Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Raszyn, sierpień

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...3 KONTA OSOBISTE...5 TAB. 1Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...5 TAB. 2 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej...6 TAB. 3Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych...7 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową...7 TAB. 4Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych...8 OSZCZĘDNOŚCI...9 TAB. 5Rachunki oszczędnościowe Unikonto oszczędnościowe...9 TAB. 6Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową...9 TAB. 7Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych...10 TAB. 8Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych...10 TAB. 9Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych...10 KARTY BANKOWE...11 TAB. 10Karty płatnicze VISA Clasic Debetowa...11 INNE USŁUGI...12 TAB. 11Czeki w obrocie dewizowym...12 TAB. 12Przekaz w obrocie dewizowym...12 TAB. 13Usługi różne...14 TAB. 14Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Raszynie, zwanego dalej Bankiem ( z wyłączeniem obsługi kredytów, pożyczek i gwarancji). 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierają placówki BS w Raszynie wykonujące bezpośrednią obsługę klienta. 6. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Raszynie pobiera się od wpłacającego. 7. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Raszynie pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Raszynie a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 11. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 12.W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 13. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 15. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych oraz rachunków bieżących, 3

4 2) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS w Raszynie (w tym kredytów w rachunku bieżącym do wysokości salda ujemnego w momencie spłaty), 3) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 16.Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 17. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 18.Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 4

5 KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto pobierania Net standard Senior Student Junior Plus Bankowiec 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 1 6 zł 3 zł 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku 5.2 w systemie bankowości internetowej przelew z bieżących w pływów wniesionych 5.3 gotówką na rachunek do działalności gospodarczej tego samego Posiadacza Przelew na rachunek w innym banku 6. krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 0,2% min. 3 zł 3 zł 3 zł 2 zł 3 zł 3 zł 3 zł 2 zł 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 1 zł 1 zł 0,5 zł 0,5 zł 1 zł 0,5 zł Przelew na rachunek w innym banku 7. krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10.1 realizacja z rachunku dłużnika 4) 8. Wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wykonania przelewu do innego banku 9. Zlecenie stałe na rachunek: 9.1 w Banku za zlecenie 9.2 w innym banku krajowym 3) 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 0,5 zł 10. Polecenie zapłaty: 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,5 zł odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia za zlecenie 1 zł zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł zapłaty 11. System Bankowości Internetowej: 11.1 aktywacja usługi 11.2 korzystanie z usługi miesięcznie 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł wydanie jednego tokena 11.4 wydanie kolejnego tokena (za każdy token) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 11.5 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI przed upływem 12 miesięcy 11.6 zastrzeżenie tokena 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 11.7 odblokowanie tokena 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 12. Wyciąg z konta bankowego: 12.1 miesięczny odbierany w jednostce Banku za wyciąg prowadzącej rachunek 12.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 5) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.3 sporządzony na wniosek posiadacza dodatkowy wyciąg do rachunku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 6) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS za 1 SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 15. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku za czek 16. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 17. Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 18. Inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 19. Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych i wykonanie zastrzeżenia 20. Opłata za obsługę monitoringu rachunku w przypadku powstania niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, do dłużnika po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek za monit

6 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty. 4) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 5) Na życzenie Klienta. 6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. TAB. 2 Rachunek płatny na każde żądanie (a vista) w złotych dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 1 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku 5.2. w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 3 zł 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Zlecenie stałe na rachunek: 7.1 w Banku za zlecenie 7.2 w innym banku krajowym 3) 1,5 zł 8. Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł 9. System Bankowości Internetowej: 9.1 aktywacja usługi 9.2 korzystanie z usługi miesięcznie 9.3 wydanie jednego tokena 9.4 wydanie kolejnego tokena (za każdy token) miesięcznie 5 zł 9.5 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI przed upływem 12 miesięcy zastrzeżenie tokena 25 zł 9.7 odblokowanie tokena 15 zł 10. Wyciąg z konta bankowego: miesięczny odbierany w jednostce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 11. sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 12. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 3) Na życzenie Klienta. 6

7 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym 3 zł 6.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wyciąg z konta bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 7.3. wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym 1 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Likwidacja rachunku walutowego 10. System Bankowości Internetowej: 10.1 aktywacja usługi 10.2 korzystanie z usługi 4 ) miesięcznie wydanie jednego tokena 10.4 wydanie kolejnego tokena (za każdy token) miesięcznie 5 zł 10.5 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI przed 10 upływem 12 miesięcy 10.6 zastrzeżenie tokena 25 zł 10.7 odblokowanie tokena 15 zł 11. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15 zł 12. Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 od dnia otwarcia 3 1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 5 USD, 5 EUR, 2) Wypłata walutowa powyżej kwoty zgodnie z zawartą umową rachunku wymaga awizowania co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 3) Na życzenie Klienta. 4) Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu Unikonto. TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w placówkach Banku za wpłatę 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1. w Banku 6.2. w innych bankach 0,1% min 3 zł 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 1) od usługi wg kosztów rzeczywistych 8. Ustalenie numeru książeczki awista 1 9. Wystawienie nowej książeczki awista w miejsce zniszczonej lub utraconej Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 12. Zlecenie stałe na rachunek: w Banku w innym banku krajowym 1,5 13. Polecenie zapłaty realizacja z rachunku dłużnika 1 zł odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 7

8 1) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab. 14. TAB. 4 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 3 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 5 za cały rok Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 2. rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 2 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz dopisanych odsetek itp 3 6. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% kwoty zajętej min. z rachunków 1 ) 1 7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 7.1 telefonicznie na hasło 2) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS za 1 SMS 0,35 zł 8. Za wykonanie potwierdzenia realizacji przez bank przelewu z rachunku klienta - faxem: 8.1 na terenie kraju od przelewu 6 zł 8.2 poza granice kraju od przelewu 12 zł 9. zmiana danych osobowych posiadacza rachunku bez opłat 1) Opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2) Opłata niezależna od ilości prowadzonych rachunków 8

9 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 5 Rachunki oszczędnościowe Unikonto oszczędnościowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Unikonto oszczędnościowe Unikonto-IKE 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłata na rachunek za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (jednego miesiąca) 1) : 4.1 pierwsza wypłata - od kwoty 4.2 kolejne wypłaty 0,25 % min. 5 zł - 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 przelew w placówce Banku przelew w systemie bankowości internetowej kolejny przelew w placówce Banku lub w bankowości internetowej 0,25 % min. 5 zł - 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 2) : 6.1 w placówce Banku 3 zł w systemie bankowości internetowej 1 zł kolejny przelew w placówce Banku lub w bankowości internetowej 0,25 % min. 5 zł - 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET w placówce Banku: 15 zł kolejny przelew w placówce Banku 0,25 % min. 5 zł - 8. System Bankowości Internetowej: 8.1 aktywacja usługi 8.2 korzystanie z usługi 2) miesięcznie wydanie jednego tokena 8.4 wydanie kolejnego tokena miesięcznie 5 zł 5 zł 8.5 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy Klienta lub rozwiązanie umowy o świadczenie usługi SBI przed upływem 12 miesięcy 8.6 zastrzeżenie tokena 25 zł 25 zł 8.7 odblokowanie tokena 15 zł 15 zł 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9.1 telefonicznie na hasło 2) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS za 1 sms 0,35 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu Unikonto. TAB. 6 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew z książeczki na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 0,1% kwoty, min 3 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 2) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 8. Likwidacja książeczki 9

10 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 2) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata Zgodnie z Tab. 14). TAB. 7 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku 5.2. w innych bankach 0,1% kwoty min 3 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej TAB. 8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej - dla każdej waluty od usługi 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej Banku 1) od transakcji 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku od transakcji 3.2. złotowy w innym banku krajowym 0,1% kwoty min 3 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB.13 1) Wypłata walutowa w wysokości przekraczającej USD, EUR wymaga awizowania co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2%. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 3 zł 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego max. 3 za cały rok za dokument 5 zł 1.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego max. 5 za cały rok Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 2. rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 1 za dokument wypadek jego śmierci 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 3.2 z innymi bankami 4 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 1 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych 3 odsetek do wkładu itp 6. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% kwoty zajętej min. z rachunków oszczędnościowych oraz depozytów terminowych 1 ) 1 Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, 7. pełnomocnik, spadkobierca) rachunków lokat terminowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie: 7.1 rachunków czynnych rachunków zlikwidowanych (bez względu na ilość rachunków) 5 1) Opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 10

11 KARTY BANKOWE TAB. 10 Karty płatnicze VISA Clasic Debetowa Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto pobierania Net standard Senior Student Junior Plus Bankowiec 1. Wydanie nowej karty 1.1 pierwszej karty do rachunku 5 zł 1.2 kolejnej karty do rachunku 5 zł 2. Wznowienie karty 2.1 pierwszej karty do rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 5 zł 2.2 kolejnej karty do rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 3. Opłata za użytkowanie 3.1 pierwszej karty do rachunku miesięcznie 3 zł 3.2 kolejnej karty do rachunku miesięcznie 3 zł 3 zł 2 zł 1 zł 1 zł 3 zł 3 zł 4. wydanie duplikatu karty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi od transakcji umowami 2) 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6.4 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 6.7 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji Zmiana danych Użytkownika karty Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 11

12 INNE USŁUGI TAB. 11 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych: od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min Inkaso czeków 2) 0,25% od łącznej wartości czeków min. 2, max. w jednej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego USD czeku za czek płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej USD niż jednego czeku 5.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 12 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) 15 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min.2, max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w BS Raszyn przelewy SEPA 2) 25 zł 4.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 25 zł 0,25% 4.4 polecenia wypłaty 4)7)11) min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 10 12

13 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 75 zł + koszty banków od transakcji zlecenie Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 1 9. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji Opłata Non-STP 10) od transakcji 3 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 11) W przypadku opcji kosztowej our niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt

14 TAB. 13 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 2 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 4. bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) 5. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 5.1 krajowego 1 lub na zasadach wzajemności 5 zł za stronę 5.2 zagranicznego 1 stawka za standardową Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. pojedynczą wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. korektę danych wg 6. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed za dokument obowiązującego upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie cennika BIK S.A. informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 25 zł 8. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie 4 + koszty Klienta 2) rzeczywiste 9. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 10. Przechowywanie depozytu 3) : 10.1 duplikatów kluczy 2 miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 10.2 dokumentu 2 wartościowych 10.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości 1 % dokumentu min. 5 zł max innych rzeczy ruchomych za depozyt Wynajem skrytek sejfowych: dziennie skrytka: miesięcznie 5 rocznie Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej Uszkodzenie skrytki sejfowej od zdarzenia 20 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 14 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,3% min. 5 zł od transakcji 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5 zł 1.4. prowadzone w innych bankach z tyt. należności Telekomunikacji Polskiej SA 0,5 % min 2 zł 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji 3% min. 3 zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3.1 do 10 szt. od transakcji 3.2 powyżej 10 szt. 2% min Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 14