Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

2 SPIS TREŚCI str. I. KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 3 TAB.2 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... 4 TAB.3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 4 TAB.4 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej... 5 TAB.5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych... 5 II. OSZCZĘDNOŚCI... 7 TAB.6 Rachunek oszczędnościowy MAX-Efekt... 7 TAB.7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... 7 TAB.8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych... 8 TAB.9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... 8 III. KARTY BANKOWE... 9 TAB.10 Karty płatnicze... 9 IV. KREDYTY TAB. 11 Kredyty gotówkowe...11 TAB.12 Kredyty hipoteczne...12 TAB.13 Kredyty pozostałe...12 V. INNE USŁUGI TAB.14 Przekazy w obrocie dewizowym...14 TAB.15 Usługi różne...15 TAB.16 Czynności kasowe w złotych

3 I. KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe POL- Konto POL- Konto Student 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 3 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR, za wyjątkiem przelewów na organizacje użytku publicznego za przelew na cele organizacji użytku publicznego 6. Zlecenia stałe na rachunek: 6.1 w Banku za zlecenie 6.2 w innym banku krajowym 3) 3 zł 3 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 realizacja z rachunku dłużnika 4) za zlecenie 8. Wyciąg z konta bankowego 8.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 8.2 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 8.2. raz w miesiącu 1 za przesyłkę 8.2. częściej niż raz w miesiącu 5) 5 zł 5 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 8.3. listem zwykłym 3 zł 3 zł 1 za przesyłkę 8.3. listem poleconym sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 9. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 3 zł 3 zł 10 Telefoniczne udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 11. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 6) za czek 12. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych za czek 3

4 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 5) Na życzenie Klienta. 6) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB.2 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, SKO oraz osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku za przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew Wyciąg z konta bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 7.2. raz w miesiącu 1 za przesyłkę 7.2. częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 2 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 3 zł 9. Wydanie blankietów czekowych za czek Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów jednorazowo 5 zł 11. Likwidacja rachunku jednorazowo 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, gdy nie występowały obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Na życzenie Klienta. TAB.3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Wydanie książeczki jednorazowo 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4

5 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1)2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 w Banku za przelew 6.2 w innych bankach Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wg kosztów wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem od usługi rzeczywistyc tej książeczki do depozytu skarbcowego) 3) h 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych jednorazowo 1 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo Likwidacja książeczki jednorazowo 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki jednorazowo 2 zł 12. Umorzenie książeczki jednorazowo 2 zł 13. Wystawienie nowej książeczki w miejsce zgubionej lub zniszczonej jednorazowo 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłatna zgodnie z Tab. 15 TAB.4 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej Treść 1. Za wydanie w użytkowanie pierwszego tokena do rachunku. jednorazowo 2. Użytkowanie tokena (opłata miesięczna). miesięcznie 2 zł 3. Za wydanie w użytkowanie kolejnego tokena do rachunku. jednorazowo Za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie tokena jednorazowo użytkowanego Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w za przelew Banku. 6. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w za przelew innym banku. 0.9 TAB.5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 2 zł 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 Za każdy miesiąc bieżącego roku za dokument 3 zł max. 2 5

6 za cały rok 1.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 3 za cały rok 2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku za dokument 2 na wypadek jego śmierci 3. Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych za dokument 1 na rachunku na wypadek jego śmierci 4. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 4.1 z Bankiem jednorazowo 4.2 z innym bankiem 2 5. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł 6

7 II. OSZCZĘDNOŚCI TAB.6 Rachunek oszczędnościowy MAX-Efekt 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 1) : 4.1 pierwsza wypłata 4.2 kolejne wypłaty od kwoty 0.5% min. 0.50zł 5. Przelew na rachunek w Banku 2) za przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 2) za przelew 3 zł 7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt TAB.7 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki jednorazowo 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek 5.1 w Banku za przelew 5.2 w innym banku 3 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wg kosztów wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 2) jednorazowo rzeczywisty ch 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 2 8. Likwidacja książeczki jednorazowo 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki jednorazowo 2 zł 7

8 10. Umorzenie książeczki jednorazowo 2 zł 11. Wystawienie nowej książeczki w miejsce zgubionej lub jednorazowo 2 zł zniszczonej 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab. 15 TAB.8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłaty gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku za przelew 5.2 w innych bankach 3 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1.1 Za każdy miesiąc bieżącego roku 3 zł max. 2 za cały rok 1.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł max. 3 za cały rok 2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 3 Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 4. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 4.1 z Bankiem za dokument za dokument jednorazowo 4.2 z innym bankiem 2 5. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł 2 1 8

9 III. KARTY BANKOWE TAB.10 Karty płatnicze Rodzaj Usług (czynności) Visa Electron Visa Classic Visa Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty Visa. 2. Wznowienie karty Visa. 3. Wydanie duplikatu karty Visa. 5 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa od każdej karty wydanej do rachunku zł 2 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK zł 1 6. Rozpatrzenie reklamacji. 7. Zastrzeżenie karty. 25 zł 25 zł 14 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 1) 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4 zł 4 zł 4 zł 11. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w kraju. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granica (od kwoty 2% 2% wypłaty). min.1 min.1 6 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 5 zł 5 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (od kwoty wypłaty). 2% min.12 zł 2% min Płatność karta w punktach handlowo usługowych w kraju. 16. Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą. 17. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,5 % 0,5 % BPS SA. min. 3 zł min. 4zł Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł 5 zł 5 zł 19. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2 zł 2 zł 2 zł 20. Zestawienie transakcji generowanych w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie). 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3 zł 3 zł 3 zł 22. Za zmianę miesięcznego limitu autoryzacyjnego % min.1 9

10 23. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 5 zł 8 zł 8 zł 24. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty zł 26. Za zmianę danych Użytkownika karty. 3 zł 3 zł 3 zł 27. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 10

11 IV. KREDYTY TAB. 11 Kredyty gotówkowe Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: jednorazowo od wnioskowanej kwoty 2.1 Kredyt ODNAWIALNY jednorazowo od 2.2 Limit w POL-KONCIE jednorazowo od 2.3 Kredyt GOTÓWKA: Kredyt gotówkowy OKAZJONALNY do 12 miesięcy jednorazowo od Kredyt gotówkowy do 12 m-cy jednorazowo od Kredyty gotówkowe powyżej 12 m-cy jednorazowo od Kredyty dla klientów SEKTORA FINANSOWEGO jednorazowo od Kredyty gotówkowe z UBEZPIECZENIEM jednorazowo od 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od wcześniejszej spłaty 0.1% min. 10zł 1.5% min. 20zł 1.5% min. 20zł 4% min % min. 20zł 2% min % min.20zł 2% min Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 2 5. Podwyższenie jednorazowo od 1% kwoty min. 10zł podwyższenia 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 2 jednorazowo Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) jednorazowo 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) jednorazowo 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 0% 11

12 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji. TAB.12 Kredyty hipoteczne Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu MÓJ DOM jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0.1% max Dla posiadaczy rachunku POL-Konto jednorazowo od 1.00% - 2% 2.2 Dla pozostałych Klientów jednorazowo od kwoty 1.25% - 2% 3. Udzielenie kredytu: HIPOTECZNY, KONSOLIDACYJNY jednorazowo od 2% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu jednorazowo Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 2 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej jednorazowo 1 8. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 2 9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wysłanie upomnień /wezwań do zapłaty 1) jednorazowo 25 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) jednorazowo 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. TAB.13 Kredyty pozostałe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 1.1 Kredyt z dotacją na zakup KOLEKTORÓW jednorazowo od 0.1% 12

13 SŁONECZNYCH 1.2 Kredyt z premią TREMOMODERNIZACYJNĄ remontową lub kompensacyjną wnioskowanej kwoty jednorazowo od wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych jednorazowo od min.1 0.1% min Kredyt z premią TERMOMODERNIZACYJNĄ remontową jednorazowo od 2% lub kompensacyjną 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 2 4. Podwyższenie jednorazowo od 1% kwoty min. 10zł podwyższenia 5. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 2 6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 2 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 1 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 1 9. Wysłanie upomnień/wezwań/ do zapłaty 1) jednorazowo 25zł 10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) jednorazowo 1 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. 2% 13

14 V. INNE USŁUGI TAB.14 Przekazy w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.2 przelewy regulowane 3) 2 od transakcji 1.3 polecenie wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN 2 lub SHA 2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na za zlecenie 8 zlecenie Klienta 5) 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 3.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 3.2 przelewy regulowane 3) od transakcji polecenie wypłaty 4)6) 2 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 4.1 w trybie pilnym 10 od transakcji 4.2 w trybie przyspieszonym 8 5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, od transakcji 8 wykonane na zlecenie Klienta 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : 6.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej 6 równowartości w innej walucie wymiennej od transakcji 6.2 przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub ich 9 równowartości w innej walucie wymiennej 7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego od transakcji 1 wykonanie przekazu 8. Opłata NON-STP 9) od transakcji 4 1) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; 14

15 - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 3) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 3.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB.15 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego i stanie środków jednorazowo 5 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 1 lub na stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, jednorazowo zasadach organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 25 zł 6. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 2 7. Przechowywanie depozytu 2) : duplikatów kluczy bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem miesięcznie od 2 2 papierów dokumentu 7.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości dokumentu 1% min. 5 zł max. 100zł 7.4 innych rzeczy ruchomych za depozyt 2 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 15

16 2) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB.16 Czynności kasowe w złotych 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku % min prowadzone w innych bankach krajowych, za wyjątkiem wpłat 0.7% od transakcji na cele organizacji pożytku publicznego min. 3 zł max. 100zł 1.4 organizacji użytku publicznego prowadzone w innych bankach krajowych 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo