Bank Spółdzielczy w Głogówku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Głogówku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla rolników Głogówek, sierpień 2013

2 Spis treści:... 1 SPIS TREŚCI:... 2 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 KARTY BANKOWE... 6 TAB. 4 KARTY PŁATNICZE... 6 KREDYTY... 6 TAB. 5 KREDYTY, WEKSLE I GWARANCJE BANKOWE... 6 OPERACJE DEWIZOWE... 7 TAB. 6 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM... 7 INNE USŁUGI... 8 TAB. 7 WRZUTNIA... 8 TAB. 8 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych banku Spółdzielczego dla rolników zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Banku Spółdzielczym w Głogówku, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawarta umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia moga wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. 1. Otwarcie rachunku w złotych 1.1 bieżącego 1.2 pomocniczego 15 zł 2. Prowadzenie rachunku 1 : 2.1 bieżącego 9 zł 2.2 pomocniczego: miesięcznie 2.3 prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku bieżącego 9 zł 2.4 prowadzonego jako jedyny rachunek Klienta 9 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa: do 5 tys. zł powyżej 5 tys. zł 2 od kwoty (suma wszystkich wypłat gotówkowych w danym 0,1% max Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie od transakcji Od nieawizowanych wypłat gotówkowych od transakcji 2 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w placówce Banku 1 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 1 zł 8.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet 1 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w placówce Banku 3,5 zł 9.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 1 zł 9.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet 2 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew System bankowości internetowej ebanknet 11.1 dostęp do systemu miesięcznie 11.2 lista haseł jednorazowych za każdą 11.3 zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku 11.4 przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 11.5 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 12. System bankowości elektronicznej HomeNet 12.1 dostęp do systemu miesięcznie Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS: 13.1 zmiana salda 2 zł 13.2 saldo na początek dnia 2 zł miesięcznie 13.3 wpływ na rachunek 2 zł 13.4 informacje o debecie 2 zł 14. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku telefonicznie za pomocą BankNetPhone miesięcznie 15. Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego 2 zł 15.1 realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku 2 zł 15.2 realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym za zlecenie 3 zł 15.3 zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 2 zł 16. Polecenie zapłaty: 16.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenia 1,5 zł 16.2 aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 17. Przyznanie dopuszczalnego debetu w rachunku od kwoty 0,5% min.1 Czeki krajowe: wydanie czeków gotówkowych za czek 1 zł dniu) 4

5 Lp inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia 2 1 Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku. 2 Wypłaty od kwoty 50 tys. zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00. TAB. 2 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych Lp. 1. Otwarcie rachunku 2 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 3. System bankowości internetowej ebanknet 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 3.2 zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku 3.3 przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 3.4 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 4. Wpłata gotówkowa od kwoty 5. Wypłata gotówkowa 1 Od kwoty 6. Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie Od nieawizowanych wypłat gotówkowych 2 8. Przelew na rachunek: 8.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew 1 zł 8.3 walutowy prowadzony w innym banku za przelew zgodnie z TAB.6 1 Wypłaty od kwoty 10 tys. euro należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej do godz. 9:00 TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Lp. 1. Wyciąg z konta bankowego: 2. odbierany w banku prowadzącym rachunek za wyciąg 3. Opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju za każdą listem poleconym przesyłkę 1 4. Odpis wyciągu za wyciąg 5 zł 5. Odpisu wyciągu wraz z załącznikami za wyciąg 3 6. Historia rachunku: 6.1 za rok bieżący za wydruk 5 zł 6.2 za lata poprzednie za każdy rok 1 7. Wydanie odpisów wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 8. Wydanie kserokopii umowy 2 9. Wydanie wszelkiego typu pism o charakterze zaświadczeń, informacji, za przyjęcia/realizacji polecenia przelewu itp. na wniosek klienta zaświadczenie Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z za monit 2 opłatą za prowadzenie rachunku 12. za każdą Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 0,5% tytułu 1 wyegzekwowaną min.15 zł max. 10 kwotę Dokonanie blokady środków na wniosek klienta z tytułu zabezpieczenia zawartych przez niego umów z innymi instytucjami w tym umów kredytowych Wykonanie szczególnych dyspozycji klienta zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z każdego salda określonej kwoty Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za za każdą blokadę od każdej dyspozycji od wykonanego telefonu zł 5

6 Lp. prowadzenie rachunku 16. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każde 5 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów zł podlegających zastrzeganiu za każde 18. Czynności niestandardowe za każdą 1 1 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty płatnicze Lp. Visa Classic Debetowa VISA Business Debetowa online online 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 2. Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku: Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku miesięcznie 2,4 2,4 4. Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji Transakcje bezgotówkowe od transakcji 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1 od transakcji 7.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 6 zł 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min.1 2% min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 7.7 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 5 zł 5 zł 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. KREDYTY TAB. 5 Kredyty, weksle i gwarancje bankowe Lp. 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1 2% od przyznanej kwoty Prowizja od przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do 2. oprocentowania udzielanego od dnia r. 1 1% od przyznanej kwoty co roku naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna Prowizja od kwoty zaangażowania w okresie kredytu preferencyjnego do 30 stycznia kolejnego 3. 1% z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielanego od dnia r. roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 5. Od kwoty przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym 2% 6. Za wydanie promesy kredytowej 5 7. Za wykonanie odpisu umowy kredytowej 2 6

7 Lp. 8. Za udzielenie gwarancji poręczenia 2 gwarantowanej 0,6% od kwoty lub poręczonej 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 9.1 do miesiąca od kwoty 1% min powyżej miesiąca której ulga dotyczy 1,5% min Za inne czynności wykonane na życzenie klienta związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu za monit Prowizja od wydanego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 12.1 kredyt do 50 tys.zł 0,1% 12.2 kredyt do 100 tys.zł od kwoty 0,2% 12.3 kredyt powyżej 100 tys.zł 0,3% 13. Wykreślenie hipoteki 35 zł 14. Skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojazd mechaniczny 25 zł Za wydane zaświadczenie o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenie, że klient nie figuruje jako dłużnik 16. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek klienta Za przejęcie długu kredytowego Od kwoty przejmowanej 1% min.10 1 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji przez kredytobiorcę z przyznanego kredytu dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości należnej bankowi prowizji 2 Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do postanowień umowy. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 6 Przekazy w obrocie dewizowym Lp. 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 1 od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3 od transakcji polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 2 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5 od transakcji 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 75 zł zlecenie Klienta 6 za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie standardowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 4.2 przelewy SEPA 2 15 zł 4.3 przelewy regulowane 3 od transakcji polecenia wypłaty 4, Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie niestandardowym 7 : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 5 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8 : od transakcji 5 8. Opłata Non-STP 9 od transakcji 3 9. Odwołanie (anulowanie) autoryzowanego zrealizowanego zlecenia płatniczego za zlecenie 10 + koszty banków trzecich 1 Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 7

8 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; koszty SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku: 3 Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB. 7 Wrzutnia Lp. 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni rocznie 2 TAB. 8 Czynności kasowe w złotych Lp. 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.1 prowadzone w Banku 1, 2 1 zł 1.2 prowadzone w innych bankach krajowych 2 od kwoty 0,5% min.4 zł promocja* 0,5% min.3,5 zł 1.3 Czystego Regionu tytułem opłaty za odbiór odpadów komunalnych od transakcji promocja**1,5 zł 2. Wymiana gotówki na inne nominały powyżej 10 sztuk 2 zł 3. Wypłata z konta zlecenia do wypłaty od kwoty 0,5% min.5 zł 4. Realizacja czeku obcego od kwoty 0,5% min.5 zł 1 Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rachunki oszczędnościowe i na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wspólnot mieszkaniowych. 2 Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. *promocja od do **promocja od do

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo