Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad 2014

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Jasionce, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych chyba że umowa stanowi inaczej 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10.Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11.Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12.Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

3 ROZDZIAŁ I. KONTA OSOBISTE TAB. 1 oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2,5 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz Grupie BPS za czek 1 6. Przelewy krajowe; 6.1. Przelew wewnętrzny: na rachunki prowadzone w BS Jasionce z wyłączeniem przelewów internetowych za przelew 6.2. Przelew zewnętrzny: w systemie ELIXIR: za przelew w systemie SORBNET za przelew w systemie bankowości internetowej przy użyciu tokena za przelew w systemie SMS SBI za przelew 3 7. Karty płatnicze 7.1 Wydanie nowej karty 7.2 Wznowienie karty 7.3 Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 2zł lub Wydanie duplikatu karty 5 zł 7.5 Transakcje bezgotówkowe 7.6 Transakcje gotówkowe: We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami w innych bankomatach w kraju 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą 6 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 7.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 7.8 Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back w Polsce 7.9 Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty Zlecenie stałe na rachunek; 8.1 w Banku 1 zł 8.2 w innym banku krajowym za zlecenie 8.3 odwołanie zlecenia stałego 9. Polecenie zapłaty 9.1 Realizacja z rachunku Posiadacza 9.2 Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie 9.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku Posiadacza 1 zł 10. System Bankowości Internetowej 10.1 Aktywacja usługi SBI- Token i SMS SBI 5 zł 10.2 Korzystanie z usługi SBI miesięcznie 2,5 zł 10.3 Korzystanie z usługi SMS SBI miesięcznie 10.3 Wydanie tokena 10.4 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu sprawnego tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Zablokowanie/odblokowanie tokena, usługi sms Czeki: 11.1 Potwierdzenie czeku 3 zł 11.2 Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł 11.3 Inkaso czeku 3 zł 12. Wyciągi: 12.1 Wyciąg miesięczny, odbierany w Banku 12.2 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: raz miesiącu częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę za wyciąg 5 zł 13. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku, w innych bankach krajowych 2 za zastrzeżenie 5 zł za odwołanie zastrzeżenia 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, za monit do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 15. Likwidacja rachunku 16. Udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 17. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 18. +podatek VAT Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 1) dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie 2) opłata za przelew wynosi - do 3 zrealizowanych przelewów w miesiącu powyżej 0,5 za każdy przelew 3) opłata za każdy przelew wynosi - 0,5 zł 4) opłata w wysokości pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną 40 a nie pobiera się opłaty jeśli obroty bezgotówkowe kartą osiągną w miesiącu 40 5) lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty

4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania oszczędnościowy EFEKT oszczędnościowy w walucie STAWKA 11. Dokonanie zmiany dyspozycji w umowie lub karcie wzorów - - podpisów 1) wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10GBP 2) drugi i kolejny przelew powiększony o prowizje z pkt ) dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych i IKE oszczędnościowy dla Rad Rodziców, PKZP Stawka płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką 1. Otwarcie rachunku 1 15 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie O zł 1 zł 2,5 zł 3. Wydanie książeczki zł 3.1 Likwidacja rachunku/ książeczki 3.2 Przepisanie książeczki na zł rzecz innej osoby w drodze cesji 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego Pierwsza wypłata/przelew od kwoty 3 w miesiącu Kolejna wypłata/przelew od kwoty 0,25% min. 5 zł - - w miesiącu 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny za przelew Przelew zewnętrzny: w systemie ELIXIR za przelew 3 zł 2-3 zł W systemie SORBNET za przelew Wyciągi 6.1 Wyciąg miesięczny, - odbierany w Banku 6.2 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: raz miesiącu częściej niż raz w miesiącu - za wyciąg 5 zł 5 zł - 5 zł za każdą przesyłkę 7. Wydanie blankietów za czek - - 1,5 zł - czekowych 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie za zgłoszenie - 2 za zastrzeżenie - 5 zł za odwołanie czeków/ książeczki 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia - środków zgromadzonych na wypadek śmierci 10. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych + podatek VAT + podatek VAT + podatek VAT 2-za zastrzeżenie 5 zł-za odwołanie L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokat oszczędnościowy IKE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek za wpłatę 4. Wypłaty z rachunku za wypłatę Zwrot i wypłata transferowa Przelew na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku za przelew w innych bankach: w systemie ELIXIR: za przelew 3 zł w systemie SORBNET za przelew 2-6. Udzielenie informacji o wysokości miesięcznie salda na rachunku + podatek VAT

5 7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na wypadek śmierci 8. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 2 + podatek VAT 1) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 2) opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków + podatek VAT TAB. 4 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) 1 zł 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 2.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za stronę maks.2 za cały rok 3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 4. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 5. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym za przelew 6. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 6.1 z Bankiem 6.2 z innymi bankami 3 7. Potwierdzenie wykonania blokady środków ROZDZIAŁ II KREDYTY TAB. 1 Kredyty gotówkowe L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1. Gotówkowego kredytu 2 % 1.2 Odnawialnego dla posiadaczy ROR konta od kwoty kredytu 1,5% Sezonowego od kwoty kredytu 5 % 1.3 Okolicznościowego od kwoty kredytu 3 % 1.4 Mieszkaniowego od kwoty kredytu 2 % 2. Uruchomienie kredytu na rachunek Klienta w innym banku krajowym 3 zł 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części prolongowanej 1,5 % - min.10zł 4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym 1,5 % podwyższenia 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3, 4, dokonywanych na wniosek klienta za aneks 0,1% od kwoty zadłużenia min. 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu od przyrzeczonej kwoty 0,5 % 2 1) Prowizję za przedłużenie umowy na następny okres pobiera się w wysokości jak za udzielenie 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Kredytobiorcę z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu TAB. 2 Kredyty hipoteczne 1. Prowizja za udzielenie kredytu kredytu 1% 2. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,5% 1 3. Uruchomienie kredytu na rachunek Klienta w innym banku krajowym od kwoty transakcji 3 zł 4. 1,5 % od kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części prolongowanej prolongowanej - min. 5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, innych niż wymienione w pkt 4, dokonywanych na wniosek klienta za aneks 0,1% kwoty zadłużenia min. 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Kredytobiorcę z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu TAB. 3 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych 1. Prowizja za udzielenie kredytu kredytu 3% 2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części prolongowanej 1,5 % -min. 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,5% 1 4 Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.2, dokonywanych na wniosek klienta za aneks 0,1% kwoty zadłużenia min.

6 5. Przeprowadzenie inspekcji w miejscu instalacji kolektorów 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Kredytobiorcę z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu TAB.4 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 2. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy +podatek VAT 3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy od strony rozpoczęty rok kalendarzowy 4. Udzielenie gwarancji przetargowej zabezpieczonej w/g. art. 102 p.b. 1% min 20 max Udzielenie gwarancji bankowej 1,5 % od kwoty 1 6. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 7. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do za monit Kredytobiorcy lub jego poręczycieli 10 z 2 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy od strony 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta od 3 1) za każdy rozpoczęty rok obowiązywania 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 3) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się ROZDZIAŁ III USŁUGI RÓŻNE TAB.1 Usługi inne 1. Wydanie kserokopii umowy 2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta + podatek VAT 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących lub na zasadach tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, wzajemności określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 5. Za przechowywanie w depozycie bankowym; 5.1 książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego deponowanego miesięcznie dokumentu 4 zł 5.2 papierów wartościowych / bonów skarbowych,obligacji itp./ - od każdego deponowanego dokument rocznie od wartości dokumentu 1 % wartości nie mniej niż i nie więcej niż duplikatów kluczy - od depozytu, miesięcznie miesięcznie 6 zł 5.4 za klucz oraz portfel do skarbca nocnego 15 zł 1) wpłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności 2) opłaty nie pobiera się, jeśli depozyt zabezpiecza kredyt bankowy TAB. 2 Czynności kasowe w złotych 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1.1 osób fizycznych prowadzone w Banku od wpłaty 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od wpłaty 0,1% min. 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % min. 3 zł 1 2. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rzecz: 2.1 Zakładu Gazowniczego od wpłaty 2,5 2.2 Zakładu Energetycznego od wpłaty 1,5 2.3 Telekomunikacji Polskiej S.A. od wpłaty 1,5 2.4 Urzędu Gminy Trzebownisko za wywóz odpadów od wpłaty 1,5 2.5 Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku od wpłaty 1,5 2.6 Gminnej Spółdzielni Jasionka od wpłaty 0,1% min Urzędu Gminy Trzebownisko od wpłaty 0,1 % min Inne organizacje od wpłaty 0,1% min Rejonowego Związku Spółek Wodnych od wpłaty 2.11 AB-NET za abonament internetowy od wpłaty 0,99 zł 2.12 Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST od wpłaty 2.13 Wpłaty darowizn na działalność społeczną i charytatywną od wpłaty 1,5 zł 3. Wypłata z tytułu zwróconych przelewów gotówkowych od wypłaty 0,5% min 3 zł 4. Wypłaty: 5.1 Money Gram od wypłaty 5.2 przelewy internetowe od wypłaty 6. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 6.1 do 10 szt. od wartości 6.2 powyżej 10 szt. od wartości 0,5% min. 1) nie więcej niż 5

7 2) na podstawie dokumentu wystawionego przez GS 3) nie dotyczy kasjerów Urzędu Gminy i Sołtysów wsi 4) nie dotyczy osób znajdujących się na karcie wzorów podpisów TAB. 3 Przekaz w obrocie dewizowym L.p Rodzaj usług ( czynności ) tryb pobierania stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1: 1.1 Przelewy SEPA Przelewy regulowane 3 16 zł 1.3 Polecenia wypłaty 4 - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 16 zł - z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR. 2. Opłata Non-STP Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 16 zł 4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta koszty banków trzecich 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 6. Przelewy SEPA 15 zł 7. Przelewy regulowane 2 8. Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN Opłata Non-STP Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 16 zł prowadzonymi w Grupie BPS 11 Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: w trybie pilnym w EUR, USD i GBP w trybie przyspieszonym PLN, USD,GBP Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 10 + koszty banków trzecich 13. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 14 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od 5 poleceń wypłaty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 10 + koszty banków trzecich 16. Skup i sprzedaż walut obcych Skup i sprzedaż walut obcych 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew Regulowany i przelew SEPA 2) Przelew SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3) Przelew regulowany: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii,, Islandii i Lichtensteinu spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty- skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 5) Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1.3, pkt. 8 i pkt 8.1 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był Banku 7) Prowizja i opłaty są potrącane z kwoty przekazu. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 14, w przypadku opcji kosztowej OUR 8) opłatę wyszczególnioną w pkt i 11.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7 i pkt 8 9) Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). obowiązuje od

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo