Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r.

2 SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 y... 4 Tab. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 8 Tab. 3 Wspólne czynności związane z obsługą ów/rachunków bankowych KREDYTY TAB. 4 Kredyty INNE USŁUGI TAB. 5 Usługi różne PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY w ofercie banku do dnia r RACHUNKI BANKOWE TAB.6 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych TAB.7 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej TAB.8 Rachunek lokaty terminowej w złotych TAB.9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków KARTY BANKOWE TAB.10 Karty płatnicze INNE USŁUGI TAB.11 Przekazy w obrocie dewizowym TAB.12 Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Taryfa opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od...do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 9. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE Tab. 1 y Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Na Dobry Początek Standardowy 1. Opłata za miesięcznie 2) zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie rachunku 1) : Agro Wspólny Dom 3.1 bieżącego w ramach u miesięcznie 3.2 pomocniczego w ramach u 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 4. Likwidacja u w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowa Elektroniczne Kanały Dostępu: 5.1 System SBI: dostęp do Systemu miesięcznie za wydanie w użytkowanie: pierwszego tokena/czytnika / / / / jednorazowo kolejnych tokenów/czytników 15 / 8 15 / 8 15 / 8 15 / haseł dostępowych za hasło karty mikroprocesorowej (karta ważna 1 rok) za kartę za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego tokena/czytnika za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanej jednorazowo karty konsultacje u klienta za każdą rozpoczętą godzinę 5.2 Usługa SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 15 / 8 15 / 8 15 / 8 15 / ,3 0,3 0,3 0,3 5.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 4

5 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Na Dobry Początek Standardowy Agro Taryfa opłat i prowizji bankowych Wspólny Dom 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 6.1 wpłata gotówkowa 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 0,5 zł od kwoty 6.2 wypłata gotówkowa 4) 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku za przelew w Systemie SBI 7.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł za przelew w Systemie SBI 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew Przelewy zagraniczne 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA 5) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelew regulowany 6) polecenie wypłaty 7)8) Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 9) : przelew SEPA 5) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł przelew regulowany 6) polecenie wypłaty 7) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 8.4 Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 11 + koszty 11 + koszty wykonane na zlecenie Klienta 10) za zlecenie 11 + koszty banków trzecich banków trzecich banków trzecich 8.5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 11) 8.6 Opłata Non-STP 12) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 11 + koszty 11 + koszty 11 + koszty wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich banków trzecich banków trzecich 11 + koszty banków trzecich 11 + koszty banków trzecich 5

6 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Na Dobry Początek Standardowy Agro Taryfa opłat i prowizji bankowych 9. Zlecenia stałe: 9.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 9.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku za zlecenie w Systemie SBI 9.3 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym Banku 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 9.4 realizacja zlecenia stałego w systemie SBI na rachunek w Banku za zlecenie na rachunek w innym Banku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 rejestracja polecenia zapłaty 10.2 modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 10.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 10.4 odrzucenie polecenia zapłaty 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 11. Czeki krajowe: Wspólny Dom 11.1 wydanie czeku 0,9 zł 0,9 zł 0,9 zł 0,9 zł 11.2 przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.3 odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12. Karty debetowe 12.1 opłata za posiadanie karty Visa Business Debetowa miesięcznie 12.2 wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 12.5 transakcje bezgotówkowe 12.6 transakcje gotówkowe wpłata we wpłatomacie 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 0,1% min. 2 zł 12.7 transakcje gotówkowe wypłata: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 13) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6

7 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Na Dobry Początek Standardowy Agro Taryfa opłat i prowizji bankowych Wspólny Dom w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min sprawdzanie salda w obcym bankomacie 14) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 12.9 generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł okres przez niego wskazany (w Placówce) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty /rachunek. 2) Przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o. Następnie według opłat dla u Standardowy. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. 5) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 6) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 7) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i

8 10) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 12) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierane jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 13) Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 14) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. Tab. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy Rachunek rolniczy 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) : miesięcznie 12 zł 12 zł 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 0,5 zł od kwoty 5.2 wypłata gotówkowa 3) 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 0,5 zł 6. Przelewy krajowe 6.1 przelew na rachunek w Banku 6.2 przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR za przelew 4 zł 4 zł 3 zł 4 zł 6.3 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku Przelewy zagraniczne 7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: przelew SEPA 4) 15 zł 15 zł 15 zł przelew regulowany 5) polecenie wypłaty 6)7) Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 8) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przelew SEPA 4) 15 zł 15 zł 15 zł przelew regulowany 5) Rachunek lokaty terminowej 8

9 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy Rachunek rolniczy Taryfa opłat i prowizji bankowych polecenie wypłaty 6) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 11 + koszty 11 + koszty 11 + koszty - wykonane na zlecenie Klienta 9) za zlecenie banków trzecich banków trzecich banków trzecich 7.5 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 10) 7.6 Opłata Non-STP 11) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 11 + koszty 11 + koszty 11 + koszty - wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich banków trzecich banków trzecich 8. Zlecenie stałe: 8.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie zmiana/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku - za zlecenie na rachunek w innym Banku 4 zł 4 zł 3 zł - 9. Polecenie zapłaty: 9.1 rejestracja polecenia zapłaty modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty - za zlecenie 9.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta odrzucenie polecenia zapłaty 4 zł 4 zł Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeku za czek 0,9 0,9 0, przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł - Rachunek lokaty terminowej 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłaty powyżej należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. 4) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; 9

10 - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 5) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 6) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.5, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierane jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10

11 Tab. 3 Wspólne czynności związane z obsługą ów/rachunków bankowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 1 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 3. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) 3.1 za bieżący rok za każde 1 zł 3.2 za poprzedni rok rozpoczęte 10 pozycji 2 zł 4. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego: 4.1 za bieżący rok 3 zł za każde max za poprzedni rok rozpoczęte 10 stron 5 zł max Wydanie kopii lub wtórników dowodów 5 zł za zaświadczenie księgowych/potwierdzenie realizacji Przekazu 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 1 za zaświadczenie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 7. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty 7,5 należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda za monit debetowego 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 2) za każdą wyegzekwowaną kwotę 9. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 3) za każdą zawartą umowę 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku, jeżeli w roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. 2) Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. 0,3% min. 5 zł max zł 11

12 KREDYTY Taryfa opłat i prowizji bankowych TAB. 4 Kredyty Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego-prowizja przygotowawcza 2. Kredyt obrotowy: 2.1. Do kwoty w rachunku bieżącym w rachunku kredytowym 2.2. Od do jednorazowo od wnioskowanej kwoty jednorazowo od kwoty kredytu 0,1 % min. 1 max w rachunku bieżącym jednorazowo od 1,25% w rachunku kredytowym kwoty kredytu 1,25% 2.3. Powyżej w rachunku bieżącym w rachunku kredytowym 3. Kredyt inwestycyjny: jednorazowo od kwoty kredytu 3.1. Do kwoty ,5 % 3.2 Od do jednorazowo od kwoty 1,25 % kredytu 3.3 Powyżej % 4. Kredyt z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych - wspólnoty jednorazowo od kwoty 2 % mieszkaniowe kredytu 5. Kredyty pomostowe z dopłatą ze środków Unijnych 5.1 Do kwoty ,5 % 5.2 Od do jednorazowo od kwoty 1,25 % 5.3 Powyżej zł kredytu 1 % 6. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego jednorazowo od kwoty kredytu 1 % 7. Kredyty obrotowe na zakup środków rzeczowych jednorazowo od kwoty kredytu 1,5 % 8. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1) jednorazowo od kwoty kredytu 2 % 9. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od wcześniejszej spłaty 0% 10. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 0,5% jednorazowo od kwoty min. 50zł przyrzeczenia 11. Wydanie promesy udzielenia kredytu 12. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 13. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo od kwoty za aneks jednorazowo 1,5% 1,5% 1% 1%

13 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 2) jednorazowo 7,5 17. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo Za udzielenie gwarancji, poręczenia rocznie 2 % 1) W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej, prowizji za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS SA a ARIMR. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 5 Usługi różne Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o Kliencie Banku (na 2 jednorazowo wniosek Klienta) 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 1 lub na stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, zasadach jednorazowo organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa wzajemności bankowego 1) 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 13

14 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY w ofercie banku do dnia r. RACHUNKI BANKOWE TAB.6 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 12 zł 2.2 pomocniczego 12 zł 2.3 środków wyodrębnionych miesięcznie 12 zł 2.4 organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 2.5 bieżącego rolniczego 3. Wpłata gotówkowa: 3.1 na rachunki prowadzone w Banku 0,2% 3.2 na rachunki prowadzone w Banku dla VIP-ów, ocenianych na podstawie obrotów na rachunkach na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu Banku 3.3 na rachunki organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 4. Wypłata gotówkowa 2) : 4.1 z rachunków prowadzonych w Banku 4.2 z rachunków prowadzonych w Banku dla VIP-ów, ocenianych na podstawie obrotów na rachunkach na podstawie indywidualnych decyzji Zarządu Banku 4.3 z rachunków organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 5. Polecenie przelewu: 5.1 na rachunek w Banku za wpłatę za wypłatę min. 0,50zł 0,1% - 0,2% min. 0,5 0,2% min. 0,50zł 0,1% - 0,2% min. 0,5 5.2 na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3 zł 5.3 z rachunku organizacji prowadzącej działalność NON PROFIT za przelew 5.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce 2 Banku 6. Zlecenia stałe na rachunek: 6.1 w Banku 1,5 za zlecenie 6.2 w innym banku krajowym 3) 3 zł 7. Polecenie zapłaty: 7.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 7.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek za zlecenie prowadzony w innym banku krajowym 8. Czeki krajowe: 8.1 wydanie czeków 0,9 za czek 8.2 potwierdzenie czeku 1 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 14

15 TAB.7 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej Lp. Treść Tryb pobierania Stawka 1. Opłaty miesięczne: 1.1 użytkowanie czytnika miesięcznie użytkowanie tokena miesięcznie 1 2. Za wydanie w użytkowanie: 2.1 pierwszego czytnika do rachunku jednorazowo 2.2 kolejnych czytników do rachunku za sztukę pierwszego tokena do rachunku jednorazowo 2.4 kolejnych tokenów do rachunku za sztukę 150zł 2.5 haseł dostępowych za hasło karty mikroprocesorowej (karta ważna 1 rok) za kartę 7 3. Opłaty jednorazowe: 3.1 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego tokena jednorazowo za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego czytnika jednorazowo za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanej karty jednorazowo Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w Banku za przelew 5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za przelew 1 zł 6. Konsultacje u klienta za każdą rozpoczętą godzinę 3 TAB.8 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1 w Banku 5.2 w innych bankach 3 zł za przelew 5.3 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce 2 Banku 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować przynajmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. TAB.9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata za wyciąg wysłany przez Bank droga pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5 zł 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku za wyciąg 3. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym 1) 15

16 3.1 za bieżący rok za każde rozpoczęte 1 zł 3.2 za poprzedni rok 10 pozycji 2 zł 4. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego: 4.1 za bieżący rok 3 zł za poprzedni rok za każde rozpoczęte 10 stron max. 2 5 zł max Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie za zaświadczenie 1 rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 7. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 2) za każdą wyegzekwowaną kwotę 8. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 3) za każdą zawartą umowę 9. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych jednorazowo 10. Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych jednorazowo 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku, jeżeli w roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopis odsetek. 2) Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. KARTY BANKOWE TAB.10 Karty płatnicze 0,3% min. 5 zł max.10 5 zł 5 zł 5 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty Visa Business Debetowa jednorazowo 3 2. Wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 3 3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo 15 zł 4. Opłata za posiadanie karty Visa Business Debetowa od miesięcznie każdej karty wydanej do rachunku 5. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 6. Zastrzeżenie karty jednorazowo 14 zł 7. Transakcje gotówkowe - wpłata we wpłatomacie 0,1% min.2 zł 8. Transakcje gotówkowe wypłata: 8.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 8.2 w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 8.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 8.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.1 9. Płatność karta w punktach handlowo usługowych w kraju 10. Płatność karta w punktach handlowo usługowych za granicą 11. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie 2 zł 13. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Placówce) 3 zł 16

17 14. Za zmianę miesięcznego limitu autoryzacyjnego jednorazowo 15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 16. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. INNE USŁUGI TAB.11 Przekazy w obrocie dewizowym jednorazowo 150 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przelewy SEPA 1) 15 zł 1.2 przelewy regulowane 2) polecenie wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN 2 lub SHA 2. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie 11 + koszty banków trzecich 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie standardowym: 3.1 przelewy SEPA 1) 15 zł 3.2 przelewy regulowane 2) polecenie wypłaty 3)5) 2 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie niestandardowym 6) : 4.1 w trybie pilnym w trybie przyspieszonym 8 5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, 11+ koszty wykonane na zlecenie Klienta banków trzecich 6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) 9 7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 1 8. Opłata NON-STP 8) 4 1) Przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA ; - przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; - bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 2) Przelew regulowany polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: - waluta transakcji EUR; - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 17

18 - dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku, (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; - występuje opcja kosztowa SHA. 3) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 3.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 3.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: - kodu BIC banku beneficjenta lub - numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB.12 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek za dokument 2 Klienta 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 1) jednorazowo 1 lub na zasadach wzajemności 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. Taryfę opłat i prowizji bankowych znajdą Państwo także na 18

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl

Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 2/10/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku Łańcut, 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 4 II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 8/05/15 z dnia 04.05. 2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI OD CZYNNOŚCI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CYCOWIE Cyców 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34/2013 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 18.09.2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo