Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r.

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI DEPOZYTOWE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców... 4 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe... 4 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 5 TAB. 5 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową... 5 TAB. 6 Rachunek oszczędnościowy Systematycznego Oszczędzania... 5 TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytów... 6 KARTY BANKOWE... 6 TAB. 8 Karty płatnicze... 6 TAB. 9 Kredyty gotówkowe... 7 TAB. 10 Kredyty hipoteczne... 7 TAB. 11 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych... 7 INNE USŁUGI... 8 TAB. 12 Czynności kasowe w złotych... 8 TAB. 13 Usługa System Bankowości Internetowej... 8 TAB. 14 Przekaz w obrocie dewizowym... 8 TAB. 15 Usługi różne

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łopusznie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych na koniec okresu rozliczeniowego; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Nie pobiera się prowizji od wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawców do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 4. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, na żądanie osób, o których mowa jest w art. 110 Prawa bankowego. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI DEPOZYTOWE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ROR- ROR - ROR - ROR - ROR - Konto Konto Konto Konto Konto Premium Senior Student Junior 1. Otwarcie rachunku 6 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 10 zł 2,50 zł 2 zł 1,50 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku 3 zł 0,40 zł 3 zł 3 zł 3 zł 5.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 4 zł 0,40 zł 4 zł 4 zł 4 zł 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 6.3 przelew na rachunek ZUS 4,50 zł 0,40 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Za dokonanie przelewów wewnętrznych z rachunku typu ROR-Konto i a vista na rachunki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej 7. i odwrotnie w ramach rachunków tego samego klienta (dotyczy także współposiadaczy rachunków oraz wspólników spółek) 8. Zlecenie stałe na rachunek: 8.1 w Banku 2 zł 1,20 zł 2 zł 2 zł 2 zł za zlecenie 8.2 w innym banku krajowym 1) 3 zł 1,20 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9. Polecenie zapłaty: 9.1 realizacja z rachunku dłużnika 2) 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł za zlecenie 9.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 10. System bankowości internetowej: 10.1 aktywacja dostępu 15 zł 0 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10.2 dostęp do systemu miesięcznie 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 10.3 wydanie w użytkowanie pierwszego tokena 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.4 wydanie w użytkowanie kolejnego tokena 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.5 zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego tokena 1) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 2) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. TAB. 2 Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku (nie dotyczy rachunków dla SKO) 1) miesięcznie 1 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 0 zł 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wypłatę 0 zł 5. Przelew na rachunek w Banku 3 zł 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 4 zł 7. Likwidacja rachunku 0 zł 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego nie występują żadne obroty. TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Super Oszczędzający IKE 1. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 0 zł 0 zł 4. Wypłata/przelew środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 1) : 4.1 pierwsza wypłata 0 zł - za operację 4.2 kolejne wypłaty 10 zł - 1) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 4

5 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Wydanie książeczki 2.1 za wydanie pierwszej książeczki 10 zł 2.2 za wydanie kolejnych książeczek 8 zł 2.3 za wystawienie nowej zamiast zniszczonej 12 zł 2.4 za umorzenie utraconej książeczki 12 zł 3. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 1 zł 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę 0 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku za wypłatę 0 zł 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku 0,40 zł 6.2. w innych bankach 4 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 7. oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 20 zł egzekucyjnym lub zabezpieczającym 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł 9. Likwidacja książeczki 0 zł 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego nie występują żadne obroty. TAB. 5 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Wydanie książeczki 3 zł 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 4. Wpłata i wypłata z rachunku za operację 0 zł 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w Banku 0 zł 5.2. w innych bankach 4 zł Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 6. oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 20 zł egzekucyjnym lub zabezpieczającym 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł 8. Likwidacja lokaty przed upływem I umownego terminu 5,50 zł TAB. 6 Rachunek oszczędnościowy Systematycznego Oszczędzania 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 3. Wpłaty na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 0 zł 4. Likwidacja rachunku 0 zł 5

6 TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytów 1. Wyciąg z rachunku bankowego: 1.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek 0 zł za wyciąg 1.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu 0 zł za przesyłkę częściej raz w miesiącu 1) 5 zł 1.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 10 zł 1.4 sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 4 zł 3. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie 7 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza za dokument 25 zł 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem za dokument 3 zł 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 15 zł wypadek jego śmierci 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego po zaspokojeniu podmiotu tytułu 3) uprawnionego 30 zł 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań za każdą zawartą umowę: 8.1 z Bankiem 0 zł 8.2 z innymi bankami lub podmiotami 30 zł 1) Na życzenie Klienta. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Opłata pobierana z rachunku dłużnika dopiero po zaspokojeniu organu egzekucyjnego. KARTY BANKOWE TAB. 8 Karty płatnicze Lp. VISA Classic Debetowa/ VISA PayWave/ MasterCard Paypass/ karta niespersonalizowana Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie nowej karty 15 zł 1.1 Wydanie nowej karty do rachunku ROR-Konto Junior 5 zł 2. Wznowienie karty 15 zł 2.1 Wznowienie karty do rachunku ROR-Konto Junior 5 zł 3. Opłata za użytkowanie karty 1) 3.1 ROR-Konto Premium 3,50 zł 3.2 ROR-Konto 3,50 zł 3.3 ROR-Konto Senior miesięcznie 3,50 zł 3.4 ROR-Konto Student 3,50 zł 3.5 ROR-Konto Junior 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) od transakcji 0 zł 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% nie 10 zł 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% nie 10 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 8. Dokonanie transakcji, której kwota przekracza wartość wolnych (dostępnych) środków (przekroczenie salda rachunku) za każde przekroczenie 20 zł 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) od transakcji 2 zł 11. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 13 Cash back od transakcji 2 zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 6

7 KREDYTY TAB. 9 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1) 1.1 kredyt Cztery Kąty 35 zł 1.2 pozostałe kredyty 25 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 remontowy Cztery Kąty 2 % 2.2 odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 1,5 % nie mniej 30 zł 2.3 Gotówka na wszystko co chcesz od kwoty kredytu 5 % 2.4 pozostałe kredyty 3 % nie mniej 45 zł 3. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 20 zł 4. Przedłużenie umowy o kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 0,7 % nie mniej od kwoty kredytu 25 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. TAB. 10 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 50 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Mój Dom od 1,5 % 2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny oraz kredyt na zakup działki budowlanej kwoty kredytu 2 % 3. Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 50 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. TAB. 11 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia 35 zł 2. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 25 zł 3. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy za każdy dokument 15 zł 4. Wydanie opinii o kliencie na wniosek Kredytobiorcy 35 zł 5. Czynności związane z ulgą w spłacie kredytów 1 % nie mniej od kwoty 25 zł i nie kredytu 350 zł 6. Dokonanie zmiany zabezpieczenia kredytu 75 zł 7. Zawarcie ugody z Bankiem od kwoty kredytu objętej ugodą 5 % 8. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 1) 15 zł 9. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 2) według kosztów rzeczywistych 1) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 2) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie z przewłaszczenia, itp., nie pobiera się prowizji. 7

8 INNE USŁUGI TAB. 12 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki bankowe 1) : 1.1 do kwoty 500 zł 3 zł 1.2 powyżej kwoty 500 zł od transakcji 0,5% nie mniej 5 zł 2. Wpłaty gotówkowe na konto KRUS od transakcji 2 zł 3. Wpłaty gotówkowe na konto dostawców energii elektrycznej od transakcji 2 zł 4. Wpłaty gotówkowe na konto Spółdzielni Osiedla Słoneczne od transakcji 2 zł 5. Wpłaty gotówkowe na konto Zakładu Usług Komunalnych lub Zakładu Gospodarki Komunalnej 2) od transakcji 1 zł 6. Wpłaty gotówkowe na konto Urzędów Gmin 3) od transakcji 1 zł 1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2) Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych przez inkasentów. 3) Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych przez sołtysów lub inkasentów. Nie pobiera się prowizji od wpłat na konta Urzędów Gmin, z którymi Bank zawarł umowy nie przewidujące pobierania prowizji. TAB. 13 Usługa System Bankowości Internetowej Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Aktywacja dostępu 1) 15 zł 2. Dostęp do systemu 1) miesięcznie 3 zł 3. Wydanie w użytkowanie pierwszego tokena 0 zł 4. Wydanie w użytkowanie kolejnego tokena 0 zł 5. Zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego tokena 1) W przypadku odmiennego uregulowania stosuje się stawki określone w TAB. 1. TAB. 14 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1.1 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.2 przelewy regulowane 3) od transakcji 20 zł 1.3 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 75 zł wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przelewy SEPA 2) 10 zł 4.2 przelewy regulowane 3) 30 zł 4.3 polecenia wypłaty 4)7) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) od transakcji 50 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 9. Opłata Non-STP 10) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; 8

9 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 4.3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 15 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 15 zł 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 35 zł 3. stawka za standardową Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. pojedynczą wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. korektę danych wg przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed za dokument obowiązującego upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie cennika BIK S.A. informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85, poz. 727) + 30 zł 4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 50 zł 5. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie 40 zł + koszty Klienta 1) rzeczywiste 6. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku Za przelew 20 zł. 1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 9

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo