Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych dla Umów zawartych od dnia r. Starachowice, marzec 2015 r.

2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy... 7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte do dnia r.) TAB. 6 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.)...15 TAB. 7 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.)...16 TAB. 8 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r.) TAB. 9 Kredyty hipoteczne TAB. 10 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 11 Usługi różne TAB. 12 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Starachowicach, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Młodzieżowy Standardowy Aktywny Senior 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 0 zł 6 zł 12 zł 3 zł 1.1) 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System SBI: dostęp do systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie tokena 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł użytkowanie tokena miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie drugiego i kolejnego identyfikatora /w przypadku autoryzacji SMS/ za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie tokena użytkowanego konsultacje u klienta za każdą rozpoczętą godzinę 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 3.2 Usługa SMS: opłata za powiadomienie SMS po zmianie salda rachunku każdy SMS 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za przelew w Systemie SBI 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 1,50 zł 2,0 zł 0 zł 1,50 zł w Systemie SBI 0,90 zł 0,90 zł 0 zł 0,90 zł za przelew na cele organizacji użytku zł 0 zł 0 zł 0 zł publicznego 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 4), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 5) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zlecenie poszukiwania przekazu w 6.2 obrocie dewizowym/ postępowanie 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł za zlecenie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8) 6.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA 5) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7)9) 6.4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 10) : w trybie pilnym 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny Pakiet Senior 6.5 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł innej walucie wymienialnej 6.7 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wykonanie przekazu 6.8 Opłata NON-STP 12) 40 zł 40 zł 40 z 40 zł 7. Zlecenie stałe 7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za zlecenie w Systemie SBI 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 Realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł 0 zł 2 zł w Systemie SBI za zlecenie 0,90 zł 0,90 zł 0 zł 0,90 zł 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.4 Odrzucenie polecenia zapłaty 1,50 zł 2,0 zł 2 zł 1,50 zł 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana 9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 Wydanie duplikatu karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 9.3 Użytkowanie karty 13) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.4 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.5 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.6 Zastrzeżenie karty 14 zł 14 zł 14zł 14 zł 9.7 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.8 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zgodnie z zawartymi umowami 14) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących 2% min. 10 2% min. 10 2% min. 10 2% min. 10 kartę za granicą zł zł zł zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za 2% min10 2% min10 zł 2% min10 zł granicą zł 2% min10 zł w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł zł zł 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Młodzieżowy Standardowy Aktywny Senior 9.9 Sprawdzanie salda w bankomacie 15) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.10 Powtórne generowanie i wysyłka 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł PIN na wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.11 numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.12 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.13 Czasowe 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł zablokowanie/odblokowanie karty 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł potwierdzenia realizacji przekazu 10.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł częściej niż raz w miesiącu na za przesyłkę życzenie Klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 3 zł max zł max zł max. 3 zł max za każdy miesiąc roku bieżącego zł za cały rok zł za cały za zł za cały za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 5 zł max. 30 zł za cały rok rok 5 zł max. 30 zł za cały rok cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok rok 5 zł max. 30 zł za cały rok za dokument za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za czek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 14.2 z innymi bankami 15. Potwierdzenie wykonania blokady 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł środków Realizacja czeku gotówkowego 16. jednostkach Banku oraz w grupie BPS 16) 17. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 18. Wydanie blankietów czekowych za czek 0.90 zł 0.90 zł 0.90 zł 0.90 zł 19. Zamknięcie Pakietu w ciągu 30 dni od otwarcia 20. Realizacja tytułu wykonawczego 0.30 % 0.30 % 0.30 % 0.30 % za każdą lub dokumentu mającego moc min 5 zł min 5 zł min 5 zł min 5 zł wyegzekwowaną takiego tytułu z rachunku max 100 zł max 100 zł max 100 zł max 100 zł kwotę bankowego 6

7 1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 1.1) Brak opłaty przez 12 miesięcy od daty otwarcia. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 5) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 6) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 7) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 13) Za użytkowanie drugiej i kolejnej karty wydanej do rachunku pobierana jest opłata w wysokości 2 zł/ miesięcznie za każdą kartę. 14) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 15) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 16) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Lp. 1. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy Oplata za prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 0 zł 4. Przelewy krajowe przelew wewnętrzny w placówce Banku przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew za przelew 0 zł 2 zł 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 4.3 na cele organizacji użytku publicznego 0 zł 4.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 5. Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 0 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 4), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 5) 15zł przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 6.2 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie za zlecenie 80 zł Klienta 8) 6.3 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA 5) 15zł przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7)9) 6.4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 10) : w trybie pilnym 100 zł w trybie przyspieszonym 80 zł Zmiany/korekty/odwołania 6.5 zrealizowanego przekazu, 80 zł wykonane na zlecenie Klienta 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w 60 zł innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w 90 zł innej walucie wymienialnej 6.7 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 6.8 Opłata NON-STP 12) 40 zł 7. Zlecenie stałe 7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 7.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia 0 zł za zlecenie stałego: 7.3 Realizacja zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie 2 zł w Systemie SBI za zlecenie 0,90 zł 8. Polecenie zapłaty 8.1 rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 8.2 modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 8.3 realizacja z rachunku Posiadacza 0 zł 8.4 odrzucenie polecenia zapłaty 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny odbierany w jednostce Banku za wyciąg 0 zł 9.2 sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia za dokument 3 zł 8

9 za czek 0 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 9.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 3 zł częściej niż raz w miesiącu na za przesyłkę życzenie Klienta 5 zł sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł max. za cały rok 10.2 za każdy miesiąc roku za dokument poprzedniego 5 zł max. 30 zł za cały rok Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 11. rachunku w sprawie przeznaczenia za dokument środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 10 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 0 zł 13.2 z innymi bankami Realizacja czeku gotówkowego w 14. jednostkach Banku oraz w grupie BPS 13) 15. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 16. Wydanie blankietów czekowych za czek 0.90 zł 17. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 18. Zamknięcie rachunku w ciągu dni od otwarcia Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdą wyegzekwowaną kwotę 0.30 % min 5 zł max 100 zł 1) Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 5) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 6) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; 9

10 - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 7) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 13) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3 zł 3. Telefoniczna usługa na hasło 1) miesięcznie 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego/miesiąc kalendarzowy/ 2): pierwsza wypłata od 0 zł kolejna wypłata od 0,5% min. 0.5 zł Wypłata gotówkowa 2) od - 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 3) za przelew 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3) za przelew 3 zł 1.50 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce za przelew Banku 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 4), otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy SEPA 5) przelewy regulowane 6) - - polecenie wypłaty 7) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA - Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 8) za zlecenie Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO przelewy SEPA 5) przelewy regulowane 6) polecenie wypłaty 7) 9) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 10) : w trybie pilnym w trybie przyspieszonym - - Zmiany/korekty/odwołania 6.5 zrealizowanego przekazu, - - wykonane na zlecenie Klienta 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących, pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej przy kwotach przekraczających EUR 5000 lub jej równowartość w innej walucie - - wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Opłata NON-STP 12) Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 wyciąg miesięczny odbierany - za wyciąg - w jednostce Banku sporządzenie kopii wyciągu/ 7.2 dowodu księgowego/ 3 zł za dokument 3 zł potwierdzenia realizacji przekazu 7.3 wysłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu częściej niż raz w miesiącu na za przesyłkę życzenie Klienta sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku 3 zł max. 3 zł max. 8.1 bieżącego za cały rok za cały rok za dokument za każdy miesiąc roku 5 zł max. 30 zł 5 zł max. 30 zł 8.2 poprzedniego za cały rok za cały rok Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 9. rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 10. Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 10 zł 10 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 0 zł 0 zł 11

12 Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunek oszczędnościowy MAXefekt Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/SKO 11.2 z innymi bankami 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 13. Wydanie blankietów czekowych za czek zł 14. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 5 zł 5 zł 15. Zamknięcie rachunku 0 zł 0 zł 16. Realizacja tytułu 0.30 % 0.30 % za każdą wykonawczego lub dokumentu min 5 zł min 5 zł wyegzekwowaną mającego moc takiego tytułu z max 100 zł max 100 zł kwotę rachunku bankowego 1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Przekaz o obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 5) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 6) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 7) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 12

13 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w PLN 1. Otwarcie rachunku lokaty 0 zł 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 0 zł 3. Telefoniczna usługa na hasło 1) miesięcznie 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 5 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 6. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 6.1 za każdy miesiąc bieżącego roku 3 zł 6.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Zmiana lub odwołanie dyspozycji(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument za dokument za dokument max. za cały rok 3 zł max. za cały rok rachunku na wypadek jego śmierci Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę 10 zł 9.1 z Bankiem 0 zł 9.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady zł środków 1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 13

14 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte do dnia r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 1) od 0.1% wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt ODNAWIALNY od 2.2 Limit w POL-KONCIE od 2.3 Kredyt GOTÓWKA: 1.5% 1.5% Kredyt gotówkowy JESIENNY z dodatkowym zabezpieczeniem od 4% w formie ubezpieczenia na życie Kredyt gotówkowy do 12 m-cy od 1.5% Kredyty gotówkowe powyżej 12 m-cy od 2% min Kredyty dla klientów SEKTORA FINANSOWEGO od 0.5% min.20zł Kredyty gotówkowe z UBEZPIECZENIEM od 2% min. 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5. Podwyższenie od podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) 10 zł 1) Prowizja przygotowawcza pobierana jest w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji. 14

15 TAB. 6 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 1) od 0.1% wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 4% kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 2 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia/ z ubezpieczeniem od 2 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia/ z ubezpieczeniem od 2 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5. Podwyższenie od podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) 10 zł 1) prowizja przygotowawcza pobierana jest w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu; 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 3) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 4) w przypadku kredytów powyżej , 00 zł, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona z 2% do 1,50 %; 15

16 TAB. 7 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r. do r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od 0.1% wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 4% kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 2 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt do 36 m-cy z ubezpieczeniem od 2,50 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia od 3 % kredyt od 37 m-cy z ubezpieczeniem od 2,50 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5. Podwyższenie od podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) 10 zł 1) prowizja przygotowawcza pobierana jest w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu; 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 1) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 2) w przypadku kredytów powyżej , 00 zł, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona maksymalnie o 0,50 %; 16

17 TAB. 8 Kredyty gotówkowe (umowy zawarte od dnia r.) Lp. Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od 0.1% wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt odnawialny w ROR od 2.2 Kredyt Gotówka : 1.5% kredyt do 12 m-cy bez ubezpieczenia od 5 % kredyt do 12 m-cy z ubezpieczeniem od 4 % kredyt do 24 m-cy bez ubezpieczenia od 4 % kredyt do 24 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % kredyt do 36 m-cy bez ubezpieczenia od 4 % kredyt do 36 m-cy z ubezpieczeniem od 3,50 % kredyt od 37 m-cy bez ubezpieczenia od 3,50 % kredyt od 37 m-cy z ubezpieczeniem od 3 % 2.3 Kredyty dla klientów sektora finansowego od 0.5% min.20zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od wcześniejszej 0% spłaty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5. Podwyższenie od podwyższenia 1% 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 7. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 25 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) 10 zł 1) prowizja przygotowawcza pobierana jest w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu; 2) kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu; 3) za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego itp. nie pobiera się prowizji; 4) w przypadku kredytów powyżej , 00 zł, z terminem spłaty powyżej 36 m-cy prowizja może zostać obniżona maksymalnie o 0,50 %; 17

18 TAB.9 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usługi (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza od wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu MÓJ DOM 0.1% max. 150 zł 2.1 Dla posiadaczy rachunku POL-Konto od 1.00% - 2% 2.2 Dla pozostałych Klientów od 1.25% - 2% 3. Udzielenie kredytu: HIPOTECZNY, KONSOLIDACYJNY od 2% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 100 zł 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 10 zł 8. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 9. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 12. Wysłanie upomnień /wezwań do zapłaty 1) 25 zł 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 10 zł 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. TAB.10 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 1.1 Kredyt z dotacją na zakup KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 1.2 Kredyt z premią TREMOMODERNIZACYJNĄ remontową lub kompensacyjną od wnioskowanej od wnioskowanej 1.3 Kredyt preferencyjny z dopłatą odsetek przez ARiMR od wnioskowanej 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 2.2 Kredyt z premią TERMOMODERNIZACYJNĄ remontową lub kompensacyjną od 0.1% min. 0.1% min. 0.1% min. 5 % 2% 18

19 2.3 Kredyt preferencyjny z dopłatą odsetek przez ARiMR od 1 % 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 4. Podwyższenie od 1% podwyższenia 5. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 9. Wysłanie upomnień/wezwań/ do zapłaty 1) 25zł 10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) 10 zł 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB.11 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10 zł 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 3. Wydanie zaświadczenia o numerze rachunku bankowego i stanie środków 5 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 1) 10 zł lub na zasadach wzajemności 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 25 zł 6. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 7. Przechowywanie depozytu 2) : 7.1 duplikatów kluczy miesięcznie od 7.2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów dokumentu 7.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości dokumentu 1% min. 5 zł max. 100zł 7.4 innych rzeczy ruchomych za depozyt 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 19

20 TAB.12 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 0 zł 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku % min. 3 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych, za wyjątkiem wpłat na cele organizacji pożytku publicznego 0.7 % min. 3 zł max. 300zł 1.4 organizacji użytku publicznego prowadzone w innych bankach krajowych 0 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 20

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 05-03-2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2015 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo