Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik, styczeń 2014 r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. 2 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (założonych do dnia r.)... 5 TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 5 TAB. 4 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych... 5 OSZCZĘDNOŚCI... 6 TAB. 5 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową (założone do dnia r.)... 6 TAB. 6 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych... 6 TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... 6 KARTY BANKOWE... 6 TAB. 8 Karty płatnicze... 6 TAB. 9 Karty kredytowe... 7 KREDYTY... 7 TAB. 10 Kredyty gotówkowe... 7 TAB. 11 Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe... 8 TAB. 12 Kredyty pozostałe... 8 INNE USŁUGI... 9 TAB. 13 Czeki w obrocie dewizowym... 9 TAB. 14 Przekaz w obrocie dewizowym... 9 TAB. 15 Usługi różne TAB. 16 Czynności kasowe w złotych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Strona 2 z 11

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku BSZK dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku BSZK, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transkcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 3 z 11

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL-Konto POL-Konto POL-Konto POL-Konto SKO/Rady Junior PKZP Rodziców 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 2 zł 1 zł 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 1 zł Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku Zlecenie stałe na rachunek: 8.1 w Banku 8.2 w innym banku krajowym 2) w ramach programu ubezpieczeniowego PZU Życie S.A. dla - 1 zł 1 zł posiadaczy kont w Banku za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1 zł w banku za granicą 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł pozostałe 2,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 9. Polecenie zapłaty: 9.1 realizacja z rachunku dłużnika 3) 1 zł 0,5 0,5 0,5 za zlecenie 9.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 1 zł 1 zł 1 zł 10. System Bankowości Internetowej: 10.1 aktywacja usługi korzystanie z usługi miesięcznie 3 zł 3 zł wydanie tokena wydanie dodatkowego tokena, nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI przed upływem 12 miesięcy 11. Wyciąg z rachunku bankowego: 11.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 11.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 4) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za przesyłkę listem poleconym sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12. duplikat wyciągu/sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za wyciąg/za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 5) 2 zł 2 zł przekazywane w formie komunikatu SMS (automatycznie) miesięcznie 2 zł 1 zł 1 zł 1 zł 13.3 przekazywane w formie komunikatu SMS (na żądanie Klienta) 3 zł 2 zł 2 zł 2 zł 14. Dopuszczalny debet 14.1 rozpatrzenie wniosku o Dopuszczalny debet - prowizja od przygotowawcza wnioskowanej kwoty udzielenie Dopuszczalnego debetu uruchomienie Dopuszczalnego debetu na rachunek w innym od kwoty banku krajowym debetu spłata całości lub części Dopuszczalnego debetu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty podwyższenie kwoty Dopuszczalnego debetu od kwoty podwyższenia zmiana innych postanowień Umowy Dopuszczalnego debetu na wniosek Posiadacza rachunku za aneks 25 zł wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku 25 zł wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty 7) inne czynności związane z Dopuszczalnym debetem na wniosek Posiadacza rachunku 8) według kosztów rzeczywistych ) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 3) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. Zawiesza się pobieranie opłaty do dnia r. 4) Na życzenie Klienta. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 7) Kwota płatna przez Posiadacza rachunku za każdy wysłany monit/wezwanie do Posiadacza rachunku, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia Dopuszczalnego debetu. 8) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. Strona 4 z 11

5 TAB. 2 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (założonych do dnia r.) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 3 zł 6. Wydanie blankietów czeków za czek 0,6 zł 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 2) 5 zł 8. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 10. Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Na życzenie Klienta. TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 5 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku oraz w Grupie BPS 1) 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku 6.2. w innych bankach 3 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 3) od usługi wg kosztów rzeczywistych 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w 1 jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab.15. TAB. 4 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 2 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 3 za cały rok 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 1 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 15 zł 7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 5 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 5 zł Strona 5 z 11

6 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 5 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową (założone do dnia r.) 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 3 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 1) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 2 8. Likwidacja książeczki 1) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata Zgodnie z Tab. 15). TAB. 6 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 3 zł TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 2 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 3 za cały rok 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 1 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 15 zł 7. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 5 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 5 zł KARTY BANKOWE TAB. 8 Karty debetowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa/VISA PayWaye/karta niespersonalizowana/mastercard Paypass 1. Wydanie karty debetowej Jednorazowo 5 zł 1.1 Wydanie karty debetowej dla Posiadacza PO-Konta Junior Jednorazowo 2. Wznowienie karty debetowej 5 zł 2.1 Wznowienie karty debetowej dla Posiadacza POL-Konta Junior 3. Użytkowanie karty 1) miesięcznie 4. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 5. Wypłaty gotówkowe: 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 2) 5.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł Strona 6 z 11

7 5.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 5.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 3) od transakcji 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 9. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 11. Cash back od transakcji 1 zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. TAB. 9 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka BPS Visa Credit Visa Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 3.1 mniej niż zł co najmniej rocznie 3.3 mniej niż co najmniej Wydanie dodatkowej karty 5. Obsługa dodatkowej karty 25 zł 6. Wydanie duplikatu karty 25 zł 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 10. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3 % 3 % 11.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł od transakcji 3 % 3 % 11.2 za granicą min. 1 min Przelew z karty 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 13. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących od transakcji taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 18. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 2 2 miesięcznie od 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie rozliczeniowego kwoty salda 3% 3% końcowego okresu min. 4 min. 4 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. KREDYTY TAB. 10 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Samochodowy: od wnioskowanej kwoty 0 % Strona 7 z 11

8 2.1.2 dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku 3,5% min. 25 zł dla pozostałych Klientów od kwoty kredytu 4 % min. 25 zł 2.2 Kredyt Odnawialny 1) 1,5% od kwoty kredytu min. 25 zł 2.3 Kredyt Szybka gotówka bis od kwoty kredytu 5 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2) od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 2 6. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego od kwoty podwyższenia 1,5% min 25 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 25 zł 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 25 zł 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB. 11 Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 0 % 2. Udzielenie kredytu Dom/Kredyt Hipoteczny 2.2 dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku od 2,5% 2.3 dla pozostałych Klientów kwoty kredytu 3 % 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) od 0,5% min 100 kwoty kredytu zł,max Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty 0% wcześniejszej spłaty 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty 2 prolongowanej 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 25 zł 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (dotyczy KW w formie papierowej) 75 zł 10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB. 12 Kredyty pozostałe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku 4) 2,5% min. 25 zł od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 3% min. 25 zł 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0% Strona 8 z 11

9 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 2 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 25 zł 7. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 25 zł 8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1 9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 4) Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego dla pracowników instytucji finansowych i osób wykonujących wolny zawód, posiadających rachunek w Banku, wynosi 0%. INNE USŁUGI TAB. 13 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Inkaso czeków 1) od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 0,25% min. 2, max koszty rzeczywiste banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 3.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 3.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 3.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 3.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 3.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 2) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 14 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min.2, max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 75 zł wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.2 przelewy regulowane 3) 3 od transakcji 4.3 polecenia wypłaty 4)7) 0,25% min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 75 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej od transakcji walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 1 Strona 9 z 11

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 9. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji Opłata Non-STP 10) od transakcji 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 15 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 1 lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) wzajemności 4. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 4.1 krajowego 5 zł za stronę 4.2 zagranicznego 1 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 7. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 4 + koszty rzeczywiste 8. Przechowywanie depozytu 3) : 8.1 duplikatów kluczy miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych dokumentu 2 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 16 Czynności kasowe w złotych 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku od transakcji 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku: oprocentowane 2) 0,5% min. 2,4, max. 20 od transakcji nieoprocentowane 2) 0,2% min. 2,4, max prowadzone w innych bankach krajowych: 5) wpłat na rachunek Orange Polska S.A. z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne 1, wpłat na rachunek Zakładu Energetycznego z tytułu opłat za energię elektryczną 3) 2 zł wpłat na rachunek Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia Capital z tytułu składek z tytułu zawarcia od transakcji umowy ubezpieczenia: Życie Komfort, Życie Plus Klienta Banku, Concordia DOM pozostałe 4) 0,5% min. 2,4 max. Strona 10 z 11

11 20 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3.1 do 10 szt. od transakcji 3.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 3 zł 1) jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2) dla wspólnot mieszkaniowych minimalna stawka wynosi 2 zł 3) dotyczy oddziału: Stalowa Wola. 4) w Oddziale Stalowa Wola stawka wynosi: do 50 2,4 do zł do zł powyżej 200 0,3 % nie więcej niż 20 5) w ekspozyturze w Polichnie ( Oddział Szastarka ) opłata od wszystkich wpłat wynosi do 20 1 zł powyżej % Strona 11 z 11