LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 82/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 16 SEP 2016 LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT TERMINY DATES : , , , : , , , : , , , : , , , CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA ) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EAs ) Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 162 EA 162 Granice poziome: Lateral limits: '44"N '15"E '53"N '59"E '46"N '29"E '30"N '56"E '44"N '15"E The areas designated for the purposes of military aircraft flights. The areas are not available for civil aircraft users '44"N '15"E '53"N '59"E '46"N '29"E '30"N '56"E '44"N '15"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 105 Upper limit: FL 105 EA 163 EA 163 Granice poziome: Lateral limits: '54"N '25"E '05"N '32"E '53"N '12"E '24"N '53"E '53"N '23"E '54"N '25"E '54"N '25"E '05"N '32"E '53"N '12"E '24"N '53"E '53"N '23"E '54"N '25"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 EA 164 EA 164 Granice poziome: Lateral limits: '54"N '25"E '53"N '23"E '10"N '29"E '29"N '40"E '54"N '25"E '54"N '25"E '53"N '23"E '10"N '29"E '29"N '40"E '54"N '25"E SUP 82/16

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 205 Upper limit: FL 205 Uwaga: z wyłączeniem EP D24. Note: excluding EP D24. EA 165 EA 165 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '52"E '50"N '36"E '43"N '51"E '53"N '23"E '22"N '52"E '22"N '52"E '50"N '36"E '43"N '51"E '53"N '23"E '22"N '52"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 oraz TSA 09 A, B, C, D; TSA 10 A, B zgodnie z AUP. and TSAs 09 A, B, C, D; TSAs 10 A, B in accordance with the AUP. 4. ORGANIZATOR TRENINGU TRAINING ORGANISER Dowódca 8. pplot Commander of 8th pplot Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, TMA GDAŃSK, FIS GDAŃSK. 5.2 Przeloty statków powietrznych do rejonów ograniczeń będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 5.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 5.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach treningu mają obowiązek omijania stref EP R oraz aktywnych stref EP D nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. 5.5 Rejony ograniczeń lotów EA posiadają priorytet w stosunku do TRA 51 oraz TRA Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPKS/ EPLK. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The flight restriction areas are segregated from the area of responsibility of WARSZAWA ACC, GDAŃSK TMA, GDAŃSK FIS. Flights of aircraft to the flight restriction areas will be conducted on the basis of a flight plan (FPL). Crews of aircraft conducting flights within the areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Aircraft crews conducting flights for the training are to avoid EP R areas and active EP D areas not used during the exercise. The flight restriction areas EAs have priority over TRA 51 and TRA 67. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.2 by EPKS/EPLK MIL ARO. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 82/16

3

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 83/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIA TAKTYCZNE STICK HORION 2016 I FALKON - 16C W OKOLICACH KROSNA, PRZEMYŚLA, SANOKA Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 07 OCT 2016 STICK HORION AND FALKON - 16C TACTICAL EXERCISES IN THE AREAS OF KROSNO, PRZEMYŚL AND SANOK TOWNS 1. TERMINY DATES do to do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA ) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EAs ) Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniach. EA 170 EA 170 Granice poziome: Lateral limits: 1. 49º48 55 N 021º48 03 E 2. 49º29 08 N 021º39 49 E 3. 49º15 50 N 022º20 49 E 4. 49º27 54 N 022º33 55 E 5. 49º48 16 N 022º40 15 E 1. 49º48 55 N 021º48 03 E Granice pionowe: Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercises º48 55 N 021º48 03 E 2. 49º29 08 N 021º39 49 E 3. 49º15 50 N 022º20 49 E 4. 49º27 54 N 022º33 55 E 5. 49º48 16 N 022º40 15 E 1. 49º48 55 N 021º48 03 E Vertical limits: Dolna granica: 3000 ft AMSL Lower limit: 3000 ft AMSL Górna granica: FL 155 Upper limit: FL 155 EA 171 EA 171 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 39'30"N '51"E Granice pionowe: A circle of 5 km radius centred at: 49 39'30"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL EA 172 EA 172 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 30'07"N '07"E Granice pionowe: A circle of 5 km radius centred at: 49 30'07"N '07"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL EA 173 EA 173 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 20'17"N '59"E A circle of 5 km radius centred at: 49 20'17"N '59"E SUP 83/16

6 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 Commander of Military Unit 2305 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 170 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i ACC WARSZAWA. Rejony ograniczeń lotów EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonie EA 170 z prędkościami powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywania odległości 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 W przypadku lotów wykonywanych w rejonach EA zgodnie z przepisami dla lotów VFR poniżej 250 kt IAS z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody, w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem, należy wykonywać je z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. The flight restriction area EA 170 is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas EA are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction areas EAs are to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. Crews of aircraft conducting flights within EA 170 at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and a horizontal buffer of 3.5 NM within the area. Flights within EAs will be performed by aircraft under VFR at speeds below 250 kt IAS ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area, will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. 5.5 W przypadku aktywności stref ATZ EPKR, EP TRA127, EP TRA128, EP TRA129, EP TRA130, użytkownicy EA 170 są zobowiązani wykonywać loty zgognie z AIP Polska ENR pkt Aktywność stref EA zlokalizowanych w EP TRA128 i EP TRA130 organizator lotów jest zobowiązany skoordynować z użytkownikiem stref EP TRA128 i EP TRA130: Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, tel.: In case of activity time of EPKR ATZ, EP TRA127, EP TRA128, EP TRA129, EP TRA130, users of EA 170 are obliged to conduct flights according to AIP Poland ENR point 7.7. Organiser of flight is obliged to coordinate the activity of EAs located within EP TRA128 and EP TRA130 areas with the user of EP TRA128 and EP TRA130: Bieszczady Border Guard Unit, phone: Rejon ograniczeń lotów EA 170 posiada priorytet nad EP TRA57 i EP TRA58. The flight restriction area has priority over the other airspace structures EP TRA57 and EP TRA Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 83/16

7

8

9 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 84/16 (AD 2 EPRA) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 OCT 2016 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM - SADKÓW (EPRA) CONSTRUCTION WORKS AT RADOM - SADKÓW (EPRA) AERODROME 1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Budowa fundamentów na potrzeby posadowienia wojskowej stacji radiolokacyjnej. Foundations of a military radar constructed. Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego (koparki, pompy do betonu) i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu The construction works will be carried out using construction equipment (excavators, concrete pumps) and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The area of works will be marked. During the construction temporary obstructions/limitations for air traffic will occur. lotniczego. 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Tel. kom.: , Mobile: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 84/16

10 STRONA 2 PAGE 2 SUP 84/16

11 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WPROWADZENIE ILS CAT II WRAZ Z PROCEDURAMI PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA ORAZ STANDARDOWYMI DOLOTAMI INSTRUMENTALNYMI (STAR) NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 12 OCT 2016 EST INTRODUCTION OF ILS CAT II ALONG WITH APPROACH AND STANDARD ARRIVAL INSTRUMENT PROCEDURES (STAR) AT GDANSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME 1. RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP IGDA MHz H24 ILS LOC (5 E/Jan 15) IGDA MHz H24 DME IGDA CH40X H '17.8'' N '08.3'' E 54 22'56.3'' N '49.3'' E 54 22'17.8'' N '08.3'' E m Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 53 ft. GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. II Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). 2. Wprowadza się procedurę podejścia do lądowania do użytku operacyjnego: ILS CAT II or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) Approach procedure introduced into operational use: ILS CAT II or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) 3. Zawiesza się operacyjnie procedury standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO: The following STAR procedures are operationally suspended: RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 Obowiązują następujące procedury: The following procedures are applicable: RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 (strona 3) RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 (page 3) RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 (strona 7) RNAV 1 (GNSS) GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 (page 7) Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 85/16

12 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

13

14

15 STRONA 5 PAGE 5 RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 OGDAV 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF OGDAV - - -FL RNAV TF GD (143.9) RNAV TF UGNUR 130 (135.2) FL100 - RNAV TF GD (202.7) RNAV TF GD (292.7) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 198 (202.6) ft -210 RNAV 1 NIKMI 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF NIKMI RNAV TF GD (312.2) FL110 - RNAV TF GD (293.2) RNAV TF GD (292.7) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 198 (202.6) ft -210 RNAV 1 OSLOG 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF OSLOG - - +FL RNAV TF GD (318.1) FL180 - RNAV TF EVNOB 329 (333.7) RNAV TF GD (022.6) FL RNAV TF GD (292.7) RNAV TF GD (292.6) RNAV TF GD (292.5) RNAV TF GD (022.4) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 107 (112.4) ft -210 RNAV 1 IRLUN 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF IRLUN - - +FL RNAV TF GD (334.0) FL180 - RNAV TF EVNOB 329 (333.7) RNAV TF GD (022.6) FL RNAV TF GD (292.7) RNAV TF GD (292.6) RNAV TF GD (292.5) RNAV TF GD (022.4) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 107 (112.4) ft -210 RNAV 1 SUP 85/16

16 STRONA 6 PAGE 6 RATOR 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF RATOR - - +FL RNAV TF GD (030.6) RNAV TF EVNOB 026 (030.7) RNAV TF GD (022.6) FL RNAV TF GD (292.7) RNAV TF GD (292.6) RNAV TF GD (292.5) RNAV TF GD (022.4) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 107 (112.4) ft -210 RNAV 1 KOSEX 2R SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KOSEX - - +FL RNAV TF GD (078.5) RNAV TF EVNOB 026 (030.7) RNAV TF GD (022.6) FL RNAV TF GD (292.7) RNAV TF GD (292.6) RNAV TF GD (292.5) RNAV TF GD (022.4) ft -210 RNAV TF GD803 (IAF) 107 (112.4) ft -210 RNAV 1 WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES NIKMI 54 12'04.7"N '42.3"E KOSEX 54 07'34.4"N '10.3"E RATOR 53 57'49.2"N '49.6"E OGDAV 54 48'07.0"N '53.5"E OSLOG 53 45'56.9"N '12.6"E IRLUN 53 45'02.1"N '53.5"E EVNOB 54 15'53.9"N '04.7"E UGNUR 54 36'22.2"N '22.8"E GD803 (IAF) 54 29'02.0"N '49.2"E GD '56.2"N '54.2"E GD '19.2"N '38.4"E GD '25.2"N '32.7"E GD '30.6"N '26.9"E GD '34.3"N '24.7"E GD '36.6"N '43.3"E GD '38.4"N '06.8"E GD '43.2"N '01.7"E GD '12.5"N '49.5"E GD '11.0"N '39.5"E GD '55.4"N '23.9"E SUP 85/16

17

18

19 STRONA 9 PAGE 9 RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 OGDAV 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF OGDAV - - +FL RNAV TF GD (142.9) RNAV TF GD (131.9) FL RNAV TF GD (113.1) RNAV TF GD (113.2) RNAV TF GD (113.3) RNAV TF GD903 (IAF) 198 (203.4) ft -210 RNAV 1 NIKMI 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF NIKMI - - -FL RNAV TF GD903 (IAF) 291 (296.3) ft -210 RNAV 1 OSLOG 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF OSLOG - - -FL RNAV TF GD (001.6) RNAV TF GD (001.6) RNAV TF GD (293.2) RNAV TF GD (023.0) FL RNAV TF GD (113.1) RNAV TF GD (113.2) RNAV TF GD (113.3) RNAV TF GD (023.4) ft -210 RNAV TF GD903 (IAF) 288 (293.4) ft -210 RNAV 1 IRLUN 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF IRLUN - - -FL RNAV TF GD (024.5) RNAV TF GD (001.6) RNAV TF GD (293.2) RNAV TF GD (023.0) FL RNAV TF GD (113.1) RNAV TF GD (113.2) RNAV TF GD (113.3) RNAV TF GD (023.4) ft -210 RNAV TF GD903 (IAF) 288 (293.4) ft -210 RNAV 1 SUP 85/16

20 STRONA 10 PAGE 10 RATOR 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF RATOR - - +FL RNAV TF GD (036.9) RNAV TF GD (080.3) FL110 - RNAV TF GD (080.5) FL RNAV TF GD (113.1) RNAV TF GD (113.2) RNAV TF GD (113.3) RNAV TF GD (023.4) ft -210 RNAV TF GD903 (IAF) 288 (293.4) ft -210 RNAV 1 KOSEX 2T SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KOSEX - - +FL RNAV TF GD (079.7) RNAV TF GD (080.3) FL110 - RNAV TF GD (080.5) FL RNAV TF GD (113.1) RNAV TF GD (113.2) RNAV TF GD (113.3) RNAV TF GD (023.4) ft -210 RNAV TF GD903 (IAF) 288 (293.4) ft -210 RNAV 1 WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES NIKMI 54 12'04.7"N '42.3"E KOSEX 54 07'34.4"N '10.3"E RATOR 53 57'49.2"N '49.6"E IRLUN 53 45'02.1"N '53.5"E OGDAV 54 48'07.0"N '53.5"E OSLOG 53 45'56.9"N '12.6"E GD '02.5"N '26.7"E GD '03.6"N '15.8"E GD '28.9"N '52.9"E GD '27.5"N '04.6"E GD '25.7"N '15.5"E GD '23.3"N '25.6"E GD '11.8"N '11.3"E GD '31.7"N '24.3"E GD '37.3"N '49.6"E GD '35.8"N '59.1"E GD '33.9"N '07.9"E GD '31.5"N '15.9"E GD '27.6"N '52.4"E GD '47.9"N '05.6"E GD '15.4"N '14.2"E GD '25.8"N '42.8"E SUP 85/16

21

22

23 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 180 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych; - list of radio navigation aids updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja zapisów dotyczących aktywacji elementów przestrzeni publikowanych w AUP; - information on activation of airspace elements published in the AUP updated; - zmiana przebiegu drogi N133; - realignment of N133 route; - zmiana przebiegu dróg lotniczych M985 oraz T710; - realignment of M985 and T710 routes; - aktualizacja kierunków holdingów obszarowych; - directions of holding airspace area updated; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gdańsk, Moszczenica, Nieświatów, Potok, Rawicz; - information on new aeronautical obstacles introduced: Gdańsk, Moszczenica, Nieświatów, Potok, Rawicz; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Kwiatkówka, Dąbrowice; - information on aeronautical obstacles updated: Kwiatkówka, Dąbrowice; - wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Grapice, Karża, Sulechów, Wrześc; - information on aeronautical obstacles withdrawn: Grapice, Karża, Sulechów, Wrześc; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o statusie certyfikacji Radom - Sadków (EPRA); - information on certification status of Radom - Sadków (EPRA) aerodrome updated; - aktualizacja informacji o lotniskach: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - procedury kołowania, - information on the aerodromes updated: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - taxiing procedures, Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - służby handlingowe, Gdańsk Lech Walesa (EPGD) - handling services, PAPI parameters aktualizacja parametrów PAPI, przeszkody lotniskowe, Katowice - Pyrzowice (EPKT) - wprowadzenie CAT II dla ILS wraz z procedurami podejścia do lądowania oraz LVP, OFZ, intersection updated, aerodrome obstacles, Katowice - Pyrzowice (EPKT) - introduction of ILS CAT II along with approach procedures and LVPs, OFZ, intersection take off, take off, Lublin (EPLB) - wprowadzenie CAT II dla ILS wraz z procedurami podejścia do lądowania oraz LVP na lotnisku, MALBORK (EPMB) - kategoria przeciwpożarowa; MIROSŁAWIEC (EPMI) - godziny pracy służb lotniskowych, służby i urządzenia handlingowe, informacje meteorologiczne, deklarowane długości dla procedur intersection take-off, znaki wywoławcze ATS, procedury LVP, procedury VFR/IFR; Szczecin - Goleniów (EPSC) - przeszkody lotniskowe, Olsztyn - Mazury (EPSY) - informacje meteorologiczne, kategoria przeciwpożarowa, aktualizacja procedury SID/STAR RNP1; Chopina w Warszawie (EPWA) - aktualizacja procedur LVP, wprowadzenie CAT IIIA dla ILS; Lublin (EPLB) - introduction of ILS CAT II along with approach procedures and LVPs, MALBORK (EPMB) - aerodrome category for fire fighting; MIROSŁAWIEC (EPMI) - hours of operation of aerodrome services, handling services and facilities, meteorological information, diclared distances for intersection take-off procedures, ATS call signs, LVPs, VFR/IFR procedures; Szczecin - Goleniów (EPSC) - aerodrome obstacles, Olsztyn - Mazury (EPSY) - meterological information, category for fire fighting, RNP1 SID/STAR procedure updated; Warsaw Chopin Airport (EPWA) - LVPs updated, CAT IIIA for ILS introduction; - aktualizacja mapy lotniska oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO dla lotniska Radom - Sadków (EPRA); - Aerodrome Chart and Aerodrome Obstacle Chart Type A ICAO for Radom - Sadków (EPRA) aerodrome updated; - aktualizacja mapy tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotniska Łódź - Lublinek (EPLL); - VFR Arrival and Departure Routes for Łódź - Lublinek (EPLL) aerodrome updated; - aktualizacja mapy podejścia z widocznością dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD); - Visual Operational Chart for Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN AUG GEN GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN

24 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 180 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No. 180 GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN ENR ENR JAN ENR ENR M MAR ENR M ENR M MAR ENR M ENR N MAR ENR N ENR N APR ENR N ENR N APR ENR N ENR T MAR ENR T ENR T MAR ENR T ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR MAR ENR ENR JUN ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR JUN ENR ENR JUL ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

25 ZMIANA AIRAC nr 180 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 180 PAGE 3 ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR JUN ENR ENR MAR ENR AD AD JUN AD AD AUG AD AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT OCT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AD 2 EPLB JAN AD 2 EPLB AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

26 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 180 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No. 180 AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSY JUL AD 2 EPSY AD 2 EPSY JUL AD 2 EPSY AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY AUG AD 2 EPSY AD 2 EPSY AUG AD 2 EPSY AD 2 EPSY AUG AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

27 ZMIANA AIRAC nr 180 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 180 PAGE 5 3) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: M3634/16, N2398/16, N2467/16, N2468/16, N2627/16, N2709/16, P2013/16, R3639/16, U2740/16. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 02/15, 02/16. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: A2013/16, B3639/16, C3634/16, D2398/16, D2467/16, D2468/16, D2627/16, D2709/16, E2740/16. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 02/15, 02/16. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

28 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

29 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 70/15 03/16 42/16 43/16 47/16 56/16 58/16 59/16 60/16 61/16 62/16 63/16 68/16 71/16 73/16 75/16 79/16 80/16 82/16 83/16 84/16 85/16 Temat Subject Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Nowe elementy systemu AWOS na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) New elements of AWOS system on the movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Nowe elementy systemu AWOS na polu ruchu naziemnego na lotnisku Poznań - Ławica (EPPO) New elements of AWOS system on the movement area at Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome Skoki spadochronowe JW POWIDZ (EPPW) Parachute jumps of Military Unit POWIDZ (EPPW) Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - M. Wieliszew k. Modlina - FIS OLSZTYN Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Wieliszew town near Modlin - OLSZTYN FIS Rejon ograniczeń lotów - Warszawa (EA 48) Flight restriction area - Warszawa (EA 48) Rejon ograniczeń lotów - Warszawa (EA 42) Flight restriction area - Warszawa (EA 42) Loty szkoleniowe na lotnisku EPSN Training flights at EPSN aerodrome Skoki spadochronowe - Lidzbark Warmiński Parachute jumps - Lidzbark Warmiński Rejon ograniczeń lotów - Kiejkuty Flight restriction area - Kiejkuty Zmiany w polu manewrowym na lotnisku Rzeszów - Jasionka (EPRZ) Changes to manoeuvring area at Rzeszów - Jasionka (EPRZ) aerodrome Procedura Intersection take-off z użyciem TWY S2 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) Intersection take-off procedure with the use of TWY S2 at Warsaw Chopin Airport (EPWA) Tankowanie w powietrzu Air refuelling Loty na potrzeby 3. Flotylli Okrętów Flights for the purposes of the 3rd Flotilla of Ships Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Pruszcz Gdański Unmanned aerial vehicle (UAV) flights below visual line of sight (BVLOS) - Pruszcz Gdański Prace remontowe na płycie postojowej na lotnisku Łódź - Lublinek (EPLL) Construction works in Apron area at Łódź - Lublinek (EPLL) aerodrome Oddanie do użytku operacyjnego PAPI na RWY 25 na lotnisku Łódź - Lublinek (EPLL) RWY 25 PAPI at Łódź - Lublinek (EPLL) aerodrome put into operational use Loty na potrzeby treningu OPL - GAMBIT 16 Flights for the purposes of air defence training - GAMBIT 16 Ćwiczenia taktyczne STICK HORION 2016 i FALKON - 16C w okolicach Krosna, Przemyśla i Sanoka STICK HORION 2016 and FALKON - 16C tactical exercises in the areas of Krosno, Przemyśl and Sanok towns Prace budowlane na lotnisku Radom - Sadków (EPRA) Construction works at Radom - Sadków (EPRA) aerodrome Wprowadzenie ILS CAT II wraz z procedurami podejścia do lądowania oraz standardowymi dolotami instrumentalnymi (STAR) na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Introduction of ILS CAT II along with approach and standard arrival instrument procedures (STAR) at GDANSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLB 25 JUN JUN 2016 EST AD 2 EPGD 07 JAN DEC 2016 AD 2 EPKT 26 MAY SEP 2018 EST AD 2 EPPO 01 JUN NOV 2016 EST ENR 5 27 JUN SEP 2016 ENR 5 22 JUL OCT 2016 ENR 5 21 JUL OCT 2016 ENR 5 21 JUL OCT 2016 ENR 5 22 JUL OCT 2016 ENR 5 08 AUG OCT 2016 ENR 5 21 JUL OCT 2016 AD 2 EPRZ 21 JUL OCT 2016 EST AD 2 EPWA 21 JUL OCT 2016 EST ENR 5 19 AUG NOV 2016 ENR 5 14 SEP NOV 2016 ENR 5 18 AUG NOV 2016 AD 2 EPLL 18 AUG DEC 2016 AD 2 EPLL 18 AUG DEC 2016 ENR 5 16 SEP 2016 ENR 5 07 OCT 2016 AD 2 EPRA 31 OCT 2016 AD 2 EPGD 12 OCT 2016 EST AIRAC AMDT 180

30 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

31 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN NOV GEN JUN GEN OCT GEN APR GEN OCT GEN JUN GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN GEN OCT GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN JUL GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN APR GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN DEC GEN MAY GEN MAR GEN JUN GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN SEP GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN FEB GEN AUG GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN JUN GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN NOV GEN JAN GEN NOV GEN OCT AIRAC AMDT 180

32 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN JUN GEN APR GEN JUN GEN MAY GEN JUN GEN MAY GEN GEN GEN MAY GEN DEC GEN DEC GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN JAN GEN AUG GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN AUG GEN GEN GEN FEB GEN JAN GEN MAR GEN MAR GEN OCT GEN MAY GEN AUG GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN MAR GEN OCT GEN APR GEN MAR GEN MAY GEN MAR GEN MAR GEN JUL GEN SEP GEN JUL GEN JAN GEN JUN GEN MAR GEN JAN GEN JAN GEN JAN STRONA/PAGE DATA/DATE GEN DEC GEN DEC GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN APR GEN APR GEN APR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG AIRAC AMDT 180

33 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN MAR GEN APR GEN MAR GEN MAR ENR ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR JUN ENR AUG ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR NOV STRONA/PAGE DATA/DATE ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR APR ENR NOV ENR AUG ENR NOV ENR JAN ENR JAN ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR JUN ENR JUN ENR DEC ENR DEC ENR MAR ENR MAR ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR AUG ENR JAN ENR AUG ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR DEC ENR DEC ENR JAN ENR MAR ENR OCT ENR OCT ENR JAN ENR APR ENR APR ENR MAR ENR MAR ENR MAR GEN AIRAC AMDT 180

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo