AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM"

Transkrypt

1 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC AIRSPACE. IMPLEMENTATION OF CLASS D BELOW FL 195 IN FIR WARSZAWA POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX AIC 02/17 Obowiązuje od / Effective from STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM W dniu 28 października 2016 r. ukazało się obwieszczenie nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku po Zmianie nr 39-A i 39-B. Zmiana 39-B do Załącznika 15 określa nowy formularz SNOWTAM oraz wymagania z nim związane, który należy stosować od dnia 5 listopada 2020 roku (zgodnie z tabelą A w Przedmowie). Do dnia 5 listopada 2020 roku obowiązuje jednakże formularz SNOWTAM oraz wymagania z nim związane, które zostały określone w zmianie nr 38 do Załącznika 15 opublikowanej obwieszczeniem nr 19 z dnia 1 grudnia 2014 roku (Dziennik Urzędowy ULC poz. 83). On 28 October 2016, Notice No 13 was issued by the President of the Civil Aviation Authority on the issuance of text of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation drawn up in Chicago on 7 December 1944 after Amendments 39-A and 39-B. Amendment 39-B to Annex 15 sets out the new SNOWTAM form and related requirements which shall be applicable from 5 November 2020 (in accordance with Table A in Foreword). Until 5 November 2020 however, the SNOWTAM form and related requirements specified in Amendment 38 to Annex 15 published by Notice No 19 as of 1 December 2014 (Official Journal of the Civil Aviation Authority, item 83) are in force. Obowiązujący formularz SNOWTAM: patrz dodatek na odwrocie. Valid SNOWTAM form: see overleaf. ZESTAWIENIE BIULETYNÓW INFORMACJI LOTNICZEJ WAŻNYCH W DNIU : LIST OF AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULARS BEING IN FORCE ON : 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 04/14, 03/16, 04/16, 02/17. 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 04/14, 03/16, 04/16, 02/17. - KONIEC - g- END - AIC 02/17 <Effective Date>

2 STRONA 2 PAGE 2 Nagłówek Skrócon y nagłów ek (WSKAŹNIK PIERWSZEŃSTWA) (DATA I CZAS WYPEŁNIENIA) (SWAA * - NUMER KOLEJNY) S W * * SNOWTAM (ADRESY ODBIORCÓW) (Nr kolejny SNOWTAM) (ADRES NADAWCY) Wskaźnik lokalizacji DATA/CZAS OBSERWACJI Grupa nieobowiązkowa (WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA) A) (DATA/CZAS OBSERWACJI (czas zakończenia pomiaru UTC)) B) (OZNACZNIK DROGI STARTOWEJ) C) (DŁUGOŚĆ OCZYSZCZONEJ DROGI STARTOWEJ, JEŚLI JEST MNIEJSZA OD OPUBLIKOWANEJ DŁUGOŚCI D) (m)) (SZEROKOŚĆ OCZYSZCZONEJ DROGI STARTOWEJ, JEŚLI JEST MNIEJSZA OD OPUBLIKOWANEJ SZEROKOŚCI ( m; jeśli jest przesunięta w lewo lub w prawo od linii centralnej, należy dodać odpowiednio litery L lub R )) (POKRYCIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ (Obserwowane na każdej 1/3 długości drogi, począwszy od progu o niższym oznaczeniu) CZYSTA I SUCHA 1 WILGOTNA 2 MOKRA 3 SZRON LUB SZADŹ (grubość warstwy zwykle mniejsza niż l mm) 4 SUCHY ŚNIEG 5 MOKRY ŚNIEG 6 ROZTAJAŁY ŚNIEG 7 LÓD 8 ŚNIEG UBITY LUB ZWAŁOWANY 9 ZAMARZNIĘTE KOLEINY I BRUZDY) (ŚREDNIA GRUBOŚĆ WARSTWY (mm) DLA KAŻDEJ 1/3 CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ) (OSZACOWANE HAMOWANIE NA KAŻDEJ 1/3 DROGI STARTOWEJ) OSZACOWANE HAMOWANIE DOBRE - 5 ŚREDNIE/DOBRE - 4 ŚREDNIE - 3 ŚREDNIE/ZŁE - 2 ZŁE - 1 (Wartości pośrednie ŚREDNIE/DOBRE i ŚREDNIE/ZŁE służą do bardziej precyzyjnego określenia warunków, w przypadku gdy występują warunki pośrednie między średnimi a dobrymi lub złymi)). E) F)././ G)././ H)././ (KRYTYCZNE ZWAŁY ŚNIEGU (Jeśli występują, podać wysokość (cm)/odległość od krawędzi drogi (m), dodając ewentualnie L, R lub LR )) J) (ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ (Jeśli są zasłonięte, wpisać YES, dodając ewentualnie L, R lub LR )) K) (DALSZE OCZYSZCZANIE (Jeśli jest planowane, podać długość (m) i szerokość (m) oczyszczanej części drogi startowej, lub jeśli będzie oczyszczana cała droga startowa, wpisać TOTAL )) L) (PRZYPUSZCZALNY CZAS ZAKOŃCZENIA DALSZEGO OCZYSZCZANIA (godzina i minuty UTC)) M) (DROGA KOŁOWANIA (Jeśli nie jest dostępna, wpisać NO )) N) (ZWAŁY ŚNIEGU NA DRODZE KOŁOWANIA (Jeśli są wyższe niż 60 cm, wpisać YES i podać odległość między zwałami (m)) P) (PŁYTA POSTOJOWA (Jeśli nie jest dostępna, wpisać NO )) R) (NASTĘPNA PLANOWANA OBSERWACJA/POMIAR (miesiąc/dzień/czas UTC)) S) (UWAGI OTWARTYM TEKSTEM (Włącznie ze stopniem pokrycia zanieczyszczeniem i innymi znaczącymi operacyjnie informacjami, np. o posypywaniu piaskiem, odladzaniu, środkach chemicznych)) T) UWAGI: 1. * Wstawić oznaczenie Państwa zgodnie z ICAO Doc 7910, część Informacje dotyczące innych dróg startowych powtarzać od pola B) do P). 3. Słowa w nawiasach ( ) nie podlegają transmisji PODPIS NADAWCY (nie podlega transmisji) AIC 02/17

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POKAZY LOTNICZE - "SKRZYDŁA NAD KAZIMIERZEM" - KAZIMIERZ DOLNY SUP 94/17 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 09 SEP 2017 Obowiązuje do / Effective to 09 SEP 2017 "SKRZYDŁA NAD KAZIMIERZEM" AIR SHOW - KAZIMIERZ DOLNY 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowane godziny aktywności: Planned times of activity: STREFY POKAZÓW LOTNICZYCH (EA ) AIR DISPLAY AREAS (EAs ) Loty w strefach pokazów lotniczych mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w pokazach. Wlot innych statków powietrznych możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. EA 111 EA 111 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Flights within the air display areas may by carried out only by aircraft participating in the air show. Entry into the areas possible only by arrangement with the organiser N E N E N E N E N E Vertical limits: Lower limit: Upper limit: EA 112 EA 112 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 6500 ft AMSL GND 6500 ft AMSL N E N E N E N E N E Vertical limits: Lower limit: Upper limit: GND 6500 ft AMSL 4. KONTAKT DO ORGANIZATORA CONTACT TO THE ORGANISER Tel. kom.: Mobile: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC ORGANISATION 5.1 Strefy pokazów lotniczych o desygnatorach EA 111 i EA112 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS WARSZAWA i MIL TWR EPDE. 5.2 Strefy pokazów lotniczych o desygnatorach EA 111 i EA 112 będą zamawiane i aktywowane przez organizatora w AMC Polska zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP ENR pkt 4.7 oraz pkt 5.2. EAs are segregated within the areas of responsibility of WARSZAWA FIS and MIL DĘBLIN TWR. EAs are to be requested and activated by the organiser at AMC Poland in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP ENR point 4.7 and point 5.2. SUP 94/17 09 SEP 2017

4 STRONA 1-2 PAGE Loty statków powietrznych w strefie pokazów o desygnatorze EA 111 wykonywane z prędkością nie większą niż 250 kt IAS i zgodnie z przepisami dla lotów VFR, z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Strefa o desygnatorze EA 112 będzie dodatkowo aktywowana przez organizatora dla zabezpieczenia pokazów wewnątrz strefy EA 111 wykonywanych przez statki powietrzne z prędkością większą niż 250 kt IAS, wyłącznie na czas wykonywania tych lotów. 5.5 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefie pokazów lotniczych o desygnatorze EA 112 z prędkością większą niż 250 kt IAS będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy strefy oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz strefy EA Dopuszczona jest jednoczesna aktywacja stref EA 111 i EA 112 oraz MATZ EPDE. W przypadku aktywności MATZ EPDE czas aktywacji strefy o desygnatorze EA 112 będzie uzgodniony z organem wojskowym zapewniającym służby ruchu lotniczego w MATZ EPDE. 5.7 Loty pokazowe wewnątrz strefy EA 111 będą odbywać się z ominięciem aktywnego MATZ EPDE. Flights within air display area EA 111 performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Area EA 112 will be activated additionally by the organiser for securing the display inside EA 111 conducted by aircraft at speeds greater than 250 kt IAS exclusively for the duration of flights. Crews of aircraft performing flights within the air display area EA 112 at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain 500 ft from the upper vertical limit and 3.5 NM of horizontal buffer inside EA 112. It is allowed to activate EA 111, EA 112 and EPDE MATZ simultaneously. In case of activity of EPDE MATZ, the activity time of EA 112 will be agreed with military unit providing ATS services within EPDE MATZ. Demonstration flights within EA 111 will be carried out after bypassing active EPDE MATZ. 5.8 Loty wewnątrz strefy EA 112 będą odbywać się z ominięciem strefy EP P3. Flights within EA 112 will be carried out after bypassing EP P3 area. 5.9 Strefy pokazów lotniczych o desygnatorach EA 111 i EA 112 posiadają priorytet w stosunku do TRA 05C i TSA 05D Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM - 3), tel.: lub /2. Air display areas EA 111 and EA 112 have priority over TRA 05C and TSA 05D. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM - 3), phone: or /2. Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 09 SEP 2017 SUP 94/17

5

6 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 95/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2017 Obowiązuje do / Effective to 14 SEP 2017 ĆWICZENIE OPL - GAMBIT 17 AIR DEFENCE EXERCISE - GAMBIT TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) do to Codziennie w godzinach , planowane jest wykorzystanie rejonu ograniczeń lotów przez 2 godziny. Daily between , the flight restriction area is planned to be used for 2 hours. Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 2. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych związanych z ćwiczeniem GAMBIT 17. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 54 EA 54 Granice poziome: Lateral limits: '28"N '08"E '57"N '32"E '05"N '59"E '23"N '31"E '38"N '32"E '00"N '00"E '57"N '08"E '39"N '02"E '00"N '00"E '28"N '08"E The area is designated for the purposes of military aircraft flights related to GAMBIT 17 exercise. The area is not available for civil aircraft users '28"N '08"E '57"N '32"E '05"N '59"E '23"N '31"E '38"N '32"E '00"N '00"E '57"N '08"E '39"N '02"E '00"N '00"E '28"N '08"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: z wyłączeniem EP D46 oraz TSA 01A, B; TSA 16C, D, E w granicach poziomych i pionowych zgodnie z AIP Polska. Note: excluding EP D46 and TSA 01A, B; TSA 16C, D, E within lateral and vertical limits according to AIP Poland. 3. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonie ograniczeń lotów (EA) oraz TSA będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania (ODN). Crews conducting flights within the flight restriction area (EA) and TSAs will maintain radio communication with the appropriate Command and Control Post (ODN). 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca 15. pplot Commander of 15th Air Defence Regiment Działania lotnicze EPMB, tel. kom.: Aerial activities at EPMB, mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów (EA 54) jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 5.2 Rejon ograniczeń lotów (EA 54) podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPMB zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. SUP 95/17 The flight restriction area (EA 54) is segregated from the area of responsibility of GDAŃSK FIS. The flight restriction area (EA 54) is subject to the ordering and activation procedure by EPMB MIL ARO in accordance with AIP Poland ENR points 4 and SEP 2017

7 STRONA 1-2 PAGE Rejon ograniczeń lotów (EA 54) i MATZ EPMB mogą być aktywne jednocześnie. 5.4 Rejon ograniczeń lotów posiada priorytet w stosunku do tras MRT, ATZ EPEL i TRA Przeloty statków powietrznych (MiG-29) z lotniska bazowania (EPMB) do rejonu ograniczeń lotów i z powrotem będą wykonywane na podstawie FPL. 5.6 Załogi statków powietrznych wykonujące loty z prędkością większą niż 250 kt w strefach TSA lub EA są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM od przestrzeni niewykorzystywanej na potrzeby ćwiczenia oraz 500 ft od jej górnej granicy. 5.7 Szczegółowe dane dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: /132, The flight restriction area (EA 54) and EPMB MATZ may be activated simultaneously. The flight restriction area has priority over MRTs, EPEL ATZ and TRA 100. Flights of aircraft (MiG-29) from the base aerodrome (EPMB) to the flight restriction area and back will be conducted on the basis of the FPLs. Crews of aircraft conducting flights at speeds greater than 250 kt within the TSAs or EA are obliged to maintain inner buffers: 3.5 NM from the area not used for the exercise purposes and 500 ft from its upper limit. Detailed data on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: /132, Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 13 SEP 2017 SUP 95/17

8

9

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 96/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 22 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 08 SEP 2017 ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) do : do : According to the Airspace Use Plan (AUP) to : to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 103 EA 103 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 104 EA 104 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 105 EA 105 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SUP 96/17 22 AUG 2017

11 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH (USTKA ALFA, USTKA BRAVO) DANGER ACTIVITY AREAS (USTKA ALFA, USTKA BRAVO) a) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Alfa Danger activity area Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 b) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Bravo Danger activity area Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. and EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. Dodatkowo przyznano priorytet na wykorzystanie TSA 14 A, B, C w terminie od do w godz oraz od do w godz dla zabezpieczenia lotniczego rozpoznania pogody. Additionally, priority has been assigned to TSA 14 A, B, C within the period from to between 1200 and 1400 and from to between 1130 and 1330 for securing weather reconnaissance flights. Rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Brawo) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA). Loty w rejonach Ustka Alfa i Ustka Brawo mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Rejony Ustka Alfa i Ustka Bravo zostały ustanowione na potrzeby działalności niebezpiecznej, która może stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych. Cywilne służby ATS niedostępne. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada właściwy terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). The danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Brawo) will be active in accordance with the periods of activity of the flight restriction areas (EAs). Flights within the Ustka Alfa and Ustka Brawo areas may be conducted only by aircraft participating in the exercise. The Ustka Alfa and Ustka Bravo areas have been established for activities of a dangerous nature and potential hazard which may pose a threat to civil aircraft. Civil ATS not available. The responsibility for securing and commanding activities within the areas rests with the appropriate Control Post or Command Post of the Central Air Force Exercise Area Ustka (SD CP SP Ustka). 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: , Tel. kom.: , Faks: st Tactical Air Wing Phone: , Mobile: , Fax: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami EA oraz rejonami Ustka Alfa i Ustka Bravo będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w AIP Polska ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach EA oraz w rejonach Ustka Alfa i Ustka Bravo będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC 7.1 Rejony EA oraz rejony Ustka Alfa i Ustka Bravo wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. Crews conducting flights above FL 95 outside the EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas will maintain radio communication with relevant OAT WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in AIP Poland ENR Crews conducting flights within the EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. The EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas are segregated within the airspace of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. 22 AUG 2017 SUP 96/17

12 7.2 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPSN. 7.3 W dniach realizacji planowanego ćwiczenia następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP2100 w terminach: do w godz do w godz Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów oraz rejonów działań niebezpiecznych: STRONA 1-3 PAGE 1-3 The EA areas are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.2. On the days of the planned exercise, the following RAD restrictions shall be temporarily suspended: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP2100 as follows: to between 1400 and to between 1330 and During the activity of the flight restriction areas and the danger activity areas: a) TRA 51, 52, 53 i EA 100 nie mogą być aktywowane; TRAs 51, 52, 53 and EA 100 cannot be activated; b) TSA 02 może być aktywowana do FL 285; TSA 02 can be activated up to FL 285; c) TSA 09 A, B może być aktywowana do FL 95; TSA 09 A, B can be activated up to FL 95; d) TSA 12 A, B może być aktywowana do FL 145; TSA 12 A, B can be activated up to FL 145; e) TSA 19 A może być aktywowana do FL 95. TSA 19 A can be activated up to FL W czasie aktywności rejonów EA wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 7.6 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów EA oraz rejonów Ustka Alfa i Ustka Bravo będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 7.7 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach EA oraz rejonach Ustka Alfa i Ustka Bravo będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów w przedziale wysokości FL 95 FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 8. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA oraz Ustka Alfa i Ustka Bravo będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: During the activity of the EA areas, restrictions in the availability of permanent routes will apply. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas will maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Detailed information on the actual activity times of the EA areas and the Ustka Alfa and Ustka Bravo areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 96/17 22 AUG 2017

13

14 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 97/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE KAMIEŃ POMORSKI PARACHUTE JUMPS KAMIEŃ POMORSKI Obowiązuje od / Effective from 21 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 27 AUG TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: do : : : Planned times of activity: to : : : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 176 EA 176 The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only after consultation with the organiser. Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie: 53 57'59"N '43"E. Circle having a radius of 10 km and centred on: 53 57'59"N '43"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH PARACHUTE JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa Military Unit Tel. kom.: , Mobile: , ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejon EA 176 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 5.2 Miejsce startu i lądowania: Jednostka Wojskowa Dziwnów. Typy statków powietrznych: Mi-17 lub Mi-8. The area EA 176 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. Take-off and landing site: Dziwnów Military Unit. Aircraft types: Mi-17 or Mi Trasy MRT kolizyjne z rejonem ograniczeń EA 176 nie będą aktywowane. MRTs in conflict with EA 176 will not be activated. 5.4 Skoki spadochronowe w rejonie EA 176 nie posiadają priorytetu w stosunku do ćwiczeń wojskowych. 5.5 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt W czasie aktywności EA 176 dopuszcza się aktywność stref TSA 13A, B zgodnie z AIP Polska ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa na odwrocie. Parachute jumps within flight restriction area EA 176 have no priority over military exercises. The flight restriction area is to be requested and activated by the event organiser according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.2. During EA 176 activity TSAs 13A, B may be activated according to the procedures specified in Poland AIP ENR point 7.7. Detailed information on the actual activity times of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 97/17

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 98/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - POWIDZ (EPPW) PARACHUTE JUMPS - POWIDZ (EPPW) Obowiązuje od / Effective from 28 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 15 SEP TERMINY DATES do to do to do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned activity time: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA EA 75 EA 75 Granice poziome: Lateral limits: '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz MATZ EPPW sektory A, C z wyłączeniem aktywnego TRA 39. and EPPW MATZ sectors A, C excluding active TRA ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4210 Military Unit 4210 Tel.: , Phone: , INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ oraz ACC WARSZAWA. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPPW zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon ograniczeń lotów nie posiada priorytetu w stosunku do strefy TRA 50 oraz ćwiczeń wojskowych. 5.5 Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadmi opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt 7.7. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of POZNAŃ APP and WARSZAWA ACC. The flight restriction area is to be requested and activated by EPPW MIL ARO according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.2. Flights within the flight restriction area should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. The flight restriction area has no priority over TRA 50 and military exercises. Flights within TSA 08E may be conducted in accordance with the rules published in AIP Poland ENR point 7.7. SUP 98/17 28 AUG 2017

17 STRONA 1-2 PAGE Lotnisko startu i lądowania: POWIDZ (EPPW). Szkolenie spadochronowe będzie realizowane z wykorzystaniem statków powietrznych: 1 x C-295, 1 x C-130, 1 x M-28, 1 x W-3, 1 x Mi-2, 1 x Mi-8, 1 x Mi Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa. Aerodrome of take-off and landing: POWIDZ (EPPW). Parachute training will be realized with the use of the aircraft: 1 x C-295, 1 x C-130, 1 x M-28, 1 x W-3, 1 x Mi-2, 1 x Mi-8, 1 x Mi-17. Detailed information on the real activity times of the area will be available from AMC Poland, phone: See: chart. - KONIEC - - END - 28 AUG 2017 SUP 98/17

18

19

20 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 99/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE GAMBIT 17 (MALBORK) GAMBIT 17 MILITARY EXERCISE (MALBORK) Obowiązuje od / Effective from 13 SEP 2017 Obowiązuje do / Effective to 16 NOV TERMINY DATES od to od to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: codziennie According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned times of activity: daily REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych związanych z ćwiczeniem GAMBIT 17. Wlot statków powietrznych nie biorących udziału w ćwiczeniu możliwy po uzyskaniu zgody od Organizatora. EA 113 EA 113 Granice poziome: Lateral limits: 1) 54 00'00"N '00"E 2) 54 00'00"N '09"E 3) 53 50'19"N '32"E 4) 53 58'06"N '57"E 5) 53 45'28"N '02"E 6) 53 40'00"N '00"E 7) 53 54'17"N '31"E 1) 54 00'00"N '00"E The area is designated for military flights of aircraft participating in the GAMBIT 17 exercise. Aircraft not participating in the exercise enter the area after obtaining permission from the organiser. 1) 54 00'00"N '00"E 2) 54 00'00"N '09"E 3) 53 50'19"N '32"E 4) 53 58'06"N '57"E 5) 53 45'28"N '02"E 6) 53 40'00"N '00"E 7) 53 54'17"N '31"E 1) 54 00'00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz TSA 01 w granicach poziomych i pionowych zgodnie z AIP Polska. and TSA 01 within horizontal and vertical limits in accordance with AIP Poland. 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca 15 Pułku Przeciwlotniczego. Commander of 15th Regiment of Anti-aircraft Defence Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 113 wydzielony został z przestrzeni odpowiedzialności służb: FIS OLSZTYN, FIS GDAŃSK The flight restriction area EA 113 is segregated within the area of responsibility of OLSZTYN FIS and GDAŃSK FIS. 5.2 Możliwa jest jednoczesna aktywacja MATZ EPMB i EA 113. EPMB MATZ and EA 113 can operate simultaneously. 5.3 Załogi statków powietrznych wykonujące loty z prędkością większą niż 250 kts w strefach TSA lub EA będą utrzymywać bufory wewnętrzne 3,5 NM od przestrzeni niewykorzystywanej na potrzeby szkolenia oraz 500 ft od dolnej i górnej granicy. 5.4 Rejony ograniczeń lotów będą zamawiane w AMC Polska zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. przez organizatora ćwiczeń. Crews conducting flights within the TSAs or EA areas are obliged to maintain inner buffers of 3.5 NM from the airspace not used for the exercise and 500 ft from the lower and upper limits. The flight restriction area is to be requested in Poland AMC by the exercise organiser according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.1. SUP 99/17 13 SEP 2017

21 STRONA 1-2 PAGE Miejsce startu i lądowania: EPMB, typy i liczba statków powietrzych: 2x MiG-29. Take-off and landing site: EPMB, types and number of aircraft: 2x MiG Rejon ograniczeń lotów posiada priorytet w stosunku do tras MRT. The flight restriction area has priority over MRTs. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów EA 113 oraz stref TSA 01 będą dostępne w AMC Polska tel.: Detailed information on the real activity time of the flight restriction area EA 113 and TSA 01 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 13 SEP 2017 SUP 99/17

22

23

24 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 100/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE KOBRA - 17 KOBRA - 17 MILITARY EXERCISE Obowiązuje od / Effective from 12 SEP 2017 Obowiązuje do / Effective to 28 SEP TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. STREFY CZASOWO REZERWOWANE TEMPORARY RESERVED AREAS Loty w strefach mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Strefy niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. TRA 364 (PIERKUNOWO) TRA 364 (PIERKUNOWO) Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Flights within the areas may be carried out only by aircraft participating in the exercise. The areas are not available for civil airspace users. Planowany termin aktywności: Planned times of activity: do : i to : and TRA 365 (PINEWOOD) TRA 365 (PINEWOOD) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 51'17"N A circle of 10 km radius and centred at point: 53 51'17"N '19"E '19"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Planowane terminy aktywności: Planned times of activity: : i : and : i : and : i : and : : TRA 366 (KIERZBUŃ) TRA 366 (KIERZBUŃ) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 9 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 47'36,70"N A circle of 9 km radius and centred at point: 53 47'36.70"N '58.53"E '58,53"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL SUP 100/17 12 SEP 2017

25 STRONA 2 PAGE 2 Planowane terminy aktywności: Planned times of activity: : : : i : and : i : and : i : and : : TRA 367 (DOLASZEWO) TRA 367 (DOLASZEWO) Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL z wyłączeniem MATZ EPMI. excluding EPMI MATZ. Planowane terminy aktywności: Planned times of activity: : : : : : : : : : : TRA 368 (DEBRZNO) TRA 368 (DEBRZNO) Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowane terminy aktywności: Planned times of activity: : oraz i : , and : oraz i : , and : i : and : : TRA 369 (DĄBRÓWKA) TRA 369 (DĄBRÓWKA) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54 32'55"N A circle of 9 km radius and centred at point: 53 47'36.70"N '58.53"E '09"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1800 ft AMSL Upper limit: 1800 ft AMSL Planowane terminy aktywności: Planned times of activity: : : : : Ponadto przyznano priorytet na wykorzystanie: Moreover, priority has been assigned for the use of: TSA 09A, B w terminach: TSA 09A, B on: : oraz i : , and : oraz i : , and : i : and : : : oraz i : , and : oraz i : , and SEP 2017 SUP 100/17

26 STRONA 3 PAGE : i : and : : TSA 16A, B w terminach: TSA 16A, B on: : : : : ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych Special Forces Component Command Oficer koordynujący: Coordinating officer: Tel.: Phone: Tel. kom.: , , Mobile: , , ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC 5.1 Strefy TRA są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK i FIS OLSZTYN. 5.2 Strefy TRA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora ćwiczenia (TRA 364, 365, tel.: ; TRA 367 i tel.: ; TRA tel.: ). 5.3 Strefy TRA posiadają priorytet w stosunku do tras MRT. The TRAs have priority over MRTs 5.4 TRA 367 posiada priorytet w stosunku do TRA 02. TRA 367 has priority over TRA Plany lotów załóg statków powietrznych biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek KOBRA Loty w strefach z prędkością nie większą niż 250 kt IAS będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.7 Operator lub instruktor UAV nadzorujący loty podczas ćwiczenia będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący: Minimalny bufor poziomy: The TRAs are segregated within the areas of responsibility of GDAŃSK FIS and OLSZTYN FIS. The TRAs are to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the exercise organiser (TRA 364, 365, phone: ; TRA 367 and phone: ; TRA phone: ). Flight plans of the crews participating in the exercise will contain the remark KOBRA 17. Flights within the areas at speeds not greater than 250 kt IAS will be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the areas and without infringing them. The UAV operator or instructor supervising the flights during the exercise will plan UAV flights taking into consideration the "do-not-cross" boundaries of the area reduced by safety buffers (adequate for the UAV type used): Minimum lateral buffer: ft dla UAV o MTOW do 150 kg; ft for UAV with MTOW of up to 150 kg; ft dla UAV o MTOW od 150 kg do 600 kg; ft for UAV with MTOW from 150 kg to 600 kg; - 3,5 NM dla UAV o MTOW powyżej 600 kg NM for UAV with MTOW over 600 kg. Minimalny bufor pionowy: 500 ft. Minimum vertical buffer: 500 ft. Statki powietrzne (UAV) wykonujące loty w strefie, będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. System Fail-Safe funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagująca automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiająca wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii. Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV/instruktorem nadzorującym szkolenie), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy. 5.8 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, tel.: , / 132. UAVs operating within an area will be fitted with a Fail-Safe/RTH system activated automatically in the event of any malfunction during flight and able to be switched off in each phase of flight by the operator/training supervisior. The Fail-Safe system is a function of the UAV control system triggered automatically on loss of signal, allowing for an automatic emergency landing or other programmed actions carried out in order to ensure a safe termination of flight or minimise the negative impact of a failure. The TRA operator provides telephone communication for effective and immediate contact between AMC/ATS and the person responsible for flights carried out within the area (UAV operators/training supervisor) who will be available during the period of the area activity. Detailed information on the real activity times of the areas will be available from AMC Poland, phone: , /132. Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 100/17 12 SEP 2017

27

28

29 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 101/17 (AD 2 EPPO) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 OCT 2017 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) AERODROME Na terenie lotniska planowane są prace budowlane mogące mieć wpływ na użytkowników lotniska. Construction works are planned to be carried out in the aerodrome area which may affect the use of the aerodrome. ZADANIE 1 TASK 1 BUDOWA WZROKOWEGO WSKAŹNIKA ŚCIEŻKI PODEJŚCIA PAPI NA RWY 28 CONSTRUCTION OF VISUAL APPROACH PATH INDICATOR ON RWY ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Uruchomienie systemu PAPI na kierunku RWY 28. Putting PAPI on RWY 28 into operation. 2. MIEJSCE POSADOWIENIA POSITION SITE Odległość od THR 28: 297,96 m po stronie prawej RWY; Distance from THR 28: m to the right of RWY; Lokalizacja - patrz na załączonej mapie (Zadanie 1). Location - see the attached chart (Task 1). 3. HARMONOGRAM PRAC SCHEDULE OF WORKS Planowany termin uruchomienia PAPI: EST Planned date of putting PAPI into operation: EST 4. OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS Nie przewiduje się utrudnień. Obstructions are not expected. 5. PARAMETRY MONTOWANEGO PAPI PARAMETERS OF THE INSTALLED PAPI Kąt ścieżki: 3 Glide path: 3 Projektowany MEHT: 49 ft Designed MEHT: 49 ft ZADANIE 2 TASK 2 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO DO CAT II NA PODEJŚCIU RWY 28 ORAZ MONTAŻ POPRZECZEK ZATRZYMANIA 1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Rozbudowa oraz renowacja oświetlenia nawigacyjnego na podejściu RWY 28 oraz wykonanie poprzeczki zatrzymania na TWY N1 i poprzeczek pośredniego miejsca oczekiwania na TWY B, G, H1. MODERNISATION OF NAVIGATION LIGHTING FOR CAT II ON RWY 28 APPROACH AND INSTALLATION OF STOP BARS Extension and renovation of navigation lighting on RWY 28 and construction of a stop bar on TWY N1 and intermediate holding position marking on TWY B, G, H1. 2. MIEJSCE PRAC CONSTRUCTION SITE Prace budowlane prowadzone będą w rejonach przedstawionych na załączonej mapie (Zadanie 2). Construction works will be carried out in the areas depicted on the attached chart (Task 2). 3. HARMONOGRAM PRAC SCHEDULE OF WORKS Termin rozpoczęcia: EST Date of commencement: EST Termin zakończenia: EST Date of completion: EST SUP 101/17

30 STRONA 1-2 PAGE OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego o znormalizowanej wysokości. Planowane jest wyłączenie systemu świateł podejścia do lądowania RWY 28 na około 1 miesiąc. Planowane są wyłączenia z użytkowania poszczególnych odcinków TWY. Prace będą prowadzone przede wszystkim w godzinach nocnych, kiedy droga startowa będzie zamknięta. Informacje o ograniczeniach i utrudnieniach będą publikowane w depeszach NOTAM. The construction works will be carried out with the use of heavy construction equipment with a standardised height. Approach lighting system on RWY 28 is planned to be turned off for a period of about one month. Particular segments of TWYs are planned to be excluded from use. The works will be carried out especially during night-time hours during RWY closure. Information on limitations and obstructions will be published by NOTAM. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Any information related to the construction works may be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 101/17

31 STRONA 3 PAGE 3 STOPBAR PAPI 3 TASK 1 STOPBAR STOPBAR STOPBAR TASK 2 CHART NOT TO SCALE SUP 101/17

32 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 102/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33 Obowiązuje od / Effective from 04 SEP 2017 Obowiązuje do / Effective to 01 DEC 2017 FLIGHT RESTRICTION AREA FOR MANNED AND UNMANNED AERIAL VEHICLES - EA TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Stale aktywny. Constantly active. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów EA 33 (Legionowo) dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem lotów opisanych w punktach 5.2 a, b, c, d. EA 33 EA 33 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 500 m i środku w punkcie o współrzędnych: 52 24'23"N '33"E. The flight restriction area EA 33 (Legionowo) for manned and unmanned aerial vehicles excluding flights described in points 5.2 a, b, c, d. Circle having a radius of 500 m centred on: 52 24'23"N '33"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 4. KONTAKT DO ZARZĄDZAJĄCEGO CONTACT DETAILS TO ADMINISTRATION Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 33 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 5.2 W rejonie obowiązuje całkowity zakaz lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem: The flight restriction area EA 33 is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS. Flights of manned and unmanned aircraft are completely prohibited within the area with the exemptions of: a. lotów o statusie HEAD, STATE, FFR; flights indicated as: HEAD, STATE, FFR; b. lotów lotnictwa państwowego; state aircraft flights; c. lotów ratowniczych; rescue flights; d. lotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. flights of Polish Medical Air Rescue. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 102/17 04 SEP 2017

33 OLSZTYN INFORMATION CHART NOT TO SCALE

34 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 103/17 (AD 2 EPPW) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2017 EST WPROWADZENIE ZMIAN W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA POWIDZ (EPPW) INTRODUCTION OF CHANGES IN THE MOVEMENT AREA OF POWIDZ (EPPW) AERODROME Wprowadzono następujące zmiany w polu ruchu naziemnego lotniska POWIDZ (EPPW): The following changes have been introduced in the movement area of POWIDZ (EPPW) aerodrome: - usunięcie helipadu; - withdrawal of helipad; - brak dostępności TWY dla ruchu statków powietrznych. - lack of availability of TWYs for aircraft movement. Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 103/17

35 STRONA 2 PAGE 2 CHART NOT TO SCALE SUP 103/17

36 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 104/17 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 31 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 02 SEP 2017 POKAZY LOTNICZE - EPKS AIR SHOW - EPKS 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów ograniczeń lotów: Planned times of activity of the flight restriction areas: do : to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The areas are designated for air show. Entry into the areas is possible only by arrangement with the organiser. EA 183 EA 183 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 NM i środku w punkcie: 52 19'55"N '00"E (ARP EPKS) A circle of 5 NM radius and centred at point: 52 19'55"N (ARP EPKS) '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 Uwaga: z wyłączeniem EP R20. Note: excluding EP R20. EA 184 EA 184 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 2 NM i środku w punkcie: 52 19'55"N '00"E A circle of 2 NM radius and centred at point: 52 19'55"N (ARP EPKS) (ARP EPKS) '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6000 ft AMSL Upper limit: 6000 ft AMSL 4. ORGANIZATOR POKAZÓW ORGANISER OF AIR SHOW 31. Baza Lotnictwa Taktycznego/2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: , st Tactical Air Base/2nd Tactical Air Wing Mobile: , INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 183 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR POZNAŃ, APP POZNAŃ, FIS POZNAŃ i TWR KRZESINY. 5.2 Rejon EA 184 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR POZNAŃ, APP POZNAŃ i TWR KRZESINY. 5.3 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania przez MIL ARO EPKS i aktywacji przez TWR KRZESINY zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. EA 183 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ TWR, POZNAŃ APP, POZNAŃ FIS and KRZESINY TWR. EA 184 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ TWR, POZNAŃ APP and KRZESINY TWR. EAs EA are to be requested by EPKS MIL ARO and activated by KRZESINY TWR according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. SUP 104/17 31 AUG 2017

37 STRONA 1-2 PAGE Aktywacja rejonów EA będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPPO. W czasie aktywności rejonów, APP POZNAŃ będzie stosowało pełną separację radarową do granic EA. Rejony będą aktywowane tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych (mogą wystąpić opóźnienia dla ruchu GAT). 5.5 W czasie aktywności rejonów EA , rejon EA 99 jest niedostępny. 5.6 W czasie aktywności rejonu EA 183 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt NOVEMBER, CHARLIE i WHISKEY. 5.7 W czasie aktywności rejonu EA 184 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 28 i RWY 10 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt NOVEMBER, CHARLIE i WHISKEY oraz operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów IFR. 5.8 Loty w rejonach EA załóg uczestniczących w pokazach powinny być wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.9 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Activation of the EAs will be coordinated in real time with reference to air operations at EPPO aerodrome. During the activity of the EAs, POZNAŃ APP will use full radar separation to the EAs boundaries. The areas will be activated only for the time necessary to perform the air show (delays may occur for GAT traffic). During the activity of the EAs , EA 99 is unavailable. During the activity of EA 183 within EPPO CTR, departures may be carried out from RWY 28 according to the provisions for VFR flights in the direction of NOVEMBER, CHARLIE and WHISKEY points. During the activity of EA 184 within EPPO CTR, departures may be carried out from RWY 28 and RWY 10 according to the provisions for VFR flights in the direction of NOVEMBER, CHARLIE and WHISKEY points and departures from RWY 28 according to IFR flights. Flights within the flight restriction areas EAs of the crews taking part in the air show should be carried out away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real activity time of EAs will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 31 AUG 2017 SUP 104/17

38 POZNAŃ INFORMATION

39

40 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 105/17 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 21 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 28 AUG 2017 AIR SHOW 2017 RADOM RADOM AIR SHOW TERMIN DATES od do from to Przyloty/Treningi: Arrivals/Trainings: Pokazy: Air Show: Odlot: Departures: CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z Koordynatorem Pokazów Lotniczych. EA 190 EA 190 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the Air Show Co-ordinator N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 z wyłączeniem EP P1. excluding EP P1. Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 191 EA 191 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS SUP 105/17 21 AUG 2017

41 STRONA 1-2 PAGE 1-2 EA 192 EA 192 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 193 EA 193 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS Planowane wykorzystanie rejonu dwa razy dziennie po 1 godz. The area is intended to be used 2 times a day for 1 hour. EA 193 i MATZ EPDE mogą być aktywne jednocześnie. EA 193 and EPDE MATZ can be active simultaneously. EA 194 EA 194 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 194 i MATZ EPMM mogą być aktywne jednocześnie. EA 194 and EPMM MATZ can be active simultaneously. EA 195 EA 195 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS oraz TSA 38 and TSA 38 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS 21 AUG 2017 SUP 105/17

42 STRONA 1-3 PAGE ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: RADOM WIEŻA Call sign: RADOM TOWER Częstotliwość: 131,000 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ POKAZÓW LOTNICZYCH Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Tel.: ; ; Faks: Koordynator Pokazów Lotniczych AUTHORISTIES RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE AIR SHOW Armed Forces Branches General Command Phone: ; ; Fax: Air Show Coordinator Tel. kom.: ; Mobile: ; ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, FIS WARSZAWA i FIS OLSZTYN. 6.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez ARO EPRA. 6.3 Wlot do rejonów ograniczeń lotów statków powietrznych nie biorących udziału w pokazach możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem Pokazów Lotniczych. 6.4 Podczas aktywności rejonów EA 190, 191, 192, 193 i 195 MATZ EPRA nie będzie aktywowany. 6.5 W trakcie pokazów lotniczych służba ATC TWR EPRA będzie niedostępna informacja będzie opublikowana w formie NOTAM. 6.6 Dopuszcza się aktywację ATZ EPRA na potrzeby zabezpieczenia operacji cywilnych statków powietrznych na lotnisku EPRA po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Koordynatorem Pokazów Lotniczych a władzami Portu Lotniczego Radom. Na czas aktywności ATZ EPRA rejony ograniczeń lotów będą dezaktywowane. 6.7 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością większą niż 250 kt IAS będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy rejonów oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.8 Loty w rejonach ograniczeń lotów statków powietrznych z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.9 Plany lotów statków powietrznych biorących udział w pokazach będą zawierały dopisek Air Show 2017 zamiast numeru zgody dyplomatycznej Operacje startów i lądowań na lotnisku EPRP mogą się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem Pokazów Lotniczych Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA 190, 191, 192, 193 i 195) obowiązują nasytępujące ograniczenia: TSA 04 A, B, D nie może być aktywowane poniżej wysokości 1700 ft AMSL; TRA 04 K, M nie może być aktywowane; TRA 05 A, B, C, H nie może być aktywowane Podczas aktywności rejonów rejonów ograniczeń lotów nie dopuszcza się aktywności następujących węzłów MRT: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 oraz 100, 101, 102, 103, INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: , The flight restriction areas are segregated within the airspace of responsibility of: WARSZAWA ACC, WARSZAWA FIS and OLSZTYN FIS. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPRA ARO according to the procedure described in AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.1. Aircraft not participating in the air show may enter the flight restriction areas after consultation with the Air Show Coordinator. During the activity of EAs 190, 191, 192, 193 and 195 the EPRA MATZ will not be activated. EPRA TWR will not be available during the Air Show information will be promulgated by NOTAM. The EPRA ATZ may be activated for securing operations of civil aircraft at EPRA aerodrome after prior arrangement between the Air Show Coordinator ant the Radom Airport administration. During the activation of the EPRA ATZ the flight restriction areas will be deactivated. Crews conducting flights within the flight restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS will maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Flights within the flight restriction areas and at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. Flight plans of aircraft participating in the air show will contain the remark Air Show 2017 instead of a diplomatic authorization number. Take-offs and landings at EPRP aerodrome may be conducted after consultation with the Air Show Coordinator. During the activity of the flight restriction areas (EAs 190, 191, 192, 193 and 195) the following restrictions shall apply: TSA 04 A, B, D cannot be activated below 1700 ft AMSL; TRA 04 K, M cannot be activated; TRA 05 A, B, C, H cannot be activated. During the activity of the flight restriction areas the following MRT segmenst shall not be activated: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 and 100, 101, 102, 103, 104. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: , Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 105/17 21 AUG 2017

43

44

45 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 106/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ 2017 Obowiązuje od / Effective from 24 AUG 2017 Obowiązuje do / Effective to 2017 EUROPEAN VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP 03 SEP TERMINY DATES Terminy aktywności rejonów ograniczeń lotów są podane przy każdym rejonie. Dowódca Centrum Operacji Powietrznych Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany terminu aktywności rejonów ograniczeń lotów (tel , ). The times of activity of flight restriction areas are specified in the description of the area concerned. The Air Operations Centre Commander Air Component Commander is authorized to change the dates of activity of the flight restriction areas (phone , ). 2. RODZAJ OGRANICZEŃ NATURE OF RESTRICTIONS Wprowadza się następujące ograniczenia: The following restrictions are introduced: a) W rejonach ograniczeń lotów (EA) obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Wyjątki zostały podane w opisie każdego rejonu. b) W rejonach EA zostają zachowane wymagania odpowiedniej klasy przestrzeni powietrznej. c) Rejony EA 125 EA 129 nie podlegają procedurze zamawiania/aktywacji w AMC Polska. Należy je umieścić w AUP zgodnie z podanym terminem. 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Flights within the flight restriction areas (EAs) are completely prohibited. For the exceptions see the description of each area. The relevant airspace class requirements are maintained within the EA areas. The areas EA 125 EA 129 are not to be requested and activated through AMC Poland. They have to be included in the AUP on a given date. 3.1 Rejon ograniczeń lotów Warszawa (Stadion PGE Narodowy) (EA 125) Flight restriction area (PGE Narodowy Stadium) (EA 125) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych : N E. Granice pionowe: A circle having a radius of 30 km and centred on: N E. Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Termin aktywności: Date of activity: w godz UTC between 1730 and 2230 hrs UTC Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from the restrictions: a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) i lotniska Warszawa/Modlin (EPMO) loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO. IFR flights within controlled airspace to/from Warsaw Chopin Airport (EPWA) and Warszawa/Modlin (EPMO) only scheduled and non-scheduled air transport operations, cargo flights. b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP; flights indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP; c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR); flights by the Polish Medical Air Rescue (LPR); d) loty na hasło GARDA; GARDA flights; e) loty przeciwpożarowe (FFR); fire-fighting flights (FFR); f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV); flights by state aviation aircraft excluding flights by state unmanned aerial vehicles (UAV); 3.2 Rejon ograniczeń lotów Gdańsk (Stadion Ergo Arena) (EA 126) Flight restriction area Gdańsk (Ergo Arena Stadium) (EA 126) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: N E. Granice pionowe: A circle having a radius of 30 km and centred on: N E. Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 SUP 106/17 24 AUG 2017

46 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Terminy aktywności: Dates of activity: w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC between 1430 and 1930 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC. Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from the restrictions: a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO); IFR flights within controlled airspace to/from Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome only commercial flights (scheduled and non-scheduled air transport operations, cargo flights); b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP; flights indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP; c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR); flights by the Polish Medical Air Rescue (LPR); d) loty na hasło GARDA; GARDA flights; e) loty przeciwpożarowe (FFR); fire-fighting flights (FFR); f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). flights by state aviation aircraft excluding flights by state unmanned aerial vehicles (UAV); 3.3 Rejon ograniczeń lotów Szczecin (Stadion Azoty Arena) (EA 127) Flight restriction area Szczecin (Azoty Arena Stadium) (EA 127) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: N E. Granice pionowe: A circle having a radius of 30 km and centred on: N E. Lateral limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Z wyłączeniem FIR EDWW. Excluding EDWW FIR. Terminy aktywności: Dates of activity: w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC. Loty zwolnione z ograniczeń: a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Szczecin - Goleniów (EPSC) i lotniska Heringsdorf (EDAH) tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO); between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC. Flights exempted from the restrictions: IFR flights within controlled airspace to/from the aerodromes Szczecin - Goleniów (EPSC) and Heringsdorf (EDAH) only commercial flights (scheduled and non-scheduled air transport operations, cargo flights); b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP; flights indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP; c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR); flights by the Polish Medical Air Rescue (LPR); d) loty na hasło GARDA; GARDA flights; e) loty przeciwpożarowe (FFR); fire-fighting flights (FFR); f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). flights by state aviation aircraft excluding flights by state unmanned aerial vehicles (UAV); 3.4 Rejon ograniczeń lotów Kraków (Stadion Tauron Arena) (EA 128) Flight restriction area Kraków (Stadion Tauron Arena) (EA 128) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: N E. Granice pionowe: A circle having a radius of 30 km and centred on: N E. Lateral limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Terminy aktywności: Dates of activity: w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC. Loty zwolnione z ograniczeń: a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Kraków - Balice (EPKK) i Katowice - Pyrzowice (EPKT) tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO); between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC. Flights exempted from the restrictions: IFR flights within controlled airspace to/from the aerodromes Kraków - Balice (EPKK) and Katowice - Pyrzowice (EPKT) only commercial flights (scheduled and non-scheduled air transport operations, cargo flights); b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP; flights indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP; c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR); flights by the Polish Medical Air Rescue (LPR); d) loty na hasło GARDA; GARDA flights; e) loty przeciwpożarowe (FFR); fire-fighting flights (FFR); f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV); flights by state aviation aircraft excluding flights by state unmanned aerial vehicles (UAV); 24 AUG 2017 SUP 106/17

47 3.5 Rejon ograniczeń lotów Katowice (Hala SPODEK) (EA 129) Flight restriction area Katowice (SPODEK Arena) (EA 129) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: N E. Granice pionowe: A circle having a radius of 30 km and centred on: N E. Lateral limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Terminy aktywności: Dates of activity: w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC; w godz UTC. Loty zwolnione z ograniczeń: a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT) i Kraków - Balice (EPKK) tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego, loty CARGO); between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC; between 1430 and 2230 UTC. Flights exempted from the restrictions: STRONA 1-3 PAGE 1-3 IFR flights within controlled airspace to/from the aerodromes Kraków - Balice (EPKK) i Katowice - Pyrzowice (EPKT) only commercial flights (scheduled and non-scheduled air transport operations, cargo flights); b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP; flights indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP; c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR); flights by the Polish Medical Air Rescue (LPR); d) loty na hasło GARDA; GARDA flights; e) loty przeciwpożarowe (FFR); fire-fighting flights (FFR); f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Inne loty w rejonach ograniczeń lotów EA 125 EA 129 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem: flights by state aviation aircraft excluding flights by state unmanned aerial vehicles (UAV); Other flights within the flight restriction areas EA 125 EA 129 are possible only with the permission of the Air Operations Centre Commander Air Component Commander upon prior application made not later than 24 hours before the planned flight: Tel.: /727 Phone: /727 Faks: Fax: Wniosek powinien zawierać: The application should include: - typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny; - aircraft type, call sign, registration; - cel przelotu; - purpose of the flight; - lotnisko startu i lotnisko lądowania; - aerodromes of take-off and landing; - data, czas startu i lądowania (UTC); - date, times of take-off and landing (UTC); - skład załogi oraz lista pasażerów; - composition of the crew and passenger list; - telefon kontaktowy do dowódcy załogi. - telephone number of the pilot-in-command. Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 157 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego. Dowódca załogi statku powietrznego ma obowiązek nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem powiadomić telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: /220. Załogi statków powietrznych mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z odpowiednią służbą ATS. Zabrania się składania planu lotu z powietrza (AFIL) na wlot do EA 157. Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon EA 157 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: /220. Zabrania się umieszczania w planie lotu lotnisk wymienionych poniżej jako lotnisk zapasowych. EPWA i EPMO w terminie aktywności EA 125; EPGD w terminach aktywności EA 126; EPSC w terminach aktywności EA 127; EPKK w terminach aktywności EA 128; EPKT w terminach aktywności EA 129. Having received a permission to enter a flight restriction area (regardless of the airpace class within which the flight will be carried out), the pilot-incommand of an aircraft is obliged to file a flight plan (FPL) and insert into item 18 the number of permission for entry into EA 157 received from the Air Operations Centre Air Component Command. The pilot-in-command of an aircraft is obliged to notify by phone the Head of the Duty Team of the Duty Operational Service of the Flight Operations Centre Air Component Command not later than 3 hours before the planned flight, phone: /220. Flight crews are obliged to maintain two-way radio communication with the relevant ATS unit. Flight plans for entry into EA 157 must not be filed in the air (AFIL). The pilot-in-command of an aircraft (or organiser of the flight) conducting a flight indicated as HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR, flight by Polish Medical Air Rescue, GARDA flight or flight by a state aircraft through the active area EA 157 is obliged to notify the Head of the Duty Team of the Duty Operational Service of the Flight Operations Centre Air Component Command in advance of the planned flight, phone: /220. The aerodromes listed below must not be inserted into the flight plan as alternate aerodromes. EPWA and EPMO during the activity of EA 125; EPGD during the activity of EA 126; EPSC during the activity of EA 127; EPKK during the activity of EA 128; EPKT during the activity of EA 129. SUP 106/17 24 AUG 2017

48 STRONA 1-4 PAGE 1-4 Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonie EA 157 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku z 72- godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Flights by state unmanned aerial vehicles (UAV) within EA 157 are possible only with the permission of the Air Operations Centre Commander Air Component Commander upon prior application made not later than 72 hours before the planned flight. Tel.: /727 Phone: /727 Faks: Fax: Wniosek powinien zawierać: The application should include: - typ UAV, znak wywoławczy, numer rejestracyjny; - UAV type, call sign, registration; - cel przelotu; - purpose of the flight; - miejsce startu i miejsce lądowania; - aerodromes of take-off and landing; - data, czas startu i lądowania (UTC); - date, times of take-off and landing (UTC); - imię i nazwisko operatora UAV oraz przydział służbowy; - UAV operator s name, surname and posting; - telefon kontaktowy do operatora UAV. - phone of the UAV operator. Loty państwowych bezzałogowych statków powietrznych w rejonach ograniczeń lotów mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku z 72-godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie zakładka OPS formularze zgłoszeniowe. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA WPROWADZENIE OGRANICZEŃ W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ul. Radiowa Warszawa Tel.: /893/895 Faks: /897 Flights by unmanned aerial vehicles within the flight restriction areas may be conducted only within VLOS in accordance with current regulations. Additionally, flights within controlled airspace (CTR) are to be conducted under conditions specified by the Polish Air Navigation Service Agency (PANSA) and with application sent at least 72 hours in advance of the planned flight. The application forms are available on through the tab OPS (Polish version only). AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR INTRODUCING AIRSPACE RESTRICTIONS Operational Command of Branches of Armed Forces ul. Radiowa Warszawa Phone: /893/895 Fax: / UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń lotów mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC Flight crews conducting flights within the flight restriction areas are obliged to maintain two-way radio communication with the relevant ATS unit. 6.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb: APP WARSZAWA, APP KRAKÓW, APP GDAŃSK, TWR EPWA, TWR EPGD, TWR EPKK, TWR EPKT, TWR EPSC ORAZ FIS WARSZAWA, FIS KRAKÓW, FIS GDAŃSK i FIS OLSZTYN. 6.2 Strefy TSA, TRA i trasy MRT oraz MATZ i rejony ograniczeń lotów (EA) wykorzystywane przez lotnictwo państwowe mogą być aktywne jednocześnie. 6.3 Rejon EA 129 oraz ATZ EPRG mogą być aktywne jednocześnie. Loty w ATZ EPRG należy wykonywać bez naruszania granic EA Strefy ATZ, TRA wydzielone dla lotnictwa ogólnego (GA) lub aeroklubowego oraz TRA wydzielone dla bezzałogowych statków powietrznych zlokalizowane w EA nie mogą być aktywowane. 6.5 Informacje dotyczące aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of: WARSZAWA APP, KRAKÓW APP, GDAŃSK APP, EPWA TWR, EPGD TWR, EPKK TWR, EPKT TWR, EPSC TWR, WARSZAWA FIS, KRAKÓW FIS, GDAŃSK FIS and OLSZTYN FIS. The TSAs, TRAs, MRTs, MATZs and flight restriction areas (EAs) used by state aviation can be simultaneously active. The area EA 129 and EPRG ATZ can be simultaneously active. Flights within the EPRG ATZ are to be conducted clear of the EA 129 boundaries. The ATZs and TRAs segregated for General Aviation (GA) or sports aviation and TRAs segregated for unmanned aerial vehicles which are situated within the EAs cannot be activated. Information on the activity of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: , Patrz: mapy. See: charts. : - KONIEC - - END - 24 AUG 2017 SUP 106/17

49

50 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 192 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wprowadzenie nowego wskaźnika lokalizacji dla lądowiska - new location indicator for SIERADZ airfield (EPSI) introduced; SIERADZ (EPSI) ; - zmiana taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Lublin (EPLB); - tariff of aerodrome charges at Lublin (EPLB) aerodrome changed; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o planowaniu lotów; - information related to flight planning updated; - aktualizacja informacji o warunkach wykonywania lotów w strefach zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych; - information on conditions for conducting flights within prohibited, restricted and danger areas updated; - aktualizacja informacji o warunkach składania planów lotu w strefie ADIZ; - information on conditions for filing flight plans within the ADIZ area updated; - wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej: Lubiatowo; - information on the aeronautical obstacle introduced: Lubiatowo; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Mierzyn, Moszczenica, Pluty, Poznań; - information on the aeronautical obstacles updated: Mierzyn, Moszczenica, Pluty, Poznań; - usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Strzelce; - information on the aeronautical obstacle removed: Strzelce; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o grupowaniu lotnisk oraz lotnisk dla - information on grouping of aerodromes and heliports updated; śmigłowców; - aktualizacja certyfikatu dla lotniska Poznań - Ławica (EPPO); - certificate for Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome updated; - aktualizacja opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, - description of cases involving exemptions, derogations, cases of przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotnisk: Poznań - Ławica (EPPO), Rzeszów - Jasionka (EPRZ); equivalent level of safety, special conditions, including limitations with regard to the use of the aerodromes: Poznań - Ławica (EPPO), Rzeszów - Jasionka (EPRZ); - aktualizacja informacji o lotniskach: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - temperatura odniesienia, POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) - deklarowane długości dla procedur intersection take-off; Lublin (EPLB) - służby i urządzenia handlingowe, Łódź - Lublinek (EPLL) - urządzenia do tankowania, kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, MIROSŁAWIEC (EPMI) - godziny pracy służb, służby i urządzenia handlingowe, służba ratownicza i przeciwpożarowa, urządzenia do oczyszczania, wycofanie służby AFIS (128,500 MHz), lokalne przepisy lotniskowe, procedura OVERHEAD PATTERN, procedury dla UAV, MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) - wycofanie służby AFIS (128,500 MHz), wprowadzenie służby ATIS (139,900 MHz), Warszawa/Modlin (EPMO) - służby i urządzenia handlingowe, procedury dla śmigłowców, Poznań - Ławica (EPPO) - urządzenia do tankowania, służby i urządzenia handlingowe, kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej, drogi kołowania, aktualizacja przeszkód lotniskowych, procedury lokalne i kołowania, ograniczenia dotyczące parkowania i wypychania, POWIDZ (EPPW) - undulacja geoidy, odladzanie, oczyszczanie lotniska, procedury dla lotów szkolnych, Szczecin - Goleniów (EPSC) - służby i urządzenia handlingowe, Olsztyn - Mazury (EPSY) - wprowadzenie znaku wywoławczego i częstotliwości MAZURY RADIO, - information on the aerodromes updated: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - reference temperature, POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) - declared distances for intersection take-off procedures; Lublin (EPLB) - handling services and facilities, Łódź - Lublinek (EPLL) - fuelling facilities, AD category for fire fighting, MIROSŁAWIEC (EPMI) - services working hours, handling services and facilities, rescue and fire fighting services, types of clearing equipment, AFIS (128,500 MHz) withdrawn, local aerodrome regulations, OVERHEAD PATTERN procedure, procedures for UAVs, MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) - AFIS ( MHz) withdrawn, ATIS (139,900 MHz) introduced; Warszawa/Modlin (EPMO) - handling services and facilities, helicopter procedures, Poznań - Ławica (EPPO) - fuelling facilities, handling services and facilities, AD category for fire fighting, TWYs, AD obstacles updated, local and taxiing procedures, parking and push-back restrictions, POWIDZ (EPPW) - geoid undulation, de-icing, aerodrome clearing, training flight procedures; Szczecin - Goleniów (EPSC) - handling services and facilities, Olsztyn - Mazury (EPSY) - call-sign and FREQ MAZURY RADIO introduced, Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

51 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 192 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No. 192 Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) - aktualizacja przeszkód lotniskowych, Wrocław - Strachowice (EPWR) - aktualizacja przeszkód lotniskowych; - reedycja mapy lotniska oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska Poznań - Ławica (EPPO); - wprowadzenia mapy parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska Poznań - Ławica (EPPO); - wprowadzenie mapy Mapy Terenu dla Podejść Precyzyjnych - ICAO dla lotniska Poznań - Ławica (EPPO); - zmiana wartości AMA na mapach instrumentalnych podejść, dolotów i odlotów dla lotnisk: Warszawa/Modlin (EPMO), Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA); - wprowadzenie częstotliwości ATIS na mapach instrumentalnych podejść na lotnisku MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM); - wprowadzenie znaku wywoławczego i częstotliwości MAZURY RADIO na mapach instrumentalnych podejść, dolotów i odlotów na lotnisku Olsztyn - Mazury (EPSY); - aktualizacja Map Operacyjnych do Lotów z Widocznością dla lotnisk: POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), Poznań - Ławica (EPPO), Olsztyn - Mazury (EPSY); Warsaw Chopin Airport (EPWA) - AD obstacles updated, Wrocław - Strachowice (EPWR) - AD obstacles updated, - Poznań - Ławica (EPPO) Aerodrome Chart and Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A reissued; - Poznań - Ławica (EPPO) Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO introduced; - Precision Approach Terrain Chart - ICAO for Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome introduced; - AMA changed on instrument approach, arrival and departure charts for the aerodromes: Warszawa/Modlin (EPMO), Warsaw Chopin Airport (EPWA); - inroducing information on ATIS FREQ on instrument approach charts for MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) aerodrome; - call-sign and FREQ MAZURY RADIO introduced on instrument approach, arrival and departure charts for Olsztyn - Mazury (EPSY) aerodrome; - Visual Operation Charts for the following aerodromes updated: POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), Poznań - Ławica (EPPO), Olsztyn - Mazury (EPSY); - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN JUN GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

52 ZMIANA AIRAC nr 192 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 192 PAGE 3 GEN JUL GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN MAY ENR ENR AUG ENR ENR ENR DEC ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR MAR ENR ENR MAR ENR ENR JAN ENR ENR APR ENR ENR JAN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

53 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 192 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No. 192 ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR AD AD DEC AD AD JUL AD AD MAR AD AD MAR AD AD MAR AD AD MAR AD AD AD AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS MAR AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS MAR AD 2 EPKS AD 2 EPKS MAY AD 2 EPKS AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

54 ZMIANA AIRAC nr 192 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 192 PAGE 5 AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI MAR AD 2 EPMI AD 2 EPMI MAR AD 2 EPMI AD 2 EPMI MAR AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI SEP AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMM MAY AD 2 EPMM AD 2 EPMM MAY AD 2 EPMM AD 2 EPMM MAY AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

55 STRONA 6 ZMIANA AIRAC nr 192 PAGE 6 AIRAC AMENDMENT No AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW AD 2 EPPW MAR AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW MAR AD 2 EPPW AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

56 ZMIANA AIRAC nr 192 STRONA 7 AIRAC AMENDMENT No. 192 PAGE 7 AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: N2252/17, U2097/17. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 04/14, 03/16, 04/16, 02/17. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: D2252/17, E2097/17. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 04/14, 03/16, 04/16, 02/17. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

57 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

58 AIP POLSKA GEN CZĘŚĆ 1 - INFORMACJE OGÓLNE (GEN) PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0.1 WSTĘP GEN 0.1 PREFACE 1. PUBLIKOWANIE ZBIORU INFORMACJI LOTNICZYCH (AIP) 1. PRODUCTION OF THE AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP) 1.1 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska jest publikowany i wydawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. 1.1 The Aeronautical Information Publication (AIP) of Poland is published and distributed by the Polish Air Navigation Services Agency. COPYRIGHT LAW PRAWA AUTORSKIE Wszystkie materiały i publikacje Służby Informacji Lotniczej (publikacje AIS) zapewnianej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, są objęte prawami autorskimi, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczególnie odnosi się to do wszystkich elementów Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych - IAIP. O ile nie określono inaczej, publikacje AIS można wykorzystywać tylko poprzez ich pobieranie, zobrazowanie lub drukowanie (w niezmienionej formie) do celów informacyjnych. Cele informacyjne obejmują wykorzystanie operacyjne. Żadna część publikacji AIS nie może być reprodukowana, przechowywana w systemie pozyskiwania informacji, przesyłana, redystrybuowana, ponownie publikowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Copyright 2011 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2. STOSOWANE DOKUMENTY ICAO 2. APPLICABLE ICAO DOCUMENTS 2.1 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska jest opracowywany zgodnie ze standardami i zalecanymi praktykami (SARPs) zawartymi w Załączniku 15 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby informacji lotniczej oraz w Podręczniku służb informacji lotniczej (ICAO Doc 8126). 2.2 Mapy wchodzące w skład Zbioru Informacji Lotniczych (AIP) Polska, zgodne ze standardami opisanymi w Załączniku 4 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Mapy lotnicze oraz wytycznymi zawartymi w Podręczniku map lotniczych (ICAO Doc 8697) zawierają w nazwie skrót ICAO, np. Aerodrome Chart - ICAO. 2.3 Odstępstwa od norm, zalecanych metod postępowania i procedur ICAO podano w rozdziale GEN UKŁAD AIP POLSKA ORAZ USTALONY CYKL WYDAWANIA ZMIAN 3.1 Układ AIP Polska 3.1 Layout of AIP Poland AIP Polska jest publikacją dwutomową, zawartą w dwóch segregatorach. Pierwszy segregator wydawany w formacie A4 nosi nazwę AIP Polska i składa się z następujących części: Any materials and publications of Aeronautical Information Service (AIS publications) provided by the Polish Air Navigation Services Agency are protected by copyright, in accordance with the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights. It particularily concerns any element of the Integrated Aeronautical Information Package - IAIP. If not specified otherwise, AIS publications may be used as downloads, displays or print-outs (in an unchanged form) for information purposes only. Information purposes include operational use. No part of AIS publications shall be reproduced, stored in an information acquisition system, forwarded, redistributed, republished or used for commercial purposes without the prior written permission of the Polish Air Navigation Services Agency. Copyright 2011 Polish Air Navigation Services Agency. All rights reserved. 2.1 The Aeronautical Information Publication (AIP) of Poland is compliant with the Standards and Recommended Practices (SARPs) contained in Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation - Aeronautical Information Services and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc 8126). 2.2 Charts contained in the Aeronautical Information Publication (AIP) of Poland, compliant to the standards described in Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation - Aeronautical Charts and recommendations specified in the Aeronautical Charts Manual (ICAO Doc 8697) contain the ICAO abbreviation in their names, e.g. Aerodrome Chart - ICAO. 2.3 Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are shown in chapter GEN LAYOUT OF AND ESTABLISHED INTERVALS FOR PUBLICATION OF AMENDMENTS AIP Poland is a two-volume publication contained in two binders. The first binder is produced in A4 format. It has the title AIP Poland and includes the following parts: GEN Informacje ogólne GEN General Information ENR Trasa ENR En-route AD Lotniska AD Aerodromes Wydzielono w nim także miejsce na przechowywanie Zmian AIRAC oraz Biuletynów Informacji Lotniczej (AIC). Drugi segregator wydawany w formacie A5 nosi nazwę AIP VFR Polska i składa się z następujących rozdziałów: In addition, a section for storage of AIRAC Amendments and Aeronautical Information Circulars (AIC) is also provided there. The second, A5 format binder has the title AIP VFR Poland and includes the following sections: VFR GEN Informacje ogólne dotyczące lotów VFR VFR GEN General information related to VFR flights VFR ENR Informacje trasowe dotyczące lotów VFR VFR ENR En-route information related to VFR flights VFR AD 4 Lotniska / lądowiska / lotniska dla śmigłowców VFR AD 4 Aerodromes / airfields / heliports AIRAC AMDT 192

59 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 88/16 13/17 23/17 51/17 52/17 60/17 63/17 66/17 67/17 68/17 69/17 71/17 72/17 77/17 78/17 80/17 83/17 84/17 85/17 87/17 90/17 91/17 92/17 Temat Subject Nowe elementy systemu AWOS na lotnisku Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) New elements of AWOS system at Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) aerodrome Procedura Intersection take-off z użyciem TWY S2 na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) Intersection take-off procedure with the use of TWY S2 at Warsaw Chopin Airport (EPWA) Zmiana OCA (OCH) dla niektórych procedur na lotnisku Poznań - Ławica (EPPO) OCA (OCH) values changed for some procedures at Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Babsk/k. Rawy Mazowieckiej Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Babsk near Rawa Mazowiecka Rejon ograniczeń lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych - EA 33 Flight restriction area for manned and unmanned aerial vehicles - EA 33 Prace budowlane na lotnisku Katowice - Pyrzowice (EPKT) Construction works at Katowice - Pyrzowice (EPKT) aerodrome A. Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Klasie 15-metrowej - Masłów B. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wyścigach Szybowcowych w Klasie Klub - Masłów A. International Polish Gliding Championships in the 15-metre Class - Masłów B. International Polish Gliding Races Championships in the Club Class - Masłów Prace remontowe na płycie postojowej na lotnisku Olsztyn - Mazury (EPSY) Maintenance works in apron area at Olsztyn - Mazury (EPSY) aerodrome Loty szkoleniowe na lotnisku EPSN Training flights at EPSN aerodrome Rejon ograniczeń lotów - Kiejkuty Flight restriction area - Kiejkuty Szkolenie lotnicze w rejonie Nowego Miasta nad Pilicą Aviation training in the vicinity of Nowe Miasto near Pilica Rejon ograniczeń lotów (EA 42) - Warszawa Flight restriction area (EA 42) - Warszawa Rejon ograniczeń lotów (EA 48) - Warszawa Flight restriction area (EA 48) - Warszawa Prace remontowe na lotnisku Warszawa/Modlin (EPMO) Renovation works at Warszawa/Modlin (EPMO) aerodrome Prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Walęsy (EPGD) Construction works at Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Strzelanie z haubicy KRAB - EA 210 KRAB howitzer firing - EA 210 Szkolenie spadochronowe - skoki z dużej wysokości w rejonie Rybnika (EPRG) Parachute training - high altitude jumps in Rybnik (EPRG) area Roboty budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska Kraków - Balice (EPKK) Construction works on the movement area at Kraków - Balice (EPKK) aerodrome A) Regionalne Zawody Szybowcowe w klasie Klub - Grudziądz (EPGI) B) Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów - Grudziądz (EPGI) A) Regional Gliding Competition in the Club Class - Grudziądz (EPGI) B) International Junior Polish Gliding Championships - Grudziądz (EPGI) Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Pruszcz Gdański Unmanned aerial vehicle (UAV) flight beyond visual line of sight (BVLOS) - Pruszcz Gdański Międzynarodowe Zawody Szybowcowe w klasie 15 i 18-metrowej - LESZNO CUP International Gliding Competition in 15 and 18-metre classes - LESZNO CUP Rozbudowa terminala na lotnisku LUBLIN (EPLB) Terminal extension works at LUBLIN (EPLB) aerodrome Odstępstwa od zapisów ICAO Doc 4444 Differences from ICAO Doc 4444 Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPBY 13 OCT OCT 2017 EST AD 2 EPWA 02 FEB JUL 2017 EST AD 2 EPPO 03 MAR DEC 2018 ENR 5 25 MAY MAR 2018 ENR 5 03 JUN SEP 2017 AD 2 EPKT 25 MAY MAR 2019 EST ENR 5 03 JUN SEP 2017 AD 2 EPSY 25 MAY DEC 2017 EST ENR 5 23 JUN SEP 2017 ENR 5 22 JUN SEP 2017 ENR 5 01 JUL SEP 2017 ENR 5 22 JUN SEP 2017 ENR 5 22 JUN SEP 2017 AD 2 EPMO 01 JUL NOV 2017 AD 2 EPGD 22 JUN JUL 2017 EST ENR 5 21 JUL OCT 2017 ENR 5 20 JUL OCT 2017 AD 2 EPKK 20 JUL OCT 2018 EST ENR 5 28 JUL AUG 2017 ENR 5 20 JUL APR 2018 ENR 5 12 AUG AUG 2017 AD 2 EPLB 20 JUL MAY 2018 EST GEN JUL JAN 2018 AIRAC AMDT 192

60 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 93/17 94/17 95/17 96/17 97/17 98/17 99/17 100/17 101/17 102/17 103/17 104/17 105/17 106/17 Wydłużona trawiasta RWY na lotnisku Łódź - Lublinek (EPLL) Extended grass RWY at Łódź - Lublinek (EPLL) aerodrome Pokazy lotnicze - Skrzydła nad Kazimierzem - Kazimierz Dolny Skrzydła nad Kazimierzem Air Show - Kazimierz Dolny Ćwiczenie OPL - GAMBIT 17 Air defence exercise - GAMBIT 17 Ćwiczenie wojskowe - USTKA (EP D53) Military exercise - USTKA (EP D53) Skoki spadochronowe - Kamień Pomorski Parachute jumps - Kamień Pomorski Skoki spadochronowe - Powidz (EPPW) Parachute jumps - Powidz (EPPW) Ćwiczenie GAMBIT 17 (MALBORK) GAMBIT 17 military exercise (MALBORK) Ćwiczenie wojskowe KOBRA - 17 KOBRA - 17 military exercise Prace budowlane na lotnisku Poznań - Ławica (EPPO) Construction works at Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome Rejon ograniczeń lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych - EA 33 Flight restriction area for manned and unmanned aerial vehicles - EA 33 Wprowadzenie zmian w polu ruchu naziemnego lotniska POWIDZ (EPPW) Introduction of changes in the movement area of POWIDZ (EPPW) aerodrome Pokazy lotnicze - EPKS Air Show - EPKS Air Show RADOM RADOM Air Show 2017 Temat Subject Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej European Volleyball Championship Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLL 20 JUL JAN 2018 EST ENR 5 09 SEP SEP 2017 ENR 5 13 SEP SEP 2017 ENR 5 22 AUG SEP 2017 ENR 5 21 AUG AUG 2017 ENR 5 28 AUG SEP 2017 ENR 5 13 SEP NOV 2017 ENR 5 12 SEP SEP 2017 AD 2 EPPO 30 OCT 2017 EST ENR 5 04 SEP DEC 2017 AD 2 EPPW 31 DEC 2017 EST ENR 5 31 AUG SEP 2017 ENR 5 21 AUG AUG 2017 ENR 5 24 AUG SEP 2017 AIRAC AMDT 192

61 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN APR GEN OCT GEN JUN GEN MAY GEN FEB GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN OCT GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN JUL GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN JUL GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN MAY GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN DEC GEN JUL GEN MAR GEN JUN GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN SEP GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN FEB GEN JUL GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN JUN GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN NOV GEN JAN AIRAC AMDT 192

62 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN OCT GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN JUN GEN MAR GEN DEC GEN DEC GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN JAN GEN AUG GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN JUL GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN JAN GEN MAR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN MAR GEN JUL GEN JUL GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN DEC GEN DEC GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN FEB GEN JAN GEN SEP GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN MAY GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR AIRAC AMDT 192

63 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR ENR ENR AUG ENR FEB ENR FEB ENR JUN ENR ENR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR AUG ENR NOV ENR JAN ENR JAN ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR JUN ENR JUN ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR APR ENR JAN ENR OCT ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR MAR ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR FEB ENR AUG ENR DEC ENR DEC ENR JAN ENR MAR ENR OCT ENR OCT ENR APR ENR APR GEN AIRAC AMDT 192

64 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR APR ENR APR ENR AUG ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUN ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR APR ENR JUN STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR MAR ENR JAN ENR JAN ENR SEP ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR JUL ENR MAR ENR JAN ENR JUL ENR JUL ENR L MAR ENR L MAR ENR L JUL ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L APR ENR L APR ENR L FEB ENR L MAR ENR L APR ENR L APR ENR L JUL ENR L JUN ENR L MAR ENR L MAR ENR L JUL ENR L MAR ENR L MAR ENR L APR ENR L APR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L JUL ENR L MAR ENR L MAR ENR L JUN ENR L JUL ENR M MAR ENR M APR ENR M JUN ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR AIRAC AMDT 192

65 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR M FEB ENR M APR ENR M MAR ENR M MAR ENR M JUL ENR M APR ENR M APR ENR M JUL ENR M SEP ENR M MAR ENR M MAR ENR N MAR ENR N JUL ENR N SEP ENR N SEP ENR N APR ENR N MAR ENR N APR ENR N APR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N FEB ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR P JUN ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P JUL ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR Q MAR ENR Q JUL ENR Q JUL ENR Q MAR ENR Q APR ENR Q MAR ENR Q JUL ENR Q JUL ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T JUL ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T APR ENR T APR ENR T MAR ENR T JUL ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR T JUL ENR T APR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T JUL ENR T JUL ENR T MAR ENR T APR ENR T MAR ENR T MAR ENR T APR ENR T MAR ENR Y JUL ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z JUL ENR Z MAR ENR Z JUL ENR Z JUL ENR Z APR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z JUL ENR Z FEB ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z JUN ENR Z JUL ENR Z MAR ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR JUL ENR JUN ENR MAR ENR MAR ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL GEN AIRAC AMDT 192

66 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR ENR ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR ENR JUL ENR JAN ENR APR ENR DEC ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR APR ENR FEB ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAR ENR JUL ENR JUL ENR JUL AIRAC AMDT 192

67 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JUL ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN AD AD APR AD JUN AD JUN AD JUN AD JAN AD JUN AD MAY AD MAY AD JAN AD JAN AD JUL AD MAR AD JUN AD AD AD JAN AD FEB AD MAR AD MAR AD MAR AD MAR AD MAR AD AD AD AD AD AD AD 2 EPBY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AUG AD 2 EPBY AUG STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE MAR AD 2 EPCE MAR AD 2 EPCE MAR AD 2 EPCE MAR AD 2 EPCE MAR AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE DEC AD 2 EPCE JUN AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE MAR AD 2 EPDE MAR AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE APR AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE AUG GEN AIRAC AMDT 192

68 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPDE AUG AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE MAY AD 2 EPDE OCT AD 2 EPDE AUG AD 2 EPDE OCT AD 2 EPDE AUG AD 2 EPDE OCT AD 2 EPDE AUG AD 2 EPDE OCT AD 2 EPDE AUG AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD SEP AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD OCT AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD JAN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD JUN AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AIRAC AMDT 192

69 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKS AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AUG AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPLB SEP AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR GEN AIRAC AMDT 192

70 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLK MAR AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK MAR AD 2 EPLK MAR AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLK JUN AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL DEC STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL MAY AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB SEP AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB MAR AD 2 EPMB MAR AD 2 EPMB APR AD 2 EPMB APR AD 2 EPMB MAY AD 2 EPMB APR AD 2 EPMB APR AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB MAY AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB MAY AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB MAY AD 2 EPMB AUG AD 2 EPMB JUN AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMI AUG AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM MAY AD 2 EPMM MAY AIRAC AMDT 192

71 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMM MAY AD 2 EPMM AD 2 EPMM AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO JUL AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK MAY AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK MAR AD 2 EPOK MAR AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK MAR AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC GEN AIRAC AMDT 192

72 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK DEC AD 2 EPOK JUN AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO DEC AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO DEC AD 2 EPPO AD 2 EPPW APR AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW MAR AD 2 EPPW APR AD 2 EPPW MAR AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW FEB AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW FEB AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA SEP AD 2 EPRA SEP AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA JUL AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA JUL AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA JUL AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRZ AUG AIRAC AMDT 192

73 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ FEB AD 2 EPRZ JUL AD 2 EPRZ JUL AD 2 EPRZ JUL AD 2 EPRZ JUL AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ JUL AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC JUN AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC JUN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN OCT AD 2 EPSN MAR AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN MAY AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN MAR AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSN MAR AD 2 EPSN AUG AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY JUN AD 2 EPSY AD 2 EPSY FEB AD 2 EPSY OCT AD 2 EPSY OCT AD 2 EPSY DEC AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY MAY AD 2 EPSY JAN AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAY AD 2 EPSY AD 2 EPWA AUG AD 2 EPWA AUG AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA GEN AIRAC AMDT 192

74 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AIRAC AMDT 192

75 AIP POLSKA GEN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR JUL AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AIRAC AMDT 192

76 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

77 AIP POLSKA GEN GEN 0.5 LISTA POPRAWEK RĘCZNYCH DO AIP LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP GEN STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. ENR STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. AD STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. AD 2 EPBY VAR 5 E ANNUAL RATE OF CHANGE 7 E VAR 5 E ANNUAL RATE OF CHANGE 8 E AD 2 EPBY MAGNETIC VARIATION 5 E 2011 MAGNETIC VARIATION 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY Mapa/Chart VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AIRAC AMDT JUN 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPBY VAR 5 E 2011 VAR 5 E 2016 AD 2 EPDE FREQ - GROUND AIRAC AMDT OCT 2016 AD 2 EPGD Mapa/Chart ILS LOC - AIRAC AMDT APR 2016 AD 2 EPGD Profil/Profile Note: PAPI 2.9 Note: PAPI 3.0 AIRAC AMDT SEP 2016 AD 2 EPGD Mapa/Chart ILS RDH 58 ft ILS RDH 53 ft AIRAC AMDT OCT 2016 AD 2 EPGD AD 2 EPGD Mapa/Chart VAR 5 E VAR 5 E AIRAC AMDT DEC 2016 AD 2 EPGD Mapa/Chart Holding GD AIRAC AMDT JAN 2017 AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT MAR 2015 AD 2 EPKK MAG/VAR 4 E E 2014 AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPKK Mapa/Chart AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKS MNM SECT ALT between 270 and 090 FREQ 6800 ATIS ATIS AIRAC AMDT SEP 2016 AIRAC AMDT MAR 2017 AD 2 EPKT MAG/VAR 4 E E 2017 AIRAC AMDT JUN 2017 AD 2 EPMB FREQ - ATIS AIRAC AMDT MAY 2017 AD 2 EPMM FREQ - ATIS AIRAC AMDT AD 2 EPMO Mapa/Chart Przeszkoda/Obstacle AIRAC AMDT JUN 2016 AD 2 EPPW Mapa/Chart APRON 4 APRON 4 Tabela/Table 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 AIRAC AMDT FEB 2017 AD 2 EPRA FREQ - GROUND AIRAC AMDT JAN 2017 AD 2 EPRA FREQ - CIV RADOM TOWER AIRAC AMDT JUN 2016 AD 2 EPSN FREQ - ATIS AIRAC AMDT MAR 2017 AD 2 EPSY FREQ - Mazury RADIO AIRAC AMDT AD 2 EPWA Table - parking position No N E N E AIRAC AMDT JUL 2017 AD 2 EPWA AD 2 EPWA Mapa/Chart MAGNETIC VARIATION 5 E 2010 MAGNETIC VARIATION 5 E 2016 AIRAC AMDT JUN 2016 AD 2 EPWA Mapa/Chart 03 JUN AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 AD 2 EPWA Mapa/Chart NDB AY - AIRAC AMDT JUN 2011 AD 2 EPWA Mapa/Chart ILS RDH 49 ft ILS RDH 54 ft AIRAC AMDT NOV 2013 AD 2 EPZG Mapa/Chart VAR 4 E 2011 VAR 4 E 2016 AIRAC AMDT FEB 2017 AD 2 EPZG APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart VAR 4 E 2011 VAR 4 E 2016 AIRAC AMDT FEB 2017 AD 2 EPZG APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart VAR 4 E 2011 VAR 4 E 2016 AIRAC AMDT FEB 2017 AIRAC AMDT 192

78 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

79

80 GEN AIP POLSKA MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 POZNAŃ/Ławica EPPO PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR 2) PRZASNYSZ EPPZ 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZP 1) PRZYWIDZ-KATARYNKI EPPD 1) PSZCZYNA EPPY 1) Radawiec k/lublina EPLR 1) RADOM/Sadków EPRA 1) RAKOWICE - CZYŻYNY EPKC 1) Rudniki k/częstochowy EPRU 1) RZESZÓW EPRJ 1) Rzeszów - Jasionka EPRZ Sanok-Baza EPSA 1) SIERADZ EPSI 1) SOBIENIE EPSJ 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLS 1) SUWAŁKI EPSU 1) SZCZECIN DĄBIE EPSD 1) SZCZECIN/Goleniów EPSC SZYMANÓW EPWS 1) ŚMIŁOWO EPPS 1) Świdnik EPSW 1) ŚWIDWIN EPSN 2) ŚWIEBODZICE EPWC 1) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM 2) TORUŃ EPTO 1) TURBIA k/stalowej Woli EPST 1) ULIM EPGW 1) Chopina w Warszawie EPWA WARSZAWA - BABICE EPBC 1) Warszawa/Modlin EPMO WATOROWO EPWT 1) WICKO MORSKIE EPWI 2) WIELKIE LNISKA EPWL 1) WROCŁAW/Strachowice EPWR Zamość EPZA 1) ZBOROWO EPZB 1) ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG Złoczew-Konopnica EPZK 1) ZPUE WŁOSZCZOWA EPWO 1) ŻAGAŃ EPZN 1) ŻAR k/żywca EPZR 1) ŻERNIKI k/poznania EPZE 1) AIRAC AMDT 192

81 GEN AIP POLSKA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPRJ 1) RZESZÓW EPRP 1) PIASTÓW k/radomia EPRU 1) Rudniki k/częstochowy EPRY 1) BLACHDOM PLUS RYBARZOWICE EPRZ Rzeszów - Jasionka EPSA 1) Sanok-Baza EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSD 1) SZCZECIN DĄBIE EPSI 1) SIERADZ EPSJ 1) SOBIENIE EPSK 1) KRĘPA k/słupska EPSN 2) ŚWIDWIN EPST 1) TURBIA k/stalowej Woli EPSU 1) SUWAŁKI EPSW 1) Świdnik EPSY 1) Olsztyn - Mazury EPTM 2) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTO 1) TORUŃ EPWA Chopina w Warszawie EPWC 1) ŚWIEBODZICE EPWI 2) WICKO MORSKIE EPWK 1) KRUSZYN k/włocławka EPWL 1) WIELKIE LNISKA EPWM 1) MOŚCISKA BC&O EPWO 1) ZPUE WŁOSZCZOWA EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWS 1) SZYMANÓW EPWT 1) WATOROWO EPZA 1) Zamość EPZB 1) ZBOROWO EPZE 1) ŻERNIKI k/poznania EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZK 1) Złoczew-Konopnica EPZN 1) ŻAGAŃ EPZP 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZR 1) ŻAR k/żywca 1) - Podany wskaźnik lokalizacji nie może być używany w łączności za pośrednictwem sieci AFTN. Na tym lotnisku brak terminali sieci AFTN./Location indicator given may not be used for communications purposes by means of AFTN network. There are no AFTN network terminals at this aerodrome. 2) - Wojskowa stacja MET./Military MET Station. AIRAC AMDT 192

82 AIP POLSKA GEN GEN WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Aerodrome Chart - ICAO ADC 1: Bydgoszcz - Szwederowo AD 2 EPBY AUG : Cewice AD 2 EPCE DEC : Dęblin AD 2 EPDE AUG : Gdańsk Lech Walesa AD 2 EPGD OCT : Kraków - Balice AD 2 EPKK DEC : POZNAŃ/Krzesiny AD 2 EPKS JUN : Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT JUN : Lublin AD 2 EPLB MAR : Łask AD 2 EPLK JUN : Łódź - Lublinek AD 2 EPLL DEC : Malbork AD 2 EPMB AUG : Mirosławiec AD 2 EPMI AUG : Mińsk Mazowiecki AD 2 EPMM JUN : Warszawa/Modlin AD 2 EPMO JUN : Oksywie AD 2 EPOK DEC : Poznań - Ławica AD 2 EPPO : Powidz AD 2 EPPW JUN : Radom - Sadków AD 2 EPRA SEP : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ DEC : Szczecin - Goleniów AD 2 EPSC JUN : Świdwin AD 2 EPSN AUG : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY MAY : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA DEC : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR JUL : Zielona Góra - Babimost AD 2 EPZG APR 2017 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AOC 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY AUG : Cewice RWY 07/25 AD 2 EPCE DEC : Dęblin RWY 12/30 AD 2 EPDE AUG : Gdańsk Lech Walesa RWY 11/29 AD 2 EPGD AUG : Kraków - Balice RWY 07/25 AD 2 EPKK JUN : POZNAŃ /Krzesiny RWY 11/29 AD 2 EPKS JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 09/27 AD 2 EPKT MAY : Lublin RWY 07/25 AD 2 EPLB MAR : Łask RWY 10/28 AD 2 EPLK JUN : Łódź - Lublinek RWY 07/25 AD 2 EPLL DEC : Malbork RWY 07/25 AD 2 EPMB AUG : Milrosławiec RWY 12/30 AD 2 EPMI AUG : Mińsk Mazowiecki RWY 08/26 AD 2 EPMM JUN : Warszawa/Modlin RWY 08/26 AD 2 EPMO MAR : Oksywie RWY 13/31 AD 2 EPOK DEC : Oksywie RWY 08/26 AD 2 EPOK DEC : Poznań - Ławica RWY 10/28 AD 2 EPPO : Powidz RWY 10R/28L AD 2 EPPW JUN : Powidz RWY10L/28R AD 2 EPPW JUN : Radom - Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA SEP : Rzeszów - Jasionka RWY 09/27 AD 2 EPRZ OCT : Szczecin - Goleniów RWY 13/31 AD 2 EPSC SEP : Świdwin RWY 11/29 AD 2 EPSN AUG : Olsztyn - Mazury RWY 01/19 AD 2 EPSY JAN : Warsaw Chopin Airport RWY 11/29 AD 2 EPWA DEC : Warsaw Chopin Airport RWY 15/33 AD 2 EPWA JUL : Wrocław - Strachowice RWY 11/29 AD 2 EPWR JUL : Zielona Góra - Babimost RWY 06/24 AD 2 EPZG APR 2017 AIRAC AMDT 192

83 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JUL 2017 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Lublin: 1: ILS CAT II z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : ILS CAT II y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR 2017 Łask: 1: ILS z or LOC z RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : ILS y or LOC y RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : NDB RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : TACAN RWY 10 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : TACAN RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN 2017 Łódź - Lublinek: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC 2016 Malbork: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY 2017 Mirosławiec: 1: ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMI AUG : NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMI AUG 2016 Mińsk Mazowiecki: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM : NDB RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM : TACAN RWY 08 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM : TACAN RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM Warszawa/Modlin: 1: ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO DEC : VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO Oksywie: 1: ILS or LOC RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB z RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB y RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC 2016 Poznań - Ławica: 1: ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN 2017 AIRAC AMDT 192

84 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAY 2017 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Powidz: 1: ILS z or LOC z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : ILS y or LOC y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 28R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN 2017 RADOM/Sadków: 1: VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA JUL : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA JUL : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPRA APR : RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA JUL 2017 Rzeszów - Jasionka: 1: ILS z or LOC z RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ OCT : ILS y or LOC y RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : ILS x or LOC x RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ OCT : VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAR : VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAR : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR 2016 Szczecin - Goleniów: 1: ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : VOR RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN 2017 Świdwin: 1: ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPSN MAR : NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPSN MAR 2017 Olsztyn - Mazury: 1: ILS or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY : VOR RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY : VOR z RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY : VOR y RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY : RNAV (GNSS) RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY : RNAV (GNSS) RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY Warsaw Chopin Airport: 1: ILS CAT II or LOC RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : ILS CAT II & III or LOC RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA SEP : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA MAY : VOR RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : VOR RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR 2017 Wrocław - Strachowice: 1: ILS CAT II or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR 2016 AIRAC AMDT 192

85 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR : VOR z RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR : VOR y RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR JUL : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR OCT : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR OCT 2016 Zielona Góra - Babimost: 1: ILS or LOC RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG MAY : VOR RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG FEB : VOR RWY 06 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG JUL : RNAV (GNSS) RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG JUN 2014 Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO PDC Gdańsk Lech Walesa: 1: APRONS 1, 2, 3 AD 2 EPGD AUG : APRONS 5, 6, 7 AD 2 EPGD AUG 2015 Kraków - Balice: 1: APRON AD 2 EPKK DEC 2015 Katowice - Pyrzowice: 1: APRON 1, 6 AD 2 EPKT JUN : APRON 2, 3 AD 2 EPKT JUN 2017 Poznań - Ławica: 1: APRON 1 AD 2 EPPO : APRONS 2, 3 AD 2 EPPO Warsaw Chopin Airport: 1: APRONS 1, 7A, 7B, 9 AD 2 EPWA DEC : APRONS 3, 5A, 5B, 5C AD 2 EPWA DEC : CARGO APRON, APRONS 12, 13 AD 2 EPWA DEC : APRON 10 AD 2 EPWA DEC : MILITARY APRON AD 2 EPWA DEC : HELI APRON AD 2 EPWA DEC 2016 Standard Departure Chart Instrument - ICAO SID Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08 AD 2 EPBY MAR : Bydgoszcz - Szwederowo RWY 26 AD 2 EPBY MAR 2016 RNAV 1 Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD JAN 2015 RNAV 1 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK JUL : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK JUL 2017 POZNAŃ/Krzesiny: 1: POZNAŃ/Krzesiny RWY 11 AD 2 EPKS JUN : POZNAŃ/Krzesiny RWY 29 AD 2 EPKS JUN 2016 RNAV 1 (GNSS) Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT JUN 2017 RNP 1 (GNSS) Lublin: 1: Lublin RWY 07 AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 25 AD 2 EPLB JUN 2017 AIRAC AMDT 192

86 GEN AIP POLSKA RNP 1 (GNSS) TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER Łódź - Lublinek: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : Łódź - Lublinek RWY 07 AD 2 EPLL DEC : Łódź - Lublinek RWY 25 AD 2 EPLL DEC 2016 RNAV 1 Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 26 JULIETT AD 2 EPMO Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM/Sadków: 1: RADOM/Sadków RWY 07 AD 2 EPRA MAR : RADOM/Sadków RWY 25 AD 2 EPRA MAR 2017 Rzeszów - Jasionka: 1: Rzeszów - Jasionka RWY 09 AD 2 EPRZ APR : Rzeszów - Jasionka RWY 27 AD 2 EPRZ APR 2016 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY RNAV 1 Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 15 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 29 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA RNAV 1 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR MAR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Standard Arrival Chart Instrument - ICAO STAR Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY MAR 2016 RNAV 1 Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD OCT : Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD OCT 2016 RNAV 1 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK JUL : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK JUL 2017 POZNAŃ/Krzesiny: 1: POZNAŃ/Krzesiny RWY 11/29 AD 2 EPKS JUN 2016 RNAV 1 Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT JUN 2017 Lublin: 1: Lublin RWY 07/25 AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 07 RNP 1 (GNSS) AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 25 RNP 1 (GNSS) AD 2 EPLB JUN 2017 AIRAC AMDT 192

87 AIP POLSKA GEN RNP 1 (GNSS) TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER Łódź - Lublinek: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: Łódź - Lublinek RWY 07 AD 2 EPLL JUN : Łódź - Lublinek RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION RNAV 1 Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 08 TANGO AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 08 SIERRA AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO : Warszawa/Modlin RWY 26 YANKEE AD 2 EPMO Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM: 1: RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA MAR 2017 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY RNAV 1 Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 15 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 29 AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA RNAV 1 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR MAR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Zielona Góra - Babimost: 1: Zielona Góra - Babimost RWY 24 VICTOR AD 2 EPZG JUL 2017 Precision Approach Terrain Chart - ICAO PATC Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD AUG 2015 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK FEB 2012 Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT MAY 2015 Lublin: 1: Lublin RWY 25 AD 2 EPLB AUG 2016 Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 AD 2 EPMO JUL 2015 Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA JUL : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA JUL 2013 AIRAC AMDT 192

88 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER Wrocław - Strachowice: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Visual Approach Chart - ICAO VAC 1: Warszawa/Modlin RWY 26 AD 2 EPMO JAN 2016 VFR Arrival and Departure Routes 1: Bydgoszcz - Szwederowo AD 2 EPBY MAY : Lublin AD 2 EPLB JUN : Łódź - Lublinek AD 2 EPLL MAY : Radom - Sadków AD 2 EPRA JUN : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ MAY : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA JUN : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA JUN : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR MAY 2017 Visual Operation Chart VOC 1: Cewice AD 2 EPCE JUN : Gdańsk Lech Walesa AD 2 EPGD JUN : Kraków - Balice AD 2 EPKK MAY : POZNAŃ/Krzesiny AD 2 EPKS : Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT JUN : Malbork AD 2 EPMB JUN : Warszawa/Modlin AD 2 EPMO JUN : Oksywie AD 2 EPOK JUN : Poznań - Ławica AD 2 EPPO : Powidz AD 2 EPPW JUN : Szczecin - Goleniów AD 2 EPSC JUN : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY : Zielona Góra - Babimost AD 2 EPZG MAY 2017 MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Wskaźniki lokalizacji/location indicators 1: GEN Teren górzysty w FIR WARSZAWA/Mountainous areas within FIR WARSZAWA 1: GEN FEB 2010 Sektory AIRMET/AIRMET sectors 1: GEN JUL 2017 Regiony nastawiania wysokościomierzy/altimeter setting regions 1: GEN JUL 2017 Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/SAR Localization within WARSZAWA FIR 1: GEN APR 2017 Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM/Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM 1: ENR MAY 2016 Sondy balonowe/radiosonde Balloons 1: ENR JAN 2011 Mapa stref zrzutu paliwa/fuel Dropping Areas 1: ENR APR 2013 Mapa tras lotniczych - ICAO/Enroute Chart - ICAO Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUL 2017 Sektory ACC/ACC Sectors Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUL 2017 Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO/Area Chart - ICAO 1: TMA GDAŃSK ENR JUL : TMA LUBLIN ENR JUL : TMA POZNAŃ ENR APR : TMA WARSZAWA ENR JUL : TMA KRAKÓW ENR JUL : TMA RADOM ENR APR : TMA OLSZTYN ENR AIRAC AMDT 192

89 AIP POLSKA GEN MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Strefy zakazane/prohibited Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy ograniczone/restricted Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy niebezpieczne/danger Areas 1: ENR MAY 2012 Rejony działalności lotniczej - loty samolotowe, szybowcowe, balonowe, skoki spadochronowe, loty modeli latających/ Areas of aerial activities - aerplane, glider, baloon flights, parachute jumping, flights of flying models 1: ENR JUN 2017 Rejony działalności lotniczej - loty paralotniowe lub paralotniowe z napędem/areas of aerial activities - paraglider or powered paragliding flights 1: ENR JUN 2017 Strefy czasowo wydzielone (TSA)/Temporary Segregated Areas (TSA) Strefy czasowo rezerwowane (TRA)/Temporary Reserved Areas (TRA) Trasy dolotowe do stref (TFR)/Feeding Routes (TFR) 1: ENR JUN 2017 Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC/ATC Surveillance Minimum Altitude 1: TMA GDAŃSK ENR JUN : TMA KRAKÓW ENR JUN : TMA POZNAŃ ENR JUN : TMA WARSZAWA ENR JUN 2017 Lotniska/lądowiska/lotniska dla śmigłowców Aerodromes/airfields/heliports 1: AD JUL 2017 Punkty krytyczne/hot Spots Kraków - Balice 1: AD 2 EPKK DEC 2015 AIRAC AMDT 192

90 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

91 AIP POLSKA GEN GEN LOTNISKO LUBLIN LUBLIN AERODROME 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym LUBLIN. 1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz opłat z tytułu obsługi naziemnej. 1.3 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy LUBLIN S.A., który jest zarządzającym Portem Lotniczym LUBLIN wpisanym do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4 Port Lotniczy LUBLIN stosuje następujący katalog opłat lotniskowych: - opłaty za lądowanie, - landing charge, - opłat pasażerskich, - passenger charges, - opłaty postojowej, - parking charge, - opłaty towarowej, - cargo charge, - opłat dodatkowych. - additional charges. Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez Port Lotniczy LUBLIN jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszej taryfie. 1.5 Definicje: 1.5 Definitions: Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym, świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany. Jeśli dany statek powietrzny ma kilka certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z nich Polski państwowy statek powietrzny statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego) Obcy państwowy statek powietrzny statek powietrzny używany przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego) Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych Usługobiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez Port Lotniczy LUBLIN usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być: - użytkownik statku powietrznego, - an aircraft operator, - inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności: - przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację, 1.1 The aerodrome charges are levied for the provision of services connected with aircraft take-off, landing and parking operations as well as making the airport terminal and its facilities available to passengers at LUBLIN aerodrome. 1.2 The aerodrome charges are levied irrespective of air navigation charges and ground handling charges. 1.3 The aerodrome charges are levied by Port Lotniczy LUBLIN S.A., acting as the LUBLIN Airport operator registered in the Civil Aerodromes Register kept by the President of the Civil Aviation Authority of the Republic of Poland. 1.4 The following catalogue of aerodrome charges is applicable at LUBLIN Airport: The use by a customer of the aerodrome services rendered by LUBLIN Airport is tantamount to the acceptance of all charges and conditions set out in this tariff Maximum take-off weight (MTOW) maximum permissible takeoff weight of an aircraft specified in the aircraft airworthiness certificate, aircraft registration certificate, aircraft log book, noise certificate, flight manual or any other official document confirmed by a competent aviation authority of the state of aircraft registration. Where an aircraft has multiple certified maximum take-off weights, the highest maximum take-off weight shall be the basis of aerodrome charges calculation Polish state aircraft an aircraft used by the Armed Forces of the Republic of Poland (a military aircraft) or aircraft used by the Border Guards, Police and State Fire Service (an aircraft used by law and order execution authorities) Foreign state aircraft an aircraft used by foreign armed forces (a military aircraft) or an aircraft used by foreign border guards, police and fire or customs service units (an aircraft used by law and order execution authorities) Aircraft operator an aircraft owner or any other entity registered as an aircraft operator in the aircraft register Customer a natural or legal person or an entity not having a status of a legal person to whom Port Lotniczy LUBLIN renders the services connected with aircraft take-off, landing or parking operations. A customer may be one of the following: - another entity performing an aircraft take-off or landing operation on behalf of whom such an operation is performed, in particular: - an air carrier whose code is given to a flight, and in the case when take-off or landing operations are performed under code-share agreements an air carrier who actually performs a particular operation; AIRAC AMDT 192

92 GEN AIP POLSKA - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego Pasażer (PAX) osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, nie będąca członkiem jego załogi Pasażer w tranzycie bezpośrednim pasażer, który przyleciał do Portu Lotniczego LUBLIN i kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu Lądowanie handlowe lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie Schemat zniżek podstawowych schemat naliczania zniżek dla każdego użytkownika statku powietrznego wykonującego usługi regularnego pasażerskiego transportu lotniczego Przewoźnik bazowy usługobiorca prowadzący działalność przewozową w zakresie regularnego transportu pasażerów drogą powietrzną, który spełni co najmniej trzy z następujących warunków: a) zlokalizuje na terenie Portu Lotniczego LUBLIN co najmniej jeden statek powietrzny rozpoczynający i kończący dzienny plan lotów w Porcie Lotniczym LUBLIN; b) będzie realizowało średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu dnia; c) utworzy w Porcie Lotniczym LUBLIN punkt obsługi liniowej statków powietrznych zlokalizowanych w porcie; d) utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na terenie Portu Lotniczego LUBLIN; e) będzie przewoził co najmniej pasażerów odlatujących z Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu roku kalendarzowego Nowa trasa bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu Lotniczego LUBLIN, nie oferowane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających planowane rozpoczęcie operacji lotniczych, do jednego z lotnisk obsługującego docelową aglomerację miejską lub grupę miast Sezon rozkładowy IATA oznacza sezon obowiązywania rozkładów lotniczych zgodnie ze standardem IATA. - a natural person, a legal entity or an organizational unit without legal personality that is not the aircraft owner and operates an aircraft under a rent, lease, lending for use or a similar agreement authorizing the operation of a particular aircraft Passenger (PAX) a person on board an aircraft at the time of takeoff or landing who is not a member of the crew Direct transit passenger a passenger who arrives at LUBLIN Airport and continues his or her journey on the same aircraft without disembarking Commercial landing a landing operation performed to load or unload passengers, baggage, cargo or mail as a paid service Basic discount scheme a scheme for calculating discounts for each aircraft operator providing the services of scheduled passenger air transport Base air carrier a customer operating transport services consisting of scheduled transport of passengers by air meeting at least three of the following conditions: a) will locate in the LUBLIN Airport area at least one aircraft commencing and ending day flight plan at LUBLIN Airport; b) will conduct on average at least three commercial departures from LUBLIN Airport daily; c) will set up in LUBLIN Airport a line station for aircraft located in the Airport; d) will set up a stationery ATS Reporting Office in the LUBLIN Airport area; e) will carry at least passengers departing LUBLIN Airport in the calendar year New route a direct connection from LUBLIN Airport, not being on offer within 12 months preceding the planned launching of air operations, to one of aerodromes serving a destination urban agglomeration or a group of cities IATA season a season during which flight schedules are applicable in accordance with the IATA standard. 2. KATALOG OPŁAT LOTNISKOWYCH 2. CATALOGUE OF AERODROME CHARGES 2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2.1 LANDING CHARGE Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie Portu Lotniczego LUBLIN wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, w tym z pozycjonowaniem statku powietrznego na płycie postojowej, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego w Porcie Lotniczym LUBLIN od usługobiorcy wykonującego lądowanie Opłata za lądowanie statku naliczana jest za każdą rozpoczętą tonę całkowitej masy startowej statku powietrznego (MTOW) Opłata za lądowanie statku powietrznego wynosi 36 PLN za każdą rozpoczętą tonę jego masy startowej (MTOW) The landing charge is levied for making LUBLIN Airport and its technical infrastructure available for aircraft landing and take-off operations, and for the provision of standard aerodrome services rendered by the relevant aerodrome units, including aircraft positioning on the apron, exclusive of the ground handling services The landing charge is rendered on a customer performing a landing operation for each landing of an aircraft at LUBLIN Airport The landing charge is rendered for each commenced tonne of the maximum take-off weight (MTOW) of an aircraft The landing charge is 36 PLN for each commenced tonne of the maximum take-off weight (MTOW) of an aircraft. 2.2 OPŁATY PASAŻERSKIE 2.2 PASSENGER CHARGES Opłaty pasażerskie pobierane są za: The passenger charge is collected for: a) dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, a) carrying out security check for passengers and cargo, b) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną, w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej pasażerów Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego (dpax) odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależna od pojemności statku powietrznego użytkownika lotniska. b) making the airport terminal and its facilities available to passengers for commencing or ending the journey, exclusive of passenger handling services The passenger charges are levied for each departing passenger (dpax) handled in the passenger terminal, irrespective of the capacity of the aerodrome user s aircraft. AIRAC AMDT 192

93 AIP POLSKA GEN Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego z Portu Lotniczego LUBLIN The passenger charge are levied for each passenger departing from LUBLIN Airport Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi: The passenger charge is: a) zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i bagażu: 1 PLN, a) provision of safety for passengers and cargo: 1 PLN, b) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną: 33 PLN. b) making the airport terminal and its facilities available: 33 PLN Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za: The passenger charge is not collected for: - pasażerów w tranzycie bezpośrednim, - direct transit passengers, - dzieci do lat 2. - children under 2 years of age. 2.3 OPŁATA POSTOJOWA 2.3 PARKING CHARGE Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez Port Lotniczy LUBLIN miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej Opłata postojowa wynosi 15 PLN za każdą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin włącznie Z czasu postoju wyłącza się czas postoju statku powietrznego poza częścią lotniska Portu Lotniczego LUBLIN Jeśli jeden usługobiorca wykonał lądowanie, a następujący po nim start tego samego statku powietrznego wykonuje inny usługobiorca, opłatę postojową ponosi ten usługobiorca, który wykonał start Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w pkt The parking charge is levied for making available by LUBLIN Airport the aircraft parking space on the apron and the provision of standard services rendered by the aerodrome units, exclusive of the ground handling services The parking charge is 15 PLN for each tonne of the aircraft maximum take-off weight and each 24 hours of parking time The time of parking is measured from the time of landing to the time of take-off Parking up to 4 hours inclusive is free of charge The time of parking outside of the aerodrome part of LUBLIN Airport is deducted from the overall time of parking If one customer has performed a landing and the subsequent takeoff of the same aircraft is operated by another customer, the parking charge is levied on the customer who performed the take-off The parking charge shall be increased by 100% in the case of the reasoned grounding of aircraft for causes stated in point OPŁATA TOWAROWA 2.4. CARGO CHARGE Opłata towarowa jest pobierana od użytkownika statku powietrznego z tytułu odprawienia ładunku lotniczego na terenie Portu Lotniczego LUBLIN Opłata towarowa jest naliczana za każdy kilogram ładunku odprawiony w Porcie Lotniczym LUBLIN przez podmiot posiadający status Uznanego Nadawcy lub okazjonalnie przez służby obecne na terenie portu w miejscach do tego wyznaczonych The cargo charge is levied on an aircraft operator for handling air freight at LUBLIN aerodrome The cargo charge is levied for each kilogram of airfreight handled at LUBLIN Airport by an entity having the status of an Acknowledged Dispatcher or occasionally by the services present at the aerodrome in designated places Wysokość opłaty towarowej wynosi 0,15 PLN The cargo charge is 0.15 PLN. 2.5 OPŁATY DODATKOWE 2.5 ADDITIONAL CHARGES Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od każdego zaangażowanego wartownika (SOL) i godzinę zapewnienia ochrony: 100 PLN Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych przy obsłudze lub podczas wykonywania operacji lotniczych statku powietrznego jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczenia Charge for additional protection of an aircraft levied for each involved guard (SOL) and hour of provided protection: 100 PLN Charge for removing splits and other contaminations occurred during servicing an aircraft or during operations of an aircraft, depending on the type of contamination. - Usunięcie paliw i innych płynów: 1000 PLN za usługę; - Removing fuels and other liquids: 1000 PLN per service; - Usunięcie innych zanieczyszczeń: 650 PLN za usługę. - Removing other contaminations: 650 PLN per service Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej z tytułu zapewnienia asysty przez jednostkę LSRG podczas wykonywania czynności tankowania statku powietrznego lub innych czynności wymagających asysty zgłoszonych przez kapitana statku powietrznego: 100 PLN/usługa Charge for providing fire fighting service in the form of assistance of the Airport Rescue and Fire Fighting Service Unit during aircraft fuelling or other activities requiring assistance reported by the pilotin-command: 100 PLN/service. 3. ODSTĘPSTWA 3. EXEMPTIONS 3.1 Nie pobiera się opłaty za lądowanie i postój od: 3.1 No landing charge or parking charge is levied on: - statków powietrznych wykonujących loty w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, - państwowych statków powietrznych wykonujących loty w przypadkach ochrony granic, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, - aircraft performing flights for the prevention against the effects of natural disasters or their removal and rescuing human lives and health, unless the flights are carried out in the course of the business activity, - state aircraft performing flights in the case of security of borders, national safety risk or public order, AIRAC AMDT 192

94 GEN AIP POLSKA 4. ZNIŻKI 4. DISCOUNTS 4.1 ZASADY OGÓLNE 4.1 GENERAL Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego warunki określone w niniejszej taryfie i spełniającego kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym wnioskiem o udzielenie zniżek wraz z określeniem rodzaju zniżki Jeżeli nie postanowiono inaczej, zniżki w ramach jednego ze schematów udzielane są od opłat lotniskowych zawartych w katalogu w punkcie 1.4, z wyłączeniem opłat określonych w punkcie 2.5.1, 2.5.2, Usługobiorcy przysługuje prawo wyboru jednego systemu zniżek. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do jednego lotu można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie zastosowana najkorzystniejsza z nich Discounts are given on an equal and non-discriminatory basis to all customers meeting the eligibility criteria specified in this tariff and fulfilling the conditions for receiving the discount, who apply in writing for giving the discount, specifying the kind of the discount Unless otherwise specified, discounts included in the same scheme shall be given on aerodrome discounts included in the catalogue presented in point 1.4, exclusive of fees specified in points 2.5.1, 2.5.2, A customer is entitled to choose one system of discounts. Discounts on different charges do not add up. Only one type of discount may be applied to one flight. If a given flight is subject to different types of discounts, the most advantageous of them will be applicable. 4.2 PROGRAM ZNIŻEK DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH 4.2 SCHEME OF CHARGES FOR BASE AIR CARRIERS Dla przewoźników bazowych udziela się: Base air carriers are subject to: a) zniżki kwotowej od wszystkich opłat określonych w pkt. 2.2 do wysokości opłat określonych w tabeli 4.2.2, b) zniżki procentowej w wysokości 99% od opłat określonych w punkcie 2.1 i Wielkość zniżki kwotowej uzależniona jest od ilości pasażerów odlatujących w ciągu roku odprawionych przez przewoźnika i naliczona jest od pasażera odlatującego, kolejno za każdy przedział: a) rate discount on all charges specified in point 2.2 in relation to the amounts of charges specified in table 4.2.2, b) rate discount amounting to 99% of the charges specified in point 2.1 and The amount of a discount depends on the number of departing passengers within a year handled by an aircraft operator and calculated consecutively for each bracket: Ilość pasażerów odlatujących obsługiwanych przez usługobiorcę Końcowa wysokość opłaty, określonej w punkcie a) po udzieleniu zniżki kwotowej na opłaty lotniskowe Number of departing passengers serviced by a customer Final amount of charge, specified in point a) after discount on aerodrome charges ,01 PLN PLN ,01 PLN PLN ,01 PLN PLN powyżej ,01 PLN more than PLN Ilość pasażerów odlatujących obsługiwanych przez usługobiorcę Końcowa wysokość opłaty, określonej w punkcie b) po udzieleniu zniżki kwotowej na opłaty lotniskowe Number of departing passengers serviced by a customer Final amount of charge, specified in point b) after discount on aerodrome charges ,75 PLN PLN ,46 PLN PLN ,04 PLN PLN powyżej ,20 PLN more than PLN Zniżki określone w niniejszym programie udzielane są przewoźnikowi bazowemu, o którym mowa w definicji , w odniesieniu do każdej trasy obsługiwanej przez przewoźnika na okres 5 sezonów rozkładowych IATA od momentu spełnienia warunków Po zakończeniu obowiązywania zniżek określonych w punkcie przewoźnik może wystąpić o objęcie schematem zniżek podstawowych, określonych w punkcie 4.3 z zastrzeżeniem, że wysokość zniżki naliczana będzie z uwzględnieniem okresu, jaki upłynął od momentu uruchomienia każdej z tras objętych systemem zniżek The discounts specified in the following programme are given to a base air carrier described in point , in relation to each route serviced by the air carrier for the period of 5 IATA seasons, starting from the moment of fulfilling the conditions After termination of the discounts specified in point 4.2.3, an air carrier may apply for inclusion into a scheme of basic discounts, specified in point 4.3, provided that the discount will be calculated considering the time after launching each of the routes included in the system of discounts. 4.3 SCHEMAT ZNIŻEK DLA NOWYCH TRAS 4.3 SCHEME OF CHARGES FOR NEW ROUTES Zniżka procentowa udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu regularnym. Wysokość udzielanej zniżki uzależniona jest od skali generowanego przez przewoźnika ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym LUBLIN oraz jest zróżnicowana w czasie w okresie udzielania zniżki The rate discount is given for any new route in scheduled traffic. The amount of a granted discount depends on the level of passenger traffic handled by an air carrier at LUBLIN Airport and varies over time during the period of providing by the discount Wysokość zniżek prezentuje poniższa tabela: The discount rates are listed in the table below: AIRAC AMDT 192

95 AIP POLSKA GEN Rok Year Sezon rozkładowy IATA udzielenia zniżki IATA season of discount granted poniżej/below Ilość odlatujących pasażerów obsługuiwanych przez przewoźnika Number of departing passengers serviced by an air carrier do/to do/to do/to do/to powyżej/above % 95% 95% 95% 95% 95% 2 75% 80% 85% 90% 95% 95% 3 60% 75% 80% 85% 90% 95% 4 60% 75% 80% 85% 90% 90% 5 45% 70% 75% 80% 85% 90% 6 45% 70% 75% 80% 85% 80% 7 35% 60% 65% 70% 75% 80% 8 35% 60% 65% 70% 75% 75% 9 25% 50% 55% 60% 65% 70% 10 25% 50% 55% 60% 65% 65% Usługobiorca, który przewozi powyżej odlatujących pasażerów w ciągu roku, po zakończeniu dziesiątego sezonu objętego zniżką dla każdej nowej trasy, uzyskuje stałą zniżkę wolumenową w wysokości 60% Zniżki określone w punkcie udzielane są dla każdej nowej trasy indywidualnie. 4.4 ZNIŻKI SPECJALNE 4.4 SPECIAL DISCOUNTS % zniżki od opłaty za lądowanie dla statków powietrznych wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne % zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty pasażerskiej, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania do Portu Lotniczego LUBLIN z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych % zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty postojowej za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem, stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności The customer carrying over departing passengers during the year, after termination of the tenth season of granted discount for each new route, receives fixed volume discount amounting to 60% The discounts specified in point are given for each new route individually % of the discount on the landing charge for aircraft performing checks and tests on facilities used or intended to be used as groundbased navigation aids % of the discount on the landing and passenger charge, in the event that, due to meteorological conditions and emergencies, the aircraft has to return to LUBLIN Airport with no stop-overs % of the discount on the landing and parking charge on foreign state aircraft performing flights for the protection of public safety, state security or state borders, or search and rescue flights are applicable in accordance with the rules set out in the relevant international agreements and on a reciprocal basis. AIRAC AMDT 192

96 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

97 ENR AIP POLSKA międzynarodowych albo ze stałym pobytem polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Polsce, ma właściwe kwalifikacje do należytego i bezpiecznego wykonywania tej działalności, zwłaszcza dotyczące przygotowania organizacyjnego, technicznego i zawodowego, zgodnie z przepisami i umowami międzynarodowymi oraz normami organizacji międzynarodowych przyjętymi przez Polskę. Pozytywny wynik takiej oceny potwierdza się przez wydanie świadectwa kwalifikacji. 2.8 W świadectwie kwalifikacji określa się zakres wykazanych kwalifikacji oraz można zastrzec warunki i ograniczenia jego ważności. 2.9 Bez względu na rodzaj lotu, za posiadanie wszelkich wymaganych zgód (zezwoleń), jeśli wymagane, odpowiedzialny jest użytkownik statku powietrznego Plan lotu lub powtarzalny plan lotu może być złożony do służb ATC za pośrednictwem IFPS na następujące adresy (AFTN: EUCHZMFP, EUCBZMFP) wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich, jeśli wymagane, zezwoleń (zgód) Plan lotu/powtarzalny plan lotu złożony przez użytkownika statku powietrznego, który nie uzyskał wymaganych zezwoleń na wykonanie operacji lotniczej w FIR WARSZAWA, nie będzie akceptowany przez służby państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym. 3. LOTY KRAJOWE OBCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NA LOTNISKA WOJSKOWE NIEDOPUSZCZONE DO RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO O zezwolenie na lot obcych statków powietrznych na lotniska wojskowe niedopuszczone do ruchu międzynarodowego użytkownicy tych statków mogą się zwrócić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 4. PRACE LOTNICZE 4. AERIAL WORK 4.1 Prace lotnicze oznaczają operacje lotnicze, podczas których statek powietrzny jest wykorzystywany do specjalistycznych usług w takich dziedzinach jak rolnictwo, budownictwo, fotografowanie, miernictwo, obserwacje i patrole, poszukiwanie i ratunek lub reklama lotnicza. 4.2 Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych należy zgłosić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu skoordynowania z właściwą służbą ATS na minimum 5 dni roboczych, a w przypadkach lotów obejmujących przestrzeń wymagającą koordynacji z kilkoma organami ATS na minimum 7 dni roboczych, przed datą rozpoczęcia takich lotów. 4.3 Zgłoszeniu podlegają loty w przestrzeni kontrolowanej oraz te loty w przestrzeni niekontrolowanej, które ze względu na charakter prac lotniczych wymagają przyznania priorytetu lub uzgodnień z innymi użytkownikami elastycznych struktur przestrzeni powietrznej. aircraft in Poland, has the appropriate qualifications to perform safely and properly such activity, especially concerning technical and organizational capabilities and being in conformity with national regulations and international agreements, as well as standards of international organizations adopted by Poland. Positive evaluation mentioned hereabove is confirmed by issuance of certificate of competency. 2.8 The certificate of competency specifies the range and level of demonstrated qualifications. The conditions and restrictions with respect to its validity may be also included. 2.9 An aircraft user is responsible for obtaining all required clearances (if applicable), regardless of the type of flight to be performed A flight plan or repetitive flight plan may be submitted to civil ATS unit via IFPS service (AFTN address: EUCHZMFP, EUCBZMFP) only in case all required clearances (if applicable) have been obtained earlier Polish civil ATS unit will reject all fligh plans/repetitive flight plans to be operated within the WARSZAWA FIR for which required clearances (if applicable) have not been obtained. 3. DOMESTIC FLIGHTS OF FOREIGN AIRCRAFT TO MILITARY AERODROMES UNAUTHORIZED FOR INTERNATIONAL TRAFFIC The aircraft operators should contact the Civil Aviation Authority in case of planning flights of foreign aircraft to military aerodromes unauthorized for international traffic. 4.1 Aerial work means an aircraft operation in which an aircraft is used for specialised services such as agriculture, construction, photography, surveying, observation and patrol, search and rescue, aerial advertisement, etc. 4.2 Aerial work related to an aircraft operation shall be notified to the Polish Air Navigation Services Agency for coordination with the relevant ATS unit at least 5 working days, for flights within airspace which involves coordination with several ATS units at least 7 working days, in advance of the date of commencement of such flights. 4.3 Flights subject to the requirement to notify are flights within controlled airspace and those flights within uncontrolled airspace which, due to the nature of aerial work, require priority or coordination with other users of flexible airspace elements. 4.4 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 4.4 The notification shall contain the following information: - rodzaj prac lotniczych; - type of aerial work; - typ i znak rejestracyjny statku powietrznego; - aircraft type and registration; - termin i czas wykonywania prac; - date and time of the work; - współrzędne geograficzne rejonu/tras prac lotniczych w systemie WGS-84 i w formacie DMS (stopnie, minuty, sekundy) oraz mapę tych rejonów/tras; - geographical coordinates of the aerial work areas/routes in WGS- 84 and DMS (degrees, minutes, seconds) format, and map of these areas/routes; - wysokość lotów podaną odpowiednio w ft AMSL lub FL; - level expressed in terms of ft AMSL or FL; - kopię zgody Prezesa ULC w przypadku lotów naruszających przestrzeń stref ograniczonych (R) wyznaczoną nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej ; - dokument potwierdzający uzgodnienie z zarządzającym daną strefą ograniczoną (R) w przypadku lotów naruszających przestrzeń stref R wyznaczonych nad parkami narodowymi lub innymi obiektami; - dokument potwierdzający uzgodnienie lotów z zarzadzającym daną strefą zakazaną (P) w przypadku lotów naruszających przestrzeń strefy P lub wniosek do PAŻP o uzgodnienie warunków lotów w konkretnej strefie P (w takim przypadku wniosek należy złożyć na minimum 14 dni przed lotami); faks: , (preferowany). - copy of CAA President's permission for flights infringing the airspace of restricted (R) areas established over towns with more than inhabitants; - document confirming a coordination with the operator of a given restricted (R) area for flights infringing the airspace of a restricted (R) area established over national parks or other objects; - document confirming a coordination of flights with the operator of a given prohibited (P) area for flights infringing the airspace of a prohibited (P) area or request submitted to PANSA for coordinating the conditions of flights within the particular area (in this case the request is to be submitted at least 14 days before the flights); fax: , (preferred). AIRAC AMDT 192

98 AIP POLSKA ENR Zgłoszeniu nie podlegają loty poszukiwawcze, ratownicze, obserwacyjne i patrolowe. Loty takie należy wykonywać zgodnie z przepisami dla danej klasy przestrzeni. 4.6 Operacje lotnicze związane z wykonywaniem prac lotniczych w przestrzeni niekontrolowanej wyznaczonej dla lotnisk cywilnych (ATZ) i wojskowych (MATZ) należy przed rozpoczęciem ich realizacji uzgodnić z zarządzającym danym lotniskiem lub zgłównym użytkownikiem danego lotniska. 4.7 Loty w przestrzeni stref ograniczonych (R), stref zakazanych (P), stref niebezpiecznych (D) patrz ENR Loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej ADIZ patrz ENR W planowaniu operacji lotniczych związanych z pracami lotniczymi operator/organizator lotów powinien uwzględnić dostępność przestrzeni powietrznej związaną z planowaną i faktyczną aktywnością elastycznych elementów przestrzeni powietrznej patrz ENR Operator/organizator operacji lotniczych związanych z pracami lotniczymi jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami wymaganymi do wykonywania prac lotniczych. 4.5 Flights not subject to the requirement to notify are search, rescue, observation and patrol flights. Such flights are to be conducted in accordance with relevant airspace class rules. 4.6 Flight operations related to aerial work within uncontrolled airspace established for civil (ATZ) or military (MATZ) aerodromes are to be coordinated with the administration or the main user of the relevant aerodrome prior to their commencement. 4.7 For flights within the airspace of restricted (R), prohibited (P), danger (D) areas see ENR For flights within the ADIZ see ENR When planning flight operations related to aerial work, the operator/ organiser of flights should consider the availability of airspace resulting from planned or actual activity of flexible airspace elements see ENR The operator/organiser of flights related to aerial work is responsible for having all required documents in place in accordance with relevant requirements for carrying out aerial work. AIRAC AMDT 192

99 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

100 AIP POLSKA ENR ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Informacje dotyczące planowanego lotu lub części lotu powinny być dostarczone do organów służb ruchu lotniczego w formie planu lotu. 1.2 Plan lotu jest składany przed rozpoczęciem lotu zgodnie z Załącznikiem 2 ICAO punkt z wyłączeniem litery e). UWAGA 1: W FIR WARSZAWA nie wymaga się składania planów lotów na operacje lotnicze wewnątrz strefy Schengen z przekroczeniem granicy Polski z następującymi państwami: Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, wykonywane w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR). UWAGA 2: Powyższy przepis nie zwalnia użytkowników przestrzeni powietrznej z obowiązku składania planów lotów na operacje lotnicze z przekroczeniem granicy Polski ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, wykonywane w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR), jeżeli tak stanowią przepisy tych krajów. UWAGA 3: W FIR WARSZAWA służba doradcza nie jest zapewniana. 1.3 Plany lotów na loty wykonywane w FIR WARSZAWA muszą mieć wypełnione pola od 7 do 19 formularza planu lotu. 1.4 IFPS jest jedynym źródłem dystrybucji danych o planach lotów lub ich części na loty IFR/GAT do wszystkich organów ATS (ATSU) w strefie IFPS (IFPZ). UWAGA: W FIR WARSZAWA plany lotów na krajowe loty OAT/ GAT i GAT/OAT mogą być dystrybuowane do zainteresowanych organów ATS (ATSU) z pominięciem IFPS. 1.5 Nie należy składać planów lotu w przestrzeni powietrznej FIR WARSZAWA odbiegających od krajowych wymogów określonych w dokumencie o dostępności dróg lotniczych (Route Availability Document - RAD). Ten wspólny europejski dokument referencyjny zawiera przepisy dotyczące wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz dostępności dla FIR WARSZAWA, dokument ten jest dostępny na stronie internetowej index.html. 1.1 Information related to an intended flight or a portion of a flight, to be provided to air traffic services units, shall be in the form of a flight plan. 1.2 A flight plan shall be submitted prior to operating in accordance with ICAO Annex 2, point exempting letter e). NOTE 1: Within the WARSZAWA FIR, flight plans are not required for Schengen flights carried out in uncontrolled airspace under VFR when the Polish borders with the following countries are crossed: Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania. NOTE 2: The above regulation does not exempt airspace users from the obligation to file flight plans for flights in uncontrolled airspace under VFR when the Polish borders with Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania are crossed, if appropriate regulations of these countries do so provide. NOTE 3: Advisory service is not provided within the WARSZAWA FIR. 1.3 Flight plans for flights conducted within the WARSZAWA FIR shall have items 7-19 completed. 1.4 IFPS is the sole source for the distribution of the IFR/GAT flight plan information or their portions to ATS Units (ATSUs) within the IFPS Zone (IFPZ). NOTE: Flight plans for domestic OAT/GAT and GAT/OAT flights conducted within the WARSZAWA FIR may be distributed to the relevant ATS Units (ATSU) without being passed to the IFPS. 1.5 No flight plans shall be filed via the airspace of WARSZAWA FIR deviating from the State restrictions defined within the Route Availability Document (RAD). This common European reference document contains all airspace utilisation rules and availability for WARSZAWA FIR and any reference to them shall be made via 2. ZAWARTOŚĆ PLANU LOTU 2. CONTENTS OF A FLIGHT PLAN 2.1 Biura Odpraw Załóg na terenie Polski przyjmują plany lotów, zgodne z formularzem planu lotu ICAO, tak pod względem zawartości jak i formatu (A4/Letter). Formularze zmniejszone oraz nieczytelne nie będą przyjmowane. 2.2 Wzór formularza planu lotu oraz informacje na temat sposobu jego wypełniania są zawarte w instrukcji Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444: Rozdział 4, Ogólne przepisy dla Służb Ruchu Lotniczego oraz Dodatek 2). 2.3 Informacje, których zamieszczenie w planie lotu jest dodatkowo wymagane w FIR WARSZAWA: Pole 10 FPL. Wyposażenie FPL Item 10. Equipment Urządzenia radiokomunikacyjne i nawigacyjne oraz pomoce podejścia. a) W FIR WARSZAWA za standardowe wyposażenie przyjmuje się: VHF RTF, VOR, ILS 2.1 ATS Reporting Offices in Poland will accept flight plans conforming with ICAO template. It concerns contents of the flight plan as well as its format (A4/Letter). Reduced or unreadable forms will not be accepted. 2.2 The ICAO model flight plan form and the instructions for its completion are contained in the "Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management" (Doc 4444: Chapter 4, General provisions for Air Traffic Services and Appendix 2.) 2.3 Data required to be inserted in a flight plan for flights within the WARSZAWA FIR: Radio communication and navigational equipment and approach facilities. a) The following equipment is considered as a standard within the WARSZAWA FIR: VHF RTF, VOR, ILS Pole 18 FPL. Inne informacje FPL Item 18. Other information a) SEL/ - dla lotów w FIR WARSZAWA nie wymaga się wpisywania kodu SELCAL. b) PER/ - dla lotów w FIR WARSZAWA nie wymaga się podawania danych o osiągach statku powietrznego. c) RMK/ADIZ - wskaźnik ten umieszcza się w polu 18 (Uwagi) FPL w przypadku lotów w strefie ADIZ. d) EET/ - Wymaga się podawania informacji o przewidywanym czasie dolotu do granicy FIR WARSZAWA. a) SEL/ - for flights within the WARSZAWA FIR information on SELCAL code is not required. b) PER/ - Insertion of aircraft performance data is not required within the WARSZAWA FIR. c) RMK/ADIZ - for flights within ADIZ zone indicator RMK/ADIZ is required in Item 18 (Remarks) of the FPL. d) EET/ - Flight information concerning estimated flight time to the boundary of the WARSZAWA FIR is required. AIRAC AMDT 192

101 ENR AIP POLSKA e) W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref ograniczonych (R) wyznaczonych nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania zgody ULC: RMK/loty w strefie R miasta (podać nazwę miasta) decyzja nr (sygnatura pisma ULC). f) W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref ograniczonych (R) wyznaczonych nad parkami narodowymi należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą R: RMK/loty w strefie EP R (podać desygnator strefy) uzgodnione z zarządzającym. Uwaga do pkt e) i f): Nie dotyczy lotów wykonywanych zgodnie z opublikowanymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref oraz lotów statków powietrznych bez napędu. g) W przypadku lotów naruszających przestrzeń stref zakazanych (P) należy umieścić w polu 18 FPL informację potwierdzającą fakt posiadania uzgodnień z zarządzającym strefą P oraz PAŻP: RMK/ loty w strefie EPP (podać desygnator strefy) uzgodnienie nr (sygnatura pisma PAŻP). 2.4 Data w planie lotu 2.4 Date in a flight plan W planie lotu na lot planowany całkowicie w IFPZ, składanym z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny przed EOBT, należy w polu 18 podać datę lotu w postaci trzyliterowego wskaźnika (DOF), po którym następuje ukośna kreska i sześciocyfrowa grupa oznaczająca datę lotu: DOF/YYMMDD (YY = rok, MM = miesiąc, DD = dzień miesiąca) np.: DOF/ W planie lotu składanym na mniej niż 24 godziny przed EOBT data lotu nie musi być podana. Takie plany lotów są przetwarzane i przesyłane bez opóźnienia Przypomina się wszystkim użytkownikom, że każde opóźnienie złożenia planu lotu może skutkować jego odrzuceniem Brak odrzucenia FPL nie świadczy o tym, że zaplanowana trasa VFR została przez ARO zweryfikowana pod względem zajętości przestrzeni powietrznej. e) For flights infringing the airspace of restricted (R) areas established over towns with more than inhabitants, information confirming the possession of a CAA permission is to be entered in Item 18 of the FPL: RMK/flights within R area of... (enter the name of the town concerned) decision No.... (CAA document reference). f) For flights infringing the airspace of restricted (R) areas established over national parks, information confirming that a coordination has been effected with the operator of the R area is to be entered in Item 18 of the FPL: RMK/flights within EP R... (enter the area designator) coordinated with the area operator. Remark for Items e) and f): Not applicable for flights conducted in accordance with approach and departure procedures published for aerodromes and airfields located within these areas and flights by non-powered aircraft. g) For flights infringing the airspace of prohibited (P) areas, information confirming that a coordination has been effected with the P area operator and PANSA: RMK/flights within EP P... (enter the area designator) coordination No.... (PANSA document reference) If a flight plan for a flight conducted entirely within the IFPZ is filed more than 24 hours in advance of the EOBT, it is mandatory to insert the date of the flight into the flight plan. Date information will be inserted in Item 18 of the flight plan in the form of a 3-letter indicator (DOF) followed by an oblique stroke and date of flight in a 6-digit group format: DOF/YYMMDD (YY = year, MM = month, DD = day) e.g.: DOF/ If the flight plan is filed less than 24 hours in advance of the EOBT the date of the flight may be indicated optionally. These flight plans shall be processed and transmitted without being held in abeyance All users are reminded that any delay in flight plan filing may result in its rejection The absence of FPL rejection does not indicate that the planned VFR route has been verified by the ARO in terms of real activation of airspace. 3. LOTY IFR W FIR WARSZAWA 3. IFR FLIGHTS IN THE WARSZAWA FIR 3.1 Informacje ogólne 3.1 General Niedostosowanie się do zasad planowania lotów w FIR WARSZAWA może spowodować odrzucenie FPL przez polskie organy ATS pomimo wcześniejszej akceptacji takiego planu przez IFPS, co skutkuje brakiem zgody na wlot w polską przestrzeń powietrzną. UWAGA: Plan lotu na lot nieobjęty ograniczeniami ATFCM powinien być złożony nie później niż 1 godzinę przed EOBT. 3.2 Planowana trasa lotu 3.2 Planned route of flight Planowana trasa lotu statku powietrznego musi zawierać punkt wlotowy oraz wylotowy do/z FIR WARSZAWA. Za ważne punkty wlotowe i wylotowe uważa się punkty na granicy FIR WARSZAWA, ustanowione zarówno nad pomocami radionawigacyjnymi, jak i w punktach meldowania (REP) Z zastrzeżeniem punktu 4.2 poniżej planowana trasa lotu powinna być określona zgodnie z instrukcją Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), Dodatek 2, punkt 2.2 [Punkt 15: Trasa] Trasa lotu poza wyznaczonymi trasami ATS może być wyznaczona jako ciąg odcinków zdefiniowanych punktami, pod warunkiem, że: a) dla lotów poniżej FL 95 odległość między punktami nie przekracza 50 NM i odcinek ten nie jest zdefiniowany jako niedostępny w dokumencie RAD (Appendix 4 DCT - Limits); b) dla lotów powyżej FL 95 dopuszcza się użycie wyłącznie odcinków zdefiniowanych w dokumencie RAD (Appendix 4 DCT - Limits) - ograniczenie to nie dotyczy ruchu OAT; - punkt przecięcia granicy FIR WARSZAWA jest jednym z punktów meldowania (REP). Inobservance of flight planning rules in WARSZAWA FIR may cause that the flight plan will be rejected by Polish ATS units, regardless of earlier acceptance by the IFPS. In such a case the flight is not allowed to enter Polish airspace. NOTE: If the flight is not subject to ATFCM flow control measures, the time for filing a flight plan is at least 1 hour before the EOBT Planned route of an aircraft has to contain entry and exit points to/ from the WARSZAWA FIR. Points considered as valid entry/exit points are points located over the boundary of the WARSZAWA FIR, established either over radio beacons or reporting points (REP) Except the case mentioned in point 4.2 below the planned route should be described in accordance with "Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management" (Doc 4444) Appendix 2, point 2.2 [Item 15: Route] Flight route outside designated ATS routes can be described as the sequence of segments defined by points, provided that: a) for flights below FL 95 the distance between adjacent points does not exceed 50 NM and the segment is defined as unavailable in the RAD (Appendix 4 DCT-Limits); b) for flights above FL 95 only segments defined in the RAD (Appendix 4 DCT-Limits) are allowed - the limitation is not applicable to OAT; - WARSZAWA FIR boundary crossing point is defined as one of the reporting points (REP). AIRAC AMDT 192

102 AIP POLSKA ENR W ruchu OAT do/z lotnisk wojskowych (dla których zostały opublikowane punkty OAT), ostatnim/pierwszym punktem w trasie lotu powinien być najbliższy punkt OAT, dostępny dla danego lotniska W ruchu GAT na lotniska wojskowe należy planować trasę pomiędzy lotniskiem wojskowym a ostatnim/pierwszym punktem w przestrzeni kontrolowanej (drodze lotniczej) jako ruch OAT For OAT operations to/from military aerodromes (for which OAT points have been published), the last/first point within a route shall be the nearest OAT point available for a given aerodrome For GAT operations to military aerodromes, the route shall be planned between a military aerodrome and the last/first point in controlled airspace (airway) as OAT. 3.3 Współpraca z NMOC 3.3 Cooperation with the NMOC W stosunku do lotów podlegających ograniczeniom ATFCM, mają zastosowanie następujące procedury: For flights subject to ATFCM measures, the following procedures apply: a) plan lotu jest ważny 3 godziny od planowanego czasu EOBT, a) flight plan is valid for 3 hours from the planned EOBT, b) plany lotów powinny zostać złożone co najmniej 3 godziny przed przewidywanym czasem odblokowania (EOBT), c) wszelkie zmiany EOBT większe niż 15 minut powinny zostać przekazywane za pomocą depeszy modyfikującej (CHG, DLA), d) po złożeniu powtarzalnego planu lotu (RPL) lub indywidualnego planu lotu (FPL), w przypadku gdy w czasie 4 godzin przed EOBT zdecydowano o zmianie trasy lotu między tymi samymi lotniskami odlotu i lądowania, należy: - przekazać natychmiast depeszę o anulowaniu (CNL) z priorytetem pierwszeństwa DD na wszystkie adresy, na które plan lotu został uprzednio wysłany, - przekazać zastępczy plan lotu (RFP) jako FPL z tym samym znakiem wywoławczym po depeszy CNL z opóźnieniem nie mniejszym niż 5 minut, - zastępczy plan lotu (RFP) powinien zawierać jako pierwszy element pola 18 planu lotu oznaczenie RFP/ Qn, gdzie RFP oznacza zastępczy plan lotu, a n kolejny numer zmiany ( 1 przy pierwszej zmianie, 2 przy drugiej zmianie itd.), - ostatni RFP powinien być złożony nie później niż 30 minut przed EOBT. UWAGA: Złożenie zastępczego planu lotu (RFP) powinno być akceptowane jako wypełnienie warunku uprzedniego powiadomienia o locie, zgodnie z żądaniem państw dot. wcześniejszego zawiadomienia o locie. 3.4 Powtarzalne plany lotu 3.4 Repetitive flight plans Za przyjmowanie, przetwarzanie i dystrybucję powtarzalnych planów lotu (RPL) w strefie objętej Zintegrowanym Systemem Wstępnego Przetwarzania Planów Lotu (IFPS Zone - IFPZ) odpowiada centrum operacyjne NMOC (Network Manager Operations Centre) (EUROCONTROL) Powtarzalne plany lotów (RPL) na loty w strefie IFPS należy składać wyłącznie do NMOC w Brukseli. Wzór formularza RPL, wymagania i procedury związane z ich składaniem, są zawarte w Procedurach Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444) oraz w IFPS Users Manual Polskie cywilne organy ATS akceptują powtarzalne plany lotu, składane do NMOC (Flight Data Operations Division - RPL Team), na loty wg przepisów IFR/GAT planowane w FIR WARSZAWA Przesłanie wykazu RPL za pośrednictwem IFPS oraz przestrzeganie przez operatorów statków powietrznych przepisów ruchu lotniczego jest równoznaczne z zawarciem z użytkownikiem umowy o stosowaniu RPL RPL na loty planowane w IFPZ, których część trasy przebiega poza tą strefą, muszą być składane jednocześnie do EUROCONTROL oraz do właściwych władz państw leżących poza IFPZ, w których przestrzeniach powietrznych planowany jest lot, zgodnie z obowiązującymi procedurami. UWAGA 1: Władze WSZYSTKICH państw spoza IFPZ, przez które przebiega trasa lotu MUSZĄ wyrazić zgodę na stosowanie RPL. UWAGA 2: OACC Shanwick (EGGX) oraz Santa Maria (LPPO) NIE leżą w IFPZ. Treść i forma powtarzalnych planów lotu W RPL nie należy wpisywać warunkowych dróg lotniczych kategorii CDR 2 i CDR 3 i/lub ich odcinków. b) flight plans shall be submitted at least 3 hours before the estimated off-block time (EOBT), c) any changes to the EOBT of more than 15 minutes shall be transmitted by means of a modification message (CHG, DLA), d) when a repetitive flight plan (RPL) or an individual flight plan (FPL) has been submitted but it has been decided, within 4 hours before the EOBT, to use an alternative routing between the same aerodromes of departure and destination: - a cancellation message (CNL) with DD priority indicator shall be transmitted immediately to all addresses to which the flight plan has been previously sent, - a replacement flight plan (RFP) in the form of a FPL with identical call sign shall be transmitted after the CNL message with a delay of not less than 5 minutes, - the replacement flight plan (RFP) shall contain, as the first element of Item 18 of the flight plan, the indication RFP/ Qn where RFP means Replacement Flight Plan and n is the successive number of change ( 1 for the first replacement, 2 for the second replacement, etc.), - the last RFP shall be filed not later than 30 minutes before the EOBT. NOTE: The submission of a replacement flight plan (RFP) should be accepted as fulfilling a State s requirement for advance notification of flight The Network Manager Operations Centre (NMOC) (EUROCONTROL) is responsible for the accepting, processing and distribution of repetitive flight plans (RPL) within the IFPS Zone (IFPZ) RPLs for flights within the IFPS Zone shall be filed solely to the NMOC, Brussels. The model RPL form, as well as the requirements and procedures for RPL submission are contained in "Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management" (Doc 4444) and in the IFPS Users Manual Polish civil ATS units accept repetitive flight plans submitted to the NMOC Flight Data Operations Division - RPL Team for IFR/GAT flights to be operated within the WARSZAWA FIR Submission of RPL list(s) through IFPS together with following air traffic regulations by aircraft operators is considered as an agreement on RPL use entered with the operator RPLs for flights conducted within the IFPZ having a portion of a route outside that zone shall be simultaneously submitted to EUROCONTROL and national authorities of states outside the IFPZ in accordance with procedures being in force. NOTE 1: Authorities of ALL states outside IFPS zone crossed by the route of a flight MUST approve the use of RPLs first. NOTE 2: The Shanwick (EGGX) and Santa Maria (LPPO) OACCs are NOT within the IFPZ. Contents and form of the repetitive flight plans Repetitive flight plan lists shall not contain conditional routes of category CDR 2 and CDR 3 and/or any parts of them. AIRAC AMDT 192

103 ENR AIP POLSKA RPL muszą zawierać czas EET do granicy FIR WARSZAWA Repetitive flight plan lists must contain EET time to the boundary of the WARSZAWA FIR Składanie RPL na loty planowane w FIR WARSZAWA musi odbywać się zgodnie z procedurą i wymaganiami NMOC W przypadku niespełnienia warunków opisanych powyżej RPL nie będą akceptowane Submission of repetitive flight plans for flight operating within the WARSZAWA FIR is to be done according to NMOC procedures and requirements Inobservance of the conditions given here above will result in RPLs unacceptance. 3.5 Warunkowe drogi lotnicze (CDR) 3.5 Conditional routes (CDRs) Warunkowe drogi lotnicze (CDR) uzupełniają sieć stałych dróg lotniczych. CDR wprowadzane są w rejonach przestrzeni powietrznej, w których potencjalnie może wystąpić czasowa segregacja przestrzeni powietrznej (stref zarządzanych przez AMC, np. TSA lub TRA) Warunki wykorzystania dróg CDR są publikowane na każdy dzień w krajowym Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) lub zaktualizowanym planie AUP (UUP) oraz w Europejskim Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (EAUP) lub w zaktualizowanym planie EAUP (EUUP) przez EUROCONTROL na portalu NOP (Network Operations Plan) Drogi warunkowe są podzielone na kategorie w zależności od ich przewidywanej dostępności związanej z aktywnością powiązanych z nimi elastycznych struktur przestrzeni powietrznej Conditional routes (CDRs) complement the permanent ATS route network. CDRs are established to areas with possible temporary segregation of airspace (areas managed by the AMC, e.g TSAs or TRAs) The conditions for the use of CDRs are published daily in the national Airspace Use Plan (AUP) or Updated AUP (UUP) and the European Airspace Use Plan (EAUP) or Updated EAUP (EUUP) which is made available by EUROCONTROL through the NOP (Network Operations Plan) Portal Conditional routes are divided into categories depending on their foreseen availability related to the activity of the flexible airspace structures associated with them. Kategoria pierwsza (CDR 1): Category One (CDR 1): - planowanie lotów może być wykonywane w taki sam sposób jak dla - plannable for flights in the same way as permanent ATS routes; dróg stałych; - możliwe do planowania przez większość czasu opublikowanego w ENR 3.3; - plannable for most of the time published in ENR 3.3; - w przypadku konieczności zamknięcia CDR 1 odpowiednia informacja jest publikowana w AUP/UUP oraz EAUP/EUUP. - in the event that a CDR 1 has to be closed, adequate information shall be published in the AUP/UUP and EAUP/EUUP. Kategoria druga (CDR 2): Category Two (CDR 2): - niemożliwe do planowania stałego; - non-permanently plannable; - dostępne do planowania tylko zgodnie z warunkami opublikowanymi w AUP/UUP oraz w EAUP/EUUP. - plannable only under conditions published in the AUP/UUP and EAUP/EUUP. Kategoria trzecia (CDR 3): Category Three (CDR 3): - droga jest niedostępna do planowania; - not plannable; - droga może być użytkowana tylko na poziomie taktycznym, zgodnie - may only be used tactically as instructed by the relevant ATC unit. z instrukcjami właściwego organu ATC. UWAGA: W FIR WARSZAWA CDR 2 i CDR 3 nie występują. NOTE: CDRs 2 and 3 are not available within the WARSZAWA FIR. 3.6 Planowanie lotów EUR RVSM 3.6 EUR RVSM flight planning Sposób planowania lotów EUR RVSM w zakresie wypełniania formularza planu lotu i powtarzalnego planu lotu ICAO został przedstawiony w dokumencie ICAO Regionalne Procedury Uzupełniające dla Regionu Europy (Doc 7030/5, Rozdział 4). 3.7 Stosowane procedury 3.7 Applicable procedures Plan lotu zawierający niewłaściwie użyte warunkowe drogi lotnicze lub niewłaściwie użyty skrót DCT w FIR WARSZAWA będzie odrzucany. 3.8 Odpowiedzialność 3.8 Responsibility Polskie służby ATS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek konsekwencji wynikających z błędów popełnionych przez użytkownika przy określaniu trasy lotu w planie lotu IFR (wydłużenie czasu trwania i/lub trasy lotu, zwiększone opłaty nawigacyjne, opóźnienie czasów EOBT i ETA itp.). The EUR RVSM flight planning requirements for the completion of the ICAO Flight Plan Form and the Repetitive Flight Plan are contained in the ICAO Regional Supplementary Procedures (Doc 7030/5). Flight plan containing improperly used conditional routes or improperly used DCT designator in FIR WARSZAWA will be rejected. Polish ATS will not in any case be liable for any consequences resulting from errors made by the user while planning flight route within submitted flight plans for IFR flights (extension of duration and/or route of the flight, increased navigation charges, delayed EOBT and ETA, etc.). 4. LOTY VFR W FIR WARSZAWA 4. VFR FLIGHTS IN THE WARSZAWA FIR 4.1 Loty VFR w przestrzeni kontrolowanej 4.1 VFR flights in controlled airspace Plan lotu na operację w przestrzeni kontrolowanej należy złożyć co najmniej 1 godzinę przed planowanym czasem odblokowania (EOBT) Flight plan for an operation within controlled airspace shall be submitted at least 1 hour before the Estimated Off Block Time (EOBT). 4.2 Loty VFR w przestrzeni niekontrolowanej 4.2 VFR flights in uncontrolled airspace Przed rozpoczęciem każdego lotu VFR w przestrzeni niekontrolowanej, dla którego ma być zapewniona służba informacji powietrznej i służba alarmowa należy złożyć plan lotu do Biura Odpraw Załóg Before commencement of any VFR flight within uncontrolled airspace, for which flight information and alerting services are to be provided, a flight plan shall be submitted to an ATS Reporting Office. AIRAC AMDT 192

104 AIP POLSKA ENR Jeżeli lot odbywa się z lotniska, na którym nie ma służby ATS, zapewnienie służby alarmowej, oprócz złożenia FPL wymaga dodatkowo od dowódcy statku powietrznego powiadomienia właściwego ośrodka FIS o planowanym czasie startu When a flight is carried out from an aerodrome where ATS is not provided, provision of alerting service requires the pilot-in-command additionally - apart from filing FPL - to notify take-off planned time to the appropriate FIS unit Plan lotu należy składać nie później niż: Flight plan shall be filed not later than: a) 30 minut przed startem; a) 30 minutes before take-off; b) 1 godzinę przed planowanym czasem odblokowania (EOBT) w przypadku przekraczania granicy FIR WARSZAWA; c) 1 godzinę przed startem w przypadku lotu z planowanym wlotem w przestrzeń kontrolowaną Planowana trasa lotu statku powietrznego musi zawierać punkt wlotowy oraz wylotowy do/z FIR WARSZAWA Punkt przelotu granicy FIR WARSZAWA może być określony jako punkt meldowania, pomoc radionawigacyjna lub za pomocą współrzędnych geograficznych W FIR WARSZAWA do określenia trasy lotów nie należy stosować geograficznych nazw miejscowości W przypadku lotów VFR z przekroczeniem granicy FIR WARSZAWA w polu 18 planu lotu należy wpisać punkt oraz przewidywany czas dolotu do granicy FIR Warszawa z dokładnością do 10 minut. b) 1 hour before Estimated Off-Block-Time (EOBT) in case of intended crossing of WARSZAWA FIR boundary; c) 1 hour before take-off in case of a flight with planned entry into controlled airspace Planned route of an aircraft shall contain entry and exit points to/ from the WARSZAWA FIR WARSZAWA FIR boundary crossing point may be defined as the reporting point (REP), radio beacon or by means of geographical coordinates For determination of flight route, geographical names shall not be used For VFR flights intending to cross WARSZAWA FIR boundary, Item 18 of the flight plan shall contain crossing point and estimated flight time to the boundary of the WARSZAWA FIR with accuracy up to 10 minutes Plany lotów niezawierające ww. informacji będą odrzucane Flight plans not containing information specified above will be rejected. UWAGA: We wszystkich przypadkach obowiązkiem załogi jest upewnienie się, że plan lotu nie został odrzucony W przypadku wykorzystywania w planie lotu, w trasie lotu, punktów VFR, należy je zapisywać stosując zasadę: wskaźnik lokalizacji ICAO lotniska, dla którego jest on przypisany oraz pierwsza litera kodu punktu VFR, np.: AD EPWA, REP DELTA - zapisujemy: EPWAD; AD EPLL, REP KILO - zapisujemy: EPLLK. UWAGA: Nazwa punktów na mapach i w korespondencji radiowej nie zmienia się W przypadku wykorzystywania w planie lotu, w trasie lotu, punktu odniesienia lotniska (ARP), należy je zapisywać stosując zasadę: wskaźnik lokalizacji ICAO lotniska poprzedzony literą A, np.: ARP EPWA - zapisujemy: AEPWA; ARP EPLL - zapisujemy: AEPLL UWAGA: Nazwa punktów na mapach i w korespondencji radiowej nie zmienia się W przypadku wpisywania w planie lotu punktu zmiany kierunku trasy lotu nad lądem opisanego współrzędnymi lub namiarem i odległością do pomocy nawigacyjnej zaleca się w polu 18 po RMK/ podać jeszcze raz punkt zmiany kierunku i wpisać nazwę najbliższej miejscowości występującej na mapie VFR ICAO. 4.3 Zamykanie planu lotu 4.3 Closing a flight plan Zgodnie z Załącznikiem 2 ICAO, punkt 3.3.5, obowiązkiem załogi jest niezwłoczne zakończenie planu lotu po lądowaniu Zgłaszając telefonicznie zakończenie planu lotu po lądowaniu należy podać: NOTE: In all cases the flight crew must assure themselves that the flight plan has not been rejected In the case of using VFR points in the flight plan, within the flight route, they shall be recorded as follows: ICAO location indicator of the aerodrome for which the code is assigned and the first letter of the VFR point code, e.g.: AD EPWA, REP DELTA - shall be recorded as: EPWAD; AD EPLL, REP KILO - shall be recorded as: EPLLK. NOTE: The point names on charts and in radio communication remain unchanged In the case of using aerodrome reference points (ARP) in the flight plan, within the flight route, they shall be recorded as follows: ICAO location indicator of the aerodrome preceded by letter A, e.g.: ARP EPWA - shall be recorded as: AEPWA; ARP EPLL, - shall be recorded as: AEPLL. NOTE: The point names on charts and in radio communication remain unchanged If a direction changing point over land (defined by coordinates or bearing and distance to the navigation aid) is indicated in the flight plan, it is recommended to include this point in Item 18 after RMK/ together with the name of the nearest locality shown on the ICAO VFR Chart According to Annex 2 ICAO point 3.3.5, a report of arrival shall be made by the flight crew at the earliest possible time after landing A report of aircraft arrival by telephone shall contain: a) znak rozpoznawczy statku powietrznego, a) aircraft identification, b) lotnisko odlotu, b) departure aerodrome, c) lotnisko docelowe (tylko w przypadku zmiany miejsca lądowania), c) destination aerodrome (only in the case of a diversionary landing), d) lotnisko przylotu, d) arrival aerodrome, e) czas przylotu. e) time of arrival Jeżeli lądowanie odbyło się w miejscu, w którym nie jest zapewniana służba ruchu lotniczego, zakończenie (zamknięcie) planu lotu należy zgłosić telefonicznie do Biura Odpraw Załóg (BOZ): , (faks) lub odpowiedniego terytorialnie dla miejsca lądowania sektora FIS: When no air traffic services are provided at the site of landing, the closing of the flight plan shall be reported to the ATS Reporting Office (ARO) or the appropriate sector of Flight Information Service relevant for the site of landing , (fax) of Flight Information Service relevant for the site of landing: a) Rejon odpowiedzialności sektora FIS Gdańsk: a) Area of responsibility of Gdańsk FIS sector: - FIS Gdańsk: , , (faks) - Gdańsk FIS: , , (fax) b) Rejon odpowiedzialności sektora FIS Olsztyn: b) Area of responsibility of Olsztyn FIS sector : AIRAC AMDT 192

105 ENR AIP POLSKA - FIS Olsztyn: , (faks) - Olsztyn FIS: , (fax) c) Rejon odpowiedzialności sektora FIS Warszawa: c) Area of responsibility of Warszawa FIS sector : - FIS Warszawa: , Warszawa FIS: , (fax) (faks) d) Rejon odpowiedzialności sektora FIS Kraków: d) Area of responsibility of Kraków FIS sector - FIS Kraków: , , (faks) - Kraków FIS: , , (fax) e) Rejon odpowiedzialności sektora FIS Poznań e) Area of responsibility of Poznań FIS sector - FIS Poznań: , , (faks) W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z właściwym sektorem FIS lub BOZ, zakończenie (zamknięcie) planu lotu powinno być zgłoszone do innego wymienionego powyżej sektora FIS, podając: - Poznań FIS: , , (fax) In the event that telephone contact cannot be made with the appropriate FIS sector or ARO, the closing of the flight plan should be reported to another FIS sector listed above and the following information shall be passed: a) nazwę sektora FIS, w którym nastąpiło lądowanie, a) name of FIS sector within which the aircraft has landed, b) wszystkie informacje zawarte w punkcie b) all information specified in Na żądanie pilota plan lotu może zostać zakończony (zamknięty) przed lądowaniem (z powietrza). Zamknięcie planu lotu oznacza rezygnację pilota z wykonywania lotu według złożonego planu lotu. Jest to jednocześnie deklaracją rezygnacji z korzystania ze służb ruchu lotniczego (alarmowej, informacji powietrznej) związanych z danym planem lotu. a) Zamknięcie planu lotu z powietrza nie powoduje wysłania depeszy ARR na lotnisko startu. b) Na żądnie pilota BOZ wysyła depeszę serwisową SVC na lotnisko startu informując o zakończeniu zapewniania służb ruchu, o treści: (Znaki rejestracyjne) służba alarmowa zakończona na żądanie pilota o (godzina minuty) Jeśli dowódca statku powietrznego nie przekaże informacji o lądowaniu (nie zamknie planu lotu) służba alarmowa w stosunku do takiego lotu będzie zapewniana nadal. W takim wypadku kosztami akcji poszukiwawczo-ratowniczej obciążony zostanie dowódca statku powietrznego. 4.4 Plan lotu zgłoszony z powietrza (AFIL) 4.4 Air-filed flight plan (AFIL) Plan złożony z powietrza powinien zawierać niezbędne informacje konieczne do wypełnienia wszystkich pól formularza planu lotu ICAO. Służby ruchu lotniczego mogą przyjąć plan lotu z powietrza (AFIL) w następujących okolicznościach: a) zmiany trasy lotu lub lotniska docelowego w złożonym wcześniej planie lotu, b) zmiany przepisów wykonywania lotu z VFR na IFR z uwagi na pogorszenie warunków meteorologicznych, c) w przypadku pogorszenia warunków meteorologicznych na lotnisku zamierzonego lądowania i potrzeby lotu na lotnisko kontrolowane, At the request of the pilot, the flight plan may be closed prior to landing (in flight). The closing of the flight plan means that the pilot chooses not to operate in accordance with the filed flight plan. This indicates also that the pilot chooses not to be provided with ATS (Alerting Service, Flight Information Service) related to the flight plan. a) The closing of a flight plan in flight does not result in an ARR message being sent to the departure aerodrome. b) At the request of the pilot, an ARO will send a service message (SVC) to the departure aerodrome informing about the termination of ATS provision as follows: (Registration marks) Alerting Service terminated at the pilot's request at (hours and minutes) If the pilot-in-command fails to send an arrival notification (close the flight plan), the provision of Alerting Service will be continued. In such a case, the-pilot-in command will pay the costs connecetd with a search and rescue action. A flight plan filed in the air shall contain all information required for the completion of the ICAO flight plan form. ATS units may accept an AFIL in the following circumstances: a) change to the flight route or destination aerodrome indicated in the previously filed flight plan, b) change of flight rules from VFR to IFR due to deterioration in meteorological conditions, c) deterioration in meteorological conditions at the aerodrome of intended landing and necessity to proceed to a controlled aerodrome, d) wyjątkowo w innych, uzasadnionych okolicznościach. d) exceptionally in other justified circumstances. UWAGA 1: Plan lotu złożony z powietrza może dotyczyć lotu na lotnisko pierwszego zamierzonego lądowania. NOTE 1: An air-filed flight plan may concern the flight at the first intended landing aerodrome. 4.5 Loty VFR w strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej (ADIZ) 4.5 VFR flights within Air Defence Identification Zone (ADIZ) Dowódca statku powietrznego zamierzający wykonać lot w przestrzeni ADIZ zobowiązany jest do złożenia planu lotu zgodnie z przepisami Załącznika 2 ICAO W złożonym planie lotu w polu 18 (uwagi) należy umieścić wskaźnik RMK/ADIZ. UWAGA: W przypadku lotów VFR w przestrzeni klasy G wymagane jest dodatkowo powiadomienie, bezpośrednio przed startem, właściwego terytorialnie ośrodka FIS lub Centrum Operacji Powietrznych (tel.: ), że lot będzie wykonywany w strefie ADIZ. 5. ZASADY UŻYWANIA WSKAŹNIKA "STS/" W PLANACH LOTÓW W KONTEKŚCIE PROCEDUR ATFCM 5.1 NMOC (Network Manager Operations Centre) dopuszcza wyłączenia z restrykcji ATFCM niektórych lotów, poprzez użycie wskaźnika STS/ w składanych planach lotów: The pilot-in-command of an aircraft intending to penetrate the ADIZ shall file a flight plan in accordance with the provisions of ICAO Annex The filed flight plan shall contain the indicator RMK/ADIZ in Item 18 (remarks). NOTE: For VFR flights within Class G airspace, the relevant FIS unit or the Air Operations Centre (phone: ) shall be additionally notified (immediately before take off) that the flight will penetrate the ADIZ. 5. RULES OF USING THE "STS/" INDICATORS IN FPL FOR ATFCM PURPOSES 5.1 The NMOC (Network Manager Operations Centre) allows flight plan originators to obtain exemptions from ATFCM restrictions for certain flights by the use of STS/ indicators in FPLs: AIRAC AMDT 192

106 AIP POLSKA ENR a) umieszczenie wskaźnika STS/ w polu 18 planu lotu wskazuje, że lot ten może być przedmiotem specjalnego traktowania; b) automatyczne zwolnienie z ograniczeń ATFCM uzyskują jedynie następujące wskaźniki STS/ umieszczone w planie lotu: STS/HEAD STS/SAR STS/ATFMX STS/FFR STS/MEDEVAC c) wskaźnik STS/ATFMX może być użyty, jeśli załoga statku powietrznego uzyskała specjalną zgodę właściwej komórki władzy lotniczej (patrz pkt 5.5 poniżej); d) wskaźnik EUR/PROTECTED może być użyty tylko dla lotów zastrzeżonych, tzw. wrażliwych (np. związanych z ochroną). Może być on użyty tylko dla lotów IFR wykonywanych całkowicie w IFPZ. Nie jest automatycznie zwolniony z ograniczeń ATFCM. Informacja o planie lotu z EUR/PROTECTED jest zastrzeżona i zatrzymana w NMOC; e) STS/STATE, STS/HUM, STS/HOSP nie kwalifikują lotu do automatycznego wyłączenia z ograniczeń ATFCM. Więcej informacji na temat stosowania wskaźnika STS/ w kontekście procedur ATFCM można znaleźć w ATFCM Users Manual publikowanym przez DNM. 5.2 Lot spełniający kryteria do wyłączenia z ograniczeń ATFCM, poddany procedurze weryfikującej przez powołane do tego organy, po uzyskaniu ich zgody, może użyć wskaźnika STS/ATFMX wyłącznie do tego lotu. a) the insertion of an STS/ indicator in Item 18 of a flight plan will indicate that the flight may be a subject of special handling; b) only the following STS/ indicators are recognized for ATFCM purposes and obtain automatic exemption from ATFCM measures: STS/HEAD STS/SAR STS/ATFMX STS/FFR STS/MEDEVAC c) the indicator STS/ATFMX may only be used if the flight crew have obtained special authorization from the appropriate department of Civil Aviation Authorities (see paragraph 5.5 below); d) the indicator EUR/PROTECTED may be used for flights the details of which should only be available to a restricted audience (e.g. a security sensitive flight). It can be used only for IFR flights performed entirely within the IFPZ. Those flights using EUR/PROTECTED shall not automatically qualify for exemption from any relevant ATFCM measures. Flight plan information indicated as EUR/PROTECTED is restricted and will be not output by the NMOC; e) STS/STATE, STS/HUM, STS/HOSP do not automatically qualify the flight for exemptions from ATFCM measures. Further information on the use of STS/... indicators for ATFCM purposes may be found in the ATFCM Users Manual published by the DNM. 5.2 Any flight meeting the criteria established to warrant exemption status may, provided the necessary approval procedure has been followed and the flight has been duly authorized by the Office established by the State for processing such requests, use STS/ ATFMX solely for that flight only. 5.3 Każdorazowo, gdy planowane jest użycie wskaźnika STS/ATFMX 5.3 Each flight shall require specific approval to use STS/ATFMX. dla lotu, niezbędne jest uzyskanie oddzielnego zezwolenia. 5.4 Wytyczne określające konieczność użycia STS/ATFMX: 5.4 Guidelines for determining the need for the use of STS/ATFMX: a) zagrożenie ludzkiego życia - należy wymagać specjalnej autoryzacji lekarskiej, potwierdzającej konieczność wykluczenia danego lotu z ograniczeń ATFCM, b) misja państwowa, z jaką udaje się osoba lub osoby na pokładzie statku powietrznego jest tak ważna, że jakiekolwiek opóźnienie jest niedopuszczalne, c) misja państwowa, z jaką udają się pasażerowie jest na tyle ważna, że opóźnienie może mieć wpływ na jej pozytywny wynik. a) the safety of human life involved it shall require specific medical authorization in support of their request. b) State mission of the person or persons on board of the flight are of such importance that the flight cannot accept any delay, c) the mission of the flight being carried out by, or on behalf of the State is of such importance that any delay will jeopardize the success of the mission. 5.5 Procedura uzyskania autoryzacji do użycia STS/ATFMX 5.5 Procedure for requesting authorization for the use of STS/ ATFMX Operator zainteresowany uzyskaniem zgody na umieszczenie w polu 18 planu lotu wskaźnika STS/ATFMX dla lotu z lotniska leżącego w FIR WARSZAWA, powinien otrzymać zgodę od Kierownika Zmiany ATM w miarę możliwości na 3 godziny przed lotem. Kontakt do Supervisora ATM (H24): Operator of a flight seeking approval to insert the indicator STS/ ATFMX in Item 18 of the flight plan for a flight departing from an aerodrome within the WARSZAWA FIR, shall obtain prior permission from the ATM Supervisor preferably 3 hours in advance of the flight. ATM Supervisor may be contacted H24 as follows: Telefon: Phone: Faks: Fax: AIRAC AMDT 192

107 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

108 ENR AIP POLSKA Miasta Urban areas Granice poziome Lateral limits Górna/dolna granica Vertical limits Rodzaj ograniczenia Type of restrictions Miasta o liczbie mieszkańców od do / Urban areas whose number of inhabitants is from to m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów śmigłowców i samolotów tłokowych od poziomu terenu do określonej wysokości./ Prohibition of flights for helicopters and piston engine aeroplanes from GND to a defined altitude. Miasta o liczbie mieszkańców od do / Urban areas whose number of inhabitants is from to Miasta o liczbie mieszkańców większej niż / Urban areas whose number of inhabitants is higher than Rozróżnialne na mapie lotniczej./distinguishable on an aeronautical chart m AMSL GND 1000 m AMSL GND 1500 m AMSL GND Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości./ Prohibition of flights for powered aircraft from GND to a defined altitude. Zakaz wykonywania lotów statków powietrznych z napędem od poziomu terenu do określonej wysokości./ Prohibition of flights for powered aircraft from GND to a defined altitude. Miasto stołeczne Warszawa./ Warszawa capital city m AMSL GND 4.5 Ograniczenia lotów w strefach ADIZ (ENR 5.2.2). 4.5 Restrictions on flights within ADIZ (ENR 5.2.2). 5. WYJĄTKI OD ZAKAZÓW LUB OGRANICZEŃ LOTÓW 5. EXEMPTIONS FROM PROHIBITIONS AND RESTRITIONS 5.1 Zakazów przekraczania prędkości dźwieku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów: 5.1 The prohibition of exceeding the speed of sound or flying at supersonic speeds is not applicable to: - wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE; - ALFA SCRAMBLE fligths; - próbnych, wykonywanych w strefach D i TRA. - test fligths, conducted within D areas and TRAs. 5.2 Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się: 5.2 The prohibition of fligths within P areas is not applicable to: a) do lotów: a) fligths: - operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE; - GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - wykonywanych na wniosek zarządzającego obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym strefą P; - wykonywanych na wniosek organizatora lotu, złożony do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, w celu realizacji prac lotniczych związanych z: - patrolowaniem linii energetycznych, gazociągów lub obszarów leśnych; - zrzutem szczepionek przeciw wściekliźnie, opylaniem lasów i pól przeciwko szkodnikom lub usługami agrotechnicznymi; - gospodarowaniem terenami strefy. - managing the area. b) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w porozumieniu z zarządzającym obiektem naziemnym lub nawodnym, chronionym strefą P, nie później niż na 5 dni przed dniem wykonania lotu określa jego warunki, a w szczególności datę, trasę lub rejon wysokości i przedział czasu lotu albo określa przyczyny, z powodu których taki lot nie może być wykonany. c) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P. - carried out in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; - carried out at the request of the manager of the ground and water entities which are under P area restrictions; - conducted at the request of the flight organizer after filing an application to the Polish Air Navigation Services Agency at least 14 days in advance of the planned fligth in order to carry out aerial works involving: - patrolling pipelines, power lines or forest districts; - dropping rabies vaccines, spraying forests and fields with pestcontrol agents or for agricultural purposes; b) The Polish Air Navigation Services Agency with the approval of the manager of the ground or water entity being under R area restrictions, defines the conditions of flight, especially the date, route or altitude and time limits or specifies reasons for which such a flight cannot be carried out, not later than 5 days in advance of the planned operation. c) The President of the Civil Aviation Authority runs a register of the managers of the entities being under P area restrictions. 5.3 Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów: 5.3 The prohibition of fligths within D areas is not applicable to flights: operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; SCRAMBLE; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - conducted in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; AIRAC AMDT 192

109 AIP POLSKA ENR wykonywanych na wniosek osoby kierującej działaniami w strefie D lub za jej zgodą, w porozumieniu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. 5.4 Zakazów lub ograniczeń wykonywania lotów w strefach R oraz nad obszarami miast (patrz pkt. 4.4) nie stosuje się do lotów: - operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE; - wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych; - wykonywanych zgodnie z zamieszczonymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o których mowa w art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref; - związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych; - związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych użytkowanych przez polskie państwowe statki powietrzne; - wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu wydaje zgodę na loty w strefach R, w przypadku lotów służących potrzebom gospodarczym lub kulturalnym, zapewnieniu informacji publicznej albo innym wykonywanym na wniosek burmistrza lub prezydenta miasta albo za ich zgodą, po spełnieniu następujących warunków: 1) wykonawca do realizacji prac lotniczych używa śmigłowca, który w przypadku awarii silnika jest zdolny do lądowania na opuszczonym miejscu startu lub do bezpiecznego kontynuowania lotu, lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania - zgodnie z ograniczeniami użytkowymi osiągów samolotu, określonymi w pkt 4 i 5 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym; 2) wykonawca posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotu; 3) wykonawca lub osoba działająca z jego upoważnienia, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym lotem, złoży do Prezesa Urzędu wniosek o udzielenie zgody na lot. 6. Dodatkowym warunkiem (oprócz wskazanych w pkt. 5) wykonywania lotów przez załogowe statki powietrzne z napędem w strefach P, R, D jest obowiązek złożenia FPL i utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS (patrz też ENR 1.10 pkt 2.3.2). 7. Loty bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w celach rekreacyjnych lub sportowych oraz o masie startowej nie większej niż 25 kg używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe i wykonywanych wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) mogą się odbywać: - w strefie D jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych; - w strefie R obejmującej parki narodowe jedynie za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych; - w strefie P jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych. - conducted at the request of the person managing the activities within D area or with the person s consent, in agreement with the Polish Air Navigation Services Agency. 5.4 The prohibitions and restrictions of flights within R areas and over urban areas (see point 4.4) are not applicable to fligths: - GARDA and ALFA SCRAMBLE operational fligths; - conducted in order to provide help in case of human or animal life or health hazard, especially in the events of natural disasters, catastrophes, environmental threats or emergency circumstances; - conducted in conformity with approach and departure procedures for aerodromes and airfields located within the areas, specified in Art. 121, Section 3 of the Act of 3rd July Aviation Law; - rendering indispensable aerial services; especially patrolling pipelines, power lines, forest districts and for agricultural purposes; - related to monitoring the condition of aviation obstacles located within the obstacle limitation surfaces of aerodrome objects used by Polish state aircraft; - conducted with the consent of the President of the Civil Aviation Authority. The President grants permission for fligths to be conducted within R areas, in case of operations for economic or cultural purposes, providing public information or for other purposes served at the request of the major or the president of the city or with their consent after fulfilling the following conditions: 1) the person realizing aerial works will use helicopters which are able to land on abandoned place of take-off or continue the flight safely or will use an aeroplane of the same technical parameters in order to continue a flight to an aerodrome or a place of landing in case of damage of the power unit - in accordance with the operational limits of aircraft performance specified in Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Part I, Appendix C, p. 4 and 5; 2) the person realizing works is in possession of a valid certificate, if required, to run aviation business activity in the scope of services aiming at conducting a flight; 3) the person realizing works or the person acting with his authorization will submit an application for permission to perform a flight to the President of the Civil Aviation Authority, at least 14 days in advance of the planned flight. 6. Additional condition (apart from those mentioned in Item 5) for conducting flights by powered aircraft within P, R, D areas is the obligation to file a FPL and maintain two-way radio communication with the appropriate ATS unit (see also ENR 1.10 Item 2.3.2). 7. Flights by unmanned aerial vehicles with take-off mass not greater than 150 kg, used exclusively for leisure or sporting purposes, and with take-off mass not grater 25 kg used for purposes other than leisure or sporting and solely within visual line of sight (VLOS) can be conducted: - within D areas with the permission and under conditions specified by the operator of the area concerned; - within R areas covering national parks solely with the permission and under conditions specified by the administration of the national park concerned; - within P areas solely with the permission and under conditions specified by the operator of the area concerned. AIRAC AMDT 192

110 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

111 AIP POLSKA ENR ENR STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ - ADIZ AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE - ADIZ Nazwa Name ADIZ ROSJA ADIZ BIAŁORUŚ ADIZ UKRAINA Granica boczna Lateral limit Wzdłuż granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Along land state border of the Republic of Poland with Kaliningrad Oblast of the Russian Federation with a width of 15 km deep into the territory of the Republic of Poland Wzdłuż granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Białorusią o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ Along land state border of the Republic of Poland with Belarus with a width of 15 km deep into the territory of the Republic of Poland Wzdłuż granicy państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainą o szerokości 15 km w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ Along land state border of the Republic of Poland with Ukraine with a width of 15 km deep into the territory of the Republic of Poland Górna/dolna granica Upper/lower limit UNL GND Rodzaj ograniczeń Type of restriction Obowiązek złożenia planu lotu zawierającego informację o zamiarze wykonania lotu w strefie ADIZ i nawiązania bezpośrednio po starcie łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS. It is obligatory to file a flight plan including information on the intention to perform an operation within the ADIZ and to establish radio contact immediately after take-off with the appropriate ATS unit. 1. Obowiązek złożenia planu lotu na lot w strefie ADIZ i utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym terytorialnie organem ATS nie dotyczy pilotów: lotni, paralotni, motolotni oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych wymienionych w pkt Operatorzy: - bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w celach rekreacyjnych lub sportowych; - bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 25 kg używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonujących loty wyłącznie w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS); mają obowiązek poinformować o lokalizacji i czasie lotów odpowiedni organ ATS odpowiedzialny za przestrzeń, w której mają być wykonywane loty lub AMC Polska. The obligation to file a flight plan for a flight within the ADIZ and maintain twoway radio communication with the appropriate ATS unit does not apply to pilots of: hang gliders, paragliders, powered hang gliders and UAV operators mentioned in Item 2. Operators of: - unmanned aerial vehicles with take-off mass not greater than 150 kg used exclusively for leisure or sporting purposes; - unmanned aerial vehicles with take-off mass not greater than 25 kg used for purposes other than leisure or sporting, conducting flights solely within visual line of sight (VLOS); are obliged to notify the location and time of flights to the appropriate ATS unit responsible for the airspace within which the flights are to be conducted or AMC Poland. AIRAC AMDT 192

112 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

113 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Koźmin '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '46''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '02''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '07''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '09''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '33''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław '41''N '08''E Budynek/Building Y Czermno-Kolonia '02''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytno '13''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '15''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niwiska Górne '18''N '38''E Komin/Chimney Y Okrajszów '21''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skarżysko Kamienna '28''N '48''E Komin/Chimney Y Wilków '29''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '30''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '46''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '00''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław '22''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '25''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '27''N '28''E Komin/Chimney Y Działoszyn '44''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piaski '49''N '12''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '03''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chełm Lubelski '19''N '10''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Pszeniczna, Pągów '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '24''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '26''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biała Góra '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '29''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozów '43''N '08''E Maszt/Mast Y Taczalin '45''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '48''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '52''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '55''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chełm '56''N '43''E Komin/Chimney Y Głuszyna '56''N '07''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

114 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Lubań/Nowa Karczma '59''N '27''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '01''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '10''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '13''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław/Rędzin '26''N '37''E Pylon Y Taczalin '27''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '27''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '41''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '49''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '55''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '58''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '58''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '05''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '13''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '17''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '20''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłów '23''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '25''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '30''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '32''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '38''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '39''N '25''E Maszt/Mast Y Iłża '42''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

115 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Żarska Wieś '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pakosław '53''N '55''E Wieża/Tower Y Żarska Wieś '53''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '58''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '02''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrzychowice '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Legnica '05''N '49''E Komin/Chimney Y Jędrzychowice '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '07''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '10''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '13''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '15''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '16''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '21''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '28''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '33''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '22''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '38''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lublin '57''N '28''E Komin/Chimney Y Kamieńsk '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siemkowice '58''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '59''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '59''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olewin '04''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

116 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Siemkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '09''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '12''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '12''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '20''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '23''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Kamieńsk '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '29''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Gorzkowice/Żuchowice '45''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wieluń '53''N '11''E Komin/Chimney Y Legnica '07''N '26''E Komin/Chimney Y Lublin '24''N '07''E Komin/Chimney Y Lublin '38''N '42''E Wieża/Tower N Jadwisin '45''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jadwisin '48''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jadwisin '06''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '32''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '38''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stawek '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec _nr '58''N '26''E Komin/Chimney Y Rogowiec _nr '58''N '43''E Komin/Chimney Y Raczyn '02''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '02''N '35''E Budynek/Building N Czarnożyły '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '06''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '10''N '06''E Budynek/Building Y Rogowiec _nr '11''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '11''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower N Rogowiec _nr '11''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec '17''N '06''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Zielonka '17''N '29''E Komin/Chimney Y Raczyn '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeg Dolny '18''N '25''E Komin/Chimney Y Czarnożyły '27''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '55''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówki Kobylańskie '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Donaborów '59''N '52''E Maszt/Mast Y Dąbrówki Kobylańskie '03''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '09''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówki Kobylańskie '10''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Truszczanek '25''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '28''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęby Wolskie '01''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '07''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

117 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dęby Wolskie '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęby Wolskie '32''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '36''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzynów '42''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wincentów '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wincentów '12''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wincentów '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanka/Puchaczów '47''N '31''E Komin/Chimney Y Radom '19''N '27''E Komin/Chimney Y Przysucha/Kozłowiec '31''N '20''E Maszt/Mast Y Lubin '31''N '51''E Komin/Chimney Y Wola Krzysztoporska '54''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '54''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '51''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złoczew '12''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Adamów '19''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radom '30''N '50''E Maszt/Mast Y Bujnów '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Trybunalski _C '28''N '08''E Komin/Chimney Y Radom '34''N '02''E Komin/Chimney Y Potok '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Puławy '27''N '23''E Komin/Chimney Y Wola Sernicka '28''N '49''E Maszt/Mast Y Puławy '37''N '15''E Wieża/Tower Y Świebodów '02''N '28''E Wieża/Tower Y Michów '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '33''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '46''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '46''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podule '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowice '57''N '00''E Komin/Chimney Y Michów '05''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podcabaje '12''N '48''E Maszt/Mast Y Moszczenica '12''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszczenica '25''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszczenica '36''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszczenica '50''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszczenica '52''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowice/Rudna '53''N '38''E Komin/Chimney Y Moszczenica '53''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mokrzec '55''N '11''E Maszt/Mast Y Rękoraj '57''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rękoraj '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowiec '02''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '04''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '06''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubaniew 51 30'10''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Bobrowniki 51 30'11''N '49''E Słup energetyczny/pole Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

118 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Regów 51 30'13''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Gołąb 51 30'13''N '40''E Słup energetyczny/pole Y Michów '15''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '19''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '25''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '39''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '56''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '59''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '23''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '27''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '29''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '30''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '42''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwiatkówka '48''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwiatkówka '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kalisz/Mikstat '56''N '39''E Maszt/Mast Y Pruszków '11''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '47''N '20''E Komin/Chimney Y Tomaszów Mazowiecki '52''N '42''E Komin/Chimney Y Sieradz '58''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '02''N '26''E Komin/Chimney Y Sieradz '08''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '08''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włodawa '12''N '13''E Wieża/Tower N Sieradz '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '22''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '44''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Górki Duże 51 33'52''N '09''E Maszt/Mast Y Tworkowizna '58''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '11''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tworkowizna '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '52''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '56''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '10''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raczyce '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raczyce '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '38''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '42''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gliśnica '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gliśnica '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gliśnica '47''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '53''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '54''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '54''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

119 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gościeszowice '55''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '56''N '51''E Komin/Chimney Y Kartowice '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zduńska Wola '59''N '05''E Komin/Chimney Y Gościeszowice '08''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '12''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stok Polski '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '07''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęblin/Ryki '22''N '08''E Maszt/Mast Y Gościeszowice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zamość '40''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalków '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '47''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalków '48''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kobierzycko '01''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rawicz '03''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '07''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '10''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rawicz '14''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '15''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '17''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rawicz '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '36''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '47''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '49''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '56''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '00''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '03''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '05''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '09''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogów Górowski '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna-Borysławice '17''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna-Borysławice '24''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '26''N '44''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne 51 39'29''N '00''E Słup energetyczny/pole Y Kamienna-Borysławice '33''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogów Górowski '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wierzbówka '44''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '45''N '25''E Komin/Chimney Y Siecieborzyce '48''N '47''E Maszt/Mast Y Świerże Górne '49''N '55''E Komin/Chimney Y Jasionka '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

120 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Świerże Górne '53''N '51''E Komin/Chimney Y Tubądzin '54''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '56''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '56''N '37''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '46''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '37''E Komin/Chimney Y Antoniówka '00''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Wójcice '00''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wójcice '01''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybaków 51 40'02''N '54''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne '04''N '39''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '10''N '45''E Budynek/Building N Świerże Górne '11''N '44''E Budynek/Building N Świerże Górne '13''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Wójcice '16''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '19''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suliszewice '21''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pabianice '21''N '06''E Komin/Chimney Y Kamienna '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubanice '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '58''N '47''E Komin/Chimney Y Głogów '01''N '17''E Komin/Chimney Y Głogów '08''N '14''E Komin/Chimney Y Lubanice '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '13''N '12''E Komin/Chimney Y Głogów '18''N '06''E Komin/Chimney Y Szadek '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '31''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '42''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Julianów '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '05''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '14''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '16''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '21''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '26''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '29''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '32''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '40''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cisów '40''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '41''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '42''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '52''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '53''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raszków '00''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '04''N '34''E Maszt/Mast Y Poniec '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

121 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Krobia '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raszków '06''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Przyborowo '38''N '08''E Maszt/Mast Y Krobia '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '47''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '52''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '05''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '10''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koluszki '22''N '40''E Komin/Chimney N Łódź/Nowe Rokicie '30''N '56''E Komin/Chimney Y Stefanów '30''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Nowe Rokicie '31''N '53''E Komin/Chimney Y Łódź/Nowe Rokicie '32''N '55''E Komin/Chimney Y Stefanów '39''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Widzew '44''N '16''E Komin/Chimney Y Stefanów '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Widzew '45''N '29''E Komin/Chimney Y Stefanów '45''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wichów '50''N '48''E Maszt/Mast Y Konstantynów Łódzki 51 44'50''N '00''E Komin/Chimney N Krokocice '00''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Dłużek '32''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sokół '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stefanów '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dłużek '10''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stefanów '17''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE I 51 46'36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '37''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '41''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '43''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '44''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kazimierz '44''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Zygry '45''N '07''E Maszt/Mast Y Ścieki '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE II 51 46'49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '59''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '59''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '00''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE IV 51 47'04''N '08''E Elektrownie wiatrowe/wind-power Y stations Ścieki '07''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '15''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '16''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Karolew '22''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '23''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

122 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Głuchów '31''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '44''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Bałuty '52''N '15''E Komin/Chimney Y Łódź '54''N '15''E Komin/Chimney Y Głuchów '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '04''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '04''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '04''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '14''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '15''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '27''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '45''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '10''N '00''E Maszt/Mast Y Dąbcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbcze '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Staniew '57''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zadzim '17''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biały Dwór '22''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '25''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biały Dwór '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '28''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zgierz '28''N '40''E Komin/Chimney Y Koźmin Wielkopolski '33''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '35''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bodzewo '15''N '45''E Maszt/Mast Y Gzów '25''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '26''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '32''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Leszno/Zatorze 51 51'42''N '49''E Komin/Chimney Y Gzów '48''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skęczniew '48''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelce Wielkie _PIA '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelce Wielkie _PIA '59''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '16''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '31''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kuszyn '50''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilcza '41''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kosmów '46''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczawin '48''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilcza '52''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '40''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piekarzew '43''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

123 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korzkwy '55''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiatów '00''N '36''E Maszt/Mast Y Łowęcice '01''N '49''E Maszt/Mast Y Budzynek '32''N '01''E Maszt/Mast Y Skierniewice '17''N '16''E Komin/Chimney Y Ozorków '23''N '56''E Komin/Chimney Y Skierniewice '47''N '27''E Komin/Chimney Y Mszczonów '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mszczonów '20''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '04''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turek '44''N '46''E Komin/Chimney Y Mięsośnia '57''N '45''E Maszt/Mast Y Bartniki '58''N '58''E Maszt/Mast Y Gizałki '30''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Świniecka '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gizałki '44''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wieszczyczyn '23''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '27''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '33''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cigacice '34''N '55''E Komin/Chimney Y Cigacice '34''N '00''E Komin/Chimney Y Wieszczyczyn '37''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrzyce '50''N '06''E Maszt/Mast Y Gizałki '06''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '32''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '46''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '52''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Raszyn '22''N '02''E Maszt/Mast Y Gizałki '28''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczew '38''N '08''E Komin/Chimney Y Łowicz '00''N '37''E Wieża/Tower Y Poznań/Śrem '02''N '03''E Maszt/Mast Y Rakoniewice '42''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '10''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skokum '02''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paprotnia '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszna '31''N '34''E Komin/Chimney Y Środa Wielkopolska '42''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czempiń '55''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zleszyn '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

124 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Czempiń '02''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siedlce/Łosice '09''N '58''E Maszt/Mast Y Warszawa/Siekierki '14''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '18''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '28''N '22''E Komin/Chimney Y Krzyżanów '33''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '47''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '50''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Siekierki '54''N '56''E Słup energetyczny/pole Y Żakowice '59''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '00''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '02''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '06''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '08''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '12''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '17''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Międzylesie '32''N '15''E Komin/Chimney Y Kutno '34''N '16''E Komin/Chimney Y Chojny '38''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '52''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '58''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowice '11''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kutno '22''N '30''E Komin/Chimney Y Warszawa '29''N '29''E Budynek z masztem/building with mast Y Chojny '30''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '34''N '14''E Budynek z masztem/building with mast Y Kołaczkowo '35''N '00''E Maszt/Mast Y Warszawa 52 13'37''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Chojny '38''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '40''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '46''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '49''N '13''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '53''N '08''E Budynek/Building Y Warszawa '54''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '55''N '22''E Iglica/Spire Y Warszawa '56''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '56''N '03''E Budynek/Building N Warszawa '56''N '53''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'56''N '09''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'58''N '59''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 14'00''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '05''N '57''E Budynek/Building N Warszawa '08''N '57''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '08''N '06''E Budynek/Building Y Warszawa '08''N '53''E Budynek/Building Y Mosina '20''N '10''E Komin/Chimney Y Warszawa '22''N '45''E Iglica/Spire Y Gądków Wielki '31''N '53''E Maszt/Mast Y Rządza '38''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '39''N '08''E Budynek z masztem/building with mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

125 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kowalewo-Opactwo '11''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świebodzin '12''N '38''E Komin/Chimney Y Warszawa '16''N '03''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '17''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Kowalewo-Opactwo '22''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kocewia Duża '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Teresin '30''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '35''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '44''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '45''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodawa '56''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Kawęczyn '05''N '44''E Komin/Chimney Y Dębina '09''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Perna '32''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '36''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '42''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogowa '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '57''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '01''N '10''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '03''N '13''E Komin/Chimney Y Miksztal '04''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '05''N '05''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '05''N '09''E Komin/Chimney Y Rudzienko '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '23''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Żerań '41''N '36''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '42''N '40''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '44''N '43''E Komin/Chimney Y Dąbrowice '44''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '49''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Glińsk '49''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '50''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '54''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '56''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmolin '00''N '56''E Wieża/Tower Y Glińsk '02''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Pątnów '04''N '10''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '14''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '12''E Budynek z masztem/building with mast Y Konin/Pątnów '07''N '01''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '07''N '06''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '00''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '07''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '09''N '13''E Komin/Chimney Y Glińsk '15''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '29''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '34''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '42''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

126 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dąbrowice '58''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '01''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '05''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '08''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '12''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '16''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '20''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Licheń '24''N '24''E Wieża/Tower Y Licheń '25''N '30''E Iglica/Spire Y Tarchomin '27''N '12''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki '28''N '21''E Słup energetyczny/pole Y Dąbrowice '28''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tarchomin 52 19'33''N '08''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki 52 19'34''N '17''E Słup energetyczny/pole Y Dąbrowice '38''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słomków '46''N '58''E Maszt/Mast Y Dąbrowice '54''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieświastów '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieświastów '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieświastów '43''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brdów '43''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '45''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lwówek '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '33''E Wieża/Tower Y Lwówek '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '35''E Maszt/Mast Y Jóźwin '51''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kobyłka '03''N '22''E Maszt/Mast Y Jóźwin '05''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lwówek '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '11''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '17''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '19''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '19''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '20''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wołomin '26''N '57''E Komin/Chimney Y Jóźwin '28''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '33''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '56''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Prześlice '04''N '57''E Maszt/Mast Y Korytnica '08''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '13''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szemborowo '15''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

127 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Rzepin '23''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '23''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiechnia Wielka '33''N '12''E Maszt/Mast Y Rzepin '36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '39''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '42''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '43''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '58''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '59''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '03''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '03''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '07''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '12''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bachorza '12''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '13''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '15''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '24''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roztoka '31''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '31''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '31''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '32''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '44''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '45''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '46''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turkowo 52 23'46''N '37''E Maszt/Mast Y Korytnica '47''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '51''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Żółwieniec '56''N '41''E Maszt/Mast Y Korytnica '56''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '58''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '58''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań '04''N '34''E Budynek z masztem/building with mast Y Poznań '04''N '33''E Budynek z masztem/building with mast Y Korytnica '05''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '05''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozów '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '09''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań '17''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Rzepin '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '21''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '25''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytnica '33''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kaliska '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golska Huta '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '56''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

128 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Golice '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Garbary '57''N '40''E Komin/Chimney Y Golice '04''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieborzyn '06''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '13''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '15''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '18''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '31''N '05''E Komin/Chimney Y Mazowiecki Golice '32''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '43''N '13''E Maszt/Mast Y Golice '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kaliska '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kazimierowo '56''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kazimierowo '04''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '07''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golimowo '11''N '00''E Maszt/Mast Y Poznań/Karolin '11''N '19''E Komin/Chimney Y Golice '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maślaki '50''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maślaki '57''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Drachowo '09''N '23''E Maszt/Mast Y Nieciecz Włościańska '28''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Małachowo Złych '32''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miejsc Poznań/Piątkowo '33''N '20''E Wieża/Tower Y Małachowo Złych '46''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miejsc Trześniów '19''N '09''E Maszt/Mast Y Bryki '20''N '05''E Maszt/Mast Y Orle '47''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Orle '50''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Bycz '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głażewo '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '40''N '33''E Komin/Chimney N Głażewo '57''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Redecz Wielki Wieś '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '43''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrowite '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Makarki '56''N '11''E Maszt/Mast Y Nasielsk '57''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bolechowo '57''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '14''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '17''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

129 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Piotrków Kujawski '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniezno '20''N '50''E Komin/Chimney Y Piotrków Kujawski '23''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzemeszno '50''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '07''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pasieka '51''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewolno '54''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '55''N '01''E Pochodnia/Flare Y Płock '56''N '49''E Pochodnia/Flare Y Rzadka Wola 52 34'57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '00''N '09''E Pochodnia/Flare Y Płock '00''N '14''E Pochodnia/Flare Y Płock '01''N '18''E Komin/Chimney Y Płock '03''N '21''E Komin/Chimney Y Płock '04''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '06''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '09''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '15''N '35''E Pochodnia/Flare Y Płock '18''N '03''E Pochodnia/Flare Y Płock '19''N '42''E Pochodnia/Flare Y Płock '23''N '07''E Pochodnia/Flare Y Radziejów '26''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzanowo '32''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzanowo '36''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kostrzyń nad Odrą '37''N '36''E Komin/Chimney N Wydartowo '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '55''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jastrzębowo '07''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzanowo '17''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '17''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzanowo '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '25''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszków '33''N '35''E Komin/Chimney Y Radziejów '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciółkowo '01''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modliszewko '09''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '14''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '18''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwilno '54''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '57''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '01''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '05''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '08''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michowo '18''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

130 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Polanowice '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bronisław '25''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '27''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '47''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '49''N '31''E Maszt/Mast Y Biskupice '49''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '50''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '51''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '52''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '56''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '03''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Padniewo '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '07''N '56''E Komin/Chimney Y Radziejów '07''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '12''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '18''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '27''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wycinki '35''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '38''N '55''E Komin/Chimney Y Dobrzyń _ '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '42''N '47''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '48''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '48''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '01''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '02''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '10''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kruszwica '46''N '08''E Komin/Chimney Y Nasiegniewo '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Antonin '53''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '56''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wymysłowice '14''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '31''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '40''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

131 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Orla '41''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bożejewice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '55''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '57''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestronno '02''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Markowice '21''N '21''E Maszt/Mast Y Orla '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '25''N '30''E Komin/Chimney Y Orla '29''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '35''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '45''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '51''N '35''E Komin/Chimney Y Orla '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '06''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '18''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '22''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '34''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '44''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '48''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '59''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '14''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '17''N '34''E Wieża/Tower Y Kalinowiec '17''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski 52 44'20''N '49''E Budynek z masztem/building with mast Y Boleszkowice '27''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '37''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '40''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo Małe '41''N '13''E Maszt/Mast Y Gorzów Wielkopolski '42''N '09''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '48''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '53''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inowrocław '58''N '28''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '00''N '18''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '20''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '20''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '33''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '36''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

132 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Witkowo '38''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '41''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miechowice '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Bógpomóż 52 45'50''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Inowrocław '02''N '26''E Komin/Chimney Y Probostwo Dolne 52 46'10''N '48''E Słup energetyczny/pole Y Troszyn '22''N '42''E Maszt/Mast Y Gościejewo '46''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '53''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościejewo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowo '07''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raciąż '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krajewice Małe '28''N '24''E Maszt/Mast Y Krosin '00''N '46''E Maszt/Mast Y Warzyn '10''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '34''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piastowo '38''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piastowo '52''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '07''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '15''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '18''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '20''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '21''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grodkowo-Zawisze '23''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wielowieś '23''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '23''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '29''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '30''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '31''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '32''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dmochy Rodzonki '34''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '37''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewino '40''N '43''E Maszt/Mast Y Sierzchowo '45''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '52''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turzno '59''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kownaty Żędowe '04''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pęckowo '08''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Sarbinowo '11''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pęckowo '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Bielawy '15''N '20''E Komin/Chimney Y Sławno '18''N '59''E Maszt/Mast Y Skrzetusz '22''N '16''E Maszt/Mast Y Podzamcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

133 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Glinojeck '25''N '54''E Komin/Chimney Y Białożewin '33''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gumowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Gierałty '49''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '51''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestuszewo '54''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borkowo '56''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '23''N '14''E Komin/Chimney Y Grędzice '37''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '19''N '49''E Wieża/Tower Y Średnica Jakubowięta '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babiec Piaseczny '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock/Rachocin '27''N '59''E Maszt/Mast Y Maków Mazowiecki '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '19''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '30''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeźno '33''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Goworowo '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targonie '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '11''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '12''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '20''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '27''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '34''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '40''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '47''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '50''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '54''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '02''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '05''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '05''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

134 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '16''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '16''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '17''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '18''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '21''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '26''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '27''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '28''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '31''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '35''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '45''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '57''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '04''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '10''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '14''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '15''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '18''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '21''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '22''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '28''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Grabowo '29''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '29''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '31''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '33''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '35''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '36''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '41''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '45''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '45''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '47''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Konary '49''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '51''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '52''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

135 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '54''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '57''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '58''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '02''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '02''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '14''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '20''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '28''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '34''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '35''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '37''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '44''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '45''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '46''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '57''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '05''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '08''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Malice '09''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parkowo '43''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz/Chojna '47''N '25''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '13''N '44''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '21''N '33''E Maszt/Mast Y Dąbek '27''N '51''E Maszt/Mast Y Pszczółki Górne '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '46''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '52''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '00''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '04''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '09''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '16''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '24''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Elana '25''N '01''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

136 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Biała '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biała '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olszewo '47''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '50''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Grębocin '52''N '35''E Komin/Chimney Y Poniatowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '03''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '08''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '15''N '37''E Maszt/Mast Y Granowo '16''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ujście '17''N '24''E Komin/Chimney Y Szydłowo '18''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '22''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '30''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '30''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '36''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '43''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '44''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '48''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '50''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '51''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '58''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '59''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '01''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '07''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '13''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '17''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '24''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '24''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cetki '28''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '28''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cierpigórz '37''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '37''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '38''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ławy '43''N '42''E Wieża/Tower Y Trzebórz '44''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '50''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '54''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '58''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '00''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

137 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Starorypin Prywatny '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebórz '03''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '03''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '08''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '11''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '16''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '17''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '21''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '31''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '32''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '32''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Rządowy '33''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '44''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paterek '51''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '55''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rozwarzyn '03''N '16''E Maszt/Mast Y Szydłówek '03''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paterek '04''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '05''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '06''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '07''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _A 53 06'10''N '17''E Komin/Chimney Y Zielona '10''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _B 53 06'14''N '41''E Komin/Chimney Y Ostrołęka '14''N '38''E Komin/Chimney Y Kozielice '14''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '15''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '20''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paterek '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '22''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '26''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '29''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '29''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '33''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

138 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Sumin '34''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rypałki Prywatne '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '36''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '39''N '24''E Komin/Chimney Y Żuromin '40''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '41''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '48''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podzamek Golubski '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '57''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '00''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '03''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '26''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '35''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo '53''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bydgoszcz/Jachcice '09''N '01''E Komin/Chimney Y Podzamek Golubski '14''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '20''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '31''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brąchnówko '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '37''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '39''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '44''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '53''N '11''E Komin/Chimney Y Białystok '55''N '06''E Komin/Chimney Y Nowe Chrapowo '55''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łomża '11''N '00''E Komin/Chimney Y Piła/Rusinowo '14''N '42''E Maszt/Mast Y Karnowo '16''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnowo '29''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linie '32''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnowo '37''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linie '40''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niechłonin '45''N '08''E Maszt/Mast Y Linie '50''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linie '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różewo '19''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Falmierowo '59''N '15''E Maszt/Mast Y Głuchowo '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '16''N '49''E Komin/Chimney Y Głuchowo '21''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '24''N '00''E Komin/Chimney Y Nowe Czarnowo '25''N '04''E Komin/Chimney Y Grzybno '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wylazłowo '33''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Kisiny '39''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

139 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Chełmża '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pluty '05''N '58''E Maszt/Mast Y Chełmża '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '11''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chwiram '12''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '13''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '18''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '19''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '20''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '29''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '36''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '47''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok/Krynice '53''N '35''E Maszt/Mast Y Białystok/Krynice '53''N '36''E Maszt/Mast Y Parsów '00''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '00''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '01''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '13''N '44''E Maszt/Mast Y Pierławki '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niedźwiedź '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '01''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '07''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witankowo '09''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartki '12''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '22''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '38''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '53''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzeciewiec '00''N '26''E Maszt/Mast Y Bobrowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brodnica '22''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '23''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brodnica '27''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '33''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '59''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '02''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '03''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

140 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Skurpie '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartoszewice '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '08''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '15''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '17''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '25''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '27''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stolno '48''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Zaskocz '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '11''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stolno '12''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Hanki '13''N '03''E Maszt/Mast Y Zaskocz '14''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamlarki '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stolno '26''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo, Trzebiatów '31''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '40''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stolno '45''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo, Trzebiatów '52''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '58''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stolno '58''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo, Trzebiatów '01''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '06''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '13''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '16''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '18''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '19''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łopatki '27''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '31''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '32''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '37''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '51''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś Królewska '59''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Kołowo '02''N '29''E Maszt/Mast Y Gawłowice '13''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '23''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '24''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

141 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Więcbork '24''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Święta '30''N '35''E Maszt/Mast Y Więcbork '32''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '33''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witunia '42''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '42''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '48''N '54''E Komin/Chimney Y Witunia '48''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '50''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '54''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bągart '02''N '30''E Maszt/Mast Y Gawłowice '06''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '16''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '17''N '12''E Komin/Chimney N Rostki '18''N '11''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '36''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Robakowo '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzemięcin '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzuchowo '46''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzemięcin '50''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '51''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogalin '07''N '28''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '09''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '11''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '24''N '31''E Komin/Chimney Y Gawłowice '27''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarnowo '36''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '56''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jabłonowo Pomorskie '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '13''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '26''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Pomorzany '28''N '29''E Komin/Chimney Y Trzebiełuch '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czeczewo '33''N '06''E Maszt/Mast Y Świecie 53 23'37''N '28''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'38''N '34''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

142 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Świecie 53 23'39''N '34''E Komin/Chimney Y Radzyń Chełmiński '39''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Waśki '17''N '45''E Maszt/Mast Y Gąsiorowo '19''N '18''E Maszt/Mast Y Linowo '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '31''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '32''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '40''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '42''N '16''E Komin/Chimney Y Linowo '45''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Górzna '50''N '27''E Maszt/Mast Y Linowo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Dąbrowa '01''N '41''E Maszt/Mast N Linowo '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '03''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '04''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '10''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '10''N '45''E Maszt/Mast Y Mąkowarsko '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '13''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '18''N '31''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '19''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '21''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '22''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '29''N '20''E Iglica/Spire Y Linowo '37''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '58''N '20''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczecin '05''N '30''E Dźwig/Crane Y Wielkie Lniska '55''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Warszewo '31''N '39''E Maszt/Mast Y Taszewo '44''N '45''E Maszt/Mast Y Szczepanki '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '27''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanki '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łasin '49''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupnica '09''N '13''E Maszt/Mast Y Scholastykowo '22''N '19''E Maszt/Mast Y Skolwin 53 31'28''N '43''E Słup energetyczny/pole Y Losy '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inoujście 53 31'38''N '15''E Słup energetyczny/pole Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

143 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Lubawa '38''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubawa '49''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubawa '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydrzno '02''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '14''N '44''E Komin/Chimney Y Gajewko '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '28''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '32''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '37''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '38''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trupel '03''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '19''N '13''E Wieża/Tower Y Police '19''N '24''E Komin/Chimney Y Police '19''N '41''E Komin/Chimney Y Police '22''N '39''E Komin/Chimney Y Łomczewo '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '28''N '35''E Komin/Chimney Y Police '30''N '58''E Komin/Chimney Y Police '33''N '30''E Komin/Chimney Y Trupel '35''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trupel '35''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trupel '38''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łomczewo '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława '51''N '13''E Komin/Chimney Y Pawłowo '24''N '34''E Maszt/Mast Y Łodygowo '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '35''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '37''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '42''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '47''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Węgorzewo '12''N '18''E Maszt/Mast Y Jędrychowo '33''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kiełpin '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kiełpin '46''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława/Kisielice '50''N '07''E Maszt/Mast Y Rożnowo Łobeskie '52''N '52''E Maszt/Mast Y Kiełpin '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '00''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '12''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

144 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Łodygowo '14''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '29''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '39''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '45''N '15''E Maszt/Mast Y Lichnowy '50''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '01''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '04''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '08''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '15''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '15''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '23''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '27''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '45''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Folwark '46''N '55''E Maszt/Mast Y Kisielice '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '51''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '58''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '01''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '06''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '09''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '17''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '22''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '30''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmołowszczyzna '09''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łobżany '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łobżany '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '22''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '33''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '34''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '35''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '37''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '46''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '47''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '48''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

145 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Łazarze '54''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '00''N '19''E Komin/Chimney Y Turczyn '00''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '02''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '03''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '05''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '06''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '07''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '07''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '14''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '14''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '33''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '33''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '36''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '41''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '42''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '53''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '53''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '54''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '01''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '02''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '04''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '10''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '12''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '19''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '22''N '38''E Komin/Chimney N Resko '24''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '27''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kosinowo '36''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '19''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '39''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Słoneczny '48''N '39''E Komin/Chimney Y Stok Resko '49''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '59''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '08''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ługowina '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Pieczewo '12''N '05''E Maszt/Mast Y Resko '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Chwalim '49''N '15''E Maszt/Mast Y Stary Chwalim '58''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

146 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stary Chwalim '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Track '58''N '01''E Wieża/Tower Y Zagórze '41''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '44''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '47''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '50''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '56''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '11''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '34''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ełk '00''N '29''E Komin/Chimney Y Wiejkowo '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '46''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '59''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '01''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '03''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilczewo '06''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '10''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '11''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '14''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '15''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '16''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '17''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '22''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '28''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '43''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krosino '28''N '48''E Maszt/Mast Y Postolin '52''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '55''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '58''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mrągowo '00''N '52''E Wieża/Tower Y Postolin '12''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '20''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '22''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '27''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '30''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

147 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Postolin '33''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '34''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czechy '52''N '31''E Maszt/Mast Y Postolin '57''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '59''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '06''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białogard/Sławoborze '06''N '59''E Maszt/Mast Y Postolin '06''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '07''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '09''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '11''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '12''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '14''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Postolin '21''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '31''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '43''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '45''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '50''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '03''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '06''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świdry '10''N '53''E Słup energetyczny/pole N Pelplin '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '28''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świnoujście '02''N '33''E Wieża/Tower Y Pelplin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '19''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '32''N '06''E Komin/Chimney N Jarszewo '39''N '11''E Maszt/Mast Y Brzydowo '50''N '46''E Maszt/Mast Y Giżycko/Miłki '17''N '44''E Maszt/Mast Y Gruszewo '31''N '47''E Maszt/Mast Y Krupin '12''N '31''E Maszt/Mast Y Sarna '12''N '53''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

148 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Koniecwałd '50''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Retowo '54''N '35''E Maszt/Mast Y Koniecwałd '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '22''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '23''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '24''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '29''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '30''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '54''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '01''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '02''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '04''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '06''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '11''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '13''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jasna '22''N '51''E Maszt/Mast Y Wartkowo '22''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowo '26''N '03''E Maszt/Mast Y Wartkowo '30''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '42''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin/Gołogóra '14''N '17''E Maszt/Mast Y Koszalin/Gołogóra '14''N '18''E Maszt/Mast Y Wartkowo '25''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '29''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '38''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '41''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '43''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '49''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '50''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '01''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '05''N '48''E Komin/Chimney Y Kłodkowo '13''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '40''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '42''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

149 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Krukowo _ '47''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Majki '49''N '43''E Maszt/Mast Y Myślino '50''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '52''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '57''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '59''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '04''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '10''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '10''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '13''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '16''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '24''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '27''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '28''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '34''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '35''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '36''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '38''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '39''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '40''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '46''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '49''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '52''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '56''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '19''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

150 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karścino _ '26''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '27''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '34''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '34''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '35''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '45''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '53''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '00''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '03''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '05''N '52''E Maszt/Mast Y Karścino _ '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '14''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '21''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tczew '56''N '38''E Komin/Chimney Y Bardy, Pustary '38''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '50''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Robity '53''N '12''E Maszt/Mast Y Korsze '56''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '00''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '06''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '13''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

151 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bardy, Pustary '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '15''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki '16''N '02''E Komin/Chimney Y Słupie '16''N '51''E Słup energetyczny/pole Y Bardy, Pustary '18''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '20''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '22''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '23''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Syrkowice '25''N '42''E Maszt/Mast Y Korsze '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '27''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '34''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dębina '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '36''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '38''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '41''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '46''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '48''N '06''E Słup energetyczny/pole Y Nowy Staw '49''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '52''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '00''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '02''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '07''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzyn '08''N '31''E Maszt/Mast Y Karcino, Sarbia '10''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '11''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '11''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '12''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '12''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '19''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '23''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '29''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

152 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karcino, Sarbia '30''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '31''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '32''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '37''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '46''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '49''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '52''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Knipy '03''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '26''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '28''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '36''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '39''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '41''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '46''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '51''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '55''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '55''N '13''E Wieża/Tower Y Nowy Staw '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mieruniszki '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '07''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '08''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

153 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korsze '09''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '14''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '15''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '17''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '25''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '27''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '28''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '31''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '40''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '41''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '41''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '00''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '10''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '12''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '12''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '13''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '14''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '23''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '26''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '27''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '29''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '29''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '29''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '30''N '27''E Komin/Chimney Y Tymień '31''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

154 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Morgi '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '35''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '42''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '43''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '43''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wierzchominko '43''N '34''E Maszt/Mast Y Kukinia '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg '48''N '09''E Komin/Chimney Y Piecki '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Janowo '52''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '53''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnakowizna '53''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '54''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinka '03''N '38''E Maszt/Mast Y Kukinia '04''N '48''E Maszt/Mast Y Kukinia '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '06''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '21''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Okrągłe '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '24''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '26''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '36''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '45''N '26''E Komin/Chimney Y Tymień '45''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki/Krzemieniucha '46''N '22''E Maszt/Mast Y Tymień '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '51''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '51''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '52''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '04''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '06''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '06''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '09''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '11''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

155 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Łanowicze Duże '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg/Jagodnik '25''N '37''E Wieża/Tower Y Łanowicze Duże '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sankury '32''N '52''E Słup energetyczny/pole Y Gołdap _W '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '20''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '22''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Nowotna '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karniszewice 54 14'43''N '54''E Komin/Chimney Y Cedry Wielkie '51''N '57''E Maszt/Mast Y Nowotna '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '05''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '23''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '29''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '39''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '41''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '50''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '53''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '34''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '48''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '54''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '56''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '08''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '17''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '21''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '22''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '25''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

156 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bystra '30''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '39''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '41''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '41''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '42''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '45''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '49''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '50''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '51''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '54''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '56''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '02''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '09''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '09''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '13''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '18''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '19''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '22''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '22''N '30''E Maszt/Mast Y Białczyn '22''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białczyn '23''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '24''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białczyn '25''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '25''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '29''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '29''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '40''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '51''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '51''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

157 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gorzyca '52''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '00''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '02''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '05''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '15''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '16''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '20''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '21''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '37''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '44''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '47''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '50''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '52''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '00''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '24''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '29''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '31''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '34''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '43''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Rafineria '43''N '14''E Komin/Chimney Y Gdańsk/Rafineria '46''N '49''E Komin/Chimney Y Tychowo '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '48''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '53''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '24''E Maszt/Mast Y Tychowo '06''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '07''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '10''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '13''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '20''N '41''E Pylon Y Jeżyce '21''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '24''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '30''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '33''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '33''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '34''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '35''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '37''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '38''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

158 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Tychowo '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '45''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '47''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '49''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '58''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '05''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Luleminko '14''N '23''E Maszt/Mast Y Lulemino '14''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '22''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '23''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '32''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '36''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '40''N '33''E Komin/Chimney Y Gdańsk '41''N '30''E Komin/Chimney Y Tychowo '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '42''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '43''N '25''E Komin/Chimney Y Porzecze '44''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '44''N '26''E Komin/Chimney Y Tychowo '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '49''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '55''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Porzecze '06''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '06''N '52''E Dźwig/Crane Y Gdańsk '10''N '47''E Dźwig/Crane Y Zajączkowo '14''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '14''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '15''N '42''E Dźwig/Crane Y Zajączkowo '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Gdańsk '19''N '36''E Dźwig/Crane Y Gdańsk '23''N '31''E Dźwig/Crane Y Stary Jarosław, Sińczyca '24''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

159 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Zajączkowo '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '28''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '35''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '37''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '39''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '48''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '53''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '10''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Gdańsk '12''N '14''E Budynek z masztem/building with mast Y Stary Jarosław, '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '20''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '23''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '35''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '49''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '50''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '51''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '52''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '55''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '03''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '05''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '16''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '18''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '19''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '25''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

160 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nosalin '34''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '35''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '41''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '48''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '49''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '57''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '00''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '05''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '23''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '39''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warblewo '58''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '01''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Chwaszczyno '10''N '10''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '11''N '07''E Komin/Chimney Y Kopań, Cisowo '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '32''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '32''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '37''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '38''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '40''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '52''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '53''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '59''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '16''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '18''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '19''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '27''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pobłocie '27''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '28''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

161 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Marszewo '29''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '48''N '52''E Komin/Chimney Y Bierkowo '07''N '30''E Maszt/Mast Y Bierkowo '09''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '10''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice '13''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '24''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '34''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '38''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '42''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '43''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '46''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '50''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '51''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '52''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '58''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '06''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '12''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łącko '14''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '40''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

162 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Marszewo '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '06''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '12''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '14''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '15''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia A 54 31'18''N '55''E Budynek z masztem/building with mast Y Duninówko '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '27''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '50''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '02''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '08''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia '12''N '51''E Komin/Chimney Y Gdynia '14''N '55''E Komin/Chimney Y Wilkowo Nowowiejskie '27''N '26''E Maszt/Mast Y Obliwice '02''N '35''E Maszt/Mast Y Łebień '10''N '29''E Maszt/Mast Y Wicko '05''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '14''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '14''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '16''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '20''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '29''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '30''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '45''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '47''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '48''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '55''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '58''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '06''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '12''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '17''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '28''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

163 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wicko '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '31''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '34''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '36''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '46''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '47''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '49''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '51''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '58''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '04''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '16''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '26''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '36''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '40''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '47''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '48''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zwarcienko '50''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '50''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '52''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '05''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '20''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nadole '15''N '32''E Maszt/Mast Y Gnieżdżewo '23''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz '26''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz '38''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '38''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '47''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 192

164 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gnieżdżewo '49''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '57''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '59''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiatowo '44''N '28''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT Uwaga/Note ** - patrz GEN 2.1 ** - see GEN 2.1 Dane elektroniczne o przeszkodach lotniczych dla Strefy 1 są dostępne. Szczegóły dotyczące udostępnienia tych danych podano na stronie The Area 1 electronic obstacle data is available. Details on the data dissemination are specified at AIRAC AMDT 192

165

166 AIP POLSKA AD AD 1.4 GRUPOWANIE LOTNISK / LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW GROUPING OF AERODROMES AND HELIPORTS Zgodnie z Art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz 933, z późn. zm.) oraz 2. pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U. z 2013 r. poz. 810) lotniska według kryteriów ogólnych dzielą się na: 1. użytku publicznego: available for public use: a) certyfikowane: certified: - dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z , str. 1). Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów: - krajowe, - UE, - międzynarodowe. b) o ograniczonej certyfikacji dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. In accordance with Article 54, Paragraphs 3 and 7 of the Act of 3rd July 2002 Aviation Law (Journal of Laws of 2012 Item 933 with later amendments), and the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 5th July 2013 on the aerodrome classification and register (Journal of Laws of 2013 Item 810), the aerodromes shall be divided according to general criteria into the following categories: - for which a certificate has been issued in accordance with the requirements specified in regulations made on the basis of Article 59a, Paragraph 5, of the Act of 3rd July 2002 Aviation Law; - for which a certificate has been issued in accordance with the requirements specified in Commission Regulation (EU) No 139/2014 of 12 February 2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (OJ L 44, , p. 1). Allowed types of flights: - domestic, - EU, - international. Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów: - krajowe, - domestic, - UE, - EU, - międzynarodowe. - international. c) niepodlegające certyfikacji lotniska użytku wyłącznego, które mogą zostać otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzających tymi lotniskami i podanych do publicznej wiadomości. Po dokonaniu wpisu do rejestru lotnisko takie staje się lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji, o ile nie podlega wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE. Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów: Allowed types of flights: - krajowe. - domestic. 2. użytku wyłącznego lotniska wykorzystywane przez zarządzających tymi lotniskami, użytkowników danego lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego danym lotniskiem przez innych użytkowników lotniska. Dopuszczalny rodzaj wykonywanych lotów: - krajowe, - UE, - międzynarodowe. with limited certification for which a certificate has been issued in accordance with the requirements specified in regulations made on the basis of Article 59a, Paragraph 6 of the Act of 3rd July 2002 Aviation Law. Allowed types of flights: not subject to certification aerodromes for exclusive use which may be opened for all aircraft on dates and at times specified by the operator of a particular aerodrome and made available to the public. After an aerodrome has been entered in the register, it becomes a public use aerodrome not subject to certification as far as it is not subject to the requirements of Regulation (EC) No 216/2008. available for exclusive use aerodromes used by their operators, users mentioned in the registration documents of a particular aerodrome and with the permission of the aerodrome administration by other users. Allowed types of flights: - domestic, - EU, - international. AIRAC AMDT 192

167 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

168 AIP POLSKA AD AD 1.5 STATUS CERTYFIKACJI LOTNISKA AERODROME CERTIFICATION STATUS NR No. NAZWA LOTNISKA AERODROME NAME WSKAŹNIK LOKALIZACJI ICAO ICAO LOCATOR INDICATOR DATA WAŻNOŚCI DATE OF VALIDITY NR CERTYFIKATU CERTIFICATE No. KOD REFERENCYJNY LOTNISKA AERODROME REFERENCE CODE Bydgoszcz - Szwederowo EPBY czas nieokreślony / unlimited PL/EPBY/001 4D 2 Gdańsk im. Lecha Wałęsy EPGD czas nieokreślony / unlimited PL/EPGD/001 4D 3 Kraków - Balice EPKK czas nieokreślony / unlimited PL/EPKK/001 4D 4 Katowice - Pyrzowice EPKT czas nieokreślony / unlimited PL/EPKT/001 4E 5 Lublin EPLB czas nieokreślony / unlimited PL/EPLB/001 4D 6 Łódź - Lublinek EPLL PL-006/EPLL/2015 4D 7 Warszawa/Modlin EPMO PL-003/EPMO/2014 4C 8 Poznań - Ławica EPPO czas nieokreślony / unlimited PL/EPPO/001 4D 9 Radom - Sadków EPRA PL-001/EPRA/2016 3C 10 Rzeszów - Jasionka EPRZ czas nieokreślony / unlimited PL/EPRZ/001 4D 11 Szczecin - Goleniów EPSC PL-006/EPSC/2015 4D 12 Olsztyn - Mazury EPSY PL 002/EPSY/2017 4C 13 Chopina w Warszawie EPWA czas nieokreślony / unlimited PL/EPWA/001 4E 14 Wrocław - Strachowice EPWR PL-004/EPWR/2014 4D 15 Zielona Góra - Babimost EPZG czas nieokreślony / unlimited PL/EPZG/001 4C AIRAC AMDT 192

169 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

170 AD AIP POLSKA CS ADR-DSN.Q850 (b) EPPO LOTNISKO POZNAŃ - ŁAWICA RÓŻNICE: ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) Pojazdy Służby Ochrony Lotniska są wyposażone w żółte, błyskowe światła przeszkodowe zgodnie z zapisami art. 66 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., światła koloru niebieskiego są zarezerwowane dla pojazdów uprzywilejowanych. Zastosowanie świateł koloru niebieskiego w pojazdach Służby Ochrony Lotniska stanowiłoby naruszenie obowiązującego prawa, ponieważ nie są to pojazdy uprzywilejowane. ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA) EPPO POZNAŃ - ŁAWICA AERODROME DIFFERENCES: SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS Aerodrome Security Services vehicles are equipped with yellow flashing obstacle lights in accordance with the provisions specified in article 66 (4) item 3 of the Law on road traffic of 20 June 1997, blue lights are reserved for emergency vehicles. The use of blue lights in the Aerodrome Security Services vehicles would infringe the existing law since these are not emergency vehicles. DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT) EXEMPTIONS ADR-DSN.B.090 (c) Tekstura powierzchni RWY jest mniejsza niż 1 mm. The texture of RWY surface is less than 1 mm. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.B.190 (a)(1) Niewłaściwa nośność pasa drogi startowej. Z przeprowadzonych w 2016 r. pomiarów nośności wynika, że występują miejsca, w których wskaźnik CBR jest mniejszy niż wymagany, na poziomie 10. Inadequate RWY bearing strength. The measurement of bearing strength carried out in 2016 shows that there are places in which the CBR is smaller than required, at the level of 10. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.C.235 Niewłaściwa nośność strefy bezpieczeństwa końca drogi Inadequate load bearing capacity in the RWY end safety area. startowej. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.M.626 (c) Opłotowanie lotniska przecina płaszczyznę świateł podejścia na kierunku RWY 10. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.M.640 (c) Brak systemu PAPI dla kierunku RWY 28. No PAPI system for RWY 28. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.M.715 (d) Światła osi TWY D2 na zjeździe z drogi startowej są rozmieszczone w odstępach co 30 m. Fencing of the aerodrome intersects approach lights surface on RWY 10. TWY D2 centre line lights on exit taxiway are spaced at 30 m intervals. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.M.771 (a) Brak poprzeczki zakazu wjazdu na TWY R. Lack of no-entry bar to TWY R. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.P.825 (a) Brak oznaczników krawędzi TWY T na APN 2. No edge markers on TWY T on APN 2. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.Q.850 (a, c) Pojazdy operujące w polu ruchu naziemnego lotniska są Vehicles operating in the aerodrome movement area are equipped wyposażone w światła przeszkodowe; brak dokumentacji with obstacle lights; no documentation available confirming their potwierdzającej ich zgodność z wymogami opisanymi w CS ADR- DSN.Q.850 Tab Q1. conformity to the requirements described in CS ADR-DSN.Q.850 Tab Q1. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.E.360 (b) ADR-DSN.T.915 (g) ADR-DSN.Q.845 (b) pkt 3/point 3 ADR-DSN.D.330 (b) Stanowiska postojowe APN 3 mają maksymalne nachylenia do Aircraft stands on APN 3 have maximum slopes of 2.31%. 2,31%. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Kontener ILS-GP usytuowany w pasie drogi startowej w odległości 120 m od jej osi ma konstrukcję niełamliwą oraz jest nieprawidłowo oznakowany. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: W pasie TWY R nachylenia poprzeczne są większe niż wymagane przepisami, do 6,51%. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.D.270 (b)(2) Zmiany nachyleń podłużnych TWY Y na APN 3 są niewłaściwe promień krzywizny wynosi 1071 m. ADR-DSN.D.280 (b)(2) ADR-DSN.E.360 (b) Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Nachylenia poprzeczne TWY T na APN 2 są większe niż wymagane, maksymalnie do 3,07%. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: The ILS-GP transmitter housing situated within the runway strip at a distance of 120 m from its centre line has non-frangible construction and is adequately marked. Transverse slopes within TWY R strip are greater than it is required by the regulations, up to 6.51%. Changes in TWY Y longitudinal slopes on APN 3 are inadequate radius of curvature is 1071 m. TWY T transverse slopes on APN 2 are greater than required, maximum up to 3.07%. Nachylenia na stanowiskach postojowych APN 2 wynoszą Aircraft stands slopes on APN 2 are maximum 3.05%. maksymalnie 3,05%. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.B.165 (c) Na wyrównanej części pasa drogi startowej przed progiem THR 28 znajdują się fundamenty świateł podejścia, które nie mają nachyleń eliminujących powierzchnie pionowe. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: There are foundations for approach lights on graded RWY strip portion before THR 28, which are not provided with slopes eliminating vertical surfaces. AIRAC AMDT 192

171 AIP POLSKA AD CS ADR-DSN.D.335 (b)(2) CS ADR-DSN.L.575 CS ADR-DSN.N.780 (b)(1) CS ADR-DSN.N.785 (a)(4) Na TWY R nie wyznaczono miejsca oczekiwania przed drogą startową. Droga ta stosowana jest również przez inne pojazdy, które nie mają wyznaczonego miejsca oczekiwania. Dodatkowo brak oznakowania poziomego i brak znaku opuszczenia drogi startowej. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.L.597 (c)(3) Oznakowanie krawędzi drogi serwisowej na APN 1 i APN 3 wykonane jest częściowo w postaci podwójnej przerywanej linii. No RWY holding position has been designated on TWY R. The taxiway is also used by other vehicles for which no holding position has been designated. Additionally, there are no markings and runway vacated sign. Service road edge markings on APN 1 and APN 3 are partially made in the form of double dotted line. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: ADR-DSN.N.795 (a) Na APN 3 brak jest znaków pionowych stanowisk postojowych. There are no aircraft stand signs on APN 3. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.B.175 (d) Brak zabezpieczenia w sposób wystarczający strefy przyległej do The area adjacent to RWY THR 28 is not adequately secured. progu THR 28 pasa drogi startowej. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.B.165 (a)(b)(2) Sposób posadowienia skrzynek elektrycznych systemu świateł podejścia RWY 28 nie zapewnia ich łamliwości pomimo ich cech konstrukcyjnych. Skrzynki zostały usytuowane niezgodnie z kierunkiem podejścia. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: The electric boxes of RWY 28 approach lighting system are situated in the way which does not provide frangibility in spite of their construction characteristics. The boxes have not been situated in accordance with the approach direction. AIRAC AMDT 192

172 AD AIP POLSKA EPRZ LOTNISKO RZESZÓW - JASIONKA RÓŻNICE: ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) CS ADR-DSN.Q.850 (d)(3) Oświetlenie przeszkodowe na pojazdach SOL nie jest zgodne ze specyfikacją certyfikacyjną. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 66 ust. 4 pkt 3. zabrania się umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł [ ]. Zgodnie z art. 53 ww. ustawy, pojazdy SOL nie należą do grupy pojazdów uprzywilejowanych, w związku z czym wyposażone są w światła ostrzegawcze koloru żółtego. CS ADR-DSN.T.915 (g) Kontener ILS-GP został usytuowany w pasie drogi startowej. Lokalizacja kontenera uwarunkowana jest wymogami technicznymi urządzenia, jednak nie posiada on konstrukcji łamliwej. Kontener posiada oznakowanie graficzne (pasy białe i czerwone) i świetlne. ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA) EPRZ RZESZÓW - JASIONKA AERODROME DIFFERENCES: SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS Obstacle lights displayed on Aerodrome Security Service vehicles do not conform to the certification specification. In accordance with the Polish Law of 20 June 1997 on road traffic, article 66 (4) item 3 It is forbidden to display, in and on a vehicle, devices emitting blue or red light that are obligatory equipment of an emergency vehicle [...]. In accordance with article 53 of the above mentioned Law, Aerodrome Security Service vehicles do not belong to the group of emergency vehicles and therefore they are equipped with yellow warning lights. An ILS-GP transmitter housing is located within the RWY strip. The siting of the structure is subject to its technical requirements, however it is not frangible. The ILS-GP transmitter housing has marking patterns (white and red bands) and lighting. DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT) EXEMPTIONS CS ADR-DSN.B.095 (b) Na końcu RWY 09 brak płaszczyzny do zawracania No RWY turn pads at the end of RWY 09 available. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.B.165 (c) Obiekty zagłębione w pasie drogi startowej w odległości do 75 m od osi drogi startowej nie posiadają odpowiednich spadków eliminujących ukrytą powierzchnię pionową. Objects buried within the RWY strip at a distance of 75 m from the RWY centre line are not provided with adequate slopes to eliminate buried vertical surfaces. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.B.180 CS ADR-DSN.B.185 CS ADR-DSN.D.265 CS ADR-DSN.D.270 CS ADR-DSN.D.280 CS ADR-DSN.D.330 CS ADR-DSN.M.715 (b)(3) CS ADR-DSN.M.715 (d)(2) CS ADR-DSN.Q.850(d)(5) CS ADR-DSN.S.890 CS ADR-DSN.T.905(b) Nieprawidłowe nachylenie podłużne oraz poprzeczne pasa drogi Inadequate longitudinal and transverse runway strip slopes. startowej. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Nieprawidłowe nachylenie podłużne oraz poprzeczne dróg kołowania oraz pasów dróg kołowania. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Światła linii środkowej dróg kołowania na prostoliniowych odcinkach o długości 60 m przed i za łukiem, rozmieszczone są w odstępach co 15 m. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Brak dokumentacji dla świateł przeszkodowych stosowanych na pojazdach, potwierdzającej zgodność ze specyfikacją certyfikacyjną. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Monitoring systemów świetlnych drogi startowej nie zapewnia automatycznego wskazania wszelkich możliwych do wystąpienia awarii. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Inadequate longitudinal and transverse taxiway and taxiway strip slopes. Taxiway centre line lights on straight sections with a length of 60 m before and after the curve are spaced at intervals of 15 m. No documentation available confirming that obstacle lights displayed on vehicles conform to the certification specification. The monitoring of the runway lighting systems does not provide indication of all possible faults that may occur. Brak bezpośredniego dostępu do drogi startowej dla pojazdów No direct access to the runway by firefighting vehicles. ratowniczo-gaśniczych. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.T.915(b) Wyłączone z użytkowania stacje AWOS oraz budynek wyłączonego z użytkowania systemu ILS GP usytuowane są w pasie drogi startowej. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: The unserviceable AWOS stations and unserviceable ILS GP transmitter housing are located on the runway strip. AIRAC AMDT 192

173 AIP POLSKA AD ADR-DSN.D.335 (b)(1) ADR-DSN.J.470 (d) ADR-DSN.J.475 (e) ADR-DSN.J.480 (g) ADR-DSN.L.520 (b) ADR-DSN.M.705 (a) ADR-DSN.M.705 (b) ADR-DSN.M.710 (c)(2) ADR-DSN.Q.850 (d)(3) ADR-DSN.T.915 (g) ADR-DSN.B.080 (b)(1) EPWA LOTNISKO CHOPINA W WARSZAWIE RÓŻNICE: ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) Statki powietrzne oczekujące na TWY E3, N3, L mogą naruszać powierzchnię podejścia dla RWY 29. W rejonie oddziaływania powierzchni ograniczających przeszkody (OLS) ustanowione zostały obszary, na których potencjalnie zezwala się na przebicie istniejących powierzchni przez obiekty budowlane. Na TWY Z orange oraz TWY Z blue osie linii nie są w kolorze żółtym. Z uwagi na uwarunkowania techniczno-operacyjne nie ma możliwości wykonania świateł SWY dla RWY 11. Obszar SWY jest zlokalizowany na obszarze RWY. Z uwagi na uwarunkowania techniczno-operacyjne nie ma możliwości wykonania świateł SWY dla RWY 11. Obszar SWY jest zlokalizowany na obszarze RWY. Oprawy osiowe na TWY ZB i ZO rozmieszczone są w odstępach co 30 m. Pomiędzy oprawami, w celu poprawy bezpieczeństwa, zainstalowano oprawy koloru niebieskiego na TWY ZB oraz pomarańczowe na TWY ZO ułatwiające identyfikację TWY. Oświetlenie sygnalizacyjne pojazdów SOL nie spełnia wymogów w zakresie koloru. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, kolor niebieski zarezerwowany jest dla pojazdów uprzywilejowanych. Kontenery ILS znajdujące się w pasach RWY 33 i RWY 11 nie mają konstrukcji łamliwej. ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA) Istniejące nachylenia poprzeczne dróg startowych są w większości jednostronne, poza środkową częścią RWY 11/29 o nachyleniu daszkowym. EPWA WARSAW CHOPIN AIRPORT DIFFERENCES: SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.B.165 (c) W części utwardzonej pasa RWY (75 m od osi RWY) zinwentaryzowano obiekty nie spełniające wymagań przedmiotowej specyfikacji, tj. posiadające pod nawierzchnią trawiastą płaszczyzny pionowe. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.B.185 (a)(1) Na wyrównanej części pasa dróg startowych stwierdzono niezgodność spadków poprzecznych w rejonie THR 29 na RWY 11/29. ADR-DSN.B.190 (a)(1) ADR-DSN.D.240 (a) ADR-DSN.D.250 (b) ADR-DSN.D.255 (b) ADR-DSN.D.265 (b)(1) ADR-DSN.D.270 (b)(1) Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak kompleksowych badań stwierdzających nośności pasa dróg startowych lotniska Chopina w Warszawie. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Na lotnisku Chopina w Warszawie geometria niektórych skrzyżowań dróg kołowania nie zapewnia spełnienia wymagań dla krytycznego statku powietrznego regularnie operującego z lotniska tj. samolotu typu Boeing ER. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak pomiarów geodezyjnych potwierdzających procentowy stopień zmiany spadku podłużnego na drogach kołowania. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.D.280 (b)(1) Brak pomiarów geodezyjnych potwierdzających spadki poprzeczne na TWY Z3, Z4, Z5. ADR-DSN.D.305 (a)(2), (b) ADR-DSN.D.330 (b)(1), (c) Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Szerokość poboczy dla niektórych dróg kołowania jest mniejsza niż określona w wymaganiu. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak pomiarów geodezyjnych potwierdzających, że nachylenia poprzeczne w górę na wyrównanej części pasa dróg kołowania nie są większe niż 2,5% a w dół nie przekraczają 5% w przypadku TWY Z3, Z4, Z5. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Aircraft holding on TWYs E3, N3, L can infringe the RWY 29 approach surface. Within the region affected by the obstacle limitation surfaces, areas have been established within which existing surfaces may be penetrated by possible structures. The centre lines of TWY Z orange and TWY Z blue are not yellow. Due to technical and operational conditions no SWY lights can be provided for RWY 11. The SWY is located within the RWY. Due to technical and operational conditions no SWY lights can be provided for RWY 11. The SWY is located within the RWY. The centre line light fittings on TWYs ZB and ZO are spaced at 30 m intervals. To improve safety, blue fittings have been provided on TWY ZB and orange ones on TWY ZO for a better identification of the TWYs. Signal lights displayed on the Aerodrome Security Service vehicles do not conform to the requirements with regard to colour. The blue colour is reserved for emergency vehicles in accordance with the Law of 20 June 1997 on road traffic. The ILS transmitter housings located within the RWY 33 and RWY 11 strips are not frangible. DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT) EXEMPTIONS The RWYs have mostly single transverse slopes, except for the central section of RWY 11/29 which is cambered. Within the paved RWY section (75 m from the RWY) objects not conforming to the requirements of this specification (having vertical surfaces buried under the grass surface) have been identified. On the graded RWY strip portion, transverse slopes within the area of THR 29 on RWY 11/29 not conforming to the requirements have been identified. No complex assessments of the RWY strip bearing strengths at Warsaw Chopin Airport have been carried out. The geometry of some TWY intersections at Warsaw Chopin Airport does not allow for meeting the requirements for the aircraft regularly operating at the aerodrome, i.e. Boeing ER. No survey has been carried out to confirm the longitudinal slopes of the TWYs. No survey has been carried out to confirm the longitudinal slopes on TWYs Z3, Z4, Z5. The shoulder widths of some TWYs are less than specified in the requirement. No survey has been carried out to confirm that the upward transverse slopes on the graded portion of the TWY strips do not exceed 2.5% and the downward transverse slopes do not exceed 5% in the case of TWYs Z3, Z4, Z5. AIRAC AMDT 192

174 AD AIP POLSKA ADR-DSN.E.360 (b) ADR-DSN.L.590 (b), (c)(2) ADR-DSN.L.610 (a) ADR-DSN.M.626 (c)(3) ADR-DSN.M.715 (b)(3), (d) Brak pomiarów geodezyjnych nachyleń na śmigłowcowej APN 8 i części APN 9 potwierdzających uzyskanie nachyleń na stanowiskach postojowych nie większych niż 1%. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak oznakowania poziomego z oznaczeniem numeru stanowiska, poprzeczki ustawienia oraz linii zatrzymania dla stanowiska 98 na APN 9. Brak znaków identyfikacji typu statku powietrznego, dla którego zestaw oznakowania jest przeznaczony na stanowiskach alternatywnych na APN 3, 5B, 9. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak informacyjnego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu TWY Z2 z TWY V, jak również na skrzyżowaniu TWY M3 z TWY F oraz TWY Z3, Z4, Z5 na śmigłowcowej APN 8. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Płaszczyzna systemu świetlnego, w okolicy RWY 15 przebita jest przez obrys ogrodzenia. Wielkość przebicia płaszczyzny systemu świetlnego wynosi 0,7 m. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Na części dróg kołowania światła linii środkowej TWY w odstępie 60 m przed i za łukiem o promieniu mniejszym niż 400 m nie są rozmieszczone w odstępach co 7,5 m. Na części dróg kołowania do zjazdu innych niż drogi kołowania szybkiego zjazdu światła linii środkowej drogi kołowania nie są rozmieszczone w odstępach co 7,5 m. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.M.735 (a), (b) Na TWY Z3, Z4, Z5 wyznaczono oznakowanie poziome poprzeczek pośredniego miejsca oczekiwania, które nie jest uzupełnione światłami poprzeczek pośredniego miejsca oczekiwania. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.M.745 (b)(1) Na niektórych poprzeczkach zatrzymania dróg kołowania przeznaczonych do użytkowania w warunkach widzialności wzdłuż RWY mniejszej niż 550 m nie ma zainstalowanych świateł ochronnych drogi startowej. ADR-DSN.M.750 (d)(2) ADR-DSN.N.785 (a)(9), (b)(2), (c)(5) ADR-DSN.N.795 (a) Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Dla APN 1; 3; 5 A, B, C; 9; APN 11; śmigłowcowej APN 8 brak protokołów pomiarów fotometrycznych. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Znaki lokalizacji nie są zainstalowane w pośrednich miejscach oczekiwania na TWY A3, A6, A8, K, B6, O1, S2, S3. Oznakowanie na skrzyżowaniach TWY A3, A4, D2, D3, O1, H2 z RWY nie posiada podanej jednostki, w jakiej wyrażono dostępną długość RWY. Oznakowanie posiada niezgodne oznaczenie kierunku startu przed wartością dostępnej RWY. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Na APN 5C, 9, 10, CARGO oraz 12 oznakowanie poziome identyfikacji stanowiska postojowego statku powietrznego nie jest uzupełnione znakami identyfikacji stanowiska postojowego. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.Q.850 (d)(4)(5) Światła przeszkodowe niskiej intensywności typu C i D zainstalowane na pojazdach poruszających się w polu manewrowym lotniska nie są zgodne z tabelą Q-2 w zakresie częstotliwości błysków, intensywności lub charakterystyk kierunkowych wiązki światła. ADR-DSN.S.875 Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak dokumentacji technicznej systemu elektroenergetycznego zasilającego radiowe oraz wzrokowe pomoce nawigacyjne, w obszarze śmigłowcowej APN 8 i części APN 9. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: ADR-DSN.S.880 (d) Oprawy przeszkodowe masztów oświetlenia projektorowego śmigłowcowej APN 8 nie posiadają zasilania rezerwowego. Oświetlenie osiowe TWY Z3, Z4, Z5 nie posiada zasilania rezerwowego. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: No survey of slopes on helicopter APN 8 and portion of APN 9 have been carried out to confirm that the slops do not exceed 1%. No markings of stand identification, alignment bar and stop line for stand No. 98 on APN 9 provided. No identification of the aircraft types provided for which each set of markings is intended on alternative stands on APNs 3, 5B and 9. No information marking provided on the intersection of TWY Z2 with TWY V, intersection of TWY M3 with TWY F and intersections of TWYs Z3, Z4, Z5 on helicopter APN 8. The plane of the RWY 15 approach lights is penetrated by the fence extremities. The amount of penetration is 0.7 m. On some TWYs, TWY centre line lights located 60 m before and after a curve of radius of less than 400 m are not spaced at intervals of 7.5 m. On some exit TWYs other than repid exit TWYs, the centre line lights are not spaced at intervals of 7.5 m. On TWYs Z3, Z4 and Z5, the intermediate holding position marking is not supplemented with intermediate holding position lights. On some stop bars of TWYs intended for use in runway visual range conditions less than 550 m no runway guard lights are provided. No photometric measurement protocols are available for APNs 1; 3; 5 A, B, C; 9; 11 and helicopter APN 8. No location signs are provided at the intermediate holding positions on TWYs A3, A6, A8, K, B6, O1, S2, S3. The signs at the intersections of TWYs A3, A4, D2, D3, O1, H2 with the RWY have not the units in which the available RWY distance is expressed. The indication of the take-off direction does not conform to the requirements, i.e. it is provided before the value of the available RWY distance. On APNs 5C, 9, 10, CARGO and 12 the aircraft stand identification markings are not supplemented with aircraft stand identification signs. Low-intensity obstacle lights, Types C and D, displayed on vehicles operating within the manoeuvring area are not in accordance with the specifications in Table Q-2 with regard to the flash frequency, intensity and light beam direction. No technical documentation available for the electrical power supply system of visual and radio navigation aids within the areas of helicopter APN 8 and portion of APN 9. The obstacle lights of floodlight matsts on helicopter APN 8 have no secondary power supply. The centre line lights of TWYs Z3, Z4, Z5 have no secondary power supply. AIRAC AMDT 192

175 AIP POLSKA AD ADR-DSN.S.895 (c) ADR-DSN.T.915 (g) Brak możliwości określenia progów niezawodności dla świateł krawędzi RWY i oprawy świateł końca RWY dla obu dróg startowych. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: Brak dokumentacji stwierdzającej łamliwość wskaźników kierunku wiatru przy THR 11 oraz 15 i 33, umieszczonych w niewyrównanej części pasa RWY. Dodatkowo złącza kablowe na kierunku 11 znajdują się w odległości ok. 128 m od osi RWY 11/29 i obudowy tych złączy nie posiadają konstrukcji łamliwej. Termin wygaśnięcia: DAAD expiry date: No possibility to determine serviceability levels for RWY edge lights and RWY end lights for both RWYs. No documentation available to indicate whether the wind direction indicators at THRs 11, 15 and 33 located on a non-graded portion of the RWY strip are frangible. Additionally, RWY 11 cable connectors are located 128 m from the RWY 11/29 centre line and their housings are not frangible. AIRAC AMDT 192

176 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

177 AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - Bydgoszcz - Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 53 05'48''N '40''E - Środek RWY '48''N '40''E - Centre of RWY. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 3.5 km (1.89 NM) od centrum miasta. SW część miasta. 3.5 km (1.89 NM) from the city centre. SW part of the city. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 236 ft/26.3 C 236 ft/26.3 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 102 ft 102 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 5 E (2016)/ 8'E 5 E (2016)/ 8'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ul. Paderewskiego Białe Błota SITA: BZGAPXH Bydgoszcz Airport Co. ul. Paderewskiego Białe Błota SITA: BZGAPXH 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Uwagi Remarks Informacja: Information: Dyżurny Portu: (tel. kom.) (faks) http: Dyrektor Operacyjny: (faks) TWR: (faks) Kierownik Zmiany Obsługi Naziemnej: (tel. kom.) (tel. kom.) Służba Ochrony Lotniska: (faks) Airport Duty Officer: (mobile) (fax) http: Operations Director: (fax) TWR: (fax) Ground Handling Duty Manager: (mobile) (mobile) Airport Security Services: (fax) EPBY AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 2300 (MON MON 2200) TUE TUE 2300 (TUE TUE 2200) WED WED 2300 (WED WED 2200) THU THU 2300 (THU THU 2200) FRI FRI 2300 (FRI FRI 2200) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) MON MON 2300 (MON MON 2200) TUE TUE 2300 (TUE TUE 2200) WED WED 2300 (WED WED 2200) THU THU 2300 (THU THU 2200) FRI FRI 2300 (FRI FRI 2200) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration H24 H24 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) Patrz punkt See point Biuro Meteorologiczne MET Office H24 H24 AIRAC AMDT 192

178 AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 52 19'55''N '00''E - Środek RWY 11/ '55''N '00''E - Centre of RWY 11/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 10 km na południowy wschód od m. Poznań. 10 km to the south-east of Poznań city. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 276 ft/22.0 C 276 ft/22.0 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 115 ft 115 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 4 E (2016)/ 9'E 4 E (2016)/ 9'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Dowództwo Sił Powietrznych. Jednostka Wojskowa 1156 ul. Silniki Poznań Dowódca: Dowódca: (faks) Polish Air Force HQ. Military Unit No ul. Silniki Poznań Commander: Commander: (fax) 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Uwagi Remarks Oficer Dyżurny JW: (faks) Dyżurny Logistyk Lotniska: MIL TWR MIL TWR (faks) AFS: EPKSZTZM MIL PAR AFS: EPKSZAZM MIL ARO MIL ARO (faks) AFS: EPKSZPZM Military Unit Duty Officer: (fax) Aerodrome Duty Logistics Officer: MIL TWR MIL TWR (fax) AFS: EPKSZTZM MIL PAR AFS: EPKSZAZM MIL ARO MIL ARO (fax) AFS: EPKSZPZM EPKS AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) Oficer Dyżurny - H24 Dyżurny Logistyk - H24 MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) Duty Officer - H24 Duty Logistics - H24 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation W czasie wykonywania lotów. During flights. 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) H24 MIL ARO H24 MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne MET Office H24 MIL MET H24 MIL MET AIRAC AMDT 192

179 AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-5 Uwagi Remarks EPKS AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne. Aerodrome MET Office. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24/Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP. H24/Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne./9 HR Aerodrome MET Office./9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance TAF/3 HR TAF/3 HR 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste. Personal consultations. 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used METAR, TAF, mapy / Pl, En METAR, TAF, charts /Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, dane radarowe, mapa istotnych zjawisk pogody, mapa wiatrów górnych, tabela pogody. Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, radar data, SWL, upper wind charts, weather table. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, Internet, WAN-meteo-RL. Phone, fax, Internet, WAN-meteo-RL. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information KRZESINY TWR, KRZESINY PAR. KRZESINY TWR, KRZESINY PAR. 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Tel.: Phone: Faks: Fax: EPKS AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) RWY: PCN 100 R/A/W/T GEO 2500 x 60 CONC SWY: PCN 21 F/A/X/T. CONC/ASPH 52 20'13.77''N '01.67''E GEO 2500 x 60 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY RWY: PCN 100 R/A/W/T. CONC SWY: PCN 22 F/A/X/T. CONC/ASPH Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) 52 19'36.15''N '57.79''E Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) % 149 x x x % 149 x x x OFZ Uwagi 11) - 11) - 29) - 29) - Remarks EPKS AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) AIRAC AMDT 192

180 AD 2 EPKS 1-6 AIP POLSKA EPKS AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) D B C Uwagi Remarks EPKS AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN (m) Kolor świateł progu WBAR LEN (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 432 PAPI 3 G LIH left CALVERT PAPI 3 SFL LIH G left SFL RWY ID LEN (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN (m) Kolor/Colour Kolor/Colour LEN (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) W 600 m: Y 300 m: R R LIH 29 W 600 m : Y 300 m: R LIH R EPKS AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe - niebieskie. Wszystkie TWY. Edge - blue. All TWYs. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Z drugiego kierunku zasilania - 15 sek. Z agregatu - 1 min. Secondary power supply - 15 sec. Power generator - 1 min. 5. Uwagi Remarks EPKS AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting AIRAC AMDT 192

181 AIP POLSKA AD 2 EPKS Uwagi Remarks Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko POZNAŃ/Krzesiny wykonują lądowanie na drodze Helicopters conducting IFR or VFR approach to POZNAŃ/Krzesiny aerodrome shall land on the RWY in use as Category A aeroplanes in accordance with startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie ICAO Doc Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations z dokumentem ICAO Doc Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt EPKS AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) KRZESINY (EPKS) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 23'33''N '47''E 52 21'12''N '25''E 52 20'46''N '08''E 52 20'14''N '05''E 52 18'21''N '45''E 52 08'45''N '09''E 52 16'10''N '41''E 52 23'33''N '47''E KRZESINY (EPKS) MCTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 23'33''N '47''E 52 21'12''N '25''E 52 20'46''N '08''E 52 20'14''N '05''E 52 18'21''N '45''E 52 08'45''N '09''E 52 16'10''N '41''E 52 23'33''N '47''E 2300 ft GND 2300 ft GND Niesklasyfikowana Unclassified [C] KRZESINY PRECYZYJNY ( MHz) PL KRZESINY PRECISION ( MHz) EN Krzesiny WIEŻA ( MHz) PL Krzesiny TOWER ( MHz) EN Krzesiny GROUND ( MHz) PL,EN KRZESINY PRECYZYJNY ( MHz) PL KRZESINY PRECISION ( MHz) EN Krzesiny WIEŻA ( MHz) PL Krzesiny TOWER ( MHz) EN Krzesiny GROUND ( MHz) PL,EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks W MATZ EPKS zapewnia się służbę kontroli ruchu lotniczego, służbę Within the EPKS MATZ, air traffic control service, flight information service and informacji powietrznej oraz służbę alarmową zgodnie z zasadami określonymi dla alerting service are provided in accordance with the airspace Class D rules. przestrzeni powietrznej klasy D MCTR activity hours according to NOTAM godziny aktywności MCTR zgodnie z NOTAM during activity of MCTR Class C airspace w czasie aktywności MCTR klasa przestrzeni C. EPKS AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) Krzesiny GROUND MON MON 1500 (MON MON 1400) TUE TUE 1500 (TUE TUE 1400) WED WED 1500 (WED WED 1400) THU THU 1500 (THU THU 1400) FRI FRI 1300 (FRI FRI 1200) Z wyjątkiem świąt państwowych./except public holidays. PAR KRZESINY PRECYZYJNY KRZESINY PRECISION Patrz NOTAM/See NOTAM APP POZNAŃ ZBLIŻANIE H POZNAŃ APPROACH APP POZNAŃ ZBLIŻANIE H POZNAŃ APPROACH TWR Krzesiny WIEŻA H Krzesiny TOWER ATIS H24 Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

182 AD 2 EPKS 1-8 AIP POLSKA 1) - patrz GEN 2.1. Telefony ATIS: , , , ) - see GEN 2.1. ATIS phones: , , , EPKS AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV Uwagi Remarks PAR 9125 MHz, 0.12 km S FM RCL, 1.25 km FM THR GCA - ASR 9025 MHz, wzdłuż RWY RCL/along RWY RCL IFF TRANS Na polecenie TWR./As N 1030 MHz, instructed by TWR E - IFF REC 1090 MHz ILS GP MHz H '44.9'' N '44.5'' E N FM RCL, 0.3 km FM THR 29 wzdłuż RWY RCL. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze N FM RCL, 0.3 km FM THR 29 along RWY RCL. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. ILS LOC ( 4 E/Jan 16) IKS MHz H '22.0'' N '36.1'' E --- RDH: 50 ft GP 3.0 CAT I RWY 29, 294, 3.03 km FM THR 29. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. CAT I RWY 29, 294, 3.03 km FM THR 29. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. TACAN TKS CH52X H '59.9'' N '03.6'' E --- CAT. I Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km N FM RCL 1.25 km FM THR 29 along RWY RCL. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IKS CH56X H '44.9'' N '44.5'' E km N FM RCL, 0,3 km FM THR 29 wzdłuż RWY RCL. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km N FM RCL, 0.3 km FM THR 29 along RWY RCL. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NK khz H '20.9'' N '45.2'' E , 1.01 km FM THR 29. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 114, 1.01 km FM THR 29. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. Uwagi Remarks EPKS AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Wnioski o zezwolenie Applications for permission Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu z wyprzedzeniem 72 HR w formie PPR do MIL ARO. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem Odladzanie statków powietrznych Aircraft de-icing Odladzanie statków powietrznych odbywa się na APN D z zachowaniem poniższych zasad: Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to MIL ARO 72 HR in advance by means of PPR. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management. Aircraft de-icing is carried out on APN D in accordance with the following rules: AIRAC AMDT 192

183 AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-9 a) odladzanie odbywa się wyłącznie w asyście służb lotniskowych, tj. dyżurnego logistyka lotniska (DLL) lub dyżurnego technika lotniska (DTL); b) odladzanie statków powietrznych odbywa się przy wyłączonych silnikach statku powietrznego; c) w związku z możliwością zalegania na nawierzchni APN D środka odladzającego zmianie może ulec współczynnik szorstkości na tej płycie. a) de-icing is carried out with the assistance of AD services only, i.e. Duty Logistics Officer or Duty Aerodrome Technician; b) de-icing is carried out when the aircraft engines are switched off; Operacje w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) Low visibility operations (LVPs) POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS Procedury prowadzenia operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) na lotnisku POZNAŃ/Krzesiny mają zastosowanie wyłącznie dla odlotów statków powietrznych. c) owing to the fact that de-icing agent may lie on the surface of APN D, the friction coefficient of this APN may change. Procedures for carrying out low visibility operations (LVPs) at POZNAŃ/ Krzesiny aerodrome are applicable only to departures of aircraft Procedury LVP nie obowiązują w sytuacjach kryzysowych. LVP procedures shall not be applied for crises Podczas obowiązywania LVP ruch pojazdów po polu manewrowym ogranicza się do niezbędnego minimum Operacje LVP na lotnisku POZNAŃ/Krzesiny są możliwe w dzień i w nocy pod warunkiem, że światła krawędziowe RWY, światła końca RWY oraz światła krawędziowe TWY są sprawne i włączone. During Low Visibility Procedures (LVPs), movements of vehicles are to be limited to the minimum. LVP operations at POZNAŃ/Krzesiny aerodrome are possible by day and night, provided that RWY edge lights, RWY end lights and TWY edge lights are serviceable and are turned on KRYTERIA WPROWADZANIA ORAZ ODWOŁYWANIA LVP CRITERIA FOR THE INITIATION AND TERMINATION OF LVP Faza przygotowania do LVP The LVP preparation phase Przygotowanie do wprowadzenia LVP rozpoczyna się jeżeli wartość VIS zmniejszy się do 1200 m (RVR m) z tendencją do obniżania Kontroler TWR nakazuje wycofanie osób i pojazdów poza pole manewrowe i jego bezpośrednie sąsiedztwo z wyjątkiem pojazdów dyżurnego technika lotniska DTL (FOLLOW ME) W przypadku zatrzymania tendencji pogarszania się warunków meteorologicznych przy wzroście VIS powyżej 1200 m z tendencją wzrostową, kontroler TWR podejmuje decyzję o odwołaniu procedury przygotowania do wprowadzenia LVP Wprowadzenie LVP Introduction of LVP Wprowadzenie LVP następuje, gdy wartość VIS zmniejszy się do 800 m (RVR m) lub mniej Wprowadzenie LVP możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu usunięcia ludzi, pojazdów i sprzętu z pola manewrowego z wyjątkiem pojazdów DTL (FOLLOW ME) Wprowadzenie LVP odbywa się poprzez dwukrotne nadanie przez kontrolera TWR drogą radiową (na kanale 159 FM) komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! OGŁASZAM WPROWADZENIE PROCEDUR DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP. DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO POLA MANEWROWEGO Do czasu wprowadzenia zmiany do komunikatu ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o wprowadzeniu operacji LVP Kontroler TWR wydaje zezwolenia na kołowanie i start w taki sposób, aby w danym czasie na polu manewrowym poruszał się tylko jeden statek powietrzny, a kołowanie statków powietrznych dozwolone jest jedynie w asyście DTL (FOLLOW ME). Preparation for introducing LVP shall be initiated when the VIS value decreases to 1200 m (RVR m) with a tendency to lower levels. KRZESINY TWR requires withdrawal of persons and vehicles from the manoeuvring area and its direct vicinity except for Duty Aerodrome Technician (FOLLOW ME). In the case the tendency towards deterioration of meteorological conditions is halted with the increase of VIS to 1200 m or more with a increasing tendency, the TWR controller shall take the decision on termination of the procedure for preparation for introducing LVP. LVP operations shall be commenced when the VIS falls to 800 m (RVR m) or less. LVP operations may be commenced when the withdrawal of persons, vehicles and equipment has been confirmed excluding Duty Aerodrome Technician vehicles (FOLLOW ME). Introduction of LVP is conducted through double-issuing a message by KRZESINY TWR via radio (on channel 159 FM) with a content as follows: TO ALL CONCERNED! I ANNOUNCE INTRODUCTION OF LOW VISIBILITY PROCEDURES. LIMITATIONS IN THE AVAILABILITY OF THE MANOEUVRING AREA ARE IN EFFECT UNTIL REVOCATION. The TWR controller informs the aircraft crews on introduction of LVPs, until the ATIS message has been amended. The TWR controller shall give permissions for taxiing and take-offs in a way so that only one aircraft is moving in the manoeuvring area at a time and aircraft taxiing is permissible in assistance of the Duty Aerodrome Technician vehicle (FOLLOW ME) only Kołowanie statku powietrznego do startu odbywa się standardowo: Aircraft taxiing for departure is conducted in a standard way: a) RWY 29 - TWY F, TWY A; a) RWY 29 - TWY F, TWY A; b) RWY 11 - TWY F, TWY E; b) RWY 11 - TWY F, TWY E; W czasie trwania LVP zabrania się wykonywania odlotów z pośredniej części drogi startowej. During LVPs, take-offs from the intermediate part of runway are forbidden W trakcie obowiązywania LVP zabrania się poruszania na polu manewrowym śmigłowców na płozach. During LVPs, movement of skid-fitted helicopters in the manoeuvring area is forbidden Próby śmigłowców w zawisie dopuszczalne są wyłącznie na RWY 11/29 przy THR 29 i pod warunkiem, że śmigłowiec będzie widoczny przez kontrolera TWR. Kołowanie do próby odbywa się w asyście DTL (FOLLOW ME) Zawieszenie LVP Suspension of LVP Hovering of helicopetrs is possible only on RWY 11/29 at THR 29 provided that the helicopter is visible to the TWR controller. Taxiing for hovering shall be conducted in assistance of the Duty Aerodrome Technician vehicle (FOLLOW ME). AIRAC AMDT 192

184 AD 2 EPKS 1-10 AIP POLSKA Kontroler TWR zawiesza obowiązywanie LVP w przypadkach: The TWR controller suspends LVPs when: a) gdy aktualna wartość widzialności (VIS) spadnie poniżej 400 m; a) the actual VIS value falls below 400 m; b) utraty łączności ze statkiem powietrznym lub pojazdem znajdującym się w polu manewrowym; c) stwierdzenia utraty orientacji przez załogę statku powietrznego lub kierującego pojazdem podczas ruchu po polu manewrowym; b) there is loss of communication with aircraft or vehicle within the manoeuvring area; c) a loss of orientation has been stated by the aircraft crew or the vehicle driver while moving in the manoeuvring area; d) stwierdzenia awarii oświetlenia nawigacyjnego; d) there is navigation lights failure; e) zaistnienia konieczności wjazdu w pole manewrowe służb technicznych lotniska celem usunięcia awarii mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych; f) uzyskania informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem lub ptakiem; g) zaistnienia konieczności wjazdu na pole manewrowe pojazdów uczestniczących w akcji ratowniczej W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu LVP, do czasu wprowadzenia zmiany do komunikatu ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o zawieszeniu LVP W czasie, gdy LVP są zawieszone, kontroler TWR nie wydaje zezwoleń na starty, lądowania oraz ruch statków powietrznych po polu manewrowym. e) there is a necessity of entering of aerodrome technical services into the manoeuvring area for removing malfunctions which have significant influence on air taffic operations; f) he has been informed on occurrence or the probability of occurrence of a collision of aircraft with an animal or a bird; g) there is a necessity of entering a manoeuvring area by vehicles participating in a rescue operation. In the case a decision on suspension of LVP has been taken, until an ATIS message has been amended, the TWR controller informs aircraft crews on LVP suspension. When the LVPs are suspended, the TWR controller shall not issue clearance for take-offs, landings and aircraft movements in the manoeuvring area Odwołanie LVP Termination of LVP Odwołanie LVP następuje, gdy wartość VIS wzrośnie powyżej 800 m (RVR m) z tendencją rosnącą Odwołanie LVP odbywa się poprzez dwukrotne nadanie przez kontrolera TWR drogą radiową (na kanale 159 FM) komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! ODWOŁUJĘ PROCEDURY DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP Do czasu usunięcia zapisu w komunikacie ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o odwołaniu LVP. LVP will be terminated when VIS increases to 800 m or more (RVR m) and a continuing improvement is anticipated. Termination of LVP is carried out through double-issuing a message by the TWR controller via radio (on channel 159 FM) with a content as follows: TO ALL CONCERNED! PROCEDURES FOR LOW VISIBILITY HAVE BEEN SUSPENDED. Until the content of ATIS message has been removed, the TWR controller informs the aircraft crews on termination of LVPs. EPKS AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPKS AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Zasady ogólne General rules Standardowy układ czterozakrętowego kręgu nadlotniskowego wykonywać zgodnie z kierunkiem drogi startowej w użyciu na południe od lotniska i na wysokości 1300 ft AMSL. A standard four-turn traffic pattern is to be performed in accordance with the direction of RWY in use south of the aerodrome and at an altitude of 1300 ft AMSL Procedura OVERHEAD PATTERN OVERHEAD PATTERN procedure Minimalne warunki meteorologiczne dla procedury OVERHEAD PATTERN: pułap chmur 2000 ft i widzialność 5 km. Procedura OVERHEAD PATTERN rozpoczyna się w punkcie INITIAL na wysokości 1800 ft AMSL (1500 ft AGL) i w odległości 3-5 NM od progu RWY. Wszystkie manewry rozformowania grupy należy wykonywać w kierunku południowym. The minimum meteorological conditions for the OVERHEAD PATTERN procedure: the ceiling ft and visibility - 5 km. The OVERHEAD PATTERN procedure begins at the INITIAL point at an altitude of 1800 ft AMSL (1500 ft AGL) and within a distance of 3-5 NM from the RWY THR. All manoeuvres of disbanding the group shall be carried out in a southerly direction Punkty i procedury oczekiwania w locie VFR Holding points and procedures in VFR flights Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description ECHO N E M. Kijewo - skrzyżowanie drogi z koleją/level crossing in Kijewo town KILO N E M. Kleszczewo - magazyny/warehouses in Kleszczewo town MIKE N E M. Mosina - zamek/castle in Mosina town SIERRA N E M. Poznań-Junikowo - stacja kolejowa/railway station at Poznań-Junikowo town ZULU N E M. Zaniemyśl - zamek/castle in Zaniemyśl town Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad następującymi punktami: ECHO, KILO, MIKE, ZULU. If necessary, in case of congestion of air traffic, aircraft conducting VFR flight may also be instructed to hold at one of the following designated points: ECHO, KILO, MIKE, ZULU. AIRAC AMDT 192

185 AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-11 EPKS AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION System hamujący BAK-12 lina. Odległość od THR m, THR m, liny kotwiczone punktowo do nawierzchni RWY. W czasie operacji samolotów F-16 standardowo rozłożona jedna lina w zależności od kierunku drogi startowej w użyciu - bliższa DER. Informacja o odległości do miejsca rozłożenia liny od THR drogi startowej wużyciu rozgłaszana w komunikacie ATIS. W przypadku rozłożenia jednoczeście dwóch lin na RWY, informacja dodatkowo publikowana wnotam. Dla zagranicznych statków powietrznych wymaga zgłoszenia (PPR) do ARO lotniska EPKS na minimum: BAK-12 breaking system (line). 425 m from THR 11, 499 m from THR 29, cables anchored at selected points to the RWY surface. During operations of F-16s, normally one cable (closer to DER) is laid depending on the RWY in use. Information on the distance from the cable location to the THR of RWY in use is provided by ATIS. If two cables are laid on the RWY at the same time, the information will be additionally published by NOTAM. Crews of foreign aircraft are to notify the EPKS ARO of their arrival at least: - 24 HR przed planowanym użyciem w okresie MON - FRI; - 24 HR before the planned use from MON to FRI; - 48 HR przed planowanym użyciem w okresie SAT - SUN oraz w dni ustawowo wolne od pracy HR before the planned use from SAT to SUN and on public holidays. Urządzenie hamujące ATU-2M, siatka. Odległość od THR m. ATU-2M arresting net system. 160 m FM THR 11. EPKS AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPKS Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPKS Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 11/29 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 11/29 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPKS POZNAŃ/Krzesiny RWY 11 POZNAŃ/Krzesiny RWY 11 AD 2 EPKS POZNAŃ/Krzesiny RWY 29 POZNAŃ/Krzesiny RWY 29 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPKS POZNAŃ/Krzesiny RWY 11/29 POZNAŃ/Krzesiny RWY 11/29 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPKS ILS z or LOC z RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) ILS z or LOC z RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS ILS y or LOC y RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) ILS y or LOC y RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 192

186 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

187

188 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-7 Rodzaj przeszkody / Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Szerokość geograficzna / Latitude Numer identyfikacyjny / Identification number Długość geograficzna / Longitude Wysokość / Top of obstacle AGL AMSL (ft) (ft) Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT Ice Alert/Ice Alert KT '36.2'' N '48.7'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz - RVR 3 - THR 27/RVR 3 - THR 27 KT '36.8'' N '41.9'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz - RVR 2/RVR 2 KT '36.8'' N '47.4'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz - RVR 1/RVR 1 KT '36.9'' N '49.9'' E NIE/NIE, NO/NO Antena monitora ILS GP/DME/ILS GP/DME monitor KT '37.4'' N '47.8'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna KT '37.4'' N '42.8'' E NIE/TAK, NO/YES Wiatromierz/Anemometer KT '37.8'' N '41.9'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz - THR 09/Anemometer - THR 09 KT '38.0'' N '49.9'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz/Anemometer KT '38.9'' N '47.5'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru - THR 27/Wind direction indicator - THR 27 KT '39.1'' N '00.8'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźńik kierunku wiatru - THR 09/Wind direction indicator - THR 09 KT '39.5'' N '34.5'' E TAK/TAK, YES/YES Antena DVOR/DME/DVOR/DME antenna KT '39.7'' N '06.4'' E NIE/TAK, NO/YES Uwagi Remarks EPKT AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Katowice-Pyrzowice. Aeronautical Meteorological Station Katowice-Pyrzowice. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 24 HR Central Meteorological Forecasting Office in Kraków 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Lotniskowa Stacja Meteorologiczna: Tel.: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie: Tel.: Aeronautical Meteorological Station: Phone: Central Meteorological Forecasting Office in Kraków: Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, aerodrome warnings, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefaks, internet. Telefax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information KATOWICE TWR, KRAKÓW APP TWR KATOWICE, APP KRAKÓW 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Katowice-Pyrzowice: Telefaks: Tel. kom.: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie: Tel.: , , Faks: Aeronautical Meteorological Station Katowice-Pyrzowice: Telefax: Mobile phone: Central Meteorological Forecasting Office in Kraków: Phone: , , Fax: AIRAC AMDT 192

189 AD 2 EPLB 1-2 AIP POLSKA 9. Obsługa Handling ( ) ( ) ( ) ( ) 10. Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing 15 OCT - 15 APR ( ) ( ) 15 OCT - 15 APR ( ) ( ) 12. Uwagi Remarks 1) - patrz GEN 2.1 Praca lotniska poza podanymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym - z wyprzedzeniem 48 HR. 1) - see GEN 2.1 Aerodrome operation outside working hours after prior consultation with the AD administrator - 48 HR in advance. EPLB AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Wózki bagażowe, wózek wielkogabarytowy, taśmociągi bagażowe, podnośnik Baggage carts, cargo truck, conveyor belt loader, high loader. kontenerów. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling capacity JET A-1 (autocysterny - 1 x L, 1 x L); AVGAS 100LL zbiornik stacjonarny (1 x L) JET A-1 (tank trucks - 1 x L, 1 x L); AVGAS 100LL fuel dispenser (1 x L) 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities Samojezdne zestawy do odladzania. 2 x Safeaero Typhoon Mobile de-icing sets. 2 x Safeaero Typhoon 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi Remarks Handling: Tel.: Tel. kom.: Faks: Znak wywoławczy - LUBLIN KOORDYNACJA. Częstotliwość - 131,500 MHz. W przypadku nienawiązania łączności na częstotliwości 131,500 MHz stosowne informacje dla LUBLIN KOORDYNACJA mogą być przekazane przez kontrolera TWR. Akceptowane są następujące formy płatności: a) karty płatnicze: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, MAESTRO, POLCARD, JCB, VISA ELECTRON, ELECTRONIC, b) karty paliwowe: AIR BP, SHELL, c) przedpłaty, d) przelewy. Handling: Phone: Mobile: Fax: Call sign - LUBLIN COORDINATION. Frequency MHz. If no radio contact has been established on MHz, information relevant for LUBLIN COORDINATION may be forwarded by the TWR controller. The following forms of payment are accepted: a) credit cards: VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, MAESTRO, POLCARD, JCB, VISA ELECTRON, ELECTRONIC, b) fuel cards: AIR BP, SHELL, c) prepayments, d) bank transfer. EPLB AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels W Lublinie i w Świdniku. Hotels in Lublin and Świdnik 2. Restauracje Restaurants W Lublinie i w Świdniku Restaurants in Lublin and Świdnik 3. Środki transportu Transportation Komunikacja miejska, taksówki, szynobus do Lublina i Świdnika, komunikacja kolejowa z miasta Świdnik. Bus transport, taxi, railbus to/from Lublin and Świdnik, railway transport to/from Świdnik. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Szpitale w Lublinie i w Świdniku Hospitals in Lublin and Świdnik 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W Lublinie i w Świdniku In Lublin and Świdnik 6. Informacja turystyczna Touristic office W Lublinie i w Świdniku In Lublin and Świdnik 7. Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

190 AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-3 EPLB AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO CAT 7 ICAO 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment 1 x STRIKER 6x6, zbiornik wody L, zbiornik na środek pianotwórczy 1750 L, agregat proszkowy 250 kg; 1 x STRIKER 4x4, zbiornik wody 6435 L, zbiornik na środek pianotwórczy 965 L, agregat proszkowy 250 kg; 1 x Pickup. 1 x STRIKER 6x6, water container L, foam-creating agent container 1750 L, dry powder extinguishing unit; 1 x STRIKER 4x4, water container 6435 L, foam-creating agent container 965 L, dry powder extinguishing unit 250 kg; 1x Pickup. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Holownik, dyszle. Wózek niskopodłogowy maksymalnie do 1500 kg MTOW. O/R dźwig do kg MTOW (do 12h oczekiwania). 4. Uwagi Remarks Tug, tow bars. Low loader trolley up to MTOW of 1500 kg. O/R crane up to MTOW of kg (up to 12h waiting time). EPLB AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Oczyszczarka kompaktowa - 1, Oczyszczarka lotniskowa - 4, Pług wirnikowy - 1, Rozsiewacz środków chemicznych - 1, Podciśnieniowa zamiatarka lotniskowa - 1. Sweeper-blower - 1, Runway sweeper - 4, Rotary plough - 1, Spreader vehicle - 1, Vacuum runway sweeper Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, TWY A, APN 1, TWY B, APN 2, drogi patrolowe i techniczne, drogi do urządzeń nawigacyjnych poza lotniskiem. RWY, TWY A, APN 1, TWY B, APN 2, aerodrome patrol and service roads, roads leading to navigation facilities outside the aerodrome area. 3. Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. EPLB AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 (stand 1-10) - CONC, PCN 50 R/B/X/T APN 2 - CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T APN 1 (stand 1-10) - CONC, PCN 50 R/B/X/T APN 2 - CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T. TWY "C" - 10 m, ASPH, PCN 40 F/B/X/T. TWY "A" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 50 F/B/X/T. TWY "C" - 10 m, ASPH, PCN 40 F/B/X/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN '13,48" N '52,74" E, ELEV 633 ft. APN '13.48" N '52.74" E, ELEV 633 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints VOR - APN ,48 N ,74 E (112,200 MHz, 087, 1,1 NM) INS - patrz AD 2 EPLB Uwagi Remarks VOR - APN N E ( MHz, 087, 1.1 NM) INS - see AD 2 EPLB EPLB AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands postojowych statków powietrznych Znaki poziome i pionowe. Pozioma numeracja miejsc. Markings and signs. Markings with parking stand numbers. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: 1) RWY: THR, tożsamości RWY, TDZ, punktu celowania, osi, krawędziowe, płaszczyzny do zawracania; 2) TWY: osi, krawędziowe. Światła: 1) RWY: patrz pkt. AD 2.14; 2) TWY: patrz pkt. AD Marking aids: 1) RWY: THR, RWY designation, TDZ, aiming point, centre line, edge, turn pad; 2) TWY: centre line, edge. Lights: 1) RWY: see AD 2.14; 2) TWY: see AD AIRAC AMDT 192

191 AD 2 EPLB 1-4 AIP POLSKA 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars Na TWY A - 94,5 m od krawędzi RWY (117 m od osi RWY). Na TWY B m od osi RWY (na odcinku równoległym), 101 m na odcinku skośnym, oraz 94 m oprawa zagłębiona najbliższa osi RWY. On TWY A m from RWY edge (117 m from RWY centre line). On TWY B m from RWY centre line on section parallel to RWY, 101 m from RWY centre line on section diagonal to RWY, inset lights 94 m from RWY centre line. 4. Uwagi Remarks EPLB AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Komin elektrociepłowni z anteną/power plant chimney with antenna '56.7'' N '28.5'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH DVOR/DME/DVOR/DME LB '10.2'' N '07.7'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Wskaźnik kierunku wiatru - THR 07/Wind direction indicator - THR 07 LB '19.7'' N '39.4'' E TAK/TAK, YES/YES Uwagi Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Budynek z antenami/building with antennae LB '52.2'' N '50.6'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon LB '03.2'' N '11.9'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower LB '09.9'' N '59.7'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon LB '13.3'' N '15.6'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon LB '16.6'' N '18.7'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest LB '18.9'' N '07.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon LB '23.9'' N '21.5'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon LB '24.5'' N '19.8'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney LB '31.7'' N '27.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt kratowy - antena ACC/Lattice mast - ACC antenna LB '48.6'' N '52.4'' E TAK/TAK, YES/YES 2 skrzynki - RVR i wiatromierz - THR 07/2 boxes - RVR and anemometer - THR 07 LB '13.5'' N '02.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - THR 07/Lattice mast - RVR and anemometer - THR 07 LB '14.0'' N '02.5'' E TAK/TAK, YES/YES 4 lampy PAPI - THR 07/4 PAPI lamps - THR 07 LB '19.5'' N '01.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy wiatromierza/anemometer lattice mast LB '21.1'' N '55.6'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon LB '21.2'' N '09.2'' E TAK/TAK, YES/YES 2 skrzynki - RVR i wiatromierz - ARP/2 containers - RVR and anemometer - ARP LB '21.3'' N '55.6'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - ARP/Lattice mast - RVR and anemometer - ARP LB '21.5'' N '55.1'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewo/Tree LB '24.2'' N '03.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree LB '24.3'' N '04.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree LB '24.8'' N '00.5'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree LB '24.9'' N '00.8'' E NIE/NIE, NO/NO 2 skrzynki - RVR i wiatromierza - THR 25/2 containers - RVR and anemometer - THR 25 LB '27.2'' N '38.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - THR 25/Lattice mast - RVR and anemometer - THR 25 LB '27.6'' N '37.6'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru - THR 25/Wind direction indicator - THR 25 LB '28.5'' N '55.5'' E TAK/TAK, YES/YES 4 lampy PAPI - THR 25/4 PAPI lamps - THR 25 LB '29.6'' N '35.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon LB '33.0'' N '08.6'' E TAK/TAK, YES/YES Kontener anteny ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna container LB '35.3'' N '34.1'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy anteny ILS GP/DME/ILS-GP/DME antenna lattice mast LB '35.3'' N '34.3'' E TAK/TAK, YES/YES Antena monitorująca ILS GP/DME/ILS-GP/DME monitor LB '35.7'' N '37.0'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 192

192 AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-5 W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Numer Szerokość Długość Wysokość / Oznakowanie / Obstacle type identyfikacyjny / geograficzna / geograficzna / Top of obstacle Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Las/Forest LB '38.7'' N '09.3'' E NIE/NIE, NO/NO Uwagi Remarks EPLB AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Lublin Aeronautical Meteorological Station Lublin 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outsie hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru / 9 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office / 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Tel.: Telephone consultation. Tel.: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, aerodrome warnings, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL, SWH, SWM, SWL, Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530; Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne FL 450, FL 530; Radar data, Satellite images. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Internet, telefon. Internet, phone. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Lublin Tel.: Tel. kom.: Faks: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: Aeronautical Meteorological Station Lublin Phone: Mobile: Fax: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office Phones: , Fax: EPLB AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2520 x 45 RWY: PCN 50 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 14'15.52''N '45.37''E GEO 2520 x 45 RWY: PCN 50 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 14'33.68''N '52.02''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) Patrz/See: AD 2 EPLB x Patrz/See: AD 2 EPLB x 300 Tak/Yes Uwagi Remarks OFZ AIRAC AMDT 192

193 AD 2 EPLB 1-6 AIP POLSKA 07) - 07) - 25) - 25) - EPLB AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Uwagi Remarks EPLB AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 m PAPI 3.5 G G LIH left m ALPA-ATA cat. II PAPI 3 SFL LIH G G left SFL: m m RWY ID LEN Odstępy/ Spacing RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing FM m: W FM m: W FM m: W, R m / 15 m FM m: R 2520 m / 60 m FM 1920 m m: O R LIH LIH m / 15 m FM m: W FM m: W, R FM m: R LIH Uwagi 2520 m / 60 m FM m: W FM 1920 m m: O LIH Remarks R EPLB AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: / Anemometr: patrz pkt LDI: / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe: TWY A - LIM, 5 stopni INTST Światła osi: TWA A - LIM, 5 stopni INTST Poprzeczki oczekiwania: Na TWY A, B - 5 stopni INTST Edge: TWY A - LIM, 5 stages INTST Centre line lights: TWY A - LIM, 5 stages INTST Clearance bars: At TWYs A, B - 5 stages INTST 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Bezprzerwowe, agregat, UPS, podtrzymanie 15. Uninterruptible, generator, UPS, hold-up time Uwagi Remarks EPLB AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) AIRAC AMDT 192

194 AIP POLSKA AD 2 EPLB Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks EPLB AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) LUBLIN CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 15'40''N '48''E 51 16'13''N '54''E 51 18'09''N '17''E 51 17'24''N '14''E 51 10'55''N '37''E 51 08'25''N '16''E 51 07'18''N '16''E 51 04'14''N '26''E 51 06'05''N '39''E 51 07'22''N '13''E 51 09'22''N '33''E 51 14'11''N '56''E 51 15'40''N '48''E 1500 ft GND [D] LUBLIN WIEŻA ( MHz) PL LUBLIN TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi CTR LUBLIN aktywny w godzinach pracy organu TWR Lublin. Remarks LUBLIN CTR active during the operational hours of Lublin TWR. EPLB AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation UTC 1) TWR LUBLIN WIEŻA LUBLIN TOWER ( ) ( ) Poza opublikowanymi godzinami ATC dostępna z wyprzedzeniem 48 HR po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej./Available outside the published ATC hours of operation, 48 HR in advance, subject to prior approval from the Polish Air Navigation Agency. 1) - patrz GEN 2.1. Uwagi 1) - see GEN 2.1. Remarks AIRAC AMDT 192

195 AD 2 EPLB 1-8 AIP POLSKA EPLB AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 5 E/Jan 12) ISWI MHz DME ISWI CH56Y DVOR/DME SWI MHz CH59X H24 H24 H24 H '35.3'' N '34.3'' E 51 14'13.5'' N '31.3'' E 51 14'35.3'' N '34.3'' E 51 14'10.2'' N '07.7'' E m AMSL 210 m AMSL Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 58 ft GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. II Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500). Designated operational range: 100 NM (up to FL500). Uwagi Remarks EPLB AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS EPLB AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPLB 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PROCEDURY DLA LOTÓW IFR IFR FLIGHT PROCEDURES W TMA LUBLIN zapewniona jest proceduralna służba kontroli zbliżania. Wektorowanie radarowe jest niedostępne. W TMA LUBLIN obowiązują procedury SlD i STAR według nawigacji RNP 1 dla betonowych RWY 07 oraz RWY 25 lotniska Lublin. Procedury RNP STAR kończą się w punktach IAF procedur podejścia według wskazań przyrządów dla RWY 07 i RWY 25. Procedury SlD i STAR w TMA LUBLIN zaprojektowane zostały według kryteriów dla PBN RNP 1. W celu wykonania procedur bez ograniczeń wymagane jest dopuszczenie do wykonywania operacji RNP 1. Statki powietrzne niezdolne do wykonywania operacji RNP 1 powinny ten fakt zgłosić przy pierwszym kontakcie radiowym z organem ATC. Takie statki powietrzne mogą spodziewać się wykonywania jednej z tras dolotowych do DVOR/ DME SWI opublikowanej na mapie AD 2 EPLB W procedurach SlD RNP 1 w TMA LUBLIN przyjęto parametry przechylenia w zakręcie (AOB) zgodnie z PAN-OPS (ICAO DOG 8168 tom II, część 1, sekcja 3, rozdział 3, dodatek 3) czyli 15 do 1000 ft nad DER ELEV, 20 powyżej 1000 ft do 3000 ft nad DER ELEV i 25 powyżej 3000 ft nad DER ELEV. Dotyczy wszystkich SlD dla EPLB. Within the LUBLIN TMA, radar approach control service is provided. Radar vectoring is not available. Within the LUBLIN TMA, RNP 1 SID and STAR procedures apply for concrete RWY 07 and RWY 25 of Lublin aerodrome. The RNP STAR procedures end at the IAFs of the RWY 07 and RWY 25 instrument approach procedures. The SID and STAR procedures for the LUBLIN TMA were designed in accordance with PBN RNP 1 criteria. The procedures may be flown only by aircraft approved for RNP 1 operations. Aircraft not capable of RNP 1 operations are to advise ATC on first contact. Such aircraft may expect instructions to fly one of the SWI DVOR/ DME arrival routes published on chart AD 2 EPLB For the RNP 1 SID procedures within the LUBLIN TMA, the angle of bank (AOB) taken into consideration complies with PANS-OPS (ICAO Doc 8168, Vol. II, Part I, Section 3, Chapter 3, Appendix 3). That is: 15 up to 1000 ft over DER ELEV, 20 above 1000 ft up to 3000 ft over DER ELEV and 25 above 3000 ft over DER ELEV. It is applicable to all EPLB SIDs. AIRAC AMDT 192

196 AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-9 Informacje dotyczące planowania wysokości lotu: załogi statków powietrznych powinny brać pod uwagę możliwość otrzymania zezwolenia na zniżanie zgodnie z ograniczeniami wysokości podanymi na mapach procedur STAR. Bieżące zezwolenie na zniżanie będzie podane przez ATC. W miarę możliwości należy stosować technikę CDA. Należy pamiętać, że w CTR EPLB oraz TMA EPLB do poziomu FL 95 obowiązuje klasa D przestrzeni. Należy zachować ostrożność z uwagi na duży ruch VFR w CTR i TMA EPLB, szczególnie w przypadku utraty łączności ruchu VFR, który może oczekiwać na punktach VFR: TANGO na północ od lotniska oraz SIERRA na południe od lotniska na wysokości 1500 ft AMSL zgodnie z punktem AD 2 EPLB Vertical planning information: flight crews should plan for possible descent clearance in accordance with vertical restrictions specified on the STAR charts. The current descent clearance will be issued by ATC. If possible, a CDA technique should be applied. It should be remembered that the EPLB CTR and EPLB TMA up to FL 95 are Class D airspace. Caution shall be exercised due to increased VFR traffic within the EPLB CTR and TMA, especially in case of radio communication failure on VFR flights which may be holding at the VFR points: TANGO north of AD and SIERRA south of AD at 1500 ft AMSL, according to AD 2 EPLB PROCEDURY UTRATY ŁĄCZNOŚCI DLA LOTÓW IFR RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE FOR IFR FLIGHTS ODLATUJĄCY RUCH IFR DEPARTING IFR TRAFFIC a) Procedura utraty łączności dla lotów wykonywanych według SlD Radio communication failure procedure for flights on SIDs Ustawić transponder na kod Kontynuować lot według przydzielonego i potwierdzonego SlD. Po 3 minutach wznieść się do poziomu lotu zgodnie z FPL. Set the transponder to Continue on the allocated and confirmed SID. After 3 minutes, climb to the FPL flight level. b) Procedura utraty łączności podczas wykonywania lotów innych niż według SlD Radio communication failure procedure for flights other than SIDs Wykonywać lot do punktu i poziomu lotu przydzielonego oraz potwierdzonego w zezwoleniu. Po 3 minutach wznieść się do poziomu lotu zgodnie z FPL. Fly to the point and flight level assigned and acknowledged in the clearance. After 3 minutes, climb to the FPL flight level PRZYLATUJĄCY RUCH IFR ARRIVING IFR TRAFFIC a) Procedura utraty łączności podczas wykonywania lotu według STAR RNP1 Radio communication failure procedure for flights on RNP1 STARs W przypadku gdy STAR został przydzielony i załoga statku powietrznego dokonała potwierdzenia ustawić transponder na kod 7600, kontynuować lot zgodnie z FPL oraz według przydzielonego STAR, po czym wykonać podejście (według ILS or VOR or RNAV GNSS) i lądowanie. b) Procedura utraty łączności podczas wykonywania lotu innego niż według STAR RNP1 Ustawić transponder na kod Utrzymać ostatnio przydzieloną i potwierdzoną wysokość bezwzględną lotu. Kontynuować lot do DVOR/DME SWI. Nad tym DVOR zniżyć się do wysokości bezwzględnej 4000 ft, a następnie wykonać podejście według wskazań przyrządów na RWY 25 (ILS or LOC RWY 25 lub VOR RWY 25), po czym wykonać lądowanie na najdogodniejszej betonowej RWY (w zależności od kierunku wiatru i innych okoliczności) RUCH SZKOLNY l TRENINGOWY IFR IFR TRAINING TRAFFIC a) W warunkach VMC In VMC Zniżyć do wysokości 1500 ft AMSL i wykonać dolot do punktu SIERRA lub TANGO. Oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska LUBLIN. b) W warunkach IMC In IMC Ustawić transponder na kod Utrzymać ostatnio przydzieloną i potwierdzoną wysokość bezwzględną lotu. Kontynuować lot do DVOR/DME SWI. Nad tym DVOR zniżyć się do wysokości bezwzględnej 4000 ft, a następnie wykonać podejście według wskazań przyrządów na RWY 25 (ILS or LOC RWY 25 lub VOR RWY 25), po czym wykonać lądowanie na najdogodniejszej betonowej RWY (w zależności od kierunku wiatru i innych okoliczności). We wszystkich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na statki powietrzne w locie VFR mogące oczekiwać na punktach VFR: TANGO na północ od lotniska oraz SIERRA na południe od lotniska. Krążenie z widocznością jest dozwolone wyłącznie po południowej stronie lotniska PROCEDURY DLA LOTÓW VFR VFR FLIGHT PROCEDURES Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR LUBLIN: DELTA N E na południe od m. Niemce - szklarnie If a STAR was assigned and the flight crew acknowledged it, set the transponder to 7600, continue in accordance with the FPL and follow the assigned STAR, then execute an (ILS or VOR or RNAV GNSS) approach and land. Radio communication failure procedure for flights other than RNP1 STARs Set the transponder to Maintain the last assigned and acknowledged altitude. Continue the flight to the SWI DVOR/DME. Overhead this DVOR descend to an altitude of 4000 ft, then carry out a RWY 25 instrument approach (ILS or LOC RWY 25 or VOR RWY 25) and land on the most convenient concrete RWY (depending on the wind direction and other circumstances). Descend to 1500 ft AMSL and arrive at the point SIERRA or TANGO. Hold for light signals emitted from the LUBLIN TWR. Set the transponder to Maintain the last assigned and acknowledged altitude. Continue to the SWI DVOR/DME. Overhead this DVOR descend to an altitude of 4000 ft, then carry out a RWY 25 instrument approach (ILS or LOC RWY 25 or VOR RWY 25) and land on the most convenient concrete RWY (depending on the wind direction and other circumstances). In all cases attention should be paid to possible VFR flights holding at the VFR points. TANGO north of the aerodrome and SIERRA south of the aerodrome. Visual circling is possible only on the southern part of the aerodrome. List of visual reference points to be used in VFR arrivals and departures to/from LUBLIN CTR: DELTA N E south of Niemce town - greenhouses BRAVO "N "E m.borzechów - stadion BRAVO "N "E Borzechów - stadium ROMEO "N "E kopalnia Bogdanka ROMEO "N "E Bogdanka mine JULIETT N E m. Jabłonna-Majątek - jezioro JULIETT N E Jabłonna-Majątek town -lake KILO N E m. Majdanek Kozicki - skrzyżowanie dróg KILO N E Majdanek Kozicki town - road crossing LIMA "N "E m. Łęczna - most LIMA "N "E Łęczna town - bridge ECHO "N "E m. Biskupice - skrzyżowanie ECHO "N "E Biskupice town - intersection AIRAC AMDT 192

197 AD 2 EPLB 1-10 AIP POLSKA PAPA "N "E na zachód od m. Piaski PAPA "N "E south of Piaski town SIERRA N E m. Franciszków - przejazd kolejowy TANGO N E m. Turka - las na południowywschód od miejscowości SIERRA N E Franciszków town - level crossing TANGO N E Turka town - forest south-east of the town WHISKEY N E m. Garbów - kościół WHISKEY N E Garbów town - church ZULU "N "E Zalew Zemborzycki ZULU "N "E Zemborzycki Reservoir Trasy VFR VFR routes Trasa VFR nr 1: punkt WHISKEY (m. Garbów - kościół ) punkt TANGO (m. Turka - las na południowy wschód) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 2: punkt DELTA (na południe od m. Niemce - szklarnie) punkt TANGO (m. Turka - las na południowy wschód) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 3: punkt ROMEO (kopalnia Bogdanka) punkt LIMA (m. Łęczna - most) punkt TANGO (m.turka - las na południowy-wschód od miejscowości) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 4: punkt ECHO (Biskupice - skrzyżowanie) punkt SIERRA (m. Franciszków) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 5: punkt PAPA (na zachód od m. Piaski) punkt SIERRA (m. Franciszków) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 6: punkt KILO (m. Majdanek Kozicki - skrzyżowanie dróg) punkt SIERRA (m. Franciszków - przejazd kolejowy) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 7: punkt BRAVO (m. Borzechów - stadion) punkt JULIETT (m. Jabłonna-Majątek - jezioro) punkt SIERRA (m. Franciszków) lotnisko LUBLIN Trasa VFR nr 8: punkt ZULU (Zalew Zemborzycki) punkt SIERRA (m. Franciszków - przejazd kolejowy) lotnisko LUBLIN Loty po trasach VFR w przestrzeni kontrolowanej EPLB i w kręgu oczekiwania należy wykonywać na wysokości nie większej niż 1500 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej. VFR route No. 1: point WHISKEY (Garbów town - church) point TANGO (Turka town - forest to the south-east) LUBLIN aerodrome VFR route No. 2: point DELTA (south of Niemce town - greenhouses) point TANGO (Turka town - forest south-east of the town) LUBLIN aerodrome VFR route No. 3: point ROMEO (Bogdanka mine) point LIMA (Łęczna town - bridge) point TANGO (Turka town - forest south-east of the town) LUBLIN aerodrome VFR route No. 4: point ECHO (Biskubice town - intersection) point SIERRA (Franciszków town) LUBLIN aerodrome VFR route No. 5: point PAPA (west of Piaski town) point SIERRA (Franciszków town) LUBLIN aerodrome VFR route No. 6: point KILO (Majdanek Kozicki town - road crossing) point SIERRA (Franciszków town - level crossing) LUBLIN aerodrome VFR route No. 7: point BRAVO (Borzechów town - stadium) JULIETT (Jabłonna-Majątek town - lake) point SIERRA (Franciszków town) LUBLIN aerodrome VFR route No. 8: point ZULU (Zemborzycki Reservoir) point SIERRA (Franciszków town - level crossing) LUBLIN aerodrome. Flights along the VFR routes in controlled airspace of EPLB and in the holding pattern shall be conducted at an altitude not exceeding 1500 ft AMSL unless instructed otherwise by ATC Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a) wlot w CTR/TMA LUBLIN odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez TWR LUBLIN. Zezwolenie może być przekazane przez FIS WARSZAWA; b) jeżeli informator FIS WARSZAWA nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z TWR LUBLIN przed wlotem do CTR/TMA LUBLIN Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: SIERRA lub TANGO. Procedurę oczekiwania należy wykonywać na wysokości nie większej niż 1500 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej Start w CTR LUBLIN z miejsca innego niż lotnisko LUBLIN jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia LUBLIN TWR. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z LUBLIN TWR. entry into the LUBLIN CTR/TMA is subject to clearance from LUBLIN TWR. The clearance can be forwarded by WARSZAWA FIS; unless instructed otherwise by the WARSZAWA FIS officer, the flight crew shall contact LUBLIN TWR prior to entry into the LUBLIN CTR/TMA. In high traffic density an aircraft flying under VFR may expect holding at the points: SIERRA or TANGO. The holding procedure shall be flown at an altitude not exceeding 1500 ft AMSL unless instructed otherwise by ATC. A take-off within the LUBLIN CTR from a site other than LUBLIN aerodrome is subject to clearance from LUBLIN TWR. If no two-way radio communication with LUBLIN TWR can be established from the departure site, the clearance must be obtained by telephone and the communication must be established immediately after take-off Utrata łączności w locie VFR Radio communication failure during VFR flight Jeżeli nastąpi utrata łączności przed wlotem w CTR/TMA LUBLIN, wlot do CTR/TMA LUBLIN jest zabroniony Jeżeli statek powietrzny uzyskał zgodę na wlot w CTR/TMA LUBLIN i nastąpi utrata łączności w locie, należy: In the event of radio communication failure before entry into the LUBLIN CTR/TMA, the entry is forbidden. If an aircraft has obtained permission to enter the LUBLIN CTR/TMA and a radio communication failure occurs in flight, the following procedures shall be observed: a) w czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: during arrival and approach from the northern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu TANGO i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska LUBLIN; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - proceed to point TANGO and wait for light signals from the LUBLIN aerodrome tower; - during arrival and holding, switch all available navigation, warning and landing lights; - after receiving a green steady signal, carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; AIRAC AMDT 192

198 AIP POLSKA AD 2 EPLB po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem TANGO do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeśli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska, należy oczekiwać 10 minut nad punktem TANGO i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. - after receiving a red signal, hold at point TANGO until receiving a steady green signal and then carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; - if no signal has been received from the aerodrome control tower, hold at TANGO for 10 minutes and carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; - after landing leave the RWY by turning onto available TWY and wait for the FOLLOW ME car. b) w czasie dolotu i podejścia od południowej strony lotniska: during arrival and approach from the southern aerodrome side: - wykonać dolot do punktu SIERRA i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska LUBLIN; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem SIERRA do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 10 minut nad punktem SIERRA i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. c) jeżeli to możliwe należy oczekiwać nad punktem TANGO/SIERRA na wysokości 1500 ft AMSL z uwagą na loty po okręgu Jeśli to możliwe, powyższe zasady dotyczą również szybowców i innych statków powietrznych bez napędu LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: - proceed to point SIERRA and wait for light signals from the LUBLIN aerodrome tower. - during arrival and holding, switch all available navigation, warning and landing lights. - after receiving a green steady signal, carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; - after receiving a red signal hold at point SIERRA until receiving a steady green signal and then carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; - if no signal has been received from the aerodrome control tower, hold at point SIERRA for 10 minutes and carry out the shortest possible approach and land on the most convenient RWY dependent on weather conditions; - after landing leave the RWY immediately by turning onto available TWY and wait for the FOLLOW ME car. if possible, hold at point TANGO/SIERRA at an altitude of 1500 ft AMSL and watch out for flights in the circuit. If possible, the above rules are also applicable to gliders and other nonpowered aircraft. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI (LVP) LOW VISIBILITY OPERATIONS (LVPs) RWY 25 może być wykorzystywana do wykonywania operacji ILS kategorii II przez tych operatorów, których minima zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Autoryzacji do przeprowadzania operacji ILS kategorii II nie wymaga się od operatorów zagranicznych, którzy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacji wydane przez odpowiednie władze krajowe danego operatora. Warunkiem wykonywania operacji kategorii II jest sprawność niezbędnych urządzeń. RWY 25 is suitable for ILS Category II operations by those operators whose minima have been accepted by the Civil Aviation Authority. No authorisation for carrying out ILS Cat. II operations is required for foreign operators in possession of a certificate of competency issued by their national authorities. Operability of necessary facilities is a requirement to carry out Cat. II operations Kryteria wprowadzania oraz odwoływania LVP Criteria for the initiation and termination of LVP Faza przygotowania do LVP będzie rozpoczęta, jeżeli RVR spadnie do 800 m lub podstawa chmur obniży się do 300 ft lub mniej. The LVP preparation phase will be commenced when the RVR falls below 800 m or the base of cloud falls to 300 ft or less. AIRAC AMDT 192

199 AD 2 EPLB 1-12 AIP POLSKA Wprowadzenie LVP nastąpi, gdy RVR spadnie poniżej 550 m lub podstawa chmur spadnie do 200 ft lub niżej Odwołanie LVP nastąpi, gdy RVR wzrośnie do 600 m lub więcej i podstawa chmur osiągnie 200 ft lub więcej z tendencją rosnącą. LVP operations will be commenced when the RVR falls below 550 m or the base of cloud falls to 200 ft or less. LVP will be terminated when the RVR increases to 600 m or more and the base of cloud reaches 200 ft or more and a continuing improvement is anticipated Opis operacji w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) Description of Low Visibility Operations (LVP) W czasie trwania LVP stosowane będą specjalne procedury ATC. O rozpoczęciu stosowania tych procedur piloci będą informowani drogą radiową. Używana będzie następująca frazeologia: Low visibility procedures category two in operation W czasie, gdy obowiązywać będą specjalne procedury ATC, należy oczekiwać znacznie zredukowanej częstotliwości lądowań, co wynika z konieczności zwiększenia separacji podłużnej pomiędzy przylatującymi statkami powietrznymi oraz warunku kołowania w tył po pasie w TWY A dla lądujących statków powietrznych Przylatujące statki powietrzne: służba kontroli ruchu lotniczego będzie wymagała od załóg przylatujących statków powietrznych korzystania wyłącznie z następujących dróg kołowania po lądowaniu na RWY 25: TWY A Odlatujące statki powietrzne: w czasie LVP/LVTO, do startu będą używane RWY 25 i RWY 07. Niedozwolone jest wykonywanie startów, jeżeli RVR spadnie poniżej 350 m W czasie trwania LVP kołowanie na APRON 1 odbywa się w asyście FOLLOW ME Kołowanie po drogach kołowania wyposażonych w sprawne światła osi centralnej odbywa się bez asysty Follow Me. Na pozostałych drogach kołowania asysta Follow Me jest wymagana, jeżeli RVR spadnie poniżej 550 m Piloci zainteresowani wykonaniem podejścia według ILS kategorii II do celów szkolno-treningowych powinni podczas pierwszego nawiązania łączności z TWR EPLB użyć sformułowania Request practice Category II approach. W takiej sytuacji działanie opisane w punktach od do nie będą stosowane. During LVP, special ATC procedures will be applied. Pilots will be informed of the commencement of these procedures by radio. The following phraseology will be used: "Low visibility procedures category two in operation". When special ATC procedures are applicable a significantly reduced landing rate should be expected due to the necessity of increased spacing between arriving aircraft and a requirement for landing aircraft to backtrack into TWY A. Arriving aircraft: ATC will require arriving aircraft to use only the following TWY after landing on RWY 25: TWY A. Departing aircraft: during LVP/LVTO, take-offs will be carried out using RWY 25 and RWY 07. Take-offs are prohibited if the RVR is less than 350 m. During LVP, taxiing to APN 1 is performed with the marshaller's assistance. Taxiing on TWYs equipped with working centre line lights is conducted without the assistance of the FOLLOW ME. Assistance of FOLLOW ME is required on other TWYs when the RVR falls below 550 m. Pilots who wish to practice Category II ILS approaches shall use the phrase "Request practice Category II approach, on initial contact with EPLB TWR. In such circumstances measures described in items to above will not be applied. EPLB AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Przemieszczanie się po płycie postojowej lotniska (załoga i pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej. Parkowanie statków powietrznych zawsze z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi statku powietrznego lub upoważnionego pracownika agenta obsługi naziemnej. Manewrowanie statku powietrznego na płytach postojowych lotniska przy użyciu minimalnej mocy. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Przewoźnicy powinni upewnić się, czy agent obsługi na lotnisku LUBLIN dysponuje dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrznego. Jeżeli brak jest takiego dyszla na lotnisku, przewoźnik jest zobowiązany do posiadania jego na pokładzie lub stosowania uzgodnionej z agentem obsługi naziemnej procedury wypychania/przeciągania samolotu w inne miejsce. Wszystkie osoby wykonujące czynności służbowe w polu ruchu naziemnego są zobowiązane do noszenia jaskrawych górnych części wierzchniej garderoby lub kamizelek koloru tylko żółtego lub pomarańczowego, z elementami odblaskowymi. Tankowanie z pasażerami na pokładzie dopuszczalne przy podstawionych schodach do wszystkich drzwi pasażerskich i obowiązkowej asyście pojazdu straży pożarnej. Movement on the apron (crews and passengers) is authorised only when accompanied by the handling agent s representative. Aircraft to be parked always with wheels secured with chocks by an aircrew member or authorised ground handling agent s representative. Aircraft manoeuvres on the aprons to be carried out with minimum power. Any exceptions to the push-back procedure are possible only with the approval of the Aerodrome Duty Officer. Air carriers should ensure that the handling agent at LUBLIN aerodrome has a towbar for the relevant aircraft type. If there is no such tow bar available, an air carrier is obliged to have it on board or use a push-back/ towing procedure agreed with the handling agent. All persons discharging their duties within the aerodrome movement area are obliged to wear disctinctive yellow or orange tops of their outdoor clothing or vests, with fluorescent elements. The fuelling of aircraft with passengers on board is possible with boarding steps put in position at all passenger doors and mandatory assistance of a fire-fighting vehicle. EPLB AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPLB Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPLB Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 07/25 Mapa standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 Standard Arrival Chart Instrument (STAR) - ICAO AIRAC AMDT 192

200 AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-13 AD 2 EPLB Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO RNP 1 (GNSS) Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO RNP 1 (GNSS) Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPLB RWY 07 RWY 07 AD 2 EPLB RWY 25 RWY 25 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPLB RWY 07/25 RWY 07/25 AD 2 EPLB RWY 07 RNP 1 (GNSS) RWY 07 RNP 1 (GNSS) AD 2 EPLB RWY 25 RNP 1 (GNSS) RWY 25 RNP 1 (GNSS) Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPLB ILS CAT II z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D) ILS CAT II z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB ILS CAT II y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D) ILS CAT II y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D) VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D) VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D) VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D) VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB Trasy dolotowe i odlotowe VFR VFR Arrival and Departure Routes AIRAC AMDT 192

201 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

202 AD 2 EPLL 1-2 AIP POLSKA EPLL AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities ciągnik akumulatorowy - 6 ciągnik spalinowy - 4 wózek bagażowy - 1,5 t - 16 taśmociąg spalinowy samojezdny - 3 ładowarka platformowa 7 t - 1 przyczepy do transportu palet i kontenerów lotniczych - 6 urządzenie Ambulift - 1 electric tow tractor - 6 diesel tow tractor - 4 baggage trolley 1.5 t - 16 self-propelled belt loader - 3 pallet and air container platform loader 7 t - 1 pallet and air container transport carts - 6 Ambulift device Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity Dystrybutor stacjonarny L, długość węża 30 m (AVGAS 100LL) - 1, cysterna L (JET A-1) - 1. Stationary fuel dispenser L, hose length 30 m (AVGAS 100LL) - 1, tank truck of L capacity (JET A-1) Urządzenia do odladzania De-icing facilities "Elephant My" - 1 "Safeaero Typhoon" - 1 "Elephant My" - 1 "Safeaero Typhoon" Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft Obsługa liniowa/obsługa hangarowa: Organizacja Obsługowa Part 145, statki Line maintenance/hangar maintenance: Maintenance Organization Part 145, powietrzne do 5700 kg MTOW. aircraft up to 5700 kg MTOW. 7. Uwagi Remarks Patrz: GEN pkt Obsługa liniowa/obsługa hangarowa: Bartolini Air Maintenance Tel. kom.: See: GEN p Line maintenance/hangar maintenance: Bartolini Air Maintenance Mobile: EPLL AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracja i bufet w porcie lotniczym, restauracje w mieście. Restaurant and cafeteria at the airport, restaurants in the city. 3. Środki transportu Transportation Autobusy miejskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów. Municipal bus, taxi, car hire. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc w porcie lotniczym, szpitale w mieście. First aid at the airport, hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Bankomat w porcie lotniczym, urzędy pocztowe w mieście. Cash dispenser at the airport, post offices in the city. 6. Informacja turystyczna Tourist office W porcie lotniczym. At the airport. 7. Uwagi Remarks EPLL AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO (CAT 8 ICAO, O/R z wyprzedzeniem 24 HR) CAT 7 ICAO (CAT 8 ICAO, O/R 24 HR in advance) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment pojazd ratowniczo-gaśniczy - 3, pojazd dowodzenia - 1, przyczepa medyczna oraz techniczna, holownik do usuwania uszkodzonych statków powietrznych max do 6 t - 1. rescue and firefighting vehicle - 3, command and control vehicle - 1, medical and technical trailer, tug for removing disabled aircraft max up to 6 t Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Maksymalnie B 738, A 320, dźwig ratowniczy dostępny po 30 min. Max. B 738, A 320 rescue crane available after 30 min. 4. Uwagi Remarks Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza: patrz godziny pracy zarządzającego EPLL AD Rescue and fire fighting service: see AD Administration operational hours EPLL AD AIRAC AMDT 192

203 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-3 EPLL AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Type(s) of clearing equipment pług lotniskowy - 9 oczyszczarka lotniskowa - 6 pług wirnikowy - 2 rozsiewacz - 2 opryskiwacz - 2 ładowarka kołowa - 2 runway snow plough - 9 runway sweeper - 6 rotary snow plough - 2 spreader - 2 sprayer - 2 wheeled loader Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, TWY (A, B, C), APN. RWYs, TWYs (A, B, C), APNs. 3. Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM MOTNE i ATIS. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM, MOTNE and ATIS. EPLL AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN (stanowiska/stands 1, 2, 3, 4, 5, 12, 12', 13, 14) - CONC, PCN 58 R/B/W/T APN (stanowiska/stands 6, 11) - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN (stanowiska/stands 7, 8, 9, 10) - ASPH, PCN 19 F/B/Y/T Grass Apron APN GA - Trawiasta/Grass (dla samolotów GA) 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 31 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, ASPH, PCN 14 F/B/Y/T. TWY "C" - 23 m, CONC, PCN 74 R/B/W/T. TWY "S" - 4 m, APN (stanowiska/stands 1, 2, 3, 4, 5, 12, 12', 13, 14) - CONC, PCN 58 R/B/W/T APN (stanowiska/stands 6, 11) - CONC, PCN 68 R/B/W/T APN (stanowiska/stands 7, 8, 9, 10) - ASPH, PCN 19 F/B/Y/T Grass Apron APN GA - Trawiasta/Grass (for GA aeroplanes) TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 31 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, ASPH, PCN 14 F/B/Y/T. TWY "C" - 23 m, CONC, PCN 74 R/B/W/T. TWY "S" - 4 m, 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN - stanowisko nr 11, ELEV 606 ft. APN - stand No. 11 ELEV 606 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks TWY S - powietrzna TWY patrz AD 2 EPLL TWY S - air TWY see AD 2 EPLL EPLL AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych Znaki poziome i pionowe. Pozioma i pionowa numeracja miejsc postojowych. Markings and signs. Horizontal and vertical numbers of aircraft stands. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: RWY: THR, RCL, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe, strefy przyziemienia, płaszczyzny zawracania. TWY A, B, C: osi, krawędziowe, miejsca oczekiwania. Światła: RWY: THR, identyfikacji THR 25, krawędziowe, końcowe. TWY A: krawędziowe, poprzeczka zatrzymania. TWY B, C: krawędziowe. Chorągiewki odblaskowe: TWY B: krawędziowe. Markings: RWY: THR, RCL, fixed distance, RWY designators, edge, touchdown zone, turn pad. TWY A, B, C: centre line, edge, taxi holding position. Lights: RWY: THR, THR 25 identification, edge, end. TWY A: edge, stop bar. TWY B, C: edge. Luminous flags: TWY B: edge. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars TWY A: 113 m od krawędzi RWY (135,5 m od osi RWY) TWY B: 85 m od krawędzi RWY (107,5 m od osi RWY) TWY A: 113 m FM RWY edge (135.5 m FM RCL) TWY B: 85 m FM RWY edge (107.5 m FM RCL) 4. Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

204 AIP POLSKA AD 2 EPMI 1-1 EPMI AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC cc EPMI AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 53 23'42''N '58''E - Środek RWY 12/ '42''N '58''E - Centre of RWY 12/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 5 km na północ od miasta Mirosławiec. 5 km north of Mirosławiec city. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 495 ft/22.0 C 495 ft/22.0 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 112 ft 112 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 5 E (2016)/10'E 5 E (2016)/10'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych Jednostka Wojskowa Mirosławiec Dowódca: Dowódca: (faks) AFS: EPMIZTZM - MIL TWR AFS: EPMIZPZM - MIL ARO Commander of 12th Unmanned Aerial Vehicles Base Military Unit No Mirosławiec Commander: Commander: (fax) AFS: EPMIZTZM - MIL TWR AFS: EPMIZPZM - MIL ARO 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Uwagi Remarks MIL TWR MIL TWR Tel.: Phone: MIL APP Tel.: MIL APP Phone: MIL ARO Tel.: MIL ARO Phone: Faks: Fax: EPMI AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON-THU ( ) FRI ( ) Oficer Dyżurny - H24. Dyżurny Logistyki Lotniska: MON FRI 1900 (MON FRI 1800) za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W innym czasie otwarcia lotniska zgodnie z NOTAM. MON-THU ( ) FRI ( ) Duty Officer - H24. Aerodrome Duty Logistics Officer: MON FRI 1900 (MON FRI 1800) except off-work days. At other times of the aerodrome working hours according to NOTAM. 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) W innym czasie otwarcia lotniska zgodnie z NOTAM. MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) At other times of the aerodrome working hours according to NOTAM. 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MON FRI 1900 (MON FRI 1800) W innym czasie otwarcia lotniska zgodnie z NOTAM. MIL ARO MON FRI 1900 (MON FRI 1800) At other times of the aerodrome working hours according to NOTAM. MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne MET Office Dyżurny Meteorolog Lotniska: MON FRI 1900 (MON FRI 1800). W innym czasie otwarcia lotniska zgodnie z NOTAM. Obserwator meteorologiczny: H24. MIL MET Duty Aerodrome Meteorologist: MON FRI 1900 (MON FRI 1800). At other times of the aerodrome working hours according to NOTAM. Meteorological observer: H24. MIL MET 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MON FRI 1900 (MON FRI 1800) W innym czasie otwarcia lotniska zgodnie z NOTAM. MON FRI 1900 (MON FRI 1800) At other times of the aerodrome working hours according to NOTAM. 8. Tankowanie Fuelling Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. After prior consultation with the aerodrome management. AIRAC AMDT 192

205 AD 2 EPMI 1-2 AIP POLSKA 9. Obsługa Handling Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. After prior consultation with the aerodrome management. 10. Ochrona Security Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. After prior consultation with the aerodrome management. 11. Odladzanie De-icing 12. Uwagi Remarks 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. EPMI AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośniki widłowe - 2 (8 t, 2 t). Fork lift trucks - 2 (8 t, 2 t). 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types F-34 F Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 3 cysterny - 2 x L, 1 x L. 3 tank trucks - 2 x L, 1 x L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. After prior consultation with the aerodrome management. 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi Remarks Tlen w stanie gazowym. AD Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym (do 20000L). Oxygen (gas). AD After prior consultation with the aerodrome management (up to Powyżej 20000L po wcześniejszym uzgodnieniu z 21. BLT (tel , 20000L). Above 20000L after prior consultation with the 21. Tactical Air Base ). ( , ). EPMI AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w miejscowości Wałcz, Tuczno, Czaplinek, Łowicz Wałecki. Hotels at Wałcz, Tuczno, Czaplinek, Łowicz Wałecki towns. 2. Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. City restaurants. 3. Środki transportu Transportation Samochód dla załogi z lotniska do m. Mirosławiec. Możliwość zamówienia Car for crew from the aerodrome to Mirosławiec city. Bus rental possible. autobusu. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Na lotnisku pierwszy poziom pomocy medycznej. Szpital w miejscowości Wałcz. First level of medical aid at the aerodrome. Hospital in Wałcz city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W mieście. In the city. 6. Informacja turystyczna Tourist office W mieście. In the city. 7. Uwagi Remarks EPMI AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 3 ICAO (CAT 6 O/R z wyprzedzeniem: MON-TUE - 96 HR WED-FRI 72 CAT 3 ICAO (CAT 6 O/R in advance: MON-TUE - 96 HR WED-FRI 72 HR) HR.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Sprzęt zgodny z wymogami ICAO dla kategorii 3 ochrony przeciwpożarowej. Rescue equipment conforming with ICAO requirements for fire fighting category Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Holownik Wodzidła do Su-22 and TS-11). Towing machine Guide bars (Su-22 and TS-11). 4. Uwagi Remarks Praca Grupy Ratownictwa Lotniskowego MON FRI 1900 (MON FRI Service provided by the Aerodrome Rescue Group MON FRI ), oraz w innym czasie otwarcia lotniska - zgodnie z NOTAM. Utrzymywanie kategorii A6 do 24 HR, A4/A5 do 48 HR. (MON FRI 1800) and at other times during aerodrome working hours - according to NOTAM. Maintaining category A6 up to 24 HR, A4/A5 - up to 48 HR. AIRAC AMDT 192

206 AIP POLSKA AD 2 EPMI 1-3 EPMI AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Zgarniacz wirnikowy śniegu - 2, odkurzacz lotniskowy - 2, oczyszczarka lotniskowa - 3, pług śnieżny - 6, polewarko-zmywarka - 2, rozsypywarka - 1, spycharko-ładowarka - 1. Rotor snow blower - 2, aerodrome cleaner - 2, runway sweeper- 3, snow plough - 6, sprayer - 2, spreader - 1, dozer/loader Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, drogi kołowania, płyty postojowe. RWY, TWYs, APNs. 3. Uwagi Remarks EPMI AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN A - CONC, PCN 27 R/B/W/T APN B - CONC, PCN 32 R/B/W/T APN C - CONC, PCN 29 R/C/W/T APN A - CONC, PCN 27 R/B/W/T APN B - CONC, PCN 32 R/B/W/T APN C - CONC, PCN 29 R/C/W/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 12 m, CONC, PCN 54 R/B/W/T. TWY "B" - 12 m, CONC, PCN 65 R/B/W/T. TWY "C" - 12 m, CONC, PCN 42 R/C/W/T. TWY "D" - 10 m, CONC, PCN 33 R/C/W/T. TWY "E" - 10 m, CONC, PCN 42 R/B/W/T. TWY "F" - 10 m, CONC, PCN 100 R/C/W/T. TWY "G1" - 12 m, CONC, PCN 22 R/A/W/T. TWY "G2" - 12 m, CONC, PCN 76 R/A/W/T. TWY "G3" - 12 m, CONC, PCN 42 R/C/W/T. TWY "G4" - 10 m, CONC, PCN 36 R/B/W/T. TWY "H" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "I" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "J" - 10 m, CONC, PCN 40 R/B/W/T. TWY "K" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "L" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "A" - 12 m, CONC, PCN 54 R/B/W/T. TWY "B" - 12 m, CONC, PCN 65 R/B/W/T. TWY "C" - 12 m, CONC, PCN 42 R/C/W/T. TWY "D" - 10 m, CONC, PCN 33 R/C/W/T. TWY "E" - 10 m, CONC, PCN 42 R/B/W/T. TWY "F" - 10 m, CONC, PCN 100 R/C/W/T. TWY "G1" - 12 m, CONC, PCN 22 R/A/W/T. TWY "G2" - 12 m, CONC, PCN 76 R/A/W/T. TWY "G3" - 12 m, CONC, PCN 42 R/C/W/T. TWY "G4" - 10 m, CONC, PCN 36 R/B/W/T. TWY "H" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "I" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "J" - 10 m, CONC, PCN 40 R/B/W/T. TWY "K" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. TWY "L" - 10 m, CONC, PCN 43 R/B/X/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. Uwagi Remarks EPMI AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Wojskowe oznakowanie poziome, żółte. 1) Military yellow markings. 1) 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie poziome i światła RWY, TWY. RWY and TWY markings and lights. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars Znaki poziome na TWY. Markings on the TWY. 4. Uwagi Remarks Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands EPMI AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Antena ścieżki zniżania ILS/ILS GP antenna '22.4'' N '33.0'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 192

207 AD 2 EPMI 1-4 AIP POLSKA W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa Rodzaj przeszkody / Numer Szerokość Długość Wysokość / Oznakowanie / RWY and Obstacle type identyfikacyjny / geograficzna / geograficzna / Top of obstacle Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Wzniesienie terenu z antenami ILS/Terrain height with ILS antennae '14.9'' N '39.1'' E NIE/TAK, NO/YES 12/APCH Las/Forest '26.4'' N '14.6'' E NIE/NIE, NO/NO 12/APCH Wieża/Tower '43.1'' N '01.1'' E TAK/TAK, YES/YES Uwagi Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Wieża - Hanki/Tower - Hanki '18.7'' N '01.1'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża - Łowicz Wałecki/Tower - Łowicz Wałecki '01.4'' N '32.9'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża - Mirosławiec/Tower - Mirosławiec '08.5'' N '30.4'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża - Mirosławiec 1/Tower - Mirosławiec '49.1'' N '46.4'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża - Mirosławiec 2/Tower - Mirosławiec '55.7'' N '07.5'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża - Kalinówka/Tower - Kalinówka '00.1'' N '42.8'' E NIE/TAK, NO/YES Hangar techniczny/technical hangar '08.5'' N '41.8'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast '20.4'' N '19.5'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża AVIA-W/AVIA-W tower '31.7'' N '15.9'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża - Wierzchowo/Tower - Wierzchowo '54.4'' N '09.7'' E NIE/TAK, NO/YES Uwagi Remarks EPMI AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne. Aerodrome MET Office. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24/Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP. H24/Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne / 9 HR. Aerodrome MET Office / 9 HR. 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance Lotnicze dla rejonu lotniska/12 HR TAF / 3 HR. Aerodrome forecast/12 HR TAF / 3 HR. 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided 2 HR przed odlotem. 2 HR before flight. 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used PL. PL. 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, radar MET, mapa istotnych zjawisk pogody, TAF, METAR. Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, MET radar, SWL, TAF, METAR. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Mikołajek Meteo, Internet. Mikołajek Meteo, Internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information MIROSŁAWIEC TWR, MIROSŁAWIEC APP. MIROSŁAWIEC TWR, MIROSŁAWIEC APP. 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Praca dyżurnego meteorologa lotniska: MON FRI 1900 (MON FRI 1800) oraz w innym czasie otwarcia lotniska - zgodnie z NOTAM (faks) Service provided by the Aerodrome Forecaster: MON FRI 1900 (MON FRI 1800) and at other times during aerodrome working hours - according to NOTAM (fax) AIRAC AMDT 192

208 AIP POLSKA AD 2 EPMI 1-5 EPMI AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2500 x 45 RWY: PCN 51 R/B/W/T. CONC/ASPH 53 24'05.08''N '02.62''E GEO 2500 x 45 RWY: PCN 51 R/B/W/T. CONC/ASPH 53 23'19.16''N '53.26''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) % 150 x x x % 150 x x x 345 OFZ Uwagi 12) - 12) - 30) - 30) - Remarks EPMI AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) EPMI AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) B E C EPMI AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN (m) Kolor świateł progu WBAR LEN (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 LIH G 30 CALVERT 900 G PAPI 3 SFL LIH left RWY ID LEN (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN (m) Kolor/Colour Kolor/Colour LEN (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) W Ostatnie / last 600 m: W/Y R 150: W LIH 30 W Ostatnie / last 600 m: W/Y LIH R 150: W EPMI AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 925 m FM THR 30 - NA 925 m FM THR 30 - NA Na polecenie TWR. On instruction from TWR. AIRAC AMDT 192

209 AD 2 EPMI 1-6 AIP POLSKA 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe - niebieskie/. Edge - blue/. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Dostępne/3 min. Available/3 min. 5. Uwagi Remarks EPMI AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation THR RWY N E THR RWY N E THR RWY N E THR RWY N E 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) RWY ,1 ft AMSL RWY ,1 ft AMSL RWY ft AMSL RWY ft AMSL 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 500 m x 45 m/conc/pcn 61/R/B/W/T/oznakowanie poziome. 500 m x 45 m/conc/pcn 61/R/B/W/T/markings. 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 2500 m 2500 m 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców - patrz punkt Procedures for helicopters - see point EPMI AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) MIROSŁAWIEC A (EPMI A) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 23'11''N '21''E 53 34'00''N '31''E 53 21'33''N '19''E 53 10'10''N '30''E 53 23'11''N '21''E MIROSŁAWIEC B (EPMI B) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 17'58''N '46''E dalej łuk o promieniu 18 km i środku w punkcie:/then arc of 18 km radius centred at point: 53 25'55''N '05''E 53 35'36''N '36''E 53 35'13''N '09''E 53 26'50''N '52''E dalej łuk o promieniu 18 km i środku w punkcie:/then arc of 18 km radius centred at point: 53 18'26''N '45''E 53 10'01''N '40''E 53 17'58''N '46''E MIROSŁAWIEC Y (EPMI Y) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 23'11''N '21''E dalej łuk o promieniu 15 km i środku w punkcie:/then arc of 15 km radius centred at point: 53 25'55''N '05''E 53 34'00''N '31''E 53 23'11''N '21''E 1500 ft GND FL ft 1500 ft GND Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Mirosławiec PRECYZYJNY ( MHz) PL Mirosławiec PRECISION ( MHz) EN Mirosławiec WIEŻA ( MHz) PL Mirosławiec TOWER ( MHz) EN Mirosławiec PRECYZYJNY ( MHz) PL Mirosławiec PRECISION ( MHz) EN Mirosławiec ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mirosławiec APPROACH ( MHz) EN Mirosławiec WIEŻA ( MHz) PL Mirosławiec TOWER ( MHz) EN Mirosławiec WIEŻA ( MHz) PL Mirosławiec TOWER ( MHz) EN AIRAC AMDT 192

210 AIP POLSKA AD 2 EPMI 1-7 MIROSŁAWIEC Z (EPMI Z) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 21'33''N '19''E dalej łuk o promieniu 15 km i środku w punkcie:/then arc of 15 km radius centred at point: 53 18'14''N '00''E 53 10'10''N '30''E 53 21'33''N '19''E 1500 ft GND Niesklasyfikowana Unclassified Mirosławiec WIEŻA ( MHz) PL Mirosławiec TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. MIROSŁAWIEC Y MATZ, MIROSŁAWIEC Z MATZ: loty innych użytkowników w przestrzeni wyznaczonej granicami segmentu są możliwe jedynie po wcześniejszym nawiązaniu łączności z FIS (nie później niż na 5 min przed planowanym wlotem). W czasie wykonywania lotu w ww. przestrzeni użytkownik powinien pozostać na łączności z FIS. Remarks MATZ is operated by MIL ATS acting in accordance with military regulations and procedures. MIROSŁAWIEC Y MATZ, MIROSŁAWIEC Z MATZ: flights performed by other airspace users within the area delimited by the segment boundaries are allowed only after establishing radio contact with FIS (not later than 5 minutes in advance of the planned entry). When performing a flight within this area an airspace user should remain on the FIS frequency. EPMI AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) PAR Mirosławiec PRECYZYJNY Mirosławiec PRECISION (UHF) Na zamówienie, 48 HR przed planowanymi działaniami lotniczymi./o/r, 48 HR in advance before planned flight operations. APP TWR Mirosławiec ZBLIŻANIE Mirosławiec APPROACH Mirosławiec WIEŻA Mirosławiec TOWER (UHF) (UHF) Na zamówienie, 48 HR przed planowanymi działaniami lotniczymi./o/r, 48 HR in advance before planned flight operations. MON FRI 1900 (MON FRI 1800) Uwagi Remarks EPMI AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz H '22.5'' N '33.0'' E --- Uwagi Remarks km S FM RCL, km W FM THR 30 wzdłuż RWY RCL. Urządzenia wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze km S FM RCL, km W FM THR 30 along RCL. Military facilities NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. ILS LOC ( 5 E/Jan 16) IMI MHz H '14.9'' N '39.1'' E --- RDH: 52 ft GP 3.0 RWY , 0.53 km FM THR 12. Urządzenia wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. RWY , 0.53 km FM THR 12. Military facilities NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. CAT. I AIRAC AMDT 192

211 AD 2 EPMI 1-8 AIP POLSKA Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) TACAN TMI CH100Y ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation H24 Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 53 24'05.9'' N '17.8'' E DME ELEV Uwagi Remarks Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IMI CH46X H '22.5'' N '33.0'' E 180 m AMSL Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NA khz Na polecenie TWR. On instruction from TWR '02.1'' N '34.4'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. Uwagi Remarks EPMI AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Zamiar wykonania operacji lotniczej An intention to conduct an air traffic operation Zamiar wykonania operacji lotniczej należy zgłosić formularzem PRIOR PERMISSION REQUIRED (PPR) REQUEST FORM FOR EPMI 72 HR przed wykonaniem planowanej operacji lotniczej. Formularz PPR dostępny jest na stronie internetowej zarządzającego lotniskiem: Wnioski o zezwolenie Applications for permission Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. An intention to conduct an air traffic operation shall be notified by means of PRIOR PERMISSION REQUIRED (PPR) REQUEST FORM FOR EPMI 72 HR in advanced of the planned operation. The PPR form is available at the AD Administrator s website: Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru Irrespective of permission, an intention to conduct an air operation is wykonania operacji lotniczej zgodnie z punktem Uzgodnienia required to be notified in accordance with point Consultations dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI ( LVP) LOW VISIBILITY OPERATIONS (LVPs) POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS Procedury prowadzenia operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) na lotnisku MIROSŁAWIEC mają zastosowanie wyłącznie dla odlotów statków powietrznych. Decyzję o rozpoczęciu przygotowań, wprowadzeniu, zawieszeniu oraz odwołaniu LVP na lotnisku podejmuje kontroler TWR. Procedury LVP nie obowiązują w sytuacjach kryzysowych. UWAGA Procedury LVP nie są wdrażane, gdy prowadzona jest akcja odśnieżania lotniska. Rozpoczęcie odśnieżania wiąże się z koniecznością odwołania LVP Po analizie planowanej sytuacji ruchowej (brak planowanych odlotów statków powietrznych), w celu umożliwienia swobodnego poruszania się pojazdów po polu manewrowym lotniska, kontroler TWR może odstąpić od wprowadzenia LVP. Operacje LVP na lotnisku MIROSŁAWIEC są możliwe w dzień i w nocy, pod warunkiem, że światła krawędziowe RWY, światła końca RWY oraz światła krawędziowe TWY są sprawne i włączone. Procedures for carrying out low visibility operations (LVPs) at MIROSŁAWIEC aerodrome are applicable only to departures of aircraft. A decision to commence the preparation, introduce, suspend or terminate the LVPs at the aerodrome is issued by the TWR controller. LVPs shall not be applied for crises. NOTE LVP procedures shall not be implemented during aerodrome snow removal. The beginning of the snow removal requires LVPs to be terminated. After examination of the planned traffic situation (no planned departures of aircraft), to enable free movement of vehicles on manoeuvring area, the TWR controller may withdraw from the introduction of LVPs. LVPs at MIROSŁAWIEC aerodrome may be performed during day and night, provided that the RWY edge lights, RWY end lights and TWY edge lights are working and switched on KRYTERIA WPROWADZANIA ORAZ ODWOŁYWANIA LVP CRITERIA FOR THE INITIATION AND TERMINATION OF LVP Faza przygotowania do LVP The LVP preparation phase Przygotowanie do wprowadzenia LVP rozpoczyna się, jeżeli wartość VIS zmniejszy się do 1200 m (RVR m) z tendencją do obniżania. Preparation for introducing LVP shall be initiated when the VIS value decreases to 1200 m (RVR m) with a tendency to lower levels. AIRAC AMDT 192

212 AIP POLSKA AD 2 EPMI MIROSŁAWIEC TWR nakazuje wycofanie się pojazdów i osób poza pole manewrowe i jego sąsiedztwo za wyjątkiem pojazdów bezpośrednio zaangażowanych, tj. DLL (pojazdy dyżurnego logistyka lotniska), DTL (pojazdy dyżurnego technika lotniska) W przypadku zatrzymania tendencji pogarszania się warunków meteorologicznych przy wzroście VIS powyżej 1200 m z tendencją wzrostową, kontroler TWR podejmuje decyzję o odwołaniu procedury przygotowania do wprowadzenia LVP Wprowadzenie LVP Introduction of LVP Wprowadzenie LVP następuje, gdy wartość VIS zmniejszy się do 800 m (RVR m) lub mniej Kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych oraz pojazdy na polu manewrowym o wprowadzeniu operacji LVP poprzez dwukrotne nadanie drogą radiową (na kanale FM) oraz na częstotliwości MIROSŁAWIEC TWR 133,075 MHz komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! OGŁASZAM WPROWADZENIE PROCEDUR DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP. DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO POLA MANEWROWEGO Kontroler TWR wydaje zezwolenia na kołowanie i start w taki sposób, aby w danym czasie na polu manewrowym poruszał się tylko jeden statek powietrzny, a kołowanie statków powietrznych dozwolone jest jedynie w asyście pojazdu FOLLOW ME W czasie trwania LVP zabrania się wykonywania odlotów z pośredniej części RWY. MIROSŁAWIEC TWR requires withdrawal of vehicles and persons from the manoeuvring area and its vicinity except for vehicles directly involved, i.e. DLLs (Duty Logistics Officer vehicles), DTLs (Duty Aerodrome Technician vehicles). In the case the tendency towards deterioration of meteorological conditions is halted with the increase of VIS to 1200 m or more with a increasing tendency, the TWR controller shall take the decision on termination of the procedure for preparation for introducing LVP. LVP operations shall be commenced when the VIS falls at 800 m (RVR m) or less. The TWR controller informs the aircraft crews and vehicles on the manoeuvring area on introduction of LVP through double-issuing a message via radio (on a FM frequency) and on frequency of MIROSŁAWIEC TWR MHz with a content as follows: TO ALL CONCERNED! I ANNOUNCE INTRODUCTION OF LOW VISIBILITY PROCEDURES. LIMITATIONS IN THE AVAILABILITY OF THE MANOEUVRING AREA ARE IN EFFECT UNTIL REVOCATION. The TWR controller shall give permissions for taxiing and take-offs in a way so that only one aircraft is moving in the manoeuvring area in a given time and aircraft taxiing is permissible in the FOLLOW ME assistance only. During LVPs, take-offs from the intermediate part of RWY are forbidden. UWAGA NOTE W trakcie obowiązywania LVP zabrania się poruszania na polu During LVPs, movement of skid-fitted helicopters in the manoeuvring area is manewrowym śmigłowców na płozach. forbidden Zawieszenie LVP Suspension of LVP Kontroler TWR zawiesza obowiązywanie LVP w przypadkach: The TWR controller suspends LVPs when: a) gdy aktualna wartość widzialności (VIS) spadnie poniżej 400 m; the actual VIS value falls below 400 m; b) utraty łączności ze statkiem powietrznym lub pojazdem znajdującym się na polu manewrowym; c) stwierdzenia utraty orientacji przez załogę statku powietrznego lub kierującego pojazdem podczas ruchu po polu manewrowym; d) stwierdzenia awarii oświetlenia nawigacyjnego; there is navigation lights failure; e) zaistnienia konieczności wjazdu w pole manewrowe służb technicznych lotniska celem usunięcia awarii mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych; f) uzyskania informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem lub ptakiem; g) zaistnienia konieczności wjazdu na pole manewrowe pojazdów uczestniczących w akcji ratowniczej; W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu LVP, kontroler TWR informuje o tym fakcie załogi statków powietrznych. W czasie, gdy LVP są zawieszone, kontroler TWR nie wydaje zezwoleń na starty oraz ruch statków powietrznych po polu manewrowym Odwołanie LVP Termination of LVP Odwołanie LVP następuje, gdy wartość VIS wzrośnie powyżej 800 m (RVR m) z tendencją rosnącą Kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych oraz pojazdy na polu manewrowym o odwołaniu operacji LVP poprzez dwukrotne nadanie drogą radiową (na kanale FM) oraz częstotliwości MIROSŁAWIEC TWR 133,075 MHz komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! OGŁASZAM ODWOŁANIE PROCEDUR DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP. there is loss of communication with aircraft or vehicle within the manoeuvring area; a loss of orientation has been stated by the aircraft crew or the vehicle driver while moving in the manoeuvring area; there is a necessity of entering of aerodrome technical services into the manoeuvring area for removing malfunctions which have significant influence on air taffic operations; he has been informed on occurrence or the probability of occurrence of a collision of aircraft with an animal or a bird; there is a necessity of entering a manoeuvring area by vehicles participating in a rescue operation. In the case a decision on suspension of LVP has been taken, the TWR controller informs aircraft crews on this fact. When the LVPs are suspended, the TWR controller shall not issue clearance for take-offs and aircraft movements in the manoeuvring area. LVP will be terminated when VIS increases to 800 m or more (RVR m) and a continuing improvement is anticipated. The TWR controller informs the aircraft crews and vehicles on the manoeuvring area on the termination of LVP through double-issuing a message via radio (on a FM frequency) and on frequency of MIROSŁAWIEC TWR MHz with a content as follows: TO ALL CONCERNED! I ANNOUNCE TERMINATION OF LOW VISIBILITY PROCEDURES Procedura OVERHEAD PATTERN OVERHEAD PATTERN procedure Minimalna widzialność dla procedury OVERHEAD PATTERN wynosi 5 km. Minimum visibility of 5 km for the OVERHEAD PATTERN procedure applies. Procedura OVERHEAD PATTERN rozpoczyna się w punkcie INITIAL na wysokości 2000 ft AMSL (1500 ft AGL) i w odległości 1-5 NM od progu RWY IN USE. The OVERHEAD PATTERN procedure begins at the INITIAL point at an altitude of 2000 ft AMSL (1500 ft AGL) and within a distance of 1-5 NM from the THR of RWY IN USE. AIRAC AMDT 192

213 AD 2 EPMI 1-10 AIP POLSKA Na żądanie załogi statku powietrznego MIROSŁAWIEC TWR może określić inną niż przyjęta wysokość i lokalizacja punktu INITIAL dla procedury OVERHEAD PATTERN. At the request of the air crew, MIROSŁAWIEC TWR may specify the altitude and location of the INITIAL point other than the considered altitude and location for the OVERHEAD PATTERN procedure Procedury dla samolotów transportowych Procedures for transport aeroplanes Dopuszcza się na wykonywanie procedur taktycznych do lądowania dla wojskowych samolotów transportowych po akceptacji MIROSŁAWIEC TWR. Zakłada się, że wszystkie procedury wykonywane są zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR, a prośba załogi statku powietrznego w locie IFR o wykonanie nw. procedur wiąże się z automatycznym przejściem do lotu VFR. Kontroler MIROSŁAWIEC TWR stosuje frazeologię zgodnie z zasadami: a) dla procedur STRAIGHT IN, OVERHEAD, TEARDROP, ABEAM, HIGHSPEED DOWNWIND oraz SPIRAL DOWN w celu określenia punktu rozpoczęcia procedury taktycznego podejścia do lądowania: ZGŁOŚ INITIAL b) dla procedur OVERHEAD oraz SPIRAL DOWN dla określenia miejsca wykonania zakrętu: MOŻESZ WYKONAĆ PRAWY/LEWY BREAK (WG UZNANIA PILOTA) c) dla procedury ABEAM w celu potwierdzenia miejsca i możliwości kontynuowania podejścia: MOŻESZ WYKONAĆ PODEJŚCIE Z PÓŁNOCY/POŁUDNIA Tactical approach procedures for military transport aeroplanes are permissible after approval of MIROSŁAWIEC TWR. It is assumed that all procedures are conducted under VFR and a request of the crew conducting an IFR flight for the below-mentioned procedures involves an automatic change to VFR. The controller of MIROSŁAWIEC TWR shall use phraseology in compliance with the following provisions: for STRAIGHT IN, OVERHEAD, TEARDROP, ABEAM, HIGHSPEED DOWNWIND and SPIRAL DOWN procedures in order to determine the point of commencemnt of tactical approach procedure: REPORT INITIAL for OVERHEAD and SPIRAL DOWN procedures to determine the place of turn: RIGHT/LEFT BREAK APPROVED (BREAK AT PILOT DISCRETION) for ABEAM procedure to confirm the place and possibility to continue an approach: NORTH/SOUTH ABEAM APPROVED Procedury dla bezzałogowych statków powietrznych Procedures for unmanned aerial vehicles Loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywane są w wydzielonych sektorach MATZ A. W czasie lotów bezzałogowych statków powietrznych możliwe są ograniczenia w ruchu nadlotniskowym. Flights of unmanned aerial vehicles are conducted within the designated sectors of MATZ A. During flights of unmanned aerial vehicles, aerodrome traffic limitations are possible. EPMI AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPMI AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Procedury dla lotów VFR Procedures for VFR flights Doloty i odloty VFR do/z lotniska MIROSŁAWIEC mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: VFR arrivals and departures to/from MIROSŁAWIEC aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Latitude Longitude Opis/Description GOLF N E M. Golce/Golce town KILO N E M. Kalisz Pomorski/Kalisz Pomorski town LIMA N E M. Lubieszewo/Lubieszewo town MIKE N E M. Machliny/Machliny town TANGO N E M. Tuczno/Tuczno town WHISKEY N E M. Wałcz/Wałcz town ZULU N E M. Złocieniec/Złocieniec town Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: In case of air traffic congestion, an aircraft conducting a VFR flight may expect, if necessary, holding at one of the following points: Punkt/Point Latitude Longitude Opis/Description BRAVO N E M. Kłosowo/Kłosowo town DELTA N E M. Płociczno/Płociczno town NOVEMBER N E M. Garbowo/Garbowo town SIERRA N E M. Mirosławiec/Mirosławiec town Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPMI są możliwe po uprzednim zgłoszeniu się i nawiązaniu łączności z MIROSŁAWIEC TWR na częstotliwości 133,075 MHz, nie później niż 5 min przed planowanym wlotem oraz po uzyskaniu zezwolenia na wlot od tego organu. Flights of aircraft through EPMI MATZ are possible after prior notification and establishing radio communication with MIROSŁAWIEC TWR on frequency MHz, not later than 5 minutes before the planned entry and after obtaining permission for entry from this unit Procedury utraty łączności dla lotów VFR Loss of communications procedures for VFR flights Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu, obejmujący wlot w MATZ MIROSŁAWIEC bez zamiaru lądowania na lotnisku MIROSŁAWIEC, nastąpi przed osiągnięciem granicy MATZ MIROSŁAWIEC, wlot do MATZ jest zabroniony. AIRAC AMDT 192 Entry into the MIROSŁAWIEC MATZ is forbidden if the loss of communications occurs before reaching the MATZ boundary during a flight with a filed flight plan and involving entry into the MATZ without intention to land at MIROSŁAWIEC aerodrome.

214 AIP POLSKA AD 2 EPMI Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu, z zamiarem lądowania na lotnisku MIROSŁAWIEC, nastąpi przed osiągnięciem granicy MATZ MIROSŁAWIEC lub w MATZ MIROSŁAWIEC, należy: a) w zależności od kierunku dolotu (północ/południe) wykonać dolot odpowiednio do punktu NOVEMBER przez BRAVO a uprzednio punkty ZULU, MIKE lub GOLF (dolot z północy) lub SIERRA przez DELTA a uprzednio punkty KILO, TANGO (dolot z południa) i oczekiwać na sygnały świetlne podawane z wieży kontroli lotów MIROSŁAWIEC; b) zabrania się wlotu w MATZ MIROSŁAWIEC przez WHISKEY w przypadku utraty łączności; If the loss of communications occurs before reaching the MIROSŁAWIEC MATZ boundary or within the MATZ during a flight with a filed flight plan and with the intention to land at MIROSŁAWIEC aerodrome, the air crew shall: depending on the direction of arrival (from the north/south), arrive at NOVEMBER via BRAVO, previously ZULU, MIKE or GOLF (arrival from the north) or SIERRA via DELTA, previously KILO, TANGO (arrival from the south) and observe the MIROSŁAWIEC air traffic control tower for light signals; do not entry into MIROSŁAWIEC MATZ via WHISKEY in case of loss of communications; c) w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe oświetlenie nawigacyjne; while arriving and holding, turn on all aircraft navigational lights; d) po odebraniu zielonego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych RWY; e) po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem NOVEMBER lub SIERRA do czasu odebrania zielonego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; f) jeśli nie odebrano żadnego sygnału z TWR, należy oczekiwać 5 minut nad punktem NOVEMBER lub SIERRA i w przypadku stwierdzenia braku ruchu na prostej do lądowania wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; g) po lądowaniu opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY i oczekiwać na pojazd służb lotniskowych Jeżeli utrata łączności nastąpiła na ziemi, ale statek powietrzny rozpoczął ruch związany z odlotem, a dalsze próby nawiązania łączności nie powiodły się, załoga: after receiving a green signal, perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; after receiving a red signal, hold at NOVEMBER or SIERRA until a green signal is given; after receiving a green signal, perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; if no signal has been received from the TWR, hold for 5 minutes at NOVEMBER or SIERRA and in the absence of traffic in the landing straightin perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; immediately after landing, vacate the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle. If loss of communications occurred on the ground but the aircraft has already commenced to depart and further attempts to establish communications failed, the crew will: a) zatrzyma statek powietrzny; stop the aircraft; b) będzie oczekiwała do przybycia pojazdu służb lotniskowych; wait for an aerodrome services vehicle; W przypadku, gdy statek powietrzny znajduje się na drodze startowej, załoga: When the aircraft is on the runway, the crew will: a) opuści drogę startową w pierwszą możliwą drogę kołowania; immediately vacate the runway at the first available TWY; b) zatrzyma statek powietrzny, stop the aircraft; c) będzie oczekiwała do przybycia pojazdu służb lotniskowych. wait for an aerodrome services vehicle Procedury utraty łączności dla lotów IFR Loss of communications procedures for IFR flights Statki powietrzne przylatujące (dla podejść przyrządowych): Arriving aircraft (for instrument approaches): a) ustawić kod transpondera na 7600; set the transponder to code 7600; b) przez 2 minuty od momentu ustawienia kodu 7600 kontynuować lot zgodnie z przydzielonym kursem oraz na ostatnio przydzielonej i potwierdzonej wysokości bezwzględnej; c) bez zmiany wysokości wykonać lot najkrótszą drogą do IAF dla przyrządowej procedury podejścia do lądowania określonej uprzednio przez ATC; d) jeżeli łączność została utracona przed określeniem przez ATC rodzaju podejścia wykonać dolot na ostatnio nakazanej wysokości do IAF dla wybranej przez siebie, najbardziej dogodnej procedury podejścia opublikowanej w AD 2 EPMI; e) po osiągnięciu IAF rozpocząć zniżanie i wykonać określoną dla wyznaczonej (wybranej) pomocy radionawigacyjnej przyrządową procedurę do lądowania; f) po stabilizacji w podejściu końcowym oczekiwać na sygnały świetlne od TWR EPMI; g) po otrzymaniu zielonego sygnału wylądować i opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY oraz oczekiwać na pojazd służb lotniskowych; h) po otrzymaniu czerwonego sygnału lub w przypadkach, gdy lądowanie nie jest możliwe wykonać opublikowaną procedurę odlotu po nieudanym podejściu i kontynuować lot do IAF z zamiarem ponownego wykonania procedury podejścia do lądowania. for 2 minutes after setting the 7600 code, continue flight on the assigned heading and at the last assigned and confirmed altitude; without changing the altitude, fly along the shortest route to the IAF of the instrument approach procedure specified previously by ATC; if the loss of communications occurred before the type of approach was specified by ATC, arrive at the last assigned altitude at the IAF of the most convenient approach procedure, chosen by the air crew, which is published in AD 2 EPMI; after reaching the IAF, commence descent and execute an instrument approach procedure for the specified (chosen) navigation aid; after stabilizing within the final approach segment, observe the EPMI TWR for light signals; after receiving a green signal, land immediately and vacate the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle; after receiving a red signal or when landing cannot be performed, follow a published missed approach procedure and continue flight to the IAF in order to execute another instrument approach procedure Statki powietrzne przylatujące (wg radaru precyzyjnego podejścia): Arriving aircraft (on the basis of precision approach radar): AIRAC AMDT 192

215 AD 2 EPMI 1-12 AIP POLSKA Od momentu otrzymania instrukcji o braku konieczności potwierdzania otrzymanych od ATC instrukcji, przerwy w transmisjach radiowych nie powinny trwać dłużej niż 5 sekund. W przypadku przerwy dłuższej niż 5 sekund należy dokonać sprawdzenia łączności w relacji załoga - PAR EPMI. W przypadku stwierdzenia utraty łączności z kontrolerem PAR należy wykonać procedurę odlotu po nieudanym podejściu lub inną, otrzymaną uprzednio od ATC i nawiązać łączność z APP MIROSŁAWIEC. W przypadku, gdy dalsze próby nawiązania łączności z kontrolerem PAR, APP lub TWR nie powiodły się, należy zastosować się do zasad określonych w pkt Statki powietrzne przylatujące (dla podejść przyrządowych). After the air crew has been permitted to omit the readback of ATC instructions, the breakes in transmissions shall be not greater than 5 seconds. In the case of a break greater than 5 seconds, the air crew shall check radio contact with the EPMI PAR. If loss of communications has been found with the PAR controller, the air crew shall execute a missed approach procedure or another procedure as instructed previously by ATC and establish radio contact with MIROSŁAWIEC APP. If multiple attempts to establish radio contact with PAR, APP or TWR controller have failed, rules specified in point Arriving aircraft (for instrument approaches) shall be applicable Statki powietrzne odlatujące: Departing aircraft: W przypadku, gdy odlatujący statek powietrzny wykonał start a utrata łączności nastąpiła w granicach MATZ EPMI, załoga będzie się stosowała do następujących zasad: When a departing aircraft carried out a take-off operation and the loss of communications occurred within the EPMI MATZ, the crew shall follow these rules: a) ustawić kod transpondera na 7600; set the transponder to code 7600; b) przez 2 minuty od momentu ustawienia kodu 7600 kontynuować lot zgodnie z przydzielonym kursem oraz na ostatnio przydzielonej i potwierdzonej wysokości bezwzględnej; c) bez zmiany wysokości wykonać lot najkrótszą drogą do IAF dla przyrządowej procedury podejścia do lądowania określonej uprzednio przez ATC; d) jeżeli łączność została utracona przed określeniem przez ATC rodzaju podejścia wykonać dolot na ostatnio nakazanej wysokości do IAF dla wybranej przez siebie, najbardziej dogodnej procedury podejścia opublikowanej w AD 2 EPMI; e) po osiągnięciu IAF rozpocząć zniżanie i wykonać określoną dla wyznaczonej (wybranej) pomocy radionawigacyjnej przyrządową procedurę do lądowania; f) po stabilizacji w podejściu końcowym oczekiwać na sygnały świetlne z TWR EPMI; g) po otrzymaniu zielonego sygnału wylądować i opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY oraz oczekiwać na pojazd służb lotniskowych; h) po otrzymaniu czerwonego sygnału lub w przypadkach, gdy lądowanie nie jest możliwe wykonać opublikowaną procedurę odlotu po nieudanym podejściu i kontynuować lot do IAF z zamiarem ponownego wykonania procedury podejścia do lądowania W przypadku, gdy odlatujący statek powietrzny rozpoczął ruch związany z odlotem, a utrata łączności nastąpiła przed rozpoczęciem procedury odlotu, a statek powietrzny znajduje się poza drogą startową, załoga: for 2 minutes after setting the 7600 code, continue flight on the assigned heading and at the last assigned and confirmed altitude; without changing the altitude, fly along the shortest route to the IAF of the instrument approach procedure specified previously by ATC; if the loss of communications occurred before the type of approach was specified by ATC, arrive at the last assigned altitude at the IAF of the most convenient approach procedure, chosen by the air crew, which is published in AD 2 EPMI; after reaching the IAF, commence descent and execute an instrument approach procedure for the specified (chosen) navigation aid; after stabilizing within the final approach segment, observe the EPMI TWR for light signals; after receiving a green signal, land and vacate immediately the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle; after receiving a red signal or when landing cannot be performed, follow a published missed approach procedure and continue flight to the IAF in order to execute another approach procedure. When a departing aircraft commences departure movement and the loss of communications occurred before the procedure has been commenced and the aircraft is outside the runway, the crew will: a) zatrzyma statek powietrzny; stop the aircraft; b) będzie oczekiwała do przybycia pojazdu służb lotniskowych. wait for an aerodrome services vehicle; W przypadku, gdy statek powietrzny znajduje się na drodze startowej, załoga: When the aircraft is on the runway, the crew will: a) opuści drogę startową w pierwszą możliwą drogę kołowania; immediately vacate the runway at the first available TWY; b) zatrzyma statek powietrzny; stop the aircraft; EPMI AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION System hamujący BAK-12, lina: odległość od THR m, od THR m. Aktywny na żądanie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji przez zarządzającego lotniskiem Urządzenie hamujące ATU-2M, siatka: odległość od THR m. Stosuje się do samolotów odrzutowych i dopuszczalnej masie całkowitej do kg W przypadku wykonywania operacji przez bezzałogowe statki powietrzne w granicach poziomych i pionowych kręgu nadlotniskowego oraz jego bliskości należy spodziewać się oczekiwania nad punktami wlotowymi lub po uwzględnieniu sytuacji ruchowej, dolot do BRAVO/NOVEMBER lub DELTA/ SIERRA, a następnie oczekiwanie nad ww. punktami do momentu odlotu/ lądowania bezzałogowego statku powietrznego Na wyraźną prośbę załogi oraz po uzyskaniu akceptacji, możliwe jest wykonanie operacji odlotu śmigłowca z miejsca innego niż RWY IN USE. AIRAC AMDT 192 BAK-12 braking system, cable: 450 m FM THR 12, 402 m FM THR 30. It is activated on request after prior notification and obtaining approval from the aerodrome administrator. ATU-2M arresting net system: 155 m FM THR 12. It is applicable to jet aircraft up to kg of total mass. In case of unmanned aerial vehicles (UAVs) operations carried out within the lateral and vertical boundaries of the traffic circuit and its vicinity, it shall be expected to hold over entry points or after considering the traffic situation, arrive at BRAVO/ NOVEMBER or DELTA/SIERRA and holding over these points until departure/landing of the UAV. At the explicit request of the crew and after obtaining approval, it is possible to conduct a departure operation of a helicopter from the place other than RWY IN USE.

216 AIP POLSKA AD 2 EPMI W czasie aktywności EP D37, przy braku radarowej służby kontroli zbliżania, brak możliwości wykonywania podejścia proceduralnego do RWY 30. W czasie aktywności EP D24, przy braku radarowej służby kontroli zbliżania, brak możliwości wykonywania podejścia proceduralnego do RWY 12. During activity of EP D37, with no radar approach control service, there is no possibility to conduct approach procedure to RWY 30. During activity of EP D24, with no radar approach control service, there is no possibility to conduct approach procedure to RWY 12. EPMI AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPMI Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPMI Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 12/30 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 12/30 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPMI ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMI NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AIRAC AMDT 192

217 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

218 AD 2 EPMM 1-6 AIP POLSKA 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Na RWY 08/26. On RWY 08/26. EPMM AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) MIŃSK MAZOWIECKI A (EPMM A) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 17'00''N '15''E 52 17'36''N '51''E 52 08'36''N '25''E 52 07'00''N '41''E 52 17'00''N '15''E MIŃSK MAZOWIECKI B (EPMM B) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 20'00''N '43''E 52 21'40''N '47''E 52 17'36''N '51''E 52 17'00''N '15''E 52 20'00''N '43''E MIŃSK MAZOWIECKI C (EPMM C) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 07'17''N '21''E 52 08'36''N '25''E 52 04'04''N '43''E 52 03'39''N '34''E 52 07'17''N '21''E MIŃSK MAZOWIECKI D (EPMM D) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 21'40''N '47''E 52 21'49''N '00''E 52 03'58''N '34''E 52 04'04''N '43''E 52 08'36''N '25''E 52 17'36''N '51''E 52 21'40''N '47''E MIŃSK MAZOWIECKI E (EPMM E) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 21'49''N '00''E 52 22'02''N '38''E 52 18'37''N '13''E 52 07'44''N '33''E 52 03'55''N '53''E 52 03'58''N '34''E 52 21'49''N '00''E MIŃSK MAZOWIECKI F (EPMM F) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 16'51''N '43''E 52 11'00''N '08''E 52 08'56''N '29''E 52 09'31''N '04''E 52 17'00''N '15''E 52 16'51''N '43''E 3500 ft GND 3500 ft 2000 ft 3500 ft 2000 ft FL ft FL ft 3000 ft 2000 ft Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN Mińsk WIEŻA ( MHz) PL Mińsk TOWER ( MHz) EN Mińsk ZBLIŻANIE ( MHz) PL Mińsk APPROACH ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

219 AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-7 W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe. MATZ is operated by MIL ATS acting in accordance with military regulations and procedures. EPMM AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) APP Mińsk ZBLIŻANIE Mińsk APPROACH (UHF) H24 TWR Mińsk WIEŻA Mińsk TOWER (UHF) H24 ATIS H24 Uwagi 1) - patrz GEN 2.1. Telefony ATIS: /081/082/083 Remarks 1) - see GEN 2.1. ATIS phones: /081/082/083 EPMM AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV Uwagi Remarks PAR 9125 MHz 52 11'40.0'' N GCA 200 CAT II - ASR 9025 MHz H '55.4'' E IFF 1030 MHz ILS GP MHz H '39.7'' N '08.0'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. ILS LOC ( 6 E/Jan 16) IMM MHz H '44.3'' N '48.1'' E --- RDH: 50 ft GP 3.0 Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. TACAN TMM CH117Y H '40.0'' N '55.9'' E --- CAT. I Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. DME IMM CH50X H '39.7'' N '08.0'' E 210 m AMSL Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NDB NF khz H '43.6'' N '30.6'' E --- Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the the Civil Aviation Authority. Uwagi Remarks EPMM AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE Wnioski o zezwolenie LOCAL AERODROME REGULATIONS Applications for permission AIRAC AMDT 192

220 AD 2 EPMM 1-8 AIP POLSKA Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to AFIS on the day preceding the operation. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft only with the AD management. EPMM AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPMM AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Wlot do MATZ EPMM w locie VFR Entry into EPMM MATZ during VFR flight Przed wlotem w MATZ EPMM (poniżej 2000 ft AMSL) załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z MIŃSK WIEŻA nie później niż nad następującymi punktami: Before entering EPMM MATZ (below 2000 ft AMSL), the crew executing a VFR flight shall establish radio communication with MIŃSK TOWER not later then by the time of reaching the following points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description ROMEO N E Zakłady mięsne na północ od m. Stanisławów/Meat plant to the north of Stanisławów town GOLF N E Kościół w m. Grębków/Church in Grębków town NOVEMBER N E Skrzyżowanie na zachód od m. Łaziska/Intersection to the west of Łaziska town SIERRA N E Skrzyżowanie na północ od m. Wólka Wiciejowska/Intersection to the north of Wólka Wiciejowska town KILO N E Skrzyżowanie przy zbiorniku wodnym w m. Pogorzel/Intersection near water reservoir in Pogorzel town MIKE N E Skrzyżowanie na wschód od m. Mała Wieś/Intersection to the east of Mała Wieś town OSKAR N E Skrzyżowanie na wschód od m. Ozorów/Intersection to the east of Ozorów town Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPMM możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z MIŃSK WIEŻA na częstotliwości 135,425 MHz, nie później niż 5 min przed planowanym wlotem w MATZ. Flights of aircraft through EPMM MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with MIŃSK TOWER on frequency MHz, not later than 5 minutes before the planned entry into the MATZ Punkty i procedury oczekiwania w locie VFR Points and holding procedures in VFR flight Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać polecenie oczekiwania nad jednym z punktów wymienionych w pkt In case of air traffic congestion, an aircraft flying under VFR may expect holding at one of the points mentioned in Procedury dla śmigłowców Procedures for helicopters Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko MIŃSK MAZOWIECKI wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A, zgodnie z dokumentem ICAO Doc Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting VFR approach to MIŃSK MAZOWIECKI aerodrome conduct landing on RWY in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point EPMM AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION EPMM AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPMM Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPMM Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 09/27 Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 09/27 Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPMM ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM NDB RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM TACAN RWY 08 (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 08 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM TACAN RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AIRAC AMDT 192

221

222

223

224

225

226 AD 2 EPMO 1-2 AIP POLSKA 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation H24 H24 Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: MON-SAT (0625- Border Sanitary and Epidemiological Station: MON-SAT ( ). 1400). 4. Służba Informacji Lotniczej AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) 6. Biuro Meteorologiczne MET Office H24 H24 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS TWR: MON-FRI, SUN ( ) SAT ( ) AFIS: poza godzinami pracy TWR. TWR: MON-FRI, SUN ( ) SAT ( ) AFIS: Outside TWR working hours. 8. Tankowanie Fuelling H24 H24 9. Obsługa Handling H24 H Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing W czasie godzin pracy TWR. During the operational hours of TWR. 12. Uwagi Remarks Aktualne godziny pracy TWR i AFIS podawane są w NOTAM. - patrz GEN 2.1 Current working hours of TWR and AFIS are published by NOTAM. - see GEN 2.1 EPMO AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities transportery taśmowe przyczepy do bagażu ciągarki elektryczne do przewozu bagażu ciągniki spalinowe do transportu przyczep z bagażem urządzenie "Ambulift" dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich self-propelled belt loaders baggage carts electric ramp tractors diesel ramp tractors "Ambulift" device for disabled passengers on wheelchairs 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1 AVGAS JET A-1 AVGAS 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity JET A-1: L, L, L, L, L AVGAS: 8000 L JET A-1: L, L, L, L, L AVGAS: 8000 L 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities "Elephant" - 2 "Elephant" Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft Maksymalnie do MTOW 5700 kg. Up to MTOW 5700 kg. 7. Uwagi Remarks LS Airport Services S.A. Kierownik zmiany: Tel Tel. kom.: Częstotliwość: 131,410 MHz SITA: WMIVRXH Tankowanie ORLEN Aviation Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a Nowy Dwór Mazowiecki Tel.: Tel. kom.: LS Airport Services S.A. Duty Manager: Phone: Mobile: Frequency: MHz SITA: WMIVRXH Fuelling ORLEN Aviation Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a Nowy Dwór Mazowiecki Phone: Mobile: AIRAC AMDT 192

227 AD 2 EPMO 1-16 AIP POLSKA KOŁOWANIE TAXIING Kołowanie śmigłowca może się odbywać po drogach kołowania istniejących na lotnisku. Kołowanie do/z FATO/TLOF odbywać się może wyłącznie po TWY W, która jest przystosowana zarówno do ruchu śmigłowców z podwoziem kołowym jak i płozowym. Śmigłowce niewyposażone w podwozie kołowe muszą wykonać kołowanie w locie wzdłuż wyznaczonych osi dróg kołowania z prędkością nieprzekraczającą 20 kt. Helicopters may taxi on the TWYs available at the aerodrome. Taxiing to/from the FATO/TLOF may be carried out exclusively on TWY W which is adapted both for wheeled and skid-fitted helicopters. Helicopters not equipped with wheels shall air taxi along designated TWY centre lines at speeds not higher than 20 kt POSTÓJ I PARKOWANIE PARKING Parkowanie i postój śmigłowców są zabronione na obszarze FATO/TLOF. Parkowanie i postój śmigłowców są możliwe na 2 wyznaczonych na APN GA2 stanowiskach postojowych lub na stanowisku postojowym wyznaczonym na terenie Salt Aviation. Parkowanie na stanowiskach postojowych wyznaczonych na APN GA2 możliwe jest wyłącznie wg poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Wymiary stanowisk postojowych umożliwiają obrót śmigłowca w zawisie lub kołowanie po stanowisku jedynie w przypadku braku manewrującego śmigłowca na sąsiednim stanowisku. Parkowanie na stanowisku postojowym na terenie Salt Aviation wykonywane jest bez udziału koordynatora ruchu naziemnego. Parking of helicopters within the FATO/TLOF is forbidden. Helicopters may park on 2 stands designated on the GA2 APN or the stand designated on the Salt Aviation site. Parking on stands designated on the GA2 APN is possible only by marshaller s instructions. The dimensions of the parking stands enable a helicopter to turn around when hovering or taxi on a stand only if no helicopter is manoeuvring on a neighbouring stand. Parking on the Salt Aviation stand is carried out without marshaller assistance STREFY LOTÓW SZKOLNYCH TRAINING FLIGHTS AREAS Strefa nr 1 - zlokalizowana na wschód od FATO na obszarze trawiastym pomiędzy TWY A1 i RWY 08/26. Strefa nr 2 - zlokalizowana w północnej części lotniska, na obszarze pomiędzy RWY a ogrodzeniem lotniska. Strefa nr 3 - zlokalizowana w północno-zachodniej części lotniska, na wysokości THR 08, na obszarze pomiędzy RWY a ogrodzeniem lotniska. Brak możliwości przyziemiania śmigłowców we wszystkich strefach. Maksymalna dopuszczalna wysokość wykonywania lotów w strefie nr 1 nie może przekroczyć 10 m AGL oraz 20 m AGL w strefach nr 2 i 3. Wykonywanie lotów we wszystkich strefach możliwe tylko od wschodu do zachodu słońca. W strefie lotów szkolnych nr 3 usytuowane są elementy treningowe: beczki i tyczki. Area No 1 - located east of FATO, in grass area, between TWY A1 and RWY 08/26. Area No 2 - located in the northern part of the aerodrome, in the area between RWY and aerodrome fence. Area No 3 - located in the north-western part of the aerodrome, at THR 08 level, in the area between RWY and aerodrome fence. There is no possibility of helicopter touchdown within any of the areas. The maximum permissible height of performing flights within Area No 1 shall not exceed 10 m AGL and 20 m AGL within Area No 2 and 3. Flight operations within the areas are to conducted only from sunrise to sunset. Within Area No. 3 training devices are located: barrels and poles. EPMO AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Możliwość przyjmowania statków powietrznych o kodzie referencyjnym D i E po wcześniejszym 24-godzinnym zgłoszeniu. Każdorazowo kołowanie statków powietrznych kodu wyższego od kodu referencyjnego lotniska 4C odbywa się po TWY A2 i TWY C do APN 1, stanowisko nr 13 w asyście FOLLOW ME. Code D and E aircraft may be accepted by arrangement with a minimum of 24 hours notice. Aircraft of a code higher than the AD reference code 4C shall, at any time, taxi via TWY A2 and TWY C to APN 1, stand No. 13 with FOLLOW ME assistance. EPMO AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPMO Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AD 2 EPMO RWY 08/26 RWY 08/26 Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO AD 2 EPWA RWY 08 RWY 08 RNAV 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPMO RWY 08 CHARLIE RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO RWY 08 FOXTROT RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO RWY 08 BRAVO RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO RWY 26 JULIETT RWY 26 JULIETT RNAV 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO AD 2 EPMO RWY 08 ROMEO RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO RWY 08 TANGO RWY 08 TANGO AD 2 EPMO RWY 08 SIERRA RWY 08 SIERRA RNAV 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNAV 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AIRAC AMDT 192

228 AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-17 AD 2 EPMO RWY 08 WHISKEY RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO RWY 26 X-RAY RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO RWY 26 YANKEE RWY 26 YANKEE Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPMO ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO Mapa podejścia z widocznością - ICAO Visual Approach Chart - ICAO AD 2 EPMO Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 192

229 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244 AIP POLSKA AD 2 EPMO WARSZAWA / Modlin RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) EPMO RNAV (GNSS) RWY 26 FROM MO927 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC 001 IF MO RNP APCH 002 TF MO (231.50) ft - - RNP APCH 003 TF FAF (261.35) ft - - RNP APCH 004 TF MO992 Y 256 (261.42) 6.04 ft /50 RNP APCH 005 CA (261.29) - ft - - RNP APCH 006 DF MO991 Y - - R 3000 ft RNP APCH EPMO RNAV (GNSS) RWY 26 FROM MO997 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC 001 IF MO ft RNP APCH 002 TF MO (273.47) ft - - RNP APCH 003 TF FAF (261.35) ft - - RNP APCH 004 TF MO992 Y 256 (261.42) 6.04 ft /50 RNP APCH 005 CA (261.29) - ft - - RNP APCH 006 DF MO991 Y - - R 3000 ft RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES MO FAF MO MO MO MO AIRAC AMDT 192

245 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

246 AD 2 EPPO 1-2 AIP POLSKA 11. Odladzanie De-icing H24 H Uwagi Remarks EPPO AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities podnośnik widłowy samojezdny (1,4 t), wózki bagażowe (1,5 t), przyczepy do wózków bagażowych, taśmociągi samojezdne (900 kg), platformy (3,5 t) - 2, transporter (6 t), wózki do kontenerów LD-2, LD-6, LD-7, LD-8 i palet (6 t), fork type lift truck (1.4 t), cargo trucks (1.5 t), truck trailers, conveyor belts (900 kg), platforms (3.5 t) - 2, conveyor (6 t), LD-2, LD-6, LD-7, LD-8 container and pallet (6 t) carriers urządzenie "Ambulift" Mallaghan Medlift 6100D dla niepełnosprawnych "Ambulift" Mallaghan Medlift 6100D device for disabled passengers on pasażerów na wózkach inwalidzkich. wheelchairs. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types Jet A-1, AVGAS 100LL. Jet A-1, AVGAS 100LL. 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 1 cysterna JET A-1 (39000 l), 2 cysterny JET-A1 (28000 l). Dystrybutor stały - AVGAS 100LL. 1 tank truck JET A-1 (39000 l), 2 tank trucks JET-A1 (28000 l). Fuel dispenser - AVGAS 100LL. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities Odladzarki "Elephant"- 2. De-icing devices "Elephant" Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi Remarks Operator paliwowy: ORLEN Aviation Sp. z o.o. Akceptowane formy płatności: a) karty płatnicze: MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON, DINERS CLUB, JCB b) karty paliwowe: COLT, UVAIR, AEG, AML, WFS Przedpłata: Kontakt telefoniczny: Telefon: (Zespół obsługi sprzedaży Prepayment: Telephone contact: paliw Phone: lotniczych PKN ORLEN S.A.) (ORLEN Aviation Sp. z o.o. Filia POZNAŃ) Agenci handlingowi: Handling Agents: WELCOME AIRPORT SERVICES Sp. z o.o. SITA: POZOPXH SITA: Częstotliwość: 131,95 MHz Frequency: Znak wywoławczy: Poznań Ławica Agent Handlingowy (skrót: POZ ŁAWICA) Godziny pracy: ( ) UTC (patrz GEN 2.1) Telefon: Faks: Tel. komórkowy: Fuel Operator: ORLEN Aviation Ltd. The following forms of payment are accepted: a) credit cards: MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON, DINERS CLUB, JCB b) fuel carnets: COLT, UVAIR, AEG, AML, WFS (Aviation Fuel Sales Team PKN ORLEN S.A.) (ORLEN Aviation Ltd. Branch Office in POZNAŃ) WELCOME AIRPORT SERVICES Ltd. POZOPXH MHz Call sign: Poznań Ławica Handling Agent (abbreviation: POZ ŁAWICA) Operational hours: ( ) UTC (see GEN 2.1) Phone: Fax: Mobile: EPPO AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracja, bufet. Restaurant, buffet. 3. Środki transportu Transportation Autobusy miejskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów. City buses, taxi, car rentals. 4. Pomoc medyczna Medical facilities H24 - pierwsza pomoc medyczna w ramach Lotniskowej Służby Ratowniczo- H24 - first aid provided by the Airport Fire Fighting and Rescue Service; Gaśniczej; Państwowe Ratownictwo Medyczne - po wezwaniu; National Medical Rescue - on call; Hospitals in the city. Szpitale w mieście. AIRAC AMDT 192

247 AIP POLSKA 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Bankomat. Cash dispenser. 6. Informacja turystyczna Tourist office Na terenie portu. At the airport. 7. Uwagi Remarks AD 2 EPPO 1-3 EPPO AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO (CAT 10 O/R) CAT 7 ICAO (CAT 10 O/R) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego. Technical and medical rescue equipment. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Maksymalnie do MTOW 5700 kg. Maximum up to MTOW 5700 kg. 4. Uwagi Remarks EPPO AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment - pług lotniskowy - 5, - pług drogowy - 5, - odśnieżarka ciężka - 2, - oczyszczarka lotniskowa - 5, - rozsiewalnik - 2, - opryskiwacz runway snow plough - 5, - road snow plough - 5, - heavy snowblower - 2, - runway sweeper - 5, - spreader - 2, - sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz AD 1.2, punkt 2.9. See AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM i MOTNE. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM and MOTNE. EPPO AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 (stand 1-6) - ASPH, PCN 114 F/A/W/T APN 1 (stand 18-20, 40-42, 40A-42A) - CONC, PCN 55 R/A/W/U APN 1 (stand 7-17) - CONC, PCN 59 R/A/W/T APN 2 - ASPH, PCN 4 F/A/W/T APN 3 - ASPH, PCN 7 F/B/W/T DEICING PAD (stand 1A, 1B) - CONC, PCN 47 R/B/W/T APN 1 (stand 1-6) - ASPH, PCN 114 F/A/W/T APN 1 (stand 18-20, 40-42, 40A-42A) - CONC, PCN 55 R/A/W/U APN 1 (stand 7-17) - CONC, PCN 59 R/A/W/T APN 2 - ASPH, PCN 4 F/A/W/T APN 3 - ASPH, PCN 7 F/B/W/T DEICING PAD (stand 1A, 1B) - CONC, PCN 47 R/B/W/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 115 F/A/W/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 91 F/A/W/T. TWY "D1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "D2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "F" - 18 m, CONC, PCN 55 R/A/W/U. TWY "G (stand 1-6)" - 23 m, ASPH, PCN 32 F/B/W/T. TWY "G (stand 18-20)" - 23 m, CONC, PCN 55 R/A/W/U. TWY "G (stand 7-17)" - 23 m, CONC, PCN 65 R/B/W/T. TWY "H1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 46 F/B/W/T. TWY "H2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 46 F/B/W/T. TWY "L" - 7 m, TWY "N1" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/C/W/T. TWY "N2" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/C/W/T. TWY "R" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "S" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "T" - 15 m, ASPH, PCN 4 F/A/W/T. TWY "W" - 18 m, ASPH, PCN 7 F/B/W/T. TWY "Y" - 8 m, ASPH, PCN 7 F/B/W/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1 ELEV 289 ft. APN 2 (na TWY T) ELEV 308 ft. APN 3 (na skrzyżowaniu TWY W i N2) ELEV 328 ft. DEICING PAD (stanowisko 1A i 1B) ELEV 285 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 115 F/A/W/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 91 F/A/W/T. TWY "D1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "D2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "F" - 18 m, CONC, PCN 55 R/A/W/U. TWY "G (stand 1-6)" - 23 m, ASPH, PCN 32 F/B/W/T. TWY "G (stand 18-20)" - 23 m, CONC, PCN 55 R/A/W/U. TWY "G (stand 7-17)" - 23 m, CONC, PCN 65 R/B/W/T. TWY "H1" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 46 F/B/W/T. TWY "H2" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 46 F/B/W/T. TWY "L" - 7 m, TWY "N1" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/C/W/T. TWY "N2" - 15 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/C/W/T. TWY "R" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "S" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 68 F/A/W/U. TWY "T" - 15 m, ASPH, PCN 4 F/A/W/T. TWY "W" - 18 m, ASPH, PCN 7 F/B/W/T. TWY "Y" - 8 m, ASPH, PCN 7 F/B/W/T. APN 1 ELEV 289 ft. APN 2 (on TWY T) ELEV 308 ft. APN 3 (intersection of TWY W and N2) ELEV 328 ft. DEICING PAD (stand 1A and 1B) ELEV 285 ft. AIRAC AMDT 192

248 AD 2 EPPO 1-4 AIP POLSKA 5. Uwagi Remarks TWY L - powietrzna TWY , patrz AD 2 EPPO TWY L - air TWY , see AD 2 EPPO EPPO AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych 1. System kierowania i kontroli statków powietrznych na TWY składający się z: - świateł osi TWY, - poprzeczek zatrzymania, - poprzeczek oczekiwania, - podświetlanych znaków pionowych nakazu i infomacyjnych oraz oznakowania. 2. System kierownia i kontroli statków powietrznych na płytach składa się z: - świateł wprowadzania na stanowiska: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A, - oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, poprzeczek zatrzymania oraz linii wyjazdu. Oznakowanie poziome i podświetlane znaki pionowe z numeracją miejsc postojowych na płycie postojowej Surface movement guidance and control system of aircraft on TWY consisting of: - TWY centre line lights, - stop-bars, - clearance bars, - illuminated mandatory and information signs and markings. 2. Surface movement guidance and control system of aircraft on aprons consisting of: - aircraft stand manoeuvring guidance lights: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A, - aircraft stand identification markings, lead-in, stop and lead-out line markings. Markings and illuminated aircraft stand with parking stands numbers on apron Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: 1. RWY: progu, strefy przyziemienia, osi, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe. Day marking aids: 1. RWY: threshold, touchdown zone, centre line, fixed distance, RWY designators, edge. 2. TWY: osi, miejsc oczekiwania przed RWY, krawędziowe, pośrednich miejsc 2. TWYs: centre line, runway-holding positions, edge, intermediate holding oczekiwania. 3. Stanowisk postojowych. Światła: 1. RWY - patrz punkt AD EPPO TWY patrz punkt Światła ochronne RWY na TWY A, B, D2, N1, S. 4. Światła wskazania drogi kołowania szybkiego zjazdu dla TWY R i S. positions. 3. Aircraft stands. Lights: 1. RWY: See point EPPO AD TWYs: See point EPPO AD RWY guard lights: TWYs A, B, D2, N1, S. 4. TWYs R and S are equipped with rapid exit TWY indicator lights. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars TWY A, B, D1, D2, S. TWYs A, B, D1, D2, S. 4. Uwagi Remarks Punkt zatrzymania na TWY A, B, D2 and S w odległości 90 m od osi centralnej RWY. Punkt zatrzymania na TWY N1 w odległości 150 m od linii centralnej RWY. Oznakowanie dzienne, żółta linia ciągła oraz podwójna linia przerywana. Holding positions on TWYs A, B, D2 and S - 90 m from RWY centre line. Holding position on TWY N1-150 m from RWY centre line. Day markings, yellow solid line and double dashed line. EPPO AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie/ Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Budynek z masztem/building with mast '03.7'' N '34.2'' E TAK/TAK, YES/YES 28/APCH Budynek z masztem/building with mast '04.1'' N '33.1'' E TAK/TAK, YES/YES 28/APCH Budynek z masztem/building with mast (1) '17.2'' N '18.0'' E TAK/TAK, YES/YES 10/APCH Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (10) PO '33.0'' N '05.6'' E NIE/TAK, NO/YES Uwagi Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Stadion miejski/municipal Stadium (1) PO '51.7'' N '29.2'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (6) PO '57.7'' N '14.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (5) PO '14.4'' N '58.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building (7) PO '50.0'' N '59.0'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 192

249 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-5 Rodzaj przeszkody / Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Szerokość geograficzna / Latitude Numer identyfikacyjny / Identification number Długość geograficzna / Longitude Wysokość / Top of obstacle AGL AMSL (ft) (ft) Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT ICE-ALERT 4/ICE-ALERT 4 PO '04.5'' N '11.2'' E NIE/NIE, NO/NO RVR 3.2/RVR 3.2 (19) PO '04.7'' N '10.7'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W1/Anemometer W1 (11) PO '05.1'' N '06.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 3.1/RVR 3.1 (18) PO '05.4'' N '06.9'' E NIE/NIE, NO/NO ICE-ALERT 3/ICE-ALERT 3 PO '10.2'' N '41.7'' E NIE/NIE, NO/NO Antena monitorujaca ILS/GP/ILS/GP monitoring antenna PO '10.9'' N '20.5'' E TAK/TAK, YES/YES Antena ILS/GP/ILS/GP antenna (21) PO '11.6'' N '17.0'' E TAK/TAK, YES/YES RVR/RVR PO '12.0'' N '14.9'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz/Anemometer PO '13.0'' N '15.4'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 2.2/RVR 2.2 (17) PO '14.1'' N '22.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W2/Anemometer W2 (12) PO '14.5'' N '18.3'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 2.1/RVR 2.1 (16) PO '14.8'' N '18.5'' E NIE/NIE, NO/NO ICE-ALERT 2/ICE-ALERT 2 PO '17.1'' N '05.6'' E NIE/NIE, NO/NO RVR/RVR PO '21.8'' N '24.5'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz/Anemometer PO '22.7'' N '24.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 1.2/RVR 1.2 (15) PO '23.3'' N '34.9'' E NIE/NIE, NO/NO ICE-ALERT 1/ICE-ALERT 1 PO '23.6'' N '32.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W3/Anemometer W3 (13) PO '23.6'' N '30.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 1.1/RVR 1.1 (14) PO '24.0'' N '31.1'' E NIE/NIE, NO/NO RVR/RVR PO '30.7'' N '38.4'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz/Anemometer PO '31.6'' N '38.9'' E TAK/TAK, YES/YES Uwagi Remarks EPPO AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Poznań-Ławica. Aeronautical Meteorological Station Poznań-Ławica. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu. 24 HR Meteorological Forecasting Office in Wrocław. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Tel.: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/languages used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefaks, internet. Telefax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR, APP TWR, APP 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Poznań-Ławica Telefaks: Tel. kom.: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław Telefon: Telefaks: Aeronautical Meteorological Station Poznań-Ławica Telefax: Mobile: Meteorological Forecasting Office Wrocław Phone: Telefax: AIRAC AMDT 192

250 AIP POLSKA AD 2 EPPO planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - planned cruising level (if other than in FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. - any changes to the flight plan. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/CTOT. ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/ CTOT NAWIĄZYWANIE ŁĄCZNOŚCI PO STARCIE ESTABLISHING RADIO CONTACT AFTER DEPARTURE Jeśli organ kontroli lotniska (TWR) nie nakaże inaczej, załogi wszystkich odlatujących statków powietrznych powinny - tak szybko jak to możliwe - po starcie nawiązywać łączność z POZNAŃ ZBLIŻANIE na częstotliwości MHz. Unless otherwise instructed by the TWR, aircrews of all departing aircraft shall as soon as possible after departure establish radio contact with POZNAŃ APP on frequency MHz REDUKOWANIE CZASU ZAJĘCIA DROGI STARTOWEJ MINIMUM RUNWAY OCCUPANCY TIME ODLOTY DEPARTURES Służby ATC przyjmują, że każdy statek powietrzny, który otrzyma instrukcję zajęcia drogi startowej, jest gotowy do natychmiastowego startu. Załogi, które nie są w stanie spełnić tych wymagań, powinny poinformować służby ATC tak szybko, jak to jest możliwe. ATC services assume each aircraft having received clearance to line up the runway to be ready for immediate departure. Aircrews unable to comply with these requirements shall inform ATC services as soon as possible PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ/ŁAWICA PROCEDURES APPLICABLE AT POZNAŃ/ŁAWICA AIRPORT Najniższe warunki meteorologiczne dopuszczalne do startów i lądowań na lotnisku: Na RWY 28 najniższe warunki meteorologiczne dopuszczalne do operacji lądowań na drodze startowej z podejściem precyzyjnym ILS kategorii I, z wysokością decyzji nie niższą niż 60 m i gdy widzialność ogólna jest nie mniejsza niż 800 m, albo RVR nie jest mniejszy niż 550 m. Na RWY 10 najniższe warunki meteorologiczne wg procedury podejścia instrumentalnego nieprecyzyjnego VOR DME lub wg przepisów VFR. Starty mogą odbywać się przy widzialności ogólnej nie mniejszej niż 800 m lub RVR nie mniejszym niż 550 m. The lowest meteorological conditions approved for take-offs and landings at the aerodrome: On RWY 28 the lowest meteorological conditions approved for landings on RWY with ILS Category I precision approach, with decision altitude not smaller than 60 m and when the overall visibility is not smaller than 800 m or the RVR is not less than 550 m. On RWY 10 the lowest meteorological conditions according to VOR DME non-precision instrument approach procedure or VFR. Take-offs may be carried out with overall visibility not lower than 800 m or the RVR not smaller than 550 m PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES TWY F - dopuszczone kołowanie statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 36 m, statki powietrzne kodu C kołują w asyście FOLLOW ME. TWY D2 - na odcinku pomiędzy TWY B a TWY S, dopuszczone kołowanie statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 52 m. TWY F - taxiing restricted to aircraft with a wingspan up to 36 m, Code C aircraft shall taxi with FOLLOW ME assistance. TWY D2 - on the section between TWY B and TWY S, taxiing restricted to aircraft with a wingspan up to 52 m. TWY H1 i H2 - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 52 m. TWYs H1 and H2 - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 52 m. TWY N1 - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 36 m. TWY N1 - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 36 m. TWY N2 - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 24 m. TWY N2 - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 24 m. TWY R - dopuszczone kołowanie statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł TWY R - taxiing restricted to aircraft with a wingspan up to 52 m. do 52 m. TWY T - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 15 m. TWY T - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 15 m. TWY W - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 24 m. TWY W - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 24 m. TWY Y - dopuszczone kołowanie ACFT o rozpiętości skrzydeł do 15 m. TWY Y - taxiing restricted to ACFT with a wingspan up to 15 m. TWY L - droga kołowania w powietrzu; dopuszczona dla śmigłowców LPR; ATR (air taxi route) - 22 m. Na APN 3 kołowanie po zachodzie słońca w asyście FOLLOW ME jest obowiązkowe dla samolotów niebazujących na lotnisku Poznań - Ławica. TWY L - air TWY; allowed for air rescue helicopters; ATR (air taxi route) - 22 m. It is mandatory to taxi with the assistance of FOLLOW ME after sunset on APN 3 for aircraft not based at Poznań - Ławica aerodrome OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PARKOWANIA I WYPYCHANIA PARKING AND PUSH-BACK RESTRICTION Parkowanie statków powietrznych tylko z podstawkami zabezpieczonymi przez członka załogi statku powietrznego lub upoważnionego pracownika agenta obsługi naziemnej. Na stanowiskach od 2 do 20 obowiązuje pocedura wypychania. Procedura wypychania nie dotyczy stanowisk: 1, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B - dla samolotów kategorii A oraz stanowisk 1A, 1B, 40-42, 40A-42A. Dopuszcza się samodzielne wkołowywanie/wykołowywanie na stanowisko w asyście koordynatora ruchu naziemnego. Aircraft shall be parked only using wheel chocks secured by an aircrew member or authorized handling agent staff. When using stands 2-20, aircraft are subject to push-back procedure. Push-back procedure does not apply to stands 1, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B for code A aeroplanes and stands 1A, 1B, 40-42, 40A-42A. Self-manoeuvring with marshalling assistance is allowed when entering and taxiing off a stand. AIRAC AMDT 192

251 AD 2 EPPO 1-10 AIP POLSKA Stanowiska od 2 do 20: procedura wypychania dla następujących typów statków powietrznych: ATR-42/72, DASH8-100/300, DASH8-Q400, BAE146/ AVRO/RJ70/RJ85/RJ100/RJ115, ERJ-135/140/145/170/175/190/195, CRJ- 100/200/700/900, A300, A310, A320, A330, A340, B707, B717, B727, B737, B , B , DC8, DC9, MD80, MD90. Przewoźnicy operujący samolotami kategorii B i większymi, innymi niż wymienione, są zobowiązani do upewnienia się czy lotnisko POZNAŃ/Ławica dysponuje odpowiednim dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrzego. W przypadku braku potwierdzenia statek powietrzny musi być wyposażony we własny dyszel holowniczy. Stanowiska od 2 do 20: samoloty kodu referencyjnego B i C (nie większe niż ATR-72) dopuszczone do wycofywania na silnikach. Dopuszcza się możliwość ustawiania statków powietrznych niezgodnie z oznakowaniem poziomym tylko w asyście FOLLOW ME. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. When using stands 2-20 the following aircraft types are subject to pushback procedure: ATR-42/72, DASH8-100/300, DASH8-Q400, BAE 146/ AVRO/RJ70/RJ85/RJ100/RJ115, ERJ-135/140/145/170/175/190/195, CRJ-100/200/700/900, A300, A310, A320, A330, A340, B707, B717, B727, B737, B , B , DC8, DC9, MD80, MD90. Carriers operating code B aeroplanes and greater, other than listed above, must ensure that a tow-bar suitable for the given aircraft type is available at POZNAŃ/Ławica aerodrome. If this is not confirmed, the aircraft must be equipped with its own tow-bar. Code B and C aircraft (up to ATR-72 type) using stands 2-20 may reverse under own power. Aircraft may be sequenced not according to the markings with FOLLOW ME assistance only. Prior permission from the Airport Duty Officer is required for any exceptions to the push-back procedure: Telefon: (H24) Phone: (H24) Faks: Fax: Stanowiska 1-5 na APN 1 oraz APN 3 przeznaczone są dla samolotów lotnictwa ogólnego (samoloty kodu referencyjnego A i B). APN 2 przeznaczona jest dla samolotów lotnictwa ogólnego bazujących w hangarach (samoloty kodu referencyjnego A). Z uwagi na zły stan techniczny APN 2 wyłączona z użytkowania z wyjątkiem wyznaczonej TWY T prowadzącej do/z hangarów. Z uwagi na spadki nawierzchni na APN 3 dla samolotów kodu A zamontowano kotwy do zabezpieczenia przed przemieszczeniem. Na APN 3 kotwienie jest wymagane w przypadkach dłuższego postoju oraz przewidywanych silnych wiatrach, w pozostałych przypadkach obowiązkowe jest stosowanie podstawek. Załoga samolotu decyduje o sposobie zabezpieczenia samolotu przed jego samoczynnym przemieszczeniem. Za zabezpieczenie parkującego statku powietrznego przed działaniem siły wiatru odpowiada załoga ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT DE-ICING Odladzanie statków powietrznych kodu A, B oraz C odbywa się na stanowiskach postojowych 40 i 40A przez całą dobę. Odladzanie statków powietrznych kodu A, B, C oraz D odbywa się na płycie do odladzania (stanowiska 1A i 1B) w godzinach ( ) UTC 1). Odladzanie statków powietrznych kodu D w godzinach ( ) UTC 1) i E dopuszczone na stanowiskach Kołowanie na stanowisko 1B możliwe przez TWY D1 i H1 lub TWY A i H1. Podczas odladzania zaleca się, aby silniki samolotów były wyłączone. Holowanie (push-back) statków powietrznych do odladzania na stanowiskach nr 40 i 40A odbywa się w asyście agenta handlingowego. Kołowanie pozostałych statków powietrznych do odladzania na stanowiskach 40 i 40A odbywa się w asyście koordynatora ruchu naziemnego. 1) - patrz GEN ) - see GEN INNE WYMAGANIA OTHER REQUIREMENTS Przemieszczanie się po płytach postojowych lotniska (załoga, pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej. Na APN 2 i APN 3 brak oświetlenia krawędziowego, oświetlenie płyt - niespełniające standardów ICAO. Stands 1-5 on APN 1 and APN 3 are designated for general aviation aircraft (code A and B aircraft). APN 2 is designated for general aviation aircraft based in hangars (code A aircraft). Due to poor technical condition APN 2 is closed excluding designated TWY T leading to/from hangars. Due to slopes in the APN 3 area, anchors for securing from moving have been installed for Code A aircraft. Anchoring on APN 3 is required in case of longer parking and expected strong winds, in other cases the use of wheel chocks is obligatory. The aircraft crew decides on the way of securing the aircraft from self-moving. The crew is responsible for the security of the parking aircraft from the effects of the strength of the wind. De-icing of Code A, B, and C aircraft is carried out on parking stands 40 and 40A 24 hours a day. De-icing of Code A, B, C and D aircraft is carried out on the de-icing pad (stands 1A and 1B), between 0500 and 2100 (0400 and 2000) UTC 1). De-icing of Code D aircraft, between 2100 and 0500 (2000 and 0400) UTC 1), and Code E aircraft is allowed on stands Taxiing to stand 1B is possible via TWYs D1 and H1 or TWYs A and H1. It is advised that aircraft engines be switched off during de-icing. Aircraft push-back for de-icing on stands No. 40 and 40A is carried out with the handling agent s assistance. Other aircraft are pushed back for de-icing on stands No. 40 and 40A with marshaller assistance. Moving on aprons (aircrew, passengers) only with assistance of the handling agent. Lack of edge lighting on APN 2 and APN 3, apron lights not complying with ICAO standards. EPPO AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES PREFEROWANE ANTYHAŁASOWE DROGI STARTOWE NOISE PREFERENTIAL RUNWAYS Ze względu na ograniczenie hałasu na lotnisku POZNAŃ/Ławica ustalone jest następujące pierwszeństwo w wykorzystaniu dróg startowych: The following noise abatement runway preference system has been established for POZNAŃ/Ławica aerodrome: Doloty (tylko w godzinach ( ) UTC 1 ): Arrivals (only between 0500 and 2100 (0400 and 2000) UTC 1 ): 1. RWY 28, 2. RWY 10. Odloty (H24): 1. RWY 28, 2. RWY 10. Departures (H24): AIRAC AMDT 192

252 AIP POLSKA AD 2 EPPO RWY 28, 2. RWY 10. Zmniejszenie uciążliwości hałasu nie może być czynnikiem decydującym o wyborze drogi startowej w następujących okolicznościach: a) jeżeli droga startowa nie jest czysta i sucha, to jest ujemnie oddziałuje na nią pokrycie: śniegiem, stopniałym śniegiem, lodem lub wodą albo błotem, gumą, olejem lub innymi substancjami; b) przy lądowaniu w warunkach, gdy podstawa chmur jest niższa niż 800 ft nad wzniesieniem lotniska lub kiedy widzialność pozioma jest mniejsza niż 3000 m; 1. RWY 28, 2. RWY 10. Noise abatement should not be the determining factor in runway nomination under the following circumstances: a) if the runway is not clear and dry, i.e. it is adversely affected by snow, slush, ice, water, or mud, rubber, oil or other substances; b) for landing in conditions when the cloud base is lower than 800 ft above aerodrome elevation or when the horizontal visibility is less than 3000 m; c) dla startów, gdy widzialność jest mniejsza niż 1900 m; c) for take-off when the visibility is less than 1900 m; d) kiedy został zgłoszony lub jest prognozowany uskok wiatru albo spodziewane są burze mające wpływ na podejście lub odloty. e) gdy składowa wiatru bocznego, włączając poryw przekracza 28 km/h (15 kt) lub gdy składowa wiatru tylnego, włączając poryw przekracza 9 km/h (5 kt) dla dolotów i 18,5 km/h (10 kt) dla odlotów. Odstępstwa od powyższych zasad będą stosowane tylko w przypadkach zagrożenia, w celu skrócenia trasy dolotu. 1) - patrz GEN ) - see GEN PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU W PORZE NOCNEJ W POLU RUCHU NAZIEMNEGO EPPO Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje lotnicze na lotnisku POZNAŃ/Ławica powinni stosować procedury ograniczenia hałasu odpowiednie dla danego typu statku powietrznego w celu zmniejszenia poziomu hałasu lotniczego w bezpośredniej okolicy lotniska. W przypadku braku procedur ograniczenia hałasu dostosowywanych do typu statku powietrznego zaleca się, aby odloty z lotniska POZNAŃ/Ławica wykonywać wg przykładowej procedury ograniczenia hałasu podczas wznoszenia w odlocie (NADP1), zgodnie z załącznikiem do rozdziału 3 ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom I - Procedury lotu, część I, dział 7. W godzinach ( ) UTC 1) odloty z RWY 28 należy wykonywać następująco: odlot wzdłuż przedłużonej osi RWY do osiągnięcia odległości 1,5 NM od THR 10, następnie wykonać zakręt zgodnie z zezwoleniem służby kontroli ruchu lotniczego. Zabronione jest wykonywanie prób silników w godzinach ( ) UTC 1). W godzinach ( ) UTC 1) obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania o własnym napędzie przez statki powietrzne stanowisk postojowych od numeru 7 do 14, nieekranowanych przez budynek terminala pasażerskiego. Na wyżej wymienionych stanowiskach postojowych dopuszcza się jedynie opuszczenie stanowiska przez statek powietrzny przy pomocy ciągnika samolotowego (push-back) do pozycji w pełni ekranowanej terminalem, na wysokości stanowisk 16-19, gdzie dopiero może nastąpić uruchomienie silników (dotyczy także uruchamiania za pomocą air-startera). Opuszczenie stanowisk ekranowanych budynkiem terminala, tj. od 15 do 20, odbywa się wyłącznie przy pomocy ciągnika lotniskowego (push-back). Parkowanie samolotów w porze nocnej, dla których nie ma możliwości podłączenia ciągnika (push-back), dopuszczalne jest wyłącznie na stanowiskach 40 do 42. Stanowiska poniżej numeru 7 są dedykowane dla statków powietrznych General Aviation. Uruchamianie silników statków powietrznych niezwiązane z operacją startu jest dopuszczalne w koniecznych i w pełni uzasadnionych przypadkach jedynie na minimalnej mocy i tylko na stanowiskach ekranowanych, tj W przypadku lokalizacji statku powietrznego na innym stanowisku jak ekranowane, konieczna jest zmiana stanowiska przy pomocy ciągnika samolotowego (push-back). W porze nocnej ograniczyć stosowanie APU do niezbędnego minimum. Zakaz uruchamiania silników z GPU na wszystkich stanowiskach przez całą dobę. Preferowane jest opuszczanie drogi startowej drogą kołowania szybkiego zjazdu. Statki powietrzne z własnym napędem kołują po płycie postojowej z minimalna mocą silników. d) when wind shear has been reported or forecasted or when thunderstorms are expected to affect the approach or departure. e) when the cross-wind component, including a gust, exceeds 28 km/h (15 kt) or when the tail-wind component, including a gust, exceeds 9 km/h (5 kt) for arrivals and 18.5 km/h (10kt) for departures. The exceptions to the above rules will be applied only in cases of emergency in order to shorten the arrival route. NOISE ABATEMENT PROCEDURES DURING NIGHT TIME WITHIN EPPO MOVEMENT AREA Operators of aircraft conducting flight operations at POZNAŃ/Ławica aerodrome shall follow noise abatement procedures adequate for the specific aircraft type for the purpose of reducing noise level in areas adjacent to the aerodrome. If no noise abatement procedures adequate for the aircraft type are available, it is recommended that departures from POZNAŃ/Ławica aerodrome be performed in accordance with ICAO Noise Abatement Departure Procedure 1 (NADP 1) as specified in the Appendix to Chapter 3 of ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. I - Flight Procedures, Part I, Section 7. Between ( ) UTC 1) RWY 28 departures shall be performed as follows: track the extended RWY centreline until 1.5 NM from RWY 10 THR, then execute a turn as per ATC clearance. No engine tests may be carried out between ( ) UTC 1). Between 2100 and 0500 hrs UTC aircraft are totally prohibited from exiting under own power stands numbered 7-14 (not screened by the passenger terminal building). Aircraft may exit the above mentioned stands only with the use of a push-back tractor and move to a position fully screened by the terminal building on stands 16-19, where engines may be started (also with the use of an air-starter). Aircraft stands screened by the terminal building, i.e. numbered are to be exited only using a push-back tractor. Aircraft unable to be connected to a push-back tractor may park at night only on stands numbered Aircraft stands with numbers below 7 are dedicated to General Aviation aircraft. Engine start-up not related to take-off operations is allowed where it is necessary in fully justified cases only at low power settings and only on the screened stands, i.e In case an aircraft is located on a stand other than a screened one, a location change is necessary using a push-back tractor. At night, the use of an APU shall be reduced to the necessary minimum. The use of a GPU is forbidden all day and night on all aircraft stands. Leaving the RWY using a rapid exit taxiway is regarded as preferable. Powered aircraft shall taxi on the APN with minimum engine power. AIRAC AMDT 192

253 AD 2 EPPO 1-12 AIP POLSKA Czas pracy urządzeń pokładowych (w tym klimatyzacji), APU bądź korzystanie z zewnętrznych urządzeń GPU powinien być ograniczony do minimum. The working time of on-board equipment (including air conditioning), APU or the use of a GPU shall be reduced to the minimum. Odstępstwa od opisanych wyżej ograniczeń, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Exemptions from the restrictions described above are possible only in justified cases and with the approval of the Airport Duty Officer. 1) - patrz GEN ) - see GEN PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie której statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin. Technika CDA: 1) Zaplanować zniżanie tak, aby minąć 7000 ft AMSL w odległości nie większej niż 25 NM lotu od strefy przyziemienia. 2) Oczekiwać od ATC informacji o pozostałych NM lotu lub o pozycji po trzecim zakręcie na lub powyżej wysokości 7000 ft AMSL, ale nie wykonywać zakrętu do pozycji po trzecim zakręcie aż do uzyskania zezwolenia. 3) Na lub przed pozycją z wiatrem utrzymywać prędkość IAS 220 kt lub minimalną prędkość czystej konfiguracji (w zależności od tego, która jest wyższa). Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim for a CDA is to assist pilots to optimize aircraft approach profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. CDA technique: 1) Arrange descent to pass 7000 ft AMSL within 25 track miles to touchdown. 2) Expect track miles information or base leg information from ATC at or above 7000 ft AMSL, but do not turn on base leg until instructed. 3) At or before downwind position maintain IAS 220 kt or minimum clean speed, whichever is greater. LOCAL NOISE RESTRICTIONS FOR AIRCRAFT MOVEMENTS Przykład ATC R/T na lub powyżej 7000 ft AMSL: ATC R/T example at or above 7000 ft AMSL: - 25 NM lotu do strefy przyziemienia, zniżaj się kiedy będziesz gotowy track miles to touchdown, when ready descend. - Oczekuj zakrętu do pozycji po trzecim po/przed/pomiędzy WPT. - Expect base leg after/before/between WPT. - Oczekuj pełnej procedury. - Expect full procedure LOKALNE RESTRYKCJE HAŁASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA OPERACJI W GODZINACH ( ) UTC 1) BETWEEN ( ) UTC 1) Na lotnisku POZNAŃ/Ławica obowiązują ograniczenia w wykonywaniu operacji lotniczych w godzinach ( ) UTC 1). Lotnisko od czerwca do września podlega koordynacji rozkładu lotów (patrz pkt ) Pomiędzy ( ) UTC 1) starty z RWY 10 są zezwolone tylko dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie przekracza 96 db SEL. Punkt pomiarowy P2 jest zlokalizowany 200 m na południe od osi podejścia na RWY 28 i 448 m na wschód od THR 28. Współrzędne geograficzne: ,94 N, ,79 E (oznaczony na mapie AD 2 EPPO 1-1-1) Pomiędzy ( ) UTC 1) lądowania na RWY 28 są zezwolone tylko dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie przekracza 86 db SEL (P2 - patrz pkt ) W godzinach ( ) UTC 1) nie zaleca się wykonywania startów z RWY Zaleca się ograniczenie stosowania odwracania ciagu przez samoloty lądujące w godzinach ( ) UTC 1). Ograniczenie to nie obowiązuje w sytuacjach awaryjnych Ograniczenia w wykonywaniu operacji w godzinach ( ) UTC 1) nie dotyczą statków powietrznych lotnictwa państwowego, lądowań awaryjnych, lotów humanitarnych oraz śmigłowców ratowniczych Zaleca się nieplanowanie operacji lotniczych rozkładowych, nierozkładowych i ad-hoc w godzianch ( ) UTC 1) W godzinach ( ) UTC 1) nie zezwala się na wykonywanie operacji startu lub lądowania na samolotach AN-12 oraz AN-26. 1) - patrz GEN 2.1 1) - see GEN 2.1 At POZNAŃ/Ławica aerodrome aircraft movements are restricted between ( ) UTC 1). The aerodrome is subject to flight schedule coordination during the period from June to September (see point ). Between ( ) UTC 1) take-offs from RWY 10 are permitted only for operations performed by aircraft for which noise level measured in the P2 noise measurement point does not exceed 96 db SEL. The P2 noise measurement point is located 200 m to the south of RWY 28 approach line and 448 m to the east of the THR 28. Geographical coordinates: N, E (depicted on chart AD 2 EPPO 1-1-1). Between ( ) UTC 1) landings on RWY 28 are permitted only for operations performed by aircraft for which noise level measured in the P2 noise measurement point does not exceed 86 db SEL (P2 - see point ). It is recommended not to perform take-offs from RWY 10 between ( ) UTC 1). Except for emergency situations, landing aircraft are recommended to reduce the application of reverse thrust between ( ) UTC 1). The restrictions on flights between ( ) UTC 1) do not apply to state aircraft, emergency landings and humanitarian flights. It is recommended to avoid planning scheduled, non-scheduled and ad-hoc aircraft movements between ( ) UTC 1). Between 2100 and 0400 hrs UTC, take-off and landing operations by AN-12 and AN-26 aircraft are not allowed. AIRAC AMDT 192

254 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-13 EPPO AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY APPLICABILITY OF UNITS OF MEASUREMENT W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotnisk In order to facilitate air traffic within the Terminal Control Area of POZNAŃ/ POZNAŃ/Ławica oraz POZNAŃ/Krzesiny (TMA POZNAŃ), organ kontroli Ławica and POZNAŃ/Krzesiny aerodromes (POZNAŃ TMA), the air traffic ruchu lotniczego zapewniający służbę kontroli zbliżania będzie posługiwał się control unit providing Approach Control service will use non-metric units of niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: measurement as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) while expressing distance in navigation, b) stopami (ft) przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych b) feet (ft) while expressing altitudes, heights and elevations, i elewacji, c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) while expressing horizontal speed, d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute while expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA POZNAŃ, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI) podanym w rozdziale GEN PROCEDURY DLA LOTÓW VFR VFR FLIGHT PROCEDURES Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR POZNAŃ/Ławica: The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1. only after prior request of aircraft crew submitted by radio at the time of first radio contact with the unit executing Approach Control within the POZNAŃ TMA. List of VFR navigation points used for arrival/departure at/from the POZNAŃ/Ławica CTR: CHARLIE N E (Rokietnica - kościół) CHARLIE N E (Rokietnica - church) ECHO N E (Kijewo - skrzyżowanie drogi z ECHO N E (level crossing in Kijewo) koleją) KILO N E (Kleszczewo - magazyny) KILO N E (Kleszczewo - warehouses) MIKE N E (Mosina - zamek) MIKE N E (Mosina - castle) NOVEMBER N E (Strzeszyn - skrzyżowanie linii kolejowych) SIERRA N E (Poznań Junikowo - stacja kolejowa) NOVEMBER N E (Strzeszyn - junction of railway lines) SIERRA N E (Poznań Junikowo - railway station) TANGO N E (Koziegłowy - oczyszczalnia) TANGO N E (Koziegłowy - sewage treatment plant) WHISKEY N E (Jezioro Niepruszewskie) WHISKEY N E (Niepruszewskie lake) ZULU N E (Zaniemyśl - zamek) ZULU N E (Zaniemyśl - castle) WLOT DO CTR POZNAŃ/ŁAWICA W LOCIE VFR POZNAŃ/ŁAWICA CTR ENTRY IN VFR FLIGHT Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a. Wlot w CTR POZNAŃ/Ławica odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez POZNAŃ TOWER i przekazane przez FIS POZNAŃ; b. Jeżeli informator FIS POZNAŃ nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z POZNAŃ TOWER 5 minut przed dolotem do punktów NOVEMBER lub SIERRA oraz w punkcie WHISKEY w przypadku braku uzyskania wcześniejszej zgody na wlot w MCTR/MATZ KRZESINY. c. W przypadku wykonywania dolotów do CTR POZNAŃ/Ławica przez punkty ECHO lub MIKE lub ZULU obowiązuje uzyskanie zezwolenia KRZESINY TOWER (121,025 MHz) w czasie aktywności MCTR KRZESINY lub MATZ KRZESINY. d. W przypadku wykonywania dolotu/odlotu do/z lotniska POZNAŃ/Kobylnica z/w kierunku zachodnim i aktywności poligonu EP D21 istnieje możliwość przelotu przez punkt NOVEMBER po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez POZNAŃ TOWER Start w CTR POZNAŃ/Ławica z miejsca innego niż lotnisko POZNAŃ/Ławica jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR POZNAŃ. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną. Entry into the POZNAŃ/Ławica CTR may be performed upon clearance issued by POZNAŃ TOWER and received from POZNAŃ FIS. If not instructed otherwise by the POZNAŃ FIS, radio communication with POZNAŃ TOWER shall be established 5 minutes before reaching NOVEMBER or SIERRA points and over WHISKEY point in case clearance for entry into the KRZESINY MCTR/MATZ has not been issued previously. While performing a flight to the POZNAŃ/Ławica CTR over ECHO, MIKE or ZULU points, clearance from KRZESINY TOWER ( MHz) must be obtained during the activity of KRZESINY MCTR or KRZESINY MATZ. While approaching/departing to/from POZNAŃ/Kobylnica aerodrome westbound and during the activity of EP D21 area, it is possible to overfly NOVEMBER point after obtaining clearance from POZNAŃ TOWER. Take-off from a place other than POZNAŃ/Ławica aerodrome into the POZNAŃ/Ławica CTR is possible after obtaining clearance from POZNAŃ TOWER. In case of two-way radio communication failure from the place of departure, clearance shall be obtained by means of radio PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR HOLDING PROCEDURES IN VFR FLIGHTS Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: Punkt SIERRA - dolot od punktu WHISKEY. Wykonując procedurę oczekiwania, nie przechodzić na południową stronę linii kolejowej ani na wschodnią stronę od stacji kolejowej Poznań-Junikowo. In case of congestion of air traffic, VFR flight may expect holding at one of the following points: SIERRA point - inbound track from WHISKEY point. While holding, do not pass to the southern side of the railway or the estern side of the Poznań- Junikowo railway station. AIRAC AMDT 192

255 AD 2 EPPO 1-14 AIP POLSKA Punkt NOVEMBER - dolot od punktów TANGO lub CHARLIE. Wykonując procedurę oczekiwania, nie przechodzić na wschodnią stronę skrzyżowania linii kolejowych. Punkt WHISKEY - procedura oczekiwania wykonywana w przypadku niedostępności punktu SIERRA. W przypadku oczekiwania nad punktem WHISKEY należy wykonać procedurę tak, aby nie naruszać przestrzeni kontrolowanej CTR POZNAŃ/Ławica. NOVEMBER point - inbound track from TANGO or CHARLIE points. While holding, do not pass to the eastern side of the railway junction. WHISKEY point - holding performed in case of unavailability of SIERRA point. While holding over the WHISKEY point, do not violate the controlled airspace of POZNAŃ/Ławica CTR UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE VFR RADIO COMMUNICATION FAILURE FOR VFR FLIGHT Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu obejmujący wlot w CTR POZNAŃ/Ławica bez zamiaru lądowania na lotnisku POZNAŃ/ Ławica, nastąpi przed osiągnięciem granicy CTR POZNAŃ/Ławica, wlot do CTR jest zabroniony Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan z zamiarem lądowania na lotnisku POZNAŃ/Ławica, nastąpi przed osiągnięciem granicy CTR POZNAŃ/Ławica lub w CTR POZNAŃ/Ławica, należy: If radio communication fails in flight with FPL filed for entry into the POZNAŃ/Ławica CTR, with destination other than POZNAŃ/Ławica aerodrome, before reaching the POZNAŃ/Ławica CTR limits, entry is forbidden. If radio communication fails in flight with destination POZNAŃ/Ławica aerodrome, before reaching, or within the POZNAŃ/Ławica CTR limits, the crew shall: a) W czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: a) When approaching from the northern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu NOVEMBER i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska POZNAŃ/Ławica; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne; - po odebraniu zielonego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem NOVEMBER do czasu odebrania zielonego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 5 minut nad punktem NOVEMBER i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w pierwszą możliwą drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. - make an approach to reach NOVEMBER point and expect visual signals given from the aerodrome control tower of POZNAŃ/Ławica; - show all aircraft navigation lights during arrival, approach, and holding; - after receiving green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over NOVEMBER point until receiving a green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over NOVEMBER point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the first possible taxiway and wait for the FOLLOW ME car. b) W czasie dolotu i podejścia od południowej strony lotniska: b) When approaching from the southern side of the aerodrome: - niedostępny jest punkt SIERRA; - SIERRA point is unavailable; - należy kierować się do punktu CHARLIE lub TANGO z ominięciem CTR EPPO oraz MCTR/MATZ EPKS; - następnie wykonać dolot do punktu NOVEMBER i postępować zgodnie z procedurą punktu a. Uwaga: Maksymalna wysokość oczekiwania wynosi 1000 ft AMSL, o ile służba kontroli ruchu lotniczego nie udzieli innych warunków wykonywania lotów LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: - fly to CHARLIE or TANGO points by passing EPPO CTR and EPKS MCTR/MATZ; - make an approach to reach NOVEMBER point and follow the procedure described in a. Note: The maximum holding altitude shall be 1000 ft AMSL, unless air traffic control service instructs otherwise. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. AIRAC AMDT 192

256 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-15 Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko POZNAŃ/Ławica wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) do startu/po lądowaniu z/na RWY wykonują podlot z/do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) filii Poznań położonej w NE części lotniska Poznań/ Ławica (oznaczonej na mapie AD 2 EPPO 1-1-1) drogami TWY N1 i TWY L. W uzasadnionych przypadkach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego start/lądowanie śmigłowca ratowniczego o statusie HEMS może odbywać się za zgodą ATC z/na TWY L. Helicopters conducting IFR or VFR approach to POZNAŃ/Ławica aerodrome perform landing on runway in use as aeroplanes of category A in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point For take-off/after landing from/on the RWY, Medical Air Rescue (HEMS) helicopters shall air taxi to/from the Poznań base of Medical Air Rescue (HEMS) located in the NE part of Poznań/Ławica aerodrome (shown on chart AD 2 EPPO 1-1-1) via TWYs N1 and L. In justified cases, for air traffic safety, a take-off/landing of a medical rescue helicopter with HEAD status may be carried out from/on TWY L with ATC approval. EPPO AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION KOORDYNACJA ROZKŁADÓW LOTÓW FLIGHT SCHEDULE COORDINATION Lotnisko POZNAŃ/Ławica jest lotniskiem koordynowanym (poziom 3 wg IATA) w okresie od 01 czerwca do 30 września, w godzinach UTC Wykonanie operacji lotniczej na lotnisku POZNAŃ/Ławica wymaga wcześniejszego uzyskania slotu od koordynatora rozkładów lotów Koordynacją rozkładów lotów objęte są operacje statków powietrznych w lotach IFR oraz VFR, z wyjątkiem lotów statków powietrznych lotnictwa państwowego, lądowań awaryjnych, lotów humanitarnych oraz śmigłowców ratowniczych Airport Coordination Limited (ACL) jest powołanym koordynatorem rozkładów lotów dla lotniska POZNAŃ/Ławica. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie muszą być kierowane bezpośrednio do ACL. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie przez operatorów lotnictwa ogólnego muszą być przygotowane przez agenta handlingowego danego operatora lotniczego na lotnisku Poza okresem koordynacji ACL prowadzi usługę zbierania danych (poziom 1 wg IATA) dla lotniska POZNAŃ/Ławica, w związku z czym wszyscy przewoźnicy powinni przesyłać do ACL dane o planowanych operacjach z/do lotniska POZNAŃ/Ławica. Godziny pracy biura: lokalnego czasu UK, poniedziałek - piątek z wyłączeniem świąt. Telefon: WWW: acl-international.com Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie: SITA: LONACXH Poza godzinami pracy biura operatorzy powinni kontaktować się z zarządzającymi lotniskiem POZNAŃ/Ławica (EPPO/POZ): Telefon: Użytkownik statku powietrznego zobowiązany jest do zapoznania się z lokalnymi wytycznymi dla operacji w porze nocnej na lotnisku POZNAŃ/ Ławica (zasada lokalna EPPO-1), które są zawarte na stronie internetowej: Na terenie lotniska znajduje się transponder (bez modu C) kalibrujący radar. System TCAS może mylnie generować ostrzeżenia o ruchu. POZNAŃ/Ławica aerodrome is a coordinated aerodrome (IATA Level 3) during the period from 01 June to 30 September, between 2000 and 0400 UTC. Any flight operation requires a slot provided by the flight scheduling coordinator. The flight scheduling coordination is applicaple to IFR and VFR flights with the exception of state aircraft flights, emergency landings, humanitarian flights and rescue helicopters. Airport Coordination Limited (ACL) is the appointed flight scheduling coordinator for POZNAŃ/Ławica aerodrome. Slot requests shall be submitted directly to ACL. Slot requests of General Aviation operators shall be prepared by the handling agent of a given aircraft operator at the aerodrome. Outside the coordination period, ACL provides for data collection (IATA Level 1) for POZNAŃ/Ławica aerodrome. Therefore, all carriers shall send to ACL data on the planned operations from/to POZNAŃ/Ławica aerodrome. Office hours: UK LMT, Monday-Friday (excluding public holidays). Phone: WWW: acl-international.com Slot requests: SITA: LONACXH Outside the ACL office hours, operators shall contact the administration of POZNAŃ/Ławica (EPPO/POZ): Phone: An aircraft user is required to read the local guidelines for night operations at POZNAŃ/Ławica aerodrome (local rule EPPO-1) to be found at: A radar calibrating transponder (without mode C) is installed at the aerodrome. Thus incorrect traffic warnings may be generated by TCAS. EPPO AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPPO Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AIRAC AMDT 192

257 AD 2 EPPO 1-16 AIP POLSKA Mapy parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO AD 2 EPPO PŁYTA POSTOJOWA 1 APRON 1 AD 2 EPPO PŁYTY POSTOJOWE 2, 3 APRONS 2, 3 AD 2 EPPO Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A RWY 10/28 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 10/28 Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO AD 2 EPPO RWY 28 RWY 28 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPPO RWY 10 RWY 10 AD 2 EPPO RWY 28 RWY 28 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPPO RWY 10 RWY 10 AD 2 EPPO RWY 28 RWY 28 Mapy instrumentalnego podejścia - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPPO ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 192

258

259

260

261

262

263

264 AD 2 EPPW 1-2 AIP POLSKA 11. Odladzanie De-icing H24 H Uwagi Remarks 1) - patrz GEN ) - Pkt czas aktywności służb może być ograniczony informacją 1) - see GEN ) - Point activity time of services may be restricted by NOTAM. NOTAM. EPPW AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities - podnośniki widłowe - 2 (12,5 t, 1,5 t); - dźwig przewoźny - 1 (7 t); - schody ruchome samobieżne. - fork lift trucks - 2 (12.5 t, 1.5 t); - transportable crane - 1 (7t); - mobile escalator. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types Paliwo lotnicze F-34 Dodatki - S17451 Aviation fuel F-34 Additives - S17451 Oleje: hydrauliczny H-515, lotniczy: CASTROL AERO 599, LOTOS AERO 100, Hydraulic oil: H-515, aviation oil: CASTROL AERO 599, LOTOS AERO 100, AERO SHELL OIL 3 i OIL 100. AERO SHELL OIL 3 and OIL Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 5 cystern - 5 x 33000L. 5 tank trucks - 5 x L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities GL 1800AP Global GL 1800AP Global 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft Po wcześniejszym uzgodnieniu. After prior consultation. 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi Remarks Tlen i azot w stanie gazowym. ND - Naczepa dystrybutor. Do odladzania stosuje się tylko płyn Typu II. Oxygen and nitrogen (gas). ND - Dispenser. Only type II fluid may be used for de-icing purposes. EPPW AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotel w mieście. City hotel. 2. Restauracje Restaurants Restauracje w miejscowościach Powidz i Gniezno. Restaurants in Powidz and Gniezno cities. 3. Środki transportu Transportation Po uzgodnieniu. After consultation. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Na lotnisku pierwszy poziom pomocy medycznej. Szpital w miastach Słupca i Gniezno. First level of medical aid at the aerodrome. Hospitals in Słupca and Gniezno cities. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W miastach Powidz, Witkowo, Gniezno. In Powidz, Witkowo, Gniezno cities. 6. Informacja turystyczna Tourist office W mieście Gniezno. In Gniezno city. 7. Uwagi Remarks Telefony: Phones: Szpital w m. Słupca: Hospital in Słupca: Szpital w m. Gniezno: Hospital in Gniezno: EPPW AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 6 ICAO (CAT 8 ICAO, O/R, z 5-dniowym wyprzedzeniem. Czas utrzymywania podwyższonej kategorii ochrony przeciwpożarowej nie może CAT 6 ICAO (CAT 8 ICAO, O/R, 5 days in advance. The duration of the increased category shall not exceed 72 HR) przekroczyć 72 HR) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment - pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 7; - ambulans - 1; - pojazd operacyjny rescue and fire fighting vehicles - 7; - ambulance - 1; - operational vehicle Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft 2 x dźwig do 18 t, dostępny w ciągu 60 minut. 2 x crane up to 18 t, available within 60 minutes. 4. Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

265 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-3 EPPW AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Oczyszczarka 5, pług śnieżny 10, odkurzacz lotniskowy 5, polewarko-zmywarka 3, zgarniacz wirnikowy 4. Runway sweeper 5, snow plough 10, aerodrome cleaner 5, sprinkler-flusher 3, rotor blower Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY 10R/28L, TWY E, TWY B1, TWY B2, TWY A1, TWY A2, TWY A3, pozostałe TWY, APN 1, APN 2, APN 3, RWY 10L/28R. RWY 10R/28L, TWY E, TWY B1, TWY B2, TWY A1, TWY A2, TWY A3, remaining TWYs, APN 1, APN 2, APN 3, RWY 10L/28R. 3. Uwagi Remarks EPPW AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 52 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 47 R/C/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 1 - CONC, PCN 52 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 47 R/C/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 60 R/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A1" - 23 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "A2" - 23 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. TWY "A3" - 15 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. TWY "B1" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "B2" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "B3" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "C1" - 15 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "C2" - 15 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "D1" - 23 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "D2" - 24 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "E" - 15 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. TWY "A1" - 23 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "A2" - 23 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. TWY "A3" - 15 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. TWY "B1" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "B2" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "B3" - 23 m, CONC, PCN 52 R/B/W/T. TWY "C1" - 15 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "C2" - 15 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "D1" - 23 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "D2" - 24 m, CONC, PCN 60 R/A/W/T. TWY "E" - 15 m, CONC, PCN 60 R/B/X/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. Uwagi Remarks EPPW AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych System prowadzenia na TWY: linie żółte. Wizualne oznaczenia położenia: linie żółte. Urządzenia sygnalizacji naziemnej:. Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Taxiing guidance system: yellow lines. Visual aids to location: yellow lines. Indicators and ground signalling devices:. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie poziome i pionowe. Markings and signs. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars 4. Uwagi Remarks Oznakowanie poziome zgodne z przepisami ICAO. Oznakowanie pionowe zgodne z porozumieniem standaryzacyjnym NATO (Stanag 3685). Markings are in accordance with ICAO regulations. Signs are in accordance with NATO Standardization Agreement (Stanag 3685). EPPW AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) L/APCH Komin - Mieczownica/Chimney - Mieczownica '50.6'' N '50.6'' E NIE/NIE, NO/NO 28L/APCH Maszt NDB/NDB mast '15.0'' N '36.9'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 192

266 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-7 EPPW AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) POWIDZ A (EPPW A) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 35'06''N '35''E 52 26'39''N '25''E 52 13'12''N '12''E 52 18'32''N '11''E 52 24'44''N '00''E 52 35'06''N '35''E POWIDZ B (EPPW B) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 26'39''N '25''E 52 24'13''N '48''E 52 10'50''N '17''E 52 13'12''N '12''E 52 26'39''N '25''E POWIDZ C (EPPW C) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 05'19''N '54''E 52 08'31''N '22''E 52 22'01''N '31''E 52 29'05''N '42''E 52 39'20''N '45''E 52 24'44''N '00''E 52 18'32''N '11''E 52 13'16''N '22''E 52 05'19''N '54''E POWIDZ D (EPPW D) MATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 02'45''N '46''E 52 13'16''N '22''E 52 05'19''N '54''E 51 59'48''N '00''E 52 02'45''N '46''E 3500 ft GND 3500 ft 1500 ft FL ft FL ft Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Niesklasyfikowana Unclassified Powidz WIEŻA ( MHz) PL Powidz TOWER ( MHz) EN Powidz ZBLIŻANIE ( MHz) PL Powidz APPROACH ( MHz) EN Powidz WIEŻA ( MHz) PL Powidz TOWER ( MHz) EN Powidz ZBLIŻANIE ( MHz) PL Powidz APPROACH ( MHz) EN Powidz WIEŻA ( MHz) PL Powidz TOWER ( MHz) EN Powidz ZBLIŻANIE ( MHz) PL Powidz APPROACH ( MHz) EN Powidz WIEŻA ( MHz) PL Powidz TOWER ( MHz) EN Powidz ZBLIŻANIE ( MHz) PL Powidz APPROACH ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego funkcjonująca na zasadach właściwych dla przestrzeni powietrznej klasy D. Czas aktywności służb może być ograniczony informacją NOTAM. Remarks The military air traffic service operating within the MATZ is provided in accordance with airspace Class D rules. Activity time of services may be restricted by NOTAM. EPPW AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) PAR Powidz PRECYZYJNY H Powidz PRECISION APP Powidz ZBLIŻANIE H Powidz APPROACH TWR Powidz WIEŻA H Powidz TOWER ATIS H24 Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

267 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-9 Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w rozdziale AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającymi lotniskiem. Loty szkolne wykonywane w MATZ POWIDZ przez jednostki niestacjonujące na lotnisku, możliwe są tylko po uzyskaniu zezwolenia na podstawie przesłanego 24 HR przed ETA formularza PPR (Prior Permission Required/Formularz o zezwolenie na przylot), który dostępny jest na stronie internetowej Odladzanie statków powietrznych Aircraft de-icing Odladzanie statków powietrznych odbywa się na APN 4 (stanowisko 6) z zachowaniem poniższych zasad: a) odladzanie odbywa się wyłącznie w asyście służb lotniskowych (dyżurny logistyk lotniska czynnego (DLLC) lub dyżurnego technika lotniska (DTL)); b) odladzanie statków powietrznych odbywa się przy wyłączonych silnikach statku powietrznego; c) w związku z możliwością zalegania na nawierzchni APN 4 oraz TWY A3 środka odladzającego zmianie może ulec współczynnik sczepności tej części pola ruchu naziemnego i manewrowego lotniska. Rules of granting permission for landing of domestic and foreign civil aircraft and military aircraft have been specified in AD 1.1 AERODROME/ HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE. Arrangements regarding the performance of flights from the AD, services, fuelling, protection of aircraft to be made only with the AD administration. Training flights conducted within POWIDZ MATZ by units not stationed at the aerodrome are possible only after obtaining permission on the basis of PPR form (Prior Permission Required), which is available at submitted 24 HR before ETA. Aircraft de-icing is carried out on APN 4 (stand 6) in accordance with the following rules: a) de-icing is carried out with the assistance of AD services only (Duty Logistics Officer of Active Aerodrome or Duty Aerodrome Technician); b) de-icing is carried out when the aircraft engines are switched off; Operacje w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) Low visibility operations (LVPs) Postanowienia ogólne General provisions Procedury prowadzenia operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) na lotnisku POWIDZ mają zastosowanie wyłącznie dla odlotów statków powietrznych. c) owing to the fact that de-icing agent may lie on the surface of APN 4 and TWY A3, the friction coefficient of this part of movement area or manoeuvring area may change. Procedures for carrying out low visibility operations (LVPs) at POWIDZ aerodrome are applicable only to departures of aircraft Procedury LVP nie obowiązują w sytuacjach kryzysowych. LVP procedures shall not be applied for crises Podczas obowiązywania LVP ruch pojazdów po polu manewrowym ogranicza się do niezbędnego minimum Operacje LVP na lotnisku POWIDZ są możliwe w dzień i w nocy, pod warunkiem, że światła krawędziowe RWY, światła końca RWY oraz światła krawędziowe TWY są sprawne i włączone. During Low Visibility Procedures (LVPs), movements of vehicles are to be limited to the minimum. LVP operations at POWIDZ aerodrome are possible at day and nighttime, provided that RWY edge lights, RWY end lights and TWY edge lights are serviceable and are turned on Kryteria wprowadzania oraz odwoływania LVP Criteria for the initiation and termination of LVP Faza przygotowania do LVP The LVP preparation phase Przygotowanie do wprowadzenia LVP rozpoczyna się jeżeli wartość VIS zmniejszy się do 1200 m (RVR m) z tendencją do obniżania POWIDZ TWR nakazuje wycofanie osób i pojazdów poza pole manewrowe i jego bezpośrednie sąsiedztwo z wyjątkiem pojazdów dyżurnego technika lotniska DTL (FOLLOW ME) W przypadku zatrzymania tendencji pogarszania się warunków meteorologicznych przy wzroście VIS powyżej 1200 m z tendencją wzrostową, kontroler TWR podejmuje decyzję o odwołaniu procedury przygotowania do wprowadzenia LVP Wprowadzenie LVP Introduction of LVP Wprowadzenie LVP następuje, gdy wartość VIS zmniejszy się do 800 m (RVR m) lub mniej Wprowadzenie LVP możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu usunięcia ludzi, pojazdów i sprzętu z pola manewrowego z wyjątkiem pojazdów DTL (FOLLOW ME) Wprowadzenie LVP odbywa się poprzez dwukrotne nadanie przez POWIDZ TWR drogą radiową (na kanale FM) komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! OGŁASZAM WPROWADZENIE PROCEDUR DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP. DO ODWOŁANIA OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO POLA MANEWROWEGO Do czasu wprowadzenia zmiany do komunikatu ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o wprowadzeniu operacji LVP Kontroler TWR wydaje zezwolenia na kołowanie i start w taki sposób, aby w danym czasie na polu manewrowym poruszał się tylko jeden statek powietrzny, a kołowanie statków powietrznych dozwolone jest jedynie wasyście DTL (FOLLOW ME). Preparation for introducing LVP shall be initiated when the VIS value decreases to 1200 m (RVR m) with a tendency to lower levels. POWIDZ TWR requires withdrawal of persons and vehicles from the manoeuvring area and its direct vicinity except for Duty Aerodrome Technician (FOLLOW ME). In the case the tendency towards deterioration of meteorological conditions is halted with the increase of VIS to 1200 m or more with a increasing tendency, the TWR controller shall take the decision on termination of the procedure for preparation for introducing LVP. LVP operations shall be commenced when the VIS falls at 800 m (RVR m) or less. LVP operations may be commenced when the withdrawal of persons, vehicles and equipment has been confirmed excluding Duty Aerodrome Technician vehicles (FOLLOW ME). Introduction of LVP is conducted through double-issuing a message by POWIDZ TWR via radio (on a FM frequency) with a content as follows: TO ALL CONCERNED! I ANNOUNCE INTRODUCTION OF LOW VISIBILITY PROCEDURES. LIMITATIONS IN THE AVAILABILITY OF THE MANOEUVRING AREA ARE IN EFFECT UNTIL REVOCATION. The TWR controller informs the aircraft crews on introduction of LVPs, until the ATIS message has been amended. The TWR controller shall give permissions for taxiing and take-offs in a way so that only one aircraft is moving in the manoeuvring area in a given time and aircraft taxiing is permissible in the Duty Aerodrome Technician vehicle (FOLLOW ME) assistance only. AIRAC AMDT 192

268 AD 2 EPPW 1-10 AIP POLSKA W czasie trwania LVP zabrania się wykonywania odlotów z pośredniej części drogi startowej W trakcie obowiązywania LVP zabrania się poruszania na polu manewrowym śmigłowców na płozach Próby śmigłowców w zawisie dopuszczalne są wyłącznie na RWY 10R/28L oraz RWY 10L/28R, w takiej pozycji, aby śmigłowiec był widoczny przez POWIDZ TWR. Kołowanie do próby odbywa się w asyście DTL (FOLLOW ME). During LVPs, take-offs from the intermediate part of runway are forbidden. During LVPs, movement of skid-fitted helicopters in the manoeuvring area is forbidden. Hovering of helicopetrs is possible only on RWY 10R/28L and on RWY 10L/28R, in such a position that the helicopter is visible from the POWIDZ TWR. Taxiing for hovering shall be conducted in the Duty Aerodrome Technician vehicle assistance (FOLLOW ME) Zawieszenie LVP Suspension of LVP Kontroler TWR zawiesza obowiązywanie LVP w przypadkach: The TWR controller suspends LVPs when: a) gdy aktualna wartość widzialności (VIS) spadnie poniżej 400 m; a) the actual VIS value falls below 400 m; b) utraty łączności ze statkiem powietrznym lub pojazdem znajdującym się w polu manewrowym; c) stwierdzenia utraty orientacji przez załogę statku powietrznego lub kierującego pojazdem podczas ruchu po polu manewrowym; b) there is loss of communication with aircraft or vehicle within the manoeuvring area; c) a loss of orientation has been stated by the aircraft crew or the vehicle driver while moving in the manoeuvring area; d) stwierdzenia awarii oświetlenia nawigacyjnego; d) there is navigation lights failure; e) zaistnienia konieczności wjazdu w pole manewrowe służb technicznych lotniska celem usunięcia awarii mającej istotny wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych; f) uzyskania informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem lub ptakiem; g) zaistnienia konieczności wjazdu na pole manewrowe pojazdów uczestniczących w akcji ratowniczej W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu LVP, do czasu wprowadzenia zmiany do komunikatu ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o zawieszeniu LVP W czasie, gdy LVP są zawieszone, kontroler TWR nie wydaje zezwoleń na starty, lądowania oraz ruch statków powietrznych po polu manewrowym. e) there is a necessity of entering of aerodrome technical services into the manoeuvring area for removing malfunctions which have significant influence on air taffic operations; f) he has been informed on occurrence or the probability of occurrence of a collision of aircraft with an animal or a bird; g) there is a necessity of entering a manoeuvring area by vehicles participating in a rescue operation. In the case a decision on suspension of LVP has been taken, until an ATIS message has been amended, the TWR controller informs aircraft crews on LVP suspension. When the LVPs are suspended, the TWR controller shall not issue clearance for take-offs, landings and aircraft movements in the manoeuvring area Odwołanie LVP Termination of LVP Odwołanie LVP następuje, gdy wartość VIS wzrośnie powyżej 800 m (RVR m) z tendencją rosnącą Odwołanie LVP odbywa się poprzez dwukrotne nadanie przez POWIDZ TWR drogą radiową (na kanale FM) komunikatu o treści: DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! ODWOŁUJĘ PROCEDURY DLA OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LVP Do czasu usunięcia zapisu w komunikacie ATIS, kontroler TWR informuje załogi statków powietrznych o odwołaniu LVP. LVP will be terminated when VIS increases to 800 m or more (RVR m) and a continuing improvement is anticipated. Termination of LVP is carried out through double-issuing a message by POWIDZ TWR via radio (on a FM frequency) with a content as follows: TO ALL CONCERNED! PROCEDURES FOR LOW VISIBILITY HAVE BEEN SUSPENDED. Until the content of ATIS message has been removed, the TWR controller informs the aircraft crews on termination of LVPs Procedura OVERHEAD PATTERN OVERHEAD PATTERN procedure Minimalne warunki atmosferyczne dla wykonania procedury OVERHEAD PATTERN ustalono na: The minimum meteorological conditions for performing the OVERHEAD PATTERN procedure are as follows: a) widzialność: co najmniej 5 km; a) visibility: at least 5 km; b) pułap chmur: co najmniej 2100 ft. b) ceiling: at least 2100 ft. Procedura OVERHEAD PATTERN rozpoczyna się w punkcie INITIAL na wysokości 2000 ft AMSL (1600 ft AGL) i w odległości 3-5 NM od progu RWY. The OVERHEAD PATTERN procedure begins at the INITIAL point at an altitude of 2000 ft AMSL (1600 ft AGL) and within a distance of 3-5 NM from the RWY THR. Na żądanie załogi statku powietrznego lub ze względu na sytuację ruchową kontroler TWR może określić inną niż przyjęta wysokość i lokalizację punktu INITIAL dla procedury OVERHEAD PATTERN z zastrzeżeniem, że nie będzie on ustalony bliżej niż 3 NM od progu RWY w użyciu. At the request of the air crew or depending on the movement situation, the TWR controller may specify the altitude and location of the INITIAL point for the OVERHEAD PATTERN procedure other than the considered one provided that it is located not further than 3 NM from the RWY THR in use. W lotach IFR, osiągnięcie punktu INITIAL i jego zgłoszenie do POWIDZ TWR jest jednoznaczne ze zmianą przepisów wykonywania lotów na VFR Odstępstwa od frazeologii lotniczej stosowanej w ICAO Doc 4444 w trakcie realizacji podejścia z wykorzystaniem radaru PAR Kontroler precyzyjnego podejścia (kontroler PAR) stosuje frazeologię zgodnie z zasadami: a) pozycję statku powietrznego w azymucie określa się następującymi zwrotami: NIEZNACZNIE Z LEWEJ/PRAWEJ OD OSI In IFR flights, passing the INITIAL point and reporting it to POWIDZ TWR is tantamount to changing to VFR. Differences from aeronautical phraseology used in ICAO Doc 4444 while conducting PAR approaches The precision approach controller (PAR controller) shall use phraseology in compliance with the following provisions: a) azimuth information for the aircraft position shall be defined with the use of the following phrases: SLIGHTLY LEFT/RIGHT OF TRACK Z LEWEJ/PRAWEJ OD OSI LEFT/RIGHT OF TRACK AIRAC AMDT 192

269 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-11 ZNACZNIE Z LEWEJ/PRAWEJ OD OSI b) pozycję statku powietrznego w elewacji określa się następującymi zwrotami: NIEZNACZNIE POWYŻEJ/PONIŻEJ ŚCIEŻKI SCHODZENIA POWYŻEJ/PONIŻEJ ŚCIEŻKI SCHODZENIA ZNACZNIE POWYŻEJ/PONIŻEJ ŚCIEŻKI SCHODZENIA c) w przypadku gdy statek powietrzny zaczyna schodzić z przedłużonej osi drogi startowej lub dla zaznaczenia ciągłości tendencji odchylenia od nakazanej linii drogi, zmianę kursu poprzedza się zwrotem: WELL LEFT/RIGHT OF TRACK b) elevation information for the aircraft position shall be defined with the use of the following phrases: SLIGHTLY ABOVE/BELOW GLIDE PATH ABOVE/BELOW GLIDE PATH WELL ABOVE/BELOW GLIDE PATH c) in case the aircraft begins to deviate from the extended runway centreline or to indicate the continuity of the deviation tendency from the prescribed track, a change of heading shall be preceded by the phrase: ODCHODZISZ (WCIĄŻ ODCHODZISZ) W LEWO/PRAWO GOING (STILL GOING) LEFT/RIGHT OF TRACK Procedury parkowania Parking procedures APN 1 dostępna tylko dla statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 52,2 m włącznie. APN 1 is available only for aircraft with a wingspan up to 52.2 m inclusive. APN 4 dostępna tylko dla statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 41 m włącznie. Parkowanie na APN 3 wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Parkowanie statków powietrznych możliwe tylko z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi statku powietrznego lub koordynatora ruchu naziemnego. Wjazd na APN 1 oraz APN 4 odbywa się według oznakowania poziomego lub poleceń koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku nieobecności koordynatora ruchu naziemnego wjazd/wyjazd na / z APN może się odbyć wyłącznie według oznakowania poziomego. Dopuszcza się możliwość ustawiania statków powietrznych niezgodnie z oznakowaniem poziomym za wyraźną zgodą koordynatora ruchu naziemnego i według jego poleceń. Koordynator ruchu naziemnego decyduje o konieczności użycia samochodu FOLLOW ME. Dyżurny Technik Lotniska (DTL) informuje POWIDZ TWR o możliwości bezpiecznego parkowania statku powietrznego o rozpiętości skrzydeł większej niż to opisano w niniejszej procedurze. W przypadku gdy lądujący statek powietrzny będzie potrzebował dyszla holowniczego dysponent lub (gdy nie został on wyznaczony) dowódca statku powietrznego zobowiązany jest upewnić się czy lotnisko POWIDZ dysponuje odpowiednim dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrznego. Za zabezpieczenie parkującego statku powietrznego przed działaniem siły wiatru odpowiada załoga. APN 4 is available only for aircraft with a wingspan up to 41 m inclusive. Parking on APN 3 is allowed only with the marshaller assistance. Parking of aircraft is possible only with the use of wheel chocks secured by an aircrew member or the marshaller. Entry into APN 1 and APN 4 is conducted in accordance with the markings or the marshaller's instructions. During marshaller's absence manoeuvring into and out of the apron may be carried out only in accordance with the markings. Aircraft sequencing not in accordance with the markings is allowed with the marshaller's permission and under his instructions. The marshaller shall decide on the use of the FOLLOW ME vehicle. The Aerodrome Duty Technician shall inform POWIDZ TWR on the safe parking of aircraft with a wingspan greater than described within this procedure. In case a towing bar is necessary for a landing aircraft, the aircraft operator s representative or (if he has not been designated) the pilot-incommand is obliged to ensure that a tow bar for a given aircraft type is available at POWIDZ aerodrome. Securing a parking aircraft against the wind remains the responsibility of the crew. Stałą ochronę statków powietrznych zapewnia się na APN 3 oraz APN 4. Constant aircraft security is provided on APN 3 and APN 4. Załogi zgłaszają potrzebę ochrony statków powietrznych bezpośrednio po lądowaniu do Dyżurnego Techika Lotniska/Dyżurnego Logistyka Lotniska. Preferowane zgłoszenie potrzeby ochrony statku powietrznego min. 12 HR przed lądowaniem. W przypadku gdy w nocy na APN są zaparkowane statki powietrzne, światła tych płyt powinny być zapalone całą noc. Dopuszcza się zapalenie tylko konkretnych stanowisk, na których stoją statki powietrzne Zmniejszone minima separacji na drogach startowych Reduced RWY separation minima Na lotnisku POWIDZ ustala się zmniejszone minima separacji na drogach startowych dla statków powietrznych podchodzących do lądowania, zzałożeniem, że statek powietrzny, który ląduje jako drugi będzie śmigłowcem. Zmniejszona separacja na drodze startowej pomiędzy statkami powietrznymi używającymi tej samej RWY może być stosowana wyłącznie w warunkach meteorologicznych dla lotów z widocznością (VMC) gwarantując kontrolerowi TWR nieprzerwaną obserwację statków powietrznych. Zakłada się, że minimum separacji na RWY w operacjach statków powietrznych używających tej samej RWY, z założeniem, że statek powietrzny, który ląduje jako drugi będzie śmigłowcem, będzie spełnione gdy: The crews shall request the security of aircraft directly after landing from the Aerodrome Duty Technician/Aerodrome Duty Logistics Manager. The request for the aircraft security shall be made at least 12 hours in advance of the landing. In case the aircraft are parked on APNs at nighttime, the apron lights shall be lit for the whole night. It is possible to keep the lights on only at the stands at which the aircraft have been parked. Reduced RWY separation minima are established at POWIDZ aerodrome for approaching aircraft assuming that the second landing aircraft is a helicopter. Reduced RWY separation minimum between aircraft using the same RWY may be applied only in visual meteorological conditions (VMC) ensuring the TWR controller the possibility to continuously observe the aircraft. It is expected that RWY separation minimum for aircraft operating on the same RWY, assuming that the second landing aircraft is a helicopter, will be complied when: a) RWY 28L - poprzedzający statek powietrzny: a) RWY 28L - preceding aircraft: - wylądował i minął skrzyżowanie RWY 28L z TWY D; - has landed and passed the intersection of RWY 28L and TWY D; - wystartował i minął skrzyżowanie RWY 28L z TWY D; - has departed and passed the intersection of RWY 28L and TWY D; AIRAC AMDT 192

270 AD 2 EPPW 1-12 AIP POLSKA b) RWY 10R - poprzedzający statek powietrzny: b) RWY 10R - preceding aircraft: - wylądował i minął skrzyżowanie RWY 10R z TWY C; - has landed and passed the intersection of RWY 10R and TWY C; - wystartował i minął skrzyżowanie RWY 10R z TWY C; - has departed and passed the intersection of RWY 10R and TWY C; c) RWY 28R - poprzedzający statek powietrzny: c) RWY 28R - preceding aircraft: - wylądował i minął skrzyżowanie RWY 28R z drogą techniczną do Lotniskowej Straży Pożarnej; - wystartował i minął skrzyżowanie RWY 28R z drogą techniczną do Lotniskowej Straży Pożarnej; - has landed and passed the intersection of RWY 28R and access road to the Airport Fire Services; - has departed and passed the intersection of RWY 28R and access road to the Airport Fire Services; d) RWY 10L - poprzedzający statek powietrzny: d) RWY 10L - preceding aircraft: - wylądował i minął skrzyżowanie RWY 10L z TWY C; - has landed and passed the intersection of RWY 10L and TWY C; - wystartował i minął skrzyżowanie RWY 10L z TWY C; - has departed and passed the intersection of RWY 10L and TWY C; UWAGA Zakłada się, że poprzedzające statki powietrzne po lądowaniu nie będą wykonywać zawracania. Załogi statków powietrznych planujące wykonywać niestandardowe manewry na drodze startowej, muszą uzyskać zgodę ATC najwcześniej jak to jest możliwe. UWAGA It is assumed that preceding aircraft will not backtrack after landing. Aircraft crews intending to carry out non-standard manoeuvres on runway have to obtain ATC permission as early as possible. EPPW AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPPW AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Procedury dla lotów VFR Procedures for VFR flights Doloty i odloty VFR do/z lotniska POWIDZ mogą się odbywać przez następujące punkty VFR: VFR arrivals and departures to/from POWIDZ aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description BRAVO N E M. Budzisław Kościelny/Budzisław Kościelny town KILO N E Wschodni brzeg J. Wierzbiczańskiego/Eastern edge of Lake Wierzbiczańskie MIKE N E M. Myślibórz - 1,5 NM na pd.-zach. od miasta Golina/ Myślibórz town NM SW of Golina town WHISKEY N E Skrzyżowanie linii kolejowych/railway intersection Doloty i odloty VFR do/z lotniska POWIDZ mogą się odbywać przez następujące punkty VFR: VFR arrivals and departures to/from POWIDZ aerodrome may be conducted via the following VFR points: Punkt/Point Współrzędne/Coordinates Opis/Description NOVEMBER N E Plaża w m. Skorzęcin nad j. Niedzięgiel/Beach in Skorzęcin town at Lake Niedzięgiel LIMA N E Oczyszczalnia ścieków/sewage-treatment plant SIERRA N E M. Strzałkowo/Strzałkowo town OSKAR N E Kościół z parkingiem w m. Ostrowo Kościelne/Church with car park in Ostrowo Kościelne town Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPPW możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z TWR POWIDZ na częstotliwości 119,000 MHz, nie później niż 5 min przed planowanym wlotem w MATZ. Flights of aircraft through the EPPW MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with POWIDZ TWR on MHz not later than 5 minutes before the planned entry into the MATZ Utrata łączności w locie VFR Loss of communications during a VFR flight Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu, obejmujący wlot w MATZ POWIDZ bez zamiaru lądowania na lotnisku POWIDZ, nastąpi przed osiągnięciem granicy MATZ POWIDZ, wlot do MATZ jest zabroniony. Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu, z zamiarem lądowania na lotnisku POWIDZ, nastąpi przed osiągnięciem granicy MATZ POWIDZ lub w MATZ POWIDZ, należy: a) w zależności od kierunku dolotu (północ/ południe) wykonać dolot odpowiednio do punktu LIMA przez punkt NOVEMBER (dolot z północy) lub OSKAR przez punkt SIERRA (dolot z południa) i oczekiwać na sygnały świetlne podawane z TWR POWIDZ; Entry into the POWIDZ MATZ is forbidden if the loss of communications occurs before reaching the MATZ boundary during a flight with a filed flight plan and involving entry into the MATZ without intention to land at POWIDZ aerodrome. If the loss of communications occurs before reaching the POWIDZ MATZ boundary or within the MATZ during a flight with a filed flight plan and with the intention to land at POWIDZ aerodrome, the air crew shall: a) depending on the direction of arrival (from the north/south), arrive at LIMA via NOVEMBER (arrival from the north) or OSKAR via SIERRA (arrival from the south) and observe the POWIDZ TWR for light signals; b) w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe oświetlenie nawigacyjne; b) while arriving and holding, turn on all aircraft navigational lights; c) po odebraniu zielonego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście ilądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych RWY; c) after receiving a green signal, perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; AIRAC AMDT 192

271 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-13 d) po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem LIMA lub OSKAR do czasu odebrania zielonego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; e) jeśli nie odebrano żadnego sygnału z TWR, należy oczekiwać 5 minut nad punktem LIMA lub OSKAR i wykonać jak najkrótsze podejście ilądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; f) po lądowaniu opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY ioczekiwać na pojazd służb lotniskowych Procedury dla lotów IFR Procedures for IFR flights Radarowa służba kontroli zbliżania zapewniana jest w MATZ EPPW w segmentach: d) after receiving a red signal, hold at LIMA or OSKAR until a green signal is given; after receiving a green signal, perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; e) if no signal has been received from the TWR, hold for 5 minutes at LIMA or OSKAR and perform the shortest possible approach and land on the most suitable RWY in respect of weather conditions; f) immediately after landing, vacate the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle. The Radar Approach Control Service assured within the EPPW MATZ is provided for: - segment A w przedziale wysokości ft AMSL; - segment A between 2000 and 3500 ft AMSL; - segmenty B, C oraz D. - segments B, C and D Utrata łączności w locie IFR Loss of communications during an IFR flight PRZYLOT STATKU POWIETRZNEGO: AIRCRAFT ARRIVAL: W przypadku utraty łączności w locie IFR wykonywanym w MATZ EPPW należy: In the case of loss of communications during an IFR flight conducted within the EPPW MATZ, the air crew shall: a) ustawić kod transpondera na 7600; a) set the transponder to code 7600; b) przez 2 minuty od momentu ustawienia kodu 7600 kontynuować lot zgodnie z przydzielonym kursem oraz na ostatnio przydzielonej i potwierdzonej wysokości bezwzględnej; c) bez zmiany wysokości wykonać lot najkrótszą drogą do IAF dla przyrządowej procedury podejścia do lądowania określonej uprzednio przez ATC; d) jeżeli łączność została utracona przed określeniem przez ATC rodzaju podejścia, wykonać dolot na ostatnio nakazanej wysokości do IAF dla wybranej przez siebie, najbardziej dogodnej procedury podejścia opublikowanej w AD 2 EPPW; e) po osiągnięciu IAF rozpocząć zniżanie i wykonać określoną dla wyznaczonej (wybranej) pomocy radionawigacyjnej przyrządową procedurę podejścia do lądowania; f) po stabilizacji w podejściu końcowym oczekiwać na sygnały świetlne ztwr; g) po otrzymaniu zielonego sygnału wylądować i opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY oraz oczekiwać na pojazd służb lotniskowych; h) po otrzymaniu czerwonego sygnału lub w przypadkach gdy lądowanie nie jest możliwe wykonać opublikowaną procedurę odlotu po nieudanym podejściu i kontynuować lot do IAF z zamiarem ponownego wykonania przyrządowej procedury podejścia do lądowania. b) for 2 minutes after setting the 7600 code, continue flight on the assigned heading and at the last assigned and confirmed altitude; c) without changing the altitude, fly along the shortest route to the IAF of the instrument approach procedure specified previously by ATC; d) if the loss of communications occurred before the type of approach was specified by ATC, arrive at the last assigned altitude at the IAF of the most convenient approach procedure, chosen by the air crew, which is published in AD 2 EPPW; e) after reaching the IAF, commence descent and execute an instrument approach procedure for the specified (chosen) navigation aid; f) after stabilizing within the final approach segment, observe the TWR for light signals; g) after receiving a green signal, land immediately and vacate the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle; h) after receiving a red signal or when landing cannot be performed, follow a published missed approach procedure and continue flight to the IAF in order to execute another instrument approach procedure. ODLOT STATKU POWIETRZNEGO: AIRCRAFT DEPARTURE: W przypadku gdy lot statku powietrznego miał być wykonany na inne lotnisko, a utrata łączności nastąpiła w granicach MATZ EPPW, należy podjąć działania w celu powrotu na lotnisko startu oraz: If a flight was to be carried out to another aerodrome and the loss of communications occurred within the EPPW MATZ, the air crew shall take action to return to the departure aerodrome and: a) ustawić kod transpondera na 7600; a) set the transponder to code b) przez 2 minuty od momentu ustawienia kodu 7600 kontynuować lot zgodnie z przydzielonym kursem oraz na ostatnio przydzielonej i potwierdzonej wysokości bezwzględnej; c) bez zmiany wysokości wykonać lot najkrótszą drogą do IAF dla przyrządowej procedury podejścia do lądowania określonej uprzednio przez ATC; d) jeżeli łączność została utracona przed określeniem przez ATC rodzaju podejścia, wykonać dolot na ostatnio nakazanej wysokości do IAF dla wybranej przez siebie, najbardziej dogodnej procedury podejścia opublikowanej w AD 2 EPPW; e) po osiągnięciu IAF rozpocząć zniżanie i wykonać określoną dla wyznaczonej (wybranej) pomocy radionawigacyjnej przyrządową procedurę podejścia do lądowania; f) po stabilizacji w podejściu końcowym oczekiwać na sygnały świetlne ztwr; b) for 2 minutes after setting the 7600 code, continue flight on the assigned heading and at the last assigned and confirmed altitude; c) without changing the altitude, fly along the shortest route to the IAF of the instrument approach procedure specified previously by ATC; d) if the loss of communications occurred before the type of approach was specified by ATC, arrive at the last assigned altitude at the IAF of the most convenient approach procedure, chosen by the air crew, which is published in AD 2 EPPW; e) after reaching the IAF, commence descent and execute an instrument approach procedure for the specified (chosen) navigation aid; f) after stabilizing within the final approach segment, observe the TWR for light signals; AIRAC AMDT 192

272 AD 2 EPPW 1-14 AIP POLSKA g) po otrzymaniu zielonego sygnału wylądować i opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY oraz oczekiwać na pojazd służb lotniskowych; h) po otrzymaniu czerwonego sygnału lub w przypadkach gdy lądowanie nie jest możliwe wykonać opublikowaną procedurę odlotu po nieudanym podejściu i kontynuować lot do IAF z zamiarem ponownego wykonania przyrządowej procedury podejścia do lądowania. PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA Z WYKORZYSTANIEM RADARU PRECYZYJNEGO PODEJŚCIA: Od momentu otrzymania instrukcji o braku konieczności potwierdzania otrzymanych od ATC instrukcji przerwy w transmisjach radiowych nie powinny trwać dłużej niż 5 sekund. W przypadku przerwy dłuższej niż 5 sekund należy dokonać sprawdzenia łączności w relacji załoga kontroler PAR. W przypadku stwierdzenia utraty łączności z kontrolerem PAR należy wykonać procedurę odlotu po nieudanym podejściu lub inną, otrzymaną uprzednio od ATC i nawiązać łączność z APP POWIDZ. W przypadku gdy wielokrotne próby nawiązania łączności na wszystkich dostępnych częstotliwościach z kontrolerem PAR, APP POWIDZ lub POWIDZ TWR nie powiodły się, należy: g) after receiving a green signal, land and vacate immediately the RWY at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle; h) after receiving a red signal or when landing cannot be performed, follow a published missed approach procedure and continue flight to the IAF in order to execute another instrument approach procedure. APPROACH WITH THE USE OF PRECISION APPROACH RADAR: After the air crew has been permitted to omit the readback of ATC instructions, the breakes in transmissions shall be not greater than 5 seconds. In the case of a break greater than 5 seconds, the air crew shall check radio contact with the PAR controller. If loss of communications has been found, the air crew shall execute a missed approach procedure or another procedure as instructed previously by ATC and establish radio contact with POWIDZ APP. If multiple attempts to establish radio contact, on all available frequencies, with the PAR controller, POWIDZ APP or POWIDZ TWR have failed, the the air crew shall: a) ustawić kod transpondera na 7600; a) set the transponder to code 7600; b) kontynuować lot zgodnie z warunkami określonymi w procedurze odlotu po nieudanym podejściu lub otrzymanymi uprzednio od ATC; c) po uzyskaniu odpowiedniego przewyższenia nad przeszkodami, dostosowując wysokosć, wykonać lot najkrótszą drogą do IAF dla wybranej przez siebie najbardziej dogodnej procedury podejścia opublikowanej w AD 2 EPPW; d) po osiągnięciu IAF rozpocząć zniżanie i wykonać określoną dla wyznaczonej (wybranej) pomocy radionawigacyjnej przyrządową procedurę podejścia do lądowania; e) po stabilizacji w podejściu końcowym oczekiwać na sygnały świetlne ztwr; f) po otrzymaniu zielonego sygnału wylądować i opuścić natychmiast RWY w pierwszą możliwą TWY oraz oczekiwać na pojazd służb lotniskowych; g) po otrzymaniu czerwonego sygnału lub w przypadkach gdy lądowanie nie jest możliwe wykonać opublikowaną procedurę odlotu po nieudanym podejściu i kontynuować lot do IAF z zamiarem ponownego wykonania przyrządowej procedury podejścia do lądowania. UWAGA W przypadkach, gdy ze względów operacyjnych na lotnisku POWIDZ możliwe jest wyłącznie wykonanie procedury podejścia precyzyjnego z wykorzystaniem PAR, a lot nie może być wykonany w warunkach VMC, należy wykonać lot na lotnisko zapasowe wyszczególnione w planie lotu i podejmować próby nawiązania łączności z właściwymi organami ATC. STATEK POWIETRZNY KOŁUJĄCY DO STARTU: W przypadku utraty łączności podczas kołowania do startu należy: b) continue flight according to the conditions specified in the missed approach procedure or another procedure as instructed previously by ATC; c) after reaching the appropriate obstacle clearance, adjust the altitude and conduct flight by the shortest route to the IAF for the most convenient approach procedure of their choice published in AD 2 EPPW; d) after reaching the IAF, commence descent and execute the instrument approach procedure established for the designated (chosen) radio navigation aid; e) after stabilizing within the final approach segment observe the TWR for light signals; f) after receiving a green signal, land and vacate the RWY immediately at the first available TWY and wait for an aerodrome services vehicle; g) after receiving a red signal or when landing cannot be performed, follow a published missed approach procedure and continue flight to the IAF in order to execute another instrument approach procedure. NOTE In cases where for operational reasons only the precision approach procedure using PAR may be executed at POWIDZ aerodrome and the flight cannot be performed under VMC, the air crew shall perform flight to the alternate aerodrome specified in the flight plan and attempt to establish radio contact with the relevant ATC units. AIRCRAFT TAXIING FOR TAKE-OFF: If the loss of communications occurs during taxiing for take-off, the air crew shall: a) zatrzymać statek powietrzny; a) stop the aircraft; b) oczekiwać na pojazd służb lotniskowych. b) wait for an aerodrome services vehicle. STATEK POWIETRZNY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA DRODZE STARTOWEJ: AIRCRAFT ON THE RWY: W przypadku utraty łączności na drodze startowej należy: If loss of communications occurs when the aircraft is on the RWY, the air crew shall: a) opuścić natychmiast drogę startową w pierwszą możliwą drogę kołowania i zatrzymać statek powietrzny; a) immediately vacate the RWY at the first available TWY and stop the aircraft; b) oczekiwać na pojazd służb lotniskowych. b) wait for an aerodrome services vehicle Procedury dla śmigłowców Procedures for helicopters Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) na lotnisko POWIDZ wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting IFR approach to POWIDZ aerodrome shall land on the RWY in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point AIRAC AMDT 192

273 AIP POLSKA AD 2 EPPW 1-15 Na prośbę załogi lub z inicjatywy kotrolera TWR (w takim przypadku wymagana jest akceptacja załogi śmigłowca), wyłącznie w warunkach VMC, istnieje możliwość startu lub lądowania z/na TWY A. W uzasadnionych przypadkach kontroler TWR udzieli zgody na podlot śmigłowca do ustalonego miejsca. At the request of the crew or on the initiative of the TWR controller (in such a case the approval of the helicopter crew is required) in VMC only, there is a possibility of take-off or landing from/at TWY A. Where justified, the TWR controller will give permission to air-taxi to the agreed site. Śmigłowce w lotach VFR do operacji startu i lądowania mogą wykorzystywać: Helicopters under VFR may use one of the following for take-off and landing operations: a) drogę startową w użyciu, a) runway in use, b) inne drogi startowe, b) other runways, c) wszystkie drogi kołowania, c) all taxiways, d) pozycję wyznaczoną przez kontrolera TWR, d) position designated by the TWR controller, e) na żądanie załogi - część trawiastą znajdującą się po południowej stronie RWY 28L/10R. e) at the request of the crew - grass area south of RWY 28L/10R. Start i lądowanie śmigłowca w locie VFR, z miejsca innego niż RWY w użyciu dopuszczalne są wyłącznie po akceptacji załogi śmigłowca. Dopuszcza się próby śmigłowców na wszystkich drogach startowych oraz drogach kołowania. Autorotację, lądowanie na jednym silniku oraz lądowanie samolotowe można wykonywać tylko na RWY 10R/28L lub RWY 10L/28R. Dopuszcza się wykonywanie technik linowych na śmigłowcach wykorzystując część trawiastą znajdującą się po południowej stronie RWY 10R/28L z zachowaniem co najmniej 150 m od krawędzi drogi startowej. Część trawiasta znajdująca się po południowej stronie RWY 10R/28L może być wykorzystywana przez załogi śmigłowców do wykonywania (ćwiczenia) zawisów. Podczas wykonywania zawisów załogi śmigłowców będą utrzymywały się w odległości co najmniej 150 m od krawędzi drogi startowej. A helicopter take-off and landing under VFR, from/at a place other than the runway in use are permissible only with the approval of the helicopter crew. Helicopter tests may be carried out on each RWY and TWY. Autorotation, landing with one engine inoperative and aeroplane landing may be conducted only on RWY 10R/28L or RWY 10L/28R. The use of rope access techniques by helicopters is permissible in the grass area south of RWY 10R/28L with a distance of at least 150 m from the runway edge. Grass part on the south side of RWY 10R/28L may be used by helicopter crews to perform (practise) hovering. The helicopter crews shall maintain the distance of not less than 150 m from the RWY edge. EPPW AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE Wykonanie próby silników możliwe po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do TWR POWIDZ lub po nawiązaniu łączności z TWR POWIDZ na częstotliwości 119,000 MHz. Zlecenie na przygotowanie Biuletynu Informacji Przed Lotem (PIB) powinno nastąpić co najmniej 1 godzinę przed planowanym czasem EOBT. ADDITIONAL INFORMATION Engine tests may be carried out after telephone notification to POWIDZ TWR or after establishing radio communication with POWIDZ TWR on frequency MHz. Orders to prepare Pre-Flight Information Bulletins (PIBs) should be submitted at least 1 hour before the planned EOBT. EPPW AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPPW Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPPW Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 10R/28L RWY 10R/28L AD 2 EPPW Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 10L/28R Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 10L/28R Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPPW ILS z or LOC z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) ILS z or LOC z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW ILS y or LOC y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) ILS y or LOC y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW TACAN RWY 28R (CAT A/B/C/D/E) TACAN RWY 28R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 192

274 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

275 AD 2 EPSC 1-2 AIP POLSKA 11. Odladzanie De-icing ( ) ( ) 12. Uwagi Remarks 1) - patrz GEN 2.1. Praca lotniska poza podanymi godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym. 1) - see GEN 2.1. Aerodrome opening outside the given hours after prior consultation with the AD administration. EPSC AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Podnośniki bagażowe (2 t i/and 5 t), wózki bagażowe z przyczepami, taśmociąg Lift trucks (2 t i/and 5 t), cargo trucks with trailers, cargo conveyor belt. bagażowy. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity JET A-1: 2 cysterny o pojemności L, AVGAS 100LL: 1 cysterna o pojemności 8000 L. JET A-1: 2 tank trucks capacity of L, AVGAS 100LL: tank truck capacity of 8000 L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities "Kiitokori" "Kiitokori" 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft Dostępne, po uzgodnieniu. Available, after consultation. 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft Drobne naprawy przedstartowe. Minor pre-flight repairs. 7. Uwagi Remarks operator paliwowy ORLEN Aviation Sp. z o.o. Warunki płatności za paliwo. Akceptowane są następujące formy płatności: a) karty płatnicze: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB; b) karnety paliwowe: COLT, UVAIR, AEG, AML, WFS. Kontakt: Zespół obsługi sprzedaży paliw lotniczych PKN ORLEN S.A ORLEN Aviation Ltd. fuel operator. Fuel payment conditions. The following forms of payment are accepted: a) credit cards: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB; b) fuel passes: COLT, UVAIR, AEG, AML, WFS. Contact: Aviation Fuel Sales Team PKN ORLEN S.A. Tel: Phone: WWW: WWW: ORLEN Aviation Sp. z o.o. Filia Szczecin ORLEN Aviation Ltd. Branch Office in Szczecin Tel: Phone: Aktualne cenniki paliw lotniczych PKN ORLEN S.A Current aviation fuel price lists of PKN ORLEN S.A. EPSC AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w Goleniowie (7 km) i w Szczecinie (45 km). Hotels in Goleniów (7 km) and Szczecin (45 km). 2. Restauracje Restaurants Bufety w porcie i hotelu, restauracja w Goleniowie. Buffets at the airport and in the hotel, restaurant in Goleniów. 3. Środki transportu Transportation Autobus PLL "LOT", taksówki, wypożyczalnie samochodów, pociąg do Szczecina, Goleniowa i Kołobrzegu. "LOT" Polish Airlines shuttle bus, taxi, car rentals, train to Szczecin, Goleniów and Kołobrzeg. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pogotowie i szpital w Goleniowie. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na terenie First aid and hospital in Goleniów. Air Rescue in the airport area. portu. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Bankomat: ( ) UTC. Poczta: MON-FRI ( ) UTC. Cash dispenser: ( ) UTC. Post Office: MON-FRI ( ) UTC. 6. Informacja turystyczna Tourist office ( ) UTC ( ) UTC. 7. Uwagi Remarks 2.5.5, patrz GEN 2.1. Możliwość przygotowania cateringu pokładowego po uzgodnieniu , see GEN 2.1. Catering available after consultation. EPSC AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO (CAT 9 ICAO O/R) CAT 7 ICAO (CAT 9 ICAO O/R) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 3, sprzęt ratowniczy; rescue and fire fighting vehicles - 3, rescue equipment; AIRAC AMDT 192

276 AIP POLSKA AD 2 EPSC Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Tak (do 15 t MTOW). Yes (up to 15 t MTOW). 4. Uwagi Remarks Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza: patrz EPSC AD W godzinach ( ) UTC CAT 5 ICAO w zakresie ochrony Rescue and fire fighting service: see EPSC AD Between ( ) UTC, CAT 5 ICAO within the scope of fire przeciwpożarowej. W okresach zmniejszonej aktywności ruchowej, fighting. During lower traffic intensity, AD cat. for fire fighting may be adjusted to kat. przeciwpożarowa lotniska może być dostosowana do poziomu kategorii statku powietrznego, który zgodnie z planem będzie wykorzystywał lotnisko the cat. of the aircraft which is anticipated to use the aerodrome in a given period. w danym okresie. EPSC AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment Oczyszczarka lotniskowa z pługiem 9 m - 3, rozrzutnik środków chemicznych - 1, rozrzutnik piasku - 1, opryskiwacz - 1, pług wirnikowy - 1, pług 4 m - 1, pług 3 m - 1. Airport cleaner with plough 9 m - 3, chemical dispenser - 1, sand spreader - 1, sprayer - 1, rotor snow plough - 1, snow plough 4 m - 1, snow plough 3 m Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz rozdział AD 1.2, punkt 2.9. See chapter AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. EPSC AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 61 R/B/X/T APN GA - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 1 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 2 - CONC, PCN 80 R/B/W/T APN 3 - CONC, PCN 60 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 61 R/B/X/T APN GA - CONC, PCN 60 R/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A1" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A2" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A3" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "C" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "D" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "F" - 23 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "G" - 8 m, ASPH TWY "H" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "R" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "A1" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A2" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "A3" - 14 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "B" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "C" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "D" - 16 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "F" - 23 m, ASPH, PCN 59 F/B/X/T. TWY "G" - 8 m, ASPH TWY "H" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. TWY "R" - 23 m, ASPH, PCN 80 F/B/W/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1, ELEV 123 ft APN 2, ELEV 124 ft. APN 1, ELEV 123 ft APN 2, ELEV 124 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks 2.8.3, patrz AD 2 EPSC , see AD 2 EPSC EPSC AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych System oznakowania pionowego - znaki informacyjne dla wszystkich dróg kołowania, drogi startowej oraz płyt postojowych - podświetlone. 4 oznakowane stanowiska postojowe na APN 1. 3 oznakowane stanowiska postojowe na APN 2. Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Taxi guidance signs - information signs for all taxiways, runway and aprons - illuminated. 4 marked aircraft stands at APN 1. 3 marked aircraft stands at APN 2. AIRAC AMDT 192

277 AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-7 EPSY AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) OLSZTYN/Mazury ATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 38'46''N '22''E 53 36'21''N '45''E 53 29'21''N '37''E 53 25'31''N '48''E 53 17'57''N '02''E 53 19'49''N '46''E 53 28'21''N '35''E 53 32'40''N '13''E 53 38'46''N '22''E Olsztyn-Mazury CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 38'46''N '22''E 53 36'21''N '45''E 53 29'21''N '37''E 53 25'31''N '48''E 53 17'57''N '02''E 53 19'49''N '46''E 53 28'21''N '35''E 53 32'40''N '13''E 53 38'46''N '22''E 3500 ft GND 1500 ft GND [G] [D] Mazury RADIO ( MHz) PL,EN MAZURY INFORMACJA ( MHz) PL MAZURY INFORMATION ( MHz) EN MAZURY WIEŻA ( MHz) PL MAZURY TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi 1) - patrz GEN 2.1. Mazury RADIO dostępne w godz. pracy lotniska, gdy nie jest zapewniana służba AFIS lub ATC. Remarks 1) - see GEN 2.1. Mazury RADIO available during AD operational hours when AFIS or ATC are not provided. EPSY AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) TWR MAZURY WIEŻA MAZURY TOWER TUE-SAT ( ) TUE-SAT ( ) SUN ( ) SUN ( ) AFIS MAZURY INFORMACJA MAZURY INFORMATION AFIS Mazury INFORMACJA - zgodnie z AUP./AFIS Mazury INFORMATION - according to AUP. Uwagi 1) 1) - patrz GEN see GEN 2.1. Remarks AIRAC AMDT 192

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289 AD 2 EPWA 1-8 AIP POLSKA Rodzaj przeszkody / Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Szerokość geograficzna / Latitude Numer identyfikacyjny / Identification number Długość geograficzna / Longitude Wysokość / Top of obstacle AGL AMSL (ft) (ft) Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT Budynek z anteną/building with antenna (120) WA '57.3'' N '36.8'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building (113) WA '58.6'' N '49.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast (124) WA '10.1'' N '26.3'' E TAK/NIE, YES/NO Budynek/Building (193) WA '11.7'' N '13.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna WA '39.0'' N '08.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (226) WA '42.9'' N '07.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z piorunochronem/building with lightning conductor (225) WA '58.0'' N '04.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (224) WA '01.9'' N '59.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (223) WA '05.6'' N '02.7'' E NIE/NIE, NO/NO Słup/Ski lift (201) WA '15.6'' N '27.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (222) WA '23.6'' N '58.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (202) '29.3'' N '29.0'' E NIE/TAK, NO/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of Warsaw Chopin Airport (EPWA). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Rodzaj przeszkody / Obstacle type Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Markings / LGT Budynek/Building 52 04'42.5'' N '03.8'' E NIE/TAK, NO/YES 2 kominy/2 chimneys (109) 52 05'12.9'' N '21.4'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (52) 52 05'57.6'' N '02.3'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (62) 52 08'05.7'' N '56.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (116) 52 08'42.8'' N '10.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (4) 52 08'43.4'' N '14.5'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (10) 52 09'07.9'' N '08.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 52 09'09.2'' N '28.8'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (104) 52 09'12.4'' N '43.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (128) 52 09'36.3'' N '08.4'' E NIE/NIE, NO/NO Reklama/Billboard (154) 52 10'11.3'' N '08.8'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża z anteną/tower with antenna (112) 52 10'22.8'' N '12.0'' E NIE/TAK, NO/YES Reklama/Billboard (149) 52 10'24.9'' N '26.2'' E NIE/NIE, NO/NO Reklama/Billboard (145) 52 10'30.2'' N '40.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztami/building with masts (84) 52 10'44.4'' N '51.1'' E NIE/TAK, NO/YES Reklama/Billboard (210) 52 11'04.6'' N '09.1'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney 52 11'13.9'' N '19.9'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 52 11'18.0'' N '19.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 52 11'23.3'' N '39.4'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney (228) 52 11'27.8'' N '21.7'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (39) 52 12'38.9'' N '15.9'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (101) 52 13'11.1'' N '14.7'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney (101) 52 13'12.1'' N '18.3'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (235) 52 13'34.4'' N '14.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (234) 52 13'37.2'' N '05.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (97) 52 13'39.6'' N '17.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (236) 52 13'48.5'' N '13.1'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztami/building with masts (115) 52 13'54.4'' N '17.7'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z iglicą/building with spire 52 13'54.5'' N '22.1'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztami/building with masts (115) 52 13'55.5'' N '17.2'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (237) 52 13'56.5'' N '08.8'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (233) 52 13'58.3'' N '58.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (238) 52 14'00.4'' N '05.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (99) 52 14'07.6'' N '57.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztami/building with masts (100) 52 14'39.0'' N '08.5'' E TAK/TAK, YES/YES Wysypisko/Garbage dump 52 16'32.9'' N '43.5'' E TAK/TAK, YES/YES EPWA AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Warszawa Aeronautical Meteorological Station Warszawa AIRAC AMDT 192

290 AIP POLSKA AD 2 EPWA Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru 24 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance TREND TREND 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Zamawianie dokumentacji na przelot drogą mailową: Konsultacje telefoniczne: Tel.: , Documentation ordering via Telephone consultation: Phone: , Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, GAMET, AIRMET, SIGMET, mapy. PL, EN METAR, TAF, GAMET, AIRMET, SIGMET, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR, ACC, APP, FIS TWR, ACC, APP, FIS 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Tel.: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: Faks: Aeronautical Meteorological Station Phone: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office Phone: Fax: EPWA AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) RWY: PCN 77 R/A/W/T '17.31''N '48.17''E GEO 2800 x 50 CONC/ASPH SWY: CONC/ASPH GEO 2800 x GEO 3690 x GEO 3690 x 60 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY RWY: PCN 77 R/A/W/T. CONC/ASPH SWY: ASPH RWY: PCN 82 F/C/X/T. CONC/ASPH RWY: PCN 82 F/C/X/T. CONC/ASPH Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) 52 09'46.33''N '38.54''E '42.86''N '21.27''E '16.52''N '36.75''E Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) x x 300 Tak/Yes x x x x 300 Tak/Yes Uwagi RWY 29: 2860x300/200 - szerokość 200 m występuje na odcinku 180 m od początku drogi startowej. Nawierzchnia RWY 11/29 oraz RWY 15/33 jest rowkowana z wyłączeniem rejonu skrzyżowania dróg starwowych. Remarks OFZ RWY 29: 2860x300/200 - width of 200 m is present on the length of 180 m from the beginning of the runway. RWY 11/29 and RWY 15/33 surface is grooved except for the area of intersection of the RWYs. AIRAC AMDT 192

291 AD 2 EPWA 1-10 AIP POLSKA RESA dla RWY 11: 240 m x 100 m RESA dla RWY 15: 90 m x 120 m RESA dla RWY 29: 90 m x 100 m RESA dla RWY 33: 90 m x 120 m RWY 11 RESA: 240 m x 100 m RWY 15 RESA: 90 m x 120 m RWY 29 RESA: 90 m x 100 m RWY 33 RESA: 90 m x 120 m 11) Brak świateł SWY. 11) No SWY lights. 29) Przesunięty THR. 29) Displaced THR. 15) - 15) - 33) Przesunięty THR. 33) Displaced THR. EPWA AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Uwagi Remarks Dopuszcza się kołowanie od świateł końca RWY 11 do TWY E3 lub TWY L po Taxiing AVBL FM RWY 11 RENLs up to TWY E3 or TWY L after LDG/aborted takeoff. lądowaniu/przerwanym starcie. EPWA AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) D O A H D A4 N Uwagi Wszystkie odległości mierzone od przecięcia odpowiednich osi RWY i TWY. EPWA AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ Remarks All distances are measured from intersections of axes of appropriate RWY and TWY. APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour m Calvert cat. II G SFL LIH SFL 300 m m G PAPI 3 left 65 dla/for B m 15 SALS 420 m LIH G G PAPI 3.5 left 55 dla/for B SALS 420 m LIH G G PAPI 3.5 right 55 dla/for B RWY ID ALPA-ATA cat. II SFL LEN Odstępy/ Spacing 900 m LIH SFL 300 m m G G PAPI 3 left 64 dla/for B m RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing FM m: W FM m: R/W FM m: W m / 15 m 2560 m / 60 m FM m: Y R FM m: R LIH LIH m /15 m m /15 m FM m: W FM m: R/W FM 3390 m: R LIH FM m: W FM m: R/W FM 2000 m: R LIH 3690 m / 60 m 2800 m / 60 m FM m: W FM 3090 m: Y LIH FM m: R FM m: W FM 2200 m: Y LIH R R 150 m R AIRAC AMDT 192

292 AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-11 RWY ID LEN Odstępy/ Spacing RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing FM m: W FM m: R m / 15 m FM m: R/W FM m: W 3690 m / 60 m FM 2730 m: R FM 3030 m: Y R LIH LIH Uwagi Dla startów z kierunku 29 oraz 33 światła linii centralnej dostępne na całej długości RWY. Światła krawędzi RWY15/33 nie zapewniają prowadzenia po kręgu. Remarks For take-off from RWY 29 and RWY 33 centre line lights available on the whole RWY length. RWY 15/33 edge lights do not provide circling guidance. EPWA AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: / Anemometr: patrz pkt LDI: / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: Wszystkie TWY z wyjątkiem TWY A8 (na wysokości stanowisk postojowych 64L do 66R - odblaskowe oznaczniki krawędzi zapewnione), B1. Brak na płytowych TWY. 2. Światła osi: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D2, E1, E2, E3, F, G, H1, H2, L, N1, M1, M2, M3, N2, N3, O1, O2, S1, S2, S3, U1, U3, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z Orange 1 1), Z Orange 2 1), Z Blue 1 2), Z Blue 2 2). 3. Światła ochronne RWY: A0, A4, A5, A8, B1, B7, B8, C1, D2, D3, D4, E3, H1, H2, L, N1, N2, N3, O1, S1, S2. 4. Poprzeczki oczekiwania: Na TWY: A1, A3, A4, A6, E1, E2, F, M1, M2, M3, O1, O2, S2, U1, U2, U3, Z1, Z2, Z Orange 1, Z Orange 2, Z Blue 1, Z Blue 2. APN 7A, APN 10, APN 13 - światła wyjściowe z płyty odlodzeniowej. Trzy stopnie intensywności. 5. Światła manewrowania stanowiska postojowego: Na stanowiskach: 53, 54, 74-76, , Edge: All TWYs excluding TWY A8 (reflective edge markers provided alongside parking stands 64L to 66R), B1. No edge lights on apron TWYs. 2. Centre line lights: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D2, E1, E2, E3, F, G, H1, H2, L, N1, M1, M2, M3, N2, N3, O1, O2, S1, S2, S3, U1, U3, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z Orange 1 1), Z Orange 2 1), Z Blue 1 2), Z Blue 2 2). 3. RWY guard lights: A0, A4, A5, A8, B1, B7, B8, C1, D2, D3, D4, E3, H1, H2, L, N1, N2, N3, O1, S1, S2. 4. Clearance bars: At TWYs: A1, A3, A4, A6, E1, E2, F, M1, M2, M3, O1, O2, S2, U1, U2, U3, Z1, Z2, Z Orange 1, Z Orange 2, Z Blue 1, Z Blue 2. On APN 7A, APN 10, APN 13 - de-icing facility exit lights. Three stages of intensity. 5. Aircraft stand manoeuvring guidance lights: On stands: 53, 54, 74-76, , Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe dla wszystkich świateł na lotnisku. Przełączanie bezprzerwowe (0 sek.). 5. Uwagi Remarks Secondary power supply available for all aerodrome lights. Switch-over time uninterruptible (0 sec). 1), 2) - Patrz punkt EPWA AD ), 2) - See point EPWA AD EPWA AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt Procedures for helicopters: see point AIRAC AMDT 192

293

294

295

296

297

298

299

300

301 AIP POLSKA AD 2 EPWR Uwagi Remarks 1) Oznakowanie poziome do zawracania dla ACFT o kodzie referencyjnym D na THR 11 i o kodzie referencyjnym C w pobliżu APN 3. 2) Brak podświetlanych pionowych znaków identyfikacyjnych stanowisk postojowych na APN 1 i APN 4. 3) Brak podświetlanych pionowych znaków informacyjnych na TWY E1, E2, E3, E4. 1) Turn pad marking for reference code D aircraft on THR 11 and for reference code C aircraft near APN 3. 2) Lack of illuminated ID aircraft stand markings on APN 1 and APN 4. 3) Lack of illuminated information markings on TWYs E1, E2, E3, E4. EPWR AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number (ft) (ft) /APCH Kamery/Cameras WR '28.2'' N '50.8'' E NIE/NIE, NO/NO Uwagi Oznakowanie i oświetlenie przeszkód. Przeszkody poza strefami podejścia i startu wyposażone są w oznakowanie dzienne i światła przeszkodowe. Remarks Obstruction marking and lighting. Obstructions outside approach and take-off areas are provided with markings and obstruction lighting. W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number (ft) (ft) Radar PSR/MSSR/PSR/MSSR radar WR '53.0'' N '00.2'' E NIE/TAK, NO/YES Antena ILS-GP/ILS-GP antenna WR b 51 05'55.1'' N '38.8'' E TAK/NIE, YES/NO Antena ILS-GP/ILS-GP antenna WR a 51 05'56.2'' N '35.1'' E TAK/TAK, YES/YES Ice Alert 3/Ice Alert 3 WR '56.2'' N '41.1'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator WR '57.0'' N '33.0'' E TAK/TAK, YES/YES RVR1/RVR1 WR b 51 06'03.5'' N '42.7'' E TAK/NIE, YES/NO Wiatromierz/Anemometer WR a 51 06'03.5'' N '42.8'' E TAK/TAK, YES/YES Ice Alert 2/Ice Alert 2 WR '10.7'' N '53.7'' E TAK/TAK, YES/YES RVR1/RVR1 WR b 51 06'17.1'' N '58.4'' E TAK/NIE, YES/NO Wiatromierz/Anemometer WR a 51 06'17.2'' N '58.3'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees WR '23.7'' N '55.3'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees WR '24.1'' N '53.9'' E NIE/NIE, NO/NO Ice Alert 1/Ice Alert 1 WR '25.9'' N '04.0'' E TAK/NIE, YES/NO Drzewa/Trees WR '26.8'' N '35.7'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees WR '28.2'' N '45.5'' E NIE/NIE, NO/NO RVR1/RVR1 WR b 51 06'30.6'' N '13.4'' E TAK/NIE, YES/NO Wiatromierz/Anemometer WR a 51 06'30.7'' N '13.3'' E TAK/TAK, YES/YES Uwagi Remarks EPWR AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Wrocław-Strachowice. Meteorological Station Wrocław-Strachowice. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław. 24 HR Meteorological Forecasting Office Wrocław. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telephone consultation. Telefon: Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En AIRAC AMDT 192

302 AD 2 EPWR 1-6 AIP POLSKA 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL. Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe. Zdjęcia satelitarne. System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. SWH, SWM, SWL. Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Radar data. Satellite images. PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Wrocław-Strachowice Tel.: Tel. kom.: Faks: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław Tel.: Tel.kom.: Faks: Aeronautical Meteorological Station Wrocław-Strachowice Phone: Mobile: Fax: Meteorological Forecast Office Wrocław Phones: Mobile: Fax: EPWR AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2503 x 45 RWY: PCN 65 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 06'31.69''N '56.98''E GEO 2503 x 45 RWY: PCN 65 F/B/X/T '56.26''N '52.65''E CONC/ASPH Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) Patrz/See AD 2 EPWR x Patrz/See AD 2 EPWR x 300 Tak/Yes Uwagi Remarks Współrzędne THR są jednocześnie współrzędnymi końca RWY THR coordinates are at the same time RWY end coordinates. Kalibracja sczepności: aktualne wartości oraz sposób pomiaru podane są w NOTAM. Runway Friction Calibration: current values and measurement method are published by NOTAM. Wyznaczono RESA przy THR 11 i THR 29 o wymiarach 240 m x 120 m. Designated RESA near THR 11 and THR 29 dimensions of 240 m x 120 m. 11) - 11) - 29) - 29) - OFZ EPWR AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) Uwagi Remarks EPWR AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) C D AIRAC AMDT 192

303 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-7 Uwagi Wszystkie odległości mierzone zgodnie z GM 1 ADR.OPS.A.005 dokumentu AMC/GM do Rozporządzenia Komisji UE 139/2014. Remarks All distances are measured according to GM1 ADR.OPS.A.005 documents AMC/GM to EU Commision Regulation 139/2014. EPWR AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN (m) Kolor świateł progu WBAR LEN (m) APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 LIH G PAPI 3 left 50 dla / for B ALPA-ATA, cat. II LIH PAPI 3 G SFL SFL CAT I left 53 dla / for B SFL CAT II RWY ID LEN (m) Odstępy/ Spacing (m) RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN (m) Kolor/Colour Kolor/Colour LEN (m) INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing (m) FM m: W FM m: W FM 1600 m m: R/W / 15 FM 2200 m m: R 2503 / 60 FM m: Y R LIH LIH / 15 FM m: W FM 1600 m m: R/W FM 2200 m m: R LIH 2503 / 60 FM m: W FM m: Y LIH R EPWR AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: / Anemometr: patrz pkt LDI: / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: TWY D1, D4, E1, E2, E3, E4. 2. Światła osi: A1, A2, B1, B2, C. 3. Światła osi: TWY D1 oraz D4 od osi RWY do poprzeczki zatrzymania. 4. Światła płaszczyzny do zawracania na RWY - THR Światła manewrowania stanowiska postojowego na stanowiskach 1-6, Edge: TWYs D1, D4, E1, E2, E3, E4. 2. Centre line: TWYs A1, A2, B1, B2, C. 3. Centre line: TWYs 1 and D4 from RWY to stop bar. 4. Runway turn pad lighting - THR Aircraft stand manoeuvring guidance lights on stands 1-6, Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe dla wszystkich świateł na lotnisku. Przełączanie bezprzerwowe (0 sek.). Secondary power supply for all lights at the aerodrome. Switch-over time uninterruptible (0 sec.). 5. Uwagi Remarks Światła zamkniętych dróg kołowania. Światła wjazdu na RWY zlokalizowane na osi TWY A1, C, D1, D4 - światła stałe koloru zielonego. Lights of closed TWYs. Lights of entry on RWY located on centre line of TWYs A1, C, D1, D4 - permanent green lights. EPWR AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt Procedures for helicopters: see point AIRAC AMDT 192

304 AD 2 EPWR 1-8 AIP POLSKA EPWR AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) WROCŁAW/Strachowice CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 06'01''N '52''E 51 14'11''N '28''E 51 05'33''N '42''E 50 57'38''N '40''E 51 06'01''N '52''E 2100 ft GND [C] WROCŁAW WIEŻA ( MHz) PL WROCŁAW TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks EPWR AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) APP POZNAŃ ZBLIŻANIE H POZNAŃ APPROACH TWR WROCŁAW DELIVERY ( ) TWR WROCŁAW WIEŻA WROCŁAW TOWER H24 ATIS H24 Uwagi 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. Remarks EPWR AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 3 E/Oct 05) DVOR/DME ( 4 E/Dec 11) WRO WCL MHz MHz CH53Y DME WRO CH40X H24 H24 H24 H '56.2'' N '35.1'' E 51 06'37.4'' N '38.5'' E 51 05'33.6'' N '08.2'' E 51 05'56.2'' N '35.1'' E m AMSL 120 m AMSL Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 50 ft GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. II Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL400). Designated operational range: 80 NM (up to FL400). Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Uwagi Remarks AIRAC AMDT 192

305 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-9 EPWR AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS PRZEPISY I PROCEDURY ATC ATC REGULATIONS AND PROCEDURES Służba ATC lotniska Wrocław - Strachowice w godzinach ( ) UTC 1) uruchamia stanowisko WROCŁAW DELIVERY pracujące na częstotliwości 121,800 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: WROCŁAW TWR will open the WROCŁAW DELIVERY position between ( ) UTC 1), operating on MHz, after entering the following information in ATIS: DELIVERY is operating on frequency DELIVERY is operating on frequency ) - patrz GEN ) - see GEN UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA NA LOT RECEIVING EN-ROUTE CLEARANCE Na 10 minut przed osiągnięciem gotowości do wypychania ze stanowiska postojowego bądź uruchomienia silników załoga statku powietrznego powinna nawiązać łączność z WROCŁAW DELIVERY na częstotliwości 121,800 MHz w celu uzyskania zezwolenia na lot, podając następujące dane: - znak wywoławczy statku powietrznego, - numer stanowiska postojowego, - lotnisko przeznaczenia, - planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/CTOT. 10 minutes prior to being ready for push-back or start-up, the flight crew shall contact WROCŁAW DELIVERY on MHz for ATC clearance and report the following details: - aircraft call sign, - parking stand number, - destination aerodrome, - planned cruising level (if other than in FPL), - any changes to the flight plan. ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/ CTOT WIDOCZNOŚĆ APN I TWY A2 Z TWR VISIBILITY OF APN AND TWY A2 FROM TWR APN 1 i TWY A2 są niewidoczne z TWR. APN 1 and TWY A2 are invisible from TWR. Wkołowywanie, wykołowywanie i podlot z/na APN 1 oraz kołowanie i podlot po TWY A2 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Stanowiska postojowe 17 i 18 na APN 2 są niewidoczne z TWR. Taxiing and air-taxiing to/from the APN 1 as well as taxiing and air-taxiing along TWY A2 according to the marshaller s instructions. Stands No. 17 and 18 on APN 2 are invisible from TWR PROCEDURY RUCHU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT MOVEMENT PROCEDURES PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES TWY D1 spełnia wymagania dla samolotów kodu C o bazie kół mniejszej niż 18 m. TWY E1, E2 oraz APN 4 dostępne dla statków powietrznych o bazie kół mniejszej niż 18 m i rozstawie kół głównego podwozia do 8 m. Kołowanie samolotów kodu C po TWYs E1, E2 oraz APN 4 wyłącznie w asyście FOLLOW ME. TWY E3, E4, D4 spełniają wymagania dla samolotów kodu B. Kołowanie samolotów w nocy oraz podczas LVP od/do poprzeczki zatrzymania na TWY D1, D4 oraz na TWY E1, E2, E3, E4 wyłącznie w asyście FOLLOW ME. Załogi statków powietrznych mogą zgłosić potrzebę asysty FOLLOW ME podczas kołowania w każdych warunkach meteorologicznych w nocy oraz w dzień. TWY D1 meets the requirements for Code C aeroplanes with a wheelbase of less than 18 m. TWYs E1, E2 and APN 4 available for aircraft with a wheelbase of less than 18 m and with a main gear wheel span up to 8 m. Code C aeroplanes are to taxi on TWYs E1, E2 and APN 4 only with FOLLOW ME assistance. TWYs E3, E4, D4 meet the requirements for Code B aeroplanes. At night and during LVP, aircraft are to taxi from/to the stop bars on TWYs D1, D4 and on TWYs E1, E2, E3, E4 only with FOLLOW ME asssistance. Crews may report the need of FOLLOW ME assistance during taxiing in all meteorological conditions, night and day PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT PARKING PROCEDURES Obowiązują następujące procedury/ograniczenia na płytach postojowych: Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez WROCŁAW TWR. Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może się odbywać tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od WROCŁAW TWR. Koordynator ruchu naziemnego prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na płytach postoju samolotów oraz drodze kołowania TWY A2. Wszystkie manewry statków powietrznych na płytach postojowych samolotu oraz drodze kołowania TWY A2 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowiska postojowe może odbywać się według wskazań świetlnego systemu dokowania, za pomocą oznakowanego samochodu FOLLOW ME oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na APN lub TWY A2. The following procedures/restrictions are applicaple on the APNs: Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR. Engine start-up, taxiing, towing and push-back may be carried out with established radio communication and following permission from WROCŁAW TWR. The marshaller supervises aircraft movements on the APNs and TWY A2. All aircraft maneouvres on the APNs and TWY A2 may be carried out only with marshalling assistance. Aircraft may enter and exit the parking stands following the instructions given by the Visual Guidance Docking System, with FOLLOW ME assistance, and according to the marshaller's instructions. The marshaller can stop or forbid a maneouvre if the safety is at risk or the situation on the APN or TWY A2 requires him to do so. AIRAC AMDT 192

306 AD 2 EPWR 1-10 AIP POLSKA Na stanowiskach: 1-18 oraz obowiązuje procedura wypychania dla następujących typów statków powietrznych: Airbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 717/727, Boeing 737 od 300 do 900, Boeing 757, Boeing 767 (do 150t TOW), CRJ-100/200/700/850/900, Dash 8-Q400, Embraer 170/175/ 190/195, MD 80/90, DC9, F70/100. Otrzymując instrukcje wypychania, załoga powinna przekazać personelowi odpowiedzialnemu za wypychanie kierunek ustawienia końcowego samolotu. Stanowiska 8-12: dopuszcza się wycofywania na silnikach statków powietrznych nie większych niż AT72 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Postój na stanowiskach 9-12: według wskazań świetlnego systemu dokowania lub według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku, gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Światła wprowadzenia na stanowiska 1-6, 8-18 w użyciu w nocy, poniżej RVR 550 m lub na żądanie pilota statku powietrznego. W przypadku, gdy kołowanie statku powietrznego zgodnie ze światłami wprowadzenia na stanowiska jest niemożliwe, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Decyzję dotyczącą skierowania samolotu na APN 3 podejmuje dyżurny operacyjny portu w porozumieniu z Koordynatorem Ruchu Naziemnego oraz kontrolerem ruchu lotniczego. Wkołowanie i wykołowanie statków powietrznych na/z APN 3 i 4 możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME. Na APN 4 posadowiono dwa hangary (patrz AD 2 EPWR 1-1-1). Wypychanie/ wpychanie statków powietrznych z/do hangarów może być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Wszystkie manewry statków powietrznych na APN 3 i 4 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Na APN 1 wprowadzono do użytkowania płytę przedhangarową oraz postawiono hangar (patrz AD 2 EPWR 1-1-1). Wypychanie/wpychanie statków powietrznych z/do hangaru może być wykonywane wyłącznie pod nadzorem Koordynatora Ruchu Naziemnego. Zabrania się kołowania na włączonych silnikach na stanowiska 27H oraz 28H. Możliwe jest końcowe zatrzymanie samolotu przez Koordynatora Ruchu Naziemnego przed hangarem, jedynie w przypadku pełnej gotowości obsługi technicznej do natychmiastowego holowania samolotu do hangaru na stanowiska 27H, 28H. Holowanie na stanowiska hangarowe następuje po wyłączeniu silników napędowych. Wszystkie manewry statków powietrznych na płycie przedhangarowej mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem Koordynatora Ruchu Naziemnego. On parking stands: 1-18 and a push-back procedure for the following aircraft types is applicable: Airbus 300/310/318/319/320/321, Boeing 717/727, Boeing 737 from 300 to 900, Boeing 757, Boeing 767 (up to 150t TOW), CRJ-100/200/700/850/900, Dash 8-Q400, Embraer 170/175/190/195, MD 80/90, DC9, F70/100. When receiving the push-back instruction, the crew shall report the direction of the final aeroplane position to the personnel responsible for push-back. Stands 8-12: aircraft not greater than AT72 may exit a stand under own power with marshalling assitance. Parking on stands 9-12: according to the instructions given by the Visual Guidance Docking System or to the marshaller's instructions. In any event that the intended aircraft position or the aircraft stand entry/ exit procedure is inconsistent with the markings, the marshaller's instructions shall be followed. Lead-in lights at parking stands 1-6, 8-18 are used at night, below 550 m RVR, or at the pilot's request. In any event that taxiing according to the parking stand lead-in lights is impossible, the marshaller's instructions shall be followed. The decision on whether an aircraft will be directed to APN 3 is made by the airport duty officer in agreement with the marshaller and the air traffic controller. Aircraft may enter/exit APNs 3 and 4 only with FOLLOW ME assistance. Two hangars have been located on APN 4 (see AD 2 EPWR 1-1-1). Aircraft push-back/docking from/in the hangars may be carried out under marshalling guidance only. Any aircraft manoeuvres on APNs 3 and 4 may be carried out only with marshalling guidance. A hangar apron has been put into operational use and a hangar has been erected on APN 1 (see AD 2 EPWR 1-1-1). Aircraft push-back/docking from/in the hangar may be carried out under marshalling guidance only. Taxiing into stands 27 H and 28 H with engines turned on is forbidden. It is possible to stop the aircraft in front of the hangar by the marshaller only in case the technical staff is in full readiness to immediately tow the aircraft into the hangar on stands 27 H, 28 H. Towing into hangar stands occurs after turning off the propulsion engines. Any aircraft manoeuvres on the apron in front of the hangar may be carried out only with marshalling guidance PROCEDURY DOTYCZĄCE ODLADZANIA SAMOLOTÓW AIRCRAFT DE-ICING PROCEDURES Odladzanie statków powietrznych odbywa się na płycie do odladzania samolotów znajdującej się obok TWYs A1 i A2. Płaszczyzna posiada oznakowanie poziome, pionowe oraz oświetlenie płyty. Płaszczyzna spełnia wymagania dla samolotów kodu A, B, C, D. Kołowanie/ustawianie statków powietrznych do odladzania tylko w asyście FOLLOW ME. Za zgodą dyżurnego operacyjnego portu dopuszcza się odstępstwa od procedury. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego musi otrzymać sygnał od personelu naziemnego o zakończeniu procedury odladzania. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego postępuje zgodnie z instrukcjami kontrolera TWR/GND. Wyjątkowo dopuszcza się odladzanie samolotów na stanowiskach Aircraft are de-iced on the de-icing pad located near TWYs A1 and A2. The de-icing pad is provided with markings, signs and lighting. The de-icing pad meets the requirements for Code letter A, B, C, D aeroplanes. Aircraft may taxi/be positioned for de-icing only with FOLLOW ME assistance. Exceptions to the procedure are allowed upon approval of the airport duty officer. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew must obtain a signal from the ground personnel indicating that de-icing has been completed. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew shall follow the TWR/GND instructions. Aircraft de-icing is exceptionally allowed on stands AUTOMATYCZNY SYSTEM DOKOWANIA SAFEGATE AUTOMATED DOCKING SYSTEM SAFEGATE AIRAC AMDT 192

307 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-11 Stanowiska postojowe 9, 10, 11, 12 zostały wyposażone w automatyczny system wprowadzania na stanowisko SAFEDOCK. SAFEDOCK śledzi poprzeczne oraz wzdłużne położenie samolotu względem osi kołowania do miejsca postoju. Informacje dotyczące położenia oraz zagrożeń w procedurze dokowania przekazywane są załogom samolotów na wyświetlaczu zainstalowanym na przedłużeniu linii centralnej kołowania wprowadzającej na stanowisko postojowe. Parking stands 9, 10, 11, 12 are equipped with the automated docking guidance system SAFEDOCK. SAFEDOCK tracks the crosswise and longitudinal aircraft position relative to the aircraft stand taxilane. Information regarding the aircraft position and risks in the docking procedure is provided to flight crews on a display located at the extended centre line of an aircraft stand taxilane. A. WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY / ALPHANUMERIC DISPLAY ACFT type typ samolotu (wcześniej zdefiniowany przez obsługę) aircraft type (previously defined by the operator) WAIT / VIEW / BLOCK niedozwolone obiekty w zasięgu skanowania - stanowisko nie do blocking objects within the scanning range - stand not usable użytku WAIT / GATE / BLOCK niedozwolone obiekty w zasięgu skanowania - stanowisko nie do blocking objects within the scanning range - stand not usable użytku WAIT weryfikacja typu samolotu lub testowanie systemu SLOW DOWN zbyt duża prędkość podczas kołowania na stanowisko aircraft approach speed too fast for docking ACFT type and SLOW a) złe warunki pogodowe - zmniejszona widzialność b) utrata kontaktu z samolotem podczas kołowania a) bad weather conditions - reduced visibility b) loss of contact with the aircraft during docking STOP konieczność nagłego zatrzymania (Emergency) aircraft to be stopped immediately (emergency stop) STOP / ID / FAIL zatrzymanie z powodu niepowodzenia identyfikacji samolotu aircraft to be stopped due to failed aircraft identification STOP / SBU zbyt duże odchylenie od linii centralnej w zasięgu ostatnich 2 metrów od punktu zatrzymania aircraft far off the centre line within 2 m to the stop position STOP / TOO / FAST zatrzymanie z powodu zbyt dużej prędkości kołowania aircraft to be stopped due to taxiing speed too fast STOP next OK prawidłowe zatrzymanie w punkcie zatrzymania aircraft stopped in the correct position TOO FAR samolot przekroczył punkt zatrzymania (odległość powyżej 1 metra) aircraft stopped too far past the stop position (distance more than 1 m) B. NAPROWADZANIE AZYMUTALNE / AZIMUTH GUIDANCE Pole prowadzenia wzdłuż linii centralnej/wskaźnik linii centralnej. Centre line lead field/centre line indicator. Wyświetlacz systemu SAFEDOCK zapewnia prawidłowy odczyt komunikatów z obydwu foteli pilota. The SAFEDOCK display ensures that the message is correctly interpreted from both pilot's seats. C. POLE WSKAŹNIKA ZBLIŻANIA / APPROACH DISTANCE FIELD Wskazuje odległość do punktu zatrzymania. The indicator shows the remaining distance to the stop position CZYNNOŚCI PODCZAS DOKOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU SAFEDOCK Sprawdzić czy na wyświetlaczu wyświetla się poprawny (żądany) typ samolotu. Przesuwające się strzałki (w polu B oraz C) wskazują uaktywnienie się systemu oraz przechwytywanie zbliżającego się statku powietrznego. Kołować zgodnie z linią prowadzącą. Wyświetlenie się żółtego pola wskaźnika zbliżania oznacza przechwycenie samolotu przez system. Obserwować czerwone i żółte strzałki naprowadzania kierunkowego. Żółte strzałki po obu stronach żółtej linii centralnej oznaczają właściwą pozycje azymutalną. ACTIVITIES TO BE FOLLOWED WHEN USING THE SAFEDOCK SYSTEM Check that the correct aircraft type is displayed on the display. Moving arrows (in B and C field) indicate that the system is active and ready to dock the approaching aeroplane. The lead-in line is to be followed. The appearance of the yellow approach indicator field indicates that the aeroplane has been identified by the system. Observe the red and yellow azimuth guidance arrows. The yellow arrows on both sides of the centre line indicate the correct azimuth position. AIRAC AMDT 192

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo