Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 06 styczeń 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... 5 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych... 5 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 6 TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych... 6 OSZCZĘDNOŚCI... 8 TAB. 6 Rachunki oszczędnościowe... 8 TAB. 7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... 8 TAB. 8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... 9 TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... 9 TAB. 10 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... 9 KARTY BANKOWE TAB. 11 Karty płatnicze TAB. 12 Karty płatnicze wydane do dnia r. i r TAB. 13 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 14 Kredyty gotówkowe TAB. 15 Kredyty hipoteczne TAB. 16 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne/kredyty mieszkaniowe udzielone do dnia r TAB. 17 Kredyty pozostałe TAB. 18 Produkty wycofane INNE USŁUGI TAB. 19 Ubezpieczenia TAB. 20 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku TAB. 21 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 22 Przekaz w obrocie dewizowym TAB. 23 Usługi różne TAB. 24 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BPS S.A., zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za transakcje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie dewizowym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Stawka POL- POL- POL- POL- Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL- Konto Konto Konto Konto Konto VIP Senior Student Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15 zł 6 zł 5 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 2 zł 4 zł 3 zł 4 zł 4 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 8. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR - w placówce za przelew Banku 3) 9. Zlecenie stałe na rachunek: 9.1 w Banku za zlecenie 9.2 w innym banku krajowym 4) 1 zł 1 zł 1,5 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 realizacja z rachunku Posiadacz 5) 1 zł 0,5 zł 1 zł 1 zł za zlecenie 10.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 11. System bankowości internetowej: 11.1 aktywacja dostępu 11.2 dostęp do systemu miesięcznie 11.3 wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 11.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12. Wyciąg z rachunku bankowego: 12.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 12.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 6) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.3 wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granicę kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 7) 2 zł 1,5 zł 5 zł miesięcznie 14.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 2 zł 2 zł 3 zł 15. Realizacja czeku gotówkowego w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 8) za czek 16. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 17. Wydanie blankietów czeków za czek 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 18. Inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Maksymalna kwota przelewu to

5 4) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5) Opłata pobierana z rachunku Posiadacza. 6) Na życzenie Posiadacza rachunku. 7) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 8) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 3 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 15 zł 8. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR - w placówce Banku 3) za przelew 1 9. System bankowości internetowej 9.1 aktywacja dostępu 9.2 dostęp do systemu miesięcznie 15 zł 9.3 wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 9.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 9.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 10. Wydanie blankietów czeków za czek 0,5 zł 11. Wyciąg z konta bankowego: miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 4) 5 zł 12. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 13. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Maksymalna kwota przelewu to ) Na życzenie Klienta. TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 3 zł 6.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 5

6 7.2.1 raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 7.3. wysyłany na życzenie Klienta poza granicę kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Likwidacja rachunku walutowego 10. System bankowości internetowej : 10.1 aktywacja dostępu 10.2 dostęp do systemu 4) miesięcznie wysyłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS 10.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15 zł 1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 20 CHF. 2) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Na życzenie Klienta. 4) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu POL-Konto. TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku za przelew 6.2. w innych bankach 3 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 3) od usługi wg kosztów rzeczywistych 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 1 egzekucyjnym lub zabezpieczającym w placówkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab. 21. TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 2 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 3 za cały rok Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza 2. rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 6

7 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 7

8 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 6 Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka POL-Efekt POL-IKE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 1) : 4.1 pierwsza wypłata kolejne wypłaty od kwoty 0,25 % min. 5 zł - 5. Przelew na rachunek w Banku 2) : 5.1 w placówce Banku - za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 2) : 6.1 w placówce Banku 3 zł - za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł - 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET w placówce Banku 2) : za przelew 15 zł - 8. System bankowości internetowej: 8.1 aktywacja dostępu 8.2 dostęp do systemu 3) miesięcznie wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 8.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 8.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 5 zł 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9.1 telefonicznie na hasło 3) 5 zł miesięcznie 9.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 3 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu POL-Konto. TAB. 7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 3 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 2) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 8. Likwidacja książeczki 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej20 00 należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata Zgodnie z Tab. 21). 8

9 TAB. 8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 3 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty od usługi 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku 1) od transakcji 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku od transakcji 3.2. złotowy w innym banku krajowym 3 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB.20 1) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 10 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 2 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 3 za cały rok Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza 2. rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 1 za dokument wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 3. zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 9

10 KARTY BANKOWE TAB. 11 Karty płatnicze Stawka VISA karta Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic niespersonalizowana PayWave Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 POL-Konto VIP 3.2 POL-Konto 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 3.3 POL-Konto Senior miesięcznie 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 3.4 POL-Konto Student 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 3.5 POL-Konto Junior 4. Wydanie duplikatu karty 5 zł 5 zł 5 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 6. Wypłaty gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) od transakcji 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 6 zł 6 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % 2 % 2 % min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. TAB. 12 Karty płatnicze wydane do dnia r. i r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Maestro VISA Classic Electron Wydane do dnia r. Stawka Junior Wydane do dnia r. 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 POL-Konto VIP POL-Konto 0,5 zł 3 zł POL-Konto Senior miesięcznie 0,5 zł 3 zł POL-Konto Student 0,5 zł 3 zł POL-Konto Junior - - 0,5 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5 zł 2 5 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji 6 zł 1 4 zł 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 7. Wypłaty gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) od transakcji 7.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 2 % 2 % 2 % min. 1 min. 1 min poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % 2 % 2 % min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji 3 zł 3 zł

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka 10. Zmiana danych Użytkownika karty pobierania 3 zł 3 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. TAB. 13 Karty kredytowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania BPS Visa Credit Visa Gold Visa Classic Visa President 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej 1) : 3.1 w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 6 60 po 11 miesiącach od zł co najmniej 6 60 dnia wydania karty - - od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 3.2 bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż ,5 zł miesięcznie co najmniej Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 4. poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł co najmniej rocznie 4.3 mniej niż co najmniej Wydanie dodatkowej karty Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł Wydanie duplikatu karty 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Transakcje bezgotówkowe 2) 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 3 % 3 % 12.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 2 % 2 % 12.2 za granicą min. 1 min. 1 min. 2 min Przelew z karty za przelew 3 % 3 % 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 5 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres zł 3 zł 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 17. Zmiana danych Użytkownika karty 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty 3) Minimalna spłata zadłużenia na karcie Miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. Opłaty nie dotyczą karty Visa President. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 3% min. 4 3% min. 4 3% min. 4 3% min

12 KREDYTY TAB. 14 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 0 % 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: dla Posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 0 % dla Posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 3 % od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 4 % 2.2 Kredyt Odnawialny: 1) dla Posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 0 % dla Posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 2.3 kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestycja 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestycja) od kwoty kredytu od kwoty kredytu 1,8 % min. 25 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu 1 % od kwoty podwyższenia min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego oraz Kredytu Bezpieczna Gotówka. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 1,5 % TAB. 15 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej 0 % kwoty 2. Udzielenie kredytu Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny: 1) 2.1 dla Posiadaczy rachunku POL-Konto VIP od 2 % min dla Posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto od od 2,25 % kwoty kredytu min dla pozostałych Klientów od 2,5 % min Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od 0,5 % kwoty kredytu min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4) : 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 2 % 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej 0 % 12 12

13 spłaty 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 4) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. 4) Pierwsza inspekcja. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB. 16 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne/kredyty mieszkaniowe udzielone do dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 1) od kwoty spłaconej przed 1 % terminem 2. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek Kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania 2 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu dokonywana na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 4. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat 2 5. Gotowość finansowa - liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy 2) miesięcznie 0,01 % 6. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy 3) Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z Umową kredytu 1 8. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji 4) 1) Jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się. Nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 10. W przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu. Prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem, ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. 2) Kierownik placówki organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania prowizji. Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 3) Prowizja nie dotyczy Hipotecznego kredytu konsumpcyjnego. 4) Prowizja nie dotyczy Kredytu Mieszkaniowego. TAB. 17 Kredyty pozostałe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) : 0,1 % 1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych: od min. 25 zł wnioskowanej kwoty 1.2 kredyt studencki 2. Udzielenie kredytu: 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 2 % do 4 % od kwoty kredytu min kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) : 13 13

14 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 2 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min kredyt studencki od kwoty prolongowanej 3 % min Podwyższenie kwoty kredytu 3) 1 % od kwoty podwyższenia min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 3) 2 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 10 za aneks 8.2 kredyt studencki 5 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. 3) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB. 18 Produkty wycofane 1. Rodzina na Swoim: 1.1 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 1) : do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty 2% powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu wcześniejszej spłaty 0% 1.2 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 1.5 Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 2) Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną: 2.1 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 1) od kwoty wcześniejszej spłaty 1% 2.2 Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1,5 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu 1,5 % od kwoty podwyższenia min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 2.6 Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 2 5. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 2 6. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu

15 Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. 2) Pierwsza inspekcja. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji

16 INNE USŁUGI TAB. 19 Ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) : 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do Kredytu Odnawialnego 2) : 2.1. okres ubezpieczenia do 12 miesięcy 2,528 % 2.2 okres ubezpieczenia od 13 do 24 miesięcy 3,352 % 3. Ubezpieczenie Kredytobiorcy od utraty pracy do Kredytu Odnawialnego 2) 0,769 % 4. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 3) miesięcznie 0,038 % 5. Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 4) rocznie 0,08 % 6. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 5) rocznie 0,098 % 7. Ubezpieczenie pomostowe (spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki) 6) miesięcznie 0,066 % 8. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 7) za 3 lata 2,84 % 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Dotyczy kredytów zawartych przed r. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 5) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 6) Dotyczy kredytów hipotecznych zawartych przed r. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn aktualnego salda zadłużenia na dzień naliczania składki oraz stawki. 7) Dotyczy kredytów hipotecznych zawartych przed r. Wysokość opłaty za 3-letni okres ubezpieczenia ustala się jako iloczyn kwoty niskiego (brakującego) wkładu własnego oraz stawki. TAB. 20 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych od usługi 3 2. Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych miesięcznie 3. Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym od każdego 5 dokumentu 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku od transakcji 5. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego uczestnika 0,03 % od wartości od transakcji obrotu nominalnej 6. Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed od każdego 5 terminem wymagalności dokumentu 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych - od wartości nominalnej od transakcji 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia 2 od usługi umów zawieranych przez osiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta 9. Sporządzenie wydruku stanu konta od usługi 10. Likwidacja konta depozytowego od usługi 16 16

17 TAB. 21 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków 0,25% w jednej walucie min. 2, max koszty Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od od czeku rzeczywiste banków podawcy czeku trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego USD czeku za czek płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż USD jednego czeku 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 22 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 2 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 75 zł wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) przelewy regulowane 3) od transakcji polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR 5 000lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji

18 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 9. Opłata Non-STP 9) od transakcji 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 23 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 4. bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) 5. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 5.1 krajowego 1 lub na zasadach wzajemności 5 zł za stronę 5.2 zagranicznego 1 stawka za standardową Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. pojedynczą wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. korektę danych wg 6. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed za dokument obowiązującego upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie cennika BIK S.A. informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 8. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie 4 + koszty Klienta 2) rzeczywiste 9. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 10. Przechowywanie depozytu 3) : 10.1 duplikatów kluczy 2 miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 10.2 dokumentu 2 wartościowych 10.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości 1 % dokumentu min. 5 zł max innych rzeczy ruchomych za depozyt Wynajem skrytek sejfowych oraz od każdej przejętej na przechowanie kasety: dziennie 9 zł 11.1 skrytka: miesięcznie 27 zł rocznie 225 zł dziennie 6 zł 11.2 kaseta: miesięcznie 18 zł rocznie

19 12. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety od zdarzenia Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego 30 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 24 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0,5% min. 5 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji 3% min. 3 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. od transakcji 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł 5. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy

20

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo