TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM"

Transkrypt

1 AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM 1

2 ROZDZIAŁ X. KREDYTY DLA OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka prowizji i opłat Uwagi 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt Bez opłat 4 Prowizja od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą wg Tabeli Nr Prowizja od kredytów preferencyjnych wg Tabeli Nr Prowizja od kredytów udzielonych Jednostkom Samorządu Terytorialnego Za czynności związane ze zmianą warunków umów kredytowych dokonywanych na wniosek kredytobiorcy (m.in. prolongata) wg Tabeli Nr 5 0,10 % kwoty objętej zmianą, nie mniej niż 25,00 zł 9 Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik a) za wystawioną na wniosek klienta opinię 10,00 zł 50,00 zł b) za wydanie odpisu umowy o kredyt 10,00 zł Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki itp. Za wystawienie zgody na wykreślenie hipoteki Za sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności kredytowej) Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek (zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie) Opłata za każde wysłane pismo zawiadamiające kredytobiorcę o braku środków na jego rachunku (wyczerpanie limitu kredytowego) 20,00 zł Bez opłat 20,00 zł 50,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Opłata uzależniona od zakresu informacji Opłata uzależniona od stopnia pracochłonności Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli 2

3 Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka prowizji i opłat Uwagi 14 Za wystawienie promesy udzielenia kredytu 0,30 % - 0,50 % kwoty promesy KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH/ ROR. Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka prowizji i opłat Uwagi 1 rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Bez opłat udzielenie kredytu (jednorazowo) wg Tabeli Nr 1 uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu) spłata całości lub części kredytu przed terminem (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) - (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu) inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - (Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji) 0,00 zł 0,00 zł 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 1,00 % (nie mniej niż 50,00 zł.) 30,00 zł. 20,00 zł 10,00 zł 15,00 zł Według kosztów rzeczywistych 3

4 KREDYTY MIESZKANIOWE I POZOSTAŁE KREDYTY OSÓB FIZYCZNYCH. Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka prowizji i opłat Uwagi 1 rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Bez opłat udzielenie kredytu wg Tabeli Nr 2 uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (jednorazowo od kwoty kredytu) spłata całości lub części kredytu przed terminem zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) (nie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej (jednorazowo) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu (pierwsza inspekcja 0 PLN) sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu) inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) - według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji) 0,00 zł 0,00 zł 0,20 % (nie mniej niż 100,00 zł.) 250,00 zł. 50,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 50,00 zł. 50,00 zł. 10,00 zł. 10,00 zł. 15,00 zł. Jednorazowo Według kosztów rzeczywistych KARTY KREDYTOWE 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty: Stawka Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy 1.1 PBS VISA Credit jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 PBS VISA Credit jednorazowo 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 PBS VISA Credit mniej niż zł co najmniej zł rocznie 54 zł 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty 4.1 PBS VISA Credit jednorazowo 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 PBS VISA Credit, jednorazowo 0 zł 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 PBS VISA Credit, jednorazowo 0 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; jednorazowo 0 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 zł Transakcje bezgotówkowe: 1) od transakcji 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju 11.2 za granicą od transakcji 12. Przelew z karty za przelew 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: od transakcji 14. Generowanie zestawienia operacji na jednorazowo 0 zł 3% min 5 zł 3% min 10 zł 3% min 5 zł 0 zł 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty: Stawka Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Prestiżowy wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach od transakcji 0 zł świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 2) jednorazowo 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 40 zł Tabela Nr 1. Prowizja od przyznanych kredytów konsumenckich Rodzaj kredytu Dla posiadaczy ROR Pol-Konto Dla nieposiadających ROR Pol-Konto Bezpieczna Gotówka- bez ubezpieczenia 3,00 % 4,00 % Bezpieczna Gotówka z podstawowym pakietem ubezpieczeń wariant I Bezpieczna Gotówka z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń wariant II 3,00 % 4,00 % 3,00 % 4,00 % Bezpieczna Gotówka długoterminowy 3,00 % 4,00 % Kredyt promocyjny wg postanowień szczegółowych ustalanych Uchwałą Zarządu 6

7 Rodzaj kredytu Dla posiadaczy ROR Pol-Konto Dla nieposiadających ROR Pol-Konto Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 1,00 % 1,20 % Prowizja od przyznanych kredytów w rachunku ROR 1,50 % Prowizja od przyznanych kredytów remontowych 1,00% 2,00% Prowizja od przyznanych kredytów na zakup samochodu 2,00-5,00 % Tabela nr 1.1. Składka ubezpieczeniowa. Rodzaj kredytu Bezpieczna Gotówka z podstawowym pakietem ubezpieczeń wariant I Bezpieczna Gotówka z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń wariant II Składka jednorazowo za m-c 0,125 % kwoty kredytu 0,20 % kwoty kredytu Tabela Nr 2. Prowizja od przyznanych kredytów na budownictwo mieszkaniowe Rodzaj kredytu 1,00 % 1,20 % Kredyt Mój Dom Pod warunkiem: a) posiadania przez Klienta środków własnych w wysokości powyżej 20 %, lub b) Kwota kredytu w wysokości powyżej 100 tys. zł. W pozostałych przypadkach 7

8 Tabela Nr 3. Prowizja od przyznanych kredytów na działalność gospodarczą (inwestycje, obrotowe) Okres spłaty Typ klienta Powyżej 12 Do 3 miesięcy Do 6 miesięcy Do 12 miesięcy miesięcy Klienci nie zaliczani do klientów strategicznych Klienci strategiczni* *Dla kredytów powyżej 1 mln zł prowizja ustalana indywidualnie Spełniający warunki 2 pkt 3 Uchwały w sprawie zasad przyporządkowania klienta do Grupy Klientów Strategicznych 0,50% 0,75% 1,50 % 2,00 % 0,50% 0,65% od 1,00 % od 1,00 % 0,50% 0,70% 1,40% 1,90% Unia Biznes/Unia Super Biznes 1,30% Linia hipoteczna 1,30% Tabela Nr 4. Prowizja od przyznanych kredytów preferencyjnych Okres spłaty Za udzielenie kredytu 1,00 % Od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie 1,00 % 8

9 Okres spłaty pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu Tabela Nr 5. Prowizja od przyznanych kredytów udzielonych Jednostkom Samorządu Terytorialnego Okres spłaty Bez określenia kwoty Od 0,10% do 1,50%, lub wg specyfikacji przetargowej 9

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo