BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Tekst jednolity z aneksami - Nr 1/2011 z r. - Nr 1/2012 z r. - Nr 2/2012 z r. - Nr 1/2013 z r. - Nr 2/2013 z r. - Nr 3/2013 z r. - Nr 4/2013 z r. - Nr 1/2014 z r. BUSKO-ZDRÓJ, LIPIEC 2010 R.

2 2

3 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 4 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR... 5 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 6 III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 6 IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A`VISTA) DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 7 V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 8 VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR... 8 VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR... 9 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 9 Rozdział II A. KARTY BANKOWE I. KARTY PŁATNICZE Rozdział II B. I. KARTY KREDYTOWE Rozdział III. KREDYTY I. KREDYTY ZŁOTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH II. CZYNNOŚCI WSPÓLNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM III. USŁUGI RÓŻNE IV. CZYNNOŚCI KASOWE

4 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 Lp. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. a) ROR 4,00 zł. b) Konto Student 2,00 zł. c) Konto Junior 2,00 zł. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana: 3.1. w Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku 5. Przelew na rachunek: 5.1. a) w Banku - między rachunkami różnych Klientów Uwaga: nie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników przekazywanych przez 1,50 zł. przedsiębiorców. b) na rachunek tego samego Klienta Uwaga:- dotyczy: rachunków bieżących i pomocniczych, a`vista, ROR, - nie dotyczy: przeksięgowań z tytułu spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i płatności z tytułu wynagrodzenia za pracę. 0,15% min. 5,00 zł w innym banku krajowym: a) na rzecz ZUS 3,50 zł. b) pozostałe 2,50 zł w systemie bankowości elektronicznej: a) w placówce banku, b) w innym banku krajowym. 0,50 zł Potwierdzenie zrealizowania dyspozycji przelewu w dniu realizacji 5,00 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 6. Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku, 1,00 zł. b) w innym banku krajowym, 1,00 zł. c) odwołanie lub aktualizacja zgody zlecenia stałego. 5,00 zł. Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7. Polecenie zapłaty: 7.1. Przyjęcie zgody polecenia zapłaty 5,00 zł. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 3,00 zł. 8. System Bankowości Internetowej IRI 8.1. Aktywacja IRI 8.2. Korzystanie z IRI - miesięcznie 8.3. Wydanie skonfigurowanego pendrive na pierwszy wniosek posiadacza dla użytkowników w nim wymienionych 8.4. Wydanie skonfigurowanego pendrive w miejsce utraconego, zniszczonego lub dla kolejnego użytkownika 20,00 zł Powtórna konfiguracja pendrive 10,00 zł Wygenerowanie kodów jednorazowych 8.7. Zablokowanie dostępu do systemu IRI 25,00 zł Odblokowanie dostępu do systemu IRI 10,00 zł. 5

6 8.9. Zmiana w wykazie osób uprawnionych do korzystania z systemu, podpisywania i zatwierdzania przelewów w systemie oraz inne zmiany dokonywane w systemie IRI przez administratora systemu na wniosek Posiadacza 5,00 zł. 9. Wyciąg z rachunku bankowego: a) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku - za każdą przesyłkę: - listem zwykłym, 5,00 zł. - listem poleconym, 10,00 zł. c ) sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku. 5,00 zł. 10. Realizacja czeku gotówkowego: w jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 3,00 zł. 12. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł. 13. Inkaso czeku. 10,00 zł. 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 20,00 zł 15. Potwierdzenie salda w innym banku (telefon, fax) 10,00 zł. 16. Likwidacja rachunku Lp. II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ* 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku 5. Przelew na rachunek: 5.1. a) w Banku,. b) w innym banku krajowym, 2,50 zł. 5.2 w systemie bankowości elektronicznej: a) w placówce banku, b) w innym banku krajowym, 0,50 zł. 5.3 Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 6. Zmiana karty wzorów podpisów 7. Likwidacja rachunku 8. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. *W sprawach nieuregulowanych stosowane są opłaty i prowizje z Tabeli I ROR Lp. III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata na rachunek. 6

7 Lp. 7 III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4.1. Wypłata (gotówkowa lub bezgotówkowa) środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego w miesiącu a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 0,50 % min. 10,00 zł Realizacja zleceń w systemie SORBNET (opłatę pobiera się każdorazowo, niezależnie od ilości dyspozycji): a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 5. Polecenie zapłaty: 5.1. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji polecenia zapłaty 5,00 zł Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł. 6. Wyciąg z rachunku na żądanie Klienta 1,00 zł. 7. Likwidacja rachunku Lp. IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (A`VISTA) DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wydanie książeczki : a) pierwszej b) kolejnej 15,00 zł. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1. Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł. 6. Przelew na rachunek: a) w Banku między rachunkami różnych Klientów Uwaga : nie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników przekazanych przez 1,50 zł. przedsiębiorców b) w Banku na rachunek tego samego Klienta Uwaga : dotyczy rachunków rachunek bieżący i pomocniczy, ROR, a`vista - nie dotyczy : przeksięgowań z tytułu spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i płatności z tytułu wynagrodzenia za pracę 0,15 %, min. 5,00 zł. 6.1 w innym banku krajowym a) na rzecz ZUS 3,50 zł. b) pozostałe 2,50 zł. 6.2 Realizacja zleceń w systemie SORBNET: a) dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł. 15,00 zł. b) dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł. 20,00 zł. 7. Likwidacja książeczki 8. Umorzenie utraconej książeczki a) przyjęcie zgłoszenia b) umorzenie i wydanie nowej 9. Odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconej książeczki

8 Lp. V. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku 5. Wypłata gotówki z rachunku w Banku prowadzącym rachunek. 6. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem pierwszego terminu 7. Umorzenie utraconej książeczki a) przyjęcie zgłoszenia 20,00 zł. b) umorzenie i wydanie nowej 30,00 zł. 8. Odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 20,00 zł. Lp. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD i EUR 1. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez wniesienia wpłaty. 20,00 zł. 3. Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie 4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych: a) prowadzony w Banku, b) prowadzony w innym banku krajowym. 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku, Uwaga: - od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającą kwotę ustaloną w komunikacie - w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej - wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 5000 EUR lub jej równowartość w innej walucie należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty 8 jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV Tabela II ) 0,30 % min. 5,00 zł. 6. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,00 zł. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym ( Rozdział IV Tabela II)

9 Lp. VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD i EUR 7. Wyciąg z konta bankowego: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, 9 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł. b) listem poleconym, 10,00 zł. 8. Likwidacja rachunku walutowego. Lp. VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD I EUR 1. Otwarcie lokaty terminowej 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku, Uwaga : - od nie awizowanych wypłat powyżej kwoty ustalonej w komunikacie Banku pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającą kwotę ustaloną w komunikacie - w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej - wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 5000 EUR lub jej równowartość w innej walucie należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych a) prowadzony w Banku b) prowadzony w innym banku krajowym. jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV tabela II) 4. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,00 zł. c) walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za sprzedaż przekazów w obrocie dewizowym ( Rozdział IV tabela II) 5. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem pierwszego terminu Lp. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. a) do 20 pozycji 100,00 zł. b) powyżej 20 pozycji 200,00 zł. 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. a) o posiadaniu rachunku 20,00 zł. b) o stanie środków 30,00 zł. c) zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę 20,00 zł.

10 Lp. VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 10,00 zł. do 30 pozycji 20,00 zł. powyżej 30 pozycji 20,00 zł. do 30 pozycji 50,00 zł. powyżej 30 pozycji 40,00 zł. 0,5 % wyegzekwowanej kwoty min. 40,00 zł., max. 100,00 zł. 15,00 zł. 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 50,00 zł. 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 30,00 zł. 10. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków z kartą wzorów podpisów 10.1 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł. 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, Uwaga: - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, przekazywane w formie komunikatu SMS Uwaga: opłata pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 0,30 zł. 12. Wydanie potwierdzonej kopii lub odpisu umowy rachunku 20,00 zł. 13. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżeń wypłat z utraconych blankietów czekowych 14. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 20,00 zł. lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i innych bankach krajowych 10

11 Rozdział II A. KARTY BANKOWE Lp. I. KARTY PŁATNICZE VISA Classic Debetowa VISA PayWave karta niespersonalizowana 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku. 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł 4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej. 5,00 zł. 5,00 zł 5,00 zł 5. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł. 5,00 zł. 5,00 zł. 6. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku: a) ROR 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. b) Konto Student 1,00 zł. 1,00 zł. 1,00 zł. c) Konto Junior 1,00 zł. 1,00 zł. 1,00 zł. 7. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych w kraju. b) w punktach handlowo usługowych za granicą. 8. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju, 4,00 zł. c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% min 10,00 zł. 9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie świadczącym taką usługę. 10. Rozpatrzenie reklamacji. 11. Wysyłka wydruku zestawienia transakcji. 6,00 zł. 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty. 5,00 zł. 14. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego. 3,00 zł. 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł. 16. Telefoniczne odblokowanie kodu identyfikacyjnego PIN na wniosek Użytkownika. 17. Zastrzeżenie/zablokowanie karty przez Bank. 18. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł. 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 10,00 zł. Uwaga: w przypadku unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty. 11

12 Rozdział II B. I. KARTY KREDYTOWE Lp. Tryb pobierania BPS Visa Credit Visa Gold 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 4. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł 54 zł co najmniej zł 0 zł - rocznie 4.3 mniej niż zł zł 4.4 co najmniej zł - 0 zł 5. Wydanie dodatkowej karty jednorazowo - 0 zł 6. Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł 7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo Transakcje bezgotówkowe 1) jednorazowo 0 zł 0 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 12.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł jednorazowo 3 % 3 % 12.2 za granicą min. 10 zł min. 10 zł 13. Przelew z karty za przelew 3 % 3 % min. 10 zł min. 10 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za jednorazowo - - wskazany okres 16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących jednorazowo 0 zł 0 zł taką usługę 17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty - jednorazowo Obsługa nieterminowej spłaty 2) jednorazowo 20 zł 20 zł Miesięcznie od 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcicowego okresu min. 40 zł min. 40 zł kwoty salda koń- 3% 3% rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 12

13 Rozdział III. KREDYTY Lp. I. KREDYTY ZŁOTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Opłata przygotowawcza od wniosku kredytowego a) gotówkowego 1,00% b) sezonowego y c) odnawialnego y d) mieszkaniowego Mój Dom 100,00 zł. e) Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego 100,00 zł. f) konsolidacyjnego 150,00 zł. 2. Prowizja za udzielenie kredytu 2.1. gotówkowego a) do 1 roku 1,00 % b) do 2 lat 2,00 % c) do 4 lat 2,50 % d) do 5 lat 3,00 % 2.3. sezonowego a) dla posiadaczy rachunku ROR i otwierających ROR, rachunku płatnego na każde żądanie a-vista potwierdzonego książeczką oszczędnościową 4,00 % b) dla pozostałych klientów, 5,00 % 2.4. odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych a) od kwoty przyznanego kredytu b) automatycznego odnowienia kredytu c) podwyższenia kwoty kredytu min. 20,00 zł. 1,50 % min. 30,00 zł Mieszkaniowego Mój Dom od 0,50 % do 3,00 % min.50,00 zł Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego od 0,50 % do 3,00 % min.50,00 zł Konsolidacyjnego od 1,00 % do 4,00 % II. CZYNNOŚCI WSPÓLNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. a) posiadanie rachunku kredytowego, stan zadłużenia, terminowość spłaty, zabezpieczenie 40,00 zł. b) brak zadłużenia 20,00 zł. c) możliwość udzielenia kredytu 100,00 zł. 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej, sporządzenie aneksu do umowy kredytowej, na wniosek klienta: 3. Za sporządzenie wydruku komputerowego spłaconych rat i odsetek na wniosek klienta 4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2 i 3 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. Uwaga: prowizja naliczana jest od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. 0,20 %, do 1,00 %, min. 50,00 zł. 50,00 zł. 0,20 % do 1,00 % min. 50,00 zł. 5. Sporządzenie kopii umowy kredytowej na wniosek Klienta 20,00 zł. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 13

14 7. Opłata za realizację dyspozycji przelewowych Uwaga : od jednego przelewu z rachunku kredytowego Nie pobiera się opłaty za realizację dyspozycji na rachunek: bieżący, oszczędnościowo-rozliczeniowy i oszczędnościowy prowadzony w 10,00 zł. Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju oraz jego jednostkach organizacyjnych. 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). a) pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru 20,00 zł. b) doręczonym bezpośrednio przez pracownika Banku do miejsca 20,00 zł. pobytu dłużnika 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 20,00 zł. Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenie po spłacie kredytów Rozdział IV. INNE USŁUGI Lp. I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup czeków wystawionych/ sprzedanych w obrocie dewizowym (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: dodatkowo pobiera się z góry zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 9 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. a) realizowanych w złotych, 0,50 % b) realizowanych w walucie obcej. 2. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych a) realizowanych w złotych, b) realizowanych w walucie obcej. 3. Skup czeków płatnych w Banku Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-3 nie pobiera się zryczałtowanej opłaty pocztowej 4. Warunkowy skup czeku. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową 5. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 9 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (opłata pobierana od podawcy czeku). Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków. min. 20,00 zł. 1,00 % min. 40,00 zł. 0,50 % min. 20,00 zł. 1,00 % min. 40,00 zł. 0,25 % min. 20,00 zł., max.100,00 zł. 1,50% min. 10,00 zł. 0,25 % min. 20,00 zł., max. 300,00 zł. 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich 14

15 Lp. 50,00 zł. + koszty rzeczywiste banków trzecich Odwołanie zlecenia z pkt Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek 2) czeki opiewające na funty angielskie - GBP- płatne w Anglii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie - USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 GBP za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie - AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony - DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek Lp. II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Skup przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) 0,20% min. 20 zł, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA max. 100 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, 15 max. 100 zł 75 zł + koszty banków trzecich 3. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 4. Realizacja ( sprzedaż ) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1. w trybie standardowym: a) pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 20 zł b) przelewy SEPA 2) 15 zł c) przelewy regulowane 3) 40 zł d) polecenie wypłaty 4) 6) 0,30% min. 30 zł, max. 300 zł 4.2 w trybie niestandardowym 7) : a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 150 zł b) w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 100 zł 5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) 5.1 przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 5.2 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100 zł 6. Opłata Non -STP 9) 30 zł 7. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 20 zł 75 zł + koszty banków trzecich 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 5) 75 zł + koszty banków trzecich 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki:

16 waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.1c i 4.1d. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.1d. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Lp. III. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł. 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. 20,00 zł. 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego. 20,00 zł. 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Nie pobiera się Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku. zasadę wzajemności y. 5. Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł. 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 15,00 zł. 7. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł. b) zagranicznego 10,00 zł. 8. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727) za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. + 30,00 zł. 9. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 10,00 zł. 16

17 Lp. 10. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem 25,00 zł. Banku 11. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego 40,00 zł. + koszty rzeczywiste był błąd Banku. 12 Sporządzenie kopii dowodu wpłaty lub polecenia przelewu 2,00 zł. Lp. IV. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: Uwaga: - jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy, a) prowadzone w innych bankach krajowych Uwaga : - z zastrzeżeniem pkt.: b i c b) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące opłat za gaz, energię elektryczną, wodę podatek od nieruchomości, wywóz śmieci c) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące opłat za telefon Orange Polska S.A. d) prowadzone w Banku przez Klientów nie będących ich posiadaczami 0,50 % min. 3,50 zł. 1,80 zł. 1,50 zł. 0,30 % min. 2,50 zł., max ,00 zł. 2 Wypłaty gotówkowe w złotych dla Klientów nie posiadających rachunków w Banku np. ze zleceń do wypłaty 3. Wymiana banknotów i monet jednej wartości na inne wartości, z zastrzeżeniem pkt 4. 1,00 % 4. Wymiana monet o nominałach 1,2,5,10 groszy. a) do 4 rulonów 1,00 zł. b) od 5 do 10 rulonów 5,00 zł. c) powyżej 10 rulonów 10,00 zł. 5. Zwrot przelewu Uwaga : 0,30 %, min. 5,00 zł. do 30,00 zł. brak opłaty, powyżej 30,00 zł. 0,5%, min. 5,00 zł. - opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną zwrotu był błąd Banku 6. Skup i sprzedaż walut obcych. 17

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo