MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZ- NEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 1. TERMIN DATES od do from to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowego statku powietrznego. Rejon nie dostępny dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 05 EA 05 Granice poziome: Lateral limits: '09"N '17"E '58"N '34"E '11"N '27"E '22"N '10"E '09"N '17"E Granice pionowe: The area is segregated for securing unmanned aerial vehicle flights and is not available to other airspace users '09"N '17"E '58"N '34"E '11"N '27"E '22"N '10"E '09"N '17"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 4500 ft AMSL Upper limit: 4500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 3940 Military Unit No Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP ENR 2.2.4, pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów po uzgodnieniu z zarządzającym lądowiskiem Arłamów. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser of flights according to the procedure described in MIL AIP, ENR points 4 and 5.1 by arrangement with the administration of Arłamów airfield. MIL SUP 07/15

2 STRONA 2 PAGE 2 LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM... UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 5.3 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA 05 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 Rejon ograniczeń lotów nie posiada priorytetu w stosunku do ćwiczeń wojskowych. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel An operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area EA 05 is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit and a horizontal buffer of 500 m within the area. The flight restriction area does not have priority over military exercises. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - MIL SUP 07/15

3

4 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 08/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 21 MAY 2015 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE 1. TERMIN DATE a) do Planowane godziny aktywności: i (UTC) b) do Planowane godziny aktywności: i (UTC) MIL SUP 08/ to Planned activity time: and (UTC) to Planned activity time : and (UTC) 2. CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 103 EA 103 Granica pozioma: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 104 EA 104 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125

5 STRONA 2 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) PAGE 2 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 105 EA 105 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD DANGER ACTIVITY AREAS OVER HIGH SEAS WODAMI OTWARTYMI Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Ustka Alfa i Ustka Bravo, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. Military exercises will be carried out within airspace over High Seas within the areas designated as Ustka Alfa and Ustka Bravo where activity dangerous to civil aviation will take place. Civil ATS will be not available. a) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Alfa Danger activity area Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 b) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Bravo Danger activity area Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz EP D53, EP TSA D 303, EP TSA D 304, EP TSA 14 A, B, C. Działania w rejonach Ustka Alfa i Ustka Bravo będą prowadzone w godzinach aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA ). and EP D53, EP TSA D 303, EP TSA D 304, EP TSA 14 A, B, C. Activities in the areas Ustka Ustka Alpha and Bravo will be conducted in areas of activity hours flight restrictions (EA ). MIL SUP 08/15

6 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) STRONA 3 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE PAGE 3 Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada odpowiedni terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). A relevant Control Post or Command Post of the Central Air Force Training Ground in Ustka (SD CP SP Ustka) are responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: Tel. kom.: st Tactical Air Wing Phone: Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów i rejonami działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i w rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with relevant OAT WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 7.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) i rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 7.3 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów w przedziale wysokości FL 95 FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. The flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) are segregated in the airspace of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. 8. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 8.1 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP, ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez ARO EPSN. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO according to the procedure described in MIL AIP, ENR points 4 and 5.2. MIL SUP 08/15

7 STRONA 4 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) PAGE 4 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE 8.2 Ćwiczenie USTKA (EP D 53) posiada priorytet w stosunku do ćwiczenia OPL Marynarki Wojennej. 8.3 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel The exercise USTKA (EP D53) has priority over the Naval Air Defence exercise. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 08/15

8 5 5

9 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW) POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 09/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 24 APR 2015 PARACHUTE JUMPS - POWIDZ (EPPW) 1. TERMIN 1. DATES od do od do CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Planowany czas aktywności w godz Rzeczywisty czas aktywności zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). from until from until Planned activity time: Real activity time according to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW 3. FLIGHT RESTRICTION AREA EA 112 EA 112 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E oraz MATZ EPPW sektor A, C. and MATZ EPPW sector A, C. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 4. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 4210 Tel.: Kom.: Military Unit 4210 Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 5. ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów (EA 112) wydzielony jest w 5.1 The flight restriction area (EA 112) is segregated within przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ the area of responsibility of POZNAŃ APP and oraz ACC WARSZAWA. WARSZAWA ACC. MIL SUP 09/15

10 STRONA 2 PAGE 2 SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW) PARACHUTE JUMPS - POWIDZ (EPPW) 5.2 Rejon ograniczeń lotów (EA 112) podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt. 5.2 przez MIL ARO EPPW. 5.3 Loty w rejonie ograniczeń lotów będą wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkością nie większą niż 250 kt IAS z dala od wyznaczonych granic rejonu, bez ich naruszenia. 5.2 The flight restriction area (EA 112) is to be requested and activated by the MIL EPPW ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR point 4 and Flights within the flight restriction area will be carried out under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated boundaries of the area and without infringing them. 5.4 Rejon ograniczeń lotów (EA 112) nie posiada 5.4 The flight restriction area (EA 112) has no priority over priorytetu w stosunku do strefy TRA 50 oraz ćwiczeń TRA 50 and military exercises. wojskowych. 5.5 Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 112 będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: ; Patrz: mapa na odwrocie. 5.5 Flights within TSA 08E may be carried out in accordance with the provisions published in AIP Poland ENR point Detailed information on the real activity time of EA 112 will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: ; See: chart overleaf. - KONIEC - - END - MIL SUP 09/15

11

12 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 10/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 LOTY WOJSKOWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (EA 111) FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (EA 111) 1. TERMIN DATES od do from to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych. Wlot do rejonu możliwy w przerwach między lotami po uzgodnieniu z organizatorem. EA 111 EA 111 Granice poziome: Lateral limits: ,8 N ,2 E ,8 N ,2 E ,8 N ,2 E N E N E N E N E N E N E ,8 N ,2 E Granice pionowe: The flight restriction area is segregated for flights of military unmanned aerial vehicles. Entry into the area is possible during breaks between flights by arrangement with the organiser N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: 900 ft AMSL Lower limit: 900 ft AMSL Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 3. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 1300 Military Unit No Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów (EA 111) wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. The flight restriction area (EA 111) is segregated within the airspace of responsibility of GDAŃSK FIS. MIL SUP 10/15

13 STRONA 2 LOTY WOJSKOWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (EA 111) PAGE 2 FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (EA 111) 4.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez MIL ARO EPMI. 4.3 Podczas aktywności EA 111 TFR 10 dostępny od wysokości 6500 ft AMSL. 4.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe, trasy MRT: 11, 12 i 19 oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejon ograniczeń lotów EA 111 nie może być aktywowany w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami oraz aktywnymi trasami MRT). 4.5 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy oraz 500 m od bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 4.6 Starty/lądowania będą odbywały się na lotnisku EPMI lub w strefie EP D Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel The flight restriction area is to be requested and activated by the MIL EPMI ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.1. During the activity of EA 111, TFR 10 will be available from 6500 ft AMSL. Priority is given to military exercises, MRTs: 11, 12, 19, and flights for vaccine dropping and agricultural tasks (the flight restriction area EA 111 cannot be activated if it is in conflict with the above activities and active MRTs). An operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area is obliged to maintain a distance of 500 ft from the lower and upper limits, and 500 m from the lateral boundary of the area. Take-offs and landings will be carried out at EPMI aerodrome or within EP D24. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 10/15

14

15 AIRAC effective date 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: AFS: EPWWYNYX www: MIL AIP AIRAC AMDT 053 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: MIL GEN: MIL GEN: - aktualizacja tabeli wschodów i zachodów słońca; - update of the sunrise and sunset tables; - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL ENR: MIL ENR: - wycofanie z eksploatacji częstotliwości i znaków wywoławczych następujących stacji radiowych: - LEGNICA RADIO - PIOTRKÓW RADIO - SUWAŁKI RADIO - SZYMANÓW RADIO - frequencies and call signs of the following radio stations withdrawn from use: - LEGNICA RADIO - PIOTRKÓW RADIO - SUWAŁKI RADIO - SZYMANÓW RADIO - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL AD: MIL AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: INOWROCŁAW (EPIR) ŁASK (EPLK) MALBORK (EPMB) GDYNIA-OKSYWIE (EPOK) - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk: POWIDZ (EPPW) ŚWIDWIN (EPSN) TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) - zmiany edytorskie. - editorial changes. - information on the aerodromes updated: INOWROCŁAW (EPIR) ŁASK (EPLK) MALBORK (EPMB) GDYNIA-OKSYWIE (EPOK) - Visual Operation Chart for the following aerodromes updated: POWIDZ (EPPW) ŚWIDWIN (EPSN) TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES MIL GEN 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN MAR MIL GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

16 1-2 ZMIANA AIRAC nr 053 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN APR MIL GEN MIL GEN APR MIL GEN MIL GEN APR MIL GEN MIL GEN APR MIL GEN MIL GEN MAR MIL GEN MIL ENR MIL ENR APR MIL ENR MIL ENR AUG MIL ENR MIL ENR APR MIL ENR MIL ENR MAR MIL ENR MIL ENR MAR MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL AD MIL AD 4 EPIR JUN MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPMB JUN MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPMB JUN MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPOK FEB MIL AD 4 EPOK MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK MIL AD 4 EPPW MAR MIL AD 4 EPPW MIL AD 4 EPSN OCT MIL AD 4 EPSN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

17 ZMIANA AIRAC nr 053 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES MIL AD 4 EPTM FEB MIL AD 4 EPTM ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO MIL AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ:. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ MIL GEN ) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO MIL AIP POLAND WITH THIS AMENDMENT:. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE MIL GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY:. 5) THE AIC REMAINING IN FORCE:. 6) POPRAWKI RĘCZNE: MIL GEN ) HAND AMENDMENTS: MIL GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE MIL GEN KONIEC 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES 7) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE MIL GEN END

18 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

19 MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL GEN MIL GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO MIL AIP RECORD OF MIL AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 41/14 45/14 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 Temat Subject Zmiana tożsamości TWY oraz APN na lotnisku ŁĘCZYCA (EPLY) Change of TWY and APN designation at ŁĘCZYCA (EPLY) aerodrome Prace budowlane na lotnisku EPRA Construction works at EPRA aerodrome Loty zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Flights of remotely piloted aircraft (RPA) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Ćwiczenie OPL Marynarki Wojennej Naval Air Defense exercise Loty bezzałogowych statków powietrznych Flights of military unmanned aerial vehicles Loty bezzłogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Ćwiczenie wojskowe - Ustka (EP D53) Ustka (EP D53) military exercise Skoki spadochronowe - POWIDZ (EPPW) Parachute jumps - POWIDZ (EPPW) Loty wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (EA 111) Flights of military unmanned aerial vehicles (EA 111) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to MIL AD 4 EPLY 11 DEC DEC 2015 EST MIL AD 4 EPRA 11 DEC MAR 2015 EST MIL ENR 5 05 FEB MAY 2015 MIL ENR 5 11 MAR MAY 2015 MIL ENR 5 05 MAR JUN 2015 MIL ENR 5 03 APR JUL 2015 MIL ENR 5 21 APR MAY 2015 MIL ENR 5 13 APR APR 2015 MIL ENR 5 03 APR JUN 2015 AIRAC AMDT 053

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 MIL AIP POLAND MIL GEN MIL GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN DEC MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN AIRAC AMDT 053

22 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN JAN MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN MIL GEN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN OCT MIL GEN MAR MIL GEN MIL GEN MAY MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JUL MIL GEN SEP MIL GEN MAR MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JUL AIRAC AMDT 053 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN JUL MIL GEN JAN ENR ENR JAN ENR MAY ENR FEB MIL ENR JAN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR MAY

23 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR DEC MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR DEC MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB AIRAC AMDT 053

24 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR APR MIL ENR MIL ENR APR MIL ENR JAN MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV AIRAC AMDT 053 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MIL ENR JAN MIL ENR APR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR JUN MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN

25 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR OCT MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR APR AD MIL AD JAN MIL AD JAN MIL AD JAN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JAN MIL AD MAY MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE APR MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL AIRAC AMDT 053

26 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE FEB MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA JUL MIL AD 4 EPDA JUL MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA FEB MIL AD 4 EPDA DEC MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA DEC MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA OCT MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA MAR AIRAC AMDT 053 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA FEB MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPIR MAR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR NOV MIL AD 4 EPIR MAR

27 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL AD 4 EPKS MAR MIL AD 4 EPKS MAR MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS MAR MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS MAR MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS SEP MIL AD 4 EPKS FEB MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS JAN MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS JAN MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS JAN MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK DEC MIL AD 4 EPLK DEC MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK FEB MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY FEB MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB MAY MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB MAR MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB SEP AIRAC AMDT 053

28 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB JAN MIL AD 4 EPMI MAR MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI MAR MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI FEB MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR AIRAC AMDT 053 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM MAR MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM JUN MIL AD 4 EPMM JAN MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK JAN MIL AD 4 EPOK JAN MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK OCT

29 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL AD 4 EPPR MAR MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR MAR MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR MAR MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR APR MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR APR MIL AD 4 EPPR DEC MIL AD 4 EPPW MAR MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW JUN MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW MAR MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW MAR MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA MAR MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA DEC MIL AD 4 EPSN MAR AIRAC AMDT 053

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5 185 Poz. 126 126 DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury powietrznej Na podstawie art. 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI SIECI TRAS MRT 1. CEL Głównym celem przedmiotowej zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa zarówno użytkowników General Aviation

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 376/16 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 8 marca 2016 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE AIP POLSKA GEN 3.6-1 05 MAR 2015 GEN 3.6 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE 1. WŁADZE/SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHOTITIES/SEICES Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2011 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2011 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 211 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/11] Dział Planowania i Analiz Strategicznych Zespół Statystyk i Prognoz (AOAP) Oznaczenie klasyfikacyjne : STAT/ASM/PL Wersja dokumentu : 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS BIULETYN VFR STRONA 1 PAGE 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/08] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej KOMITET DS. PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGAN DORADCZY MINISTRA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 145/05 Lądowanie na zamkniętym lotnisku wojskowym Świdwin (EPSN)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date

AIP VFR POLAND AIRAC effective date AIP VFR POLAND VFR GEN 2.1-1 17 SEP 2015 VFR GEN 2.1 SYSTEM MIAR, ZNAKI REJESTRACYJNE STATKÓW POWIETRZNYCH, DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ SKRÓTY STOSOWANE W AIP VFR MEASURING SYSTEM, AIRCRAFT MARKINGS, HOLIDAYS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2013 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2013 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 213 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/13] Dział Strategii i Stosunków Zewnętrznych Zespół Statystyk i Prognoz RL (AEE) Oznaczenie klasyfikacyjne : STAT/ASM/PL Wersja dokumentu : 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo