Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie nr 34/16/2014 z dnia r. (obowiązuje od 01 lipca 2014 r.) Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 3 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 3 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY... 4 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 5 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 6 V. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 6 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 7 Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO... 8 I. KARTY PŁATNICZE... 8 Rozdział III. INNE USŁUGI... 9 I. POLECENIE WYPŁATY... 9 II. USŁUGI RÓŻNE III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Rozdział IV. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMENCKIE II. KREDYTY HIPOTECZNE Rozdział V. KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA BPS Visa Credit

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi: 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Za zlecone operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 11. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 2

3 15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY KONTO OSOBISTE KONTO 18+ 2) KONTO SENIOR 3) PAKIET PODSTAWOWY 4) PAKIET PREMIUM 5) 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4,99zł/1 zł 1) 1 zł 7 zł 1 Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 3. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku. Bez opłat Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5. Przelew na rachunek prowadzony: 5.1. w BS Żmigród Bez opłat 5.2. w systemie ELIXIR a) w innych bankach 3 zł b) przelew do ZUS i US 3 zł 5.3 w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej , 2 - niższej niż Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w Banku, Bez opłat b) w innym banku krajowym. 1,5 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. c)przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 7. Polecenie zapłaty 7.1. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty z 5 zł rachunku dłużnika 7.2. realizacja z rachunku dłużnika, Bez opłat 7.3. odwołanie lub aktualizacja zgody 5 zł polecenia zapłaty, 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3, wysyłany przez BS Żmigród drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, 2,0 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą 6,0 przesyłkę, 8.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku 3

4 poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,0 b) listem poleconym, 15, sporządzony na wniosek posiadacza 5,0 rachunku Przechowywanie wyciągów przez okres 5,0 dłuższy niż 1 miesiąc (za każdy rozpoczęty miesiąc) 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,0 10. Wydanie blankietów czeków za jeden 0,5 blankiet. 11. Inkaso czeku. 6,0 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty 15,0 oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 13. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB: a) ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie b) na pakiet lub odwrotnie Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej 60,0 Banku, w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej. 15. System Bankowości Internetowej ebanknet 15.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 15.2 Miesięczna opłata za korzystanie z 3 zł 1 zł 3 zł 3 zł systemu ebanknet 15.3 Wykonanie przelewu na rachunki 1 zł 0,25 zł 1 zł 1 zł 1 zł bankowe w innych bankach 15.4 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Żmigród 15.5 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 15.6 Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie b) w innym banku krajowym 15.7 Blokada dostępu do ebanknet Bez opłat 15.8 Odblokowanie dostępu do ebanknet Bez opłat.1) Rachunek prowadzony dla osób otrzymujących wyłącznie świadczenia socjalne (np. rodzinne) otwarcie rachunku warunkowane jest przedstawieniem decyzji o przyznaniu świadczenia. 2) Rachunek prowadzony dla osób w wieku od 18 lat do 30 lat (włącznie) 3) Rachunek prowadzony dla osób w wieku od 60 lat 4) W skład Pakietu Podstawowego wchodzą następujące produkty: rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, usługa SMS, karta VISA CLASSIC DEBETOWA 5) W skład Pakietu Premium wchodzą następujące produkty: rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, usługa SMS, karta VISA CLASSIC DEBETOWA, ebanknet bankowość internetowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata/przelew na rachunek. (Limit wysokości wpłat/przelewów na rachunek w jednym okresie rozliczeniowym każdorazowo ogłaszany będzie w komunikacie Banku) 4. Wypłata/przelew środków w trakcie jednego okresu 4

5 rozliczeniowego a) pierwsza wypłata/przelew b) kolejne wypłata/przelew 1 Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. c) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej , 20,0 - niższej niż ,0 5. Wyciąg z rachunku bankowego: 5.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3, wysyłany przez BS Żmigród drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, 2,0 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 6, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 7,0 b) listem poleconym, 15, sporządzony na wniosek posiadacza rachunku. 5, Przechowywanie wyciągów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc 5,0 (za każdy rozpoczęty miesiąc) 6. System Bankowości Internetowej ebanknet 6.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 6.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 3 zł 6.3 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe w innych bankach 1 zł 6.4 Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS Żmigród 6.5 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 6 zł 6.6 Zlecenie stałe na rachunek: a) w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie b) w innym banku krajowym 6.7 Blokada dostępu do ebanknet Bez opłat 6.8 Odblokowanie dostępu do ebanknet Bez opłat III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki/wymiana książeczki. 7,0 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach BS Żmigród. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostkach BS Żmigród. 6. Przelew na rachunek: 6.1. w BS Żmigród, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 3 zł b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej , 20,0 - niższej niż ,0 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem wg kosztów rzeczywistych tej książeczki do depozytu skarbcowego). 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w 60,0 5

6 jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 60,0 zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 12,0 11. Likwidacja książeczki. 10,0 12. Likwidacja książeczki, z saldem na dzień r. poniżej 1 5,00zł IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wydanie książeczki. 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek. Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 6. Przelew z rachunku terminowej lokaty na rachunek: 6.1. w Banku, 6.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 3,0 b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,0 - niższej niż ,0 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem wg kosztów rzeczywistych tej książeczki do depozytu skarbcowego). 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej. 60,0 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 60,0 prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 12,0 11. Wymiana książeczki. 5,0 12. Likwidacja książeczki. 5,0 V. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 8,99 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku. Bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku. Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed Bez opłat dokonaniem wypłaty, 5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 5.1 w Banku, 5.2. w innych bankach: a) w systemie ELIXIR: 3,0 6

7 b) w systemie SORBNET w kwocie: - wyższej lub równej zł, 20,0 - niższej niż ,0 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,7 7. Wydanie książeczki czekowej. 5,0 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez 25,0 względu na ilość utraconych czeków. 9. Wyciąg z konta bankowego. 9.1 Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2 Wysyłany przez Bank droga pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 6,0 10. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 12,0 11. Likwidacja rachunku. VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 7,0 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 7,0 księgowego) od każdego dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i 30,0 zaświadczeń bankowych. 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 4,0, maks. 25,0 za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 6,0, maks. 35,0 za cały rok 5. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 60,0 obejmujące zasięgiem jednostki Banku, zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Ustanowienie pełnomocnictwa dla innego banku 5 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 25,0 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 30,0 Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem, b) z innymi bankami. 35,0 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 15,0 12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, 6,0 7

8 Uwaga: - opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków, przekazywane w formie komunikatu SMS Uwaga: opłata pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 2,5 Rozdział II. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO Lp. Rodzaj usług (czynności) I. KARTY PŁATNICZE Visa Classic Debetowa Visa PayWave (zbliżeniowa) 1. Wydanie nowej karty. a Konto osobiste 1) 1 1 b Konto 18+ c Konto Senior d Pakiet Podstawowy 1 1 e Pakiet Premium Wznowienie karty. a Konto osobiste 1) 1 1 b Konto 18+ c Konto Senior d Pakiet Podstawowy 1 1 e Pakiet Premium Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. a Konto osobiste 2,0 2,5 b Konto 18+ 2,0 2,5 c Konto Senior 2,0 2,5 d Pakiet Podstawowy Bez opłat 1,0 e Pakiet Premium Bez opłat 1,0 4. Wydanie duplikatu karty. 26,0 26,0 5. Wydanie karty w trybie ekspresowym Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min.3,0 0,50% min.3,0 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4 zł 4 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty 2,00 % min. 10,0 2,00 % min. 10,0 wypłaty. 13. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 5 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2% min 10,0 2% min 10,0 wypłaty. 16. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 17. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 2 zł 2 zł bankomacie. 18. Rozpatrzenie reklamacji. 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,0 3,0 rachunku za okres przez niego wskazany. 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 10,0 10,0 8

9 Użytkownika. 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,0 3,0 22. Odblokowanie PIN Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,0 1000,0.1) Nie dotyczy rachunku prowadzonego dla osób otrzymujących wyłącznie świadczenia socjalne (np. rodzinne). Rozdział III. INNE USŁUGI Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. POLECENIE WYPŁATY 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe: 1.1. polecenia wypłaty 2 / przelewy regulowane 3 na kwoty nie 5,0 przekraczające równowartości 10,00 EUR 1.2. przelewy SEPA 4 15, przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem 20,0 środków na rachunek złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS Żmigród 1.4. polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty 0,10% min.20,0, max. 100,00zł gotówkowej w BS Żmigród, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA b) z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty 0,20%min.50,0, max. 200,0 gotówkowej w BS Żmigród, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu 0,15% min.20,0, max. 100,00zł regulowanego/świadczenia emerytalno- rentowego Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA 3. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy 30,0 w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ 40,0 + koszty rzeczywiste postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Żmigród 5. Odwołanie zlecenia z pkt 4. 20,0 + koszty rzeczywiste 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1. przelewy SEPA w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty 15,0 gotówkowej w BS Żmigród 6.2. przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie 40,0 przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS Żmigród 6.3. polecenia wypłaty w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty 0,30% min.30,0, max. 300,00zł gotówkowej w BS Żmigród Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift- ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR 6.4. brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC Code) banku 30,0. beneficjenta, od każdego polecenia wypłaty, Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5 : 7.1. przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej 50,0 równowartości w innej walucie wymienialnej 7.2. przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,0 9

10 7.3. przy kwotach od EUR ,01 do bez ograniczeń lub ich 200,0 równowartości w innej walucie wymienialnej 1 Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 3 Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Bank odstępuje od pobierania prowizji i opłaty porto za przekaz w obrocie dewizowym od Klientów otrzymujących przekazy w obrocie dewizowym opiewające na kwoty nie przekraczające równowartości EUR 50,00, z tytułu rent, emerytur i odszkodowań za pracę przymusową. Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca II. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,0 2. Wydanie opinii o kliencie BS Żmigród na wniosek klienta. 30,0 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 50,0 lub na zasadach wzajemności stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec BS Żmigród zasadę wzajemności bez opłaty. 4. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,0 b) zagranicznego 10,0 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 6. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku. Stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK SA + 40,0 10,0 30,0 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 1.1 osób prywatnych prowadzone w BS Żmigród 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od 0,05% do 0,50% 10

11 Min. 3,5 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych: a) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców energii 2,5 elektrycznej b) z tytułu usług świadczonych na rzecz dostawców gazu 2,5 ziemnego c) z tytułu usług świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A. 1,0 (abonamentu RTV) d) na cele społeczne użyteczne np. wpłaty na rzecz organizacji społecznych i fundacji, na działalność charytatywno-kościelną oraz inne podobne cele, które służą społeczeństwu e) na ZUS i US 0,50% min.3,5 maks. 400,0 f) inne 0,50% min. 2,5 Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe wg porozumienia w bankach, z którymi BS Żmigród zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 3. Za dokonanie wypłaty z konta zlecenie do wypłaty 0,8% min. 5,0 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe dla klientów nie posiadających rachunków w BS Żmigród: a) do 1.000,0 2,0 b) powyżej 1.000,0 4,0 Rozdział IV. KREDYTY ZŁOTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Gotówkowego 5,00 % 1.2 Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku (od kwoty przyznanego kredytu) a) za udzielenie od 3,00 % b) za odnowienie kwoty kredytu 3,00 % (Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana w dniu odnowienia kredytu.) 1.3 Prowizja każdorazowo ustalana Sezonowego Uchwałą Zarządu 1.4 gotówkowego Senior 0,9 % 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: od kwoty prolongowanej 3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 4. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek 5. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 3,00% min. 20,0 100,0 50,0 50,0 30,0 7. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 35,0 8. Wysłanie wezwań do zapłaty 20,0 (Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę ) 9. Inne czynności związane z kredytem na wniosek wg kosztów rzeczywistych 11

12 Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka II. KREDYTY HIPOTECZNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu. Jednorazowo od 1.1 Kredyt Mieszkaniowy kwoty kredytu Od 1,5 % do 4,00 % 1.2 Kredyt Uniwersalny Hipoteczny Od 1,5 % do 4,00 % 1.3 Kredyt Konsolidacyjny Od 1,5 % do 4,00 % 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty prolongowanej: 4. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek (Nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu.) 5. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek 6. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy od kwoty kredytu Jednorazowo od kwoty prolongowane za aneks 0,50% min. 100,0 3,00% min. 20,0 100,0 50,0 50,0 30,0 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 35,0 9. Wysłanie wezwań do zapłaty 20,0 (Opłata od każdego odbiorcy płatna przez Kredytobiorcę ) 10. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej Za każdą inspekcję 50,0 inwestycji. 11. Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu od kwoty kredytu do 1,00% min. 100,0 pozostałej do spłaty 12. Wydanie klientowi zezwolenia: 12.1 na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS 20,0 Żmigród z tytułu zabezpieczenia kredytu 12.2 za zwolnienie zastawu rejestrowego 10,0 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek wg kosztów rzeczywistych Rozdział V. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka Karta kredytowa BPS Visa Credit 1. Wydanie karty nowej Jednorazowo Bez opłat 2. Wznowienie karty Bez opłat 3. Użytkowanie karty Co miesiąc 4,0otych 4. Wydanie duplikatu karty Bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy Bez opłat BPS obsługiwanych w systemie IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na Bez opłat wniosek Użytkownika karty 7. Płatność kartą w punktach handlowo Bez opłat usługowych w kraju. 8. Płatność kartą w punktach handlowo Bez opłat 12

13 usługowych za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Od kwoty transakcji 0,5% min. 3,0otych Zrzeszenia Banku BPS SA 10. Wypłata gotówki we wskazanych Od kwoty transakcji 3,00% min 10,0otych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku 11. Wypłata gotówki w pozostałych Od kwoty transakcji 3,00% min 10,0otych bankomatach w kraju. 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, Od kwoty transakcji 3,00% min 20,0otych od kwoty wypłaty. 13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków 2,0ote w bankomacie. 14. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 15. Powtórne generowanie zestawienia 5,0otych transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 16. Zmiana danych Użytkownika karty. Bez opłat 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 1000,0otych utracie karty 18. Zwiększenie limitu kredytowego karty na wniosek Użytkownika 20,0otych 19. Rozłożenie transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową na raty czyli tzw. Plan ratalny Jednorazowo od kwoty podlegającej rozłożeniu na raty 2% min 50,0otych 20. Inne czynności Zgodnie z kosztami rzeczywistymi 13

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo