Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września 2015 roku

2 Spis treści Zasady opłat i prowizji bankowych... 2 RACHUNKI... 3 Tabela I. Rachunki osobiste... 3 Tabela II. oszczędnościowy IKE... 5 Tabela III. Rachunki dla PKZP i SKO... 5 OSZCZĘDNOŚCI... 7 Tabela IV. Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych... 7 DODATKOWE CZYNNOŚCI... 7 Tabela V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych... 7 KARTY BANKOWE... 8 Tabela VI. Karty debetowe... 8 Tabela VII. Karty kredytowe... 9 KREDYTY... 9 Tabela VIII. Kredyty gotówkowe... 9 Tabela IX. Kredyty mieszkaniowe / hipoteczne INNE USŁUGI Tabela X. Przekazy w obrocie dewizowym przelewy zagraniczne Tabela XI. Czeki w obrocie dewizowym Tabela XII. Czynności kasowe Tabela XIII. Usługi różne Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, zwana dalej Taryfą, określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, zwany dalej Bankiem, za czynności i usługi bankowe realizowane w placówkach Banku oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. W przypadku, gdy w tabeli występuje znak oznacza to, iż operacja lub usługa jest niedostępna dla poszczególnego rachunku. 6. Wszelkie i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, poprzez który realizuje przelew. 11. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki (awizowania), co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych, niezależnie od kwoty, należy awizować, co najmniej dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Tabeli V. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne jest złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 2 z 13

3 RACHUNKI Tabela I. Rachunki osobiste 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościow orozliczeniowy w PLN oszczędnościowy w PLN oszczędnościowy w walucie obcej 1) 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 3 zł 3 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku za wpłatę 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku za wypłatę pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 10 zł 3. Bankowość internetowa 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 3.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3.3 Kod SMS do autoryzacji transakcji za SMS 3.4 Wydanie papierowej listy haseł za listę 3.5 Generowanie na wniosek Klienta nowego hasła dostępu do rachunku 5 zł 5 zł 5 zł 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny zrealizowany w placówce Banku za przelew 0,50 zł pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, każdy kolejny zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew przelew 10 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR zrealizowany w placówce Banku za przelew 1,10 zł pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, każdy kolejny zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew przelew 10 zł 4.3 Przelew natychmiastowy w systemie BlueCash 2) zrealizowany w placówce Banku z rachunku od kwoty 0,01 zł do zł 2 zł pierwszy przelew od kwoty 1 000,01 zł do zł 4 zł w miesiącu 0 zł, od kwoty 2 000,01 zł do zł za przelew 6 zł każdy kolejny od kwoty 3 000,01 zł do zł 8 zł przelew 10 zł od kwoty 4 000,01 zł do zł 10 zł zrealizowany kasowo w placówce Banku za przelew 5 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową od kwoty 0,01 zł do zł 1 zł od kwoty 1 000,01 zł do zł 2 zł pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, od kwoty 2 000,01 zł do zł za przelew 3 zł każdy kolejny od kwoty 3 000,01 zł do zł 4 zł przelew 10 zł od kwoty 4 000,01 zł do zł 5 zł 4.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 5. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 5.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty / pozostałe przekazy 3) za przelew 20 zł 20 zł 5.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym za przelew 100 zł 100 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym za przelew 70 zł 70 zł Strona 3 z 13

4 5.3 Realizacja przelewów otrzymywanych (przychodzących) z banków krajowych i zagranicznych: oszczędnościow orozliczeniowy w PLN oszczędnościowy w PLN oszczędnościowy w walucie obcej 1) przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA za przelew 20 zł 20 zł 5.4 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% od kwoty min 20 zł, max min 20 zł, max 100 przekazu 100 zł zł 5.5 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 75 zł + koszty 5.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) przy kwotach do EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 75 zł + koszty 50 zł 50 zł 70 zł 70 zł 5.7 Opłata NonSTP 6) od transakcji 30 zł 30 zł 5.8 Zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu / zlecenie poszukiwania przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6. Zlecenia stałe 6.1 Ustanowienie zlecenia stałego 75 zł + koszty 75 zł + koszty w placówce Banku za zlecenie 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,30 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie 6.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie 7. Polecenia zapłaty 7.1 Ustanowienie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 7.3 Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 8. Wyciągi 8.1 Wyciągi miesięczne odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku 8.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) za wyciąg raz w miesiącu lub rzadziej za list częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za list 5 zł 5 zł 5 zł 8.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 1 zł 1 zł 9. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 7) 9.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 9.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 10. Usługa SMS 10.1 Aktywacja usługi jednorazowo 10.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 10.3 Za wysłany komunikat SMS za SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 11. Doładowanie telefonu GSM 11.1 poprzez Bankowość internetową za doładowanie 11.2 w placówce Banku za doładowanie Strona 4 z 13

5 1) Opłata pobierana jest w walucie danego rachunku. Do przeliczania wartości podanej w PLN na równowartość w innej walucie wymienialnej stosuje się kursy średnie Banku obowiązujące dla danej waluty w danym dniu operacyjnym. 2) Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego wynosi: a) zł dla przelewu zrealizowanego poprzez Bankowość internetową oraz z rachunku w placówce Banku, b) zł dla przelewu zrealizowanego kasowo w placówce Banku. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.6 w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. Tabela II. oszczędnościowy IKE 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowy IKE 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek za wpłatę 2.2 Wypłata, wypłata transferowa za wypłatę 3. Bankowość internetowa 1) 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 3.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3.3 Generowanie nowego hasła dostępu do rachunku 5 zł 4. Wyciągi 4.1 Odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku za wyciąg 4.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) raz w miesiącu lub rzadziej za list częściej niż raz w miesiącu za list 5 zł 4.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 5. Dyspozycja wskazania osób uprawnionych do wypłaty środków pieniężnych w przypadku śmierci posiadacza IKE 5.1 Przyjęcie, odwołanie dyspozycji jednorazowo 5.2 Zmiana wcześniej przyjętej dyspozycji jednorazowo 5 zł 6. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 2) 6.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 6.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 7. Usługa SMS 7.1 Aktywacja usługi 3) jednorazowo 2 zł 7.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 7.3 Za wysłany komunikat SMS za SMS 0,25 zł 1) W przypadku rachunku oszczędnościowego IKE dostęp do Bankowości Internetowej umożliwia wyłącznie podgląd salda i historii rachunku. 2) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. 3) Opłata pobierana tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Strona 5 z 13

6 Tabela III. Rachunki dla PKZP i SKO płatny na każde żądanie w PLN dla PKZP płatny na każde żądanie w PLN dla SKO 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku od kwoty wpłaty 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku od kwoty wypłaty 3. Przelewy 3.1 Przelew wewnętrzny zrealizowany w placówce Banku za przelew 0,50 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew 3.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR zrealizowany w placówce Banku za przelew 1,10 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew 4. Czeki krajowe 4.1 Wydanie książeczki czekowej (25 blankietów) za książeczkę 25 zł 4.2 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 4.3 Inkaso czeku za czek 0,5% min 5 zł 4.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za zgłoszenie 25 zł 5. Książeczka oszczędnościowa SKO 5.1 Wydanie książeczki SKO za książeczkę 5.2 Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki SKO 6. Wyciągi 6.1 Odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku 6.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) za wyciąg raz w miesiącu lub rzadziej za list częściej niż raz w miesiącu za list 5 zł 6.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 1) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. 2) Opłata pobierana tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Strona 6 z 13

7 OSZCZĘDNOŚCI Tabela IV. Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych terminowej lokaty oszczędnościowej w PLN i walutach obcych oszczędnościowy w PLN potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę 5. Przelew na rachunek prowadzony w Banku za przelew 6. Przelew na rachunek prowadzony w innym banku za przelew 1,10 zł 7. Wydanie książeczki terminowej 1) jednorazowo 5 zł 8. Wydanie książeczki oszczędnościowej a'vista 1) jednorazowo 15 zł 9. Przyjecie zgłoszenia utraty książeczki terminowej / oszczędnościowej a vista i dokonanie zastrzeżenia w Banku za książeczkę 5 zł 25 zł 10. Przyjecie odwołania zgłoszenia o utracie książeczki terminowej / oszczędnościowej a vista jednorazowo 10 zł 10 zł 11. Wydanie nowej książeczki terminowej / oszczędnościowej a'vista w miejsce utraconej za książeczkę 15 zł 15 zł 12. Przepisanie książeczki terminowej / oszczędnościowej a'vista w związku z cesją 10 zł 10 zł 13. Ustalenie adresu Klienta, ustalenie numeru książeczki terminowej / oszczędnościowej a'vista 5 zł 5 zł 14. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 2) 14.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 14.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 3 zł 1) Opłata za wydanie książeczki pobierana jest jednorazowo przy założeniu rachunku. Za zmianę/wymianę książeczki opłat nie pobiera się. 2) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. DODATKOWE CZYNNOŚCI Tabela V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa w trakcie trwania umowy 10 zł 2. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku na wniosek Klienta 10 zł 3. Wydanie opinii bankowej i inne czynności nietypowe 20 zł 4. Wydanie kserokopii umowy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 20 zł 5. Sporządzenie kopii dowodu księgowego za dokument 5 zł 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Klienta w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku/ach na wypadek jego śmierci 15 zł (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) 7. Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z rachunku (opłata pobierana od Posiadacza za każdy przelew 5 zł rachunku) 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów podpisów 20 zł 9. Blokada środków na rachunku Klienta (na zlecenie Klienta) 9.1 na rzecz Banku Strona 7 z 13

8 9.2 na rzecz innego banku lub innych instytucji 15 zł 10. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki 10.1 dla wypłaty w PLN 10.2 dla wypłaty w walucie obcej od każdej niepodjętej kwoty od każdej niepodjętej kwoty 0,2% min 30 zł max 200 zł 0,5% KARTY BANKOWE Tabela VI. Karty debetowe VISA Classic MasterCard PayPass 1. Opłaty podstawowe 1.1 Wydanie nowej karty jednorazowo 1.2 Wznowienie karty po upływie okresu ważności 1.3 Obsługa karty debetowej miesięcznie 2 zł 1.4 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej / zniszczonej 30 zł 30 zł 1.5 Wydanie duplikatu karty 1) 30 zł 30 zł 2. Transakcje dokonywane kartą 2) 2.1. Płatność kartą: w punktach handlowo usługowych w kraju za transakcję w punktach handlowo usługowych za granicą za transakcję 2.2 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 3) za transakcję w pozostałych bankomatach w kraju za transakcję 4 zł 4 zł w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10 zł 2% min 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju za transakcję 10 zł 10 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10 zł 2% min 10 zł 3. Czynności dodatkowe 3.1 Zastrzeżenie karty 3.2 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4) 3.3 Ponowne generowanie oraz wysyłka nr PIN na życzenie Klienta 6 zł 6 zł 3.4 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 3.5 Zmiana danych Użytkownika karty 3.6 Zmiana limitów na karcie 5 zł 5 zł 3.7 Rozpatrzenie reklamacji 1) Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy wydanie duplikatu karty następuje z powodu zmiany danych na karcie (np. zmiany nazwiska). 2) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, tj. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 3) Wszystkie bankomaty Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, bankomaty wszystkich banków spółdzielczych, bankomaty należące do Banku BGŻ S.A. oraz sieć bankomatów z logiem "cash4you" oraz "Planet cash". 4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. Strona 8 z 13

9 Tabela VII. Karty kredytowe 1. Opłaty podstawowe 1.1 Wydanie karty jednorazowo 1.2 Wznowienie karty Obsługa karty kredytowej opłata pobierana od 2go roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku 1.3 wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: mniej niż zł rocznie 54 zł co najmniej zł rocznie 1.4 Wydanie duplikatu karty 1) 30 zł 2. Transakcje dokonywane kartą 2) 2.1 Transakcje bezgotówkowe: w kraju za transakcję za granicą za transakcję 2.2 Wypłata gotówki w kraju od kwoty wypłaty 3% min 5 zł za granicą od kwoty wypłaty 3% min 10 zł 3. Czynności dodatkowe 3.1 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) 3.2 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji za zestawienie 3.3 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres za wyciąg 2 zł 3.4 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (maksymalnie ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę za wyciąg 3.5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 3.6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6 zł 3.7 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 3.8 Zmiana danych Użytkownika karty 3.9 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 3.10 Rozpatrzenie reklamacji 3.11 Zmiana limitów na karcie 20 zł 3.12 Obsługa nieterminowej spłaty 4) 20 zł 3.13 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min 40 zł 1) Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy wydanie duplikatu karty następuje z powodu zmiany danych na karcie (np. zmiany nazwiska). 2) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, tj. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie / upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY Tabela VIII. Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu 3. Odnowienie kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Kredyt gotówkowy Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym jednorazowo kwoty kredytu kwoty kredytu jednorazowo za przelew od 0% do 5% od 1,5% do 5% od 1,5% do 5% 5 zł Strona 9 z 13

10 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (prolongowanie lub skrócenie terminu spłaty) 7. Podwyższenie lub zmniejszenie kwoty kredytu kwoty wcześniejszej spłaty kwoty prolongowanej kwoty podwyższenia lub zmniejszenia 1) 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu kwoty przyrzeczonej 9. Sporządzenie umowy ugody na wniosek Klienta kwoty kapitału objętego ugoda Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (w formie aneksu) Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Kredyt gotówkowy Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym od 0,1% do 1,5% od 0,1% do 1,5% od 1,5% do 5% min 15 zł 0,2% min 30 zł max 300 zł 0,5% min 50 zł max 500 zł od 1,5% do 5% min 15 zł 0,2% min 30 zł max 300 zł 0,5% min 50 zł max 500 zł za aneks 50 zł 50 zł 30 zł 30 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 20 zł 13. Wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 20 zł 20 zł 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 2) i potwierdzenie zgodności z oryginałem za stronę 1 zł 1 zł 3) za każde upomnienie 15. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty / wezwanie 15 zł 15 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) jednorazowo według kosztów według kosztów rzeczywistych rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Dotyczy wyłącznie dokumentów złożonych przez Klienta w Banku do wniosku kredytowego, z wyłączeniem pkt 13. 3) Kwota pobierana nie częściej niż 1 raz w miesiącu, płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. Tabela IX. Kredyty mieszkaniowe / hipoteczne Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza jednorazowo 2. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu 1,5% 2% 1) od kwoty 0,2% min 80 zł 0,2% min 80 zł 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu przyrzeczonej max 500 zł max 500 zł 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo za przelew 10 zł 10 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (prolongowanie lub skrócenie terminu spłaty) kwoty prolongowanej od 0,1% do 1,5% od 0,1% do 1,5% od kwoty 7. Podwyższenie lub zmniejszenie kwoty kredytu podwyższenia lub 2% 2% zmniejszenia 8. Sporządzenie umowy ugody na wniosek Klienta 0,5% min 50 zł max 0,5% min 50 zł max kwoty kapitału 500 zł 500 zł objętego ugoda 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (w formie aneksu) za aneks 50 zł 150 zł 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu za kontrolę 100 zł 11. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 30 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 20 zł 13. Wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 20 zł 20 zł Strona 10 z 13

11 Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 14. 2) za stronę 1 zł 1 zł i potwierdzenie zgodności z oryginałem 3) za każde upomnienie 15. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 15 zł 15 zł / wezwanie 16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) jednorazowo według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Dotyczy wyłącznie dokumentów złożonych przez Klienta w Banku do wniosku kredytowego, z wyłączeniem pkt 13. 3) Kwota pobierana nie częściej niż 1 raz w miesiącu, płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI Tabela X. Przekazy w obrocie dewizowym przelewy zagraniczne 1. Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1 przelewy SEPA za przelew 20 zł 1.2 przelewy regulowane za przelew 25 zł 1.3 polecenia wypłaty / pozostałe przekazy 1) od kwoty wypłaty 25 zł 2. Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 2.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym za przelew 100 zł 2.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym za przelew 80 zł 3. Realizacja przekazów (skup przelewów) otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczeń rentowych: 3.1 przelewy SEPA za przelew 20 zł 3.2 przelewy regulowane za przelew 25 zł 3.3 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od kwoty wypłaty 25 zł 4. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od kwoty przekazu 0,15% min 20 zł, max 100 zł 5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 2) 75 zł + koszty 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 3) 6.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 6.2 przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 70 zł 7. Wydanie odpisu potwierdzenia wykonania przekazu na wniosek Klienta 10 zł 8. Opłata NonSTP 4) od transakcji 30 zł 9. Zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu / zlecenie poszukiwania przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty 1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6 w przypadku opcji kosztowej OUR. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 1.3 i 3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Strona 11 z 13

12 Tabela XI. Czeki w obrocie dewizowym od łącznej wartości czeków 1 Skup czeków podróżnych 1% min 40 zł w jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min 20 zł 3. Inkaso czeków 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) opłata pobierana od podawcy czeku od łącznej wartości czeków w jednej walucie od czeku 5. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 6. Odwołanie zlecenia zastrzeżenia utraconych czeków 7. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 7.1 Czeki opiewające na walutę euro (EUR): płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 37 zł 50 zł + koszty rzeczywiste 50 zł + koszty rzeczywiste 20 zł + koszty rzeczywiste płatne w pozostałych krajach za czek 10 EUR 7.2 Czeki opiewające na funty brytyjskie (GBP) płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 7.3 Czeki opiewające na dolary amerykańskie (USD): płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, za czek za czek 7.4 Czeki opiewające na dolary australijskie (AUD) płatne w Australii za czek 15 AUD 7.5 Czeki opiewające na duńskie korony (DKK) płatne w Danii za czek 50 DKK 8. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub 2) skupu warunkowego od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 4 EUR 4 USD 3 USD Tabela XII. Czynności kasowe 1. Czynności kasowe w złotych 1.1 Wpłaty gotówkowe przekazane na rachunki prowadzone w Banku od kwoty wpłaty 1.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych na cele charytatywne za wpłatę 1 zł za energię, gaz, wodę za wpłatę 1,40 zł na rachunek ZUS za wpłatę 3 zł inne niż powyższe od kwoty wpłaty 0,5% min 1,50 zł zrealizowane przelewem natychmiastowym w systemie BlueCash 1) za wpłatę 5 zł 1.3 Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 2) dokonana przez Klientów Banku od kwoty wymiany dokonana przez osoby nie będące Klientami Banku od kwoty wymiany 0,5% min 2 zł 1.4 Doładowanie telefonu GSM za doładowanie 2. Czynności kasowe w walutach obcych 2.1 Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 3. Pozostałe czynności kasowe 3.1 Sporządzenie kopii dowodu księgowego za dokument 5 zł 1) Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego zrealizowanego kasowo w placówce Banku wynosi zł. 2) Opłata pobierana w przypadku banknotów przekraczających jednorazowo sumę 100 zł oraz w przypadku bilonu przekraczającego jednorazowo 20 sztuk. Strona 12 z 13

13 Tabela XIII. Usługi różne 1. Zastrzeżenia dokumentów w bazie Dokumentów Zastrzeżonych 1.1 Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości od Klienta Banku od jednego dokumentu 5 zł 1.2 Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości od osoby niebędącej Klientem Banku od jednego dokumentu 10 zł 1.3 Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości od jednego dokumentu 2. Wpłata i wypłata udziałów członkowskich 2.1 Opłata wpisowa jednorazowo 5 zł 2.2 Wpłata / dopłata udziałów w placówkach Banku za wpłatę 2.3 Wypłata udziałów dokonana w placówce Banku za wypłatę przelewem do innego banku 1,30 zł Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu znajdą Państwo także na Strona 13 z 13

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 81/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 06.06.2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA CZERWIEC 2017 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo