BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Tekst jednolity z aneksami - Nr 1/2011 z r. - Nr 1/2012 z r. - Nr 2/2012 z r. - Nr 1/2013 z r. - Nr 2/2013 z r. - Nr 3/2013 z r. - Nr 4/2013 z r. - Nr 1/2014 z r. BUSKO-ZDRÓJ, LIPIEC 2010 R.

2 2

3 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR... 5 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 6 III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 6 IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A`VISTA) DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 7 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 8 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR... 8 VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR... 9 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 9 Rozdział II A. KARTY BANKOWE I. KARTY PŁATNICZE Rozdział II B. I. KARTY KREDYTOWE Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY ZŁOTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH II. CZYNNOŚCI WSPÓLNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM III. USŁUGI RÓŻNE IV. CZYNNOŚCI KASOWE

4 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 Lp. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR 4,00 zł. b) Konto Student 2,00 zł. c) Konto Junior 2,00 zł. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 3.1. w Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku 5. Przelew na rachunek: 5.1. a) w Banku - między rachunkami różnych Klientów Uwaga: nie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników przekazywanych przez 1,50 zł. przedsiębiorców. b) na rachunek tego samego Klienta Uwaga:- dotyczy: rachunków bieżących i pomocniczych, a`vista, ROR, - nie dotyczy: przeksięgowań z tytułu spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i płatności z tytułu wynagrodzenia za pracę. 0,15% min. 5,00 zł w innym banku krajowym: a) na rzecz ZUS 3,50 zł. b) pozostałe 2,50 zł w systemie bankowości elektronicznej: a) w placówce banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł Potwierdzenie zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu realizacji 5,00 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, 1,00 zł. b) w innym banku krajowym, 1,00 zł. c) odwołanie lub aktualizacja zgody zlecenia stałego. 5,00 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7. Polecenie zapłaty: 7.1. Przyjęcie zgody polecenia zapłaty 5,00 zł. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3,00 zł. 8. System Bankowości Internetowej IRI 8.1. Aktywacja IRI 8.2. Korzystanie z IRI - miesięcznie 8.3. Wydanie skonfigurowanego pendrive na pierwszy wniosek posiadacza dla użytkowników w nim wymienionych 8.4. Wydanie skonfigurowanego pendrive w miejsce utraconego, zniszczonego lub dla kolejnego użytkownika 20,00 zł Powtórna konfiguracja pendrive 10,00 zł Wygenerowanie kodów jednorazowych 8.7. Zablokowanie dostępu do systemu IRI 25,00 zł Odblokowanie dostępu do systemu IRI 10,00 zł. 5

6 8.9. Zmiana w wykazie osób uprawnionych do korzystania z systemu, podpisywania i zatwierdzania przelewów w systemie oraz inne zmiany dokonywane w systemie IRI przez administratora systemu na wniosek Posiadacza 5,00 zł. 9. Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku - za każdą przesyłkę: - listem zwykłym, 5,00 zł. - listem poleconym, 10,00 zł. c ) sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku. 5,00 zł. 10. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3,00 zł. 12. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł. 13. Inkaso czeku. 10,00 zł. 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 20,00 zł 15. Potwierdzenie salda w innym banku (telefon, fax) 10,00 zł. 16. Likwidacja rachunku Lp. II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku 5. Przelew na rachunek: 5.1. a) w Banku,. b) w innym banku krajowym, 2,50 zł. 5.2 w systemie bankowości elektronicznej: a) w placówce banku, b) w innym banku krajowym, 0,50 zł. 5.3 Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 6. Zmiana karty wzorów podpisów 7. Likwidacja rachunku 8. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. *W sprawach nieuregulowanych stosowane są opłaty i prowizje z Tabeli I ROR Lp. III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 6

7 Lp. 7 III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4.1. Wypłata (gotówkowa lub bezgotówkowa) środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego w miesiącu a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 0,50 % min. 10,00 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET (opłatę pobiera się każdorazowo, niezależnie od ilości dyspozycji): a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 5. Polecenie zapłaty: 5.1. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia zapłaty 5,00 zł Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł. 6. Wyciąg z rachunku na żądanie Klienta 1,00 zł. 7. Likwidacja rachunku Lp. IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A`VISTA) DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wydanie książeczki : a) pierwszej b) kolejnej 15,00 zł. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1. Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł. 6. Przelew na rachunek: a) w Banku między rachunkami różnych Klientów Uwaga : nie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników przekazanych przez 1,50 zł. przedsiębiorców b) w Banku na rachunek tego samego Klienta Uwaga : dotyczy rachunków rachunek bieżący i pomocniczy, ROR, a`vista - nie dotyczy : przeksięgowań z tytułu spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i płatności z tytułu wynagrodzenia za pracę 0,15 %, min. 5,00 zł. 6.1 w innym banku krajowym a) na rzecz ZUS 3,50 zł. b) pozostałe 2,50 zł. 6.2 Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 7. Likwidacja książeczki 8. Umorzenie utraconej książeczki a) przyjęcie zgłoszenia b) umorzenie i wydanie nowej 9. Odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconej książeczki

8 Lp. V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku 5. Wypłata gotówki z rachunku w Banku prowadzącym rachunek. 6. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem pierwszego terminu 7. Umorzenie utraconej książeczki a) przyjęcie zgłoszenia 20,00 zł. b) umorzenie i wydanie nowej 30,00 zł. 8. Odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 20,00 zł. Lp. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD i EUR 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł. 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku krajowym. 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku, Uwaga: - od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającą kwotę ustaloną w komunikacie - w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej - wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 5000 EUR lub jej równowartość w innej walucie należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty 8 jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV Tabela II ) 0,30 % min. 5,00 zł. 6. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,00 zł. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym ( Rozdział IV Tabela II)

9 Lp. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD i EUR 7. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł. b) listem poleconym, 10,00 zł. 8. Likwidacja rachunku walutowego. Lp. VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR 1. Otwarcie lokaty terminowej 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku, Uwaga : - od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającą kwotę ustaloną w komunikacie - w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej - wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 5000 EUR lub jej równowartość w innej walucie należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w Banku b) prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV tabela II) 4. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,00 zł. c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV tabela II) 5. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem pierwszego terminu Lp. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. a) do 20 pozycji 100,00 zł. b) powyżej 20 pozycji 200,00 zł. 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. a) o posiadaniu rachunku 20,00 zł. b) o stanie środków 30,00 zł. c) zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 20,00 zł.

10 Lp. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 10,00 zł. do 30 pozycji 20,00 zł. powyżej 30 pozycji 20,00 zł. do 30 pozycji 50,00 zł. powyżej 30 pozycji 40,00 zł. 0,5 % wyegzekwowanej kwoty min. 40,00 zł., max. 100,00 zł. 15,00 zł. 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 50,00 zł. 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 30,00 zł. 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków z kartą wzorów podpisów 10.1 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł. 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, przekazywane w formie komunikatu SMS Uwaga: opłata pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 0,30 zł. 12. Wydanie potwierdzonej kopii lub odpisu umowy rachunku 20,00 zł. 13. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconych blankietów czekowych 14. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 20,00 zł. lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i innych bankach krajowych 10

11 Rozdział II A. KARTY BANKOWE Lp. I. KARTY PŁATNICZE VISA Classic Debetowa VISA PayWave karta niespersonalizowana 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku. 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł 4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej. 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł. 6. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku: a) ROR 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. b) Konto Student 1,00 zł. 1,00 zł. 1,00 zł. c) Konto Junior 1,00 zł. 1,00 zł. 1,00 zł. 7. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł. c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% min 10,00 zł. 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie świadczącym taką usługę. 10. Rozpatrzenie reklamacji. 11. Wysyłka wydruku zestawienia transakcji. 6,00 zł. 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 5,00 zł. 14. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 3,00 zł. 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł. 16. Telefoniczne odblokowanie kodu identyfikacyjnego PIN na wniosek Użytkownika. 17. Zastrzeżenie/zablokowanie karty przez Bank. 18. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł. 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 10,00 zł. Uwaga: w przypadku unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty. 11

12 Rozdział II B. I. KARTY KREDYTOWE Lp. Tryb pobierania BPS Visa Credit Visa Gold 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 4. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł 54 zł co najmniej zł 0 zł - rocznie 4.3 mniej niż zł zł 4.4 co najmniej zł - 0 zł 5. Wydanie dodatkowej karty jednorazowo - 0 zł 6. Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł 7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe 1) jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 12.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł jednorazowo 3 % 3 % 12.2 za granicą min. 10 zł min. 10 zł 13. Przelew z karty za przelew 3 % 3 % min. 10 zł min. 10 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za jednorazowo - - wskazany okres 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących jednorazowo 0 zł 0 zł taką usługę 17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty - jednorazowo Obsługa nieterminowej spłaty 2) jednorazowo 20 zł 20 zł Miesięcznie od 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcicowego okresu min. 40 zł min. 40 zł kwoty salda koń- 3% 3% rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 12

13 Rozdział III. KREDYTY Lp. I. KREDYTY ZŁOTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Opłata przygotowawcza od wniosku kredytowego a) gotówkowego 1,00% b) sezonowego y c) odnawialnego y d) mieszkaniowego Mój Dom 100,00 zł. e) Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego 100,00 zł. f) konsolidacyjnego 150,00 zł. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 2.1. gotówkowego a) do 1 roku 1,00 % b) do 2 lat 2,00 % c) do 4 lat 2,50 % d) do 5 lat 3,00 % 2.3. sezonowego a) dla posiadaczy rachunku ROR i otwierających ROR, rachunku płatnego na każde żądanie a-vista potwierdzonego książeczką oszczędnościową 4,00 % b) dla pozostałych klientów, 5,00 % 2.4. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych a) od kwoty przyznanego kredytu b) automatycznego odnowienia kredytu c) podwyższenia kwoty kredytu min. 20,00 zł. 1,50 % min. 30,00 zł Mieszkaniowego Mój Dom od 0,50 % do 3,00 % min.50,00 zł Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego od 0,50 % do 3,00 % min.50,00 zł Konsolidacyjnego od 1,00 % do 4,00 % II. CZYNNOŚCI WSPÓLNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. a) posiadanie rachunku kredytowego, stan zadłużenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie 40,00 zł. b) brak zadłużenia 20,00 zł. c) możliwość udzielenia kredytu 100,00 zł. 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej, sporządzenie aneksu do umowy kredytowej, na wniosek klienta: 3. Za sporządzenie wydruku komputerowego spłaconych rat i odsetek na wniosek klienta 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2 i 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: prowizja naliczana jest od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 0,20 %, do 1,00 %, min. 50,00 zł. 50,00 zł. 0,20 % do 1,00 % min. 50,00 zł. 5. Sporządzenie kopii umowy kredytowej na wniosek Klienta 20,00 zł. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 13

14 7. Opłata za realizację dyspozycji przelewowych Uwaga : od jednego przelewu z rachunku kredytowego Nie pobiera się opłaty za realizację dyspozycji na rachunek: bieżący, oszczędnościowo-rozliczeniowy i oszczędnościowy prowadzony w 10,00 zł. Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju oraz jego jednostkach organizacyjnych. 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). a) pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru 20,00 zł. b) doręczonym bezpośrednio przez pracownika Banku do miejsca 20,00 zł. pobytu dłużnika 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 20,00 zł. Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenie po spłacie kredytów Rozdział IV. INNE USŁUGI Lp. I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków wystawionych/ sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 9 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. a) realizowanych w złotych, 0,50 % b) realizowanych w walucie obcej. 2. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych a) realizowanych w złotych, b) realizowanych w walucie obcej. 3. Skup czeków płatnych w Banku Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera się zryczałtowanej opłaty pocztowej 4. Warunkowy skup czeku. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową 5. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 9 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy czeku). Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków. min. 20,00 zł. 1,00 % min. 40,00 zł. 0,50 % min. 20,00 zł. 1,00 % min. 40,00 zł. 0,25 % min. 20,00 zł., max.100,00 zł. 1,50% min. 10,00 zł. 0,25 % min. 20,00 zł., max. 300,00 zł. 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich 14

15 Lp. 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich Odwołanie zlecenia z pkt Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek 2) czeki opiewające na funty angielskie - GBP- płatne w Anglii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 GBP za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie - AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony - DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek Lp. II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) 0,20% min. 20 zł, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, 15 max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 3. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 4. Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. w trybie standardowym: a) pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20 zł b) przelewy SEPA 2) 15 zł c) przelewy regulowane 3) 40 zł d) polecenie wypłaty 4) 6) 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 4.2 w trybie niestandardowym 7) : a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150 zł b) w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100 zł 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) 5.1 przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 5.2 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100 zł 6. Opłata Non -STP 9) 30 zł 7. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 20 zł 75 zł + koszty banków trzecich 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 5) 75 zł + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:

16 waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.1c i 4.1d. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.1d. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Lp. III. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł. 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 20,00 zł. 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł. 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Nie pobiera się Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku. zasadę wzajemności y. 5. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł. 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 15,00 zł. 7. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł. b) zagranicznego 10,00 zł. 8. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727) za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. + 30,00 zł. 9. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 10,00 zł. 16

17 Lp. 10. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem 25,00 zł. Banku 11. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego 40,00 zł. + koszty rzeczywiste był błąd Banku. 12 Sporządzenie kopii dowodu wpłaty lub polecenia przelewu 2,00 zł. Lp. IV. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Uwaga: - jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy, a) prowadzone w innych bankach krajowych Uwaga : - z zastrzeżeniem pkt.: b i c b) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące opłat za gaz, energię elektryczną, wodę podatek od nieruchomości, wywóz śmieci c) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące opłat za telefon Orange Polska S.A. d) prowadzone w Banku przez Klientów nie będących ich posiadaczami 0,50 % min. 3,50 zł. 1,80 zł. 1,50 zł. 0,30 % min. 2,50 zł., max ,00 zł. 2 Wypłaty gotówkowe w złotych dla Klientów nie posiadających rachunków w Banku np. ze zleceń do wypłaty 3. Wymiana banknotów i monet jednej wartości na inne wartości, z zastrzeżeniem pkt 4. 1,00 % 4. Wymiana monet o nominałach 1,2,5,10 groszy. a) do 4 rulonów 1,00 zł. b) od 5 do 10 rulonów 5,00 zł. c) powyżej 10 rulonów 10,00 zł. 5. Zwrot przelewu Uwaga : 0,30 %, min. 5,00 zł. do 30,00 zł. brak opłaty, powyżej 30,00 zł. 0,5%, min. 5,00 zł. - opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną zwrotu był błąd Banku 6. Skup i sprzedaż walut obcych. 17

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo