Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia 2015 roku

2 Spis treści Zasady opłat i prowizji bankowych... 2 RACHUNKI... 3 Tabela I. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze... 3 Tabela II. Rachunki rolnicze... 5 Tabela III. Rachunki pozostałe... 7 Tabela IV. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych... 9 KARTY BANKOWE Tabela V. Karty debetowe Tabela VI. Karty kredytowe KREDYTY Tabela VII. Kredyty obrotowe i inwestycyjne Tabela VIII. Kredyty pomostowe i preferencyjne INNE USŁUGI Tabela IX. Gwarancje i poręczenia Tabela X. Czeki w obrocie dewizowym Tabela XI. Czynności kasowe Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, zwana dalej Taryfą, określa wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, zwany dalej Bankiem, za czynności i usługi bankowe realizowane w placówkach Banku oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. W przypadku, gdy w tabeli występuje znak - oznacza to, iż operacja lub usługa jest niedostępna dla poszczególnego rachunku. 6. Wszelkie i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, poprzez który realizuje przelew. 11. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej PLN wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki (awizowania), co najmniej jeden dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Wypłaty gotówkowe w walutach obcych, niezależnie od kwoty, należy awizować, co najmniej dwa dni robocze przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Tabeli IV. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne jest złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 2 z 14

3 RACHUNKI Tabela I. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżący w PLN pomocniczy w PLN 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 20 zł 20 zł 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 13 zł 8 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku od kwoty wpłaty bez opłat bez opłat 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku od kwoty wypłaty 0,15% min 2 zł 0,15% min 2 zł 3. Bankowość internetowa 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 10 zł Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 3.3 Kod SMS do autoryzacji transakcji za SMS bez opłat bez opłat 3.4 Wydanie papierowej listy haseł za listę bez opłat bez opłat 3.5 Generowanie na wniosek Klienta nowego hasła dostępu do rachunku 5 zł 5 zł 4. Home Banking 4.1 Aktywacja usługi (instalacja u Klienta) jednorazowo 100 zł Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 4.3 Wydanie klucza szyfrującego przy uruchomieniu usługi za jeden klucz bez opłat bez opłat w trakcie trwania usługi (dodatkowe klucze dla nowych użytkowników) za jeden klucz 5 zł 5 zł w trakcie trwania usługi (duplikat klucza w przypadku zgubienia, zniszczenia klucza przez Klienta) za jeden klucz 50 zł 50 zł 4.4 Dodatkowe czynności związane z usługą (wizyta serwisowa, awarie, naprawy) 50 zł 50 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny zrealizowany w placówce Banku za przelew 0,50 zł 0,50 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew 0,50 zł 0,50 zł zrealizowany poprzez Home Banking za przelew 0,50 zł 0,50 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew 2 zł 2 zł inny niż do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew 1,30 zł 1,30 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową (w tym do ZUS) za przelew 1 zł 1 zł zrealizowany poprzez Home Banking (w tym do ZUS) za przelew 1 zł 1 zł 5.3 Przelew natychmiastowy w systemie BlueCash 1) zrealizowane w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł zrealizowane poprzez Bankowość internetową za przelew 10 zł 10 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 6. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty / pozostałe przekazy 2) za przelew 20 zł 20 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym za przelew 100 zł 100 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym za przelew 70 zł 70 zł 6.3 Realizacja przelewów otrzymywanych (przychodzących) z banków krajowych i zagranicznych: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł Strona 3 z 14

4 bieżący w PLN polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,15% 6.4 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od kwoty przekazu min 20 zł, max 100 zł 6.5 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4) przy kwotach do EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej pomocniczy w PLN za przelew 20 zł 20 zł 0,15% min 20 zł, max 100 zł 50 zł 50 zł 70 zł 70 zł 6.7 Opłata Non-STP 5) od transakcji 30 zł 30 zł 6.8 Zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu / zlecenie poszukiwania przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zlecenia stałe 7.1 Ustanowienie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 7.2 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,30 zł 1,30 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 7.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 8. Polecenia zapłaty 8.1 Ustanowienie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 8.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie bez opłat bez opłat 8.3 Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 9. Wyciągi 9.1 Wyciągi miesięczne odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku 9.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) za wyciąg bez opłat bez opłat raz w miesiącu lub rzadziej za list bez opłat bez opłat częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za list 5 zł 5 zł 9.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo bez opłat bez opłat za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 1 zł 10. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 6) 10.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 10.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 3 zł 11. Usługa SMS 11.1 Aktywacja usługi 7) jednorazowo 2 zł 2 zł 11.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 11.3 Za wysłany komunikat SMS za SMS 0,25 zł 0,25 zł 12. Doładowanie telefonu GSM 12.1 poprzez Bankowość internetową za doładowanie bez opłat bez opłat 12.2 w placówce Banku za doładowanie bez opłat bez opłat 13. Czeki krajowe 13.1 Wydanie książeczki czekowej (25 blankietów) za książeczkę 25 zł 25 zł 13.2 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 13.3 Inkaso czeku za czek 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł 13.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za zgłoszenie 25 zł 25 zł 1) Maksymalna kwota przelewu natychmiastowego to zł. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6 w przypadku opcji kosztowej OUR. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Strona 4 z 14

5 4) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 6) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. 7) Opłata pobierana tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Tabela II. Rachunki rolnicze rolniczy bieżący w PLN rolniczy pomocniczy w PLN 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 20 zł 20 zł 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 8 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku od kwoty wpłaty bez opłat bez opłat 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku od kwoty wypłaty 0,15% min 2 zł 0,15% min 2 zł 3. Bankowość internetowa 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 10 zł Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 3.3 Kod SMS do autoryzacji transakcji za SMS bez opłat bez opłat 3.4 Wydanie papierowej listy haseł za listę bez opłat bez opłat 3.5 Generowanie na wniosek Klienta nowego hasła dostępu do rachunku 5 zł 5 zł 4. Home Banking 4.1 Aktywacja usługi (instalacja u Klienta) jednorazowo 100 zł Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 4.3 Wydanie klucza szyfrującego przy uruchomieniu usługi za jeden klucz bez opłat bez opłat w trakcie trwania usługi (dodatkowe klucze dla nowych użytkowników) za jeden klucz 5 zł 5 zł w trakcie trwania usługi (duplikat klucza w przypadku zgubienia, zniszczenia klucza przez Klienta) za jeden klucz 50 zł 50 zł 4.4 Dodatkowe czynności związane z usługą (wizyta serwisowa, awarie, naprawy) 50 zł 50 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny zrealizowany w placówce Banku za przelew 0,50 zł 0,50 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew 0,50 zł 0,50 zł zrealizowany poprzez Home Banking za przelew 0,50 zł 0,50 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew 2 zł 2 zł inny niż do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew 1,30 zł 1,30 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową (w tym do ZUS) za przelew 1 zł 1 zł zrealizowany poprzez Home Banking (w tym do ZUS) za przelew 1 zł 1 zł 5.3 Przelew natychmiastowy w systemie BlueCash 1) zrealizowane w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł zrealizowane poprzez Bankowość internetową za przelew 10 zł 10 zł 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 6. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty / pozostałe przekazy 2) za przelew 20 zł 20 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: Strona 5 z 14

6 rolniczy bieżący w PLN rolniczy pomocniczy w PLN w EUR, USD i GBP w trybie pilnym za przelew 100 zł 100 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym za przelew 70 zł 70 zł 6.3 Realizacja przelewów otrzymywanych (przychodzących) z banków krajowych i zagranicznych: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA za przelew 20 zł 20 zł 6.4 Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od kwoty przekazu 0,15% min 20 zł, max 100 zł 0,15% min 20 zł, max 100 zł 6.5 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4) przy kwotach do EUR włącznie lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 50 zł 70 zł 70 zł 6.7 Opłata Non-STP 5) od transakcji 30 zł 30 zł 6.8 Zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu / zlecenie poszukiwania przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zlecenia stałe 7.1 Ustanowienie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 7.2 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,30 zł 1,30 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 7.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat 8. Polecenia zapłaty 8.1 Ustanowienie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 8.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie bez opłat bez opłat 8.3 Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł 9. Wyciągi 9.1 Wyciągi miesięczne odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku 9.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) za wyciąg bez opłat bez opłat raz w miesiącu lub rzadziej za list bez opłat bez opłat częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za list 5 zł 5 zł 9.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo bez opłat bez opłat za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 1 zł 10. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 6) 10.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 10.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 3 zł 11. Usługa SMS 11.1 Aktywacja usługi 7) jednorazowo 2 zł 2 zł 11.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat 11.3 Za wysłany komunikat SMS za SMS 0,25 zł 0,25 zł 12. Doładowanie telefonu GSM 12.1 poprzez Bankowość internetową za doładowanie bez opłat bez opłat 12.2 w placówce Banku za doładowanie bez opłat bez opłat 13. Czeki krajowe Strona 6 z 14

7 rolniczy bieżący w PLN rolniczy pomocniczy w PLN 13.1 Wydanie książeczki czekowej (25 blankietów) za książeczkę 25 zł 25 zł 13.2 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 13.3 Inkaso czeku za czek 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł 13.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za zgłoszenie 25 zł 25 zł 1) Maksymalna kwota przelewu to zł. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6 w przypadku opcji kosztowej OUR. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 6) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. 7) Opłata pobierana tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Tabela III. Rachunki pozostałe walutowy 1) rozliczeniowy dla organizacji społecznych lokaty terminowej w PLN i walutach wymienialnych 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 20 zł bez opłat bez opłat 1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 13 zł 3 zł bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku od kwoty wpłaty 0,05% min 7 zł bez opłat bez opłat 2.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce Banku od kwoty wypłaty 0,2% min 7 zł bez opłat bez opłat 3. Bankowość internetowa 3.1 Aktywacja usługi jednorazowo 10 zł 10 zł 5 zł 3.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 3.3 Kod SMS do autoryzacji transakcji za SMS bez opłat bez opłat bez opłat 3.4 Wydanie papierowej listy haseł za listę bez opłat bez opłat bez opłat 3.5 Generowanie na wniosek Klienta nowego hasła dostępu do rachunku 5 zł 5 zł 5 zł 4. Home Banking 4.1 Aktywacja usługi (instalacja u Klienta) jednorazowo 100 zł 100 zł Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat Wydanie klucza szyfrującego przy uruchomieniu usługi za jeden klucz bez opłat bez opłat w trakcie trwania usługi (dodatkowe klucze dla nowych użytkowników) za jeden klucz 5 zł 5 zł w trakcie trwania usługi (duplikat klucza w przypadku zgubienia, zniszczenia klucza przez za jeden klucz 50 zł 50 zł - Klienta) 4.4 Dodatkowe czynności związane z usługą (wizyta serwisowa, awarie, naprawy) 50 zł 50 zł - 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny zrealizowany w placówce Banku za przelew bez opłat 0,50 zł zrealizowany poprzez Bankowość internetową za przelew bez opłat 0,50 zł zrealizowany poprzez Home Banking za przelew bez opłat 0,50 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew - 2 zł inny niż do ZUS zrealizowany w placówce Banku za przelew - 1,30 zł - Strona 7 z 14

8 zrealizowany poprzez Bankowość internetową (w tym do ZUS) zrealizowany poprzez Home Banking (w tym do ZUS) 5.3 Przelew natychmiastowy w systemie BlueCash 2) walutowy 1) rozliczeniowy dla organizacji społecznych lokaty terminowej w PLN i walutach wymienialnych za przelew - 1 zł - za przelew - 1 zł zrealizowane w placówce Banku za przelew - 15 zł zrealizowane poprzez Bankowość internetową za przelew - 10 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za przelew - 30 zł - 6. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty / pozostałe przekazy 3) za przelew 20 zł 20 zł Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym za przelew 100 zł 100 zł w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym za przelew 70 zł 70 zł Realizacja przelewów otrzymywanych (przychodzących) z banków krajowych i zagranicznych: przelew SEPA za przelew 15 zł 15 zł przelew regulowany za przelew 20 zł 20 zł polecenie wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA za przelew 20 zł 20 zł Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15% 0,15% od kwoty min 20 zł, max min 20 zł, max przekazu 100 zł 100 zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) przy kwotach do EUR włącznie lub jej - 50 zł 50 zł równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 70 zł 70 zł Opłata Non-STP 6) od transakcji 30 zł 30 zł Zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu / zlecenie poszukiwania przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zlecenia stałe 7.1 Ustanowienie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,30 zł 1,30 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł poprzez Bankowość internetową za zlecenie bez opłat bez opłat - 8. Polecenia zapłaty 8.1 Ustanowienie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie bez opłat bez opłat Modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2 zł - 9. Wyciągi 9.1 Wyciągi miesięczne odbierane przez Klienta lub osobę upoważnioną w placówce Banku 9.2 Wysyłane przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) za wyciąg bez opłat bez opłat bez opłat raz w miesiącu lub rzadziej za list bez opłat bez opłat bez opłat - - Strona 8 z 14

9 walutowy 1) rozliczeniowy dla organizacji społecznych lokaty terminowej w PLN i walutach wymienialnych częściej niż raz w miesiącu na wniosek Klienta za list 5 zł 5 zł 5 zł 9.3 Sporządzenie wyciągu / historii operacji na wniosek Klienta za bieżący miesiąc jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat za każdy poprzedni miesiąc za każdy miesiąc 1 zł 1 zł 1 zł 10. Udzielanie informacji telefonicznych na hasło 7) 10.1 Aktywacja usługi jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 10.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 11. Usługa SMS 11.1 Aktywacja usługi 8) jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 11.2 Abonament za użytkowanie miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat 11.3 Za wysłany komunikat SMS za SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 12. Doładowanie telefonu GSM 12.1 poprzez Bankowość internetową za doładowanie bez opłat bez opłat w placówce Banku za doładowanie bez opłat bez opłat Czeki krajowe 13.1 Wydanie książeczki czekowej (25 blankietów) za książeczkę 25 zł 25 zł Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł Inkaso czeku za czek 0,5% min 5 zł 0,5% min 5 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za zgłoszenie 25 zł 25 zł - 1) Opłata pobierana jest w walucie danego rachunku. Do przeliczania wartości podanej w PLN na równowartość w innej walucie wymienialnej stosuje się kursy średnie Banku obowiązujące dla danej waluty w danym dniu operacyjnym. 2) Maksymalna kwota przelewu to zł. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6 w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Opłata za aktywację pobierana jest tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata za aktywację nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Abonament za użytkowanie pobierany jest raz w miesiącu niezależnie od ilości rachunków objętych usługą. 8) Opłata pobierana tylko raz przy aktywacji usługi, niezależnie od ilości i rodzaju rachunków obejmowanych usługą. Opłata nie jest pobierana za dodanie kolejnych rachunków do aktywowanej usługi. Tabela IV. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Zmiana karty wzorów podpisów, w tym ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa w trakcie trwania umowy 15 zł 2. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku na wniosek Klienta 20 zł 3. Wydanie opinii bankowej i inne czynności nietypowe 30 zł 4. Wydanie kserokopii umowy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 50 zł 5. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego za każdy wyciąg 5 zł 6. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu krajowego / przekazu zagranicznego) za dokument 10 zł 7. Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z rachunku (opłata pobierana od Posiadacza za każdy przelew 10 zł rachunku) 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów Posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów podpisów 20 zł 9. Blokada środków na rachunku Klienta (na zlecenie Klienta) na rzecz Banku bez opłat na rzecz innego banku lub innych instytucji 15 zł 10. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki dla wypłaty w PLN od każdej niepodjętej kwoty 0,2% min 50 zł Strona 9 z 14

10 dla wypłaty w walucie obcej od każdej niepodjętej kwoty 0,5% KARTY BANKOWE Tabela V. Karty debetowe 1. Opłaty podstawowe 1.1 Wydanie nowej karty jednorazowo bez opłat 1.2 Wznowienie karty po upływie okresu ważności bez opłat 1.3 Obsługa karty debetowej miesięcznie bez opłat 1.4 Wydanie duplikatu karty 1) 30 zł 2. Transakcje dokonywane kartą 2) 2.1. Płatność kartą: w punktach handlowo usługowych w kraju za transakcję bez opłat w punktach handlowo usługowych za granicą za transakcję bez opłat 2.2 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 3) za transakcję bez opłat w pozostałych bankomatach w kraju za transakcję 4 zł w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10 zł w punktach akceptujących kartę w kraju za transakcję 10 zł w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10 zł 3. Czynności dodatkowe 3.1 Zastrzeżenie karty bez opłat 3.2 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4) bez opłat 3.3 Ponowne generowanie oraz wysyłka nr PIN na życzenie Klienta 6 zł 3.4 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty bez opłat 3.5 Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 3.6 Zmiana limitów na karcie 5 zł 3.7 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 1) Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy wydanie duplikatu karty następuje z powodu zmiany danych na karcie (np. zmiany nazwiska). 2) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, tj. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 3) Wszystkie bankomaty Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, bankomaty wszystkich banków spółdzielczych, bankomaty należące do Banku BGŻ S.A. oraz sieć bankomatów z logiem "cash4you" oraz "Planet cash". 4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. Tabela VI. Karty kredytowe 1. Opłaty podstawowe 1.1 Wydanie karty jednorazowo bez opłat 1.2 Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty kredytowej - opłata pobierana od 2-go roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku 1.3 wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: mniej niż zł rocznie 54 zł co najmniej zł rocznie bez opłat 1.4 Wydanie duplikatu karty 1) 30 zł 2. Transakcje dokonywane kartą 2) 2.1 Transakcje bezgotówkowe: w kraju za transakcję bez opłat za granicą za transakcję bez opłat 2.2 Wypłata gotówki w kraju od kwoty wypłaty 3% min 5 zł Strona 10 z 14

11 za granicą od kwoty wypłaty 3% min 10 zł 3. Czynności dodatkowe 3.1 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 3) bez opłat 3.2 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji za zestawienie bez opłat 3.3 Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres za wyciąg 2 zł 3.4 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (maksymalnie ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę za wyciąg bez opłat 3.5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 3.6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 6 zł 3.7 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 3.8 Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 3.9 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty bez opłat 3.10 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 3.11 Zmiana limitów na karcie 20 zł 3.12 Obsługa nieterminowej spłaty 4) 20 zł 3.13 Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min 40 zł 1) Opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy wydanie duplikatu karty następuje z powodu zmiany danych na karcie (np. zmiany nazwiska). 2) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta, dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, tj. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie / upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY Tabela VII. Kredyty obrotowe i inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 2. Przyznanie / odnowienie / podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym jednorazowo od wnioskowanej kwoty bez opłat od 0,5% do 1,5% 2.2 Kredyt obrotowy od 0,1% do 1,5% 2.3 Kredyt płatniczy jednorazowo od od 0,1% do 1,5% kwoty kredytu / 2.4 Kredyt rewolwingowy podwyższenia od 0,1% do 1,5% 2.5 Kredyt inwestycyjny od 0,1% do 1,5% 2.6 Kredyt na nawozy 1,0% 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty bez opłat 4. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (prolongowanie lub skrócenie jednorazowo od kwoty od 0,1% do 1,5% terminu spłaty) prolongowanej min 50 zł 1) jednorazowo od kwoty 0,2% min 30 zł 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu przyrzeczonej max 300 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 9. Wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 50 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy i potwierdzenie 2) zgodności z oryginałem za stronę 5 zł 11. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo 100 zł 3) za upomnienie / 12. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty wezwanie 15 zł Strona 11 z 14

12 13. Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu za wezwanie 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Dotyczy wyłącznie dokumentów złożonych przez Klienta w Banku do wniosku kredytowego, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w pkt 9. 3) Kwota pobierana nie częściej niż 1 raz w miesiącu, płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Tabela VIII. Kredyty pomostowe i preferencyjne 1) jednorazowo od 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza bez opłat wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie / odnowienie / podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt pomostowy jednorazowo od 0,5% kwoty kredytu / 2.2 Kredyt preferencyjny z dopłatą ARIMR podwyższenia do 1,85% jednorazowo od kwoty 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat wcześniejszej spłaty Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (prolongowanie lub skrócenie jednorazowo od kwoty od 0,1% do 1,5% 4. terminu spłaty) prolongowanej min 50 zł 2) jednorazowo od kwoty 0,2% min 30 zł 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu przyrzeczonej max 300 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 9. Wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy i potwierdzenie zgodności z oryginałem 50 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy i potwierdzenie 3) zgodności z oryginałem za stronę 5 zł 11. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej jednorazowo 100 zł 4) za upomnienie / 12. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty wezwanie 15 zł 13. Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz za wezwanie 50 zł dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 3) Dotyczy wyłącznie dokumentów złożonych przez Klienta w Banku do wniosku kredytowego, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa pkt 9. 4) Kwota pobierana nie częściej niż 1 raz w miesiącu, płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Strona 12 z 14

13 INNE USŁUGI Tabela IX. Gwarancje i poręczenia 1. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia 2. Przyznanie gwarancji / poręczenia 3. Zmiana warunków gwarancji / poręczenia: 3.1 Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji / poręczenia od kwoty zobowiązania od kwoty zobowiązania, pobierana za każdy rozpoczęty rok trwania zobowiązania 3.2 Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / poręczenia za aneks 100 zł 4. Wypłata z gwarancji / poręczenia jednorazowo bez opłat od kwoty roszczenia 1 % 1 % 20 zł Tabela X. Czeki w obrocie dewizowym 1 Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1) od łącznej wartości 2. Warunkowy skup czeków czeków od łącznej wartości 3. Inkaso czeków czeków w jednej walucie 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) - opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 5. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 6. Odwołanie zlecenia zastrzeżenia utraconych czeków 7. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 7.1 Czeki opiewające na walutę euro (EUR): płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 1% min 40 zł 1,5% min 20 zł 37 zł 50 zł + koszty rzeczywiste 50 zł + koszty rzeczywiste 20 zł + koszty rzeczywiste 4 EUR płatne w pozostałych krajach za czek 10 EUR 7.2 Czeki opiewające na funty brytyjskie (GBP) - płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 7.3 Czeki opiewające na dolary amerykańskie (USD): płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, za czek za czek 4 USD 3 USD 7.4 Czeki opiewające na dolary australijskie (AUD) - płatne w Australii za czek 15 AUD 7.5 Czeki opiewające na duńskie korony (DKK) - płatne w Danii za czek 50 DKK 8. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa 2) lub skupu warunkowego od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Strona 13 z 14

14 Tabela XI. Czynności kasowe 1. Czynności kasowe w złotych 1.1 Wpłaty gotówkowe przekazane na rachunki prowadzone w Banku od kwoty wpłaty bez opłat 1.2 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych na rachunek ZUS za wpłatę 3 zł inne niż powyższe od kwoty wpłaty 0,5% min 1,50 zł 1.3 Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 1) dokonana przez Klientów Banku od kwoty wymiany bez opłat dokonana przez osoby nie będące Klientami Banku od kwoty wymiany 0,5% min 2 zł 1.4 Doładowanie telefonu GSM za doładowanie bez opłat 2. Czynności kasowe w walutach obcych 2.1 Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji bez opłat 3. Pozostałe czynności kasowe 3.1 Sporządzenie kopii dowodu księgowego za dokument 5 zł 1) Opłata pobierana w przypadku banknotów przekraczających jednorazowo sumę 100 zł oraz w przypadku bilonu przekraczającego jednorazowo 20 sztuk. Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu znajdą Państwo także na Strona 14 z 14

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. (I zmiana Uchwała Nr 111/2015 z dnia 29.12.2015r.) (II zmiana Uchwała Nr 12/2016 z dnia 10.03.2016 r.)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 114/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 25.11.2015 r. Obowiązuje od: 01.12.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo