Bank Spółdzielczy w Głogówku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Głogówku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia r. obowiązuje od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla rolników Głogówek, czerwiec 205

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 KARTY BANKOWE... 6 TAB. 4 KARTY DEBETOWE... 6 KREDYTY... 6 TAB. 5 KREDYTY, WEKSLE I GWARANCJE BANKOWE... 6 OPERACJE DEWIZOWE... 7 TAB. 6 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM... 7 INNE USŁUGI... 8 TAB. 7 WRZUTNIA... 8 TAB. 8 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

3 Zasady opłat i prowizji bankowych. Taryfa opłat i prowizji bankowych banku Spółdzielczego dla rolników zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w Banku Spółdzielczym w Głogówku, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: ) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawarta umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 0. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia moga wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych. Otwarcie rachunku w złotych. bieżącego.2 pomocniczego 5 zł 2. Prowadzenie rachunku : 2. bieżącego 9 zł 2.2 pomocniczego: 2.3 prowadzonego jako rachunek pomocniczy do rachunku bieżącego 9 zł 2.4 prowadzonego jako jedyny rachunek Klienta 9 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa: do 5 tys. zł powyżej 5 tys. zł 2 od kwoty (suma wszystkich wypłat gotówkowych w danym 0,% max Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie od transakcji 0 7. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych od transakcji 2 8. Przelew na rachunek w Banku: 8. w placówce Banku 8.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew *promocja 8.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet *promocja 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9. w placówce Banku 3,5 zł 9.2 w systemie bankowości internetowej ebanknet za przelew 9.3 w systemie bankowości elektronicznej HomeNet 2 zł 0. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew 3. System bankowości internetowej ebanknet. dostęp do systemu.2 wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS.3 lista haseł jednorazowych za każdą.4 zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku.5 przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł.6 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 2. System bankowości elektronicznej HomeNet 2. dostęp do systemu 4 3. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS 3 : 3. zmiana salda 2 zł 3.2 saldo na początek dnia 2 zł 3.3 wpływ na rachunek 2 zł 3.4 informacje o debecie 2 zł 4. SMS Banking 4 : 4. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms 0,2 wysyłany przez Bank 5. Przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku telefonicznie za pomocą BankNetPhone 6. Zlecenie stałe: złożenie zlecenia stałego 2 zł 6. realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku 2 zł 6.2 realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym za zlecenie 3 zł 6.3 zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 2 zł 7. Polecenie zapłaty: 7. realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenia,5 zł 7.2 aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł dniu) 4

5 8. Przyznanie dopuszczalnego debetu w rachunku 9. Czeki krajowe: od kwoty 0,5% min. 9. wydanie czeków gotówkowych za czek 9.2 inkaso czeku 9.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 20. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia 2 Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. W miesiącu, w którym rachunek zostaje zlikwidowany opłatę pobiera się proporcjonalnie za dni istnienia rachunku. 2 Wypłaty od kwoty 50 tys. zł należy awizować co najmniej dzień wcześniej przed dokonaniem wypłaty do godz. 2:00. 3 W dniu r. produkt wycofuje się z oferty. 4 Oplata obowiązuje od r. i dotyczy wszystkich klientów, którzy maja uruchomiona usługę SMS Banking. *promocja do r. TAB. 2 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych. Otwarcie rachunku 2 2. Prowadzenie rachunku 2 3. System bankowości internetowej ebanknet 3. dostęp do systemu 3.2 zablokowanie lub odblokowanie dostępu do rachunku 3.3 przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 3.4 zmiana w karcie uprawnień 5 zł 4. SMS Banking : 4. wysyłanie SMS-a na telefon komórkowy zgodnie z dyspozycją zbiorczo za każdy sms 0,2 wysyłany przez Ban 5. Wpłata gotówkowa od kwoty 6. Wypłata gotówkowa 2 Od kwoty 7. Zamówione a nie pobrane środki pieniężne w kasie 0 8. Od nieawizowanych wypłat gotówkowych 2 9. Przelew na rachunek: 9. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku za przelew 9.2 walutowy prowadzony w innym banku za przelew zgodnie z TAB.6 Oplata obowiązuje od r. i dotyczy wszystkich klientów, którzy maja uruchomiona usługę SMS Banking. 2 Wypłaty od kwoty 0 tys. euro należy awizować co najmniej 2 dni wcześniej do godz. 9:00 TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych. Wyciąg z konta bankowego: 2. odbierany w banku prowadzącym rachunek za wyciąg 3. Opłata za wyciąg wysłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju za każdą listem poleconym przesyłkę 4. Odpis wyciągu za wyciąg 5 zł 5. Odpisu wyciągu wraz z załącznikami za wyciąg 3 6. Historia rachunku: 6. za rok bieżący za wydruk 5 zł 6.2 za lata poprzednie za każdy rok 7. Wydanie odpisów wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 8. Wydanie kserokopii umowy 2 9. Wydanie wszelkiego typu pism o charakterze zaświadczeń, informacji, za przyjęcia/realizacji polecenia przelewu itp. na wniosek klienta zaświadczenie 3 5

6 0. Wydanie opinii o kliencie banku na wniosek klienta 3. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z za monit 2 opłatą za prowadzenie rachunku 2. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ 0,5% za każdy egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym min.5 zł max Dokonanie blokady środków na wniosek klienta z tytułu zabezpieczenia zawartych przez niego umów z innymi instytucjami w tym umów kredytowych za każdą blokadę Wykonanie szczególnych dyspozycji klienta zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z każdego salda określonej kwoty Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za prowadzenie rachunku od każdej dyspozycji od wykonanego telefonu 6. Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każde 5 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów zł podlegających zastrzeganiu za każde 8. Czynności niestandardowe za każdą 3 zł KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty debetowe: Visa Business Debetowa VISA Business Debetowa online. Wydanie pierwszej karty do rachunku 2. Wznowienie pierwszej i kolejnej karty do rachunku: 3 3. Opłata za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 2,4 4. Wydanie duplikatu karty - 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 6. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 7. Transakcje gotówkowe: 7. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami od transakcji 7.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w kraju od transakcji 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 7.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 7.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 7.7 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji 2 zł 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 9. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 5 zł 0. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 00 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. KREDYTY TAB. 5 Kredyty, weksle i gwarancje bankowe. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 2. Prowizja od przyznanego kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania od przyznanej kwoty od przyznanej kwoty 2%,85% 6

7 3. Prowizja za administrowanie kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR do oprocentowania dotyczy kredytów udzielonych od dnia r. do dnia r. 4. Kredytowa linia hipoteczna co roku naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 3 grudnia, płatna do 30 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu od przyznanej kwot % 2% *promocja % 5. Od kwoty przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym 2% 6. Za wydanie promesy kredytowej 5 7. Za wykonanie odpisu umowy kredytowej 2 8. Za udzielenie gwarancji poręczenia 2 od kwoty gwarantowanej 0,6% lub poręczonej 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 9. do miesiąca od kwoty % min. 9.2 powyżej miesiąca której ulga dotyczy,5% min. 0. Za inne czynności wykonane na życzenie klienta związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 0. Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu za monit 2 2. Prowizja od wydanego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 2. kredyt do 50 tys.zł 0,% 2.2 kredyt do 00 tys.zł od kwoty 0,2% 2.3 kredyt powyżej 00 tys.zł 0,3% 3. Wykreślenie hipoteki 35 zł 4. Skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojazd mechaniczny 25 zł Za wydane zaświadczenie o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów bankowych 5. 6 i innych tytułów oraz zaświadczenie, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek klienta 0 7. Za przejęcie długu kredytowego Od kwoty przejmowanej % min.0 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku rezygnacji przez kredytobiorcę z przyznanego kredytu dopuszcza się możliwość negocjacji wysokości należnej bankowi prowizji 2 Prowizję pobiera się w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3 miesięcznego okresu ważności od całkowitej kwoty bądź salda stosownie do postanowień umowy. *promocja do r. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 6 Przekazy w obrocie dewizowym. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:. przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 0 EUR od transakcji.2 przelewy SEPA 2 5 zł.3 przelewy regulowane 3 od transakcji 2.4 polecenia wypłaty 4 z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 2 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5 od transakcji 0,5% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 75 zł zlecenie Klienta 6 za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie standardowym: 4. przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 5 zł 4.2 przelewy SEPA 2 5 zł 4.3 przelewy regulowane 3 od transakcji polecenia wypłaty 4, Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych w trybie niestandardowym 7 : 5. w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 8 7

8 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 5 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8 : od transakcji 5 8. Opłata Non-STP 9 od transakcji 3 9. Odwołanie (anulowanie) autoryzowanego zrealizowanego zlecenia płatniczego za zlecenie 0 + koszty banków trzecich 0. Realizacja przekazu z pominięciem rachunku bankowego od przekazu powyżej 2 tys.eur 5 Przekaz w obrocie dewizowym transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; koszty SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer. Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku: 3 Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt..4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. INNE USŁUGI TAB. 7 Wrzutnia. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni rocznie 2 TAB. 8 Czynności kasowe w złotych. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki:. prowadzone w Banku, 2.2 prowadzone w innych bankach krajowych 2 od kwoty 0,5% min.4 zł promocja* 0,5% min.3,5 zł.3 Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 0,5% min.3 2. Wymiana gotówki na inne nominały powyżej 0 sztuk 2 zł 3. Wypłata z konta zlecenia do wypłaty od kwoty 0,5% min.5 zł 4. Realizacja czeku obcego od kwoty 0,5% min.5 zł Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rachunki oszczędnościowe i na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz wspólnot mieszkaniowych. 2 Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania % podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art.27a ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. *promocja do r. 8

9 9

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo