TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWEW PLN... 5 ROZDZIAŁ III. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank... 6 ROZDZIAŁ IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA smsbank. 7 ROZDZIAŁ V. KARTY PŁATNICZEDO RACHUNKÓW W PLN. 7 ROZDZIAŁ VI. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEW PLN, EUR, USD. 8 ROZDZIAŁ VII. INNE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE.. 8 ROZDZIAŁ VIII. KREDYTY KONSUMENCKIE GOTÓWKOWE ROZDZIAŁ IX. KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE I KREDYTY HIPOTECZNE... 9 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 2 z 10

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa Opłat i Prowizji Mazovia Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych. 2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć jako Mazovia Bank Spółdzielczy. 3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 4. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od Posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem a Posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 5. Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. 6. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata lub prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 7. Bank zastrzega sobie możliwość dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji, w tym w szczególności: 1) opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, 2) opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 3) opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 2) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 3) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 9. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 10. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 11. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej PLN lub 500 EUR lub 500 USD wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z zapisami Regulaminu rachunków bankowych dla osób fizycznych. 12. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi której dotyczy. 13. Aktualnie obowiązująca Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 3 z 10

4 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE UWAGA!!! Z dniem 3 października 2013 rachunek Młodzieżowe został wycofany z oferty dla nowych Klientów Walutowe 28 Rozliczeniowe Młodzieżowe (EUR. USD) 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 6, przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku wynoszącym 1000 zł i więcej liczonym w każdym miesiącu kalendarzowym miesięcznie - przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku wynoszącym od 250 zł do 999,99 zł liczonym w każdym miesiącu kalendarzowym miesięcznie 3,00 - przy średniomiesięcznym saldzie na rachunku wynoszącym poniżej 250 zł liczonym w każdym miesiącu kalendarzowym miesięcznie 6,00 3. Wpłata gotówkowa na rachunek w kasie Banku 4. Wypłaty gotówkowe: 4.1. Wypłata gotówkowa z rachunku w kasie Banku 4.2. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki 5. Przelew na rachunek w ramach Banku: w jednostce Banku przez bankowość internetową 6. Przelew na rachunek do innego banku krajowego: w jednostce Banku (ELIXIR) w jednostce Banku (SORBNET) przez bankowość internetową (ELIXIR) przez bankowość internetową (SORBNET) - przez bankowość internetową (EXPRESS ELIXIR) 7. Płatności zagraniczne wychodzące: od wartości zamówionej gotówki 1,00 0,30% min. 100 zł 0,30% min. 100 zł 0,30% min. 100 zł 1,00 3,95 1 3,95 3,95 37,00 37,00 37,00 0,40 1 0,40 0,40 37,00 37,00 37,00 5,00 5,00 5, w jednostce Banku (przelew europejski SEPA 2 ) - w jednostce Banku (przelew zagraniczny SWIFT) - przez bankowość internetową (przelew europejski SEPA 2 ) - przez bankowość internetową (przelew zagraniczny SWIFT) - dodatkowa opłata do przelewu 7.2. oraz 7.4. realizowanego w trybie przyspieszonym w USD, GBP, PLN - dodatkowa opłata do przelewu 7.2. oraz 7.4. realizowanego w trybie pilnym w EUR, USD, GBP - dodatkowa opłata / ryczałt na pokrycie kosztów pośredniczących w przypadku przelewu z opcją kosztową OUR pobierany od zleceniodawcy - zmiana / korekta / odwołanie nadanego przekazu w obrocie dewizowym - wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia realizacji zlecenia 13,00 13,00 13,00 0,25% min. 35,00 max 200,00 0,25% min. 35,00 max 200,00 0,25% min. 30,00 max 190,00 0,25% min. 35,00 max 200,00 9,00 9,00 8,00 9,00 0,20% min. 25,00 max 180,00 0,20% min. 25,00 max 180,00 0,20% min. 20,00 max 170,00 0,20% min. 25,00 max 180,00 80,00 80,00 80,00 80,00 15,00 15,00 15,00 15,00 8. Płatności zagraniczne przychodzące: Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 4 z 10

5 przelew europejski SEPA lub zagraniczny SWIFT otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego - przelew krajowy, zagraniczny SWIFT lub europejski SEPA z tytułu otrzymanej renty lub emerytury zagranicznej UWAGA!!! Opłaty wskazane w pkt oraz 8.2. nie dotyczą transakcji, których koszty Mazovia Banku ponosi płatnik (zleceniodawca) - dodatkowa opłata non-stp pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu poprawnego kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN - zlecenie przez Klienta poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 10. Wprowadzenie / modyfikacja / usunięcie zlecenia stałego 11. Realizacja zlecenia stałego: na rachunek w ramach Banku na rachunek do innego banku (ELIXIR) 12. Obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 13. Udzielenie limitu odnawialnego w rachunku jednorazowo w okresie umownym 35,00 35,00 35,00 35,00 0,40 1 0,40 0,40 2,20 2,20 2,20 2,20 2,50 % min. 70,00 2,50 % min. 70,00 1 Pierwsze trzy przelewy w miesiącu kalendarzowym do innego banku realizowane są (Klient ponosi koszt ewentualnej autoryzacji zlecenia). Dalsze operacje obciążane są wg obowiązujących stawek opłat i prowizji. 2 SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA; 4) nie zawierają jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia przelewu SEPA STC (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN MójZYSK 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3, Wpłata gotówkowa na rachunek w kasie Banku 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w kasie Banku 5. Przelew na rachunek w ramach Banku 6. Przelew na rachunek do innego banku krajowego: w jednostce Banku lub przez bankowość internetową (ELIXIR) w jednostce Banku lub przez bankowość internetową (SORBNET) przez bankowość internetową (EXPRESS ELIXIR) 7. Płatności zagraniczne wychodzące: w jednostce Banku (przelew europejski SEPA 3 ) w jednostce Banku (przelew zagraniczny SWIFT) przez bankowość internetową (przelew europejski SEPA 3 ) 9,95 2 9,95 2 9, ,00 9,95 23,00 0,25% min. 45,00 max 2 19,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 5 z 10

6 przez bankowość internetową (przelew zagraniczny SWIFT) dodatkowa opłata do przelewu 7.2. oraz 7.4. realizowanego w trybie przyspieszonym w USD, GBP, PLN - dodatkowa opłata do przelewu 7.2. oraz 7.4. realizowanego w trybie pilnym w EUR, USD, GBP - dodatkowa opłata / ryczałt na pokrycie kosztów pośredniczących w przypadku przelewu z opcją kosztową OUR pobierany od zleceniodawcy zmiana / korekta / odwołanie nadanego przekazu w obrocie dewizowym wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia realizacji zlecenia 8. Płatności zagraniczne przychodzące: 0,20% min. 35,00 max 190,00 80,00 15, przelew europejski SEPA 3 lub zagraniczny SWIFT otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego - przelew krajowy, europejski SEPA 3 lub zagraniczny SWIFT z tytułu otrzymanej renty lub emerytury zagranicznej UWAGA!!! Opłaty wskazane w pkt oraz 8.2. nie dotyczą transakcji, których koszty Mazovia Banku ponosi płatnik (zleceniodawca) dodatkowa opłata non-stp pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu poprawnego kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN zlecenie przez Klienta poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym 9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 10. Wprowadzenie / modyfikacja / usunięcie zlecenia stałego: 35, w jednostce Banku 5, przez bankowość internetową 11. Realizacja zlecenia stałego 9, Obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty 2,70 1 Prowizja nie jest pobierana w przypadku prowadzenia rachunku MójZYSK łącznie z rachunkiem. 2 Pierwsze obciążenie w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatne. Dalsze operacje realizowane są według obowiązujących stawek opłat i prowizji. 3 SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA; 4) nie zawierają jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia przelewu SEPA STC (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. ROZDZIAŁ III. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank Dostęp do bankowości internetowej Opłata za korzystanie z bankowości internetowej Korzystanie z usługi Invoobill (e-faktury) Korzystanie z usług PayByNet (bezgotówkowe płatności internetowe) 5. Opłata za autoryzację zleceń: do rachunku 28 Rozliczeniowe Do rachunku Walutowe Młodzieżowe MójZYSK jednorazowo miesięcznie miesięcznie miesięcznie poprzez jednorazowe hasła SMS - za pośrednictwem listy haseł jednorazowych (zawiera 60 haseł) za każdy SMS 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 za pojedynczą listę (60 haseł) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 6 z 10

7 6. Odblokowanie konta użytkownika każdorazowe odblokowanie konta ROZDZIAŁ IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA smsbank do rachunku 28 Rozliczeniowe do rachunku Walutowe Młodzieżowe MójZYSK 1. Aktywacja usługi smsbank jednorazowo Opłata okresowa za korzystanie z systemu smsbank Wysyłanie informacji o rachunkach z systemu smsbank Miesięcznie za każdy SMS 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 ROZDZIAŁ V. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW W PLN VISA Classic Debetowa VISA Classic Zbliżeniowa MasterCard PayPass 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 2. Wznowienie karty jednorazowo 3. Użytkowanie karty w rachunkach Rozliczeniowe oraz opłata podstawowa miesięcznie 2, opłata dodatkowa 1 miesięcznie 6,00 1 6,00 1 6, Użytkowanie karty w rachunku Młodzieżowe miesięcznie 1,00 5. Bezgotówkowe transakcje kartą 6. Cash back wypłata gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych przy okazji płacenia kartą za zakupy 7. Gotówkowe transakcje kartą: 0,50 0,50 0, w bankomatach należących do spółdzielczych, regionalnych, Banku Gospodarki Żywnościowej, Planet Cash - w innych bankomatach i punktach akceptujących karty na terenie kraju - w innych bankomatach i punktach akceptujących karty za granicą 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 9. Aktywacja/blokada dostępu do portalu 10. Zmiana numeru PIN karty w portalu 11. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika zmianę zmianę 2,00 % min. 5,00 3,00 % min. 2,00 % min. 5,00 3,00 % min. 5, Aktywacja/blokada usługi 3D Secure umożliwiającej dokonywanie płatności kartą w sklepach internetowych posiadających taką funkcjonalność: w portalu zmianę w placówce Banku zmianę 13. Zastrzeżenie karty: w portalu przez infolinię Banku BPS w placówce Banku za każde zastrzeżenie za każde zastrzeżenie za każde zastrzeżenie 14. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 6,00 8,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 7 z 10

8 15. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 16. Zmiana danych użytkownika karty 17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty za każde zestawienie zmianę 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3, , , ,00 1 opłata nie jest pobierana, jeżeli w miesiącu kalendarzowym została wykonana co najmniej jedna transakcja gotówkowa lub bezgotówkowa kartą płatniczą ROZDZIAŁ VI. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE w PLN, EUR, USD 1. Założenie lokaty 2. Zmiana zadysponowania środkami w trakcie trwania lokaty 3. Likwidacja lokaty oraz: wypłata środków w kasie Banku przelew na rachunek w ramach Banku przelew na rachunek do innego banku krajowego w PLN (ELIXIR) 4. Wypłata z konta technicznego lokaty: wypłata gotówkowa przelew na rachunek wewnątrz Mazovia Banku (przelew wewnętrzny) przelew na rachunek do innego banku krajowego w PLN (ELIXIR) Stawka w PLN ROZDZIAŁ VII. INNE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Ustanowienie, zmiana lub anulowanie pełnomocnictwa 2. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 3. Przyjęcie lub anulowanie zgłoszenia utraty dokumentów tożsamości lub blankietów czekowych Wydanie na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej, wraz z informacją o wysokości salda, dopisanych odsetkach, itp. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym lub oszczędnościowym lub terminowej lokacie oszczędnościowej: za bieżący rok za każdy poprzedni rok 6. Sporządzenie pojedynczego odpisu: wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej dowodu do wyciągu 7. Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, spadkobierca) rachunków bankowych i (lub) udzielenie informacji o wysokości salda 8. Za dokonanie blokady wkładu na rachunku 9. Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z rachunku 10. Wygenerowanie i wysłanie drogą elektroniczną w formie komunikatu SMS 11. Wygenerowanie i wysłanie droga elektroniczną w formie wiadomości 12. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym, wezwania, wypowiedzenia umowy) monitu bez Stawka w PLN 20,00 20,00 20,00 30,00 4,00 3,00 30,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 8 z 10

9 względu na liczbę odbiorców wezwania ROZDZIAŁ VIII. KREDYTY KONSUMENCKIE GOTÓWKOWE Stawka w PLN 1. Przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej: dla Posiadaczy rachunków depozytowych w Mazovia Banku Spółdzielczym dla pozostałych Klientów 2. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta 3. Wydanie na wniosek Klienta stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz że Klient nie figuruje jako dłużnik 4. Wygenerowanie i wysłanie drogą elektroniczną w formie komunikatu SMS 5. Wygenerowanie i wysłanie droga elektroniczną w formie wiadomości 6. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym, wezwania, wypowiedzenia umowy) 7. Sporządzenie historii spłat kredytu: za bieżący rok kalendarzowy za każdy poprzedni rok kalendarzowy 8. Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy stawka od przyznanej kwoty kredytu stawka od przyznanej kwoty kredytu od kwoty kredytu pozostałej do spłaty monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania 8,99 % min. 100,00 9,99 % min. 100,00 3,99 % min. 100,00 4,00 3,00 70,00 ustalane indywidualnie przez strony ROZDZIAŁ IX. KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE I KREDYTY HIPOTECZNE 1. Przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej: 2. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta Spłata całości lub części kredytu przed terminem ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez inny podmiot Wydanie na wniosek Klienta stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz że Klient nie figuruje jako dłużnik 5. Wygenerowanie i wysłanie drogą elektroniczną w formie komunikatu SMS 6. Wygenerowanie i wysłanie droga elektroniczną w formie wiadomości 7. Sporządzenie i wysłanie listu poleconego (w tym, wezwania, wypowiedzenia umowy) 8. Sporządzenie historii spłat kredytu: stawka od przyznanej kwoty kredytu od kwoty kredytu pozostałej do spłaty jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania Stawka w PLN 2,00 % 1,00 % min. 1 2,00 % 4,00 3,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 9 z 10

10 za bieżący rok kalendarzowy za każdy poprzedni rok kalendarzowy 9. Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy 70,00 ustalane indywidualnie przez strony Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 10 z 10

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo