Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE... 4 I. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH...4 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-Konto...4 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...5 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ...6 V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ...6 VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I PKZP...6 VII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Konto EFEKT...6 VIII. RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE...7 Rozdział II. KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE... 9 I. KREDYTY KONSUMENCKIE...9 II. KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM...9 III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY...9 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH...10 PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY I. KREDYT MIESZKANIOWY UDZIELANY W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM 10 Rozdział III. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto I.KARTY PŁATNICZE...10 Rozdział IV. INNE USŁUGI I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Opłaty z tytułu świadczenia usług pobierane za okresy miesięczne naliczane są proporcjonalnie do okresu umożliwienia korzystania z usługi (wynikającego z umowy) w danym miesiącu. Do naliczenia opłaty przyjmuje się faktyczną liczbę dni danego miesiąca. Opłaty pobierane z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach, z 0,5% wyjątkiem: min. zł 2,40 max. zł 150,00 a) wpłaty na ZUS i Urząd Skarbowy-od każdej wpłaty 3,50 zł b) wpłaty za energię elektryczną 1,00 zł c) wpłaty na Zakład Gazowniczy 2,00 zł d) wpłaty za usługi telekomunikacyjne telefony stacjonarne Orange 1,50 zł e) wpłaty na KRUS 2,00 zł f) wpłaty za śmieci i wodę 1,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w banku prowadzącym ten rachunek, za wyjątkiem: 4 0,4% min. zł 2,40 max. zł 150,00 a) wszystkie wpłaty na rzecz Miasta Bobowa b) wpłaty za śmieci 1,00 c) wpłaty na rachunki oszczędnościowe d) spłaty kredytów i odsetek II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL-Konto POL- Konto POL- Konto Student POL-Konto Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Uwaga: Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 6,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce BS: 4.1. sporządzenie zastępczego dowodu wypłaty (zamiast czeku) 0,50 zł 5. Przelew na rachunek: 5.1. w placówkach własnych 5.2. w innych bankach, z wyjątkiem ZUS 1,50 zł 5.3. ZUS i Urząd Skarbowy 3,00 zł 5.4. w systemie bankowości internetowej ebanknet a) w placówkach własnych banku - b) w innych bankach 1,00 zł - 6. Zlecenie stałe: a) przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego b) modyfikacja zlecenia stałego c) realizacja zlecenia stałego na rachunek w placówkach własnych banku 1,50 zł d) realizacja zlecenia stałego na rachunki w innych bankach 2,00 zł 6.1. realizacja dyspozycji spłaty kredytu w tutejszym banku na podstawie udzielonego bankowi pełnomocnictwa 7. Polecenie zapłaty: 7.1. realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,50 zł 2,00 zł 7.2. przyjęcie lub odwołanie zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 8. System bankowości Internetowej ebanknet: 8.1. aktywacja usługi ebanknet abonament miesięczny za korzystanie zablokowanie/odblokowanie dostępu do rachunku 5,00 zł wydanie listy haseł jednorazowych 5,00 zł aktywacja usługi przesyłania kodów autoryzacyjnych za pomocą SMS wysłanie SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym przelewu 0.20 zł powiadomienie SMS 0,35 zł aktywacja listy haseł na życzenie klienta - 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu

5 b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 3,00 zł 9.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym 15,00 zł 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 10. telefonicznie na hasło opłata miesięczna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa. 11. Realizacja czeku gotówkowego: 11. w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich 1. jednostkach organizacyjnych 11. Potwierdzenie czeku od każdego czeku Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet Inkaso czeku Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 13. Sporządzenie przez bank dokumentu (noty) dotyczącego spłaty zaległych wierzytelności banku z tytułu udzielonych kredytów Uwaga: opłatę pobiera się jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 3 dni robocze. 14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 5 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 5,00 zł 1,00 zł 6,00 zł 15,00 zł 3,00 zł III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki nowej zamiast utraconej 3. Umorzenie utraconej książeczki 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 6.1. jednostkach organizacyjnych Banku 6.2. innych bankach, które zawarły porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda b) ze sprawdzeniem salda 5,00 zł 7. Przelew na rachunek: 7.1. w Banku 7.2. w innych bankach 1,50 zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 11. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności 15,00 zł 12. Likwidacja książeczki Uwaga: w przypadku gdy stan środków na rachunku jest niższy niż, należna opłata jest równa kwocie tych środków. 13. Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki lub numeru książeczki 14. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej

6 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Likwidacja książeczki 6. Za wydanie fotokopii unieważnionej książeczki terminowej 3,00 zł V. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek a) w banku b) w innych bankach 3,00 zł VI. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RAD RODZICÓW I PKZP 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 3,00 zł VII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Konto EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego): a) pierwsza wypłata b) kolejne wypłaty 6

7 VIII. RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE 1. Otwarcie rachunku walutowego oszczędnościowego płatnego na każde żądanie 2. Prowadzenie rachunku walutowego oszczędnościowego płatnego na każde żądanie 3. Otwarcie walutowego rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej 4. Prowadzenie walutowego rachunku oszczędnościowej lokaty terminowej 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy oszczędnościowy płatny na każde żądanie 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego oszczędnościowego płatnego na każde żądanie 7. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy oszczędnościowej lokaty terminowej 8. Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego i oszczędnościowej lokaty terminowej Uwaga: opłaty pobiera się za: a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata 0,20% pobierana z konta Klienta następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 9. Przelew wewnętrzny z rachunku walutowego: a) oszczędnościowego płatnego na każde żądanie 1,00 zł b) oszczędnościowej lokaty terminowej 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: telefonicznie na hasło - opłata miesięczna 1,00 zł przekazywane w formie komunikatu SMS opłata za każdy wysłany SMS Uwaga: opłatę pobiera się miesięcznie, zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank. 0,35 zł 11. Skup i sprzedaż walut obcych 12. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane 20,00 zł c) polecenia wypłaty 20,00 zł niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 17, w przypadku opcji kosztowej OUR 13. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 14. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym a) z datą waluty dziś dla zleceń w EUR, USD i GBP 90,00 zł b) z datą waluty jutro dla zleceń w EUR, USD i GBP 60,00 zł c) z datą waluty jutro dla zleceń w PLN 60,00 zł 15. Brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (Opłata Non- STP ) 16. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 12 30,00 zł opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 12 c) 20,00 zł 17. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 18. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 19. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalnorentowe 7 50,00 zł 85,00 zł + koszty banków trzecich

8 a) przelewy SEPA 15,00 zł b) przelewy regulowane 20,00 zł c) polecenia wypłaty 20,00 zł 20. Brak w treści polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (Opłata Non- STP ) 30,00 zł opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 19 c) 21. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 85,00 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Spółdzielczego w Grybowie. 22. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 85,00 zł + koszty banków trzecich 23. Inkaso czeków Uwaga: w przypadku przedłożenia kilku czeków opłatę pobiera się od łącznej kwoty asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 24. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od 0,25% min. 20,00 zł max. 300,00 50,00 zł + koszty banków trzecich podawcy czeku 25. Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków 50,00 zł + koszty banków trzecich 26. Odwołanie zastrzeżeń utraconych czeków 20,00 zł + koszty banków trzecich 27. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 27.1 czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajach Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach 10,00 EUR za jeden czek czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Anglii 4,00 GBP za jeden czek 27.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej 3,00 USD za jeden czek niż jednego czeku 27.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15,00 AUD za jeden czek 27.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50,00 DKK za jeden czek. 28. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 15,00 zł *Przekaz w obrocie dewizowym: 1. Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. **Polecenie wypłaty: 2. Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). ***Przelew regulowany: 3. Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ****Przelew SEPA: 4. Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej *****Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry 5. Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 8

9 Rozdział II. KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE I. KREDYTY KONSUMENCKIE 1. Prowizja za udzielenie kredytu: 1.1 Limit debetowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za 4,00 zł każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy 1.2 Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w banku(od kwoty przyznanego kredytu). 2,00 % min. 25,00 zł Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 1.3 Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy 2,00 % min. 25,00 zł dotychczasową, a nową wysokością kredytu) 1.4 Kredyt gotówkowy Dobry Kredyt 5,00% 1.5 Kredyt gotówkowy Cztery Pory Roku 4,90% min. 25,00 zł 1.6 Kredyt gotówkowy dla pracowników JST i BS 3,50% min. 25,00 zł 2. Prowizja za prolongatę kredytu od kwoty prolongowanej 1,00% nie mniej niż 3. Zmiana postanowień umowy kredytu dokonywana na wniosek Klienta za wyjątkiem : 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek). 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 50,00 zł II. KREDYT HIPOTECZNY MÓJ DOM 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 100,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,30% min. 50,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 4. Prowizja za prolongatę kredytu od kwoty prolongowanej 1,00% nie mniej niż 5. Zmiana postanowień umowy kredytu dokonywana na wniosek Klienta za wyjątkiem : 50,00 zł 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek). 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 6. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 7. Złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł Kredytobiorcy 8. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 9. Prowizja za wcześniejszą spłatę 0,00% III. UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 100,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu 2,00% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,30% min. 50,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 4. Prowizja za prolongatę kredytu od kwoty prolongowanej 1,00% nie mniej niż 5. Zmiana postanowień umowy kredytu dokonywana na wniosek Klienta za wyjątkiem : 50,00 zł 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek). 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu 9

10 - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 6. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 7. Złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł Kredytobiorcy 8. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 9. Prowizja za wcześniejszą spłatę 0,00% IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu 0,00 zł 2. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia o wysokości zadłużenia oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 3. Za wydanie odpisu umowy kredytu 4. Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty, pisma wypowiadającego umowę o kredyt oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego monitu 6. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania (po rozwiązaniu, 1,00% nie mniej niż 50,00 zł wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy) od kwoty objętej ugodą 7. Wydanie zaświadczenie o warunkach kredytowania. 8. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Klienta PRODUKT WYCOFANY Z OFERTY I. KREDYT MIESZKANIOWY UDZIELANY W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 1,00% nie mniej niż kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 2. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywana na wniosek Klienta za wyjątkiem : 50,00 zł 1. Prolongowania terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę transzy kredytu - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 3. Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 4. Złożenie przez Bank wniosku o wpis hipoteki na koszt 300,00 zł Kredytobiorcy 5. Prowizja za wcześniejszą spłatę 0,00% Rozdział III. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto I.KARTY PŁATNICZE Visa Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty: a) POL-Konto b) POL-Konto Student c) POL-Konto Junior 2. Wznowienie karty oraz wydanie nowej w miejsce zastrzeżonej: a) POL-Konto b) POL-Konto Student c) POL-Konto Junior 3. Opłata miesięczna za obsługę karty od każdej karty wydanej do rachunku: 10

11 Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym karta została odebrana. a) POL-Konto 3,00 zł lub 0,00 zł jeżeli transakcje bezgotówkowe ( w punktach handlowych lub przez Internet) kartą Visa Classic Debetowa wyniosły co najmniej 400,00 zł w danym m-cu b) POL-Konto Student 0,50 zł c) POL-Konto Junior 4. Wydanie duplikatu karty, Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 8,00 zł 5. Płatność kartą: a) w punktach handlowo usługowych 1) b) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min.3,00 zł 6. Wypłata gotówki: a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. b) w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł c) w bankomatach za granicą od kwoty transakcji 2,00% min. d) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. e) w punktach akceptujących kartę w kraju f) w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% min. g) w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomatach 2) 1,00 zł 8. Rozpatrzenie reklamacji 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany 10. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 13. Zastrzeżenie karty: a) POL-Konto 25,00 zł b) POL-Konto Student 25,00 zł c) POL-Konto Junior 14. Cash back 2,00 zł 1) Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. Rozdział IV. INNE USŁUGI I. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 1. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu : 1) przyjęcie tytułu egzekucyjnego do realizacji oraz rejestracja w systemie (opłatę pobiera się z chwilą wpływu tytułu wykonawczego do Banku), 2) za przekazanie środków do organu egzekucyjnego od każdej przekazanej kwoty. Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika ,00 zł 2. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości: a) dla Klientów Banku Spółdzielczego w Grybowie 20,00 zł b) dla osób nie będących klientami BS w Grybowie 20,00 zł + VAT 3. Sporządzenie dowodu wypłaty z rachunku (zamiast czeku) 0,50 zł 4. Wydanie zaświadczenia (dotyczącego czynności bankowych) 15,00 zł

12 12

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo