TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego: 1.1 w PLN miesięcznie 1.2 walutowego w EUR, USD lub GBP 1 nie dotyczy 2. Polecenie przelewu 2.1 polecenie przelewu wewnętrznego: w placówce Banku 1 zł w systemie bankowości elektronicznej 2.2 polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) 11 : w placówce Banku 3 zł 1,5 ZŁ 4 / 2, w systemie bankowości elektronicznej 0,9 zł 4 / 0,9 zł 2.3 polecenie przelewu w systemie SORBNET: w placówce Banku w systemie bankowości elektronicznej 2 3. Wpłaty i wypłaty gotówki 3.1 wpłata gotówki od kwoty 3.2 wypłata gotówki 5 4. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku w placówce Banku / w systemie bankowości elektronicznej 4.1 realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym: polecenie przelewu SEPA polecenie wypłaty Uwaga: niezależnie od opłaty pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry w przypadku opcji kosztowej OUR. 4.2 realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku / w systemie bankowości elektronicznej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: polecenie przelewu SEPA polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 4.4 opłata za zwrot polecenia przelewu SEPA zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta koszty banków trzecich koszty banków trzecich 1

2 4.8 Polecenie przelewu w walucie obcej nie dotyczy 5. Elektroniczne kanały dostępu: 5.1 Usługa bankowości elektronicznej: dostęp do systemu ebanknet miesięcznie wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS za każdy SMS 0,08 zł wydanie karty haseł jednorazowych za kartę 4 zł nie dotyczy dyspozycja zablokowania/odblokowania dostępu Użytkownika do systemu ebanknet 5.2 powiadamianie SMS (SMSBanking) 5.3 usługa bankowości telefonicznej usługa na hasło) 6. Zlecenie stałe (telefoniczna za dyspozycję miesięcznie 4 zł nie dotyczy nie dotyczy 6.1 rejestracja zlecenia stałego: w placówce Banku w systemie bankowości elektronicznej 6.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce 3 zł w systemie bankowości elektronicznej 6.3 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku: w placówce Banku zł (nie dotyczy wpłat na lokatę DOPŁATA) w systemie bankowości elektronicznej na rachunek w innym banku: w placówce Banku 3 zł 4 / 2, w systemie bankowości elektronicznej 0,9 zł 4 / 0,9 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 rejestracja polecenia zapłaty 7.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 7.3 realizacja polecenia zapłaty 1 zł 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument 1 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: 9.1 z Bankiem 9.2 z innymi bankami 5 2

3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia blankietów czekowych lub dokumentu tożsamości w Systemie DZ Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnictwa do rachunku Opłata z tytułu spadkobrania na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją Realizacja tytułu egzekucyjnego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Dyspozycja Klienta złożona w formie ustnej wykonania polecenia przelewu i wystawienia dokumentu z systemu finan.-księgowego Banku 16. Wyciąg z rachunku bankowego 3 nie dotyczy za każdą dyspozycję zł 16.1 miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 16.2 wysyłany pocztą na wniosek Klienta za przesyłkę 4 zł 17. Odbiór wyciągu w placówce Banku za wyciąg 18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku 18.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za wydruk 18.2 za każdy miesiąc z lat poprzednich Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych na wniosek Posiadacza rachunku Wydanie zaświadczenia/opinii o Kliencie na jego wniosek Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Otwarcie nowego rachunku z zachowaniem dotychczasowego numeru NRB 6 za dokument 1 za opinię 6 3 za zaświadczenie za zmianę 3 nie dotyczy 23. Wydanie kopii Umowy za dokument Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 25. Dokonanie blokady środków na rachunkach Karty debetowe 9 : Visa Classic Debetowa, VISA paywave, karta niespersonalizowana, naklejka zbliżeniowa Visa paywave 26.1 Wydanie/wznowienie karty płatniczej debetowej 26.2 Wydanie duplikatu karty Obsługa karty debetowej miesięcznie 2 zł Krajowe transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 2% min Wypłaty gotówki: 3

4 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Cash Back 3 zł w innych bankomatach w kraju 8 / w bankomatach i punktach akceptujących kartę za granicą 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 8 / awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Powtórne generowanie i wysłanie PIN na wniosek Klienta 6 zł 28. Zmiana danych Użytkownika karty (zamieszczonych na karcie) za zmianę 29. Zmiana limitów na karcie 30. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zestawienie transakcji generowanych w cyklu rozliczeniowym za zestawienie 32. Rozpatrzenie reklamacji 33. Generowanie zestawienia transakcji kartą na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany za zestawienie 3 zł 34. Sprawdzenie salda w bankomacie Odblokowanie kodu PIN w Banku *) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym zostało otwarte. 1) Stawki opłat i prowizji dla u Standardowego obowiązują pod warunkiem korzystania z karty debetowej i dostępu przynajmniej do jednego z kanałów bankowości elektronicznej (System ebanknet, SMSBANKING) 2) ROR rachunek prowadzony dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe, pracowników Banku Spółdzielczego w Suwałkach, pracowników oświaty (na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie) oraz: - konta Małoletniego (do 13 roku życia); - konta Junior (od 13 do 18 roku życia); - konta Młodzieżowego (na podstawie okazanej ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej od 18 do 26 roku życia); z zastrzeżeniem, że wykonywane usługi dotyczą wyłącznie Posiadacza rachunku. 3) PRP Podstawowy Płatniczy 4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 5) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej min. 5. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Nie pobiera się opłaty za przekształcenie konta: Małoletniego, Młodzieżowego. 7) Lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Grupy BPS/ 8) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z niniejszą Tabelą opłat i prowizji. 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 4

5 TAB. 1.1 Pozostałe rachunki dla Klientów indywidualnych terminowej lokaty oszczędnościowej potwierdzony książeczką a`vista 1. Otwarcie rachunku nie dotyczy 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: Książeczka mieszkaniowa 3.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty nie dotyczy 3.2 wypłata gotówkowa 1 nie dotyczy 4. Przelewy krajowe: 4.1 przelew na rachunek w Banku przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 2 przelew na rachunek w systemie SORBNET Przepisanie książeczki/wkładu w związku z przelewem praw (cesja praw) Próbne naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci Ustanowienie, zmiana i odwołanie pełnomocnictwa do książeczek oszczędnościowych za naliczenie nie dotyczy 1 nie dotyczy 3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy za dokument 1 nie dotyczy za każdą dyspozycję nie dotyczy 10. Dokonanie blokady środków oraz cesja praw do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów: 10.1 z Bankiem nie dotyczy 10.2 z innymi bankami 5 nie dotyczy 11. Wystawienie nowej książeczki Umorzenie utraconej książeczki 3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej umiejscowionej Opłata z tytułu spadkobrania na pokrycie kosztów związanych z jego realizacją Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia o utracie książeczki oszczędnościowej w Systemie DZ za książeczkę nie dotyczy 4 nie dotyczy 5

6 Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości w Systemie DZ Realizacja tytułu egzekucyjnego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu terminowej lokaty oszczędnościowej potwierdzony książeczką a`vista 4 Książeczka mieszkaniowa 1 Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej min. 5. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 3 Nie pobiera się opłaty za umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej z wkładem do 1. 6

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.05.2019 R. TAB. 1 Rachunki bankowe i karty debetowe dla Klientów indywidualnych ROR * Pakiet Standardowy *1 ROR 2 Małoletni

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od lipca 018 r. TAB. 1 Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych 1. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku.1 w PLN miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 2 lipca 2018 r. TAB. 2 Rachunki rozliczeniowe dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.7 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym Tab. 1 KONTA OSOBISTE 1. Prowadzenie rachunku płatniczego 2) 2. Elektroniczne kanały

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Wygodny. Pakiet Komfortowy. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Wygodny. Pakiet Komfortowy. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

KLIENCI INSTYTUCJONALNI Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym RACHUNKI BANKOWE Tab. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE obowiązuje od 12 sierpnia 2019 r. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.08.2018r. 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM ZAŁĄCZNIK NR 4.1 DO INSTRUKCJI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity obowiązuje od 08.08.2018 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Zgierz, sierpień 2018 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity obowiązuje od 20.12.2018 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Zgierz, grudzień 2018 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Obowiązuje od 20.12.2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. Bank Spółdzielczy w Łopusznie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Obowiązuje od 08.08.2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity obowiązuje od 14.09.2019 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Zgierz, wrzesień 2019 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Nr 97/2018 Zarządu Banku z dnia 02.08.2018 roku Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 105/2018 z dnia 29.08.2018 r. Uchwałą Zarządu Banku nr 1/2019

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Nr?/2018 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28.08.2018 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku. dla klientów indywidualnych. 1 S t r o n a

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku. dla klientów indywidualnych. 1 S t r o n a Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku dla klientów indywidualnych 1 S t r o n a 2 S t r o n a ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od 08.08.2018 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROŹREBACH Obowiązuje od r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROŹREBACH Obowiązuje od r. Załącznik do uchwały nr 100/Z/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 27.09.2018 r. zawiera zmiany wprowadzone uchwała nr 171/Z/2018 z dnia 28.12.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Załącznik nr 4.9. DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim ROZDZIAŁ I : RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) Wysokość opłaty/prowizji

Bardziej szczegółowo

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy

Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe dla emerytów i rencistów. Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy Opłaty i prowizje dotyczące obsługi klientów indywidualnych zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 64/18

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY Standard***

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia 01.04.2019 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia 07.05.2019 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY Standard***

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity obowiązuje od 08.08.2018 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych Zgierz, sierpień 2018 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów indywidualnych

TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/3/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie z dnia 08.08.2018 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie dla klientów indywidualnych Jędrzejów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/2017 Zarządu Banku z dnia 24.01.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawowy rachunek płatniczy - PRP 1. Otwarcie rachunku jednorazowo. Net-ROR Stawka w zł. ROR Stawka w zł

Podstawowy rachunek płatniczy - PRP 1. Otwarcie rachunku jednorazowo. Net-ROR Stawka w zł. ROR Stawka w zł 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR, Konto Młodzieżowe, Podstawowy rachunek płatniczy ROR Net-ROR ROR-Student Konto młodzieżowe Podstawowy rachunek płatniczy - PRP 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 6/XXVI/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 3 sierpnia 2018 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROŹREBACH Obowiązuje od r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROŹREBACH Obowiązuje od r. Załącznik do uchwały nr 64/Z/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 24.05.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROŹREBACH Obowiązuje od 08.08.2018

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE dla osób fizycznych obowiązująca od r

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE dla osób fizycznych obowiązująca od r BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE dla osób fizycznych obowiązująca od 08.08.2018r Zasady pobierania opłat i prowizji. Taryfa opłat i prowizji dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 106/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 14.09.2016r. obowiązuje od dnia 15 listopada 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy w Zambrowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 14 maja 2019 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.07.2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 43/Z/2019 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 28.03.2019 r. Lubań, 2019

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 18/05/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 23.05.2018r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE (Obowiązuje od r.)

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE (Obowiązuje od r.) WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE (Obowiązuje od 08.08.2018 r.) MSTÓW 2018 WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/3/13/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 29.05.2019 r. obowiązuje od 01 czerwca 2019 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)

Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: JUNIOR STANDARD E-konto Rodzina 500+ E-Rodzina 500+ Konto za złotówkę 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2019 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 57/2018 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 02 sierpnia 2018 r. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

1/8. Usługa bankowości telefonicznej. Usługa bankowości elektronicznej / mobilnej * 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 5 września 2018 r. Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku płatniczego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Nazwa rachunku: Konto Podstawowe Data: 1 lipca 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./ Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od 27.08.2018 r./ Rozdział 3 Obrót oszczędnościowy - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS Ustrzyki Dolne dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych obowiązująca od dnia 01.03.2018r. (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 32/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 30.05.2018 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI. (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 1 lipca 2018 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI. (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 1 lipca 2018 r. 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI Konto Przedsiębiorczy Radca Prawny 1 (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w dnia 1 lipca 2018 r. Wysokość opłat OPŁATY PODSTAWOWE Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy w Zambrowie Załącznik do Uchwały Nr 53/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 07.06.2018 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMBROWIE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/24/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 20.07.2018r. obowiązuje od 01 sierpnia 2018r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2018 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 3 RACHUNKI..

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr do Uchwały nr 31/2019 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 30.04.2019 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 5 marca 2019 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu bez opłat 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTY WYMIENIALNE KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRONKACH Wronki, luty 2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy we Wronkach, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty KONTO STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA KONTO MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, marzec 2019 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 3 RACHUNKI..

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej

1/5. Usługa bankowości telefonicznej. Polecenie przelewu wewnętrznego, Polecenia przelewu, Polecenie przelewu SEPA, Polecenie przelewu w walucie obcej 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w dnia 31 października 2018 r. Opłaty i Prowizje Opłaty podstawowe Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 48/12/AB/DZP/2019 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 25 września 2019 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne Strzałkowo, październik 2018 r. Spis treści Spis treści... 2 Dział I. Postanowienia ogólne... 2 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo