Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od r. - TAB.1 do TAB.10 od r. dla Umów zawartych od dnia r.

2 2 2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 5 TAB. 1 Rachunki bankowe... 5 TAB. 2 płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 7 TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe... 8 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe TAB. 6 Czeki w obrocie dewizowym KREDYTY TAB. 7 Kredyty konsumpcyjne TAB. 8 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne TAB. 9 Kredyty pozostałe POZOSTAŁE CZYNNOŚCI TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w złotych... 17

3 3 3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, tj.: za czynności bankowe dokonane w okresie od 1 do 27 dnia każdego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia danego miesiąca, za czynności bankowe dokonane po 27 dniu miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia kolejnego miesiąca; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. W przypadku zamykania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (kartę debetową) podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy. W przypadku rozwiązania wyłącznie umowy o kartę płatniczą do rachunku (kartę debetową), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy. W przypadku rozwiązania wyłącznie umowy o Telefoniczną usługę na hasło lub Bankową Informację Telefoniczną (BANKOFON), miesięczna opłata za korzystanie z ww. usług podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy. 12. Użyte w Taryfie określenie wpłata własna należy rozumieć jako wpłatę gotówkową wykonywaną na rachunek w Banku przez posiadacza/ współposiadacza, pełnomocnika rachunku lub posiadacza karty. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

4 Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

5 5 5 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) Konto Konto Konto Konto pobierania e-kontobs Osobiste Senior Student Junior 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 0 zł 7 zł 2 zł 0 zł 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet: dostęp do systemu 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie środków dostępu do Systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Zablokowanie/odblokowanie dostępu do Systemu 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Wydanie nowych loginów 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Zmiana w karcie uprawnień 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Nadanie nowego hasła do systemu 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Usługa SMS - opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu ebanknet) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3.4 Bankowa Informacja Telefoniczna (BANKOFON) 2) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata własna gotówki w placówce Banku za wpłatę 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 9 zł 4) 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł za przelew w Systemie ebanknet 0 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 9 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł za przelew w Systemie ebanknet 0 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 5) : w placówce Banku 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł za przelew w Systemie ebanknet 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł w Grupie BPS SEPA 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 6) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR SEPA 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł Regulowany 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł ,10% min. 0,10% min. 0,10% min. 0,10% min. 0,10% min. polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 25 zł, max. 25 zł, max. 25 zł, max. 25 zł, max. 25 zł, max. BEN lub SHA 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) za zlecenie 0,15% min. 20 zł, max. 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 75 zł + koszty banków trzecich 0,15% min. 20 zł, max. 75 zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) przy kwotach do EUR lub jej równowartości zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 9) 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego koszty koszty koszty koszty koszty przelewu, wykonane na zlecenie Klienta banków banków banków banków banków trzecich trzecich trzecich trzecich trzecich

6 6 6 Rodzaj usług (czynności) Konto Konto Konto Konto pobierania e-kontobs Osobiste Senior Student Junior 7. Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za zlecenie w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza (dłużnika) 0 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 9. Karty debetowe 10) : VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 9.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 Duplikat karty 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.3 Użytkowanie karty miesięcznie 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.4 Transakcje bezgotówkowe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.5 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zawartymi umowami 11) w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 2% min. 2% min. 2% min. 2% min. 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 2% min. 2% min. 2% min. 2% min. 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w ramach usługi Cashback 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł zł zł zł 9.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 12) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Klienta 9.8 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Użytkownika 9.9 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 9.11 Ubezpieczenie kart VISA PayWave, MasterCard 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł PayPass 13) miesięcznie 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy wysyłany na adres korespondencyjny 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł odbierany w placówce Banku 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 14) za wyciąg 9 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.3 Wyciąg po każdej operacji (dzienny) wysyłany na adres korespondencyjny za wyciąg 9 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł odbierany w placówce Banku za wyciąg 9 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 14) za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15) 5 zł max. 30 zł za cały rok 10 zł max. za 5 zł max. 30 zł za cały rok 10 zł max. za 5 zł max. 30 zł za cały rok 10 zł max. za 5 zł max. 30 zł za cały rok 10 zł max. za 5 zł max. 30 zł za 10 zł max. za 12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 13.2 z innymi bankami 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 15. Czeki 15.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet - 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł Przyjęcie czeku do inkasa za czek 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł - 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 30 zł. 4) Nie dotyczy przekazania środków na spłatę kredytu. Za spłatę kredytu pobiera się opłatę jak za przelew wewnętrzny w Koncie Osobistym. 5) Opłata dodatkowa do pkt i

7 7 7 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 11) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 13) Ubezpieczenie Kart VISA PayWave i MasterCard PayPass jest obowiązkowe. 14) Na życzenie Klienta. 15) Przez jeden dokument należy rozumieć historię rachunku za jeden miesiąc. TAB. 2 płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 3. Wydanie/wymiana książeczki za książeczkę 10 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata własna gotówki w placówce Banku: na rachunek prowadzony w placówce Banku za wpłatę 0 zł na rachunek prowadzony w innym banku, z którym Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi oszczędnościowej za wpłatę 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 1) : z rachunku prowadzonego w placówce Banku za wypłatę 0 zł z rachunku prowadzonego w innym banku, z którym Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi oszczędnościowej za wypłatę 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 1,5 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 3,5 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 2) za przelew 25 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł SEPA 15 zł Regulowany 30 zł polecenie wypłaty 3) 0,25% min. 30 zł max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł SEPA 13 zł Regulowany 18 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 25 zł, max. 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max. 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 60 zł przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 6) 40 zł 6.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich 7. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 7.1 z Bankiem 10 zł 7.2 z innymi bankami 50 zł 8. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 9. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce 250 zł 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych klient posiadający rachunek w Banku 15 zł 10.2 klient nie posiadający rachunku w Banku 50 zł 11. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych 30 zł

8 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 50 zł 13. Umorzenie utraconej książeczki. 30 zł 14. Likwidacja rachunku 0 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 30 zł. 2) Opłata dodatkowa do pkt ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 5) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) pobierania Lokata BIS IKE/IKZE w walucie dla PKZP dla SKO 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 1) /7 zł 1)2) 30 zł 3) 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet: dostęp do systemu 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł wysłanie hasła jednorazowego za pomocą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - SMS wydanie środków dostępu do Systemu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 5 zł - 5 zł 5 zł Zablokowanie/odblokowanie dostępu do Systemu 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Wydanie nowych loginów 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Zmiana w karcie uprawnień 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Nadanie nowego hasła do Systemu 0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Usługa SMS -opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu ebanknet) Telefoniczna usługa na miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,30 zł - 0,30 zł 0,30 zł hasło 4) miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Bankowa Informacja Telefoniczna (BANKOFON) 5) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata własna gotówki w placówce Banku 6) za wpłatę - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wpłata w formie przelewu z konta osobistego za przelew 7) 1 zł Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 8) pierwsza wypłata za wypłatę 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł miesięcznie zbiorczo za kolejna wypłata każdą 5 zł - 0 zł 0 zł 0 zł wyplatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 1,5 zł - 1,5 zł 1,5 zł - za przelew w Systemie ebanknet 0,7 zł - 0,7 zł 0,7 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3,5 zł - 3,5 zł 3,5 zł - za przelew w Systemie ebanknet 0,7 zł - 0,7 zł 0,7 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 9) : w placówce Banku 25 zł - 25 zł 25 zł - za przelew w Systemie ebanknet 25 zł - 25 zł 25 zł - 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi zł - w Grupie BPS SEPA zł Regulowany zł - -

9 9 9 Rodzaj usług (czynności) pobierania Lokata BIS IKE/IKZE w walucie dla PKZP dla SKO polecenie wypłaty 10) - - 0,25% min. 30 zł, - - max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie zł pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie - 5 zł przekraczające równowartości 10 EUR SEPA zł Regulowany zł polecenia wypłaty z 0,10% min. 25 zł, dyspozycją dotyczącą - - max. kosztów BEN lub SHA Zwrot niepodjętej kwoty - 0,15% min. 20 zł, przekazu max. Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 6.5 za zlecenie - - wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 11) 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 12) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 75 zł + koszty banków trzecich zł Opłata Non-STP 13) zł - - Zmiany/korekty/odwołania 6.8 zrealizowanego przelewu, + koszty - - wykonane na zlecenie banków trzecich - - Klienta 7. Wyciąg z rachunku bankowego: 7.1 Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy wysyłany na adres korespondencyjny 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł odbierany w placówce Banku 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce za wyciąg 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł Banku 14) 7.3 Wyciąg po każdej operacji (dzienny) wysyłany na adres korespondencyjny za wyciąg 8 zł - 8 zł 8 zł 8 zł odbierany w placówce Banku za wyciąg 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 7.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł przekazu 14) 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku 5 zł max. 30 zł za 5 zł max. 30 zł za 5 zł max. 30 zł za 5 zł max. 30 zł za 5 zł max. 30 zł za bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 15) 10 zł max. za 10 zł max. za 10 zł max. za 10 zł max. za 10 zł max. za za dokument 30 zł 30 zł 30 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 10.1 z Bankiem 10 zł 10 zł 10 zł z innymi bankami 50 zł 50 zł 50 zł - - Potwierdzenie wykonania zł 10 zł 10 zł - - blokady środków 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF.

10 ) Opłata pobierana od rachunków, na które wpływają świadczenia z tytułu emerytury bądź renty zagranicznej. 3) Opłata pobierana kwartalnie, w ostatnim miesiącu kwartału. 4) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Na rachunek Lokata BIS dopuszcza się wpłaty tylko w formie bezgotówkowej (tj. przelewu z innego rachunku prowadzonego w Banku lub innym banku krajowym). 7) Opłata pobierana z konta osobistego. 8) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 30 zł. 9) Opłata dodatkowa do pkt i ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 11) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 12) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 14) Na życzenie Klienta. 15) Przez jeden dokument należy rozumieć historię rachunku za jeden miesiąc. OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Rachunki terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych Rodzaj usług (czynności) pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System ebanknet: dostęp do systemu 1) 10 zł 10 zł wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 0 zł 0 zł wydanie środków dostępu do Systemu 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 5 zł 5 zł Zablokowanie/odblokowanie dostępu do 5 zł 5 zł Systemu Wydanie nowych loginów 10 zł 10 zł Zmiana w karcie uprawnień 5 zł 5 zł Nadanie nowego hasła do Systemu 5 zł 5 zł 3.2. Usługa SMS -opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu ebanknet) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,30 zł 0,30 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 3 zł 3 zł 3.4 Bankowa Informacja Telefoniczna (BANKOFON) 2) miesięcznie 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata własna gotówki w placówce Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 0 zł 0 zł za przelew w Systemie ebanknet 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku 3,5 zł 3,5 zł za przelew w Systemie ebanknet Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w placówce Banku 4) za przelew 25 zł 25 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 10 zł SEPA 15 zł 15 zł Regulowany 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 5) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 120 zł 120 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 5 zł SEPA 13 zł 13 zł Regulowany 18 zł 18 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą 0,10% min. 25 zł, 0,10% min. 25 zł,

11 11 11 Rodzaj usług (czynności) Rachunki lokaty w walutach pobierania Rachunki lokaty w PLN wymienialnych kosztów BEN lub SHA max. max. 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min. 20 zł, max. 0,15% min. 20 zł, max. 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej zł 60 zł równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 6.7 Opłata Non-STP 8) 40 zł 40 zł 6.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta + koszty banków trzecich + koszty banków trzecich 7. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 7.1 z Bankiem 10 zł 10 zł 7.2 z innymi bankami 50 zł 50 zł 8. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 30 zł. 4) Opłata dodatkowa do pkt i ) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. KARTY BANKOWE TAB. 5 Karty kredytowe Rodzaj usług (czynności) pobierania E-Konto Osobiste Konto Osobiste Konto Senior Konto Student 1. Wydanie nowej karty: 1.1 VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1.2 VISA Gold 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty: 2.1 VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2.2 VISA Gold 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1) 3.1 VISA Credit mniej niż zł 54 zł 54 zł 54 zł 54 zł rocznie co najmniej zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 VISA Gold mniej niż zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł rocznie co najmniej zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wydanie dodatkowej karty: 4.1 VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 VISA Gold 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Obsługa dodatkowej karty: 5.1 VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 VISA Gold 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 6. Wydanie duplikatu karty: 6.1 VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6.2 VISA Gold 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach 7. świadczących taką usługę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10. Transakcje bezgotówkowe: 2) 3) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3) :

12 w kraju 11.2 za granicą Rodzaj usług (czynności) pobierania 12. Przelew z karty za przelew 13. E-Konto Osobiste min. 5 zł min. 10 zł min. 5 zł Konto Osobiste Konto Senior Konto Student min. 5 zł min.10 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 10 zł min. 5 zł min. 5 zł min. 10 zł min. 5 zł Sprawdzenie salda w bankomacie 4) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 14. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł okres 15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł świadczących taką usługę 16. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 18. Obsługa nieterminowej spłaty: 5) 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego min. 40 zł min. 40 zł min. 40 zł 1) Opłata pobierana z dołu w pierwszym miesiącu rozpoczynającym roczny okres użytkowania karty. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 5) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. min. 40 zł TAB. 6 Czeki w obrocie dewizowym (dotyczy Klientów Banku) Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 30 zł, max. 300 zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. KREDYTY TAB. 7 Kredyty konsumpcyjne 1. Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytu - prowizja pobierania e-kontobs Konto Osobiste Konto Senior Konto Student dla pozostałych Klientów

13 13 13 Rodzaj usług (czynności) pobierania e-kontobs Konto Osobiste Konto Senior Konto Student dla pozostałych Klientów przygotowawcza 1) : 1.1 odnawialnego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł gotówkowego do kwoty ,00 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 70 zł powyżej ,00 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 80 zł powyżej ,00 zł 120 zł 1.3 na zakup pojazdów 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 50 zł 1.4 zabezpieczonych hipotecznie 150 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1 Gotówkowego: 2% nie mniej 2% nie mniej 2% nie mniej 2% nie mniej nie mniej ze spłatą do 1 roku niż 50 zł niż 50 zł niż 50 zł niż 50 zł niż 50 zł nie mniej nie mniej nie mniej nie mniej 4% nie mniej ze spłatą do 3 lat od kwoty kredytu niż 70 zł niż 70 zł niż 70 zł niż 70 zł niż 4% nie mniej 4% nie mniej 4% nie mniej 4% nie mniej 4,5% nie mniej ze spłatą do 5 lat niż niż niż niż niż 120 zł 2.2 Na zakup pojazdów udzielonego na okres: 2% nie więcej 2% nie więcej 2% nie więcej 2% nie więcej 2% nie więcej do 1 roku powyżej 1 roku od kwoty kredytu 2.3 Zabezpieczonego hipotecznie udzielonego na okres: niż zł nie więcej niż zł niż zł nie więcej niż zł niż zł nie więcej niż zł niż zł nie więcej niż zł niż zł nie więcej niż zł do 5 lat 2% 2% 2% 2% powyżej 5 lat od kwoty kredytu 4% Odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych w Banku: 2) Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty kredytu 2% 2% 2% 2% od kwoty wcześniejszej spłaty 5. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) na wniosek Kredytobiorcy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.1 do zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5.2 powyżej zł 150 zł 6. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym od kwoty podwyższenia 2% 2% 2% 2% - 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 7.1 do zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł za aneks 7.2 powyżej zł 150 zł 8. Prowizja za gotowość miesięcznie liczona od finansową od kredytu średniego miesięcznego odnawialnego w rachunku stanu niewykorzystanego oszczędnościoworozliczeniowym kredytu 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % - Wysłanie wezwania do 9. dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł umową 10. Administrowanie kredytami zabezpieczonymi rocznie hipotecznie 3) 11. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 500 zł 12. Wydanie opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy za opinię 150 zł 13. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek za zaświadczenie 70 zł 70zł 70 zł 70 zł Kredytobiorcy 14. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy (wyciąg dodatkowy) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 20 zł

14 14 14 Rodzaj usług (czynności) pobierania e-kontobs Konto Osobiste Konto Senior Konto Student dla pozostałych Klientów 15. Sporządzenie historii kredytu na wniosek 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 70 zł Kredytobiorcy 16. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Kredytobiorcy 17. Wystawienie formularza PCC na życzenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Kredytobiorcy 18. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 5) 18.1 upomnienie 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 18.2 wezwanie 30 zł 30zł 30 zł 30 zł 30 zł Sporządzenie na wniosek 19. Klienta oceny jego zdolności kredytowej 20. Restrukturyzacja kredytu lub umowa ugody związana z ponowną oceną zdolności kredytowej 21. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji wyjazd z Banku do 5 km 21.2 wyjazd z Banku od 5 do 10 km 21.3 wyjazd z Banku od 10 do 20 km 21.4 wyjazd z banku powyżej 20 km Inne czynności związane z 22. kredytem na wniosek Kredytobiorcy 6) 2% min., max. 300 zł według kosztów 2% min., max. 300 zł 2% min., max. 300 zł 2% min., max. 300 zł 2% min.150 zł, max. 500 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Prowizja pobierana za miniony rok do 15 stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu). 4) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 6) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 8 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku 1. kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1 na okres do 5 lat 2.2 na okres do 10 lat 2.3 na okres powyżej 10 lat Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym pobierania od wnioskowanej kwoty od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem e-kontobs 1,5% nie mniej niż 2% nie mniej niż 2,5% nie mniej niż 300 zł Konto Osobiste Konto Senior Konto Student dla pozostałych Klientów 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 120 zł 1,5% nie mniej niż 100 zł 2% nie mniej niż 2,5% nie mniej niż 300 zł 1,5% nie mniej niż 2% nie mniej niż 2,5% nie mniej niż 300 zł 1,5% nie mniej niż 100 zł 2% nie mniej niż 2,5% nie mniej niż 300 zł 1,5% nie mniej niż 100 zł 2% nie mniej niż 2,5% nie mniej niż 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 500 zł zł 5.1 do kwoty ,00 zł od kwoty 0% 0% 0% 0% 0% 5.2 powyżej kwoty ,00 zł wcześniejszej spłaty 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2% 6. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) na wniosek 150 zł

15 15 15 Rodzaj usług (czynności) pobierania e-kontobs Konto Osobiste Konto Senior Konto Student dla pozostałych Klientów Kredytobiorcy 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek za aneks 150 zł Kredytobiorcy 8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł umową 9. Administrowanie kredytami zabezpieczonymi hipotecznie 3) rocznie 10. Wydanie opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy za opinię 150 zł 11. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek za zaświadczenie 70 zł 70zł 70 zł 70 zł Kredytobiorcy 12. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 20 zł Kredytobiorcy (dodatkowy) 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 70 zł 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Kredytobiorcy 15. Wystawienie formularza PCC na życzenie Kredytobiorcy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 16. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 16.1 upomnienie 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 16.2 wezwanie 50 zł 50zł 50 zł 50 zł 70 zł Sporządzenie na wniosek 17. Klienta oceny jego zdolności kredytowej Restrukturyzacja kredytu lub 18. umowa ugody związana z 2% min., 2% min., 2% min., 2% min., 2% min.150 zł, ponowną oceną zdolności max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł max. 300 zł max. 500 zł kredytowej 19. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji 19.1 wyjazd z Banku do 5 km 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 19.2 wyjazd z Banku od 5 do 10 km 19.3 wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 19.4 wyjazd z banku powyżej 20 km 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów według kosztów 150 zł 120 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizja pobierana za miniony rok do 15 stycznia następnego roku (prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu). 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 9 Kredyty pozostałe Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) : 1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 50 zł 1.2 Kredyt technologiczny z częściową spłatą kapitału 50 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4% nie mniej niż

16 16 16 Rodzaj usług (czynności) pobierania od kwoty kredytu 2.2 kredyt technologiczny z częściową spłatą kapitału na okres do 5 lat 4% na okres powyżej 5 lat od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) od kwoty kredytu 300 zł 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 70 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 6. Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) na wniosek Kredytobiorcy 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 7.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych za aneks 7.2 kredyt technologiczny z częściową spłatą kapitału 8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową 70 zł 9. Administrowanie kredytami zabezpieczonymi hipotecznie rocznie 10. Wydanie opinii bankowych na wniosek Kredytobiorcy za opinię 11. Wydanie zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy za zaświadczenie 70 zł 12. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek Kredytobiorcy (dodatkowy) 10 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy za dokument 10 zł 15. Wystawienie formularza PCC na życzenie Kredytobiorcy 0 zł 16. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 16.1 upomnienie 20 zł 16.2 wezwanie 50 zł 17. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej 18. Restrukturyzacja kredytu lub umowa ugody związana z ponowną oceną zdolności 2% min., kredytowej max. 300 zł 19. Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji 19.1 wyjazd z Banku do 5 km 50 zł 19.2 wyjazd z Banku od 5 do 10 km 19.3 wyjazd z Banku od 10 do 20 km 150 zł 19.4 wyjazd z banku powyżej 20 km 200 zł 20. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) według kosztów 21. Wystąpienie Banku na wniosek Klienta do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej o uzyskanie aktualnego odpisu z Rejestru Zastawów 30 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI TAB. 10 Usługi różne Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego 1.1 depozytowego za dokument 20 zł 1.2 kredytowego za dokument 20 zł 2. Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia/opinii o rachunku 2.1 za okres ostatnich 12 miesięcy za rachunek 30 zł 2.2 za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) za rachunek 40 zł 3. Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku za rachunek 30 zł 4. Wydanie zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 30 zł 5. Potwierdzenie klucza telegraficznego 30 zł 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 20 zł lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) wzajemności 7. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 7.1 krajowego 5 zł za stronę 7.2 zagranicznego 10 zł 8. Przekształcenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z indywidualnego na wspólny i odwrotnie 15 zł

17 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A zł 10. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone czeków, blankietów czeków, dokumentów tożsamości, rachunków i innych 8.1 Klient posiadający rachunek w Banku 10 zł 8.2 Klient nie posiadający rachunku w Banku 50 zł 11. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem, zmiana karty wzorów podpisów 2) 20 zł 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy za każdą czynność przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 3) (realizację) 20 zł 13. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 4) 40 zł + koszty rzeczywiste 14. Przechowywanie depozytu (dokumentowy lub kluczowy) o standardowych wymiarach, w kopercie bezpiecznej lub w kasecie kasjerskiej miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnik jest ustanawiany przy zawieraniu umowy. Odwołanie pełnomocnika i przyjęcie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opłata. 3) Opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją, niezależnie od opłaty za przelew. 4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 10 zł TAB. 11 Czynności kasowe w złotych Rodzaj usług (czynności) pobierania 1. Wpłaty gotówkowe do 200,00 PLN 1)2) : 1.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,00 zł 1.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,00 zł 1.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe od 200,01 PLN do 700,00 PLN 1)2) : 2.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 2,90 zł 2.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 2,90 zł 2.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe od 700,01 PLN do 1000,00 PLN 1)2) : 3.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 3,40 zł 3.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 3,40 zł 3.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 25,00 zł 4. Wpłaty gotówkowe od 1000,01 PLN 1)2) : 4.1 na rachunki prowadzone w Banku, przez osobę nie będąca właścicielem tych rachunków 0,5% nie więcej niż 25,00 zł 4.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% nie więcej niż 25,00 zł 4.3 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych, w systemie SORBNET 0,5% plus 25,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych 1)2) : 2,00 zł 6. Wpłaty gotówkowe z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz na cele charytatywne: 1,00 zł 7. Wpłaty gotówkowe na ZUS, Urząd Skarbowy, Izbę Celną: 4,00 zł 8. Wpłaty gotówkowe na rzecz KRUS 2,50 zł 9. Wpłaty gotówkowe na rachunki Starostw Powiatowych, prowadzone w Banku 1)2) : 1,00 zł 10. Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędów Miast i Gmin oraz Urzędów Gmin, prowadzone w Banku 1)2) : 2,50 zł 11. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłat czynszowych na rachunek ZGKiM w Krapkowicach 1) : zgodnie z Umową 12. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 13. Wymiana banknotów i monet :: 13.1 na inne nominały 10 zł 13.2 zniszczonych na obiegowe 0 zł 14. Skup walut obcych 0 zł 15. Sprzedaż walut obcych 0,2% 16. Wypłata z konta uznania do wyjaśnienia w sytuacji gdy klient zamknął rachunek 0,5% od kwoty min. 5 zł 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 2) Nie pobiera się opłat od wpłat własnych na rachunek za wyjątkiem wpłat na rachunek e-kontobs.

18

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe ORAZ KARTY DEBETOWE dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 18/05/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 23.05.2018r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł

TABELE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SUWAŁKACH. Tryb pobierania. 2.3 walutowego EUR, USD, GBP 15 zł 15 zł II RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 2 lipca 2018 r. TAB. 2 Rachunki rozliczeniowe dla Klientów instytucjonalnych 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 55/12/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje od 01.02.2015r. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi Część II. Klienci indywidualni Lp. 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych

Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od lipca 018 r. TAB. 1 Rachunki bankowe dla Klientów indywidualnych 1. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku.1 w PLN miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bankowych osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.08.2018r. 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. Bank Spółdzielczy w Łopusznie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOPUSZNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 106/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 14.09.2016r. obowiązuje od dnia 15 listopada 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY Standard***

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Nr 97/2018 Zarządu Banku z dnia 02.08.2018 roku Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 105/2018 z dnia 29.08.2018 r. Uchwałą Zarządu Banku nr 1/2019

Bardziej szczegółowo

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł

0 zł/4,00 zł** 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 0 zł WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY Standard***

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 25/05/O/18 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 25.05.2018 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych oszczędnościowych płatnych na każde żądanie... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 czeki w obrocie dewizowym... 4 za obsługę rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/2017 Zarządu Banku z dnia 24.01.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 6 lutego 2017 r. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od 08.08.2018 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. Załącznik Nr 2 do Tekst jednolity do Uchwały Nr 37/3/2018 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim 31.07.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 02/09/O/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 21.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 25 września 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 08.08.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 08 sierpnia 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 70/BS/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z dnia 23 maja 2018 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH obowiązuje od dnia 01.04.2019 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 8 sierpnia 2018r

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 8 sierpnia 2018r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 8 sierpnia 2018r ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 1 RACHUNKI... 2 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo