I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka"

Transkrypt

1 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista, d) oszczędnościowego PROFIT, e) rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, f) lokaty terminowej, 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista, miesięcznie d) oszczędnościowego PROFIT, e) rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, f) lokaty terminowej, 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek w BS Olecko a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista, d) oszczędnościowego PROFIT, od kwoty e) rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, f) lokaty terminowej, 4. Wpłata na rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką a vista w jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych w nim Bankach Spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi książeczek oszczędnościowych 5. Wypłaty gotówkowe a) z rachunku POL-Konto w jednostkach BS Olecko b) realizacja czeku gotówkowego z rachunku POL-Konto w jednostkach BS Olecko, zrzeszonych bankach spółdzielczych i w BPS S.A. c) realizacja czeku gotówkowego z rachunku POL-Konto w bankach stronach Porozumienia z dnia r. 6 zł 0,5% nie mniej niż 4 zł nie więcej niż 25 d) z rachunku POL-Konto START e) z rachunku płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista: od kwoty - w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Olecku, Banku BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, - innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: * bez sprawdzania salda * ze sprawdzaniem salda 1

2 f) z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, g) z rachunku oszczędnościowego PROFIT 0,2%, min. 10zł Z wyjątkiem pierwszej w miesiącu operacji wypłaty lub przelewu środków z rachunku h) z rachunku lokaty terminowej, 6. Realizacja 1 sztuki przelewu (bez przelewów wewnętrznych)- złożone w placówce Banku: 1) na rachunki prowadzone w innym Banku krajowym: a. w systemie ELIXIR 4,0 b. w formie zlecenia stałego 1 zł c. w systemie SORBNET: - w kwocie wyższej lub równej w kwocie niższej niż ) przelewy z rachunku oszczędnościowego PROFIT na rachunki prowadzone w innym banku krajowym 0,2%, min. 10zł Z wyjątkiem pierwszej w miesiącu operacji wypłaty lub przelewu środków z rachunku 7. Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS Olecko (w tym zlecenia stałe i przelewy internetowe na rachunki prowadzone w BS Olecko), storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów, z wyłączeniem rachunku oszczędnościowego PROFIT. Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone w BS Olecko z rachunku oszczędnościowego PROFIT 0,2%, min. 10zł Z wyjątkiem pierwszej w miesiącu operacji wypłaty lub przelewu środków z rachunku 8. Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło miesięcznie 9. Wydanie blankietów czekowych za 1 blankiet 10. Potwierdzenie czeku od każdego czeku Wydanie książeczki oszczędnościowej za książeczkę 12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków dla rachunków POL-Konto oraz za zgłoszenie 2 rachunków Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (bez względu na ilość utraconych czeków) 13. Wyciąg miesięczny z rachunku bankowego, za miesiąc kalendarzowy, odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w za 1 wyciąg jednostce Banku Spółdzielczego w Olecku prowadzącej rachunek 14. Wyciąg miesięczny wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Olecku drogą pocztową (na terenie kraju): - listem zwykłym raz w miesiącu, - listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu, 2,50zł Wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: za każdą przesyłkę - listem zwykłym 4 zł - listem poleconym, Duplikat wyciągu miesięcznego z rachunku bankowego sporządzany za 1 wyciąg na życzenie Klienta 16. Odpis dowodu księgowego bieżącego roku sporządzany na życzenie Klienta 17. Odpis dowodu księgowego dotyczącego lat ubiegłych sporządzany na 1 życzenie Klienta 18. Historia operacji na rachunku sporządzana na wniosek Klienta: - w roku bieżącym 2

3 - w latach ubiegłych 3 Opłata pobierana jest, jeśli dokument dotyczy kilku lat pobierana jest jedna opłata, jeśli Klient oczekuje odrębnych dokumentów na poszczególne lata liczba opłat jest zgodna z liczbą dokumentów 19. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania dyspozycji przelewu 20. Odwołanie na wniosek Klienta dyspozycji realizacji przelewu 21. Przelew wierzytelności z rachunku (opłata pobierana w przypadku dokonywania cesji na inną osobę fizyczną lub osobę prawną) 22. Zmiana w karcie wzorów podpisów (KWP), zmiana danych adresowych posiadacza rachunku, ustanowienie lub odwołanie pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem : POL-Konto, - POL-Konto START, - płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista, - oszczędnościowego PROFIT, - rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, - lokaty terminowej, za dyspozycję 3 Opłaty nie pobiera się przy zawieraniu umowy 23. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 1 W przypadku złożenia dyspozycji jednocześnie na kilku rachunkach pobierana jest tylko jedna opłata 24. Wydanie, na wniosek Klienta, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości salda na rachunku, itd. 25. Polecenie zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela/ odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty, b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika (za jedną odmowę) 26. Wydanie kopii umowy Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta Administrowanie należnościami na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z za każdy tytuł 2 prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 29. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 3 1 zł 3 zł 3 zł a) z Bankiem Spółdzielczym w Olecku, b) z innymi bankami bądź instytucjami Potwierdzenie dokonania blokady środków 30. Likwidacja rachunku POL-Konto, rachunku rozliczeniowo oszczędnościowego dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: - przed upływem 3 miesięcy od daty założenia - po upływie 3 miesięcy od daty założenia za każdą zawartą umowę 2 2

4 31. Likwidacja: - rachunku POL-Konto START, - rachunku oszczędnościowego PROFIT, - rachunku płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką a vista, - rachunku lokaty terminowej lub wkładu terminowego potwierdzonego książeczką oszczędnościową OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH PRZEZ INTERNET 1. Dostęp do rachunku za pomocą usługi ebanknet: Tryb pobierania a) aktywacja dostępu do rachunku bankowego przez ebanknet 10zł b) abonament miesięczny w ramach rachunków POL-Konto miesięcznie c) realizacja z rachunku posiadacza na rachunki prowadzone: - w BS Olecko - w innych bankach krajowych za przelew 0,5 c) wydanie listy haseł jednorazowych za listę 3 zł d) zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku za dyspozycję e) wydanie nowych loginów za login 1 f) zmiana w karcie uprawnień za dyspozycję g) autoryzacja przelewów za pomocą SMS za 1 SMS * 2. Usługa SMS: a) aktywacja usługi SMS b) abonament za korzystanie z usługi SMS w ramach rachunku miesięcznie POL-Konto c) realizacja usługi SMS za 1 SMS* 0,2 d) zmiana dyspozycji usługi SMS lub zmiana numeru telefonu komórkowego za dyspozycję 2 zł * opłata jest pobierana łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca

5 II. KREDYTY OSÓB FIZYCZNYCH L.p Rodzaj usług (czynności). KREDYTY GOTÓWKOWE 1. Udzielenie kredytu - prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu - wg umowy: a. Konsumpcyjnego na cele różne : - na okres do 5 lat, - na okres powyżej 5 lat, Tryb pobierania od 1,00 % do 3,00 % min. 10 od 1,00 % do 3,50% min. 20 b. o stałej stopie sezonowe 5,00% min. 10 c. Bezpieczna gotówka 2,00 % min. 10 d. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo- od 1,00 % do 2,50% rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Olecku min. 5 e. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych POL - KONTO w Banku Spółdzielczym w min. 5 1,50% Olecku automatycznie odnowionego na kolejne 12 m-cy nie podlega (od kwoty odnowionego kredytu). negocjacji 2. Sporządzenie, na wniosek Klienta, aneksu do umowy skutkującego podwyższeniem kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 3. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.2, dokonywanych na wniosek klienta od 1,00 % do 2,50 % min. 5 od aneksu KREDYTY HIPOTECZNE, MIESZKANIOWE, KONSOLIDACYJNE 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego. 2. Prowizja za udzielenie lub podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) od 1,00 % do 3,00% min Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. Uwaga: 0,50 % min. 10 -prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4. Prowizja rekompenmsacyjna od kwoty spłaconej przed terminem. za operację 5. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek od 5 klienta. aneksu 6. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów za wezwanie 1 zgodnie z umową. 7. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 5

6 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Bank Spółdzielczy w Olecku 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku 1 2. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy, 2 3. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy 1 4. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 3 5. Inne czynności związane z kredytem, na wniosek Klienta 5 Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu 6. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 2 III. L.p. KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty. 3. Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do miesięcznie 2 zł rachunku. 5. Transakcje bezgotówkowe 6. Transakcje gotówkowe: - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku - w innych bankomatach w kraju - w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 1 - w punktach akceptujących kartę w kraju - w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 9. Zastrzeżenie karty na wniosek Klienta Zmiana danych Użytkownika karty. od wniosku 8 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty na wniosek Klienta od wniosku 1

7 IV. OBRÓT DEWIZOWY L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: a. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 2. b. przelewy SEPA 2) 12 zł c. przelewy regulowane 3) 2 d. polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN 0,1% lub SHA min. 2, max 10 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a. przelewy SEPA 2) 12 zł b. przelewy regulowane 3) 3 c. polecenia wypłaty 4)7) min. 3, max ,25% zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 1. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 7 + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 1. przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 5 2. przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8 3. przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 1 wykonanie przekazu 9. Nadanie komunikatu SWIFT Opłata Non-STP 10) 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR

8 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4 b i 4 c. 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1 d i 4 c. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

9 V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM L.p Rodzaj usług (czynności). Tryb pobierania od łącznej wartości 1. Skup czeków podróżnych czeków w jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 3. Inkaso czeków 2) czeków w jednej od łącznej wartości walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 1% min. 4 1,5 % min. 2 0,25 % min. 20zł, max koszty rzeczywiste banków trzecich Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 1 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty. VI. OBSŁUGA KASOWA L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych 2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10szt. b) powyżej 10 szt. 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank Spółdzielczy w Olecku, jako bank zrzeszony w BPS S.A., zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 3 zł 0,5% min. 2 zł wg porozumienia 4. Sporządzenie odpisu dowodu księgowego dotyczącego bieżącego roku za każdy dowód 5. Sporządzenie odpisu dowodu księgowego dotyczącego lat ubiegłych za każdy dowód 1

10 VII. POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 2 + stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. 2. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 1 3. Przechowywanie depozytu: a) duplikatów kluczy miesięcznie b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów, za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od wartości dokumentu d) innych rzeczy ruchomych za depozyt miesięcznie Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej za każdy depozyt 1 1% min. max 10 2

11 VIII. PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY BANKU KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Wydanie nowej karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 3 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS S.A., GBW S.A., MR bez opłat Banku S.A. oraz bankomatach BGŻ S.A. i Kredyt Bank S.A. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2 % wartości min Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2 % min Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty bez opłat 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez 3 zł niego wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8 zł 22. Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 6 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Prowadzenie arbitrażu - opłata w przypadku przegrania arbitrażu Wg kosztów obciążenia przez Zrzeszenie 25. Unieważnienie karty 2

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo