badanym) 11 Ustawa z dnia r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351)

10 10 z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach 12, wraz z adnotacją (pieczątką) o treści: Dokonano wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów ; h) zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są zgodnie z tzw. zasadą memoriału wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości 13, oraz odpowiednio do wymogu przepisu art. 20 ust. 1 ww. ustawy określającego obowiązek wprowadzenia do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie. 4) Kontroli poddano sposób ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich etapów poprzedzających poniesienie wydatków w oparciu o ewidencję księgową prowadzoną na kontach zespołu 2 Rozrachunki i rozliczenia oraz kontach pozabilansowych: 980 Plan finansowy wydatków budżetowych, 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. [dowód: akta kontroli, str , ] 2. Realizacja planu finansowego w układzie zadaniowym. 1) Okresowa ocena stopnia realizacji mierników określonych dla realizowanego zadania, podzadania oraz działania, dokonywana jest w Wojewódzkim Inspektoracie w okresach kwartalnych oraz półrocznych, poprzedzających sporządzenie sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. Koordynator budżetu zadaniowego na koniec każdego kwartału sporządzał i przedstawiał Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdanie zbiorcze z osiągniętych wartości mierników realizacji celów realizowanego zadania, podzadania oraz działania w zestawieniu z planowanymi do osiągnięcia wartościami mierników. Sprawozdania te zawierają opisową analizę przyczyn osiągnięcia innych niż zakładane wartości mierników. Informacje opisowe stanowią załączniki do sprawozdań z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, odpowiednio Rb BZ1 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz Rb BZ1 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.; 2) Dla zadania 20.3 Polityka lekowa określono miernik jako Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby placówek podlegających kontroli (w %). 12 patrz przypis 2 13 patrz przypis 11

11 11 Miernik zrealizowano na poziomie 17% (344/1981), przy zaplanowanej wartości 11% (227/1976), wydatkując ,89 zł, tj. 99,92% wydatków zaplanowanych na 2018 r.; 3) Zaplanowane i osiągnięte wartości mierników stopnia realizacji celów ustalonych dla podzadań i działań przedstawiały się następująco: a) dla podzadania Nadzór na produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, którego celem było zapewnienie kontroli nad obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, miernik określono jako liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby placówek podlegających kontroli (w % i liczba do liczby). Miernik zrealizowano na poziomie 17% (344/1981) przy zaplanowanej 11% (227/1976). Miernik umożliwia ocenę zakresu (skali) objęcia czynnościami kontrolnymi ogółu aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego oraz innych podmiotów prowadzących obrót oraz udostępnianie wysokiej jakości, spełniającej wymogi prawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Wynika z powyższego, że plan w układzie zadaniowym został wykonany zgodnie z założeniami. Odchylenia wartości miernika są korzystne, z uwagi na fakt, że oprócz kontroli planowych ujętych w planie kontroli przeprowadzono również kontrole dodatkowe, w tym m.in. doraźne, zlecone przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W pierwszej połowie 2018 r. wykonano 113 kontroli zaplanowanych w rocznym planie kontroli oraz 51 innych kontroli. Liczba placówek podlegających kontroli ulegała częstym zmianom W ciągu 2018 r. przedstawiała się następująco: I kwartał szt. II kwartał szt. III kwartał szt. IV kwartał szt.; b) dla działania Nadzór nad produktami leczniczymi praz wyrobami medycznymi, którego celem było eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, miernik określono jako liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (liczba do liczby). Miernik zrealizowano na poziomie 30/344 przy zaplanowanej 14/227.

12 12 Miernik umożliwia ocenę wagi i ilości nieprawidłowości wykrywanych w trakcie przeprowadzanych kontroli podmiotów podległych. Uzasadnione odchylenie stopnia wykonania wartości miernika wynikało ze zintensyfikowania kontroli przestrzegania art. 71a ustawy Prawo farmaceutyczne 14. Wydano 19 decyzji nakazujących dostosowanie prowadzonej działalności do przepisów ustawy, nakładając na przedsiębiorców kary pieniężne; c) W związku z tym, że w roku 2018 w Wojewódzkim Inspektoracie nie wystąpiły niekorzystne odchylenia wartości mierników, nie były podejmowane działania naprawcze, a zatem nie zostały wydane przez dysponenta części 85/10 województwo łódzkie zalecenia w powyższym zakresie. [dowód: akta kontroli, str ] VI. Sprawozdawczość jednostki w układzie tradycyjnym i zadaniowym 1. Przyjęty i realizowany w Wojewódzkim Inspektoracie sposób ewidencji wydatków zapewniał możliwość sporządzenia obowiązujących sprawozdań budżetowych w zakresie planowanych i zrealizowanych wydatków oraz umożliwiał ustalenie wysokości zobowiązań dla realizowanego działania; 2. Sprawozdania półroczne/roczne Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. i do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały sporządzone w szczegółowości wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 15, tj. zawierały m.in. dane dotyczące planu, planu po zmianach i wykonania wydatków oraz stanu zobowiązań; 3. Kwoty wykazane w powyższych sprawozdaniach w zakresie wysokości planowanych i poniesionych wydatków były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej prowadzonej dla konta 990 i były równe kwotom wydatków wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. oraz w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.; 14 patrz przypis 4 15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.)

13 13 4. Sprawozdanie Rb - BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. zostało przedłożone dysponentowi części 85/10 województwo łódzkie w dniu 12 lipca 2018 r. a za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. w dniu 19 lutego 2019 r., tj. w terminach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. zostało przedłożone dysponentowi części 85/10 województwo łódzkie w dniu 10 lipca 2018 r. a za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. w dniu 04 lutego 2019 r., tj. w terminach określonych w załączniku nr 38 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej Kontroli poddano i porównano prawidłowość danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, sporządzonym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., z danymi wykazanymi z ewidencji księgowej, stwierdzając w tym zakresie zgodność. 7. Kwoty zawarte w ww. sprawozdaniu zostały porównane z kwotami wynikającymi z ewidencji księgowej w następujący sposób: w przypadku badania sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa: kolumna Wydatki wykonane z ewidencją szczegółową prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej do konta 130 Rachunek bieżący jednostki (wydatki), kolumna Zaangażowanie z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 998 według podziałek klasyfikacji budżetowej, kolumna Plan z pozabilansową ewidencją szczegółową prowadzoną do konta 980, kolumna Zobowiązania z ewidencją szczegółową dla kont zespołu 2. Porównanie w przypadku kwot wykonania planu wydatków budżetu państwa z saldami konta 130 nie było możliwe, gdyż system finansowo-księgowy używany w Wojewódzkim Inspektoracie nie generuje raportu obrazującego wysokość sald narastająco według okresów sprawozdawczych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej. Główny księgowy zmuszony jest do samodzielnego przenoszenia danych z ewidencji prowadzonej komputerowo do arkusza kalkulacyjnego. W oparciu o sporządzone w ten sposób zestawienie możliwe jest zweryfikowanie sprawozdań budżetowych. Podczas trwania 16 patrz przypis Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1393, w brzmieniu obowiązującym w okresie badanym)

14 14 postępowania kontrolnego Główny księgowy kilkakrotnie, począwszy od dnia 16 sierpnia 2019 r., zgłaszał opisany powyżej problem dostawcy oprogramowania. [dowód: akta kontroli, str , , , ] Do otrzymanego w dniu 7 października 2019 r. projektu wystąpienia pokontrolnego Nr FB-IV z dnia 7 października 2019 r. kierownik jednostki kontrolowanej, nie zgłosił zastrzeżeń - o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu w piśmie znak: FŁ VI z dnia r. W związku z wnioskiem pokontrolnym opisanym szczegółowo na stronach 3-4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, uprzejmie proszę Pana Inspektora o informację dotyczącą podjętych działań lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 18 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU 18 patrz: przypis 1

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 02 Znak sprawy: FN.IV.431.2.11.2015 Pani Ewa Drożdżał Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli: Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2016 Łódź, 02 lutego 2017 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Olsztyn, dnia 20 lipca 2018 r. FK-V.1611.1.2018 Szanowna Pani Elżbieta Kuriata Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII.1611.4.2016 Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.1611.3.2015.AR Wrocław, dnia 09 grudnia 2015 r. Pan Waldemar Kulaszka Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 marca 2015 r. FN-VII.1611.2.2015 Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

BK /2010 Kraków, dnia r.

BK /2010 Kraków, dnia r. BK-04.0914-96-1/2010 Kraków, dnia 19.03.2010 r. Pan Józef Pacuła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 30-523 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli, badaną działalność Fundacji ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego opisanego w protokole kontroli, badaną działalność Fundacji ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-III.431.15.2018 Łódź, 13 września 2018 r. Pan Tomasz Michałowicz Prezes Fundacji JiM WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i marca 2016 r. FB-KF.1611.5.2015.MO Pan Zbigniew Michalewski p.o. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.12.2017 Łódź, 26 marca 2018 r. Pan Roman Owecki Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu oraz procedur kontroli wewnętrznej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.1611.6.2015 Bydgoszcz, 5 lutego 2016 r. Pan Rafał Rewoliński Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28 85 039 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniacwmąja 2016 r. FB-KF. 16-11.1.2016.RP Pani Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.1611.4.2015 Opole, 6 lipca 2015 r. Pan Marek Brach Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.1.2015 Łódź, dnia 16 marca 2015 r. Pan Krzysztof Kwiatkowski ul. Lutomierska 127 m. 53 91-035 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.8.2017.AG Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/1 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia (V sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia (V sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia (V sierpnia 2017 r. FB-KF.431.16.2017.RP Pan Piotr Lech Burmistrz Gminy Milicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 30 maja do 06 czerwca 2017 r. na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.23.2018 Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. Łódź, 5 października 2018 r. GN-II

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI. Łódź, 5 października 2018 r. GN-II ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI GN-II.431.1.2018 Łódź, 5 października 2018 r. Pan Krzysztof Jażdżyk Prezydent Miasta Skierniewce -wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2019 Łódź, 11 kwietnia 2019 r. Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pan Michał Mostowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.13.2017 Pan Michał Mostowski Łódź, 15 czerwca 2018 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo