Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 01 października 2015r. Jarosław, 2015 rok

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 TAB.2 Pozostałe rachunki bankowe TAB.3 Naklejka zbliżeniowa Visa paywave 8 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych....8 KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe 10 KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe 11 TAB. 7 Kredyty hipoteczne TAB. 8 Kredyty pozostałe...12 INNE USŁUGI TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Czynności kasowe w złotych PROMOCJE TAB. 11 Czynności kasowe w złotych w Oddziale w Przeworsku i w Filii w Zarzeczu...13 USŁUGI NIE BĘDĄCE W OFERCIE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe nie będące w ofercie.. 13 TAB.2 Pozostałe rachunki bankowe TAB. 3 Karty płatnicze

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są : 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Konto Młodzieżowe e -Pol-Konto Pol-Konto Optymalne Konto Standard Pol-Konto VIP 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 2. Opłata za Pakiet usług zawierający: 1) miesięcznie - prowadzenie rachunku, - wpłaty gotówki, - wypłaty gotówki 4), 3 zł. 21) /3 zł 2). /3 zł 3). /5 zł 2). - dostęp do systemu bankowości internetowej, - przelewy wewnętrzne 3. Przelewy krajowe 3.1 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR : w placówce Banku za przelew 3 zł. 5 zł. 3 zł. 3 zł. 3 zł w systemie bankowości internetowej 0,5 0,5 3.2 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce za przelew 15 zł. Banku 4. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 4.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: SEPA Regulowany polecenia wypłaty 5) 0,25% min. 3 max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: 6) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym Skup przelewów, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 5 zł. 10 EUR SEPA Regulowany ,1% polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów min. 20zł. max. 100zł. BEN lub SHA * 4.4 Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 7) 0,15% min. 20zł.max. 100zł. 4.5 Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie 75zł. + wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie koszty banków trzecich 4.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach do 5.000,00 EUR lub jej równowartości 5 w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5.000,01 EUR lub ich 8 równowartości w innej walucie wymienialnej 4.7 Opłata Non-STP 10) Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta 75 zł. + koszty banków trzecich 4.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia 1 potwierdzającego wykonanie przelewu 4.10 Nadanie komunikatu SWIFT 1 5. System bankowości elektronicznej 5.1 Aktywacja usługi jednorazowo 5.2 Korzystanie z usługi miesięcznie 5.3 Wydanie tokena jednorazowo 5.4 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w jednorazowo 15 przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi 6. Zlecenie stałe na rachunek: 6.1 w Banku za zlecenie 6.2 w innym banku krajowym 11) 1 zł. 7. Polecenie zapłaty: 7.1 realizacja z rachunku dłużnika 12) 1 zł. 7.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, za zlecenie 8. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 13) : 8.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 5 zł. 4

5 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Konto Młodzieżowe e -Pol-Konto Pol-Konto Optymalne Konto Standard Pol-Konto VIP 8.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 14) miesięcznie 2 zł. 9. Karty debetowe 15) : VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, Master Card Paypass 9.1 Wydanie /wznowienie nowej karty. jednorazowo 9.2 Opłata za użytkowanie karty 16) miesięcznie 0 / 4,0 17 ) 0 / 4,0 17) 0 / 4,0 17) 0/ 4,0 17) 0/ 4,0 17) 9.3 Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 5 zł. 9.4 Transakcje bezgotówkowe 9.5 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 18) w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Sprawdzanie salda w bankomacie 19) 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek jednorazowo Użytkownika. 4 zł. 9.8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.9 Zmiana danych użytkownika karty 9.10 Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty jednorazowo 9.11 Cash back 2 zł Zmiana limitów na karcie od zmiany 10. Czeki gotówkowe 10.1 Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz w Grupie 20) BPS za czek 10.2 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł Inkaso czeku za czek 5 zł. 11. Wyciąg z konta bankowego: 11.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną za wyciąg w Banku, 11.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej za wyciąg 11.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, za przesyłkę 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 12. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: 12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł. max 2 za cały rok 12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max 3 za cały rok 13. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem jednorazowo 14.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 21) za każdą wyegzekwowaną kwotę 17. Wydanie informacji o stanie środków na rachunku za dokument 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i za dokument 2 zaświadczeń bankowych 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Opłaty za Pakiet usług wynoszą 0 zł, gdy wpływy na rachunki wdanym miesiącu wynoszą odpowiednio nie mniej jak: a) dla Pol-konta Optymalnego: 800 zł, b) dla Pol-konta VIP: 300 Opłata za Pakiet usług wynosi 0 zł, gdy średnie saldo na rachunku w danym miesiącu wynosi nie mniej jak 100 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Opłata pobierana z rachunku dłużnika Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobiera od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Za każdą kartę wydaną do rachunku 5

6 17) 18) 19) 20) 21) 21) Opłata pobierana od kart wydanych od r lub wznowionych od r. w przypadku niedokonania żadnych lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 30 Dla kart wydanych i wznowionych przed tym terminem opłata wynosi 2,9 w przypadku niedokonania lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 30 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę Dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie Opłata pobierana od posiadacza rachunku Opłata pobierana od rachunków otwartych od r. Od rachunków otwartych przed tym terminem opłata wynosi 0 zł gdy wpływy na rachunek wdanym miesiącu wynoszą nie mniej jak zł, w przeciwnym wypadku opłata miesięczna wynosi 5 zł. TAB 2. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy Zysk Rachunek oszczędnościowy IKE Rachunek oszczędnościowy w walucie Rachunek oszczędnościowy dla PKZP i SKO 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0/3 zł 2). 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 3. 2 wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) 3) pierwsza wypłata od kwoty 0 zł kolejna wypłata od kwoty 8zł Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 4) w systemie bankowości internetowej za przelew 4) Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 4) 3 zł. 3 zł. 3 zł w systemie bankowości internetowej za przelew 4) Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET placówce Banku za przelew 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 5. Przelewy zagraniczne 5.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 5) ,25% min. 3 max Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym Realizacja (skup) przelewów w obrocie 5.3 dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy na kwoty nie przekraczające 5 zł równowartości 10 EUR przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA * - - Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 7) - - Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie - - Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 0,15% min. 20zł.max. 100zł. 75zł. + koszty banków trzecich Opłata Non-STP 10) Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta zł. + koszty banków trzecich

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu Nadanie komunikatu SWIFT 6. System bankowości elektronicznej: Rachunek oszczędnościowy Zysk Rachunek oszczędnościowy IKE Rachunek oszczędnościowy w walucie 1 1 Rachunek oszczędnościowy dla PKZP i SKO 6.1 Aktywacja usługi jednorazowo Korzystanie z usługi miesięcznie Wydanie tokena jednorazowo Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o jednorazowo świadczenie usługi 7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 7.1 telefonicznie na hasło 11) 5 zł. 5 zł. 5 zł. - miesięcznie 7.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 12) 2 zł. 2 zł. 2 zł Wydanie blankietów czeków 13) za czek zł. 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w BS Jarosław, za wyciąg 9.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej 9.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu - za każdą za przesyłkę przesyłkę 14), 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9.4 sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9.5 Duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 10. Przyjecie zgłoszenia o utracie czeków 8) za zgłoszenie zł. 11. Likwidacja rachunku jednorazowo 12. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 15) 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 14.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za każdą wyegzekwowaną kwotę jednorazowo zł. - 3 zł. max. 2 za cały rok za dokument 14.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max. 3 za cały rok 15. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawarta umowę: 16.1 z Bankiem - jednorazowo 16.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł Wydanie informacji o stanie środków na rachunku za dokument 19. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za dokument ) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD; 10 EUR; 10 GBP 2) Nie pobiera się opłaty w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w złotych 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej ) Drugi i kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) 6 zł. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt ) 8) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 9) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym - - 7

8 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje 11) 12) 13) 14) 15) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Dotyczy rachunków do których były wcześniej wydawane czeki Na życzenie klienta Opłata pobierana od posiadacza rachunku TAB. 3 Naklejka zbliżeniowa Visa paywave Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0zł. 2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15zł. 3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 1) jednorazowo 15 zł. 4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 1) jednorazowo 15 zł. 5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 2) miesięcznie 1,5 zł. 6. Transakcje bezgotówkowe 3) O zł. 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta jednorazowo 1 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej jednorazowo 10. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej jednorazowo 1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 2) Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej. 3) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku miesięcznie 2. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości internetowej: Dostęp do systemu 1) miesięcznie - 4. Wpłaty i wypłaty: 4.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew w systemie bankowości internetowej za przelew Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł. 3 zł w systemie bankowości internetowej za przelew Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET placówce Banku za przelew 15 zł. 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 3) 0,25% min. 3 max. 300 zł. 0,25% min. 3 max. 300 zł. 6.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 4) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym

9 Rachunki lokaty w Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w walutach PLN wymienialnych w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym Realizacja (skup) przelewów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od 5 zł. 5 zł. transakcji przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA * 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 6.4 Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 5) 0,15% 0,15% min. 20zł.max. 100zł. min. 20zł.max. 100zł zł. + 75zł. + Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) za zlecenie koszty banków koszty banków trzecich trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 8) 3 3 Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu Nadanie komunikatu SWIFT 75 zł. + koszty banków trzecich 75 zł. + koszty banków trzecich Książeczki oszczędnościowe 9) 7.1 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej jednorazowo 5 zł Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 5 zł Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 15 zł Likwidacja książeczki. jednorazowo - 1) Usługa aktywna tylko w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej ) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt ) 6) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 7) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi 9) w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje Dotyczy rachunków do których była wcześniej wydawana książeczka 9

10 KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty 1.1. VISA Credit jednorazowo 1.2. VISA Gold 2. Wznowienie karty VISA Credit jednorazowo 2.2. VISA Gold 25 zł. 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła 3.1. VISA Credit mniej niż zł co najmniej 6 000zł 3.2. VISA Gold rocznie 54 zł mniej niż zł rocznie 69 zł co najmniej zł 4. Wydanie duplikatu karty 5) 4.1. VISA Credit jednorazowo 4.2. VISA Gold 25 zł. 5. Wydanie/wznowienie dodatkowej karty 5.1. VISA Credit jednorazowo 5.2. VISA Gold 25 zł. 6. Obsługa dodatkowej karty 6.1. VISA Credit jednorazowo 6.2. VISA Gold 35 zł. 7. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej 5) 7.1. VISA Credit jednorazowo 25 zł VISA Gold 25 zł. 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. jednorazowo 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 11. Transakcje bezgotówkowe 1)2) 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 2) : 12.1 w kraju 3 % min. 5zł za granicą 3) 3 % min. 10zł. 13. Przelew z karty za przelew 3 % min. 5zł. 14. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) 15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za jednorazowo wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. 17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 19. Obsługa nieterminowej spłaty 4) jednorazowo Zmiana limitów na karcie od zmiany 21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie VISA Credit miesięcznie od kwoty 3% min. 40 zł VISA Gold salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 30 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 4) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 5) Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 10

11 KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku prowizja przygotowawcza jednorazowo od wnioskowanej 0 % kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. Gotówkowego 1) : jednorazowo od 5% 2.2. Bezpieczna Gotówka 1) kwoty kredytu 5% 2.3. Kredyt odnawialny 2) : dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP jednorazowo od 1 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto kwoty kredytu 1,5% 2.4 Debet w rach. oszczędnościowo rozliczeniowym jednorazowo od 1,5% kwoty debetu jednorazowo od 0 % 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem kwoty wcześniejszej spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty od 0,50% min 5 prolongowanej 5. Podwyższenie kwoty kredytu 3) jednorazowo od kwoty podwyższenia 1 % min 1 6. Podwyższenie kwoty debetu w rach. oszczędnościowo rozliczeniowym jednorazowo od kwoty podwyższenia 1,5% 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysłanie upomnień / wezwań do zapłaty 4) za monit 15 zł. 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek kredytobiorcy 5) jednorazowo 2 1) Dla posiadaczy i tych klientów którzy założą rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w Banku - prowizja 3%, dla pozostałych Klientów prowizja 5 % 2) Prowizję za przedłużenie umowy kredytu na następny okres pobiera się w wysokości, jak za udzielenie kredytu 3) Prowizję za podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego pobiera się w wysokości jak za udzielenie kredytu odnawialnego 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 7 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 % 2. Udzielenie kredytu : Mój Dom/ Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt jednorazowo od kwoty konsolidacyjny/kredyt Mieszkanie Dla Młodych kredytu od 1,5% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) jednorazowo od kwoty od 0.5 % min. 50 zł kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 5. jednorazowo od kwoty Spłata całości lub części kredytu przed terminem wcześniejszej spłaty 0 % 6. jednorazowo od kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej od 0,5% min 5 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej jednorazowo Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dotyczących udzielonego kredytu na wniosek jednorazowo Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu jednorazowo 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 15zł. 15. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo 20zł. 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 11

12 TAB. 8 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 % 2. Udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych: 2.2 dla posiadaczy rachunków POL-Konto jednorazowo od kwoty od 2,0% 2.3 dla pozostałych Klientów spłaty od 3,0% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 4. jednorazowo od kwoty Spłata całości lub części kredytu przed terminem wcześniejszej spłaty 0 % 5. jednorazowo od kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej od 0,5% min 5 6. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 2 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 2 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 1) jednorazowo 20zł. 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) jednorazowo 20zł. 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania 1. Inkaso czeków ¹ ) od łącznej wartości 0,25%min.20zł.max.300zł. czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50zł. +koszty rzecz. Banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 3.1. czeki opiewające na euro EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 3.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 3.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 3.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii za czek 15 AUD 3.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 2) 15 zł. 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 10 Czynności kasowe w złotych 1) 4 EUR Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki osób fizycznych i rachunki Rad Rodziców w tut. Banku 2. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych za: czynsz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu i Zarzeczu oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych mających rachunek w tutejszym Banku usługi świadczone przez PGKiM w Jarosławiu, ZGK w Kańczudze na rzecz: TV RAM, TV AZART, INTERNET ENTER, PHU PROSAT, INTERNET LEŚNIOWSKI 2 zł wpłaty na cele charytatywne 2,8 2.5 Pozostałe wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 2,80 zł do kwoty 1,000 zł. 0,5% - powyżej 1,00 3. Wymiana banknotów i monet 0,2% nie mniej niż 2 zł. 1) Opłaty za czynności kasowe w Oddziale i Filii w Rzeszowie przedstawione zostały w części PROMOCJE w TAB

13 PROMOCJE TAB. 11 Czynności kasowe w złotych w Oddziale i Filii w Rzeszowie Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki osób fizycznych i rachunki Rad Rodziców 2. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych za: telefony, gaz, energię elektryczną, Internet, czynsz za mieszkanie, wodę i kanalizację, wywóz śmieci dokonywane przez: klientów posiadających rachunek w tut. Banku 0, pozostałych klientów 2,8 do kwoty 1000 zł, 0,5% powyżej Pozostałe wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 2,8 do kwoty 1000 zł, 0,5% - powyżej Wymiana banknotów i monet 0,2% nie mniej niż 2 zł. USŁUGI NIE BĘDĄCE W OFERCIE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania POL-Konto Junior POL-Konto Student ROR/Pol-Konto 1. Otwarcie rachunku. Jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 zł. 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR : 6.1 za przelew 3 zł. 3 zł. w placówce Banku 3 zł. 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł. 7. Zlecenie stałe na rachunek: 7.1 w Banku za zlecenie 7.2 w innym banku krajowym 4) 1 zł. 8. Polecenie zapłaty: 8.1 realizacja z rachunku dłużnika 5) za zlecenie 1 zł. 8.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 9. System Bankowości Internetowej: 9.1 aktywacja usługi jednorazowo 9.2 korzystanie z usługi miesięcznie 1 zł. 9.3 wydanie tokena. Jednorazowo 9.4 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak jednorazowo zwrotu sprawnego tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi 10. Wyciąg z konta bankowego: 10.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę za wyciąg upoważnioną w Banku, 10.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej za wyciąg 10.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu za każdą za przesyłkę przesyłkę, 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 6) : 11.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 5 zł przekazywane w formie komunikatu SMS 7) miesięcznie 2 zł. 12. Karty płatnicze 13) 12.1 Wydanie nowej karty. Jednorazowo 13

14 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania POL-Konto Junior POL-Konto Student ROR/Pol-Konto 12.2 Wznowienie karty. Jednorazowo 12.3 Opłata za użytkowanie karty 8) miesięcznie 0 / 2 zł. 9) 12.4 Wydanie duplikatu karty. Jednorazowo 5 zł Transakcje bezgotówkowe 12.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 12.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na Jednorazowo wniosek Użytkownika. 4 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz w Grupie BPS 11) za czek 14. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł. 15. Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł. 16. Inkaso czeku za czek 5 zł. 17. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: 17.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł. max 2 za cały rok 17.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max 3 za cały rok 18. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument 1 rachunku na wypadek jego śmierci 19. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 19.1 z Bankiem jednorazowo 19.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 21. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 12) za każdą wyegzekwowaną kwotę Wydanie informacji o stanie środków na rachunku 23. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za dokument za dokument 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Opłata pobierana jest w przypadku braku wpływów w miesiącu na konto w wysokości minimum 1 00 począwszy od r. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Opłata pobierana z rachunku dłużnika Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobiera od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Za każdą kartę wydaną do rachunku Opłata pobierana w przypadku niedokonania lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 20 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie Opłata pobierana od posiadacza rachunku Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 14

15 TAB. 2 Pozostałe Rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt założony do r. Rachunek oszczędnościowy POL-Zysk założony do r. 1. Otwarcie rachunku. Jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku. Miesięcznie 3. Wpłata na rachunek. Za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ( 1 miesiąc) 1) : 4.1 pierwsza wypłata od kwoty 4.2 kolejne wypłaty 0,25% min.5zł. 8 zł. 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku za przelew 2) 3) 5.2 w systemie bankowości internetowej 2) 3) 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku za przelew 3 zł. 2) 3) 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł. 2) 3) 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w za przelew 15 zł. systemie SORBNET w placówce Banku 15 zł. 8. System Bankowości Internetowej: 8.1 aktywacja usługi jednorazowo 0zł. 8.2 korzystanie z usługi miesięcznie 0zł. 8.3 wydanie tokena jednorazowo 0zł. 8.4 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego 150zł. lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi jednorazowo Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9.1 telefonicznie na hasło 4) 5 zł. 5zł. miesięcznie 9.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 5) 2 zł. 2zł. 10. Wyciąg z konta bankowego: 10.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w BS Jarosław, za wyciąg 10.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej 10.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę 6), 5 zł. 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł. 5 zł Duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 5 zł. 11. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 7) za zgłoszenie Likwidacja rachunku jednorazowo 13. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 8) 14. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 15.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za każdą wyegzekwowaną kwotę jednorazowo zł. max. 2 za cały rok 3 zł. max. 2 za cały rok za dokument 15.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max. 3 za cały rok 5 zł. max. 3 za cały rok 16. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci 2 za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawarta umowę: 17.1 z Bankiem - 0zł. jednorazowo 17.2 z innymi bankami - 20zł. 18. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo - 5zł. 19. Wydanie informacji o stanie środków na rachunku za dokument - 0zł. 20. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za dokument - 20zł. 1) 2) 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt.4.2. Drugi i kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) 6 zł. 15

16 4) 5) 6) 7) 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Na życzenie klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Opłata pobierana od posiadacza rachunku TAB. 3 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Electron VISA Classic Maestro Junior 1. Wydanie nowej karty. Jednorazowo 2. Wznowienie karty. Jednorazowo Opłata miesięczna za użytkowanie karty miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty. Jednorazowo 8 zł. 8 zł. 8 zł. 5. Dokonanie dyspozycji zastrzeżenia jednorazowo 6. Transakcje bezgotówkowe 1) 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami ( wykaz bankomatów na stronie internetowej Banku) 7.2 w innych bankomatach w kraju, 4 zł. 4 zł. 4 zł. 7.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min poprzez usługę Visa 16ash back w Polsce 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju, 5zł. 5zł. 5zł. 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 3 zł. 3 zł. 3 zł. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. Jednorazowo 4 zł. 4 zł. 4 zł. 10. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym jednorazowo (miesięcznie) 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo ) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 16

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 12 stycznia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 81/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 06.06.2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA CZERWIEC 2017 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 161/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 28 listopada 2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2017 Zasady

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 listopada 2013 r.

Warszawa, 04 listopada 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 59/12/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2013 roku. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012 r. Warszawa, 04 listopada 2013 r. Spis treści: Zasady opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 48 z dnia 14.06.2017 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo