Bank Spółdzielczy w Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Białej"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Biała, październik 2012 r. - TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 r. -

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 4 OSZCZĘDNOŚCI... 7 TAB. Pozostałe oszczędnościowe rachunki bankowe... 7 TAB. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych... 7 Kredyty... 8 TAB. Kredyty, weksle i gwarancje bankowe...8 INNE USŁUGI... 9 TAB. 1 Usługi różne... 9 Tab. Czynności kasowe w złotych

3 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Białej za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Białej za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Białej, zwanego dalej Bankiem. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego. 3. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 2) wpłat z tytułu spłaty odsetek, kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Białej; 3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dokumentu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 1 Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 1 Okresowe opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych Bank pobierana jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 13. Nie pobiera się opłat okresowych, o których mowa w ust 10 w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 14. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Białej. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Białej z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 17. Na indywidualny wniosek Klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w Taryfie, a także odstąpić od pobierania opłat. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Stawka Konto Student / Konto Junior Opłata za prowadzenie rachunku Miesięcznie 7 zł 0 zł Otwarcie rachunku 3. Elektroniczne kanały dostępu 3.1 System ebanknet : aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 3.2 abonament za korzystanie z systemu Miesięcznie 3.3 wydanie koperty haseł jednorazowych 3 zł 0 zł 3.4 Opłata za wysłanie jednego SMS-a do 3 pierwsze 0 zł 3 pierwsze 0 zł Miesięcznie autoryzacji transakcji kolejne 0,20 zł kolejne 0,20 zł 3.5 blokada dostępu do ebanknet 3.6 odblokowanie dostępu do ebanknet 2 zł 0 zł 3.7 Zmiana w karcie uprawnień Nadanie nowego loginu SMS Banking: przyjęcie i zmiana dyspozycji o 2 zł 0 zł świadczenie usługi SMS Banking 3.2 Opłata za udostępnioną usługę SMS 2,5 Miesięcznie Banking 3.3 Telefoniczna usługa na hasło Przyjęcie i zmiana dyspozycji o 2 zł świadczenie usługi 0 zł Opłata za udostępniona usługę 1 Miesięcznie 1,5 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa Za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 2 Za wypłatę Udzielenie, odwołanie 5. pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem 5.1 Przy zakładaniu rachunku 5.2 W innym terminie 2 zł 2 zł 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny: 6.1 w placówce Banku 1 zł 1 zł Wprowadzenie do systemu, wygenerowanie polecenia przelewu Za przelew 6.1 zgodnie z wnioskiem klienta i jego 2 zł 2 zł realizacja na rachunki bankowe prowadzone przez BS w Białej 6.2 w systemie ebanknet 1zł 0 zł 6.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 3,50 zł 3,50 zł Wprowadzenie do systemu, wygenerowanie polecenia przelewu Za przelew 6.1 zgodnie z wnioskiem klienta i jego 4 zł 12 /7 zł 4 zł 12 /7 zł realizacja na rachunki bankowe w innych bankach 6.2 w systemie ebanknet 1,5 6.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku w kwocie wyższej lub równej Za przelew 20 zł 20 zł zł 6.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku w kwocie niższej niż zł Za przelew 40 zł 40 zł 7. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 7.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł 7.2 SEPA 15 zł 15 zł 7.3 Regulowany 20 zł 20 zł polecenie wypłaty 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Konto Student / Konto Junior zł 7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 7.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł 100 zł 7.3 W USD, GBP i PLN w trybie 80 zł 80 zł przyspieszonym 7.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR SEPA 15 zł 15 zł Regulowany 20 zł 20 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,1 % min. 20 zł, max. 100 zł 0,1 % min. 20 zł, max. 100 zł 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 7.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4 Za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 7.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty przy kwocie do EUR lub jej równowartości w innej walucie 50 zł 50 zł wymienialnej przy kwocie od EUR do EUR lub jej równowartości w innej 80 zł 80 zł walucie wymienialnej przy kwocie od EUR lub jej równowartości w innej walucie 100 zł 100 zł wymienialnej 7.7 Opłata Non-STP 6 30 zł 30 zł Zmiany/korekty/odwołania 7.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 8. Zlecenie stałe 8.1 Rejestracja zlecenia stałego / odwołanie zlecenia stałego 8.2 Realizacja zlecenia stałego: 8.1 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w BS Biała 8.2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku 9. Polecenie zapłaty 9.1 Rejestracja, modyfikacja odwołanie polecenia zapłaty Za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 2 zł 2 zł 4,50 zł 4,50 zł Za zlecenie 2 zł 2 zł 9.2 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł , Karty Debetowe: 11 VISA Classic Debetowa VISA PayWave, Karta niespersonalizowana 10.1 Wydanie karty debetowej 10.2 Wznowienie karty debetowej 10 zł 12 /15 zł 0 zł 12 /10 zł 10.3 Użytkowanie karty Miesięcznie 3 zł 0 zł 10.4 Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10.5 Transakcje bezgotówkowe 10.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4 zł 12 /5 zł 4 zł 12 /5 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % 12 / 3% min. 10 zł 2 % 12 / 3% min. 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % 12 / 3% min. 10 zł 2 % 12 / 3% min. 10 zł w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł 10.7 Sprawdzanie salda w bankomacie Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł 10 zł 10.9 Zmiana danych Użytkownika karty 5zł 12 / 10 zł 5 zł 12 / 10 zł 5

6 Cash Beck Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 2 zł 2 zł Zmiana numeru PIN w Bankomatach 1 Wyciąg z rachunku bankowego: 11 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy wyciąg dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy 5 zł 5 zł 12 wysyłany pocztą 9 wyciąg Za wyciąg dzienny/tygodniowy/dwutygodniowy 5 zł/0 zł 13 5 zł/0 zł 13 odbierany w placówkach Banku 9 13 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 9 Za wyciąg 10 zł 10 zł 14 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 9 Za dokument 5 zł 5 zł 1 Sporządzenie historii rachunku: 9 Za dokument 11 za rok bieżący 5 zł 5 zł 12 Za każdy rok poprzedni 10 zł 10 zł 13. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie sprawie przeznaczenia środków Za dokument 5 zł 5 zł 13.1 Zrealizowanie wypłaty z tytułu sprawie przeznaczenia środków 30 zł 30 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 14. zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem 14.2 z innymi bankami 10 zł 10 zł 14.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 15. Wydanie kserokopii umowy Za dokument 30 zł 30 zł 16. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta Za dokument 20 zł 20 zł 17. Realizacja dyspozycji pisemnej Klienta dotyczącej przekazania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w BS w Białej Opłata niezależna od ilości prowadzonych rachunków. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przekraczającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 3. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.6 w przypadku opcji OUR. 4. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5. Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 6. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 7.4 i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7. Lista Bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej 8. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 9. Na życzenie Klienta. 10. Usługa niedostępna dla Posiadaczy rachunków Konto Junior poniżej 13 roku życia. 1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku- 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 12 Promocja obowiązuje do dnia r. 13 Promocja obowiązuje od r. do dnia r. 6

7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 2 Pozostałe oszczędnościowe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Książeczka oszczędnościowa a vista Książeczka mieszkaniowa 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa Za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 2 Za wypłatę 4. Przyjęcie zawiadomienia/wniosku o utracie książeczki 4.1 Utraconej wraz z dokumentem 30 zł tożsamości 30 zł 4.2 Utraconej bez dokumentu tożsamości 20 zł 20 zł 5. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 10 zł 6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z 30 zł 30 zł książeczki 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie Za sprawie przeznaczenia środków dokument 5zł 5 zł Zrealizowanie wypłaty z tytułu 7.1 sprawie przeznaczenia środków 30 zł 30 zł 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 8.1 z Bankiem 8.2 z innymi bankami 10 zł 10 zł Przyjęcie do depozytu i przechowywanie 9. książeczki w związku z zablokowaniem 5 zł 5 zł środków 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 1 Realizacja dyspozycji pisemnej Klienta dotyczącej przekazania środków z rachunku oszczędnościowego na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w BS w Białej Produkt niedostępny dla nowych Klientów. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przekraczającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Stawka Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa Za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 2 Za wypłatę 4. Dyspozycja stała lub jednorazowa klienta dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zapadnięciu lokaty na rachunek prowadzony 4.1 w BS Biała 5. Przyjęcie zawiadomienia / wniosku o utracie książeczki 5.1 Utraconej wraz z dokumentem 30 zł 30 zł tożsamości 5.2 Utraconej bez dokumentu tożsamości 20 zł 20 zł 6. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 10 zł 7. Dokonanie przelewu praw (cesji) z 30 zł 30 zł książeczki 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie Za dokument 5 zł 5 zł 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Stawka Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1 sprawie przeznaczenia środków 8.1 Zrealizowanie wypłaty z tytułu sprawie przeznaczenia środków 30 zł 30 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 9.1 z Bankiem 9.2 z innymi bankami 10 zł 10 zł Przyjęcie do depozytu i przechowywanie 10. książeczki terminowej w związku z 5 zł 5 zł zablokowaniem środków 1 Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem 11 Przy zakładaniu rachunku 12 W innym terminie 2 zł 2 zł 1 Realizacja dyspozycji pisemnej Klienta dotyczącej przekazania środków z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej na rachunek rozliczeniowy lub oszczędnościowy w BS w Białej Wykaz walut określa Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przekraczającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. KREDYTY TAB. Kredyty, weksle i gwarancje bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1 Kredyt gotówkowy 1 do 1 roku 2% 2 od 1 roku do 3 lat 2,5% 3 powyżej 3 lat 3% 2 Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo- 2,5% rozliczeniowego od kwoty limitu 3 Kredyt na cele mieszkaniowe 3.1 do 1 roku 2% 3.2 od 1 roku do 3 lat 2,5% 3.3 powyżej 3 lat 3% 4 Kredyt z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3% 5 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 2% Wydanie promesy kredytowej, na wniosek Klienta 30 zł 3. Wykonanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Klienta 30 zł 4. Prolongowanie na wniosek Klienta terminu spłaty kredytu: 4.1 do miesiąca od kwoty 1,5% min. 20 zł 4.2 powyżej miesiąca prolongowanej 2% min. 20 zł 5. Zmiana na wniosek Klienta terminu spłaty kredytu lub rat 50 zł kredytu 6. Zmiana na wniosek Klienta prawnego zabezpieczenia kredytu 50 zł 7. Wystawienie na wniosek Klienta zezwolenia na wykreślenie 35 zł hipoteki 8. Wydanie dokumentu na wniosek Klienta na wykreślenie 25 zł 8

9 zastawu rejestrowego oraz zwolnienie z przewłaszczenia pojazdu mechanicznego w dowodzie rejestracyjnym. 9. Podwyższenie na wniosek Klienta kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 10. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta: 1% min. 20 zł 10.1 stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów 30 zł bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje, jako dłużnik, 10.2 wszelkiego typu informacji, pism o charakterze zaświadczeń. 30 zł 1 Wysyłanie upomnień /wezwań do zapłaty kredytu, rat kredytu 20 zł lub odsetek (monit) 1 Za każdy monit 1 Sporządzenie na wniosek Klienta historii operacji na rachunku kredytowym 20 zł 13. Wydanie na wniosek Klienta oceny sytuacji ekonomicznej lub zdolności kredytowej 100 zł 14. Sporządzenie na wniosek Klienta kopii dokumentów kredytowych (za każdy dokument) 5 zł 15. Przejęcie długu kredytowego od kwoty przejmowanej 1% min. 100 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Klienta - czynności niestandardowe 2 50 zł Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłat. INNE USŁUGI TAB. Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art. 6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727) Za dokument 10 zł lub na zasadach wzajemności stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A zł 3. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości będącej Klientem Banku 10 zł 4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby niebędącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 5. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na 40 zł + koszty zlecenie Klienta 2 rzeczywiste 6. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Za depozyt 20zł 7. Przechowywanie depozytu 3 : 7.1 duplikatów kluczy 20 zł Miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 7.2 dokumentu 10 zł wartościowych 7.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) Rocznie od wartości 1 % dokumentu min. 5 zł max. 100 zł 7.4 innych rzeczy ruchomych Za depozyt 10 zł 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 0,5 % min.10 zł tytułu max 100 zł 9. Wysłanie upomnienia o zaległej należności BS Biała 20 zł 10. Upomnienie telefoniczne 5 zł Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3. Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Tab. Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1 : 1 osób prywatnych prowadzone w Banku 0 zł 9

10 2 3 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku prowadzone w innych bankach krajowych 0,4 % min. 2,85zł 0,5 % min. 2,85 zł 4 Poczty Polskiej z tytułu abonamentu RTV Wypłaty gotówkowe 1 Z rachunku zlecenia do wypłaty 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 0,5 % min. 1 zł 0,5 % min 2,50 zł do 50 szt. powyżej 50 szt. 0 zł 2 % min. 3 zł Wydanie portfela do skarbca nocnego, klucza do drzwiczek wrzutowych i worka monet 20zł 5. Sporządzenie odpisu 5.1 dowodu wpłaty kasowej dot. bieżącego roku 5.2 dowodu wpłaty kasowej dot. lat ubiegłych Za dokument Za dokument Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 5 zł 10zł 10

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo