Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju dla klientów indywidualnych Solec-Zdrój, styczeń 2015 r

2 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI... 4 TAB. 1 Konta osobiste... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 6 TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 8 TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych... 8 KARTY BANKOWE... 9 TAB. 5 Karty kredytowe... 9 KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe TAB. 7 Kredyty hipoteczne TAB. 8 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 9 Ubezpieczenia TAB. 10 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 11 Przekaz w obrocie dewizowym TAB. 12 Usługi różne TAB. 13 Czynności kasowe PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 14 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ofercie Banku do r TAB. 15 Rachunek dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych w ofercie Banku do TAB. 16 Karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w ofercie Banku do TAB. 17 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne/kredyty mieszkaniowe w ofercie Banku do TAB. 18 Kredyty pozostałe wycofane z oferty banku... 17

3 3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 4 RACHUNKI TAB. 1 Konta osobiste Lp. Rodzaj usług (czynności) Pol-konto Pol-konto Pol-konto Pol-konto Pol-konto Standard VIP Senior Student Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 4,8 1 3 zł 2) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: 3.1. Aktywacja usługi bankowości 1 elektronicznej 3.1. Korzystanie z systemu miesięcznie wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms za każdy sms wysłany przez Bank 3.1. wydanie lub wysłanie karty haseł 4 jednorazowych SMS Kontakt -opłata za za każdy sms powiadomienie sms (nie dotyczy haseł wysłany przez 3.2 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł aktywacyjnych i jednorazowych Bank systemu bankowości internetowej) 3.3 Usługa kanału telefonicznego zł 2 zł 2 zł Aktywacja usługi zł 1 zł 1 zł Abonament usługi Miesięcznie 2 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: 5.1. w placówce Banku 1 za przelew 5.1. w systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4) : ,5zł 1,5zł 1,3 zł 1,5 zł 1,5 zł w placówce Banku 1 za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej 0,8 zł 0,8 zł 2 Przelew zewnętrzny w systemie 5.3 za przelew SORBNET - w placówce Banku 6. Przelewy zagraniczne Zgodnie z TAB Zlecenie stałe rejestracja zlecenia stałego: w 7.1 placówce Banku/ w systemie za zlecenie bankowości internetowej 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w placówce Banku 1 za zlecenie 7.2. w systemie bankowości internetowej realizacja zlecenia stałego: 7.3. Na rachunek w NBS (przelew 1 wewnętrzny) za zlecenie 7.3. Na rachunek w innym banku (przelew 1 zł 1 zł 1,5 zł 2 zewnętrzny) 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty: Modyfikacja/ odwołanie polecenia 8.2 za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł zapłaty 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Karty debetowe 6) : 9. VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, MasterCard Paypass 9.1 Wydanie karty debetowej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9.2 Wznowienie karty debetowej 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.2 Użytkowanie karty: miesięcznie 1,9 zł 1,9 zł 1,9 zł 1,9 zł 9.3 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 9.4 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi od transakcji

5 5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pol-konto Pol-konto Pol-konto Pol-konto Pol-konto Standard VIP Senior Student Junior umowami 7) 9.4. w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w bankomatach akceptujących kartę 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 3 za granicą 9.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 9.4. w punktach akceptujących kartę za 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 5 granicą 9.4. w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 9.5 Sprawdzanie salda w bankomacie 8) 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN 9.6 na wniosek Klienta od transakcji Telefoniczne odblokowanie numeru 9.7 PIN na wniosek Użytkownika 9.8 Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie 9.9 karty 9.10 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.11 zmiana limitów na karcie od zmiany 10. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc 10.1 kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w 10.2 placówce Banku 9) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ 10.3 dwutygodniowy wysłany pocztą 9) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 10.4 księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument przekazu 9) Sporządzenie historii rachunku na 11. wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 12. sprawie przeznaczenia środków za dokument zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 13. zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Wysyłanie wezwań (monitów) do 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 15. Za monit rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużnika 16. Realizacja czeku gotówkowego W jednostkach banku NBS, 16.1 zrzeszonych bankach spółdzielczych, jednostkach banku BPS 10) Za czek 16.2 Inkaso czeku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 16.3 Potwierdzenie czeku Wydanie blankietów czekowych Wg ceny zakupu 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 2) Opłata za prowadzenie Pol-Konta Student wynosi, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże ważną legitymację szkoły wyższej. Opłata ta będzie wynosiła do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26. roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26 rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie Pol-konta Standard zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązująca od miesiąca następującego. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja

6 6 składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 5) Maksymalna kwota przelewu to ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 7) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 8) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9) Na życzenie Klienta. 10) Dotyczy banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na żądanie TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rachunek Rachunek oszczędnościowy oszczędnościowy Rodzaj usług Rachunek Rachunek Rachunek Lp. płatny na każde dla SKO (czynności) oszczędnościowy/ oszczędnościowy oszczędnościowy żądanie w POL-EFEKT IKE dla PKZP złotych i w walucie 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu 2) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych zł 5 zł SMS Kontakt -opłata za powiadomienie sms (nie dotyczy haseł aktywacyjnych i jednorazowych systemu bankowości internetowej) Telefoniczna usługa na za każdy sms wysłany przez Bank - - 0,29 zł 0,29 zł hasło 3) miesięcznie - 1 zł 1 zł 1 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4) 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 5) pierwsza wypłata lub - przelew od kwoty kolejna wypłata lub 0,25% min. 5 zł - przelew 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny 5) : w placówce Banku w systemie bankowości za przelew internetowej Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 6) : w placówce Banku 3 zł - 3 zł 1 zł w systemie bankowości za przelew internetowej 0,8 zł - 0,8 zł 0,8 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w za przelew placówce Banku 5) 6. Przelewy zagraniczne: - - Zgodnie z TAB Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 7) 7.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 7) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wyciąg dzienny/ za wyciąg tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł pocztą 7) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu za dokument

7 7 Lp. Rodzaj usług (czynności) księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 7) Sporządzenie historii 8. rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku 8.1 bieżącego za każdy miesiąc roku 8.2 poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 9. sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 10. zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 10.1 z Bankiem za dokument Rachunek oszczędnościowy/ POL-EFEKT 3 zł max. 2 za 5 zł max. 3 za Rachunek oszczędnościowy IKE 3 zł max. 2 za 5 zł max. 3 za Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych i w walucie 3 zł max. 2 za 5 zł max. 3 za Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 3 zł max. 2 za 5 zł max. 3 za Rachunek oszczędnościowy dla SKO 3 zł max. 2 za 5 zł max. 3 za za dokument z innymi bankami Potwierdzenie wykonania zł - 5 zł - - blokady środków 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP. 2) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pol-konta Standard, Pol-konta VIP, Polkonta Senior. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 5) Drugi i kolejny przelew dla Rachunku oszczędnościowego/ Pol-Efekt, powiększony o prowizję z pkt ) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 7) Na życzenie Klienta. TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki Wg cen zakupu +10% 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku za przelew 6.2. w innych bankach 3 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce od usługi wg kosztów +10% 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w 2 jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty.

8 8 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w złotych Rachunki lokaty w walutach obcych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 Telefoniczna usługa na hasło 1) miesięcznie 1 zł 1 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wypłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 2) 5. Przelewy krajowe 5.1 przelew wewnętrzny: za przelew 5.2 przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 3) : 3 zł 3 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew Przelewy zagraniczne Zgodnie z TAB.12 1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. TAB. 5 Rachunki lokat terminowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki Wg cen zakupu +10% 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2. Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 5. Przelew krajowy na rachunek 2) : 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 3 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce od usługi wg kosztów +10% 7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w 2 jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 9. Likwidacja książeczki 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

9 9 KARTY BANKOWE TAB. 6 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie nowej karty: 1.1 BPS VISA Credit 1.2 VISA Gold 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit 2.2 VISA Gold 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 BPS VISA Credit mniej niż zł rocznie co najmniej BPS VISA Gold mniej niż rocznie co najmniej Wydanie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit 4.2 BPS VISA Gold 4.3 VISA President 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit, 5.2 BPS VISA Gold 25 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 BPS VISA Credit, 6.2 BPS VISA Gold 25 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Transakcje bezgotówkowe: 1) 2) od transakcji 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 2) : 11.1 w kraju 3% min. 5 zł od transakcji 11.2 za granicą 3) 3% min Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) : od transakcji 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach od transakcji świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 4) Zmiana limitów na karcie od zmiany 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 4 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową.

10 10 10 KREDYTY TAB. 7 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku 1. kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 2. Udzielenie kredytu: od wnioskowanej kwoty Pol-Konto VIP Pol-Konto Pol-konto Senior Pol-Konto Student Wymagany okres posiadania rachunku wynosi 3 miesiące Dla pozostałych klientów 2.1 Kredyt gotówkowy: od kwoty kredytu 1% 3% 3% 3% 4% 2.2 Kredyt Odnawialny: 2) 1,5% 1,5% 1,5% 0,5% od kwoty kredytu min. 30zł min. 30zł min. 30zł Nie dotyczy 2.3 kredyt z ubezpieczeniem 2 % 2 % 2 % 2 % 4% od kwoty kredytu 2.4 Kredyt Wydatki Sezonu 2 % 2 % 2 % 2 % 4% od kwoty kredytu Uruchomienie kredytu na 3. rachunek w innym banku krajowym 2,5 2,5 2,5 2, Spłata całości lub części kredytu przed terminem Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rok Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia 2% min.20zł min. 1 2% min.20zł min. 1 2% min.20zł min. 1 2% min.20zł min. 1 2% min.20zł min. 1 za aneks Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 8 Kredyty hipoteczne według kosztów Lp Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) Udzielenie kredytu: Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/ Kredyt z dopłatą na budowę domów od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu Pol-Konto VIP od min. 20 Pol-Konto Pol-konto Senior Pol-Konto Student Dla pozostałych klientów od min. 20 od min. 20 od min. 20 od 2 % min. 40

11 11 11 Lp. Rodzaj usług (czynności) energooszczędnych/mieszkanie dla Młodych 2) 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od kwoty kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: 4) Pol-Konto VIP od 0,5 % min. 10 Pol-Konto od 0,5 % min. 10 Pol-konto Senior od 0,5 % min. 10 Pol-Konto Student od 0,5 % min. 10 Dla pozostałych klientów od 0,5 % min. 10 0% 0% 1% 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % spłaty 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 5) 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 6) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 7) według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego. 3) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed r. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę Dotacji na budowę domów energooszczędnych. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych. 5) Pierwsza inspekcja. 6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 7) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 9 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 od wnioskowanej kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kwoty 100zł 1.2 od wnioskowanej kredyt na zakup kolektorów słonecznych kwoty 100zł 2. Udzielenie kredytu 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od do 4 % od kwoty kredytu min kredyt na zakup kolektorów słonecznych od do 4 % od kwoty kredytu min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Jak za przelew

12 Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 2) 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 0 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min kredyt na zakup kolektorów słonecznych 2 % min Podwyższenie kwoty kredytu 6.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min Kredyt na zakup kolektorów słonecznych min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 3) 2 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych kredyt na zakup kolektorów słonecznych Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 3) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 10 Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Z Ubezpieczeniem 1) : 1.1 pakiet podstawowy 0,088 % 1.2 pakiet rozszerzony 0,128 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 2) miesięcznie 0,038 % 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 3, max Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł

13 ) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 12 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) naliczania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2) od transakcji 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min. 20zł max 100zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 75 zł wykonane na zlecenie Klienta 5) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS przelewy SEPA 2) 15 zł 4.3 przelewy regulowane 3) od transakcji polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 85 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR 5 000lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 1 9. Opłata Non-STP 9) od transakcji 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 13 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 1 lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) wzajemności 5. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 5.1 krajowego za stronę 5 zł

14 zagranicznego 1 6. stawka za standardową Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku pojedynczą Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem korektę danych wg określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu za dokument obowiązującego dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. cennika BIK S.A. z 2005r.Nr 85,poz.727) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 8. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 4 + koszty rzeczywiste 9. Przechowywanie depozytu 3) : 9.1 duplikatów kluczy miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych dokumentu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości dokumentu min. 5 zł max. 10 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 14 Czynności kasowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0,5% min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych Do kwoty 1.000,00zł 2,80zł Powyżej kwoty 1.000,00zł 0,5% max ,00zł 1.4 Prowadzone na rzecz zakładów energetycznych za energię elektryczną od transakcji 1,50zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3.1 do 20 szt. od transakcji 3.2 powyżej 20 szt. 1,0% min. 2 zł 4. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 5. Wypłaty z konta zlecenia do wypłaty Od kwoty transakcji 0,5% min. 3,50zł 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

15 15 15 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 15 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ofercie Banku do r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 1. Oplata za prowadzenie rachunku miesięcznie 2,8 2. Otwarcie rachunku 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku Przelew wewnętrzny w Systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 2) w placówce Banku Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 2) w systemie bankowości internetowej Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 5. Przelewy zagraniczne Zgodnie z TAB Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Realizacja zlecenia stałego 5 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty 7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 4 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 3) wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 3) za wyciąg Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 3) za dokument 6 zł 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 9.1 Do 50 pozycji 2 za dokument 9.2 Pow. 50 pozycji za każde rozpoczęte 10 pozycji Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Realizacja czeku gotówkowego w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 4) za czek 14. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 15. Wydanie blankietów czeków za czek 0,5 zł 16. Inkaso czeku za czek 6 zł 17. Przekazywanie komunikatu w formie SMS Za SMS 0,29zł 18. System bankowości internetowej 18.1 Aktywacja dostępu 0, 18.2 Dostęp do systemu Miesięcznie 0, 18.3 Wysłanie hasła lub hasła jednorazowego za pomocą SMS Za SMS 0, 18.4 Wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0, 18.5 Wydanie lub wysłanie koperty z hasłami jednorazowymi 0, 2,5 zł 0, zł 5 zł 2

16 16 16 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%, nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 3) Na życzenie Klienta. 4) Dotyczy Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 16 Rachunek dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3) : 6.1 w placówce Banku 1 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 0,8 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 2 9. System bankowości internetowej 9.1 aktywacja dostępu 9.2 dostęp do systemu miesięcznie 9.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms 9.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 9.5 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych za listę 10. Wydanie blankietów czeków za czek Wg ceny zakupu +10% 11. Wyciąg z konta bankowego: miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 4) 5 zł 12. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 13. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 4) Na życzenie Klienta. TAB. 17 Karty płatnicze do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w ofercie Banku do VISA Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Classic PayWave Debetowa 1. Wydanie nowej karty

17 17 17 Lp. Rodzaj usług (czynności) 2. Wznowienie karty 3. Opłata za użytkowanie karty 1) miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty 5 zł 5 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 2) od transakcji 6. Wypłaty gotówkowe 2) : 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 3) od transakcji 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 6 zł 6 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % 2 % min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. TAB. 18 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne/kredyty mieszkaniowe w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 1) od kwoty spłaconej przed terminem 2. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) na wniosek Kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania 2 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu dokonywana na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 4. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat 2 5. Gotowość finansowa - liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy 2) miesięcznie 0,0 6. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z Umową kredytu 1 8. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji 1) Jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat prowizji nie pobiera się. Nie pobiera się prowizji w przypadku, gdy kwota nadpłaty jest mniejsza niż 10. W przypadku rat annuitetowych - prowizję pobiera się tylko przy jednorazowej całkowitej spłacie kredytu. Prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty w terminie wcześniej uzgodnionym z Bankiem, ale nie krótszym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się wymogi określone w ustawie o kredycie konsumenckim. 2) Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od pobrania prowizji. Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. TAB. 19 Kredyty pozostałe wycofane z oferty banku Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) : od wnioskowanej 0, kwoty min. 25 zł 2. od 2 % do 4 % Udzielenie kredytu: od kwoty kredytu min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) : 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 2 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu 3) od kwoty podwyższenia min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 3) 2 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych za aneks Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów

18 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. 3) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji

19

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, 2013 r.

Radzyń Podlaski, 2013 r. Radzyń Podlaski, 2013 r. Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych... 2 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 10 TAB. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo