Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa 2015 r.

2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Pakiety... 4 TAB. 2 oszczędnościowo - rozliczeniowy... 7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe... 8 TAB. 4 Rachunki bankowe dla PKZP i SKO OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 6 Kredyty gotówkowe TAB. 7 Kredyty konsolidacyjny TAB. 8 Kredyty hipoteczne TAB. 9 Kredyty na zakup kolektorów słonecznych INNE USŁUGI TAB. 10 Ubezpieczenia TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 12 Usługi różne TAB. 13 Czynności kasowe w złotych TAB. 14 Produkty depozytowe w ofercie do dnia r TAB. 15 Produkty wycofane z oferty

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Limanowej dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Limanowej, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Junior Pakiet Student Pakiet Senior Pakiet Standard Pakiet Optimum - Aktywny 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 2,5 2,00/ 2) 6,00/ 2) 9,90/ 2) 2. Otwarcie rachunku 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet: dostęp do systemu wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych - dotyczy haseł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł jednorazowych Systemu ebanknet ilość darmowych haseł jednorazowych miesięcznie za pomocą SMS zbiorczo za każdy 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt opłata za hasła jednorazowe za pomocą SMS wysłany SMS poza limitem przez Bank 0,2 0,2 0,2 0,2 0, opłata za powiadomienie o zdarzeniach 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3.2 SMS Banking: aktywacja usługi miesięcznie ilość darmowych powiadomień SMS zbiorczo za każdy 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. w miesiącu kalendarzowym SMS wysłany opłata za powiadomienie SMS poza przez Bank 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 limitem zmiana zakresu usługi SMS Banking 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmiana numeru telefonu 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 4) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew w Systemie ebanknet 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku: złożone na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 za: energię elektryczną, telefon stacjonarny, telefon stacjonarny z usługą internetową, telefon komórkowy, za przelew 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 telewizję cyfrową, abonament RTV, gaz Pozostałe dyspozycje przelewu 3,5 3,5 3,5 3,5 3, W Systemie ebanknet 0,3 0,2 0,3 Przelew zewnętrzny w systemie 5.4 SORBNET - w placówce Banku wyższej lub równej za przelew Niższej niż Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany ,25% min polecenie wypłaty 5) zł, max. 30 0,25% min. 3, max. 30 0,25% min. 3, max. 30 0,25% min. 3, max. 30 0,25% min. 3, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 15 EUR 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł SEPA 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany ,10% min. 0,10% min. 0,10% min. 0,10% min. polecenia wypłaty z dyspozycją 0,10% min. 20 2, max. 2, max. 2, max. 2, max. dotyczącą kosztów BEN lub SHA zł, max Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na za zlecenie 0,15% min. 20 zł, max zł + koszty banków 0,15% min. 2, max. 10 banków 0,15% min. 2, max. 10 banków 0,15% min. 2, max. 10 banków 0,15% min. 2, max. 10 banków 4

5 Pakiet Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Junior Optimum - Student Senior Standard Aktywny zlecenie Klienta 6) trzecich trzecich trzecich trzecich trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 8) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich banków trzecich banków trzecich banków trzecich banków trzecich 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za zlecenie w Systemie ebanknet 7.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku: na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym Banku krajowym 1,5 1,5 1,5 1,5 7.4 Realizacja zlecenia stałego w systemie ebanknet na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym Banku krajowym 0,3 0,2 0,3 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 8.2 Przyjęcie modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Odmowa wykonania polecenia zapłaty 8.3 z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: za zlecenie w Banku 1,5 1,5 1,5 1,5 1, w innym Banku krajowym 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 8.4 realizacja z rachunku dłużnika 1,5 1,5 1,5 1,5 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard 9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej Wydanie/wznowienie pierwszej karty do rachunku Wydanie/wznowienie kolejnej karty do rachunku Wydanie duplikatu karty 9.2 Użytkowanie karty: miesięcznie 2,50/ 12) 2,00/ 13) 9.3 Transakcje bezgotówkowe 9.4 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 9) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min1 2% min w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 10) 9.6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 9.7 Zmiana danych Użytkownika karty 9.8 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty Wymiana karty Visa Classic Debetowa 9.9 na kartę zbliżeniową VisaPayWave lub kartę MasterCard i odwrotnie, przed upływem ważności wcześniej wydanej karty 9.10 Usługa biometrii - Finger Vein - 5

6 Pakiet Lp. Rodzaj usług (czynności) Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Junior Optimum - Student Senior Standard Aktywny 9.11 Usługa Cashback 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 11) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.3 wyciąg dzienny/ tygodniowy za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument przekazu 11) 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 2 5 zł max.2 5 zł max.2 5 zł max.2 5 zł max za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł max. 3 5 zł max.3 5 zł max.3 5 zł max.3 5 zł max Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15. Czeki 15.1 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15.2 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Inkaso czeku Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych, dowodu tożsamości lub innych dokumentów i dokonanie 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł zastrzeżenia 17. Realizacja czeku gotówkowego: 17.1 w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 17.2 w bankach stronach Porozumienia 0,50 % min. 0,50 % min. 0,50 % min. 0,50 % min. 0,50 % min. z dnia r. 2,.5 2,5 2,5 2,5 2,5 Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty 18. i upomnień z tytułu zaległych opłat za prowadzenie rachunku oraz z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku za każdy wysłany oszczędnościowo-rozliczeniowym, do monit 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 19. Likwidacja rachunku. 20. Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny i odwrotnie Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł wskazanym rachunkiem 14) 22. Zmiana karty wzorów podpisów 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 23. Zmiana Pakietu ) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie Pakietu za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty. 2) Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą., w przypadku gdy wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynoszą odpowiednio: a) dla Pakietu Senior - minimum PLN, b) dla Pakietu Standardowego - minimum PLN, c) dla Pakietu Optimum - minimum PLN. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6

7 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11) Na życzenie Klienta. 12) Opłata za użytkowanie karty wynosi, w przypadku gdy realizacja transakcji bezgotówkowych za pomocą karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wynosi min ) Opłata za użytkowanie karty wynosi, w przypadku gdy realizacja transakcji bezgotówkowych za pomocą karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wynosi min ) Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeżeli wiąże się to jednocześnie ze zmianą karty wzorów podpisów. TAB. 2 oszczędnościowo - rozliczeniowy Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowo - rozliczeniowy 1. Oplata za prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 6 zł 2. Otwarcie rachunku 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku na rzecz organizacji pożytku publicznego 1, za: energię elektryczną, telefon stacjonarny, telefon stacjonarny z usługą internetową, telefon komórkowy, telewizję cyfrową, za przelew 1,5 abonament RTV, gaz Pozostałe dyspozycje przelewu 3,5 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku wyższej lub równej za przelew niższej niż Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA 15 zł Regulowany polecenie wypłaty 3) 0,25% min. 3, max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 15 EUR 8 zł SEPA 15 zł Regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 2, max Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie banków trzecich 5.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 5 przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie 8 wymienialnej przy kwotach powyżej ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 6) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich 6. Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 6.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5 zł 6.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek: w Banku za zlecenie w innym banku krajowym 1,5 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3,5 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowo - rozliczeniowy 7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1,5 7.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: w Banku 1, w innym Banku krajowym 3,5 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 8.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 7) za wyciąg 5 zł 8.3 sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 7) za dokument 1 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł max. 2 za dokument 9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 3 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 10. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 13. Przekształcenie rachunku osobistego na rachunek wspólny i odwrotnie Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do 3 zł rozporządzania wskazanym rachunkiem 14) 15. Zmiana karty wzorów podpisów 3 zł 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 7) Na życzenie Klienta. TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy Ekstra-Konto IKE w walucie 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet: dostęp do systemu jeżeli klient nie posiada pakietu 2) 5 zł 5 zł 5 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 7 zł - 7 zł opłata za hasła jednorazowe za pomocą SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany 0,2-0,2 przez Bank opłata za powiadamianie o zdarzeniach 0,2-0,2 3.2 SMS Banking: aktywacja usługi opłata za powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,2-0,2 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowy oszczędnościowy oszczędnościowy Ekstra-Konto IKE w walucie zmiana zakresu usługi SMS Banking 2 zł - 2 zł zmiana numeru telefonu 2 zł - 2 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4) pierwsza wypłata od kwoty 5) - 11) kolejna wypłata od kwoty 1-11) 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku lub w systemie ebanknet pierwszy przelew za przelew 5) kolejny przelew za przelew Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku lub w systemie ebanknet Pierwszy przelew za przelew 5) - 3, Kolejny przelew za przelew 1-3,5 Przelew zewnętrzny 5.3 w systemie SORBNET - w placówce Banku 12) wyższej lub równej za przelew niższej niż Przelewy zagraniczne Realizacja przelewów w trybie standardowym: SEPA zł Regulowany polecenie wypłaty 6) 0,25% min. 3, - - max Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające zł równowartości 15 EUR SEPA zł Regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 0,10% min. 2, - - BEN lub SHA max. 10 0,15% min. 2, 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu - - max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie - - banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 9) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego - - przelewu, wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich 7. Zlecenia stałe: 7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 5 zł - 5 zł 7.2 modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie 5 zł - 5 zł w systemie ebanknet za zlecenie Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku lub systemie ebanknet pierwszy przelew za zlecenie 5) kolejny przelew za zlecenie 1-8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 10) za wyciąg 5 zł - 5 zł 8.3 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 10) za dokument Sporządzenie historii rachunku na wniosek 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Posiadacza: 9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument oszczędnościowy Ekstra-Konto 5 zł max. 2 5 zł max. 3 oszczędnościowy IKE 5 zł max. 2 5 zł max. 3 oszczędnościowy w walucie 5 zł max. 2 5 zł max Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych za dokument na rachunku na wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł 5 zł 5 zł 13. Zmiana karty wzorów podpisów 3 zł 3 zł 3 zł 1) W przypadku otwarcie rachunku oszczędnościowego w walucie bez wniesienia wpłaty na rachunek, pobiera się 15 zł dla każdej waluty. 2) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pakietów. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. 5) Opłata dotyczy wyłącznie jednej operacji w miesiącu bez względu na formę realizacji tj. wypłata gotówkowa, przelew wewnętrzny lub zewnętrzy, bądź zlecenie stałe w placówce banku lub poprzez bankowość elektroniczną. Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) Na życzenie Klienta. 11) W przypadku Rachunku oszczędnościowego w walucie, wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 5 max ) Jeżeli przelew w systemie SORBNET jest drugą operacja w miesiącu to dodatkowo zostanie pobrana opłata z pkt TAB. 4 Rachunki bankowe dla PKZP i SKO Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowy dla PKZP oszczędnościowy SKO Szkoły oszczędnościowy SKO Uczniów oszczędnościowy SKO Rady Rodziców 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet lub ecorponet: dostęp do systemu dla 2 użytkowników dostęp do systemu dla więcej niż 2 użytkowników 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych opłata za hasła jednorazowe za pomocą SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,2 0,2 0,2 0, opłata za powiadamianie o zdarzeniach 0,2 0,2 0,2 0,2 3.2 SMS Banking: aktywacja usługi opłata za powiadomienie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,2 0,2 0,2 0,

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) oszczędnościowy dla PKZP oszczędnościowy SKO Szkoły oszczędnościowy SKO Uczniów oszczędnościowy SKO Rady Rodziców zmiana zakresu usługi SMS Banking 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmiana numeru telefonu 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew w systemie ebanknet lub za przelew ecorponet 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 1,5 1,5 1,5 1, systemie ebanknet lub ecorponet za przelew 0,5 0,5 0,5 0,5 6. Zlecenia stałe w systemie ebanknet lub ecorponet 6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 6.2 modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 6.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek: w Banku za zlecenie W innym banku krajowym za zlecenie 0,5 0,5 0,5 0,5 7. Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 7.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Bank 2) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7.3 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia za dokument realizacji przekazu 2) 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 5 zł max. 2 5 zł max. 2 5 zł max. 2 5 zł max za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku 5 zł max. 3 5 zł max. 3 5 zł max. 3 5 zł max poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 9. w sprawie przeznaczenia środków za dokument zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 10.1 z Bankiem z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Zmiana karty wzorów podpisów 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. 2) Na życzenie Klienta

12 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 5 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 3.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3,5 3,5 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku wyższej lub równej za przelew niższej niż ) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej

13 KARTY BANKOWE TAB. 6 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie nowej karty: 1.1 VISA Credit 2. Wznowienie karty: 2.1 VISA Credit 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1) 3.1 VISA Credit mniej niż zł rocznie co najmniej Wydanie dodatkowej karty 4.1 VISA Credit 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 VISA Credit, 6. Wydanie duplikatu karty 6.1 VISA Credit, 7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty - Transakcje bezgotówkowe: 1) 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 11.1 w kraju 11.2 za granicą 12. Przelew z karty za przelew 13. Sprawdzenie salda w bankomacie: 3% min 5 zł 3% min 1 3% min 5 zł 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 17. Odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty: 2) Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 3% min

14 KREDYTY TAB. 7 Kredyty gotówkowe 1. Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: od kwoty kredytu 2.2 Kredyt Odnawialny: 1) od kwoty kredytu Kredyt dla mnie - okolicznościowy Okres promocji: r. Limit debetowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) 5. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym (od różnicy pomiędzy 5.1 dotychczasową a nową wysokością kredytu) 5.2 dla pozostałych kredytów od kwoty kredytu od kwoty kredytu dla posiadaczy pakietów lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 3% min. 3 1,5% min. 4 2% min. 3 3% min. 3 zł dla pozostałych Klientów 4% min. 3 1,5% min. 4 3% min. 3 3% min. 3 zł od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia według wysokości prowizji za udzielenie danego rodzaju kredytu 1% min 3 1% min 3 1,50% min. 3 - według wysokości prowizji za udzielenie danego rodzaju kredytu 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 15 zł 15 zł 11. Inne czynności związane z kredytem na według kosztów według kosztów wniosek Kredytobiorcy 3) rzeczywistych rzeczywistych 1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 8 Kredyt konsolidacyjny Lp. Rodzaj usług (czynności) dla posiadaczy pakietów lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla pozostałych Klientów Rozpatrzenie wniosku kredytowego - 1. prowizja przygotowawcza 1.1 do kwoty od od kwoty do wnioskowanej powyżej kwoty kwoty Udzielenie kredytu 2,5 % 2,5 % 2.1 z okresem kredytowania do 10 lat od z okresem kredytowania powyżej 10 do 20 kwoty kredytu 2.2 lat 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) od kwoty kredytu Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 4. banku krajowym min. 30 3,00 % min. 30 0,5 % min. 10 min. 30 3,00 % min. 30 0,5 % min

15 Lp. 5. Rodzaj usług (czynności) Spłata całości lub części kredytu przed terminem: 6. Prolongata spłaty kredytu od kwoty prolongowanej dla posiadaczy pakietów lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2,0 % min. 20 dla pozostałych Klientów 0 % 0 % 2,0 % min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 75 zł 10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) 15 zł 15 zł 16. Inne czynności związane z kredytem na według kosztów według kosztów wniosek Kredytobiorcy 3) rzeczywistych rzeczywistych 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 9 Kredyty hipoteczne Lp Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) Udzielenie kredytu: Mieszkaniowy DOM /Kredytu Hipotecznego 2) 2.1 z okresem kredytowania do 10 lat 2.2 z okresem kredytowania powyżej 10 do 20 lat od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od kwoty kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem: 6. Prolongata spłaty kredytu dla posiadaczy pakietów lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2,5 % min. 30 3,00 % min. 30 0,5 % min. 10 dla pozostałych Klientów 2,5 % min. 30 3,00 % min. 30 0,5 % min. 10 od kwoty prolongowanej 2,0 % min % 0 % 2,0 % min. 20 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 5 Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 75 zł Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 3 3 Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 5 5 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 3) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

16 Lp. Rodzaj usług (czynności) dla posiadaczy pakietów lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla pozostałych Klientów 15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 15 zł 15 zł 17. Inne czynności związane z kredytem na według kosztów według kosztów wniosek Kredytobiorcy 5) rzeczywistych rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 3) Pierwsza inspekcja. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 10 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Lp. 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej usług (czynności) kwoty 2. Udzielenie kredytu od kwoty kredytu 3,00% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Wydanie promesy 0,50% min Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu 1 % od kwoty podwyższenia min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 3 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 15 zł 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) według kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 11 Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) : 1.1 pakiet podstawowy 0,125 % 1.2 pakiet rozszerzony 0,2 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 2) miesięcznie 0,038 % 3. Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 3) rocznie 0,08 % 4. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 4) rocznie 0,098 % 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki

17 TAB. 12 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Inkaso czeków w walutach obcych 1) 1.1 do równowartości kwoty 50 EUR 1.2 powyżej równowartości 50 EUR od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku 2) od czeku 3 0,25% min. 5, max koszty rzeczywiste banków trzecich 1) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 2) Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty Bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. TAB. 13 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 2 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 1 lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) wzajemności 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A Zastrzeżenie lub odwołanie przez osobę nie będącą klientem Banku zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania 5 zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez osobę będącą klientem Banku w momencie składania dyspozycji zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących 25 zł posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych 8. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 4 + koszty rzeczywiste 9. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 10zł 10. Przechowywanie depozytu 3) : 10.1 od każdego depozytu miesięcznie 25 zł rocznie 30 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 14 Czynności kasowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 SKO i PKZP prowadzone w Banku 1 zł 1.3 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,25% min. 2,5 zł max wspólnot mieszkaniowych prowadzone w Banku 1 zł 1.5 złożone na rzecz organizacji pożytku publicznego 2,0 1.6 za energię elektryczną, telefon stacjonarny, telefon stacjonarny z usługą internetową, telefon komórkowy, telewizję cyfrową, abonament RTV, gaz 2,0 1.7 prowadzone w innych bankach krajowych inne niż wymienione w pkt ,5% min. 2,5 zł max Płatność kartą obcą w kasie Banku 3% min. 3 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł 5. Wymiana (zamiana) polskich znaków pieniężnych wymagających przeliczenia posegregowania: 5.1 banknoty od 50 i więcej 1% 5.2 bilon: 17 17

18 5.2.1 od 50 szt. do 100 szt. 2 zł za każde następne 100 szt. 1 zł 6. Skup i sprzedaż walut obcych 7. Przekazy zagraniczne Realizacja przekazów w trybie standardowym: SEPA 15 zł Regulowany polecenie wypłaty 2) 0,25% min. 3, max Realizacja przekazów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 3) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 7.4 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 4) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata Non-STP 5) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.4., w przypadku opcji kosztowej OUR. 3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 4) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 15 Produkty depozytowe w ofercie do dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Wydanie książeczki. 15 zł Uwaga: nie dotyczy SKO 3. Prowadzenie rachunku. bez opłat 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi BPS SA w imieniu Banku zawarł porozumienie w sprawie bez opłat zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych Banku, bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, bez opłat 5.2 innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych; a) bez sprawdzania salda, bez opłat b) ze sprawdzeniem salda, 5 zł 6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: 6.1 w Banku i jego jednostkach organizacyjnych, bez opłat 6.2 w innych bankach: a) za energię elektryczną, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telewizję cyfrową, gaz abonament RTV 1,5 b) złożone na rzecz organizacji pożytku publicznego, 1,5 c) złożone w formie papierowej, 3,5 Uwaga: za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,0. 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej i dokonanie zastrzeżenia w Banku 1 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w innych bankach krajowych Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 5 egzekucyjnym lub zabezpieczającym w innych bankach krajowych. 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Umorzenie książeczki oszczędnościowej 15 zł 12. Likwidacja książeczki. bez opłat 18 18

19 TAB. 16 Produkty wycofane z oferty Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku 6 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach Banku bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek bez opłat 5. Przelew na rachunek 5.1 w Banku bez opłat 5.2 w innych bankach 3,5 6. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,5 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25 zł Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 8. Wyciąg z konta bankowego: 8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek, bez opłat 8.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5 zł 9. Dokonanie zmiany Karty Wzorów Podpisów Likwidacja rachunku bez opłat 19 19

20 Limanowa 2015 r.

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/12/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22.12.2016 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 10 stycznia 2017 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/35/2016 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 22.04.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 03.01.2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde żądanie potwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo