Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów indywidualnych Raba Wyżna, maj 2015r. 1

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 PAKIETY... 4 TAB. 2 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY... 7 TAB. 3 POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE... 9 TAB. 4 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH OSZCZĘDNOŚCI TAB. 5 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 7 KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 8 KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 9 KREDYTY HIPOTECZNE: MÓJ DOM, UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY TAB. 10 KREDYTY Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OPERCAJE DEWIZOWE TAB. 11 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 12 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 13 USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, zwany dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Opłaty za prowadzenie rachunku: 1) pobierane są w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca, dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych; 2) pobierane są w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca za miesiąc poprzedni, dotyczy pakietów; 3) nie są pobierane w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet ROR JUNIOR Pakiet ROR STUDENT Pakiet ROR STANDARD Pakiet ROR SENIOR Pakiet ROR VIP 1. Opłata za Pakiet miesięcznie **/3zł. */4 zł */2 zł ***/9,9 2. Otwarcie rachunku 3. Likwidacja rachunku: 3.1 w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet: dostęp do systemu 1) wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 5. SMS Banking: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 5.1 ilość darmowych komunikatów SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 0 szt. 0 szt. 5 szt. 1 szt. bez ograniczeń 5.2 udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS 2) 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,1 0,1 0,1 1 komunikat wymieniony w pkt. 5,1 a kolejne 0,1 6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 7.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 3), 8. Przelewy krajowe: 8.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku za przelew w systemie ebanknet 8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przelew w systemie ebanknet 0,6 0,6 8.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie 8.4 za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5zł ebanknet 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet ROR JUNIOR Pakiet ROR STUDENT Pakiet ROR STANDARD Pakiet ROR SENIOR Pakiet ROR VIP SEPA 4) polecenie wypłaty min. 3, max pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł regulowany 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł min. 3, max. 20 max. 15 min. 3, max. 20 max. 15 min. 3, max. 20 max. 15 min. 3, max. 20 max w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5) 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 6) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 7) 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków zlecenie Klienta 9.9 Wydanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, wykonane na za wysłany zlecenie Klienta przekazane w formie elektronicznej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10. Czeki gotówkowe: realizacja czeku gotówkowego w jednostkach BPS S.A., 10.1 zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach za czek organizacyjnych 10.2 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 10.3 potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.5 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł za zlecenie w systemie ebanknet 11.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie w systemie ebanknet 11.3 realizacja zlecenia stałego: 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet ROR JUNIOR Pakiet ROR STUDENT Pakiet ROR STANDARD Pakiet ROR SENIOR Pakiet ROR VIP w placówce Banku 1,5 1,5 1,5 za zlecenie w systemie ebanknet 0,6 0,6 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 13. Karty płatnicze VISA Classic Debetowa, VISA PayWave 8), MasterCard Paypass 13.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej Użytkowanie kart debetowej VISA Classic Debetowa, VISA PayWave 8, miesięcznie 0zł **/3 zł **/2,6 **/1, Użytkowanie kart MasterCard Paypass **/3,6 **/3,2 **/2, Wydanie duplikatu karty 13.4 Transakcje bezgotówkowe 13.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 9) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min1 2% min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 9),10) w innych bankomatach w kraju 10) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 13.9 Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Zmiana limitów na karcie od zmiany 14. Inne czynności - wg Tab. 4 wg Tab. 4 wg Tab. 4 wg Tab. 4 wg Tab. 4 * Opłaty za Pakiet wynoszą, w przypadku gdy wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobieranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynoszą odpowiednio: a) dla Pakietu ROR-STANDARD minimum 1 50, w przeciwnym razie opłata 4 zł, b) dla Pakietu ROR-SENIOR minimum 1 00, w przeciwnym razie opłata 2 zł, ** Opłaty za Użytkowanie karty wynoszą w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobieranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynoszą odpowiednio: a) dla Pakietu ROR-STUDENT minimum 3 transakcje, w przeciwnym razie opłata 3 zł - karty Visa / 3,6 - karty MasterCard Paypass b) dla Pakietu ROR-STANDARD transakcje na kwotę minimum 50, w przeciwnym razie opłata 2,6 - karty Visa / 3,2 - karty MasterCard Paypass c) dla Pakietu ROR-SENIOR minimum 2 transakcje, w przeciwnym razie opłata 1,5- karty Visa / 2,1 - karty MasterCard Paypass *** Opłata za Pakiet ROR-VIP wynosi, w przypadku gdy na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobieranie opłaty wynoszą minimum 3 50, oraz rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobieranie opłaty na kwotę minimum 50, w przeciwnym razie opłata 9,9 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. Dzienne wypłaty gotówkowe powyżej w Filii BS Wieliczka ul.dobczycka 27 należy awizować 3 dni robocze wcześniej.. 6

7 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 2 oszczędnościowo - rozliczeniowy polecenie wypłaty Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka ROR ROR - Junior ROR - Student ROR - Senior 1) 1. Otwarcie rachunku: 2. Opłata za prowadzenie rachunku: miesięcznie 3,5 1,0 3,5 3. Likwidacja rachunku: 3.1 w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet: dostęp do systemu 2) wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla usługi miesięcznie zbiorczo za każdy uruchomionej od r. SMS wysłany przez Bank 5. SMS Banking: 5.1 aktywacja usługi 5.2 dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o rachunku w formie 3) komunikatu SMS dla usługi uruchomionej do r. miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi miesięcznie zbiorczo za każdy uruchomionej od r. 3) SMS wysłany przez Bank 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło 3) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 7. Wpłaty i wypłaty: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku za wpłatę 7.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 4) za wypłatę 8. Przelewy krajowe: 8.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku za przelew w systemie ebanknet 8.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł za przelew w systemie ebanknet 0,6 0,6 0,6 8.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie ebanknet za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 16 zł 16 zł 16 zł 16 zł Regulowany 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł min. 3, min. 3, min. 3, min. 3, max. 20 max. 20 max. 20 max. 20 5) pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS max. 15 max. 15 max. 15 max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka ROR ROR - Junior ROR - Student ROR - Senior 1) w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: SEPA 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 8) 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków zlecenie Klienta 10. Czeki gotówkowe: 10.1 realizacja czeku gotówkowego w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych za czek 10.2 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 10.3 potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 10.5 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł za zlecenie w systemie ebanknet 11.2 modyfikacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie w systemie ebanknet 11.3 realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku 1,5 1,5 1,5 za zlecenie w systemie ebanknet 0,6 0,6 0,6 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 13. Karty płatnicze VISA Classic Debetowa, VISA PayWave 9)/ MasterCard Paypass 13.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej Użytkowanie karty VISA Classic Debetowa, VISA PayWave 9) od każdej ,9 1 zł 1,9 karty wydanej do rachunku miesięcznie Użytkowanie karty MasterCard Paypass od każdej karty wydanej do ,50zł 1,6 2,5 rachunku 13.3 Wydanie duplikatu karty 13.4 Transakcje bezgotówkowe 13.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 10) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min1 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka ROR ROR - Junior ROR - Student ROR - Senior 1) w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10),11) w innych bankomatach w kraju 11) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 13.9 Zmiana danych Użytkownika karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Zmiana limitów na karcie od zmiany 1) W ramach miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku ROR - Senior Klient może skorzystać BEZPŁATNIE z: udzielania informacji o rachunku telefonicznie na hasło, lub 1 komunikatu SMS. 2) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. Dzienne wypłaty gotówkowe powyżej w Filii BS Wieliczka ul. Dobczycka 27 należy awizować 3 dni robocze wcześniej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania a vista GROSZ DO GROSZ w PLN EFEKT w PLN 1) Stawka a vista w walucie dla PKZP i RAD RODZICÓW dla SKO 1. Otwarcie rachunku 2 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 5 zł 3. Likwidacja rachunku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet 2) dostęp do systemu wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł miesięcznie zbiorczo za autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS dla każdy SMS wysłany usługi uruchomionej od r. przez Bank SMS Banking: 5.1 aktywacja usługi 5.2 dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi uruchomionej do r. 3) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 5.3 udzielenie informacji o rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi uruchomionej od r. 3) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania a vista GROSZ DO GROSZ w PLN EFEKT w PLN 1) Stawka a vista w walucie dla PKZP i RAD RODZICÓW dla SKO hasło 3) 7. Wpłaty i wypłaty: 7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku za wpłatę 7.2 wypłata gotówkowa w placówce Banku 4) za wypłatę 5 zł 7.3 wypłata gotówkowa w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich za wypłatę jednostkach organizacyjnych 7.4 wypłata gotówkowa w innych bankach, z którymi Bank BPS S.A., zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek za wypłatę ch bez sprawdzenia salda 7.5 wypłata gotówkowa w innych bankach, z którymi Bank BPS S.A., zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek za wypłatę 5 zł ch ze sprawdzaniem salda 8. Przelewy krajowe: 8.1 Przelewy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej: w placówce Banku 9) za przelew w systemie ebanknet 9) Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3 zł - 9,9 3 zł 3 zł 3 zł w systemie ebanknet 0, ,6 - - za przelew Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 8.4 Przelew EKSPRESOWY na rachunek w innym banku w systemie ebanknet za przelew 5 zł zł 5 zł 5 zł 9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku: 9.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 16 zł zł 16 zł 16 zł Regulowany 42 zł zł 42 zł 42 zł polecenie wypłaty 5) min. 3, max pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym min. 3, max. 20 max. 15 min. 3, max. 20 max. 15 min. 3, max. 20 max w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: SEPA 13 zł zł 13 zł 13 zł Regulowany polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów zł zł 22 zł 22 zł BEN lub SHA 9.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków 9.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania a vista GROSZ DO GROSZ w PLN EFEKT w PLN 1) Stawka a vista w walucie dla PKZP i RAD RODZICÓW dla SKO lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 8) 35 zł zł 35 zł 35 zł 9.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków 75 zł + koszty banków - - wykonane na zlecenie Klienta 10. Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu potwierdzenie czeku za czek inkaso czeku za czek zł przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków zł - 1) prowadzony dla kwoty powyżej ) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. Dzienne wypłaty gotówkowe powyżej w Filii BS Wieliczka ul. Dobczycka 27 należy awizować 3 dni robocze wcześniej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Przelewy tylko na rachunek ROR Posiadacza rachunku. 11

12 TAB. 4 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Wyciągi z rachunku bankowego wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy: 1.1 odbierany przez Posiadacza lub osobę upoważnioną w placówce Banku za wyciąg 1.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 1.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 5 zł 2. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 1) za dokument 5 zł 3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3 zł max za każdy miesiąc roku bieżącego za cały rok za stronę 5 zł max za każdy miesiąc roku poprzedniego za cały rok 4. Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2) : 4.1 przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 25 zł 4.1 zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (dopisanie lub zmiana za dokument 5 zł rachunków oraz osób upoważnionych) 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 5.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 5.2 z innymi bankami 2 6. Wydanie na wniosek Klienta: 6.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie od 1 do 15 zł 6.2 opinii o Kliencie 4 7. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 1 3) za każdą 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu wyegzekwowaną kwotę 0,5% min. 15 zł, 9. Zmiana karty wzorów podpisów 15 zł 1) Na życzenie Klienta. 2) Nie dotyczy rachunków dla PKZP, RAD RODZICÓW i SKO. 3) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. OSZCZĘDNOŚCI TAB. 5 Rachunki terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Stawka Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Likwidacja rachunku 1 zł 1 zł 4. System bankowości internetowej: 4.1 ebanknet 1) : dostęp do systemu Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 5.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 2) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości od kwoty przewyższającej kwotę W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości kwoty awizowanej. Dzienne wypłaty gotówkowe powyżej w Filii BS Wieliczka ul. Dobczycka 27 należy awizować 3 dni robocze wcześniej. TAB. 6 Czynności związane z obsługą rachunków terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych 1. Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 1.1 za dokument zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 25 zł 12

13 1.1 zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (dopisanie lub zmiana za dokument 5 zł rachunków oraz osób upoważnionych) 2. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 2.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 2.2 z innymi bankami 2 3. Wydanie na wniosek Klienta: 3.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego/wysokość salda/obroty/itp za zaświadczenie od 1 do 15 zł 3.2 opinii o Kliencie 4 4. Zmiana karty wzorów podpisów 15 zł KARTY BANKOWE TAB. 7 Karty kredytowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,5% min Wydanie nowej karty VISA Credit 3. Wznowienie karty VISA Credit 4. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 4.1 mniej niż 6 000,0 49 zł rocznie 4.2 co najmniej 6 000,0 5. Wydanie dodatkowej karty 6. Obsługa dodatkowej karty 7. Wydanie duplikatu karty 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty; 10. Transakcje bezgotówkowe 2) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2) 11.1 w kraju 3% min 5 zł 11.2 za granicą 3% min Przelew z karty od przelewu 3% min 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taka usługę 16. Zmiana danych użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 4) Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu 3% min 40,0 rozliczeniowego 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 8 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) wnioskowanej 0,5% min. 2 od kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. Kredyt gotówkowy dla Posiadaczy ROR: 3,5% min. 2 od 2 % min. 2 kwoty kredytu dla pozostałych Klientów: 2.2 Debet w ROR od 13

14 kwoty kredytu 2.3 Kredyt odnawialny rocznie 2% rocznie, min. 2 dla Posiadaczy ROR: 2.4 Kredyt Dobry kredyt 5% min. 2 od 3% min. 2. kwoty kredytu dla pozostałych Klientów: 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty 0,5% min. 1 prolongowanej 4. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego od kwoty 1% min. 1 podwyższenia 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta za aneks 0,5% min. 2 od kwoty kredytu 7. Wydanie na wniosek Klienta 7.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak opinii o Kliencie 4 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 8.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 8.2 z innymi bankami 2 9. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta za każdy rozpoczęty rok 1 kalendarzowy 11. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) za monit Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) według kosztów rzeczywistych 1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 9 Kredyty hipoteczne: MÓJ DOM, UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza od wnioskowanej kwoty Udzielenie kredytu 2.1 do kwoty PLN 2% 2.2 powyżej kwoty PLN od kwoty kredytu 1,75% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) od kwoty zobowiązania 0,5% min Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty prolongowanej 0,5% min Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta za aneks 0,5% min. 5 od kwoty kredytu 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 5 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 2) Wydanie na wniosek Klienta 10.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak opinii dotyczącej spłaty kredytu n wniosek Kredytobiorcy Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 11.2 z innymi bankami Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) za monit Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów rzeczywistych 1) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 2) Pierwsza inspekcja. 14

15 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 10 Kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza od wnioskowanej 10 kwoty 2. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu 3 % 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) od kwoty 0,5% min. 1 prolongowanej 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta za aneks 0,5% min. 2 od kwoty kredytu 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 1) Wydanie na wniosek Klienta 7.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak opinii o Kliencie 4 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 8.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 8.2 z innymi bankami 2 9. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta za każdy rozpoczęty rok 1 kalendarzowy 11. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) za monit Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) według kosztów rzeczywistych 1) Pierwsza inspekcja. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. OPERCAJE DEWIZOWE TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym 1) od łącznej wartości czeków w 1. Inkaso czeków jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 3. Wypłata rozliczonego czeku złożonego do inkasa, w kasie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 1) Jeśli Klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 0,25% min. 35 zł, 27 zł + koszty rzeczywiste banków min. 3 zł INNE USŁUGI TAB. 12 Czynności kasowe w złotych i w walutach wymienialnych 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej od kwoty min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 3 zł 2. Wpłaty kasowe: 0,5% min. 1, max Prowizja od wpłaty w walucie obcej na rachunek w kraju lub za granicą + opłata za przelew od kwoty zagraniczny/krajowy wg Tab Gaz 3 zł 15

16 2.3 Zakład Energetyczny 1,5 2.4 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 1,5 2.5 Zakłady Komunalne w Rabce-Zdroju 1,5 2.6 ZUS 5 zł 2.7 Skup i sprzedaż walut wymienialnych 2.8 Wpłaty na rzecz instytucji pożytku publicznego 1,5 2.9 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1, Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Raba Wyżna 2.11 Wpłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Raba Wyżna 1 zł 2.12 ELIXIR NA ŻĄDANIE w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew ELIXIR NA ŻĄDANIE 5 zł 2.13 SORBNET w kasie w placówce Banku 0,50% min. 3 zł + opłata za przelew SORBNET 2 3. Opłata za pieniądze wysłane do ekspertyzy od banknotu 5 zł 4. Wymiana bilonu 4.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej min. 5 zł 4.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej od kwoty 0,5% min. 5 zł 4.3 rozmiana pieniędzy w kasie 0,5% min.1 5. Wypłata kartą obcą w kasie Banku 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 1) Jeżeli umowa z Klientem przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłaty na rachunek Klienta od Klienta lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. TAB. 13 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy 1 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) 5 lub na zasadach wzajemności 3. Zastrzeżenie dokumentu w trybie MIG DZ: 3.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 35 zł 4. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 2 5. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 5.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 5.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 6. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 6.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 6.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 7. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 7.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 7.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 8. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 8.1 okres ważności 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 8.2 okres ważności 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 9. Odnowienie certyfikatu: 9.1 kolejny 1 rok zgodnie z cennikiem KIR 9.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec zrzeszenia Banku BPS S.A. zasadę wzajemności bez opłaty. Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów indywidualnych znajdą Państwo także na 16

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 20-01-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo