Bank Spółdzielczy w Głogówku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Głogówku"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia r. obowiązuje od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów indywidualnych Głogówek, czerwiec 05r.

2 Spis treści: KONTA OSOBISTE... 4 TAB. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 TAB. RACHUNEK DLA PKZP ORAZ DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW W ZŁOTYCH... 5 TAB. 3 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB. 4 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 6 TAB. 5 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KONT OSOBISTYCH... 6 OSZCZĘDNOŚCI... 7 TAB. 6 RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 7 TAB. 7 RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 7 TAB. 8 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH... 8 KARTY BANKOWE... 8 TAB. 9 KARTY DEBETOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA, MASTERCARD PAYPASS... 8 TAB. 0 KARTY KREDYTOWE... 9 KREDYTY... 0 TAB. KREDYTY, WEKSLE I GWARANCJE BANKOWE... 0 OPERACJE DEWIZOWE... 0 TAB. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM... 0 INNE USŁUGI... TAB. 3 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH...

3 Zasady opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Głogówku, zwanego dalej Bankiem.. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; ) lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 5) Bank Spółdzielczy w Głogówku niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 0. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto ROR Konto JUNIOR Konto STUDENT Konto SENIOR. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku 5 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelew na rachunek prowadzony w Banku: 5. w placówce Banku za przelew zł zł zł zł 5. w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 6. w placówce Banku za przelew 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 6. w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew zł zł zł zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew Zlecenie stałe na rachunek prowadzony: 8. w Banku za zlecenie,5 zł,5 zł,5 zł,5 zł 8. w innym banku krajowym 3 za zlecenie,5 zł,5 zł,5 zł,5 zł 8.3 założenie zlecenia stałego od dyspozycji zł zł zł 8.4 zmiana lub odwołanie stałego zlecenia od dyspozycji zł zł zł zł 9 Polecenie zapłaty: 9. realizacja polecenia z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie,5 zł,5 zł,5 zł,5 zł 9. aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0. System bankowości internetowej ebanknet: 0. aktywacja dostępu 0. dostęp do systemu 0.3 wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 0.4 hasła jednorazowe za listę (50 szt.) 0.5 zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku 0.6 przywrócenie pierwotnego hasła 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0.7 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS 4 :. zmiana salda zł zł zł zł. saldo na początek dnia zł zł zł zł.3 wpływ na rachunek zł zł zł zł.4 informacja o debecie zł zł zł zł. SMS Banking:. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms wysłany przez Bank zł * zł * zł * zł * 0, 0, 0, 0, 3. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku telefonicznie za pomocą BankNetPhone 4. Czeki: 4. wydanie blankietów czekowych za czek zł - zł zł 4. potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 4.3 inkaso czeków za czek 4.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek - 5. Likwidacja rachunku 4 zł 4 zł 4 zł Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. 3 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4 W dniu 0..04r. produkt wycofuje się z oferty. *promocja do r. 4

5 TAB. Rachunek dla PKZP oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku 4. Wpłata gotówkowa od kwoty 5. Wypłata gotówkowa 6. Przelew na rachunek w Banku: 6. w placówce Banku 6. w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew zł zł * 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7. w placówce Banku 3,5 zł za przelew 7. w systemie bankowości internetowej ebanknet zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew 3 9. System bankowości internetowej ebanknet: 9. aktywacja dostępu 9. dostęp do systemu 9.3 hasła jednorazowe za listę (50 szt.) 9.4 zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 9.5 przywrócenie pierwotnego hasła 5 zł 9.6 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 0. SMS Banking: 0. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms 0, wysłany przez Bank. Czeki:. wydanie czeków gotówkowych za czek zł. potwierdzenie czeku za czek 5 zł.3 inkaso czeku za czek.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek. Likwidacja rachunku 4 zł Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. *promocja do r. TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych. Otwarcie rachunku walutowego. Prowadzenie rachunku 5 zł 3. Wpłata gotówkowa od kwoty 4. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych,3 5. Przelew na rachunek: 5. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku zł za przelew * 5. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 6. System bankowości internetowej ebanknet: 6. aktywacja dostępu 6. dostęp do systemu 6.3 zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 6.4 przywrócenie pierwotnego hasła 5 zł 6.5 zmiana w karcie uprawnień 5 zł

6 7. SMS Banking: 7. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms 0, wysłany przez Bank 8. Likwidacja rachunku 4 zł Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 0 tys. euro należy awizować, co najmniej dni przed dokonaniem wypłaty do godz. 9:00. 3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. *promocja r. TAB. 4 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową. Otwarcie rachunku. Wydanie książeczki zł 3. Prowadzenie rachunku 4. Wpłata gotówkowa od kwoty 5. Wypłata gotówkowa 6. Przelew na rachunek prowadzony w Banku za przelew zł 7. Przelew na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3,5 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew 3 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 3 0. Przyjęcie lub odwołanie zawiadomienia o utracie książeczki. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.. System bankowości internetowej ebanknet:. aktywacja dostępu. dostęp do systemu.3 zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku.3 przywrócenie pierwotnego hasła 5 zł.4 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 3. SMS Banking: 3. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms 0, wysłany przez Bank 4. Likwidacja rachunku zł Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. TAB. 5 Wspólne czynności związane z obsługą kont osobistych. Wyciąg z konta bankowego:. miesięczny odbierany w Banku za każdy. wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem za każdą poleconym przesyłkę. Odpis wyciągu za wyciąg 5 zł 3. Odpisu wyciągu wraz z załącznikami za wyciąg 3 4. Sporządzenie historii rachunku: 6

7 4. za rok bieżący za wydruk 5 zł 4. za lata poprzednie za każdy rok 5. Wydanie odpisu wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 6. Wydanie kserokopii umowy 7. Wydanie wszelkiego typu pism o charakterze zaświadczeń, informacji, za przyjęcia/realizacji polecenia przelewu itp na wniosek klienta zaświadczenie 8. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 3 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z za monit opłatą za prowadzenie rachunku 0. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ 0,5% za każdy egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym min.5 zł max. 0. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:. z Bankiem. z innymi bankami Wykonanie szczególnych dyspozycji klienta zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z każdego salda określonej kwoty Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za prowadzenie rachunku od każdej dyspozycji od wykonanego telefonu 4. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każde 5 zł 5. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku 3 na wypadek jego śmierci 6. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 3 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów podlegających zastrzeganiu za każde 35 zł 8. Czynności niestandardowe 3 zł OSZCZĘDNOŚCI TAB. 6 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych. Otwarcie rachunku lokaty. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa z rachunku 5. Przelew na rachunek w Banku zł za przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym 3,5 zł 7. Wydanie książeczki do lokaty zł 8. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji 3 9. Przyjęcie lub odwołanie zawiadomienia o utracie książeczki 0. Likwidacja lokaty od każdego wkładu 4 zł Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. TAB. 7 Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych. Otwarcie rachunku lokaty. Prowadzenie rachunku lokaty 7

8 3. Wpłata na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie lub w złotych, 5. Przelew na rachunek: 5. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew zł 5. walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 6. Przepisanie lokaty oszczędnościowej na rzecz innej osoby w drodze cesji 3 7. Likwidacja lokaty od każdego wkładu 4 zł Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 0 tys. euro należy awizować, co najmniej dni przed dokonaniem wypłaty do godz. 9:00. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. :00. TAB. 8 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych. Sporządzenie historii rachunku:. za rok bieżący za wydruk 5 zł. za lata poprzednie za każdy rok 3. Wydanie kserokopii umowy 4. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym za każdą wyegzekwowaną kwotę 0,5% min.5 zł max Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 5. z Bankiem 5. z innymi bankami 5 6. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każde 5 zł 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zgromadzonych na rachunku na 3 wypadek jego śmierci 8. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 3 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów podlegających zastrzeganiu za każde 35 zł 0. Czynności niestandardowe za każdą KARTY BANKOWE TAB. 9 Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, MasterCard Paypass. Wydanie pierwszej karty do rachunku. Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku: 3. Opłata za posiadanie karty VISA - od każdej karty wydanej do rachunku,4 4. Opłata za posiadanie karty MasterCard - od każdej karty,4 wydanej do rachunku 5. Wydanie duplikatu karty - 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 4-7. Transakcje bezgotówkowe 8. Transakcje gotówkowe: 8. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 8. w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju 4 zł 8.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą % min. 8.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 8.5 w punktach akceptujących kartę za granicą % min. 8.6 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 8.7 poprzez usługę Visa cash back w Polsce zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8

9 0. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. TAB. 0 Karty kredytowe. Wydanie nowej karty:. BPS VISA Credit. VISA Gold. Wznowienie karty:. BPS VISA Credit. VISA Gold 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych: 3. BPS VISA Credit 3.. mniej niż 6 00 rocznie 54 zł 3.. co najmniej BPS VISA Gold 3.. mniej niż 5 00 rocznie co najmniej Wydanie dodatkowej karty 4. BPS VISA Credit 4. BPS VISA Gold 5. Obsługa dodatkowej karty 5. BPS VISA Credit 5. BPS VISA Gold 5 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6. BPS VISA Credit 6. BPS VISA Gold 5 zł 7. Zmiana numery PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0. Transakcje bezgotówkowe :,. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:. w kraju 3% min 5 zł. za granicą 3 3% min. Przelew z karty za przelew 3% min 5 zł 3. Sprawdzenie salda w bankomacie : 4 4. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 5. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 0 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 6. Zmiana danych Użytkownika karty 7. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 8. Obsługa nieterminowej spłaty 9. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0. Minimalna spłata zadłużenia na karcie Miesięcznie od kwoty salda 3% min.4 końcowego okresu rozliczeniowego Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Prowizja obowiązuje od r. 3 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Prowizja obowiązuje od r. 4 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9

10 KREDYTY TAB. Kredyty, weksle i gwarancje bankowe. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu gotówkowego od przyznanej kwoty. Z terminem spłaty do -go roku %. Z terminem spłaty do 3 lat 3%.3 Z terminem spłaty powyżej 3 lat 4%. Prowizja od kredytu okazjonalnego od przyznanej kwoty. Dla posiadaczy ROR/rachunku bieżącego,5%. Dla pozostałych Klientów 3% 3. Prowizja od kredytu wakacyjnego od przyznanej kwoty 5% 4. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu mieszkaniowego od przyznanej kwoty % 5. Prowizja od kwoty przyznanego uniwersalnego kredytu hipotecznego od przyznanej kwoty % 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w ROR od przyznanej kwoty % 7. Od kwoty przedłużenia kredytu w rachunku % 8. Od podwyższenia kwoty kredytu od podwyższanej % kwoty 9. Za wykonanie odpisu umowy kredytowej 0. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 0. do miesiąca od kwoty % min. 0. powyżej miesiąca której ulga dotyczy,5% min.. Za inne czynności wykonane na życzenie klienta związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 0. Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu za monit 6,6 3. Za wydane zaświadczenie o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenie, że klient nie figuruje jako dłużnik 6 4. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek klienta 0 5. Za inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy wg kosztów rzeczywistych Prowizja od kwoty przyznanego kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji przez kredytobiorcę z przyznanego kredytu dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości należnej bankowi prowizji. OPERACJE DEWIZOWE TAB. Przekazy w obrocie dewizowym. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 0 EUR. przelewy SEPA 5 zł.3 przelewy regulowane 3.4 polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5 0,5% min., max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 75 zł zlecenie Klienta 6 za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie standardowym: 4. przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 5 zł 4. przelewy SEPA 5 zł

11 4.3 przelewy regulowane polecenia wypłaty 4, 6 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie niestandardowym 7 : 5. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 8 5. w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 5 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8 : 5 8. Opłata Non-STP Odwołanie (anulowanie) autoryzowanego zrealizowanego zlecenia płatniczego za zlecenie 0+ koszty banków trzecich 0. Realizacja przekazu z pominięciem rachunku bankowego od przekazu powyżej tys.eur 5 Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; koszty SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku: 3 Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt..4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB. 3 Czynności kasowe w złotych. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki:. prowadzone w Banku, zł. prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 0,5% min. 4 zł promocja* 0,5% min. 3,5 zł.3 Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 0,5% min.3. Wymiana gotówki na inne nominały powyżej 0 sztuk zł 3. Wypłata z konta zlecenia do wypłaty od kwoty 0,5% min.5 zł 4. Realizacja czeku obcego od kwoty 0,5% min. 5 zł Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rachunki oszczędnościowe i na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wspólnot mieszkaniowych. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania % podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.7a ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. * promocja do 3..05

12 . TAB. 4 Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczny Kredyt:. Pakiet podstawowy 0,059%. Pakiet rozszerzony 0,088% Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo