Warszawa, 01 września 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 01 września 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r.

2 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta osobiste...4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe...6 TAB. 3 Naklejka zbliżeniowa Visa paywave...8 OSZCZĘDNOŚCI...9 TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych...9 KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe TAB. 7 Kredyty hipoteczne TAB. 8 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 9 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku TAB. 10 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 11 Usługi różne TAB. 12 Czynności kasowe w złotych TAB. 13 Wycena nieruchomości PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 14 Pakiety w ofercie Banku do TAB. 15 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ofercie Banku do TAB. 16 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w ofercie Banku do TAB. 17 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych w ofercie Banku do TAB. 18 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych w ofercie Banku do TAB. 19 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do TAB. 20 Karty płatnicze w ofercie Banku do TAB. 21 Karty kredytowe w ofercie Banku do TAB. 22 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne/kredyty mieszkaniowe udzielone do dnia r TAB. 23 Kredyty pozostałe w ofercie Banku do TAB. 24 Produkty wycofane w ofercie Banku do

3 3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BPS S.A. dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BPS S.A., zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 4 RACHUNKI TAB. 1 Konta osobiste Lp. Rodzaj usług (czynności) talentkonto ikonto wygodnekonto VIPKonto 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5 zł/ 2) 5 zł/ 3) 4) 9 zł/ 3) 15 zł/ 3) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych wydanie lub wysłanie tokena Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 5) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 5zł 5zł 2,5 zł w systemie bankowości internetowej za przelew za pośrednictwem Infolinii 6) 2 zł 2 zł 2 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 7) : w placówce Banku 5 zł 1 5 zł w systemie bankowości internetowej za przelew za pośrednictwem Infolinii 6) 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku/ w systemie bankowości za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł internetowej/ za pośrednictwem Infolinii 6) 5.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku/ systemie za przelew bankowości internetowej/ za pośrednictwem 6) 8) Infolinii 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placów w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA Regulowany polecenie wypłaty 9) 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 3, 0,25% min. 30 zł, max. 30 zł, max. 30 max. 30 zł, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł SEPA Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 0,15% min. 20 0,15% min. 2, 0,15% min. 20 zł, max. 10 zł, max. 10 max. 10 zł, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 10) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 12) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego: w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 7.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł

5 5 Lp. Rodzaj usług (czynności) talentkonto ikonto wygodnekonto VIPKonto Banku/ w systemie bankowości internetowej 8. Polecenie zapłaty Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ 8.1 system bankowości internetowej za zlecenie 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty zł 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 9. Karty debetowe 13) : VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 9.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 9.2 Użytkowanie karty miesięcznie 2 zł 1 zł 9.3 Transakcje bezgotówkowe 9.4 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 14) w innych bankomatach w kraju 5 zł 2 zł w bankomatach akceptujących kartę za % min. 1 2% min. 1 2% min. 1 granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 15) 1 zł 1 zł 1 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 9.6 wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 9.7 wniosek Użytkownika 9.8 Zmiana danych Użytkownika karty 9.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 9.10 Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.11 Zmiana limitów na karcie od zmiany 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce 10.2 Banku 16) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy 10.3 wysłany pocztą 16) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 10.4 księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 16) za dokument Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 12. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Assistance miesięcznie nd nd nd 1) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 2) Opłata za prowadzenie talentkonta wynosi, jeżeli Przedstawiciel ustawowy posiada w Banku rachunek typu ror lub otworzy go nie później niż w dniu otwarcia talentkonta. 3) Opłata za prowadzenie konta wynosi, gdy wpływ na dane konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniósł odpowiednio: a) dla ikonta min. 1 00, b) dla wygodnegokonta min. 5 00, c) dla VIPKonta min , (wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi oraz uznania z tyt. zwrotu O/N, zwrotu depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów). 4) Opłata za prowadzenie ikonta wynosi, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże ważną legitymację szkoły wyższej. Opłata ta będzie wynosiła do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26. roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26 rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie ikonta zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązująca od miesiąca następującego. 5) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Usługa świadczona za pośrednictwem Infolinii dla Posiadaczy rachunków korzystających z nowego systemu bankowości internetowej.

6 6 7) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 8) Maksymalna kwota przelewu to ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 13) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 14) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 15) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 16) Na życzenie Klienta. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek (czynności) oszczędnościowy/ oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy POL-EFEKT POL-IKE w walucie dla PKZP 1) dla SKO 1) 1. Otwarcie rachunku 2) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 15 zł 15 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu 3) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za - pomocą sms wydanie lub wysłanie koperty z hasłem - aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł 5 zł - 5 zł 5 zł - jednorazowych wydanie lub wysłanie tokena SMS Kontakt -opłata za powiadomienie sms (nie dotyczy haseł aktywacyjnych i jednorazowych systemu bankowości internetowej) Telefoniczna usługa na za każdy sms wysłany przez Bank 0,25 zł - 0,25 zł 0,25 zł - hasło 4) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 5) pierwsza wypłata kolejna wypłata od kwoty 0,25% min. 5 zł - 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny 6) : w placówce Banku - 5 zł w systemie bankowości internetowej za przelew za pośrednictwem Infolinii 7) Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 6) 8) : w placówce Banku 5 zł - 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł za pośrednictwem Infolinii 7) 2 zł - 2 zł - - Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku/ w 5.3 systemie bankowości internetowej/ za pośrednictwem Infolinii 6) 7) za przelew 15 zł - 15 zł 15 zł - 6. Przelewy zagraniczne -

7 7 Lp. Rodzaj usług Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek Rachunek (czynności) oszczędnościowy/ oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy POL-EFEKT POL-IKE w walucie dla PKZP 1) dla SKO 1) 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA ł Regulowany polecenie wypłaty 9) - - 0,25% min. 3, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające zł - - równowartości 10 EUR SEPA Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty 0,15% min. 2, - - przekazu max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty za zlecenie - - wyjaśniające wykonane banków trzecich - - na zlecenie Klienta 10) 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie ł - wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 12) zł 5 zł Zmiany/korekty/odwołania 6.8 zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie - - Klienta 7. Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu 7.2 miesięcznego w placówce Banku 13) wyciąg dzienny/ za wyciąg 7.3 tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 14) pocztą 13) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 7.4 księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 13) Sporządzenie historii 8. rachunku na wniosek Posiadacza: 8.1 za każdy miesiąc roku 3 zł max. 2 za 3 zł max. 2 za bieżącego cały rok cały rok za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach 75 zł + koszty banków trzecich ) 5 zł 5 zł 14) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za dokument ) za dokument 5 zł max. 3 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 3 zł max. 2 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 3 zł max. 2 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 3 zł max. 2 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok za dokument

8 8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowy/ POL-EFEKT Rachunek oszczędnościowy POL-IKE Rachunek oszczędnościowy w walucie Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 1) Rachunek oszczędnościowy dla SKO 1) bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 10.1 z Bankiem z innymi bankami Potwierdzenie wykonania zł - 5 zł - - blokady środków 1) Dla Umów zawartych do r. 2) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF. Nie dotyczy rachunku walutowego prowadzonego w ramach Pakietu Prestiżowego oraz ikonta, wygodnegokonta, VIPKonta. 3) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pakietów oraz talentkonta, ikonta, wygodnegokonta, VIPKonta. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Drugi i kolejny przelew dla Rachunku oszczędnościowego/ Pol-Efekt, powiększony o prowizję z pkt ) Usługa świadczona za pośrednictwem Infolinii dla Posiadaczy rachunków korzystających z nowego systemu bankowości internetowej. 8) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 13) Na życzenie Klienta. 14) Opłata będzie pobierana od r. TAB. 3 Naklejka zbliżeniowa Visa paywave Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15 zł 3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 1) 15 zł 4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 1) 15 zł 5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 2) miesięcznie 1,5 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 3) 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 1 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 12. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 2) Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej. 3) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA.

9 9 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w złotych Rachunki lokaty w walutach obcych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu 1) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 5 zł 5 zł wydanie lub wysłanie tokena SMS Kontakt -opłata za powiadomienie sms (nie dotyczy haseł aktywacyjnych i jednorazowych systemu bankowości internetowej) miesięcznie zbiorczo za każdy sms wysłany przez Bank 0,25 zł 0,25 zł 6.7 Opłata Non-STP 9) 3.3 Telefoniczna usługa na hasło- 2) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wypłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) 5. Przelewy krajowe 5.1 przelew wewnętrzny: w placówce Banku w systemie bankowości internetowej za przelew za pośrednictwem Infolinii 4) 5.2 przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 5) : w placówce Banku 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej za przelew za pośrednictwem Infolinii 4) Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA Regulowany polecenie wypłaty 6) 0,25% min. 3, max. 30 0,25% min. 3, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR SEPA Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 2, max. 10 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 3 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 6.8 przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pakietów oraz talentkonta, ikonta, wygodnegokonta, VIPKonta. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.

10 ) Usługa świadczona za pośrednictwem Infolinii dla Posiadaczy rachunków korzystających z nowego systemu bankowości internetowej. 5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) ikonto/ wygodnekonto/ VIPKonto p. Młodzieżowy/ p. Standardowy/ p. Aktywny/ p. Prestiżowy 1. Wydanie nowej karty 1.1 BPS VISA Credit 1.2 VISA Gold 1.3 VISA President 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit 2.2 VISA Gold 2.3 VISA President 3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła 3.1 BPS VISA Credit mniej niż zł rocznie co najmniej BPS VISA Gold mniej niż rocznie co najmniej VISA President 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit 4.2 BPS VISA Gold 4.3 VISA President 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit 5.2 BPS VISA Gold 25 zł 5.3 VISA President 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 BPS VISA Credit 6.2 BPS VISA Gold 25 zł 6.3 VISA President 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Transakcje bezgotówkowe 1) 2) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 2) 11.1 w kraju 3% min. 5 zł 11.2 za granicą 3) 3% min Przelew z karty za przelew 3% min. 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 4) Zmiana limitów na karcie od zmiany

11 11 11 Lp. Rodzaj usług (czynności) ikonto/ wygodnekonto/ VIPKonto p. Młodzieżowy/ p. Standardowy/ p. Aktywny/ p. Prestiżowy 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 4 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. od Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: od kwoty kredytu 2.2 Kredyt Odnawialny: 3) od kwoty kredytu 2.3 kredyt na zakup papierów wartościowych Inwestycja od kwoty kredytu Uruchomienie kredytu na rachunek 3. w innym banku krajowym (nie dotyczy kredytu na zakup papierów wartościowych Inwestycja) Spłata całości lub części kredytu przed terminem Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu p.młodzieżowy ikonto/ p.standardowy wygodnekonto/ p. Aktywny VIPKonto/ p.prestiżowy dla pozostałych Klientów 1) Prowizja ustalana indywidualnie i wskazywana w umowie kredytu. Zakres wysokości prowizji podany jest na stronie internetowej Banku. 1,5% 1,5% 1% min. 5 min. 5 min. 5 0% 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % min. 25 zł min. 25 zł min. 25 zł min. 25 zł 2% min. 5 1,8 % min. 25 zł od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia 1 % min. 1 0% 0% 0% 0% 0% 1 % min. 1 1 % min. 1 1 % min. 1 1 % min. 1 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 1) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.

12 12 12 TAB. 7 Kredyty hipoteczne Lp Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 3) Udzielenie kredytu 4) : Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny/ Kredyt z dopłatą na budowę domów energooszczędnych/ Kredyt Mieszkanie Dla Młodych: od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6) : 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty dla Klientów posiadających rachunek typu ROR w ofercie Banku 1) dla pozostałych Klientów 2) 2 % min. 40 0,5 % min % min. 40 0,5 % min % 2 % 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0 % 0 % Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 5 Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości zł zł Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 5 5 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 7) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 1 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 2 2 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 8) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 9) według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 1) Dotyczy umów o prowadzenie pakietów w ofercie do r. oraz umów o prowadzenie kont w ofercie od r. 2) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. 3) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 4) Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed r. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę Dotacji na budowę domów energooszczędnych. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych. 7) Pierwsza inspekcja. 8) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 9) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 8 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1)

13 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) : 1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 0,1 % od wnioskowanej min. 25 zł kwoty 1.2 kredyt studencki 1.3 kredyt na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów 2. Udzielenie kredytu: 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty kredytu 4 % min kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 2.3 kredyt na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów od kwoty kredytu 2,5 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 3) : 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 2 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 5.2 kredyt studencki od kwoty prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu 4) od kwoty podwyższenia 2 % min. 2 3 % min. 2 1 % min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 4) 2 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych za aneks kredyt studencki 5 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6) według kosztów rzeczywistych 1) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 4) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/ wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 9 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych od usługi 3 2. Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych miesięcznie 3. Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym od każdego 5 dokumentu 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku 5. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego uczestnika obrotu 0,03 % od wartości nominalnej 6. Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed terminem od każdego 5 wymagalności dokumentu 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych - od wartości nominalnej 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia umów 2 od usługi zawieranych przez Posiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta 9. Sporządzenie wydruku stanu konta od usługi 10. Likwidacja konta depozytowego od usługi

14 14 14 TAB. 10 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 2, max Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 11 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 4. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 4.1 krajowego 5 zł za stronę 4.2 zagranicznego 1 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 6. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 1) 4 + koszty rzeczywiste. 1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. TAB. 12 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,5% min. 5 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3% min. 3 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł 5. Skup i sprzedaż walut obcych 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. TAB. 13 Wycena nieruchomości Cena w złotych Powierzchnia Lp. Rodzaj nieruchomości za sporządzenie operatu za aktualizację operatu nieruchomości szacunkowego szacunkowego 1. Lokal mieszkalny do 100 m

15 15 15 Lp. Rodzaj nieruchomości Cena w złotych Powierzchnia za sporządzenie operatu za aktualizację operatu nieruchomości szacunkowego szacunkowego 1a. Lokal mieszkalny powyżej 100 m Dom jednorodzinny do 300 m a. Dom jednorodzinny powyżej 300 m Domy jednorodzinne z częścią komercyjną (część komercyjna poniżej 50% powierzchni użytkowej) 4. Działka budowlana PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 14 Pakiety w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Młodzieżowy Standardowy Aktywny Prestiżowy 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 5 zł/ 2) 1/ 2) 15 zł/ 2) 4/ 2) 2. Otwarcie rachunku 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie lub wysłanie karty haseł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł jednorazowych wydanie lub wysłanie tokena SMS Kontakt: liczba darmowych powiadomień sms w miesiącu miesięcznie kalendarzowym zbiorczo za 5 szt. 10 szt. 20 szt. 25 szt opłata za powiadomienie sms poza limitem(nie dotyczy haseł aktywacyjnych i jednorazowych każdy sms wysłany przez 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł systemu bankowości internetowej) Bank 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wypłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 4) 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku w systemie bankowości internetowej/ SMS Kontakt za przelew za pośrednictwem Infolinii 5) 2 zł 2 zł 2 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 6) : w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł w systemie bankowości internetowej/ SMS Kontakt za przelew za pośrednictwem Infolinii 5) 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku/ systemie bankowości za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł internetowej/ za pośrednictwem Infolinii 5) 5.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w placówce Banku 5) / systemie bankowości za przelew internetowej/ za pośrednictwem Infolinii 5)7) 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA Regulowany polecenie wypłaty 8) 0,25% min. 3, 0,25% min. 3, 0,25% min. 3, 0,25% min. 30 max. 30 max. 30 max. 30 zł, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR SEPA Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą

16 Opłata Non-STP 11) Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Młodzieżowy Standardowy Aktywny Prestiżowy kosztów BEN lub SHA 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 2, 0,15% min. 2, 0,15% min. 2, 0,15% min. 20 max. 10 max. 10 max. 10 zł, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty 75 zł + koszty 75 zł + koszty 75 zł + koszty wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) za zlecenie banków trzecich banków trzecich banków trzecich banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 75 zł + koszty 75 zł + koszty 75 zł + koszty 75 zł + koszty 6.8 przelewu, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich banków trzecich banków trzecich banków trzecich 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego: w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 7.3. realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej za zlecenie 0,75 zł 0,75 zł 0,5 zł 8. Polecenie zapłaty Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system 8.1 bankowości internetowej za zlecenie 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9. Karty debetowe 12) : VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 9.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 9.2 Użytkowanie karty miesięcznie 9.3 Transakcje bezgotówkowe 9.4 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 13) w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 1 2% min. 1 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 14) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 9.6 wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 9.7 wniosek Użytkownika 9.8 Zmiana danych Użytkownika karty 9.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 9.10 Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.11 Zmiana limitów na karcie od zmiany 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce 10.2 Banku 15) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy 10.3 wysłany pocztą 15) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 15) za dokument Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. 2 za 3 zł max. 2 za 3 zł max. 2 za 3 zł max. 2 za cały rok cały rok cały rok cały rok 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł max. 3 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 5 zł max. 3 za cały rok 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami

17 17 17 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Młodzieżowy Standardowy Aktywny Prestiżowy 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15. Assistance miesięcznie 1) Opłata za prowadzenie Pakietu pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie Pakietu za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty. 2) Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą., gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi odpowiednio: a) dla Pakietu Młodzieżowego 50, b) dla Pakietu Standardowego 2 50, c) dla Pakietu Aktywnego 5 00, d) dla Pakietu Prestiżowego Średnie saldo liczone jest zawsze w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w miesiącu kalendarzowym. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 5) Usługa świadczona za pośrednictwem Infolinii dla Posiadaczy rachunków korzystających z nowego systemu bankowości internetowej. 6) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 7) Maksymalna kwota przelewu to ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 13) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 14) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 15) Na życzenie Klienta. TAB. 15 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 1. Oplata za prowadzenie rachunku miesięcznie 15 zł 2. Otwarcie rachunku 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 5 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 2) w placówce Banku 5 zł 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 15 zł 4.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w 1 placówce Banku 3) 5. Przelewy zagraniczne 5.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA Regulowany polecenie wypłaty 4) 0,25% min. 3, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł równowartości 10 EUR SEPA Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) za zlecenie

18 18 18 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 5.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 5.7 Opłata Non-STP 7) 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 75 zł + koszty banków trzecich 5.8 przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6. Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego 6.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego 1 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty 7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce 8.2 Banku 8) 5 zł za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy 8.3 wysłany pocztą 8) 5 zł 8.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 8) za dokument 1 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. 2 za cały rok za dokument 9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 3 za cały rok Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 10. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 1) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%, nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 2) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 3) Maksymalna kwota przelewu to ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) Na życzenie Klienta. TAB. 16 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w ofercie Banku do POL- POL- POL- POL- Lp. Rodzaj usług (czynności) POL- Konto Konto Konto Konto Konto VIP Senior Student Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15 zł 6 zł 5 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3) : 6.1 w placówce Banku 2 zł 4 zł 3 zł 4 zł 4 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł

19 19 19 za przelew POL- POL- POL- POL- Lp. Rodzaj usług (czynności) POL- Konto Konto Konto Konto Konto VIP Senior Student Junior SORBNET - w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 8. w systemie Express ELIXIR - w placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej 4) 9. Zlecenie stałe na rachunek: 9.1 w Banku za zlecenie 9.2 w innym banku krajowym 5) 1 zł 1 zł 1,5 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 realizacja z rachunku Posiadacz 6) 1 zł 0,5 zł 1 zł 1 zł za zlecenie 10.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 11. System bankowości internetowej: 11.1 aktywacja dostępu 11.2 dostęp do systemu miesięcznie 11.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms 11.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.6 wydanie lub wysłanie tokena Wyciąg z rachunku bankowego: 12.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 12.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 7) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.3 wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granicę kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 8) 2 zł 1,5 zł 5 zł miesięcznie 14.2 przekazywane w formie komunikatu sms 2 zł 2 zł 3 zł 15. Realizacja czeku gotówkowego w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 9) za czek 16. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 17. Wydanie blankietów czeków za czek 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 18. Inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 1) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 4) Maksymalna kwota przelewu to ) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 6) Opłata pobierana z rachunku Posiadacza. 7) Na życzenie Posiadacza rachunku. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 17 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej

20 20 20 Lp. Rodzaj usług (czynności) 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3) : 6.1 w placówce Banku 3 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 15 zł 8. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR - w placówce Banku 4) za przelew 1 9. System bankowości internetowej 9.1 aktywacja dostępu 9.2 dostęp do systemu miesięcznie 15 zł 9.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms 9.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 9.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 9.6 wydanie lub wysłanie tokena Wydanie blankietów czeków za czek 0,5 zł 11. Wyciąg z konta bankowego: miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 5) 5 zł 12. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 13. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku 1) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od , realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Opłata będzie pobierana od r. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 4) Maksymalna kwota przelewu to ) Na życzenie Klienta. TAB. 18 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 3 zł 6.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 2, pkt 6 7. Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 7.3. wysyłany na życzenie Klienta poza granicę kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Likwidacja rachunku walutowego 10. System bankowości internetowej : 10.1 aktywacja dostępu 10.2 dostęp do systemu 4) miesięcznie wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą sms 10.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15 zł 1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 20 CHF. 2) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) Na życzenie Klienta. 4) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu POL-Konto.

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 listopada 2013 r.

Warszawa, 04 listopada 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 59/12/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2013 roku. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012 r. Warszawa, 04 listopada 2013 r. Spis treści: Zasady opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 28 listopada 2016 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 28 listopada 2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 28 listopada 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 19 czerwca 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 25/18/AB/DZP/2017 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU BPS S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 37/44/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 roku. Warszawa, czerwiec 2014 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta osobiste...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 20-01-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 81/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 06.06.2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA CZERWIEC 2017 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 161/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 28 listopada 2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2017 Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 55/12/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje od 01.02.2015r. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 05-03-2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2015 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 12 stycznia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/35/2016 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 22.04.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo