WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. Pan Waldemar Wyczachowski Starosta Bełchatowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1, oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwaną dalej ustawą o finansach publicznych, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie: Teresa Kuźnik inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, Maria Olesińska inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli odpowiednio Nr 9/1/2016 i Nr 9/2/2016 z 25 maja 2016 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Powiecie Bełchatowskim, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów, w okresie od r. do r. kontrolę finansową, w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 31 maja, 21, 22, 25 i 29 czerwca oraz 6 lipca 2016 r. Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą: 1) Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2015 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz Nadzór budowlany. 2) okres objęty kontrolą: od r. do r. 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104 tel. +48 (42) , +48 (42) , fax +48 (42) ,

2 2 Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. I. Informacje ogólne Organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego w Powiecie Bełchatowskim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zgodnie z zapisami art. 80 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie jest Pani Julita Wieczorek, pełniąca to stanowisko od dnia r., na podstawie powołania przez Starostę Bełchatowskiego. W okresie objętym kontrolą Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie był Pan Marcin Rumin - Pluciński powołany przez Starostę Bełchatowskiego z dniem r. [dowód: akta kontroli, str ] Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, zwany dalej PINB w Bełchatowie, będący jednostką zespolonej administracji powiatowej, za pomocą której swoje zadania wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ponosi wydatki w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale Nadzór budowlany. Wydatki wykonane ogółem przez PINB w Bełchatowie w roku 2015, wg stanu na r. w dziale 710, rozdziale wyniosły ,00 zł, z czego sfinansowane dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu Wojewody Łódzkiego ,00 zł. Struktura wydatków ukształtowała się następująco: wydatki płacowe ,46 zł, co stanowiło 81,29% wszystkich poniesionych wydatków, pozostałe wydatki (pozapłacowe) ,54 zł. Istotny udział w wydatkach pozapłacowych, bo aż 36,08% stanowiły wypłacone w łącznej kwocie ,10 zł grzywny, odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego, zasądzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyniku skarg składanych przez mieszkańca Bełchatowa na bezczynność PINB w Bełchatowie. Wydatki te spowodowały konieczność wystąpienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Zarządu Powiatu Bełchatowskiego o przekazanie środków finansowych z budżetu Powiatu Bełchatowskiego, bowiem otrzymane środki pochodzące z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego nie wystarczyły na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Wydatki pozapłacowe miesiąca listopada i grudnia 2015 r. w kwocie zł zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu. 3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

3 3 II. Szczegółowy zakres kontroli Kontroli poddano: 1. pisemne procedury ustalające politykę rachunkowości oraz zasady kontroli finansowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, tj.: 1) Zarządzenie Nr I/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie z dnia 2 lipca 2012 r. wprowadzające zasady (polityki) rachunkowości., w zakresie m.in: Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 6 do Zarządzenia, Zakładowego Planu Kont w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 3a do Zarządzenia, 2) Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie z dnia r. [dowód: akta kontroli, str oraz ] 2. prawidłowość ujęcia w budżecie powiatu oraz planie finansowym jednostki realizującej zadanie, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwot ustalonych przez Wojewodę Łódzkiego dotacji w dziale 710, rozdziale 71015, wraz ze zmianami, wynikającymi z: 2 decyzji Wojewody Łódzkiego 4 zwiększających plan dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego, 2 Uchwał Zarządu Powiatu w Bełchatowie 5 wprowadzających zmiany do budżetu powiatu, wynikające z decyzji Wojewody Łódzkiego, 8 Uchwał Zarządu Powiatu w Bełchatowie 6, w oparciu o dokumenty źródłowe oraz prowadzoną ewidencję księgową na koncie 980 Plan finansowy wydatków budżetowych. [dowód: akta kontroli, str oraz ] 4 Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN I z dnia r. oraz Nr FN I z r. 5 Uchwały Zarządu Powiatu Bełchatowskiego: Nr 333/15 z dnia r. oraz Nr 358/15 z dnia r. 6 Uchwały Zarządu Powiatu Bełchatowskiego: Nr 07/15 z r., Nr 45/15 z r. oraz Nr 127/15 z r., Nr 266/15 z r., Nr 305/15 z r. oraz Nr 337/15 z r.,., Nr 366/15 z r. oraz Nr 411/ r.,

4 4 3. zgodność poniesionych wydatków, sfinansowanych środkami otrzymanych dotacji z budżetu państwa, z planowanym przeznaczeniem; 4. kompletność i rzetelność dokumentów będących podstawą poniesienia w 2015 roku wydatków związanych z funkcjonowaniem PINB w Bełchatowie na łączną kwotę ,00 zł, tj. 100 %, dowodów źródłowych (faktury, rachunki listy płac, wyciągi bankowe i inne), tj.: sposób dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki, prawidłowość i kompletność naniesionych na dowodach źródłowych dekretacji, w tym dotyczących przeprowadzenia ich kontroli pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty przez kierownika jednostki, prawidłowość ujęcia dowodów źródłowych poddanych kontroli w księgach rachunkowych, w oparciu o ewidencję prowadzoną na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki, terminowość regulowania zobowiązań, w oparciu o dowody źródłowe, które stanowiły podstawę ich zaciągania oraz wyciągi bankowe; [dowód: akta kontroli, str oraz )] 5. wiarygodność sprawozdań, tj. zgodność danych zawartych w wybranych sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, poprzez: porównanie zapisów w ewidencji księgowej jednostki wykonującej zadanie, z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym za okres sprawozdawczy rok 2015, porównanie danych wykazanych przez Powiat Bełchatowski w rocznych sprawozdaniach Rb 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzonymi za IV kwartał 2015 r.; z zapisami w ewidencji księgowej Powiatu Bełchatowskiego (w zakresie dochodów) oraz z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego [dowód: akta kontroli, str.115, 143 oraz ]

5 5 III. Ustalenia kontroli. 1. Kontrolerzy nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w zakresie: 1) prawidłowości ujęcia w budżecie powiatu kwot otrzymanych dotacji, 2) dokonywania zmian w budżecie Powiatu Bełchatowskiego oraz planie finansowym jednostki wykonującej zadanie, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, 3) zgodności poniesionych wydatków sfinansowanych środkami otrzymanych dotacji z planowanym przeznaczeniem, 4) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych, 5) prawidłowości naniesionych dekretacji na dokumentach stanowiących podstawę do dokonania wydatków za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie III. 4 ppkt 4), 6) terminowości regulowania zobowiązań finansowych, za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie III. 2. ppkt 5) projektu wystąpienia pokontrolnego 7) wiarygodności sprawozdań, tj. zgodności danych zawartych w objętych kontrolą sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową, za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie III.3, ppkt 2). 2. Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie sposobu ujmowania dowodów źródłowych w księgach rachunkowych polegające na: 1) ujęciu zobowiązań na łączną kwotę 789,12 zł w księgach rachunkowych roku 2015, pomimo, że dotyczyły zdarzeń gospodarczych mających miejsce w 2014 roku i wpłynęły do PINB w Bełchatowie w terminie umożliwiającym ich ujęcie w księgach właściwego roku. Zobowiązania wynikały z niżej wymienionych dokumentów: faktura Nr z dnia r. na kwotę 190,65 zł wystawiona za usługi telekomunikacyjne świadczone w okresie do r. ujęta została w księgach rachunkowych pod datą r., faktura Nr FV-54243/G0400/08/SS/SFA/P/12/14 z dnia r. na kwotę 267,30 zł wystawiona za usługi pocztowe świadczone w grudniu 2014 r. ujęta została w księgach rachunkowych pod datą r.,

6 6 faktura Nr 23/DZ/2015 z dnia r. na kwotę 331,17 zł wystawiona za usługi dzierżawę kserokopiarki w grudniu 2014 r. ujęta została w księgach rachunkowych pod datą r., [dowód: akta kontroli str ] PINB w Bełchatowie stosował metodę kasową. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Zasada kasowa dotyczy wyłącznie wykonania budżetu. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 7, zwanej dalej ustawą o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie przychody i koszty z nimi związane, które dotyczą danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z powołanego zapisu wynika, że o sposobie ujęcia dowodu źródłowego w ewidencji księgowej stanowi data wystąpienia zdarzenia gospodarczego, np. data sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Fakt wystawienia dowodu księgowego w postaci faktury (rachunku) ma jedynie charakter techniczny, dokumentujący przebieg i datę zdarzenia gospodarczego. Termin wystawienia dowodu źródłowego (księgowego) regulowany jest odrębnymi przepisami prawa i nie musi pokrywać się z datą wystąpienia zdarzenia gospodarczego. Przyczynę ujęcia ww. dowodów źródłowych w księgach roku 2015 jednostka kontrolowana uzasadniła następująco: ( ) dowody źródłowe wprowadzane są zgodnie z zasadą ciągłości tzn. w taki sam sposób każdego roku, ponadto faktury o których mowa wystawione są z datami stycznia 2015 r. [dowód: akta kontroli str ] Skutkiem powyższej nieprawidłowości było nie ujęcie w księgach rachunkowych a w konsekwencji nie wykazanie w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 kosztów oraz zobowiązań w kwocie 789,12 zł; 2) ujmowaniu zobowiązań dotyczących zdarzeń gospodarczych powstałych w poszczególnych miesiącach w miesiącu wystawienia faktur nie stosując zasady wynikającej z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że do ksiąg 7 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 331 z późn. zm.)

7 7 rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Zobowiązania dotyczyły głównie usług pocztowych, za zakup których faktury wpływały w pierwszych dniach każdego miesiąca. Dla jednostek sektora finansów publicznych okresem sprawozdawczym jest miesiąc i do chwili zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego miesiąca, tj. najpóźniej do daty sporządzenia sprawozdań budżetowych dowody źródłowe dotyczące danego okresu sprawozdawczego należy ewidencjonować pod datą zdarzenia gospodarczego. Przyczyną nieprawidłowości polegającej na ujmowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach niewłaściwego miesiąca był brak uregulowań wewnętrznych w tym zakresie. W żadnym dokumencie nie określono bowiem granicznej daty, do której dowody źródłowe dotyczące poprzedniego miesiąca ujmuje się w księgach tego miesiąca. Z wyjaśnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wynika, że:, Pomimo, iż w polityce rachunkowości nie wskazano daty granicznej, do której dowody źródłowe dotyczące poprzedniego miesiąca/roku należy ujmować w księgach poprzedniego m-ca/roku, dowody źródłowe wprowadzane są zgodnie z zasadą ciągłości tzn. w taki sam sposób każdego roku, ponadto faktury o których mowa wystawiane są datami stycznia 2015 roku. [dowód: akta kontroli str oraz ] Skutkiem ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach miesiąca wystawienia faktur zamiast miesiąca, którego dotyczyły te zdarzenia było wykazanie w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej sporządzonych za okresy sprawozdawcze marzec, czerwiec i wrzesień 2015 r. zaniżonych kwot zobowiązań; 3) zaklasyfikowaniu do niewłaściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących: zakupu energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w łącznej kwocie 4 020,34 zł tj. w 4300 Zakup usług pozostałych zamiast w 4260 Zakup energii. W wyjaśnieniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie poinformował, że: Jednostka ma zawartą umowę na użyczenie pomieszczeń i dlatego wszelkie opłaty związane z tą umową księgowane są w paragrafie 4300, nie kupujemy energii elektrycznej od dostawcy energii elektrycznej.

8 8 W przedstawionym protokole przekazania do używania pomieszczeń biurowych, na podstawie którego Powiat Bełchatowski przekazał do bezpłatnego używania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie pomieszczenia biurowe w 5 zapisano, że biorący do używania zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystania z energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Koszty z tego tytułu ustalane będą na podstawie faktur wystawianych przez dostawców. Zobowiązania z tytułu powyższych kosztów regulowane były na podstawie faktur wystawianych przez Powiat Bełchatowski, w których wyszczególnione zostały wartości zakupionej energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i odprowadzonych ścieków. [dowód: akta kontroli str , oraz ] czynszu najmu pomieszczeń, w których mieści się archiwum PINB w Bełchatowie w łącznej kwocie 2 477,30 zł tj. w 4300 Zakup usług pozostałych zamiast w 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, [dowód: akta kontroli str oraz 269] licencji za użytkowanie oprogramowania w kwocie 492,00 zł, tj. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zamiast w 4300 Zakup usług pozostałych. [dowód: akta kontroli str. 255] Przyczyną nieprawidłowej klasyfikacji wydatków była błędna interpretacja zapisów wynikających z opisu funkcjonowania kont zawartego w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Skutkiem zastosowania błędnej klasyfikacji budżetowej było wykazanie w niżej wymienionych sprawozdaniach nieprawidłowych danych w zakresie rodzaju poniesionych wydatków: w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej sporządzonych przez PINB w Bełchatowie za poszczególne okresy sprawozdawcze 2015 r. oraz przez Powiat Bełchatowski w sprawozdaniu,

9 9 w sprawozdaniu Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzonym przez Powiat Bełchatowski z IV kwartał 2015 r. 4) braku zaewidencjonowania na stronie Ma konta 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych w pierwszym kwartale 2015 r. wartości wynikających z niżej wymienionych umów: umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. aneksowana w dniu r., umowa najmu Nr 40/ROM-1/2011 zawarta w dniu r. dotycząca pomieszczeń, w których znajduje się archiwum PINB w Bełchatowie aneksowana w dniu r., umowa dzierżawy Nr 2013/01/01/DK z dnia r.. której przedmiotem była dzierżawa kserokopiarki. [dowód: akta kontroli str , ] Roczne wydatki wynikające z powyższych tytułów były znane już na etapie sporządzania planu finansowego i powinny być ujęte na koncie 998 równolegle z ich zaewidencjonowaniem na kocie 980 Plan finansowy wydatków budżetowych a najpóźniej z dniem 31 marca 2015 r. Zgodnie z opisem konta 998 zawartym z załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 8 na stronie Ma tego konta ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Przyczyną opisanej nieprawidłowości było, zgodnie z wyjaśnieniem, przyjęcie przez PINB w Bełchatowie zasady, że zapisy na koncie 998 dokonywane są na podstawie otrzymanych faktur oraz obawa, że umowy ze względu na brak środków mogły być wypowiedziane. [dowód: akta kontroli str ] 8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.)

10 10 Powyższe skutkowało wykazaniem w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej sporządzonych za okres sprawozdawczy marzec, czerwiec i wrzesień 2015 r. niewłaściwych kwot w kolumnie 5 Zaangażowanie ; 5) uregulowaniu po terminie wskazanym przez kontrahenta, tj r. zamiast r., zobowiązania w kwocie 190,65 zł wynikającego z faktury Nr Przyczyną opóźnienia w zapłacie był wpływ faktury po terminie zapłaty, tj r. Odsetki w wysokości 0,08 zł wykazane przez kontrahenta w fakturze Nr na kwotę 190,73 zł wystawionej w następnym miesiącu zaewidencjonowano w paragrafie 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zamiast w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki. Jako przyczynę takiego ujęcia wydatku w księgach rachunkowych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wskazał tytuł wymieniony przez wystawcę faktury. Na fakturze pozycja ma tytuł Opłaty doliczone do faktury, jednakże treść ekonomiczna zawarta w załączniku do faktury jednoznacznie określa, że jest to opłata z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu płatności; [dowód: akta kontroli str oraz 333] 6) zaksięgowaniu otrzymanej w dniu r. z PZU Życie kwoty 18,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki składki za ubezpieczenie samochodu wynikającej z umowy Nr jako zmniejszenie wydatków roku 2015 r. Składka została opłacona w roku 2014 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego w roku 2014, w związku z czym zwrot jej części nie mógł być źródłem sfinansowania wydatków 2015 r. Należało go potraktować jako dotację pobraną w 2014 roku w nadmiernej wysokości. Kwota 18,00 zł powinna być zatem przekazana przez Powiat Bełchatowski na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie w trybie określonym w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przyczyną opisanej nieprawidłowości był brak zweryfikowania przez osobę, która prowadzi księgowość PINB w Bełchatowie, daty opłacenia składki, wskutek czego dochód w wysokości 18,00 zł nie został przekazany na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie w dniu 15 listopada 2015 r. [dowód: akta kontroli str ]

11 11 3. Inne nieprawidłowości stwierdzone na podstawie ustaleń kontroli polegały na: 1) nieuregulowaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, w formie pisemnej, procedur wewnętrznych dotyczących zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym odniesieniu do gospodarki finansowej. Zgodnie z zapisami art. 69 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami. Minister Finansów w Komunikacie Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. 9 określił standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Do obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych, w myśl art. 69 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Nieopracowanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej skutkowało naruszeniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie postanowień zawartych. art. 69 ust. 1 pkt 3) i art. 69 ust. 3 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 2) wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej sporządzonym za okres sprawozdawczy grudzień 2015 r. przez PINB w Bełchatowie, w dwóch paragrafach klasyfikacji budżetowej, danych niezgodnych z ewidencją księgową: w 4010 wykazano wydatki w wysokości ,80 zł zamiast ,85 zł, w 4020 wykazano wydatki w wysokości , 84 zł zamiast ,79 zł. [dowód: akta kontroli str. 143, ] Przyczyną powyższej nieprawidłowości była omyłka pisarska popełniona przez osobę sporządzającą w PINB w Bełchatowie sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy grudzień 2015 r. Skutkiem powyższej pomyłki było wykazanie przez Powiat Bełchatowski w sprawozdaniu Rb 50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 9 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

12 12 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami sporządzonym z IV kwartał 2015 r. nieprawidłowych danych. 4. Kontrolerzy stwierdzili następujące uchybienia formalne: 1) niektóre zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr I/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lipca 2012 r. wprowadzającym zasady (polityki) rachunkowości, w tym w Instrukcji obiegu dowodów księgowych (załączniku Nr 6 do Zarządzenia) nie są adekwatne do struktury organizacyjnej PINB w Bełchatowie. Wskazano w nich bowiem zadania Głównego księgowego oraz księgowości podczas gdy Regulamin organizacyjny nie przewiduje istnienia tych komórek. W pisemnym wyjaśnieniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie podał, że:, ( ) mimo, iż nie ma takiego stanowiska, uprawnienia i obowiązki głównego księgowego pełni osoba zatrudniona na umowę zlecenia. [dowód: akta kontroli str ] Umową zlecenia nie można powierzyć obowiązków Głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Głównym księgowym może być wyłącznie pracownik tej jednostki, który musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. kierownik jednostki finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. W ust. 2 określono, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki; 2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie oraz osoba prowadząca księgi rachunkowe PINB w Bełchatowie, na dowód dokonania kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej dokumentów, zamieszczali parafki zamiast podpisu, co uniemożliwia identyfikację osoby, która przeprowadziła kontrolę, a w konsekwencji dokonanie oceny czy sprawdzenia dokonała osoba upoważniona. Parafka może być zastosowana, jeśli jest umieszczona obok pieczęci imiennej lub można stwierdzić zgodność tak złożonego podpisu z jego wzorem.

13 13 Kontrolerzy ustalili również, że osoba dokonująca kontroli formalno-rachunkowej dowodów źródłowych nie posiadała stosownego upoważnienia. Z pisemnego wyjaśnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wynika, że: Panią ( ) upoważniono do przeprowadzania kontroli formalno rachunkowej na podstawie umowy zlecenia ( ). [dowód: akta kontroli str ] W okazanej kontrolerom umowie zlecenia Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. zawartej z osobą prowadząca księgowość PINB w Bełchatowie nie ma zapisu odnoszącego się do przeprowadzania kontroli formalno rachunkowej; 3) na zewnętrznych dowodach księgowych nie odnotowywano daty ich wpływu do PINB w Bełchatowie. Data wpływu ma istotne znaczenie dla obiegu dokumentów, gdyż pozwala ustalić odpowiedzialność za ewentualne nieterminowe uregulowanie zobowiązań jednostki. Ponadto może decydować o miesiącu/roku ich ujęcia w księgach rachunkowych; 4) na niektórych dowodach księgowych dokonywano błędnej dekretacji dotyczącej klasyfikacji budżetowej. Wskazywano dział 852, rozdział zamiast właściwego dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego działu 710, rozdziału Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia jest były Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, który jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych był odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Do otrzymanego 27 lipca 2016 r. projektu wystąpienia pokontrolnego z 22 lipca 2016 r. kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń pismo z 23 sierpnia 2016 r., które wpłynęło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 31 sierpnia 2016 r. W związku z ustaleniami opisanymi w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym uprzejmie proszę Pana Starostę o zobowiązanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie do podjęcia skutecznych działań mających na celu: 1) przestrzeganie zapisów: art. 6 ustawy o rachunkowości, poprzez ujmowanie w księgach rachunkowych przychodów i kosztów z nimi związanych, dotyczących danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty,

14 14 art. 20 ustawy o rachunkowości, poprzez wprowadzanie do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym; 2) klasyfikowanie do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków wymienionych w pkt III. 2. 3) i 5) niniejszego wystąpienia pokontrolnego,; stosowanie się do zapisów zawartych w Załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 10, poprzez ewidencjonowanie na koncie 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego prawnego zaangażowania wydatków budżetowych, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym; 3) właściwe ewidencjonowanie otrzymywanych zwrotów wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, tj. przekazywanie ich do Starostwa Powiatowego celem dokonania zwrotu na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie; 4) wykazywanie w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej danych zgodnych z ewidencją księgową; 5) opracowanie, w formie pisemnej, procedur wewnętrznych dotyczących zasad sprawowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kontroli zarządczej (Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. 11, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 6) doprowadzenie do zgodności zapisów zawartych w zarządzeniu Nr I/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 2 lipca 2012 r. wprowadzającym zasady (polityki) rachunkowości do struktury organizacyjnej PINB w Bełchatowie; 7) określenie w procedurach wewnętrznych sposobu identyfikacji osób dokonujących sprawdzenia dokumentów księgowych po względem merytorycznym oraz formalnorachunkowym, jak również formy składania przez nie podpisu potwierdzającego dokonanie tej kontroli podpis skrócony (parafka), podpis pełny z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego bądź podpis na pieczęci imiennej zawierającej imię, nazwisko i stanowisko służbowe; 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.) 11 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

15 15 8) wydanie osobie dokonującej kontroli formalno-rachunkowej dowodów źródłowych, upoważnień w formie określonej w art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w związku z ustaleniem opisanym na stronie 10 w pkt III. 2. 6) zobowiązuje się Starostę Bełchatowskiego do zwrotu dotacji w części pobranej w nadmiernej wysokości, tj. w kwocie 18 zł, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od daty niniejszego wystąpienia pokontrolnego wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami art. 169 ustawy o finansach publicznych. O sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 12 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Marianna Pawłowska DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU Do wiadomości: 1. Główny Księgowy Budżetu Wojewody. 12 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)..

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 12 kwietnia 2017 r. FB-IV.1611.3.2017 Pani Renata Jastrzębowska Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.7.2017 Łódź, 23 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Stasiak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 9 lutego 2018 r. FB-IV.1611.11.2017 Pani Aleksandra Stępień Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.1611.6.2016 Łódź, 22 sierpnia 2016 r. Pani Urszula Sztuka - Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 czerwca 2016 r. FN-VII.1611.4.2016 Pan Andrzej Kwiatkowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.10.2017 Łódź, 31 stycznia 2018 r. Pan Romuald Boguszewski Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 6 października 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.1.2016 Łódź, 6 października 2016 r. Pani Teresa Wesołowska Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.9.2017 Łódź, 26 lutego 2018 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-49/04 Opole, dnia 28 lutego 2005 r. Pani Agnieszka Partyka

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

tą i'.(, J 1 Regionalna Izba Obrachunkowa Ił ( ) , , Adres, ul. Koszykowa 6a, Warszawa

tą i'.(, J 1 Regionalna Izba Obrachunkowa Ił ( ) , , Adres, ul. Koszykowa 6a, Warszawa 2009-03- J 1 tą i'.(, e- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Ił (0-10..-22) 628-28-62, 628-78-42, Adres, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa Warszawa, dnia 2.b OR. 2009 r. RIO - II - 0913 I 29g1 2008

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BK /2010 Kraków, dnia r.

BK /2010 Kraków, dnia r. BK-04.0914-96-1/2010 Kraków, dnia 19.03.2010 r. Pan Józef Pacuła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 30-523 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.21.2015 GliWiœr' 25. Ul. 2315 UM.25703.zo1s/FR I Il l IIIIII lll lll l ll l l Pani - Małgorzata Nikiel~Czyż Szkoła Podstawowa nr 23 Ul. Sikornik 1 44-100_Gliwice ulzwyclęstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.10.2016.EO Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1 09-400 Płock SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-60/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 e. 2008-722278 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 20 grudnia 2016 r. FB-IV.431.2.2016 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot?

W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? W jaki sposób ewidencjonować i w którym sprawozdaniu budżetowym wykazać ten zwrot? Jak zaksięgować zwrot do gminy odsetek bankowych po likwidacji rachunku dochodów własnych? Czy muszę wykazać je tylko

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo