1. TERMIN DATES do to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATES do to"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 71/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) Obowiązuje od / Effective from 30 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 29 OCT 2015 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 1. TERMIN DATES do to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych. Loty innych statków powietrznych możliwe tylko po uzyskaniu zgody od organizatora, w przerwie między operacjami. EA 145 EA 145 Granice poziome: Lateral limits: '21"N '32"E '46"N '31"E '21"N '49"E '02"N '43"E '21"N '32"E Granice pionowe: The area is segregated for securing unmanned aerial vehicle flights. Flights of other aircraft are possible during breaks between flights only after obtaining permission from the organiser '21"N '32"E '46"N '31"E '21"N '49"E '02"N '43"E '21"N '32"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1500 ft AMSL Upper limit: 1500 ft AMSL 3. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Centrum Szkolenia UAV UAV Training Centre Aleksander Korporowicz Aleksander Korporowicz Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA/APP EPWA. 4.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3, pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 4.3 Maksymalna wysokość lotu bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonującego loty wewnątrz rejonu EA 145 nie może przekroczyć 600 ft AGL (1000 ft AMSL) z uwzględnieniem procedury awaryjnej. 4.4 Operator UAV wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA 145 ma obowiązek utrzymywać odległość 150 m od bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 4.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel , The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS/EPWA APP. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser of flights according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.1. The maximum flight altitude of the unmanned aerial vehicle (UAV) carrying out flights within EA 145 shall not be greater than 600 ft AGL (1000 ft AMSL) subject to an emergency procedure. An UAV operator carrying out flights within the flight restriction area EA 145 is obliged to maintain a distance of 150 m from the lateral boundary of the area. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone , Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 44/15. This Supplement replaces Supplement 44/15. - KONIEC - - END - SUP 71/15 30 JUL 2015

2

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 72/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: X MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE I XXXI BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI Obowiązuje od / Effective from 05 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 09 AUG TH INTERNATIONAL BALLOON COMPETITION AND 31ST POLISH BALLOON CHAMPIONSHIPS 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 09) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 09) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 19 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51 17'20"N '12"E Granice pionowe: A circle of 19 km radius centred on point: 51 17'20"N '12"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonym rejonie ograniczeń lotów będą utrzymywać łączność radiową na częstotliwości 122,400 MHz. Crews conducting flights within the designated flight restriction area will maintain radio communication on MHz. Znak wywoławczy: RADAWIEC RADIO Call sign: RADAWIEC RADIO 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Lubelski Lubelski Aero Club Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 W rejonie EA 09 odbywają się loty balonowe. Wlot innych statków powietrznych dozwolony za zgodą organizatorów zawodów. 6.2 Rejon EA 09 jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 6.3 Rejon EA 09 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów w AMC Polska zgodnie z AIP Polska, ENR Loty w rejonie ograniczeń lotów odbywają się z wyłączeniem TMA LUBLIN sektor A i B oraz MATZ EPDE sektor A, C i Z. There are balloon flights within EA 09. Flights of other aircraft are possible after obtaining permission from the organisers of the competitions. EA 09 is segregated form the area of responsibility of WARSZAWA FIS. EA 09 is to be requested and activated by the organiser of flights in AMC Poland according to AIP Poland, ENR Flights within the flight restriction area are carried out excluding LUBLIN TMA Sector A and B as well as EPDE MATZ Sector A, C and Z. 6.5 Podczas aktywności rejonu EA 09 trasa MRT 2 nie będzie aktywna. During activity of EA 09, MRT 2 will not be activated. 6.6 W czasie aktywności EA 09 loty w TSA 04G i TSA 05D mogą odbywać się zgodnie z AIP Polska, ENR pkt Loty balonowe w MATZ EPDE oraz TSA 04A są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora zawodów z kontrolerem wieży lotniska DĘBLIN (TWR EPDE). 6.8 W rejonie EA 09 nie stosuje się buforów wewnętrznych - operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.9 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego zakresu wysokości i czasu aktywności rejonu EA 09 będą dostępne w AMC Polska, tel Patrz: mapa na odwrocie. During activity of EA 09 flights within TSA 04G and TSA 05D may be conducted according to AIP Poland, ENR pkt 7.7. Balloon flights within EPDE MATZ and TSA 04A are possible after prior consultation between the flights organiser and DĘBLIN AD TWR controller (EPDE TWR). No inner buffers are to be used within EA 09 - the operations will be conducted away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real range of levels and activity time of EA 09 will be available from AMC Poland, phone See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 72/15 05 AUG 2015

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 73/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZAWODY Z CYKLU PUCHARU POLSKI BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to HOT AIR BALLOON POLISH CHAMPIONSHIP 26 JUL TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 113) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 113) Granice poziome: Lateral limits: '14"N '54"E '33"N '42"E '38"N '36"E '28"N '25"E '08"N '38"E '07"N '55"E '25"N '40"E '56"N '58"E '14"N '54"E '14"N '54"E '33"N '42"E '38"N '36"E '28"N '25"E '08"N '38"E '07"N '55"E '25"N '40"E '56"N '58"E '14"N '54"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jakub Trupkiewicz Klub Sportów Balonowych ul. Lotnicza Wrocław Tel. kom.: Jakub Trupkiewicz Klub Sportów Balonowych ul. Lotnicza Wrocław Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 W rejonie EA 113 odbywają się loty balonowe. Wlot innych statków powietrznych dozwolony za zgodą organizatorów zawodów. 5.2 Rejon EA 113 jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ oraz APP POZNAŃ. 5.3 Rejon EA 113 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP Polska ENR W rejonie EA 113 nie stosuje się buforów wewnętrznych - operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego zakresu wysokości i czasu aktywności rejonu EA 113 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa na odwrocie. There are balloon flights taking place within EA 113. Entry of other aircraft is possible after obtaining permission from the championship organiser. EA 113 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ FIS and POZNAŃ APP. EA 113 shall be ordered and activated by the organiser of flights in accordance with AIP Poland ENR No inner buffers are used within EA the operations will be carried out away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real range of levels and activity time of EA 113 will be available at AMC Poland, phone: See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 73/15

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 74/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI Obowiązuje od / Effective from 10 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to PARACHUTE JUMPS - LIDZBARK WARMIŃSKI 09 OCT TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. EA 147 EA 147 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie: 54 07'41"N '51"E A circle of 10 km radius and centred at point: 54 07'41"N '51"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Jednostka Wojskowa 2039 Tel. kom.: Military Unit 2039 Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 147 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 5.2 Lotniska startu i lądowania: Malbork (EPMB) i Kętrzyn (EPKE). Typy statków powietrznych: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 i W Loty w rejonie EA 147 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon EA 147 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w strefie TSA 01 B, C mogą być wykonywane zgodnie z AIP Polska ENR pkt Rejon EA 147 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 53A i ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 147 będą dostępne w AMC Polska tel.: EA 147 is segregated within the airspace of responsibility of OLSZTYN FIS and WARSZAWA ACC. Departure and landing aerodromes: Malbork (EPMB) and Kętrzyn (EPKE). Types of aircraft: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 and W-3. Flights within EA 147 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. EA 147 is to be requested and activated by the organiser of the jumps according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.1. Flights within TSA 01 B, C may be performed in accordance with AIP Poland, ENR point 7.7. EA 147 has no priority over TRA 53A and air force exercises. Detailed information on the real activity time of EA 147 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 74/15 10 AUG 2015

8

9

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 75/15 (AD 2 EPKK) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA LOTNISKU KRAKÓW/ BALICE (EPKK) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2015 EST CHANGE OF AIR TRAFFIC MOVEMENT AT KRAKÓW/ BALICE (EPKK) AERODROME 1. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU STATKÓW POWIETRZNYCH NA APN CHANGE OF ORGANIZATION OF AIRCRAFT MOVEMENT ON APN 1.1 Oddano do użytkowania nowo wybudowany fragment nawierzchni, znajdujący się w północnej części APN. Nowa łączna powierzchnia APN wynosi m 2 i obejmuje 23 stanowiska postojowe. A newly built segment of surface located in the northern part of APN has been put into operation. The new APN surface covers a total of m 2 and encloses 23 aircarft stands. 1.2 Zmianie uległ rozkład stanowisk postojowych. Aircraft layout has been modified. 1.3 Stanowiska postojowe od 1 do 16 oraz 18 do 22 niedostępne dla śmigłowców Aircraft stands 1-16 and are not available for skid-fitted helicopters. na płozach. 1.4 Współrzędne punktów zatrzymania zostaną umieszczone na nowej mapie AD 2 EPKK po zakończeniu prac budowlanych. Do czasu opublikowania ww. mapy kołowania na/z APN mogą odbywać się tylko wasyście pojazdu FOLLOW ME. NUMER STANOWISKA/ PARKING POSITION KOD REFERENCYJNY ACFT/ ACFT REFERENCE CODE Coordinates of holding positions will be included in the AD 2 EPKK chart after the construction works have been completed. Until the abovementioned chart is completed, taxiing in/out of the APN may be carried out only with FOLLOW ME assistance. NUMER STANOWISKA/ PARKING POSITION KOD REFERENCYJNY ACFT/ ACFT REFERENCE CODE 1R C 11 C 1L D 12 C 2 C 13 C 3R E 14 C 3L C 15 C 4R C 16 C 4L E 17 C 5 C 18 C 6 C 19 C 7 E 20 C 8 C 21 C 9R B 22 C 9 C 23 C 10 C 23L D 2. ZMIANA NAZEWNICTWA ORAZ UKŁADU PŁYTOWYCH TWY CHANGE OF DESIGNATION AND LAYOUT OF APRON TWYS 2.1 Wprowadza się następujące nazwy płytowych TWY: The following designation has been introduced for APN TWYs: DROGA KOŁOWANIA/ TWY TWY T TWY Z1 TWY Z2 TWY Z3 TWY Z4 TWY Z5 KOD REFERENCYJNY ACFT/ ACFT REFERENCE CODE C E E E E D SUP 75/15

11 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA LOTNISKU KRAKÓW/BALICE (EPKK) CHANGE OF AIR TRAFFIC MOVEMENT AT KRAKÓW/BALICE (EPKK) AERODROME 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego (H24): For detailed information, contact the Airport Duty Officer (H24): Telefon: Phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 75/15

12 12 Z Z STRONA 3 PAGE 3 11 Z Z T L 4R 3R 1L 1R 2 3L 5 9R 9 Z3 CHART NOT TO SCALE CHART NOT TO SCALE SUP 75/15

13 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 76/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: REGIONALNE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA - GRUDZIĄDZ Obowiązuje od / Effective from 29 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 09 AUG 2015 REGIONAL SZCZEPAN GRZESZCZYK GLIDING COMPETITION - GRUDZIĄDZ 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SS SS Zgodnie z publikacją w AUP. According to AUP. 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA EA 139) W TMA GDAŃSK FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA EA 139) IN GDAŃSK TMA Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora zawodów. EA 138 EA 138 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Granice pionowe: The areas designated for the security of glider flights. Entry into the areas possible after obtaining permission from the competition organizer '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 EA 139 EA 139 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E SUP 76/15 29 JUL 2015

14 STRONA 1-2 PAGE 1-2 REGIONALNE ZAWODY SZYBOWCOWE IM. SZCZEPANA GRZESZCZYKA - GRUDZIĄDZ REGIONAL SZCZEPAN GRZESZCZYK GLIDING COMPETITION - GRUDZIĄDZ Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL ORGANIZATOR MISTRZOSTW ORGANISER OF COMPETITION Aeroklub Nadwiślański Tel.: Faks: Aero Club Nadwiślański Phone: Fax: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi szybowców wykonujących loty w ramach zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P oraz rejonów ograniczeń lotów. 6.3 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK. Wykorzystanie EA organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP GDAŃSK, tel.: Loty w rejonach EA będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.5 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND - FL 95 w rejonie intensywnych lotów szybowców. 6.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EAs will be ordered and activated in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.2. Crews of gliders participating in the competition are to avoid TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P and flight restriction areas (EAs). EAs designated within the airspace under responsibility of GDAŃSK APP. The organiser of competition is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with GDAŃSK APP controller, phone: Flights within EAs will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. AMC Poland will limit the availability of TSA, TFR areas and MRT routes between GND - FL 95 within the intensive gliding area. Detailed information on glider flights and the activity of EAs will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 29 JUL 2015 SUP 76/15

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 77/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 18 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 04 SEP 2015 ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) 1. TERMINY DATES a) do to b) do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowane godziny aktywności: i Planned activity time: and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 103 EA 103 Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise. Granica pozioma: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 104 EA 104 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 105 EA 105 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 SUP 77/15 18 AUG 2015

17 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) 4. REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH (USTKA ALFA I USTKA BRAVO) DANGER ACTIVITY AREAS (USTKA ALFA AND USTKA BRAVO) a) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Alfa Danger activity area Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 b) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Bravo Danger activity area Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. and EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. Rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA). Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Rejony Ustka Alfa i Ustka Bravo, ustanowione na potrzeby działalności niebezpiecznej, mogą stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych. Cywilne służby ATS niedostępne. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada odpowiedni terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). Danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be active in accordance with flight restriction areas activity time. Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise. Ustka Alfa and Ustka Bravo areas established for activities of a dangerous nature and potential hazard which may pose a threat to civil aircraft. Civil ATS will not be available. A relevant Control Post or Command Post of the Central Air Force Training Ground in Ustka (SD CP SP Ustka) are responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: Tel. kom.: st Tactical Air Wing Phone: Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów i rejonami działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska, ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i w rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 7.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) i rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 7.3 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów w przedziale wysokości FL 95 FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 7.4 Ćwiczenie USTKA (EP D53) posiada priorytet w stosunku do ćwiczenia OPL Marynarki Wojennej. Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with relevant OAT WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. The flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) are segregated in the airspace of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. The exercise USTKA (EP D53) has priority over the Naval Air Defence exercise. 18 AUG 2015 SUP 77/15

18 ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) STRONA 1-3 PAGE INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 8.1 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPSN. 8.2 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 77/15 18 AUG 2015

19

20

21 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 78/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 24 AUG 2015 AIR SHOW 2015 RADOM RADOM AIR SHOW TERMIN DATES od do from to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z koordynatorem ATS. EA 190 EA 190 The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the ATS Co-ordinator. Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 z wyłączeniem EP P1 excluding EP P1 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS Uwaga: podczas aktywności EA 190 MATZ EPRA nie będzie aktywny. Note: during the activity of EA 190, the EPRA MATZ will not be active. EA 191 EA 191 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS SUP 78/15 17 AUG 2015

22 STRONA 1-2 PAGE 1-2 AIR SHOW 2015 RADOM RADOM AIR SHOW 2015 EA 192 EA 192 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 193 EA 193 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS Planowane wykorzystanie rejonu dwa razy dziennie po 1 godz. The area is intended to be used 2 times a day for 1 hour. EA 193 i MATZ EPDE mogą być aktywne jednocześnie. EA 193 and EPDE MATZ can be active at the same time. EA 194 EA 194 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 194 i MATZ EPMM mogą być aktywne jednocześnie. EA 194 and EPMM MATZ can be active at the same time. EA 195 EA 195 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS oraz TSA 38 and TSA 38 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS 17 AUG 2015 SUP 78/15

23 AIR SHOW 2015 RADOM RADOM AIR SHOW 2015 STRONA 1-3 PAGE ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: RADOM WIEŻA Call sign: RADOM TOWER Częstotliwość: 131,000 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ POKAZÓW LOTNICZYCH Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Tel.: ; ; Faks: Koordynator ATS AUTHORISTIES RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE AIR SHOW Armed Forces Branches General Command Tel. kom.: Mobile: Phone: ; ; Fax: ATS Co-ordinator 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: FIS WARSZAWA, FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 6.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez ARO EPRA. 6.3 Wlot do rejonów ograniczeń lotów statków powietrznych nie biorących udziału w pokazach możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ATS. 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością większą niż 250 kt IAS będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy rejonów oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.5 Loty w rejonach ograniczeń lotów statków powietrznych z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.6 Plany lotów statków powietrznych biorących udział w pokazach będą zawierały dopisek Air Show 2015 zamiast numeru zgody dyplomatycznej. 6.7 Operacje startów i lądowań na lotnisku EPRP mogą się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ATS. 6.8 Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów, TRA 05 oraz MRT 1 i MRT 2 nie będą aktywowane. 6.9 Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA 190, 191, 192, 193 i 195) TSA 04 A, B, C, G nie mogą być aktywowane poniżej wysokości 2000 ft AMSL. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: The flight restriction areas are segregated within the airspace of responsibility of: WARSZAWA FIS, OLSZTYN FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPRA ARO according to the procedure described in AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.1. Aircraft not participating in the air show may enter the flight restriction areas after consultation with the ATS Co-ordinator. Crews conducting flights within the flight restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS will maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Flights within the flight restriction areas and at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. Flight plans of aircraft participating in the air show will contain the remark Air Show 2015 instead of a diplomatic authorization number. Take-offs and landings at EPRP aerodrome may be conducted after consultation with the ATS Co-ordinator. During the activity of the flight restriction areas, TRA 05, MRT 1 and MRT 2 will not be activated. During the activity of the flight restriction areas (EA 190, 191, 192, 193 and 195), TSA 04, A, B, C, G cannot be activated below 2000 ft AMSL. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 78/15 17 AUG 2015

24

25

26 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 79/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE "LESZNO CUP Obowiązuje od / Effective from 10 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 23 AUG 2015 INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO INTERNATIONAL GLIDING COMPETITION "LESZNO CUP" 1. TERMINY DATES do to PLANOWANY CZAS AKTYWNOŚCI (UTC) PLANNED TIME OF ACTIVITY (UTC) 0900 SS SS. Zgodnie z publikacją w AUP: UTC. According to AUP: UTC. 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: '46"N '40"E Granice pionowe: '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E then northwards along the Polish border to the point: '46"N '40"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW W TMA POZNAŃ NORTH (EA ) Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw/ zawodów. EA 131 EA 131 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E FLIGHT RESTRICTION AREAS WITHIN POZNAŃ NORTH TMA (EA ) The areas are segregated for securing glider flights. Entry into the areas is possible after obtaining permission from the championship/competition organiser '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E SUP 79/15 10 AUG 2015

27 STRONA 1-2 PAGE 1-2 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZO-STWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL EA 132 EA 132 Granice poziome: Lateral limits: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Granice pionowe: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 EPPO. EA 133 EA 133 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Granice pionowe: NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 EA 134 EA 134 Granice poziome: Lateral limits: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Granice pionowe: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 - EPPO. NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO. 5. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW W MATZ EPPW FLIGHT RESTRICTION AREA WITHIN EPPW MATZ Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw/ zawodów. EA 135 EA 135 Granice poziome: Lateral limits: '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Granice pionowe: The area is segregated for securing glider flights. Entry into the area is possible after obtaining permission from the championship/competition organiser '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 75 Upper limit: FL AUG 2015 SUP 79/15

28 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZO-STWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO STRONA 1-3 PAGE ORGANIZATOR MISTRZOSTW I ZAWODÓW CHAMPIONSHIP AND COMPETITION ORGANISER Aeroklub Leszczyński Tel: Tel. kom.: Leszczyński Aero Club Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 EA 131 EA 134 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ. Wykorzystanie rejonów EA 131 EA 134 organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP POZNAŃ, tel.: EA 135 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby TWR EPPW. Wykorzystanie rejonu ograniczeń EA 135 organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem TWR EPPW, tel.: EA 131 EA 135 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska, ENR pkt 4 oraz Loty w rejonach ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem (nie większymi niż 250 kt IAS). Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 7.5 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw/zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P oraz innych rejonów ograniczeń lotów. 7.6 Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND FL 95 w rejonie lotów szybowców. 7.7 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 131 EA 134 are segregated within the area of responsibility of POZNAŃ APP. The organiser is obliged to coordinate the use of EA 131 EA 134 not later than one hour prior to the commencement of flights with the POZNAŃ APP controller, phone: EA 135 is segregated within the airspace of responsibility of EPPW TWR. The organiser is obliged to coordinate the use of EA 135 not later than one hour prior to the commencement of flights with the EPPW TWR controller, phone: EA 131 EA 135 are to be ordered and activated in accordance with AIP Polska, ENR point 4 and 5.1. Flights within the flight restriction areas will be performed by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area (not greater than 250 kt IAS). The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Crews of gliders participating in the championship/competition are to avoid TMAs, CTRs, CTA, MATZs, EP D and EP P areas and other flight restriction areas. AMC Poland will limit the availability of TSAs, TFRs and MRTs between GND FL 95 within the gliding area during glider flights. Detailed information regarding glider flights and the real time of activity of EAs will be available from AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 79/15 10 AUG 2015

29

30 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 165 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja zapisów dotyczących przywozu roślin; - information on import of plants updated; - wprowadzenie wskaźników lokalizacji dla lądowisk: ARŁAMÓW (EPAR), MILEWO (EPMX), PŁOŃSK-KĘPA (EPPN); - new location indicators introduced for the airfields: ARŁAMÓW (EPAR), MILEWO (EPMX), PŁOŃSK-KĘPA (EPPN); - aktualizacja informacji meteorologicznych - ciśnienie regionalne - meteorological information updated - regional QNH pressure; QNH; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji dotyczących wykonywania lotów z - information on VFR flights updated; widocznością; - aktualizacja częstotliwości sektorów ACC; - frequencies of ACC sectors updated; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: - information on aeronautical obstacles updated: Białystok, Ciółkowo, Falmierowo, Gdynia, Kępno, Koźmin, Białystok, Ciółkowo, Falmierowo, Gdynia, Kępno, Koźmin, Nowotna, Żałe; Nowotna, Żałe; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Dąbek, Rogalin, Rybnik, Rzepin, Skurpie; - information on new aeronautical obstacles introduced: Dąbek, Rogalin, Rybnik, Rzepin, Skurpie; - wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Barnisław, Kluczbork, Lubrza; - information on aeronautical obstacles withdrawn: Barnisław, Kluczbork, Lubrza; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY); - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) - informacje dodatkowe, GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) - system dokowania, KRAKÓW/Balice (EPKK) - światła, WARSZAWA/Modlin (EPMO) - telefony, godziny pracy, PAPI, RESA, RADOM (EPRA) - telefony, kalibracja sczepności, RESA, RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) - wycofanie NDB JAS, SZCZECIN/Goleniów (EPSC) - likwidacja ARO; - wprowadzenie procedur IAP RNAV (GNSS) dla lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT); - wprowadzenie procedur SID RNAV 1 dla lotniska KATOWICE/ Pyrzowice (EPKT); - modyfikacja procedur STAR RNAV 1 dla lotniska KATOWICE/ Pyrzowice (EPKT); Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page - description of cases involving exemptions, derogations, cases of equivalent level of safety, special conditions, including limitations with regard to the use of BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) aerodrome introduced; - information on the aerodromes updated: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) - additional information, GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) - docking system, KRAKÓW/Balice (EPKK) - lighting, WARSZAWA/Modlin (EPMO) - phones, operational hours, PAPI, RESA, RADOM (EPRA) - phones, Runway Friction Calibration, RESA, RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) - JAS NDB withdrawn, SZCZECIN/Goleniów (EPSC)- ARO closed down; - IAP RNAV (GNSS) procedures for KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome introduced; - SID RNAV 1 procedures for KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome introduced; - STAR RNAV 1 procedures for KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome modified; - aktualizacja map lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO); - aerodrome chart for WARSZAWA/Modlin (EPMO) aerodrome updated; - wycofanie procedury IAP NDB RWY 27 dla lotniska RZESZÓW/ Jasionka (EPRZ); - procedure IAP NDB RWY 27 for RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) aerodrome; - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN

31 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 165 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No. 165 GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN MAY GEN GEN JUN GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN AUG GEN GEN JAN GEN GEN MAY GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN APR GEN ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR JAN ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

32 ZMIANA AIRAC nr 165 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 165 PAGE 3 ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR MAY ENR AD AD FEB AD AD JAN AD AD APR AD AD APR AD AD AD AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

33 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 165 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

34 ZMIANA AIRAC nr 165 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 165 PAGE 5 3) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: N1381/15, N1540/15, N1561/15, N1722/15, N1730/15. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 05/14, 01/15. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: D1381/15, D1540/15, D1561/15, D1722/15, D1730/15. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 05/14, 01/15. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

35 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

36 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 74/14 76/14 77/14 78/14 02/15 06/15 07/15 15/15 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 25/15 32/15 34/15 36/15 39/15 41/15 42/15 Temat Subject Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL) aerodrome Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Limitations in the availability of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Prace budowlane na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) Construction works at RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) aerodrome Prace budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Construction works within the movement area of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Restrictions on instrument flight procedures for Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Planowane prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Construction works to be carried out at Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change of movement area parameters at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Planowane prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Planned construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska POZNAŃ/Ławica (EPPO) Restriction on Instrument Flight Procedures for POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów (EPSC) aerodrome Tymczasowa zmiana instrumentalnej procedurylotu na lotnisku SZCZECIN/ Goleniów (EPSC) Instrument flight procedure at SZCZECIN/Goleniów (EPSC) aerodrome temporarily changed Możliwość wcześniejszego wykorzystania weekendowych warunkowych dróg lotniczych kategorii 1 (CDR 1) w 2015 roku Early access to category 1 conditional weekend routes (CDR 1) in 2015 Prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Skoki spadochronowe - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Parachute jumps - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Prace budowlane na lotnisku ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) Construction works at ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) aerodrome A - Wyczynowy Obóz Przelotowy - MICHAŁKÓW B-Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie standard - MICHAŁKÓW C-Międzynarodowe Zawody Szybowcowe OSTRÓW GLIDE - MICHAŁKÓW A - Professional Cruising Camp - MICHAŁKÓW B - International Polish Gliding Championships in the standard class - MICHAŁKÓW C - International OSTRÓW GLIDE Gliding Competition - MICHAŁKÓW Zmiana parametrow APN 4 na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of APN 4 parameters at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Tymczasowe procedury SID RWY 29 dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) Temporary RWY 29 SID procedures for Warsaw Chopin Airport (EPWA) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLL 13 NOV NOV 2015 EST AD 2 EPGD 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPGD 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPKK 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPRZ 01 APR AUG 2015 EST AD 2 EPKK 05 MAR DEC 2015 EST AD 2 EPGD 05 MAR JUN 2015 EST AD 2 EPGD 05 MAR JUN 2015 EST AD 2 EPBY 02 APR SEP 2015 EST AD 2 EPPO 29 APR OCT 2015 EST AD 2 EPPO 30 APR OCT 2015 EST AD 2 EPSC 02 APR JUL 2015 EST AD 2 EPSC 02 APR JUL 2015 EST ENR 3 03 APR OCT 2015 AD 2 EPPO 30 APR JUL 2015 EST ENR 5 01 MAY 2015 AD 2 EPLL 15 OCT OCT 2015 ENR 5 09 MAY JUL 2015 AD 2 EPWR 30 APR OCT 2015 EST AD 2 EPWA 30 APR JUN 2015 EST AIRAC AMDT 165

37 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 44/15 45/15 46/15 47/15 48/15 49/15 58/15 60/15 61/15 62/15 64/15 65/15 67/15 68/15 69/15 70/15 71/15 72/15 73/15 74/15 75/15 76/15 77/15 78/15 79/15 Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Zmiana parametrów pola manewrowego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to parameters of manoeuvring area at GDAŃSK/Lech Walesa (EPGD) aerodrome Prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Zmiana oznakowania poziomego na TWY w polu manewrowym lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) TWY markings in manoeuvring area of Warsaw Chopin Airport (EPWA) changed Nowa płyta postojowa dla śmigłowców (APN HELI) New APN for helicopters (HELI APN) Rejon ograniczeń lotów (ROL 42) Flight restriction area (ROL 42) Rejon ograniczeń lotów (ROL 48) Flight restriction area (ROL 48) Skoki spadochronowe GRĄDY (EPGY) Parachute jumps GRĄDY (EPGY) Skoki spadochronowe SUWAŁKI (EPSU) Parachute jumps SUWAŁKI (EPSU) Skoki spadochronowe KIKITY (EPKI) Parachute jumps KIKITY (EPKI) Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Szybowcowe loty chmurowe KRUSZYN k/włocławka (EPWK) Glider cloud flying KRUSZYN k/włocławka (EPWK) Wyznaczenie drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowców HEMS na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Air taxiway for HEMS helicopters established at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Planowane prace budowlane na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Expected construction works at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) X Międzynarodowe Zawody Balonowe i XXXI Balonowe Mistrzostwa Polski 10th International Balloon Competition and 31st Polish Balloon Championships Zawody z cyklu Pucharu Polski Balonów na Ogrzane Powietrze Hot Air Balloon Polish Championship Skoki spadochronowe - LIDZBARK WARMIŃSKI Parachute jumps - LIDZBARK WARMIŃSKI Zmiana organizacji ruchu na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) Change of air traffic movement at KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Regionalne Zawody Szybowcowe im. Szczepana Grzeszczyka - Grudziądz Regional Szczepan Grzeszczyk Gliding Competition - Grudziądz Ćwiczenie wojskowe - USTKA (EP D53) Military exercise - USTKA (EP D53) Air Show 2015 RADOM RADOM Air Show 2015 Temat Subject Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów Leszno Międzynarodowe Zawody Szybowcowe "Leszno Cup International Polish Junior Gliding Championship Leszno International Gliding Competition "Leszno Cup" Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to ENR 5 30 APR JUL 2015 AD 2 EPGD 28 MAY AUG 2015 EST AD 2 EPPO 28 MAY SEP 2015 EST AD 2 EPWA 29 MAY JUL 2015 EST AD 2 EPWA 28 MAY MAY 2016 EST ENR 5 28 MAY AUG 2015 ENR 5 28 MAY AUG 2015 ENR 5 26 JUN SEP 2015 ENR 5 25 JUN SEP 2015 ENR 5 25 JUN SEP 2015 ENR 5 25 JUN SEP 2015 ENR 5 25 JUN SEP 2015 AD 2 EPWR 25 JUN OCT 2015 EST AD 2 EPWR 25 JUN SEP 2015 EST AD 2 EPKT 25 JUN DEC 2016 EST AD 2 EPLB 25 JUN JUN 2016 EST ENR 5 30 JUL OCT 2015 ENR 5 05 AUG AUG 2015 ENR 5 26 JUL 2015 ENR 5 10 AUG OCT 2015 AD 2 EPKK 31 DEC 2015 EST ENR 5 29 JUL AUG 2015 ENR 5 18 AUG SEP 2015 ENR 5 17 AUG AUG 2015 ENR 5 10 AUG AUG 2015 AIRAC AMDT 165

38 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN JUL STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN AIRAC AMDT 165

39 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN GEN JUN GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JAN GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN GEN GEN GEN GEN JUL GEN MAR GEN MAR GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN FEB GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAR GEN MAR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR AIRAC AMDT 165

40 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN GEN APR GEN MAY GEN MAY ENR ENR AUG ENR JAN ENR MAR ENR JUN ENR JUN ENR ENR ENR ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR APR ENR APR ENR NOV STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR JUN ENR JUN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR APR ENR APR ENR ENR JAN ENR MAR ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR JAN ENR MAR ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR GEN AIRAC AMDT 165

41 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR FEB ENR AUG ENR ENR ENR ENR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAR ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR JAN ENR NOV STRONA/PAGE DATA/DATE ENR APR ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L JUN ENR L NOV ENR L NOV ENR L APR ENR L APR ENR L FEB ENR L APR ENR L FEB ENR L APR ENR L FEB ENR L APR ENR L NOV ENR L NOV ENR L JAN ENR L JAN ENR L NOV ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L NOV ENR L NOV ENR M NOV ENR M NOV ENR M FEB ENR M FEB ENR M NOV ENR M APR ENR M APR ENR M FEB ENR M NOV ENR M FEB ENR M APR ENR M APR ENR M FEB ENR M NOV ENR M JUN ENR M JUN ENR M DEC ENR M FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N NOV ENR N MAY ENR N MAY ENR N APR ENR N APR ENR N NOV ENR N FEB ENR N FEB AIRAC AMDT 165

42 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR N APR ENR N APR ENR N NOV ENR N NOV ENR N NOV ENR N NOV ENR P NOV ENR P NOV ENR P APR ENR P FEB ENR P NOV ENR P NOV ENR P JAN ENR P JUN ENR P APR ENR P APR ENR P NOV ENR Q JUN ENR Q NOV ENR Q FEB ENR Q FEB ENR Q NOV ENR Q NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T FEB ENR T NOV ENR T FEB ENR T FEB ENR T NOV ENR T APR ENR T APR ENR T APR ENR T APR ENR T APR ENR T NOV ENR T APR ENR T FEB ENR T FEB ENR T NOV ENR T DEC ENR T NOV ENR T NOV ENR T FEB ENR T NOV ENR T FEB ENR T MAR ENR Y NOV ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Z FEB ENR Z DEC ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z DEC STRONA/PAGE DATA/DATE ENR Z MAR ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR JUL ENR JUL ENR JUN ENR JUL ENR JUN ENR MAR ENR APR ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR ENR ENR ENR MAY ENR ENR ENR ENR ENR MAY ENR ENR ENR ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR JAN ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR JAN ENR JUL ENR JAN ENR APR GEN AIRAC AMDT 165

43 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JAN ENR MAY ENR MAR ENR MAY ENR ENR ENR MAY ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR FEB ENR JUN ENR JUN ENR MAY ENR JUN ENR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR JUN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR JUN ENR JUN ENR APR ENR NOV ENR FEB ENR JUN ENR MAY ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR MAY ENR JUN ENR MAY ENR MAY ENR FEB ENR JUN AD AD APR AD AD JAN AD JUN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD AD AD AD OCT AD FEB AD AD AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY APR AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY AD 2 EPBY DEC AD 2 EPBY AD 2 EPBY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY APR AIRAC AMDT 165

44 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY APR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY APR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY APR AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUN AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR GEN AIRAC AMDT 165

45 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AIRAC AMDT 165

46 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO JUN GEN AIRAC AMDT 165

47 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA JUN AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ MAY AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC APR AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA FEB AIRAC AMDT 165

48 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV GEN AIRAC AMDT 165

49 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR JUN AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAR AIRAC AMDT 165

50 AIP POLSKA GEN GEN 0.5 LISTA POPRAWEK RĘCZNYCH DO AIP LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP STRONA PAGE GEN 2.6-1/GEN GEN 2.6 GEN 2.7-1/GEN GEN 2.7 GEN 4.0-1/GEN GEN 4. PUNKT ITEM GEN WYKREŚLIĆ DELETE Tabele przeliczeniowe Conversion tables Tabele wschodu i zachodu słońca Sunrise/sunset tables Opłaty za korzystanie z lotnisk/heliportów oraz za usługi nawigacyjne WPISAĆ INSERT Przeliczanie jednostek miar Conversion of units of measurement Wschód i zachód Słońca Sunrise/sunset Opłaty za korzystanie z lotnisk/lotnisk dla śmigłowców oraz za usługi nawigacyjne Opłaty za korzystanie z lotniska/lotniska dla śmigłowców NR ZMIANY AMDT No. AIRAC AMDT APR 2015 AIRAC AMDT APR 2015 AIRAC AMDT APR 2015 GEN 4.1-1/GEN GEN 4.1 Opłaty za korzystanie z lotniska/heliportu AIRAC AMDT APR 2015 GEN do/to 4 Cała część/all part RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 STRONA PAGE ENR 1.4-1/ENR ENR 1.4 PUNKT ITEM ENR WYKREŚLIĆ DELETE Klasyfikacja przestrzeni powietrznej ATS ATS airspace classification WPISAĆ INSERT Klasyfikacja i opis przestrzeni powietrznej ATS ATS airspace classification and description NR ZMIANY AMDT No. AIRAC AMDT APR 2015 ENR Mapa/Chart 18 DEC AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 ENR 1.9-1/ENR ENR 1.9 Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i zarządzanie przestrzenią powietrzną Air traffic flow management Air traffic flow management and airspace management AIRAC AMDT APR 2015 ENR 2.1-1/ENR ENR 2.1 FIR, UIR, TMA FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA AIRAC AMDT APR 2015 ENR AMA ; AIRAC AMDT ENR AMA ; AIRAC AMDT STRONA PAGE AD 1-1 AD 1. AD AD 1.1 PUNKT ITEM AD WYKREŚLIĆ DELETE Lotniska - Wstęp Aerodromes - Introduction Dostępność lotnisk Aerodrome availability Grupowanie lotnisk Grouping of aerodromes WPISAĆ NR ZMIANY INSERT AMDT No. Lotniska/Lotniska dla śmigłowców - Wstęp AIRAC AMDT APR 2015 Aerodromes/Heliports - Introduction Dostępność i warunki wykorzystania lotnisk/lotnisk dla śmigłowców AIRAC AMDT APR 2015 Aerodrome/heliport availability and conditions of use Grupowanie lotnisk/lotnisk dla śmigłowców AIRAC AMDT APR 2015 Grouping of aerodromes and heliports AD AD 1.4 AD 2 EPLL 1-13 AD 2 EPPO 1-8 Lokalne przepisy ruchu Lokalne przepisy lotniskowe AD 2 EPWA 1-14 AD 2.20 Local taffic regulations Local aerodrome regulations AD 2 EPWR 1-11 AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPZG 1-8 AD 2 EPBY Mapa/Chart RWY: PCN 46/F/B/X/T RWY: PCN 70/F/B/X/T AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPBY Mapa/Chart TWY A WIDTH: 24 m TWY A WIDTH: 23 m AIRAC AMDT MAR 2015 AD 2 EPBY Mapa/Chart TWYs: PCN 46/F/B/X/T TWYs: PCN 60/F/B/X/T AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPGD Mapa/Chart RWY 11 PAPI 3 PAPI 3.5 AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPGD Mapa/Chart RWY 11/ AIRAC AMDT OCT 2012 AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT MAR 2015 AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT MAR 2015 AD 2 EPKK MAG/VAR 4 E E 2014 AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AMA ; ; ; AMA ; ; ; AMA ; ; ; AMA ; ; ; AIRAC AMDT AIRAC AMDT AIRAC AMDT AIRAC AMDT AD 2 EPKK Mapa/Chart KK371 KK356 AIRAC AMDT APR 2015 AIRAC AMDT 165

51 GEN AIP POLSKA STRONA PUNKT WYKREŚLIĆ WPISAĆ NR ZMIANY PAGE ITEM DELETE INSERT AMDT No. AD 2 EPKK Tabela/Table KK371 KK356 AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPKT AMA ; ; ; AIRAC AMDT AD 2 EPLB Mapa/Chart RWY 07 PAPI 3 PAPI 3.5 AIRAC AMDT FEB 2015 AD 2 EPMO Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT AD 2 EPMO Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRZ Mapa/Chart L JAS AIRAC AMDT AD 2 EPRZ Mapa/Chart L JAS - AIRAC AMDT AD 2 EPWA Mapa/Chart RWY 29 (right) PAPI 3 PAPI 3.5 AIRAC AMDT APR 2015 No. 47 No. 47 AD 2 EPWA Mapa/Chart Parking position coordinates N E No N E No. 48 AIRAC AMDT MAY N E N E AD 2 EPWA Mapa/Chart Przeszkoda/Obstacle 2 - AIRAC AMDT JUL 2014 APCH RWY 29 AD 2 EPWA Mapa/Chart 03 JUN AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 AD 2 EPWA Mapa/Chart NDB AY - AIRAC AMDT JUN 2011 AD 2 EPWA Mapa/Chart ILS RDH 49 ft ILS RDH 54 ft AIRAC AMDT NOV 2013 AD 2 EPWA AD 2 EPWA AD 2 EPWA AMA ; ; AMA ; ; AMA ; ; AIRAC AMDT AIRAC AMDT AIRAC AMDT AD 2 EPWA AMA ; AIRAC AMDT ; AD 2 EPWA Mapa/Chart VOR/DME KRN - AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPWA AMA ; AIRAC AMDT ; AD 2 EPWA Mapa/Chart VOR/DME KRN - AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPWA AMA ; AIRAC AMDT ; AD 2 EPWA Mapa/Chart VOR/DME KRN - AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPWA AMA ; AIRAC AMDT ; AD 2 EPWA Mapa/Chart VOR/DME KRN - AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPWA AMA ; AIRAC AMDT ; AD 2 EPWA Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPWA Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT APR 2015 AD 2 EPWR Mapa/Chart TWR FREQ AIRAC AMDT JUL 2013 AD 2 EPWR Mapa/Chart NDB WRC - AIRAC AMDT AUG 2013 AD 2 EPWR AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG Mapa/Chart Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ NDB WRC NDB WRW - - AIRAC AMDT AUG AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV 2014 AIRAC AMDT 165

52 AIP POLSKA GEN GEN 1.4 PRZYWÓZ, TRANZYT I WYWÓZ TOWARU ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO 1. PRZYWÓZ I WYWÓZ ROŚLIN 1. IMPORT AND EXPORT OF PLANTS 1.1 Rośliny i produkty roślinne mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw innych niż państwa Unii Europejskiej (tj. państw trzecich), wyłącznie poprzez wyznaczone na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej punkty wwozu. W przypadku transportu lotniczego, zgodnie z wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, punktami takimi są wyłącznie lotnisko Chopina w Warszawie oraz lotnisko RZESZÓW/ Jasionka. 1.2 Wykaz roślin i produktów roślinnych, których wprowadzanie z państw trzecich na terytorium Wspólnoty jest zakazane, jest zamieszczony w załączniku III do dyrektywy Rady 2000/29/WE. 1.3 Wykaz towarów roślinnych wymagających zaopatrzenia, w przypadku wprowadzania na obszar całej Wspólnoty, w świadectwo fitosanitarne zamieszczony jest w załączniku V część B do dyrektywy Rady 2000/29/WE. 1.4 Świadectwo fitosanitarne powinno spełniać wymogi określone w dyrektywie Rady 2000/29/WE, w tym m.in. powinno być wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed opuszczeniem przez przesyłkę terytorium państwa, w którym zostało wydane. Dokument ten może być sporządzony w języku każdego Państwa Członkowskiego UE. Jeżeli wprowadzenie towaru następuje przez polskie przejście graniczne, dopuszcza się również wypełnienie w języku rosyjskim. 1.1 Plants and plant products may be introduced into the territory of the Republic of Poland directly from non-eu Member Countries (i.e. third countries) exclusively through the points of entry designated at the external frontiers of the European Union. In the case of air transport, in accordance with the list defined by the Minister of Agriculture and Rural Development such points of entry shall be exclusively Warsaw Chopin Airport and RZESZÓW/Jasionka aerodrome. 1.2 The list of plants and plant products the introduction of which shall be prohibited in the Republic of Poland can be found in Annex III to Council Directive 2000/29/EC. 1.3 The list of plants and plant products for which a phytosanitary certificate is required in the case of introduction into the whole territory of the Community can be found in Annex V, Part B to Council Directive 2000/29/EC. 1.4 A phytosanitary certificate should meet the requirements specified in Council Directive 2000/29/EC. It may, inter alia, not be made out more than 14 days before the date on which the consignment leaves the consignor country. This document may be issued in the language of each EU Member State. If the goods are introduced through a Polish border crossing point, the document may be also completed in Russian. 1.5 Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają: 1.5 Goods subject to border phytosanitary control shall be as follows: - towary wymienione w załączniku V część B do dyrektywy Rady 2000/29/WE oraz decyzjach Komisji 2002/757/WE i 2007/365/WE, - opakowania drewniane wymienione w załączniku IV część A sekcja I pkt 2 do dyrektywy Rady 2000/29/WE, a także - rośliny i produkty roślinne, których tożsamości nie można alić lub które są podejrzane o porażenie organizmami szkodliwymi. 1.6 Wyłączone od obowiązku granicznej kontroli fitosanitarnej są jedynie niewielkie ilości towarów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej (Dz. U. Nr 240 poz. 1757) oraz towary przewożone przez terytorium Wspólnoty tranzytem między państwami innymi niż państwa UE, bez zmiany ich statusu celnego. 1.7 Rośliny i produkty roślinne zakazane (załącznik III do dyrektywy Rady 2000/29/WE) lub nie spełniające wymagań fitosanitarnych mogą być sprowadzane jedynie na potrzeby prowadzenia prac naukowo-badawczych, przez podmioty posiadające stosowne pozwolenie na takie badania, i powinny być zaopatrzone w dokument przewozowy oraz świadectwo fitosanitarne, jeżeli jest ono wymagane. Przesyłki takie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej. 1.8 Importer towarów roślinnych, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, lub osoba przez niego upoważniona, jest zobowiązany do zgłoszenia ich do granicznej kontroli fitosanitarnej, która jest wykonywana w punkcie wwozu przez upoważnionego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). 1.9 Importerzy takich towarów roślinnych podlegają wymogom uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego miejscowo ze względu na zamieszkanie albo siedzibę podmiotu, albo ze względu na punkt wwozu. - goods listed in Annex V, Part B to Council Directive 2000/ 29/EC and Commission Decisions 2002/757/EC and 2007/ 365/EC, - wooden packages listed in Annex IV, Part A, Section I, point 2 to Council Directive 2000/29/EC, and - plants and plant products the identity of which cannot be verified and where there is suspicion that they are affected by harmful organisms. 1.6 Exemption from phytosanitary border control shall apply only to small quantities of goods listed in the Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development, of 7 December 2007, on permissible quantities of plants and plant products not being subject to phytosanitary border control (Journal of Laws No. 240 Item 1757) and goods transported in transit within the territory of the Community among non-eu Member Countries, without any change in their customs status. 1.7 Plants and plant products prohibited (Annex III to Council Directive 2000/29/EC) or not complying with phytosanitary requirements may be imported only for trial or scientific purposes by entities holding an appropriate permit and should be accompanied by a transport document and a phytosanitary certificate (if required). Such consignments are subject to phytosanitary border control. 1.8 An importer of plants and plant products which are subject to phytosanitary border control or his authorized representative is obliged to submit them for a phytosanitary border control carried out at the point of entry, by an authorized inspector of the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection (PIORiN). 1.9 Importers of such plants and plant products are subject to registration in the official register of entrepreneurs, maintained by the local inspector of plant health and seed inspection in charge of the relevant region (depending on the residence or seat of the entity or the point of entry). AIRAC AMDT 165

53 GEN AIP POLSKA 1.10 Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kontrolę dokumentów towarzyszących przesyłce, kontrolę tożsamości przesyłki oraz kontrolę zdrowotności towaru. W odniesieniu do przesyłek, które podczas którejkolwiek z tych ocen zostaną uznane za niespełniające wymagań, wydawane są decyzje zakazujące wwozu, bądź nakazujące poddanie przesyłki określonym zabiegom Przed podjęciem decyzji zezwalającej na dopuszczenie do obrotu na terytorium Wspólnoty importowanych przez granicę polską towarów, funkcjonariusz celny musi zapoznać się z decyzją graniczną PIORiN. Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji zakazujących importu i decyzji nakazujących określone postępowanie z towarami roślinnymi, przesyłki znajdują się pod nadzorem służby celnej Przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej podlega opłacie wg stawek określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poziomie zgodnym z poziomem opłat alonym w załączniku VIII część A dyrektywy 2000/29/WE Przedstawione zasady, w tym wymóg granicznej kontroli fitosanitarnej, nie odnoszą się do towarów przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE oraz w niektórych przypadkach Szwajcarią. Obrót towarami pochodzenia roślinnego na terytorium Wspólnoty odbywa się zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów, w ramach której określone rośliny i produkty roślinne (wyszczególnione w załącznikach V część A i IV część A sekcja II do dyrektywy Rady 2000/29/WE oraz dodatkowo te, w odniesieniu do których wymóg taki anowiony został odrębnymi aktami unijnymi) powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty fitosanitarne (paszporty roślin, etykiety, znakowania) na podstawie urzędowych kontroli zdrowotności, wykonywanych w miejscu uprawy lub wytwarzania Wywóz roślin i produktów roślinnych poza Unię Europejską realizowany jest zgodnie z wymaganiami państwa, do którego towar jest przeznaczony (eksportowany) oraz przez który będzie przewożony tranzytem Phytosanitary border control includes the control of documents accompanying the consignment, consignment identity control and plant-health control. Introduction of consignments which, during any of these checks, are recognized as not complying with the requirements shall be banned or the consignments shall be the subject of appropriate treatment Before granting permission for the marketing, within the territory of the Community, of goods imported through the Polish border, the cuctoms officer must be acquainted with the PIORiN s decision with regard to the phytosanitary border control. Until completion of the phytosanitary border control and during the execution of decisions regarding the ban on import and decisions prescribing the appropriate treatment of plants and plant products, the consignments shall remain under the supervision of the customs office Phytosanitary border control is subject to a fee at the rates specified by the Minister of Agriculture and Rural Development corresponding to the levels listed in Annex VIII, Part A to Council Directive 2000/29/ EC The rules listed above, including the phytosanitary border control, shall not apply to goods moved among the EU Member States and, in some cases, Switzerland. The trading in plant products within the territory of the Community relies on the principle of free movement of goods within the framework of which specified plant products (listed in Annexes V, Part A and IV, Part A, Section II to Council Directive 2000/29/EC and additionally those in respect to which such a requirement was established by separate EU documents) should be accompanied by appropriate phytosanitary documents (plant passports, labels, markings) on the basis of official plant-health inspections performed at the place of their cultivation or production Export of plants and plant products beyond the European Union shall be carried out in compliance with the requirements of the country of destination or transit. 2. PRZYWÓZ I WYWÓZ ŻYWNOŚCI 2. IMPORT AND EXPORT OF FOOD 2.1 Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego podlega szczególnym ograniczeniom. Przewóz większości takich produktów przez podróżnych przyjeżdżających spoza UE jest zabroniony. Podróżni przewożący ze sobą z krajów trzecich produkty pochodzenia zwierzęcego zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych lub powiadomienia przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusza celnego. Produkty te zostaną następnie zutylizowane. 2.2 Przywóz żywności pochodzenia niezwierzęcego w ilościach wskazujących na przeznaczenie jej na własny użytek jest dozwolony. Większe ilości żywności powinny być poddane granicznej kontroli sanitarnej wykonywanej przez granicznego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 2.1 The import of food of animal origin is subject to specific restrictions. The import of most those products by travellers from outside the EU is prohibited. Travellers from third countries carrying products of animal origin are obliged to place them in dedicated containers available at border crossing points or declare them to the customs officer prior to the check. The products will be then disposed of. 2.2 The import of food of non-animal origin is allowed in the amount indicating that it is intended for personal use. Bigger amounts of food shall be subject to border health check carried out by a border inspector of the State Sanitary Inspection (Państwowa Inspekcja Sanitarna). 3. PRZYWÓZ I WYWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT 3. IMPORT AND EXPORT OF LIVE ANIMALS 3.1 Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być przewożone w liczbie do pięciu sztuk bez konieczności przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej pod warunkiem, że: 3.1 Pet animals accompanying travellers may be carried up to five animals in number without having to be subject to border veterinary check, provided that: - towarzyszy im ich właściciel; - they are in company of their owner; - nie będą przedmiotem handlu lub innego przekazania prawa własności. Przy przewozie psów i kotów muszą być spełnione następujące warunki: - przewożone zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane (za pomocą elektronicznego identyfikatora lub tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.); - they will not be the subject of trade or other ownership transfer. When carrying dogs and cats the following conditions shall be fulfilled: - the carried animals must be marked accordingly (with an electronic identification system or a tattoo done before 3July 2011); - muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie; - they must have been vaccinated against rabies. AIRAC AMDT 165

54 AIP POLSKA GEN muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie, z którego zwierzę jest przywożone lub paszport zwierzęcia. Dokument ten powinien zawierać informacje o szczepieniach, jakim zwierzę zostało poddane; - w niektórych przypadkach zwierzę powinno mieć również przeprowadzoną próbę serologiczną przed przywozem do UE. 3.2 Jeżeli przywożone przez podróżnego zwierzę jest oznakowane za pomocą elektronicznego transpondera niezgodnego z normą ISO lub ISO 11785, właściciel jest zobowiązany do zapewnienia możliwości odczytania oznakowania, co oznacza, że powinien dysponować odpowiednim czytnikiem. 3.3 Przewóz zwierząt domowych może odbywać się przez przejścia graniczne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz.U.Nr 77 poz. 523). 3.4 Właściciel zwierząt powinien zgłosić funkcjonariuszowi celnemu fakt przewozu zwierzęcia i udowodnić, że spełnia wszystkie wymagania w tym związane (przedstawić lub posiadać do przedstawienia na żądanie funkcjonariusza celnego dokumenty wymagane przez przepisy weterynaryjne). 3.5 Jeżeli w trakcie kontroli funkcjonariusz celny stwierdzi, że przewożone zwierzęta nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, wezwie powiatowego lekarza weterynarii, który podejmuje jedną z następujących decyzji: - they must be accompanied by a health certificate issued by an official veterinarian in the country of their origin or an animal passport. This document shall contain the information on vaccinations given to the animal; - in some cases, an animal must have been subjected to a serological test prior to import into the EU. 3.2 If the animal carried by a traveller is marked with a transponder not conforming with ISO or ISO 11785, the owner shall provide the possibility to read the marking and therefore have an appropriate reading device. 3.3 Pet animals may be transported through border crossing points specified in the Ordinance of the Minister of Agriculture and Rural Development of 17 April 2007 on the list of border crossing points for pet animals accompanying travellers for non-commercial purposes (Journal of Laws No. 77 Item 523). 3.4 The owner shall notify the customs officer of the carried animal and prove that all requirements in relation hereto are met (hold and present, if necessary, to the customs officer documents required by veterinary regulations). 3.5 If during the check, the customs officer finds that the carried animals do not comply with the above mentioned requirements, he will call the poviat veterinary officer who shall take one of the following decisions: - zawróci zwierzę do kraju jego pochodzenia; - he will return the animal to the country of its origin; - izoluje zwierzę pod kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby odpowiedzialnej za wierzę; - jeżeli powyższe rozwiązania nie są możliwe, usypia zwierzę bez rekompensaty finansowej. 3.6 Do czasu zastosowania ww. środków zwierzę pozostaje pod nadzorem organów celnych. - he will isolate the animal under control over the period necessary for the health requirements to be met, at the expense of the owner or the person having charge of the animal; - if the above solutions are not possible, the veterinary officer shall put down the animal without financial compensation. 3.6 Until the above mentioned measures have been taken, the animal shall remain subject to supervision of the customs units. 4. PRZYWÓZ I WYWÓZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH 4. IMPORT AND EXPORT OF MEDICAL PRODUCTS 4.1 Podróżni mogą przywieźć z zagranicy na własne potrzeby produkt leczniczy w liczbie nie przekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. 4.2 Powyższe zwolnienie nie dotyczy środków odurzających i substancji psychotropowych, których przywóz z zagranicy przez osoby fizyczne dozwolony jest jedynie na własne potrzeby lecznicze, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia uprawniającego do przewozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego. Zaświadczenie takie jest ważne przez maksymalnie 30 dni. 4.1 Travellers may bring a medical product from abroad for own medical use in the quantity up to five smallest packages. 4.2 The above exemption is not valid for narcotic drugs and psychotropic substances, the import of which from abroad by natural persons is permitted only for own medical purposes subject to production of a document of authorization for the carriage of narcotic drugs and psychotropic substances for medical purposes. This document is valid for a maximum of 30 days. 5. PRZYWÓZ I WYWÓZ OKAZÓW GATUNKÓW ROŚLIN IZWIERZĄT ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM (CITES) 5.1 Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, przewóz przez granice Unii Europejskiej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem uzależniony jest od posiadania odpowiedniej dokumentacji CITES. 5.2 Zadaniem osoby przewożącej okazy CITES jest zgłoszenie się do organu celnego i przedstawienie do granicznej kontroli celnej okazu wraz z odpowiednią dokumentacją. Dokumenty na przewóz okazów CITES są wydawane przez właściwe organy administracyjne Konwencji Waszyngtońskiej danego kraju (w przypadku Polski jest nim Ministerstwo Środowiska). 5.3 W przypadku przywozu okazu gatunku zagrożonego wyginięciem do UE niezbędne są dwa dokumenty z kraju wywozu i z jednego z państw UE, do którego będzie okaz przywożony. 5. IMPORT AND EXPORT OF SPECIMENS OF ENDANGERED PLANT AND ANIMAL SPECIES (CITES) 5.1 Pursuant to Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, the carriage of specimens of endangered species is subject to the possession of relevant CITES documents. 5.2 A person carrying CITES specimens is to declare them to a customs unit providing relevant documentation. Documents covering the carriage of CITES specimens are issued by competent administrative units of the Washington Convention of the country concerned (for Poland: Ministry of the Environment). 5.3 In the case of import into the EU of a specimen of endangered species, two documents are necessary: from the country of export and from the EU Member State of import. AIRAC AMDT 165

55 GEN AIP POLSKA 5.4 W przypadku wywozu z UE dokument CITES na wywóz z UE, a w przypadku wywozu okazów gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem również dokument z kraju, do którego podróżny się udaje. 5.5 Przewóz niektórych okazów będących własnością prywatną możliwy jest bez dokumentacji CITES, ale po spełnieniu określonych warunków. Okazy te jak i warunki zostały opisane w art. 57 i art. 58 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006. Aktualna lista gatunków zagrożonych wyginięciem znajduje się w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 750/ In the case of export from the EU: a CITES document covering the export from the EU, and in the case of export of specimens of most endangered species: a document from the country of destination. 5.5 The carriage of some specimens being in private ownership is possible without CITES documentation but under certain conditions. Those specimens and conditions are described in Article 57 and Article 58 of Commission Regulation (EC) No 865/2006. An updated list of endangered species is available in Commission Regulation (EU) No 750/ WYWÓZ ZABYTKÓW 6. EXPORT OF CULTURAL GOODS 6.1 Pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z kategorii określonych w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz z późn. zm.). 6.1 A permit for permanent export abroad of a cultural good is required for cultural goods belonging to one of the categories specified in Article 51, Paragraph 1 of the Act of 23 July 2003 on protection and caretaking of cultural goods (Journal of Laws No. 162 Item 1568 with later amendments). 6.2 Nie mogą być wywożone za granicę na stałe zabytki: 6.2 The following cultural goods cannot be permanently exported abroad: - wpisane do rejestru; - objetcs entered onto the National Register of Cultural Goods; - wchodzące w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; - znajdujące się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym. 6.3 Wszystkie wymienione wyżej zabytki mogą być czasowo wywożone za granicę po uzyskaniu pozwolenia na czasowy wywóz zabytków za granicę. Pozwolenia na wywóz za granicę nie wymagają: - zabytki nieobjęte kategoriami wskazanymi w art. 51 ust. 1 ww. ustawy; - zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które są objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego; - zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; - zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; - zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych; - objects being part of public collections in the ownership of the State, regional authorities and other administrative units classified in the public finance sector; - objects being part of museum inventories or the national library stock. 6.3 All the above mentioned cultural goods may be temporarily exported abroad after obtaining a permit for temporary export abroad. The following cultural goods do not require a permit for export abroad: - objects not belonging to one of the categories specified in Article 51, Paragraph 1 of the above mentioned Act; - objects brought from the territory of a non-eu Member Country and subject to temporary importation or inward processing in the meaning of the customs law rules; - objects brought from the territory of a non-eu Member Country and placed under the marketing authorisation procedure free of import duties if their export takes place in the territory of an EU Member State; - objects brought from the territory of an EU Member State for a period not longer than 3 years if their export takes place in the territory of an EU Member State; - objects brought from abroad by persons who have privileges or diplomatic immunity, including objects brought for the purpose of furnishing the interiors of diplomatic premises and consular offices; - dzieła twórców żyjących; - works of art by living artists; - zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej i objęte kategoriami A.1 A.15 wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z dnia ), jeżeli ich wartość jest niższa od progów finansowych wymienionych w pkt. B tego załącznika; - zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez organ celny lub Straż Graniczną zgodnie z art. 59 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy. 6.4 Organ Straży Granicznej lub Organ Celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokumentem takim jest: - objects transited through the territory of the Republic of Poland from the territory of an EU Member State to a non- EU Member Country and falling within the categories A.1 A.15 listed in the Annex to Council Regulation (EC) No 116/ 2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods (OJ L 39, 10/02/2009) if their value is lower than the financial thresholds mentioned under B of this Annex. - objects accompanied by a confirmation of import issued by a customs unit or Border Guard in accordance with Article 59, Paragraph 3, Subparagraph 4 of the above mentioned Act. 6.4 A Border Guard or customs unit may require the person exporting a cultural good to present a document confirming that the exported object is not subject to a permit for export. - ocena wskazująca na czas powstania zabytku, - assessment indicating the time the object was created, AIRAC AMDT 165

56 AIP POLSKA GEN wycena zabytku, - value assessment of the object, - faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację - invoice with details for identification, przedmiotu, - potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, - confirmation of import into the territory of the Republic of Poland, - ubezpieczenie przewozu zabytku, - carriage insurance of the object, - pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego - permit for export from the territory of another State. państwa. 6.5 Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy taki przewóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. 6.5 A permit for import of cultural goods is not required. If however the import is from a non-eu Member Country, the object shall be subject to customs declaration in order to be placed under the marketing authorisation procedure or another customs procedure. 7. ZASADY PRZEMIESZCZANIA WARTOŚCI DEWIZOWYCH 7. RULES FOR MOVEMENTS OF FOREIGN CURRENCIES 7.1 Kontrola obrotu dewizowego z zagranicą sprawowana jest na terenie lotniczych przejść granicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141 poz z późn. zm.), przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z dnia r., str. 9). 7.2 Każda osoba fizyczna wjeżdżająca do Wspólnoty lub wyjeżdżająca ze Wspólnoty i przewożąca środki pieniężne o wartości EUR lub wyższej zobowiązana jest, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1889/2005, do zgłoszenia tej kwoty właściwym organom Państwa Członkowskiego, przez które wjeżdża do Wspólnoty lub wyjeżdża ze Wspólnoty. Obowiązek złożenia deklaracji nie jest spełniony, jeżeli przekazane informacje są nieprawdziwe lub niekompletne. 7.3 Kontrola obrotu dewizowego z zagranicą sprawowana jest przez funkcjonariuszy celnych w przejściach granicznych wyznaczonych dla ruchu osobowego w terminalach pasażerskich. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy przewóz do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wywóz za granicę odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7.1 The control of foreign exchange with other countries is provided at airport border crossing points on the basis of rules of the Act of 27 July 2002 Exchange Control Law (Journal of Laws No. 141 Item 1178 with later amendments) and its implementing provisions as well as Regulation (EC) No.1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community (OJ L 309, 25/11/2005, p. 9). 7.2 Any natural person entering or leaving the Community and carrying cash of a value of EUR or more shall, in accordance with Article 3 of Regulation (EC) No. 1889/2005, declare that sum to the competent authorities of the Member State through which he is entering or leaving the Community. The obligation to declare shall not have been fulfilled if the information provided is incorrect or incomplete. 7.3 The control of foreign exchange with other countries is exercised by customs officers at border crossing points established for traffic of persons at passenger terminals. The purpose of the control is to check whether the import and export of foreign exchange and national currency units into and from Poland take place in accordance with the applicable law. AIRAC AMDT 165

57 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

58

59 AIP POLSKA GEN GEN 2.4 MIEJSCOWOŚĆ LOCATION WSKAŹNIKI LOKALIZACJI LOCATION INDICATORS OZNACZENIE INDICATOR 1 2 ALEKSANDROWICE k/bielska-białej EPBA 1) ARŁAMÓW EPAR 1) BABIĘTA EPBB 1) BAGICZ k/kołobrzegu EPKG 1) BIAŁYSTOK KRYWLANY EPBK 1) BORSK EPBO 1) BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY CEWICE EPCE 2) CHRCYNNO EPNC 1) DAJTKI k/olsztyna EPOD 1) DARŁOWO EPDA 2) DEBRZNO EPDB 1) Depułtycze Królewskie EPCD 1) DĘBLIN EPDE 2) DRAWSKO POMORSKIE EPDR 1) ELBLĄG EPEL 1) GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD GDYNIA-OKSYWIE EPOK 2) GIŻE EPGE 1) GIŻYCKO-MAZURY RESIDENCE EPGM 1) GLIWICE EPGL 1) GOTARTOWICE k/rybnika EPRG 1) GÓRASZKA EPGO 1) GRĄDY EPGY 1) GRYŹLINY EPGR 1) INOWROCŁAW EPIN 1) INOWROCŁAW EPIR 2) IWONICZ EPIW 1) JASTARNIA EPJA 1) JELENIA GÓRA EPJG 1) JEŻÓW SUDECKI k/jeleniej Góry EPJS 1) KANIÓW EPKW 1) KATOWICE MUCHOWIEC EPKM 1) KATOWICE/Pyrzowice EPKT KAZIMIERZ BISKUPI EPKB 1) KĘTRZYN EPKE 1) KIKITY EPKI 1) KORNE EPKO 1) Koszalin - Zegrze Pomorskie EPKZ 1) KRAKÓW/Balice EPKK KRAKÓW/Czyżyny EPKC 1) KRASOCIN k/włoszczowy EPKL 1) KRĘPA k/słupska EPSK 1) KROSNO EPKR 1) KRUSZYN k/włocławka EPWK 1) LASZKI EPJL 1) LEGNICA EPLE 1) LINOWIEC EPLI 1) LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI 1) LUBIN EPLU 1) LUBLIN EPLB 1) ŁASK EPLK 2) ŁĘCZYCA EPLY 2) ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza EPNL 1) ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL MALBORK EPMB 2) MASŁÓW k/kielc EPKA 1) MAZURY EPSY 1) MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. EPOM 1) MIELEC EPML 1) MILEWO EPMX 1) MIŃSK MAZOWIECKI EPMM 2) MIROSŁAWICE EPMR 1) MIROSŁAWIEC EPMI 2) MRĄGOWO EPMG 1) NADARZYCE EPNA 2) NOWA DĘBA EPND 1) NOWE MIASTO EPNM 1) NOWY TARG EPNT 1) OPOLE/Kamień Śląski EPKN PIASTÓW k/radomia EPRP 1) PIŁA EPPI 1) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPT 1) PŁOCK EPPL 1) PŁOŃSK-KĘPA EPPN 1) POBIEDNIK k/krakowa EPKP 1) POLSKA NOWA WIEŚ k/opola EPOP 1) POWIDZ EPPW 2) POZNAŃ-BEDNARY EPPB 1) POZNAŃ/Kobylnica EPPK 1) POZNAŃ/Krzesiny EPKS 2) POZNAŃ/Ławica EPPO PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR 2) PRZASNYSZ EPPZ 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZP 1) PRZYWIDZ-KATARYNKI EPPD 1) RADAWIEC k/lublina EPLR 1) RADOM/Sadków EPRA 1) RUDNIKI EPRU 1) RZESZÓW EPRJ 1) RZESZÓW/Jasionka MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 EPRZ AIRAC AMDT 165

60 GEN AIP POLSKA MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 SOBIENIE EPSJ 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLS 1) SUWAŁKI EPSU 1) SZCZECIN DĄBIE EPSD 1) SZCZECIN/Goleniów EPSC SZYMANÓW EPWS 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSW 1) ŚWIDWIN EPSN 2) ŚWIEBODZICE EPWC 1) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM 2) TORUŃ EPTO 1) TURBIA k/stalowej Woli EPST 1) ULIM EPGW 1) Chopina w Warszawie EPWA WARSZAWA - BABICE EPBC 1) WARSZAWA/Modlin EPMO WATOROWO EPWT 1) WICKO MORSKIE EPWI 2) WROCŁAW/Strachowice EPWR ZAMOŚĆ EPZA 1) ZBOROWO EPZB 1) ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG ŻAGAŃ EPZN 1) ŻAR k/żywca EPZR 1) ŻERNIKI k/poznania EPZE 1) AIRAC AMDT 165

61 AIP POLSKA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPAR 1) ARŁAMÓW EPBA 1) ALEKSANDROWICE k/bielska-białej EPBB 1) BABIĘTA EPBC 1) WARSZAWA - BABICE EPBK 1) BIAŁYSTOK KRYWLANY EPBO 1) BORSK EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo EPCD 1) Depułtycze Królewskie EPCE 2) CEWICE EPDA 2) DARŁOWO EPDB 1) DEBRZNO EPDE 2) DĘBLIN EPDR 1) DRAWSKO POMORSKIE EPEL 1) ELBLĄG EPGD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGE 1) GIŻE EPGI 1) LISIE KĄTY k/grudziądza EPGL 1) GLIWICE EPGM 1) GIŻYCKO-MAZURY RESIDENCE EPGO 1) GÓRASZKA EPGR 1) GRYŹLINY EPGW 1) ULIM EPGY 1) GRĄDY EPIN 1) INOWROCŁAW EPIR 2) INOWROCŁAW EPIW 1) IWONICZ EPJA 1) JASTARNIA EPJG 1) JELENIA GÓRA EPJL 1) LASZKI EPJS 1) JEŻÓW SUDECKI k/jeleniej Góry EPKA 1) MASŁÓW k/kielc EPKB 1) KAZIMIERZ BISKUPI EPKC 1) KRAKÓW/Czyżyny EPKE 1) KĘTRZYN EPKG 1) BAGICZ k/kołobrzegu EPKI 1) KIKITY EPKK KRAKÓW/Balice EPKL 1) KRASOCIN k/włoszczowy EPKM 1) KATOWICE MUCHOWIEC EPKN OPOLE/Kamień Śląski EPKO 1) KORNE EPKP 1) POBIEDNIK k/krakowa EPKR 1) KROSNO EPKS 2) POZNAŃ/Krzesiny EPKT KATOWICE/Pyrzowice EPKW 1) KANIÓW EPKZ 1) Koszalin - Zegrze Pomorskie EPLB 1) LUBLIN EPLE 1) LEGNICA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPLI 1) LINOWIEC EPLK 2) ŁASK EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLR 1) RADAWIEC k/lublina EPLS 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLU 1) LUBIN EPLY 2) ŁĘCZYCA EPMB 2) MALBORK EPMG 1) MRĄGOWO EPMI 2) MIROSŁAWIEC EPML 1) MIELEC EPMM 2) MIŃSK MAZOWIECKI EPMO WARSZAWA/Modlin EPMR 1) MIROSŁAWICE EPMX 1) MILEWO EPNA 2) NADARZYCE EPNC 1) CHRCYNNO EPND 1) NOWA DĘBA EPNL 1) ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza EPNM 1) NOWE MIASTO EPNT 1) NOWY TARG EPOD 1) DAJTKI k/olsztyna EPOK 2) GDYNIA-OKSYWIE EPOM 1) MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. EPOP 1) POLSKA NOWA WIEŚ k/opola EPPB 1) POZNAŃ-BEDNARY EPPD 1) PRZYWIDZ-KATARYNKI EPPI 1) PIŁA EPPK 1) POZNAŃ/Kobylnica EPPL 1) PŁOCK EPPN 1) PŁOŃSK-KĘPA EPPO POZNAŃ/Ławica EPPR 2) PRUSZCZ GDAŃSKI EPPT 1) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPW 2) POWIDZ EPPZ 1) PRZASNYSZ EPRA 2)1) RADOM/Sadków EPRG 1) GOTARTOWICE k/rybnika EPRJ 1) RZESZÓW EPRP 1) PIASTÓW k/radomia EPRU 1) RUDNIKI EPRZ RZESZÓW/Jasionka EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSD 1) SZCZECIN DĄBIE EPSJ 1) SOBIENIE EPSK 1) KRĘPA k/słupska EPSN 2) ŚWIDWIN EPST 1) TURBIA k/stalowej Woli EPSU 1) SUWAŁKI GEN AIRAC AMDT 165

62 GEN AIP POLSKA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPSW 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSY 1) MAZURY EPTM 2) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTO 1) TORUŃ EPWA Chopina w Warszawie EPWC 1) ŚWIEBODZICE EPWI 2) WICKO MORSKIE EPWK 1) KRUSZYN k/włocławka EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWS 1) SZYMANÓW EPWT 1) WATOROWO EPZA 1) ZAMOŚĆ EPZB 1) ZBOROWO EPZE 1) ŻERNIKI k/poznania EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZN 1) ŻAGAŃ EPZP 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZR 1) ŻAR k/żywca 1) - Podany wskaźnik lokalizacji nie może być używany w łączności za pośrednictwem sieci AFTN. Na tym lotnisku brak terminali sieci AFTN./Location indicator given may not be used for communications purposes by means of AFTN network. There are no AFTN network terminals at this aerodrome. 2) - Wojskowa stacja MET./Military MET Station. AIRAC AMDT 165

63 AIP POLSKA GEN GEN 2.5 WYKAZ POMOCY RADIONAWIGACYJNYCH LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID STACJA STATION RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY AR 1) 2) WARSZAWA/Babice NDB A BDG BYDGOSZCZ NDB A BIA RZESZÓW/Jasionka NDB A BYD BYDGOSZCZ/Szwederowo ILS/DME RWY 26 A BYZ BYDGOSZCZ DVOR/DME AE CHO CHOCIWEL NDB E CZA CZAPLINEK DME E CZE CZEMPIN VOR/DME E DAR DARŁOWO DVOR/DME E DRE DREZDENKO DME E GRU GRUDZIĄDZ DVOR/DME E GZD GDAŃSK DVOR/DME AE IGDA GDAŃSK Lech Walesa ILS/DME RWY 29 A IKTO KATOWICE/Pyrzowice ILS/DME RWY 27 A IMDX 1) WARSZAWA/Modlin ILS/DME RWY 08 A ISWI LUBLIN ILS/DME RWY 25 A IZB IZBICA DME E IZGA ZIELONA GÓRA/Babimost ILS/DME RWY 24 A JAB JABŁONKA VOR/DME E JED JĘDRZEJÓW DME E KAK KRAKÓW BALICE DVOR/DME AE KAX KATOWICE/Pyrzowice DVOR/DME AE KRW KRAKÓW/Balice ILS/DME RWY 25 A LAW POZNAŃ/Ławica DVOR/DME AE LIN LININ DME E LOD ŁÓDŹ - LUBLINEK ILS/DME RWY 25R A LOZ WIĄCZYŃ DOLNY DVOR/DME AE MOL WARSZAWA/Modlin DVOR/DME AE MRA MRĄGOWO DVOR/DME E OKC WARSZAWA/Okęcie DVOR/DME AE OL SZCZECIN/Goleniów NDB A OLX OLESNO DME E PCK PŁOŃSK DME E POZ POZNAŃ/Ławica ILS/DME RWY 28 A RAD 1) RADOM DVOR/DME AE RUD SKUPOWO DVOR/DME E RZE RZESZÓW DVOR/DME AE RZW RZESZÓW/Jasionka ILS/DME RWY 27 A SA 1) 2) MIELEC NDB A SCZ SZCZECIN DVOR/DME AE SIE SIEDLCE DVOR/DME E SUI SŁUBICE VOR/DME E SUW SUWAŁKI DVOR/DME E SWI ŚWIDNIK DVOR/DME AE SZC SZCZECIN/Goleniów ILS/DME RWY 31 A TBN GŁUCHÓW GÓRNY DME E TZE TRZEBIELINO DME E WA Warsaw Chopin Airport (RWY 33) ILS/DME RWY 33 A WAR ZABORÓWEK DVOR/DME AE WAS Warsaw Chopin Airport (RWY 11) ILS/DME RWY 11 A WCL WROCŁAW/Strachowice DVOR/DME AE WIC WICKO DME E WRO WROCŁAW/Strachowice ILS/DME RWY 29 A ZLG ZIELONA GÓRA/Babimost DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 165

64 GEN AIP POLSKA STACJA STATION ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY BYDGOSZCZ BDG NDB A BYDGOSZCZ BYZ DVOR/DME AE BYDGOSZCZ/Szwederowo BYD ILS/DME RWY 26 A CHOCIWEL CHO NDB E CZAPLINEK CZA DME E CZEMPIN CZE VOR/DME E DARŁOWO DAR DVOR/DME E DREZDENKO DRE DME E GDAŃSK GZD DVOR/DME AE GDAŃSK Lech Walesa IGDA ILS/DME RWY 29 A GŁUCHÓW GÓRNY TBN DME E GRUDZIĄDZ GRU DVOR/DME E IZBICA IZB DME E JABŁONKA JAB VOR/DME E JĘDRZEJÓW JED DME E KATOWICE/Pyrzowice IKTO ILS/DME RWY 27 A KATOWICE/Pyrzowice KAX DVOR/DME AE KRAKÓW BALICE KAK DVOR/DME AE KRAKÓW/Balice KRW ILS/DME RWY 25 A LININ LIN DME E LUBLIN ISWI ILS/DME RWY 25 A ŁÓDŹ - LUBLINEK LOD ILS/DME RWY 25R A MIELEC SA 1) 2) NDB A MRĄGOWO MRA DVOR/DME E OLESNO OLX DME E PŁOŃSK PCK DME E POZNAŃ/Ławica LAW DVOR/DME AE POZNAŃ/Ławica POZ ILS/DME RWY 28 A RADOM RAD 1) DVOR/DME AE RZESZÓW RZE DVOR/DME AE RZESZÓW/Jasionka BIA NDB A RZESZÓW/Jasionka RZW ILS/DME RWY 27 A SIEDLCE SIE DVOR/DME E SKUPOWO RUD DVOR/DME E SŁUBICE SUI VOR/DME E SUWAŁKI SUW DVOR/DME E SZCZECIN SCZ DVOR/DME AE SZCZECIN/Goleniów OL NDB A SZCZECIN/Goleniów SZC ILS/DME RWY 31 A ŚWIDNIK SWI DVOR/DME AE TRZEBIELINO TZE DME E Warsaw Chopin Airport (RWY 11) WAS ILS/DME RWY 11 A Warsaw Chopin Airport (RWY 33) WA ILS/DME RWY 33 A WARSZAWA/Babice AR 1) 2) NDB A WARSZAWA/Modlin IMDX 1) ILS/DME RWY 08 A WARSZAWA/Modlin MOL DVOR/DME AE WARSZAWA/Okęcie OKC DVOR/DME AE WIĄCZYŃ DOLNY LOZ DVOR/DME AE WICKO WIC DME E WROCŁAW/Strachowice WCL DVOR/DME AE WROCŁAW/Strachowice WRO ILS/DME RWY 29 A ZABORÓWEK WAR DVOR/DME AE ZIELONA GÓRA/Babimost IZGA ILS/DME RWY 24 A ZIELONA GÓRA/Babimost ZLG DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 165

65 AIP POLSKA GEN GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1.1 Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyznaczonym do zapewnienia służby informacji lotniczej w Polsce. 1.1 The Aeronautical Information Service is a special unit of the Polish Air Navigation Services Agency designated for the provision of aeronautical information service in Poland. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Służba Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Faks: Fax: www: www: KOMÓRKA/OFFICE TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/AFS ADDRESS Kierownik Służby Informacji Lotniczej Head of AIS Poland Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF Warszawa) - Dyżurny Supervisor International NOTAM Office (NOF Warszawa) - Duty Supervisor Kierownik Zespołu Publikacji Head of Publications Section Zespół Publikacji Publications Section Kierownik Zespołu Kartografii Head of Cartography Section Zespół Kartografii Cartography Section Dystrybucja i prenumerata AIP Distribution and subscription of AIP BIURA ODPRAW ZAŁÓG/ATS REPORTING OFFICES AD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) AD KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) AD KRAKÓW/Balice (EPKK) AD POZNAŃ/Ławica (EPPO) AD RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) AD Chopina w WARSZAWIE (EPWA) AD WROCŁAW/Strachowice (EPWR) EPWWYOYX EPWWYNYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX EPWWYOYX TELEFON/PHONE FAKS/FAX ADRES AFS/ AFS ADDRESS EPGDZPZX (telefax) EPKTZPZX EPKKZPZX EPPOZPZX EPRZZPZX EPWAZPZX EPWRZPZX AIRAC AMDT 165

66 GEN AIP POLSKA 1.2 Stosuje się standardy, zalecane praktyki i procedury ICAO zawarte w następujących dokumentach: 1.2 ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures contained in the following documents are applied: Załącznik 4 Mapy lotnicze Annex 4 Aeronautical Charts Załącznik 15 Służby informacji lotniczej Annex 15 Aeronautical Information Services Doc 7754 Plan żeglugi powietrznej - Region europejski Doc 7754 Air Navigation Plan - European Region Doc 8126 Podręcznik służb informacji lotniczej Doc 8126 Aeronautical Information Services Manual Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Doc 8400 Procedury służb żeglugi powietrznej - Skróty i kody stosowane w międzynarodowym lotnictwie cywilnym PANS-ABC Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services - ICAO Abbreviations and Codes Doc 8697 Podręcznik map lotniczych Doc 8697 Aeronautical Chart Manual 1.3 Zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska tworzy wraz z NOTAM i AIC Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych (patrz EUR ANP - ICAO Doc 7754 Część VII AIS) i jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje mające zasadnicze znaczenie dla żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA. 1.4 Tytułowa strona każdej Zmiany, niebieska dla Zmiany zwykłej i różowa dla Zmiany AIRAC, zawiera krótki opis wprowadzanych zmian, listę stron, które należy usunąć, listę załączonych stron, które należy włączyć, listę NOTAM wprowadzonych do Zbioru, listę ważnych AIC oraz listy Suplementów i AIC skasowanych tą Zmianą. 1.3 The Aeronautical Information Publication AIP Poland together with NOTAM and AIC forms the Integrated Aeronautical Information Package (see EUR ANP - ICAO Doc 7754 Part VII AIS) and is the basic document containing information of a lasting character essential to air navigation within the WARSZAWA FIR. 1.4 The cover sheet of each Amendment, blue for Non-AIRAC Amendment and pink for AIRAC one, includes a brief description of the introduced changes, a list of pages to be deleted, a list of attached reprinted pages, a list of NOTAM introduced into the AIP, a list of valid AIC and also lists of AIP Supplements and AIC cancelled by the Amendment. 1.5 Nowo wprowadzone dane są oznaczane pionową czarną kreską. 1.5 New entries on reprinted pages are marked with a black vertical line. 1.6 W przypadku niewielkich zmian odręczne poprawki są wnoszone na odpowiedniej stronie, a lista wszystkich obowiązujących ręcznych poprawek jest jednocześnie wydawana na nowo. Włączenie poprawki ręcznej na nowo wydanej stronie powoduje usunięcie jej z listy poprawek ręcznych i jest zaznaczane na tej liście znakiem w pustym wierszu tabeli. Ten sam znak jest używany do wskazania miejsc, z których usunięto np. fragment tekstu, suplement itp. 1.7 Wszystkie zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych Polska są wydawane w dniach publikacji cyklu AIRAC i obowiązują od daty podanej na stronie tytułowej danej Zmiany. 1.8 Zmiany zwykłe (niebieska strona tytułowa), zawierające listę kontrolną stron są wysyłane w taki sposób, by dotarły do odbiorców co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. 1.9 Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) są wysyłane z wyprzedzeniem co najmniej 42-dniowym, tak by dotarły do odbiorców na co najmniej 28 dni przed datą ich wejścia w życie Zmiany AIRAC (różowa strona tytułowa) wprowadzające znaczące zmiany, o których mowa w dodatku 4, część 3 Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym są wysyłane do odbiorców na co najmniej 56 dni przed datą ich wejścia w życie Tymczasowe długotrwałe zmiany (trzy miesiące i dłużej) oraz informacje uzupełniające o znaczeniu operacyjnym, zawierające obszerny tekst i/lub rysunki są publikowane jako kolejno numerowane Suplementy do AIP Suplementy do AIP są drukowane na żółtym papierze w celu odróżnienia ich od innych stron Suplementy są przechowywane wraz ze stronami, których dotyczą w odpowiednich rozdziałach AIP lub na początku właściwego rozdziału, jeśli nie mają związku z konkretną stroną. 2. CYKL AIRAC 2. THE AIRAC CYCLE Informacje o szczególnym znaczeniu operacyjnym (stałe - jako Zmiany do AIP, tymczasowe - jako Suplementy do AIP) są publikowane zgodnie z planem dat na dany rok kalendarzowy publikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zmiany do AIP i Suplementy do AIP publikowane w cyklu AIRAC są numerowane osobno. 1.6 In case of minor changes the manuscript corrections are entered to the appropriate page and simultaneously the list of all valid hand amendments is reprinted. A hand amendment is removed from the list of valid hand amendments when the page concerned is reprinted and such removal is marked with in the empty row. The same sign is used to indicate places of deletion of e.g. block of text, supplement etc. 1.7 All Amendments to AIP Poland are issued in accordance with AIRAC cycle publication dates and become effective on the date indicated on the Amendment cover sheet. 1.8 Non-AIRAC Amendments (blue coloured cover sheet) containing a checklist of pages are distributed in a way so that they reach recipients at least 14 days in advance of their effective date. 1.9 AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) are distributed at least 42 days in advance in a way so that they reach recipients at least 28 days in advance of their effective date AIRAC Amendments (pink coloured cover sheet) introducing significant changes, referred to in Appendix 4, Part 3, Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation are distributed at least 56 days in advance of their effective date Temporary changes of long duration (three months and longer) and supplementary information of operational significance containing comprehensive text and/or graphics are published as consecutively numbered AIP Supplements AIP Supplements are printed on yellow paper to distinguish them from other pages AIP Supplements are stored with pages to which they refer in appropriate AIP chapters or at the beginning of an appropriate chapter if they are not linked to any specified page. Information of operational significance (permanent - as AIP Amendments, temporary - as AIP Supplements) is published in accordance with the schedule of dates for the given calendar year published in the Aeronautical Information Circular (AIC). The AIP Amendments and AIP Supplements published in the AIRAC cycle are numbered separately. AIRAC AMDT 165

67 AIP POLSKA GEN W dniu publikacji wydawany jest TRIGGER NOTAM zawierający krótki opis informacji publikowanej w cyklu AIRAC z odniesieniem do odpowiedniego numeru Zmiany do AIP lub numeru Suplementu do AIP. NOTAM ten obowiązuje przez 15 dni począwszy od odpowiedniej daty ważności AIRAC. Zawiadomienie jest wydawane w ten sam sposób. Daty cyklu AIRAC w danym roku kalendarzowym są publikowane corocznie w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Informacje zakwalifikowane do opublikowania w cyklu AIRAC powinny być dostarczone do AIS z zachowaniem terminów określonych w AIC zawierającym plany dat na dany rok kalendarzowy. On the publication date TRIGGER NOTAM containing a brief description of information published in the AIRAC cycle with reference to the appropriate AIP Amendment number or AIP Supplement number is issued. The NOTAM is valid for 15 days beginning from the appropriate. notification is issued in the same way. The AIRAC cycle dates schedule for forthcoming year are published annually in the Aeronautical Information Circular (AIC). The information qualified as to be published in the AIRAC cycle shall reach the AIS with respect to the schedule defined in the AIC mentioned above. 3. BIULETYN INFORMACJI LOTNICZEJ (AIC) 3. AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULAR (AIC) AIC, publikowane na stronach koloru zielonego, noszą numer seryjny i datę i zawierają informacje ogólnotechniczne oraz informacje natury administracyjnej, nieodpowiednie do umieszczenia w AIP lub NOTAM. Lista kontrolna aktualnych AIC jest podawana na każdej stronie tytułowej Zmiany do AIP oraz w każdym AIC. AIC publikowane są w języku polskim i angielskim. 4. NOTAM 4. NOTAM NOTAM wydawane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa są wydawane wyłącznie w formacie NOTAM systemowego (patrz Załącznik nr 15 ICAO, Dodatek 6), zgodnie z procedurami opisanymi w dokumencie OPADD (Procedury Operacyjne dla Dynamicznych Danych AIS), obowiązującym w EAD. NOTAM są używane głównie w celu zawiadamiania o pilnych tymczasowo ważnych informacjach, nieprzewidzianych zmianach w dostępności służb oraz innych sytuacjach wyjątkowych. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) tworzy NOTAM bezpośrednio do Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD) poprzez wydzieloną sieć; dystrybucja NOTAM jest wykonywana przez EAD za pośrednictwem AFTN zgodnie z listą dystrybucyjną zarządzaną przez NOF Warszawa. NOTAM są rozpowszechniane w jedenastu seriach: 4.1 NOTAM serii A są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Chopina w Warszawie, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 NOTAM serii P są odpowiednikiem serii A w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria A. 4.3 NOTAM serii B są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o wszystkich pozostałych lotniskach nie publikowanych serią A oraz E. W serii B wydawane są również informacje na temat lotnisk wojskowych opublikowanych w MIL AIP Polska. Dostawcą danych i organem odpowiedzialnym za weryfikację danych na temat lotnisk wojskowych jest Wojskowe Biuro NOTAM, Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) Warszawa odpowiada za właściwą ich dystrybucję. 4.4 NOTAM serii R są odpowiednikiem serii B w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria B. 4.5 NOTAM serii C są publikowane w języku angielskim i zawierają informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D. 4.6 NOTAM serii M są odpowiednikiem serii C w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria C. 4.7 NOTAM serii D są publikowane w języku angielskim i zawierają następujące informacje: - trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami o ograniczeniach przestrzeni powietrznej, The AICs, published on green pages, with the series number and date assigned, contain information of general technical interest and information related to administrative matters, inappropriate for the AIP or NOTAM. A check list of valid AIC is issued on the cover page to each AIP Amendment and in each AIC. AICs are edited in Polish and English. NOTAM published by the International NOTAM Office (NOF) Warszawa are issued only in the System NOTAM format (see Annex 15, Appendix 6), according to procedures described in Doc OPADD (Operating Procedures for AIS Dynamic Data), being in force in the EAD. NOTAM are used mainly for the notification of temporary information of timely significance, unforeseen changes in service abilities and any other emergency. The International NOTAM Office (NOF) creates NOTAM directly to the European AIS Data Base (EAD) via a dedicated network. NOTAM distribution is conducted by the EAD via the AFTN according to a distribution list managed by NOF Warszawa. NOTAM are promulgated in eleven series: 4.1 Series A NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: - GDAŃSK Lech Walesa, KRAKÓW/Balice, POZNAŃ/ Ławica, Warsaw Chopin Airport, WROCŁAW/Strachowice. 4.2 Series P NOTAM are an equivalent of series A in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series A. 4.3 Series B NOTAM are published in English and contain information on all other aerodromes not published in series A and E. Information on the military aerodromes published in MIL AIP Poland is issued in series B. The Military NOTAM Office is responsible for supplying verified data concerning military aerodromes. The International NOTAM Office (NOF) Warszawa is responsible only for proper distribution of these information. 4.4 Series R NOTAM are an equivalent of series B in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series B. 4.5 Series C NOTAM are published in English and contain en-route information excluding information on en-route navigation warnings and en-route obstacles which are published as series D. 4.6 Series M NOTAM are an equivalent of series C in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series C. 4.7 Series D NOTAM are published in English and contain information on: - en-route navigation warnings including airspace restrictions, - informacje o przeszkodach trasowych. - en-route obstacles. 4.8 NOTAM serii N są odpowiednikiem serii D w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria D. 4.9 NOTAM serii E są publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: 4.8 Series N NOTAM are an equivalent of series D in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series D. 4.9 Series E NOTAM are published in English and contain information on the following aerodromes: AIRAC AMDT 165

68 GEN AIP POLSKA - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost NOTAM serii U są odpowiednikiem serii E w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria E NOTAM serii S - SNOWTAM - specjalnego typu NOTAM, sporządzane zgodnie z formularzem SNOWTAM, dotyczące obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców i wydawane wyłącznie w języku angielskim. Każdy NOTAM jest zaopatrzony w oznacznik serii i numer; zaczynają się od numeru 0001 o godzinie 0000 UTC w dniu 01 stycznia każdego roku. Lista kontrolna obowiązujących NOTAM jest wysyłana 2. dnia każdego miesiąca za pośrednictwem EAD. Zestawienia treściowe NOTAM serii A/P, B/R, C/M, D/N oraz E/U nie są wydawane. Zainteresowani użytkownicy mogą otrzymać aktualne zestawienie ważnych NOTAM obowiązujących w FIR WARSZAWA na żądanie zgłoszone do Biura NOTAM z wyprzedzeniem co najmniej 60 minut. Zestawienie to będzie wysyłane faksem lub pocztą . - BYDGOSZCZ/Szwederowo, KATOWICE/Pyrzowice, LUBLIN, ŁÓDŹ/Lublinek, RADOM, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, WARSZAWA/Modlin, ZIELONA GÓRA/Babimost Series U NOTAM are an equivalent of series E in Polish language. They contain the same text and the same numbers as series E NOTAM of series S - SNOWTAM - a special type of NOTAM, prepared accordingly to the SNOWTAM format, concerning the presence or removal of hazardous conditions due to snow, slush, ice on aerodrome pavements or standing water associated with snow, slush or ice. They are distributed to interested subscribers and edited in English only. Each NOTAM is assigned to a serial starting with No 0001 at 0000 UTC on 01st January each year. A check list of NOTAM currently in force is sent on the 2nd day of every month via the EAD. Summaries of NOTAM series A/P, B/R, C/M, D/N and E/U are not issued. All interested users may obtain summary of NOTAM currently valid within the WARSZAWA FIR at the request submitted to the NOTAM Office at least 60 minutes in advance. The summary will be sent by fax or DYSTRYBUCJA PUBLIKACJI 5. DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS Służba Informacji Lotniczej odpowiada za dystrybucję publikacji, dostarczając je: The Aeronautical Information Service is responsible for the distribution of the publications. It delivers them: a) bezpłatnie: a) free of charge: do Sekretariatu ICAO oraz krajowych władz i służb lotniczych, to the ICAO Headquarters, national aeronautical authorities and services, b) na zasadzie wzajemności: b) on a reciprocal basis: do AIS innych państw, przyjmując, że liczba egzemplarzy AIP wymienianych na tej zasadzie jest taka sama, c) odpłatnie: c) payable: dla wszystkich pozostałych odbiorców for all other subscribers. Ceny AIP Polska zawarte w cenniku opublikowanym w Biuletynie Informacji Lotniczej (AIC). Zamówienia na publikacje oraz inne sprawy dotyczące dystrybucji należy składać do: to the AIS of other States, assuming that the number of exchanged copies is equal, Prices of AIP Poland are published in the Aeronautical Information Circular (AIC). Orders for publications and other inquiries related to the distribution of publications shall be submitted to: Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Dział Informacji Lotniczej Aeronautical Information Service ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWYOYX AFS: EPWWYOYX www: www: W celu kontynuowania w kolejnym roku kalendarzowym prenumeraty dowolnej części Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczej Polska niezbędne jest ponowne złożenie zamówienia. Zamówienia należy składać poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Zamówienie na kolejny rok kalendarzowy powinno dotrzeć do Służby Informacji Lotniczej w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok prenumeraty. Faktury za roczną prenumeratę Zmian do AIP Polska są wystawiane w pierwszym kwartale roku, którego prenumerata dotyczy. For renewal of subscription to any part of the Integrated Aeronautical Information Package for the following calendar year, a subscription order resubmission is necessary. The orders shall be submitted by completing and sending an Order Form accessible from the website The subscription order for the following calendar year shall be delivered to the Aeronautical Information Service by 30th October of the year preceeding the year of subscription. Invoices for annual subscription of the Amendments to AIP Poland are issued in the first quarter of a subscription year. AIRAC AMDT 165

69 AIP POLSKA GEN Opłata za prenumeratę roczną powinna być dokonana najpóźniej do dnia wskazanego na fakturze. W wypadku przekroczenia tego terminu Służba Informacji Lotniczej zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dystrybucji publikacji aż do chwili całkowitego uregulowania należności. O planowanym wstrzymaniu subskrypcji oraz jego powodzie Służba Informacji Lotniczej informuje odbiorcę oddzielnym pismem. W wypadku wcześniejszej rezygnacji z subskrybcji (to jest przed upływem okresu jej trwania) wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Wszystkie rozliczenia i reklamacje finansowe oraz wszelką korespondencję dotyczącą tych spraw (włącznie z fakturami) należy kierować do Biura Finansów, które jest jedyną komórką wyznaczoną do prowadzenia tych spraw. Wszystkie faktury i czeki należy kierować na adres podany poniżej. Przesłanie dokumentów finansowych takich jak faktury, czeki itp. na inny adres, może spowodować opóźnienia, na skutek których może nastąpić zawieszenie świadczenia usług, prenumeraty itp. Wszelkie nadpłaty powstałe na skutek wniesionych opłat będą zaliczane na poczet przyszłych wpłat dokonywanych w latach następnych. W przypadku uiszczenia wpłat gotówkowych wszystkie należne kwoty będą zaokrąglane do pełnego złotego. Payment for subscription should be made not later than on the day indicated in the invoice for the year given. In case this date would be exceeded the AIS reserves the right to temporarily suspend the delivery of publications until the amount due is paid in full. The AIS notifies the subscriber on planned subscription suspension stating the reason in a separate letter. In case cancellation of subscription has been received before the end of subsription period, the payment will not be reimbursed. All financial remittances, claims or any other correspondence related thereto (including invoices) shall be addressed to the Financial Bureau, as the only unit competent to deal with such matters. All invoices and cheques shall be sent to the address shown hereunder. Delays caused by sending these documents to an address other than specified below may result in suspension of services, subscription etc. All overpayment from the effected payments will be credited to the future payments of the next years. All payments in cash will be rounded off to the nearest whole Polish zloty. Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa Warszawa Postal address: Polish Air Navigation Services Agency ul. Wieżowa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: DYSTRYBUCJA NOTAM POPRZEZ AFTN 6. DISTRIBUTION OF NOTAM OVER THE AFTN Zagraniczne NOTAM zawarte w EAD są dostępne w Biurach Odpraw Załóg na następujących lotniskach: Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/Ławica (EPPO), Chopina w Warszawie (EPWA) i Wrocław/ Strachowice (EPWR). Foreign NOTAM contained in the EAD are available in the ATS Reporting Offices at the following aerodromes: Gdańsk Lech Walesa (EPGD), Kraków/Balice (EPKK), Poznań/ Ławica (EPPO), Warsaw Chopin Airport (EPWA) and Wrocław/ Strachowice (EPWR). 7. BIULETYNY INFORMACJI PRZED LOTEM 7. PRE-FLIGHT INFORMATION BULLETINS Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB) są dostępne w następujących Biurach Odpraw Załóg: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Zamawiane za pośrednictwem innego, polskiego Biura Odpraw Załóg. Biuletyny Informacji Przed Lotem są przygotowywane przez Europejską Bazę Danych (EAD) dla wszystkich lotów na żądanie. Biuletyny odebrane bezpośrednio w wyżej wymienionych Biurach Odpraw Załóg są przeznaczone do użytku operacyjnego. Na żądanie Biura Odpraw Załóg mogą zlecić przygotowanie i przesłanie gotowego Biuletynu Informacji Przed Lotem na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej ( ) lub numer faksu, jednakże wykorzystanie takiego Biuletynu do przygotowania lotu jest, zgodnie z polityką EAD, wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkownika. Biuletyny zawierają informacje o charakterze stałym, wprowadzone w życie w ciągu ostatnich 15 dni, oraz dostępne informacje o charakterze tymczasowym ważne w dniu wykonania lotu. Treść Biuletynów jest ograniczona do zawartości bazy danych Europejskiej Bazy Danych (EAD). Biuletyn dostępny jest bezpłatnie. 8. DANE ELEKTRONICZNE O TERENIE I O PRZESZKODACH LOTNICZYCH Dane elektroniczne o przeszkodach dla Strefy 1 (obiekty równe lub wyższe niż 100 metrów nad poziom terenu) są dostępne. Pre-flight Information Bulletins (PIB) are available in the following ATS Reporting Offices: EPGD, EPKT 1), EPKK, EPPO, EPRZ 1), EPWA, EPWR, 1) - Ordered through another Polish ATS Reporting Office. Pre-flight Information Bulletins are prepared by the European AIS Database (EAD) for all flights on request. Bulletins received directly in the ATS Reporting Offices mentioned above are designated for operational use. On request, the ATS Reporting Offices may order to prepare a Preflight Information Bulletin and send it to the address or fax number specified by the user. However, the use of such a Pre-flight Information Bulletin for flight preparation is, according to EAD policy, under the sole responsibility of the user. Pre-flight Information Bulletins contain permanent information that have become effective within the last 15 days and available temporary information effective on the date of flight. The Bulletins' contents are limited to the contents of the European AIS Database (EAD). The bulletin is free of charge. 8. ELECTRONIC TERRAIN AND OBSTACLE DATA The Area 1 electronic obstacle data (objects equal to or higher than 100 m above ground level) is available. AIRAC AMDT 165

70 AIP POLSKA GEN GEN WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Aerodrome Chart - ICAO ADC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY MAY : GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD AUG : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK FEB : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT MAY : LUBLIN AD 2 EPLB NOV : ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL MAR : WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO APR : RADOM/Sadków AD 2 EPRA APR : RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ NOV : SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC MAR : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA JUL : WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR MAY : ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG MAR 2015 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AOC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY MAY : GDAŃSK Lech Walesa RWY 11/29 AD 2 EPGD MAY : KRAKÓW/Balice RWY 07/25 AD 2 EPKK JUN : KATOWICE/Pyrzowice RWY 09/27 AD 2 EPKT MAY : LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB NOV : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07/25 AD 2 EPLL MAR : WARSZAWA/Modlin RWY 08/26 AD 2 EPMO : POZNAŃ/Ławica RWY 10/28 AD 2 EPPO JUN : RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA AUG : RZESZÓW/Jasionka RWY 09/27 AD 2 EPRZ NOV : SZCZECIN/Goleniów RWY 13/31 AD 2 EPSC MAR : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11/29 AD 2 EPWA JAN : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15/33 AD 2 EPWA JUL : WROCŁAW/Strachowice RWY 11/29 AD 2 EPWR MAY : ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 06/24 AD 2 EPZG MAR 2015 Area Chart - ICAO ARC 1: TMA BYDGOSZCZ AD 2 EPBY APR : TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL APR : TMA RZESZÓW AD 2 EPRZ NOV : TMA SZCZECIN AD 2 EPSC APR 2015 Instrument Approach Chart - ICAO IAC BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT 2013 GDAŃSK Lech Walesa: 1: ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN 2015 AIRAC AMDT 165

71 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY 2015 KRAKÓW/Balice: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK MAR : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK MAR : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK MAR : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK MAR : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK MAR 2015 KATOWICE/Pyrzowice: 1: ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT MAY : VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT MAY : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT MAY : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT LUBLIN: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB MAY : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB MAY : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB MAY : VOR z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB MAY : VOR y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB MAY : RNAV GNSS RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB MAY 2015 ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL FEB : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JUN : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL MAR : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JUN : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL FEB 2015 WARSZAWA/Modlin: 1: ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN 2015 POZNAŃ/Ławica: 1: ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO SEP : RNAV GNSS RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAR : RNAV GNSS RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG 2014 RADOM/Sadków: 1: VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA APR : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA APR : RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA APR 2015 RZESZÓW/Jasionka: 1: ILS z or LOC z RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : ILS y or LOC y RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : ILS x or LOC x RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAY 2015 AIRAC AMDT 165

72 GEN AIP POLSKA RNAV 1 TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER KRAKÓW/Balice: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : KRAKÓW/Balice RWY 07 AD 2 EPKK MAY : KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK MAY 2015 RNAV 1 (GNSS) KATOWICE/Pyrzowice: 1: KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT : KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT RNP 1 (GNSS) ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL FEB : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 JULIETT AD 2 EPMO JUN 2015 POZNAŃ/Ławica: 1: POZNAŃ/Ławica RWY 10 AD 2 EPPO FEB : POZNAŃ/Ławica RWY 28 AD 2 EPPO JAN 2015 RNP 1 RADOM: 1: RADOM/Sadków RWY 07 AD 2 EPRA APR : RADOM/Sadków RWY 25 AD 2 EPRA APR 2015 RZESZÓW/Jasionka: 1: RZESZÓW/Jasionka RWY 09 AD 2 EPRZ JAN : RZESZÓW/Jasionka RWY 27 AD 2 EPRZ MAY 2015 RNAV 1 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA NOV 2014 RNAV 1 WROCŁAW/Strachowice: 1: WROCŁAW/Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR JUN : WROCŁAW/Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR JUN 2015 Standard Arrival Chart Instrument - ICAO STAR BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY APR 2015 RNAV 1 GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD APR 2015 RNAV 1 KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 07 AD 2 EPKK MAY : KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK MAY 2015 RNAV 1 KATOWICE/Pyrzowice: 1: KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT : KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT MAY 2015 LUBLIN 1: LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB MAY 2015 AIRAC AMDT 165

73 AIP POLSKA GEN RNP 1 (GNSS) TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER ŁÓDŹ-LUBLINEK: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: ŁÓDŹ-LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL JUN : ŁÓDŹ-LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 TANGO AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 SIERRA AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO JUN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 YANKEE AD 2 EPMO JUN 2015 POZNAŃ/Ławica: 1: POZNAŃ/Ławica RWY 10 AD 2 EPPO JAN : POZNAŃ/Ławica RWY 28 AD 2 EPPO JAN 2015 RNP 1 RADOM: 1: RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA APR 2015 RNAV 1 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA SEP 2014 RNAV 1 WROCŁAW/Strachowice: 1: WROCŁAW/Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR JUN : WROCŁAW/Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR JUN 2015 ZIELONA GÓRA/Babimost: 1: ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 24 VICTOR AD 2 EPZG MAY 2013 Precision Approach Terrain Chart - ICAO PATC KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK FEB 2012 KATOWICE/Pyrzowice: 1: KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT MAY 2015 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 AD 2 EPMO WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA JUL : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA JUL 2013 Visual Approach Chart - ICAO VAC 1: WARSZAWA/Modlin RWY 26 AD 2 EPMO VFR Arrival and Departure Routes 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY : ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL JUN : RADOM/Sadków AD 2 EPRA APR : RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA MAY : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA MAY : WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR JUN 2015 Visual Operation Chart VOC 1: GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD JUN : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK MAR 2015 AIRAC AMDT 165

74 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT MAY : LUBLIN AD 2 EPLB MAY : WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO MAY : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO APR : SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC APR : ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG MAR 2015 MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Wskaźniki lokalizacji/location indicators 1: GEN Teren górzysty w FIR WARSZAWA/Mountainous areas within FIR WARSZAWA 1: GEN FEB 2010 Sektory AIRMET/AIRMET sectors 1: GEN Regiony nastawiania wysokościomierzy/altimeter setting regions 1: GEN Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/SAR Localization within WARSZAWA FIR 1: GEN JUL 2013 Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM/Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM 1: ENR JUL 2010 Sondy balonowe/radiosonde Balloons 1: ENR JAN 2011 Mapa stref zrzutu paliwa/fuel Dropping Areas 1: ENR APR 2013 Mapa tras lotniczych - ICAO/Enroute Chart - ICAO Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUN 2014 Sektory ACC/ACC Sectors Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUN 2015 Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO/Area Chart - ICAO 1: TMA GDAŃSK ENR APR : TMA LUBLIN ENR NOV : TMA POZNAŃ ENR FEB : TMA WARSZAWA ENR JUN : TMA KRAKÓW ENR MAY : TMA RADOM ENR APR 2015 Strefy zakazane/prohibited Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy ograniczone/restricted Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy niebezpieczne/danger Areas 1: ENR MAY 2012 Rejony działalności lotniczej - loty samolotowe, szybowcowe, balonowe, skoki spadochronowe, loty modeli latających/ Areas of aerial activities - aerplane, glider, baloon flights, parachute jumping, flights of flying models 1: ENR JUN 2015 Rejony działalności lotniczej - loty paralotniowe lub paralotniowe z napędem/areas of aerial activities - paraglider or powered paragliding flights 1: ENR MAY 2015 Strefy czasowo wydzielone (TSA)/Temporary Segregated Areas (TSA) Strefy czasowo rezerwowane (TRA)/Temporary Reserved Areas (TRA) Trasy dolotowe do stref (TFR)/Feeding Routes (TFR) 1: ENR JUN 2015 Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC/ATC Surveillance Minimum Altitude 1: TMA GDAŃSK ENR MAY : TMA KRAKÓW ENR MAY : TMA POZNAŃ ENR FEB : TMA WARSZAWA ENR JUN 2015 AIRAC AMDT 165

75 AIP POLSKA GEN MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Lotniska/lądowiska/lotniska dla śmigłowców Aerodromes/airfields/heliports 1: AD Punkty krytyczne/hot Spots KRAKÓW/Balice 1: AD 2 EPKK FEB 2015 AIRAC AMDT 165

76 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

77

78

79 GEN AIP POLSKA Dostępność/Availability (UTC) Ważność/Validity (UTC) Dostępność i okres ważności prognoz TAF FT: 4.5 Availability and validity periods of TAF FT forecasts: Dostępność/Availability (UTC) Ważność/Validity (UTC) Informacje meteorologiczne dla lotnictwa są również dostępne na stronie internetowej IMGW-PIB: awiacja.imgw.pl. 4.6 Meteorological information for aviation is also available at awiacja.imgw.pl. 4.7 Prognozy opracowywane dla lotów VFR: 4.7 For VFR flights the following forecasts are available: Prognozy obszarowe GAMET GAMET Area Forecasts Ważność prognoz GAMET wynosi 6 godzin i są one opracowywane i publikowane co 6 godzin dla sektorów FIS A1, A2, A3, A4, A5 zgodnie z mapą GEN The validity period of GAMET forecasts is 6 hours. These forecasts are prepared and published every 6 hours for the FIS sectors A1, A2, A3, A4, A5 according to chart GEN Dostępność/Availability (UTC) Ważność/Validity(UTC) Prognoza obszarowa GAMET zawiera 2 sekcje z następującymi A GAMET Area Forecast contains the following information: informacjami: SEKCJA I SECTION I 1. Prędkość wiatru przyziemnego - grupa SFC WSPD. 1. Surface wind speed - SFC WSPD group. 2. Widzialność pozioma przy powierzchni ziemi - grupa SFC VIS. 2. Horizontal surface visibility - SFC VIS group. 3. Istotne zjawiska pogody - grupa SIGWX. 3. Significant weather phenomena - SIGWX group. 4. Góry zakryte - grupa MT OBSC. 4. Mountain obscuration - MT OBSC group. 5. Zachmurzenie - grupa SIG CLD. 5. Cloud - SIG CLD group. 6. Oblodzenie - grupa ICE. 6. Icing - ICE group. 7. Turbulencja - grupa TURB. 7. Turbulence - TURB group. 8. Fala górska - grupa MTW. 8. Mountain wave - MTW group. 9. SIGMET - SIGMET APPLICABLE. 9. SIGMET - SIGMET APPLICABLE. Podawany jest numer depeszy SIGMET stosujacej się do FIR WARSZAWA lub tego podobszaru, dla którego jest ważna dana prognoza GAMET. SEKCJA II The number of SIGMET messages applicable to the WARSZAWA FIR or the sub-area therof, for which a GAMET forecast is valid. SECTION II 10. Sytuacja baryczna - grupa PSYS. 10. Pressure centres and fronts - PSYS group. 11. Wiatr przyziemny - grupa SFC WIND. 11. Surface wind - SFC WIND group. 12. Górne wiatry i temperatury - grupa WIND/T. Podawane są: średni kierunek i prędkość. 12. Upper winds and temperatures - WIND/T group. Mean values of wind direction and speed are provided. 13. Zachmurzenie - grupa CLD. 13. Cloud - CLD group. 14. Poziom izotermy zero - grupa FZLVL. 14. Freezing level - FZLVL group. 15. Temperatura powierzchni morza i stan morza - grupa SEA. 15. Sea-surface temperature and state of sea - SEA group. Wszystkie wysokości w prognozach podawane są w odniesieniu do uśrednionego poziomu morza (AMSL) lub w poziomach lotu (FL) Ciśnienie regionalne QNH Regional QNH pressure a) W celu uzupełnienia aktualnego ciśnienia QNH wykorzystywanego dla potrzeb ruchu lotniczego w obszarze kontrolowanym lotniska (TMA) i pod nim, FIR WARSZAWA został podzielony na Regiony Nastawienia Wysokościomierzy (RNW), przedstawione na mapie GEN Dla każdego regionu obliczane jest najniższe QNH z jednogodzinnym krokiem czasowym. All heights in forecasts are expressed as altitudes above mean sea level (AMSL) or in flight levels (FL). a) In order to amend the current QNH pressure used for the needs of air traffic within terminal control areas (TMA), the WARSZWA FIR has been divided into Altimeter Setting Regions presented on chart GEN The lowest QNH for each region is calculated with one hour time increment. AIRAC AMDT 165

80 AIP POLSKA GEN b) W sytuacjach awaryjnych (dotyczy możliwości opracowywania standardowych informacji meteorologicznych) Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru podaje do FIS WARSZAWA prognozowane najniższe QNH z jednogodzinnym krokiem dla obszarów 15 (obszar na północ od równoleżnika 53 ), 16 (obszar pomiędzy równoleżnikami ) i 17 (obszar na południe od równoleżnika 51 ). c) W przestrzeni powietrznej niekontrolowanej (klasa G) na i powyżej poziomu przejściowego, statek powietrzny leci na wysokościach określonych na podstawie wysokościomierza nastawionego na ciśnienie standard (1013,2 hpa). Wysokość ta wyrażana jest w poziomach lotu. d) W przestrzeni powietrznej niekontrolowanej (klasa G) na i poniżej wysokości przejściowej, statek powietrzny leci na wysokościach określonych na podstawie wskazań wysokościomierza nastawionego na regionalne ciśnienie QNH (odniesione do średniego poziomu morza), a jego pozycja w płaszczyźnie pionowej jest wyrażona jako wysokość bezwzględna (AMSL). Informacja o aktualnym QNH regionalnym dostępna jest u informatora FIS. e) W przestrzeni powietrznej niekontrolowanej (klasa G) pod segmentami TMA, których dolna granica znajduje się na i poniżej wysokości bezwzględnej 6500 ft, obowiązuje nastawienie wysokościomierza na ciśnienie QNH głównego lotniska kontrolowanego w tym TMA, natomiast pod segmentami TMA, których dolna granica znajduje się powyżej wysokości bezwzględnej 6500 ft, i o ile lot odbywa się na i poniżej wysokości przejściowej, obowiązuje nastawienie wysokościomierza na ciśnienie QNH regionalne. Lotnisko główne dla każdego TMA wskazane jest w AIP Polska, ENR 1.7. Informacja o aktualnej wartości QNH lotniska kontrolowanego dostępna jest w ATIS, u informatora FIS, kontrolera TWR lub APP. b) In emergency situations (applies to the provision of standard MET information only) the Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office passes to WARSZAWA FIS the lowest QNH forecasted with one hour time increment for area 15 (area north of parallel 53 ), area 16 (area between parallels ) and area 17 (area south of parallel 51 ). c) Within uncontrolled (Class G) airspace, at and above the transition level, the vertical position of an aircraft is determined with the aid of an altimeter set to a pressure of hpa (standard atmosphere). The value is expressed in terms of flight levels. d) Within uncontrolled (Class G) airspace, at and below the transition altitude, the vertical position of an aircraft is determined with the aid of an altimeter set to regional QNH (sea level pressure). The value is expressed in terms of altitudes (AMSL). The current information on the regional QNH is available from the FIS officer. e) Within uncontrolled (Class G) airspace, below TMA segments, where the lower limit is at or below an altitude of 6500 ft, the QNH value from the main controlled aerodrome beneath this TMA is applicable. Below TMA segments, where the lower limit is above an altitude of 6500 ft, the regional QNH value is applicable provided the aircraft is flown at or below the transition altitude Mapy temperatury i wiatru Temperature and wind charts Mapy rozkładu temperatury i wiatru opracowywane są dla FIR WARSZAWA w postaci graficznej dla następujących poziomów: - powierzchnia ziemi, - ground level, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL, m AMSL m AMSL. Dodatkowo opracowywany jest rozkład wysokosci izotermy 0 C w AMSL. Informacja ta jest dostępna u informatora FIS oraz w biurach prognoz meteorologicznych. The main aerodrome for each TMA is specified in AIP Poland, ENR 1.7. The current QNH value from a controlled aerodrome is available from ATIS, FIS operator, TWR or APP controller. Temperature and wind charts are prepared for the WARSZAWA FIR graphically for the following levels: Additionally, the altitude of the 0 C isotherm in metres (AMSL) is prepared. This information is available from the FIS officer and in the meteorological forecasting offices Mapa istotnych zjawisk pogody (niski poziom) Significant Weather Chart (low level) Mapa istotnych zjawisk pogody (niski poziom) jest opracowywana dla FIR WARSZAWA w postaci graficznej do FL 100 (FL 150 w obszarach górzystych) według obowiązujących skrótów i symboli graficznych dla czterech terminów ważności (0000, 0600, 1200 i 1800 UTC). Dostępność i ważność prognoz mapy istotnych zjawisk pogody: Significant weather chart (low level) is prepared for the WARSZAWA FIR graphically up to FL 100 (FL 150 in mountainous areas) in accordance with obligatory abbreviations for 4 validity periods (0000, 0600, 1200 and 1800 UTC). Availability and validity periods of significant weather chart forecasts: Dostępność/Availability (UTC) Ważność/Validity (UTC) AIRAC AMDT 165

81 GEN AIP POLSKA Poniższa tabela zawiera wykaz informacji meteorologicznych z lotnisk krajowych, dostępnych w lotniskowych stacjach meteorologicznych i w Centralnym Biurze Prognoz Lotniczych - Meteorologicznym Biurze Nadzoru. Godziny pracy i telefony biur prognoz meteorologicznych i lotniskowych stacji meteorologicznych zawarte są w części AD 2 AIP. The chart below contains meteorological information collected from national aerodromes which is available at the aeronautical meteorological stations and in the Central Aeronautical Forecasting Office - Metorological Watch Office. Working hours and telephone numbers of the meteorological offices and aeronautical meteorological stations are listed in part AD 2 AIP. NAZWA USŁUGI/ SERVICE METAR TAF (9HR) TAF (24 HR) OSTRZEŻENIA LOTNISKOWE/ AERODROME WARNINGS USKOK WIATRU/ WIND SHEAR TREND OBRAZY Z RADARÓW METEOROLOGICZNYCH/ METEOROLOGICAL RADAR IMAGES ZDJĘCIA SATELITARNE/ SATELLITE IMAGES KOD LOTNISKA/ AERODROME CODE EPBY EPGD EPKT EPKK EPLB EPLL EPMO EPPO EPRZ EPSC EPWA EPWR EPZG INFORMACJE Z SYSTEMU WYŁADOWAŃ ATMOSFERY CZNYCH/ LIGHTNING DETECTION SYSTEM INFORMATION 5. ZAWIADOMIENIA WYMAGANE OD UŻYTKOWNIKÓW 5. NOTIFICATION REQUIRED FROM USERS Minimalne wyprzedzenie wymagane przez władzę meteorologiczną, z jakim użytkownicy powinni informować o swoich potrzebach dotyczących odprawy, konsultacji lotniczej dla załóg oraz udzielania innych informacji meteorologicznych lub danych na temat zmian, wynosi 1 godzinę. 6. MELDUNKI ZE STATKÓW POWIETRZNYCH 6. AIRCRAFT REPORTS IMGW - PIB wydaje meldunki na podstawie informacji uzyskanych od ATS. 7. VOLMET 7. VOLMET Zgodnie z regionalnym porozumieniem żeglugi powietrznej do audycji VOLMET są włączone depesze METAR z następujących lotnisk, z podaniem czasu transmisji: SAPL99 EPWA YYgg50 METAR EKCH METAR ESSA METAR EDDB SAPL98 EPWA YYgg00 METAR EPWA METAR EPGD METAR EPPO METAR UUEE METAR LHBP METAR LKPR Informacje do transmisji VOLMET przekazywane są co 1 godzinę/ H SIGMET I AIRMET 8. SIGMET AND AIRMET 8.1 SIGMET 8.1 SIGMET Informacja SIGMET jest opracowywana zgodnie z kryteriami opisanymi w Dodatku 6 do Załącznika 3 ICAO i wydawana przez Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru dla FIR EPWW. Informacja SIGMET jest rozpowszechniana przez sieć GTS i AFTN pod następującym nagłówkiem: The minimum notification period required by the meteorological authority for all air traffic users making requests concerning briefing, consultation for crew members or provision of other meteorological information or information on changes, shall be 1 hour. The Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute issues messages based on the information received from ATS. In compliance with local air navigation agreements, VOLMET includes METARs from the following aerodromes and with the following hours of transmission: SAPL99 EPWA YYgg50 METAR EKCH METAR ESSA METAR EDDB SAPL98 EPWA YYgg00 METAR EPWA METAR EPGD METAR EPPO METAR UUEE METAR LHBP METAR LKPR Information for VOLMET is transmitted at hourly intervals H24. SIGMET is issued in accordance with the recommendations of ICAO Annex 3 Appendix 6 by the Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office for EPWW FIR. SIGMET is disseminated via GTS and AFTN networks with the following header: AIRAC AMDT 165

82 AIP POLSKA GEN WSPL31 EPWA WSPL31 EPWA EPWW SIGMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW SIGMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW WARSAW FIR TREŚĆ= EPWW WARSAW FIR CONTENTS= Informacje WV dla FIR EPWW opracowywane są w przypadku uzyskania informacji o pyle wulkanicznym (VA) w FIR EPWW z centrów doradczych ds. chmury pyłów wulkanicznych (VAAC) w Tuluzie lub Londynie i są dostępne pod następującym nagłówkiem: WV information for EPWW FIR is prepared if Volcanic Ash Advisory Centres (VAAC) in Toulouse or in London provide information on volcanic ash (VA) in EPWW FIR and are available at the following header: WVPL31 EPWA WVPL31 EPWA EPWW SIGMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW SIGMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW WARSAW FIR TREŚĆ= EPWW WARSAW FIR CONTENTS= 8.2 AIRMET 8.2 AIRMET Informacja AIRMET jest opracowywana zgodnie z kryterami opisanymi w Dodatku 6 do Załącznika 3 ICAO i wydawana przez Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru dla FIR EPWW, dla dolnej przestrzeni powietrznej (do FL 100/150). Informacja AIRMET jest rozpowszechniana przez sieć GTS i AFTN pod następującym nagłówkiem: WAPL31 EPWA EPWW AIRMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW WARSAW FIR TREŚĆ= Informacja AIRMET jest udostępniana przez FIS, w biurach prognoz meteorologicznych, lotniskowych stacjach meteorologicznych oraz na stronie awiacja.imgw.pl. AIRMET is issued in accordance with the recommendations of ICAO Annex 3 Appendix 6 by the Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office for EPWW FIR for low-level flights (up to FL 100/150). AIRMET is disseminated via AFTN network for national exchange at the following header: WAPL31 EPWA EPWW AIRMET [nn]n VALID nnnnnn/nnnnnn EPWA- EPWW WARSAW FIR CONTENTS= AIRMET is available from FIS, in the meteorological forecast offices, aeronautical meteorological stations and at awiacja.imgw.pl. 9. INNE ZAUTOMATYZOWANE USŁUGI METEOROLOGICZNE 9. OTHER AUTOMATED METEOROLOGICAL SERVICES Dostawca usług meteorologicznych nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów informacji przed lotem do dostarczania i prezentacji informacji meteorologicznej użytkownikom i członkom załóg lotniczych w celu samodzielnej odprawy. W lotniskowych stacjach meteorologicznych można odebrać dokumentację na lot rozkładowy bez oczekiwania, a na dowolny lot nieplanowany do 1 godziny po zgłoszeniu. Jedynie dla lotniska Chopina w Warszawie dokumentację lotniczometeorologiczną wydaje Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru, na wskazany numer faksu lub adres , po wcześniejszym zamówieniu na adres lub na numer tel./faksu: The meteorological services provider does not use automatic systems of information before flight to deliver and present meteorological information to its users and flight crew members for self-briefing. At the aeronautical meteorological stations it is possible to obtain documentation for a scheduled flight without waiting and for any non-scheduled flight up to 1 hour after request. Only for Warsaw Chopin Airport, flight documentation is provided by the Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office to an indicated fax number or address, after previous request directed to: or phone/fax: AIRAC AMDT 165

83 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

84 AIP POLSKA GEN Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PAŻP wymaganych informacji o typach, wersjach i MTOW użytkowanych statków powietrznych, dla celów obliczania współczynnika (M) będzie przyjęta największa znana maksymalna masa startowa statku powietrznego danego typu. Obliczenie tego współczynnika dla każdego typu statku powietrznego i każdego usługobiorcy będzie dokonywane po każdej zgłoszonej przez tego usługobiorcę zmianie, w trybie określonym w pkt Jeżeli usługobiorca dokonuje płatności w trybie określonym w pkt. 5.3, dla celów kalkulacji współczynnika ciężarowego (M) przyjęta zostanie rzeczywista MTOW statku powietrznego, o której mowa w pkt , z zastrzeżeniem pkt If a customer fails to provide PANSA with the required information on types, versions and MTOWs of the aircraft operated by him, then the highest known MTOW of aircraft of a given type shall be applied for the calculation of the weight factor (M). The recalculation of this factor per each aircraft type and per each customer shall be effected after each amendment and is reported by such a customer subject to point 1.12 hereof. Without the prejudice to point 1.14, if a customer effects payments in a manner referred to in point 5.3, then the actual MTOWs complying with point hereof will be applied for the calculation of the weight factor (M). 3. OPŁATA ZA USŁUGĘ NAWIGACJI TRASOWEJ 3. EN-ROUTE SERVICE CHARGE 3.1 Opłata za usługi nawigacji trasowej obejmuje zapewnienie przez PAŻP statkom powietrznym służb żeglugi powietrznej w fazie lotu po trasie, w przestrzeni powietrznej kontrolowanej rejonu informacji powietrznej FIR WARSZAWA. Opłata pobierana jest za każdy lot statku powietrznego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej polskiego rejonu informacji powietrznej FIR WARSZAWA. 3.1 The en-route service charge is levied for the air navigation services provided by PANSA in the en-route phase of a flight within the controlled airspace of the WARSZAWA FIR. The en-route charge shall be levied on each flight operated within the controlled airspace of the WARSZAWA FIR. Rodzaj lotu Stawka jednostkowa (J) Flight type Unit rate (J) dla lotów IFR w przestrzeni kontrolowanej 143,89 PLN IFR flights in the controlled airspace PLN 3.2 Opłata za usługi nawigacji trasowej jest naliczana, fakturowana i pobierana przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO), EUROCONTROL. 3.3 Opłata za usługi nawigacji trasowej jest obliczana według następującego wzoru: R = J x D x M gdzie: R opłata za usługi nawigacji trasowej, J stawka jednostkowa określona w tabeli powyżej, do której dolicza się opłatę administracyjną pobieraną przez CRCO w związku z obsługą wielostronnego systemu opłat trasowych; stawka tej opłaty w 2015 roku wynosi 0,11 EUR, D czynnik odległości uzyskany poprzez dzielenie przez 100 ilości kilometrów ortodromicznej długości lotu w FIR WARSZAWA od punktu wejścia do punktu wyjścia z danej strefy pobierania opłat, zgodnie z ostatnim znanym planem lotu danego statku powietrznego złożonym do celów związanych z przepływem ruchu lotniczego. Jeśli punkty wejścia i wyjścia w ramach jednego lotu w danej strefie pobierania opłat są identyczne, czynnik odległości równy jest odległości liczonej jako ortodromiczna długość lotu pomiędzy tymi punktami a najdalej oddalonym punktem w planie lotu. Uwzględniona odległość zmniejszana jest o 20 km dla każdego startu i dla każdego lądowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M współczynnik wagi liczony jako pierwiastek kwadratowy z ilorazu uzyskanego przez podzielenie MTOW przez 50 wyrażony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, MTOW maksymalna masa startowa wyrażona w tonach zaokrąglona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 3.4 Jeżeli usługobiorca nie przekazał do EUROCONTROL/CRCO wymaganych informacji o typach, wersjach i MTOW użytkowanych statków powietrznych, dla celów obliczania współczynnika (M) będzie przyjęta największa istniejąca maksymalna masa startowa statku powietrznego danego typu. 3.5 Jeśli jednak użytkownik poinformował EUROCONTROL, do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, w którym uległa zmianie jego flota statków powietrznych i co najmniej raz w roku, że eksploatuje dwa lub więcej statków powietrznych będących różnymi wersjami tego samego typu, używa się średniej z maksymalnych mas startowych wszystkich jego statków tego typu w celu obliczenia współczynnika wagi dla każdego statku powietrznego tego typu. Obliczenie tego współczynnika dla każdego typu statku powietrznego i każdego użytkownika jest dokonywane przynajmniej raz w roku. 3.2 The en-route service charge is calculated, billed and collected by the Central Route Charges Office (CRCO), EUROCONTROL. 3.3 The en-route service charge is calculated in accordance with the following formula: R = J x D x M where: R en-route service charge, J unit rate mentioned in table above to which administrative charge collected by CRCO for the maintenance of multilateral enroute charging system is added; the administrative charge rate for 2015 is EUR D the distance factor shall be obtained by dividing by 100 the number of kilometres flown in the great circle distance in WARSZAWA FIR between the entry and the exit point of the charging zones, according to the latest known flight plan filed by the aircraft concerned for air traffic flow purposes. If the exit and entry point of one flight are identical in a charging zone, the distance factor shall be equal to the distance of the great circle distance between these points and the most distant point of the flight plan. The distance to be taken into account shall be reduced by 20 km for each take-off and each landing within the territory of the Republic of Poland, M the weight factor calculated as the square root of the quotient: MTOW by 50 expressed as a figure taken to two decimal places, MTOW the maximum certified take-off weight in tonnes expressed as a figure taken to one decimal place. 3.4 If a customer fails to provide EUROCONTROL/CRCO with the required information on types, versions and MTOWs of the aircraft operated by him, then the highest existing MTOW of aircraft of a given type shall be applied for the calculation of the weight factor (M). 3.5 Where, however an operator has indicated to EUROCONTROL by the last working day of the calendar month in which its aircraft fleet changed and at least annually that it operates two or more aircraft which are different versions of the same type, the average of the maximum take-off weights of all its aircraft of that type shall be taken for the calculation of the weight factor for each aircraft of that type. The calculation of this factor per aircraft type and per operator shall be effected at least once a year. AIRAC AMDT 165

85 AIP POLSKA ENR ENR 1.2 PRZEPISY DOTYCZĄCE LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1. Within the WARSZAWA FIR: - loty wykonywane w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca są to loty dzienne; - loty wykonywane w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem słońca są to loty nocne. 2. Minima widzialności i odległości od chmur w VMC przedstawiono w tabeli poniżej: - flights conducted between 30 minutes before sunrise and 30 minutes after sunset shall be regarded as day flights; - flights conducted between 30 minutes after sunset and 30 minutes before sunrise shall be regarded as night flights. 2. The VMC visibility and distance from cloud minima are contained in the table below: ZAKRES WYSOKOŚCI ALTITUDE BAND Na poziomie FL 100 i powyżej/ At and above FL 100 Poniżej FL 100 i powyżej 900 m (3000 ft) AMSL lub powyżej 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, która z tych wartości jest większa/ Below FL 100 and above 900 m (3000 ft) AMSL or above 300 m (1000 ft) above terrain, whichever is the higher KLASA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ AIRSPACE CLASS WIDZIALNOŚĆ W LOCIE FLIGHT VISIBILITY ODLEGŁOŚĆ OD CHMUR DISTANCE FROM CLOUD C D G 8 km 1500 m pozioma/horizontally 300 m (1000 ft ) pionowa/vertically C D G Na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem w zależności od tego, która z tych wartości jest większa/ C D 5 km At and below 900 m (3000 ft) AMSL or 300 m (1000 ft) above terrain, whichever is the higher G 5 km* 5 km 1500 m pozioma/horizontally 300 m (1000 ft ) pionowa/vertically 1500 m pozioma/horizontally 300 m (1000 ft ) pionowa/vertically Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi/ Clear of cloud and with the surface in sight * Zaleca się, aby loty w dzień, w klasie przestrzeni powietrznej G, na i poniżej wysokości 900 m nad poziomem morza albo 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu w zależności od tego, która z tych wartości będzie większa, o których mowa w pkt. SERA.5001 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923 z dnia 26 września 2012 r. (rozporządzenie SERA), były wykonywane z zastosowaniem następujących wytycznych: 1) przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniej niż 1500 m z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu lub wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji; 2) śmigłowcami przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, ale nie mniejszej niż 800 m, jeżeli będą wykonywały manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji; 3) śmigłowcami: 3) by helicopters: a) o statusie FFR (lot w celu zwalczania pożarów), HEAD (lot polskiego statku powietrznego określony przez Szefa Biura Ochrony Rządu), MEDAVAC (lot w celu ewakuacji medycznej w sytuacjach zagrożenia życia), SAR (lot w misji poszukiwawczo-ratowniczej), HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne); b) państwowymi, wykonującymi zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej - przy widzialności w locie mniejszej niż 800 m, zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi podmiotów wykonujących takie loty. * It is recommended that day flights within Class G airspace at and below 900 m (3000 ft) AMSL, or 300 m (1000 ft) above terrain, whichever is the higher (referred to in the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 of 26 September 2012 (SERA regulation) under SERA 5001) be conducted, under the following conditions: 1) in flight visibilities reduced to not less than 1500 m at speeds of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision; 2) by helicopters in less than 1500 m but not less than 800 m flight visibility, if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid collision; a) with the following statuses: FFR (flight engaged in fire-fighting), HEAD (flight of a Polish aircraft authorised by the Head of the Government Protection Bureau), MEDAVAC (flight carrying a life-critical emergency evacuation), SAR (flight conducting a search and rescue operation), HOSP (medical flight declared by medical authorities); b) by State helicopters carrying out tasks related to maintaining public security and order, and protecting national borders; - in flight visibilities not less than 800 m, in accordance with the internal rules of entities conducting such flights. AIRAC AMDT 165

86 ENR AIP POLSKA 3. Z wyjątkiem lotów specjalnych VFR loty VFR wykonywane są tak aby statek powietrzny leciał przy widzialności i w odległości od chmur równej lub większej niż wartości określone w tabeli w pkt Z wyjątkiem sytuacji, gdy organ kontroli ruchu lotniczego udzieli specjalnego zezwolenia, w lotach VFR nie startuje się ani nie ląduje na lotnisku znajdującym się w strefie kontrolowanej, nie wchodzi się do strefy ruchu lotniskowego lub w krąg nadlotniskowy, gdy podane warunki meteorologiczne na tym lotnisku nie spełniają wartości minimalnych wymienionych poniżej: 3. Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be conducted so that the aircraft is flown in conditions of visibility and distance from clouds equal to or greater than those specified in point Except when a special VFR clearance is obtained from an air traffic control unit, VFR flights shall not take off or land at an aerodrome within a control zone, or enter the aerodrome traffic zone or aerodrome traffic circuit when the reported meteorological conditions at that aerodrome are below the following minima: a) pułap chmur jest niższy niż 450 m (1500 ft); lub a) the ceiling is less than 450 m (1500 ft); or b) widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5 km. c) the ground visibility is less than 5 km. 5. Zaleca się, aby loty z widocznością (VFR) w nocy, o których mowa w pkt. SERA.5005 lit. c załącznika do rozporządzenia SERA były wykonywane z zastosowaniem następujących wytycznych: 1) jeżeli lot nie będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska lub w strefie ruchu lotniskowego (ATZ), plan lotu zaleca się przedstawić zgodnie z przepisami zawartymi w pkt SERA.4001 lit. b pkt 6 załącznika do rozporządzenia SERA; 2) o ile będzie to możliwe, operatorzy lotów nawiążą i będą utrzymywali dwukierunkową łączność radiową na odpowiednim kanale komunikacyjnym ATS; 3) stosowane będą wartości minimalne warunków meteorologicznych dla lotów z widocznością (VMC) i zachowywane odległości od chmur określone w tabeli S5-1, określonej w pkt SERA.5001 załącznika do rozporządzenia SERA, z następującymi wyjątkami: 5. It is advised that VFR flights at night referred to in the Annex to the SERA regulation, in SERA.5005 (c) be conducted under the following conditions: 1) if a flight is not to be conducted in the vicinity of an aerodrome or within an aerodrome traffic zone (ATZ), it is advised that the flight plan be submitted in accordance with the provisions of SERA.4001 (b) (6); 2) whenever possible, flights shall maintain two-way radio communication on the appropriate ATS communication channel; 3) The VMC visibility and distance from cloud minima as specified in the Annex to the SERA regulation, Table S5-1, SERA.5001 shall apply except that: a) pułap chmur nie będzie wynosił mniej niż 450 m (1500 ft); a) the ceiling shall not be less than 450 m (1500 ft); b) z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. SERA.5005 lit. c pkt 4 załącznika do rozporządzenia SERA, nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczonej widzialności w locie, określone w tabeli S5-1 lit. a i b załącznika do rozporządzenia SERA; c) w klasach przestrzeni powietrznej C, D i G, na wysokości równej lub mniejszej niż 900 m (3000 ft) nad średnim poziomem morza (MSL) lub 300 m (1000 ft) nad terenem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, pilot stale będzie utrzymywał kontakt wzrokowy z ziemią; d) w przypadku śmigłowców wykonujących lot w klasie przestrzeni powietrznej G na wysokości równej lub mniejszej niż 900 m (3000 ft) nad MSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, widzialność w locie powinna wynosić co najmniej 3 km, o ile pilot stale będzie utrzymywał kontakt wzrokowy z ziemią i taką prędkość manewrową, która umożliwi zauważenie w porę innego ruchu lub przeszkód, aby uniknąć kolizji; 4) w szczególnych przypadkach, takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, loty śmigłowców mogą być wykonywane przy wartościach minimalnych pułapu chmur, widzialności i odległości od chmur niższych od określonych w pkt 3); 5) z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne ze względu na start lub lądowanie albo gdy zostało udzielone specjalne zezwolenie przez Prezesa ULC, lot z widocznością (VFR) w nocy będzie wykonywany: a) nad terenem wyżynnym lub w terenie górzystym, o którym mowa w rozdziale GEN na poziomie co najmniej 600 m (2000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego; b) nad terenem innym niż teren, o którym mowa w lit. a) na poziomie co najmniej 300 m (1000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego. 6. Z wyjątkiem sytuacji, w której właściwy organ udzielił zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 730/2006, loty VFR nie mogą być wykonywane: a) powyżej FL 195; a) above FL 195; b) except as specified in the Annex to the SERA regulation, in SERA.5005 (c) (4), the reduced flight visibility provisions specified in the Annex to the SERA regulation, Table S5-1(a) and (b) shall not apply; c) in airspace Classes C, D and G, at and below 900 m (3000 ft) above MSL or 300 m (1000 ft) above terrain, whichever is the higher, the pilot shall maintain continuous sight of the surface; d) for helicopters in airspace Classes F and G at and below 900 m (3000 ft) above MSL or 300 m (1000 t) above terrain, whichever is the higher, flight visibility shall not be less than 3 km, provided that the pilot maintains continuous sight of the surface and if manoeuvred at a speed that will give adequate opportunity to observe other traffic or obstacles in time to avoid collision; 4) ceiling, visibility and distance from cloud minima lower than those specified in point 3 may be permitted for helicopters in special cases, such as medical flights, search and rescue operations and fire-fighting; 5) except when necessary for take-off or landing, or except when specifically authorised by the President of the Civil Aviation Authority (ULC), a VFR flight at night shall be flown: a) over high terrain or in mountainous areas, referred to in AIP Poland GEN 3.3.0, at a level which is at least 600 m (2000 ft) above the highest obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft; b) elsewhere than as specified in a), at a level which is at least 300 m (1 000 ft) above the highest obstacle located within 8 km of the estimated position of the aircraft. 6. Unless authorised by the competent authority in accordance with Regulation (EC) No 730/2006, VFR flights shall not be operated: AIRAC AMDT 165

87 AIP POLSKA ENR b) z prędkościami okołodźwiękowymi lub naddźwiękowymi. b) at transonic and supersonic speeds. 7. Nie można udzielić zezwolenia na lot VFR powyżej FL 285, jeżeli powyżej FL 290 stosowane są minima separacji pionowej 300 m (1000 ft). 8. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na start i lądowanie lub gdy uzyskano zezwolenie właściwego organu, lot VFR nie jest wykonywany: 1) nad gęstą zabudową dużych miast, miasteczek, osiedli lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego; 2) nad terenem innym niż wymieniony w punkcie 1) na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, lub 150 m (500 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 150 m (500 ft) od statku powietrznego. 9. Jeżeli w zezwoleniach kontroli ruchu lotniczego nie wskazano inaczej lub właściwy organ nie określił inaczej, loty VFR w przelotach poziomych wykonywanych powyżej 900 m (3000 ft) nad ziemią lub wodą, lub na wyższym poziomie określonym przez właściwy organ, są wykonywane na poziomie przelotu odpowiednim dla danej linii drogi, zgodnie z tabelą poziomów umieszczoną w dodatku 3 rozporządzenia SERA. 10. Loty VFR powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów kontrolowanych: 1) gdy są wykonywane w przestrzeniach powietrznych klasy C i D; 2) gdy stanowią część ruchu lotniskowego na lotniskach kontrolowanych; lub 7. Authorisation for VFR flights to operate above FL 285 shall not be granted where a vertical separation minimum of 300 m (1000 ft) is applied above FL Except when necessary for take-off or landing, or except by permission from the competent authority, a VFR flight shall not be flown: 1) over the congested areas of cities, towns or settlements or over an open-air assembly of persons at a height less than 300 m (1000 ft) above the highest obstacle within a radius of 600 m from the aircraft; 2) elsewhere than as specified in point 1), at a height less than 150 m (500 ft) above the ground or water, or 150 m (500 ft) above the highest obstacle within a radius of 150 m (500 ft) from the aircraft. 9. Except where otherwise indicated in ATC clearances or specified by the competent authority, VFR flights in level cruising flight when operated above 900 m (3000 ft) from the ground or water, or a higher datum as specified by the competent authority, shall be conducted at a cruising level appropriate to the track as specified in the table of cruising levels in the Annex to the SERA regulation, Appendix VFR flights shall comply with the provisions for controlled flights: 1) when operated within Classes C and D airspace; 2) when forming part of aerodrome traffic at controlled aerodromes; or 3) gdy są wykonywane jako loty specjalne VFR. 3) when operated as special VFR flights. 11. Jeżeli lot VFR wykonywany jest w obrębie lub do obszarów wyznaczonych przez właściwy organ, lub wzdłuż tras wyznaczonych przez ten organ, zgodnie z przepisami zawartymi w SERA.4001 lit. b) pkt. 3 lub 4 utrzymywany jest stały nasłuch na właściwym kanale łączności fonicznej powietrze-ziemia i, gdy zachodzi taka potrzeba, jego pozycja jest zgłaszana organowi służby ruchu lotniczego zapewniającemu służbę informacji powietrznej. 12. Statek powietrzny wykonujący lot zgodnie z przepisami wykonywania lotu z widocznością, który zamierza przejść do lotu wykonywanego według wskazań przyrządów: 1) jeżeli plan lotu został przedstawiony, podaje konieczne zmiany, jakie mają być wprowadzone w jego bieżącym planie lotu; lub 2) zgodnie z wymogami zawartymi w SERA.4001 lit. b) przedstawia plan lotu właściwemu organowi ATS tak szybko, jak jest to możliwe, aby otrzymać zezwolenie przed rozpoczęciem lotu IFR w przestrzeni kontrolowanej. 13. Wykonywanie lotów specjalnych VFR w strefie kontrolowanej może być dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC. Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwoli na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych, takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe i działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki dodatkowe: 11. A VFR flight operating within or into areas or along routes designated by the competent authority, in accordance with SERA.4001(b) (3) or (4), shall maintain continuous air-ground voice communication watch on the appropriate communication channel of, and report its position as necessary to, the air traffic services unit providing flight information service. 12. An aircraft operated in accordance with the visual flight rules which wishes to change to compliance with the instrument flight rules shall: 1) if a flight plan was submitted, communicate the necessary changes to be effected to its current flight plan; or 2) as required by SERA.4001(b), submit a flight plan to the appropriate ATS unit as soon as practicable and obtain a clearance prior to proceeding IFR when in controlled airspace. 13. Special VFR flights may be authorised to operate within a control zone, subject to an ATC clearance. Except when permitted by the competent authority for helicopters in special cases such as medical flights, search and rescue operations and fire-fighting, the following additional conditions shall be applied: a) w przypadku pilota: a) by the pilot: 1) z dala od chmur i z widocznością terenu; 1) clear of cloud and with the surface in sight; 2) widzialność w locie jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza nią 800 m; 3) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji; oraz b) w przypadku ATC: b) by ATC: 1) wyłącznie w ciągu dnia, chyba że właściwy organ zezwoli inaczej; 2) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m; 2) the flight visibility is not less than 1500 m or, for helicopters, not less than 800 m; 3) at a speed of 140 kts IAS or less to give adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles in time to avoid a collision; and 1) during day only, unless otherwise permitted by the competent authority; 2) the ground visibility is not less than m or, for helicopters, not less than 800 m; 3) pułap chmur jest nie niższy niż 180 m (600 ft). 3) the ceiling is not less than 180 m (600 ft). AIRAC AMDT 165

88 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

89 AIP POLSKA (H24) E P G D E P K T E P K K E P P O E P R Z E P W R (H24) (H24) (H24) (H24) (H24 E P W A ) A R O ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+48 tel ) (+48 ( ) (+48 17) ) ( ) (+48 f ax (+48 22) ) ( PRIORITY Pierwszeństwo FF FILING TIME Dzień i godzina zgłoszenia (FPL ADDRESSEE(S) Adresat(ci) ORIGINATOR Nadawca SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEE(S) AND/OR ORIGINATOR Dokładne określenie adresata(ów) i(lub) nadawcy MESSAGE TYPE Rodzaj depeszy NUMBER Liczba 13 CRUISING SPEED Prędkość przelotowa 16 DEPARTURE AERODROME Lotnisko odlotu DESTINATION AERODROME Lotnisko docelowe OTHER INFORMATION Inne informacje ENDURANCE 19 Zapas paliwa HR D MIN E/ P/ A / N C / POLAR Polarne 7 TYPE OF AIRCRAFT Typ statku LEVEL Poziom SURVIVAL EQUIPMENT/Wyposażenie do przetrwania DINGHIES/Dingi NUMBER Liczba / / / S CAPACITY Pojemność AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Kolor statku i oznaczenia REMARKS Uwagi PILOT-IN-COMMAND Dowódca statku FILED BY/Złożony przez ORIGINATOR PHONE/FAX Nr tel./fax składającego FPL WZÓR FORMULARZA PLANU LOTU / MODEL FLIGHT PLAN FORM Polish Air Navigation Services Agency - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej P FLIGHT PLAN / Plan Lotu AIRCRAFT IDENTIFICATION Znak rozpoznawczy statku powietrznego TIME Czas ROUTE Trasa TOTAL EET Całkowity czas przelotu HR MIN WAKE TURBULENCE CAT. Kategoria turbulencji SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Informacje uzupełniające (nie należy przekazywać w depeszach FPL) PERSONS ON BOARD Liczba osób na pokładzie DESERT Pustynne D COVER Przykrycie C ADDITIONAL REMARKS IF APPLICABLE / Ewentualne dodatkowe uwagi MARITIME Morskie M JUNGLE Dżunglowe J COLOUR Kolor SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Miejsce na dodatkowe wymagania / USE BLOCK CAPITALS/Wypełniać drukowanymi literami 8 ALTN AERODROME Lotnisko zapasowe JACKETS/Kamizelki J ) / FLIGHT RULES Przepisy wykonywania lotu LIGHT Lampki L R/ FLUORES Fluores 10 EQUIPMENT Wyposażenie TYPE OF FLIGHT Rodzaj lotu 2 ND ALTN AERODROME Drugie lotnisko zapasowe EMERGENCY RADIO Radiowe urządzenia ratownicze UHF VHF ELT U F V UHF U / E VHF V REQUEST PIB Prosimy o biuletyn informacji przed lotem Y N ) ENR AIRAC AMDT 165

90 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

91 AIP POLSKA ENR ENR PODZIAŁ SEKTOROWY W FIR WARSZAWA SECTORS OF WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS FIR WARSZAWA podzielony jest na sektory kontroli obszaru opisane poniżej, z wyłączeniem rejonów kontrolowanych lotnisk - TMA, opisanych w ENR 2.1: The WARSZAWA FIR is divided into the ACC sectors described below, excluding TMAs, described in ENR 2.1: 1.1 Sektor EPWW D, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.1 EPWW D sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS punkt przecięcia równoleżnika N z granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the boundary of the FIR N E N E N E N E N E N E N E punkt przecięcia równoleżnika N z granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the boundary of the FIR dalej wzdłuż zachodniej granicy FIR do punktu przecięcia równoleżnika N z granicą FIR/then along the western boundary of the FIR to point of intersection of the parallel N with the boundary of the FIR GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz 1.2 Sektor EPWW T, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.2 EPWW T sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS punkt przecięcia równoleżnika N z zachodnią granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the western boundary of the FIR dalej wzdłuż zachodniej i południowej granicy FIR do:/then along the western and southern boundary of the FIR to: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E punkt przecięcia równoleżnika N z zachodnią granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the western boundary of the FIR GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz AIRAC AMDT 165

92 ENR AIP POLSKA 1.3 Sektor EPWW C, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.3 EPWW C sector, delimited by the line joining the following points: N N N N N N N N N E E E E E E E E E OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz 1.4 Sektor EPWW G, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.4 EPWW G sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS N E N E N E N E N E N E N E N E N E punkt przecięcia południka E z północną granicą FIR/point of intersection of the meridian E with the northern boundary of the FIR dalej wzdłuż północnej granicy FIR do:/then along the northern boundary of the FIR to: N E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz 1.5 Sektor EPWW B, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.5 EPWW B sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS punkt przecięcia równoleżnika N z granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the boundary of the FIR N E N E N E N E dalej wzdłuż północnej i zachodniej granicy FIR do punktu przecięcia równoleżnika N z granicą FIR/then along the northern and western boundary of the FIR to point of intersection of the parallel N with the boundary of the FIR GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz AIRAC AMDT 165

93 AIP POLSKA ENR Sektor EPWW S, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.6 EPWW S sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS N E N E punkt przecięcia równoleżnika N ze wschodnią granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the eastern boundary of the FIR dalej wzdłuż wschodniej i północnej granicy FIR do punktu przecięcia południka E z północną granicą FIR/then along the eastern and northern boundary of the FIR to point of intersection of the meridian E with the northern boundary of the FIR N E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz 1.7 Sektor EPWW E, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.7 EPWW E sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS punkt przecięcia równoleżnika N ze wschodnią granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the eastern boundary of the FIR N E N E N E N E N E N E N E N E N E dalej wzdłuż wschodniej granicy do punktu przecięcia równoleżnika N ze wschodnią granicą FIR/point of intersection of the parallel N with the eastern boundary of the FIR GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz MHz UWAGI REMARKS 1) W części pokrywającej się z TMA WARSZAWA dolną granicą sektora jest FL ) FL 225 is the lower limit of the sector in the part overlapping WARSZAWA TMA. 1.8 Sektor EPWW J, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.8 EPWW J sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS N E dalej wzdłuż południowej i wschodniej granicy FIR do:/then along the southern and eastern boundary of the FIR to: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz MHz AIRAC AMDT 165

94 ENR AIP POLSKA 1.9 Sektor EPWW R, wyznaczony linią łączącą następujące punkty: 1.9 EPWW R sector, delimited by the line joining the following points: OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS N E dalej wzdłuż południowej i wschodniej granicy FIR do:/then along the southern and eastern boundary of the FIR to: N E N E N E N E N E N E N E N E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL 660 FL 95 C CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES MHz WARSZAWA RADAR PL, EN CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAPASOWA SECONDARY FREQUENCY MHz MHz MHz W zależności od natężenia ruchu lotniczego stosuje się zmianę konfiguracji sektorów przez ich odpowiednie łączenie. W tym celu wykorzystywana jest również częstotliwość 132,700 MHz i/lub 133,475 MHz. Granice pionowe sektorów są wyznaczone przez granice pionowe przestrzeni kontrolowanej. Depending on the intensity of air traffic, the configuration of sectors, as shown above, may be changed - through their linking. Frequencies MHz and/or MHz are also used for such purpose. Vertical limits of sectors are designated by vertical limits of the controlled airspace SEKTORY SKŁADOWE ACC OAT 1.10 ELEMENTARY OAT ACC SECTORS Sektor OAT - ONXG OAT - ONXG sector OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS 54 57'13"N '53"E 54 13'51"N '49"E 53 42'22"N '13"E 53 11'18"N '37"E 52 42'48"N '28"E 52 27'07"N '33"E 52 35'51"N '44"E 52 42'16"N '42"E 53 00'00"N '00"E punkt przecięcia południka '00"E z północną granicą FIR/point of intersection of the meridian 20 00'00"E with the northern boundary of the FIR dalej wzdłuż północnej granicy FIR do:/then along the northern boundary of the FIR to: 54 57'13"N '53"E GRANICE PIONOWE VERTICAL LIMITS FL 660 FL 95 ZNAK WYWOŁAWCZY/ CZĘSTOTLIWOSĆ CALL SIGN/FREQUENCY WARSZAWA RADAR MHz i/lub / and/or MHz UHF (podstawowa/primary) MHz i/lub / and/or MHz VHF (zapasowa/secondary) EMERG FREQ MHz UWAGI REMARKS Poniżej FL 95 - w przestrzeni TMA EPGD, EPPO N. W TMA służba zapewniana na podstawie Porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy Centrum Operacji Powietrznych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie wykonywania misji Air Policing oraz LoA ACC - APP. Below FL 95 - within EPGD, EPPO N TMAs. Within the TMA service is provided on the basis of the Agreement on Operational Cooperation between Air Operations Centre and Polish Air Navigation Services Agency with regard to the conduct of Air Policing missions and LoA ACC - APP Sektor OAT - ONSE OAT - ONSE sector OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS GRANICE PIONOWE VERTICAL LIMITS ZNAK WYWOŁAWCZY/ CZĘSTOTLIWOSĆ CALL SIGN/FREQUENCY UWAGI REMARKS 52 11'17"N '16"E 51 48'33"N '57"E 51 48'33"N '33"E 52 06'24"N '13"E 52 27'07"N '33"E 52 35'51"N '44"E 52 42'16"N '42"E 53 00'00"N '00"E punkt przecięcia południka '00"E z północną granicą FIR/point of intersection of the meridian 20 00'00"E with the northern boundary of the FIR dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy FIR do:/then along the northern and eastern boundary of the FIR to: 52 11'17"N '16"E FL 660 FL 95 WARSZAWA RADAR MHz lub/or MHz UHF (podstawowa/primary) MHz i/lub / and/or MHz VHF (zapasowa/secondary) EMERG FREQ MHz Poniżej FL 95 - w przestrzeni TMA EPWA. W TMA służba zapewniana na podstawie Porozumienia o współpracy operacyjnej pomiędzy Centrum Operacji Powietrznych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie wykonywania misji Air Policing oraz LoA ACC - APP. Below FL 95 - within EPWA TMA. Within the TMA, service is provided on the basis of the Agreement on Operational Cooperation between Air Operations Centre and Polish Air Navigation Services Agency with regard to the conduct of Air Policing missions and LoA ACC - APP. AIRAC AMDT 165

95 AIP POLSKA ENR ENR 4.4 NAZWY KODOWE OZNACZNIKÓW DLA ZNACZĄCYCH PUNKTÓW NAWIGACYJNYCH NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route ABAKU 51 40'37''N '53''E N871, STAR EPLL ABAPA 52 00'36''N '40''E EPWA GNSS 29, STAR EPWA ABERO 52 13'40''N '32''E P851, Z182 ABEXA 51 36'17''N '18''E Q99 ABGEG 51 13'35''N '54''E TMA POZNAŃ SOUTH ABIBO 53 06'27''N '16''E STAR EPBY, Z96 ABSEL 51 55'36''N '32''E SID EPMO, SID EPWA ADADO 50 12'34''N '53''E M992 ADIKA 51 32'18''N '46''E Q99 ADINI 52 00'33''N '23''E EPWA GNSS 33, STAR EPWA ADOXO 52 06'11''N '26''E N133, SID EPLL, STAR EPLL ADRUT 52 00'16''N '28''E STAR EPPO ADURU 52 04'45''N '58''E L621, T265 ADVEX 50 20'54''N '11''E Z159 AGALU 51 28'17''N '08''E N869 AGAVA 51 34'53''N '39''E Q277, STAR EPMO, STAR EPWA, T355 AGESI 52 19'53''N '06''E EPWA GNSS 11, STAR EPWA AGNOP 51 54'28''N '00''E SID EPKS, STAR EPKS AGODU 53 56'40''N '59''E L733, T671 AKAPI 51 55'12''N '22''E P733, STAR EPPO AKETU 50 18'00''N '13''E SID EPRZ, Q258 AKOKA * 53 56'00''N '00''E MATZ EPMB ALUKA 52 53'57''N '24''E L29, L730, L619 AMLAS 52 09'46''N '01''E STAR EPMO, STAR EPWA AMROR 54 53'24''N '50''E N983 AMSOS 51 33'40''N '44''E STAR EPMO, STAR EPWA AMTEK 50 00'12''N '25''E L867 AMUTO 52 20'00''N '45''E N983, P150 APSIK * 54 40'00''N '00''E TSA14, EPD53 APTAS 50 54'41''N '45''E STAR EPWR, T710 ARBIR 52 12'00''N '18''E ILS or LOC RWY 28 EPPO, VOR RWY 28 EPPO, STAR EPPO ARKUG 53 30'24''N '18''E M70, Q316 ARMEX 51 29'44''N '26''E L617, L619 ARPEL * 54 10'57''N '00''E TSA12 ARSAP 52 13'41''N '45''E Y209, Y210 ARSOG 49 59'26''N '59''E ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ, L981, SID EPRZ ARVAL 52 00'59''N '34''E EPWA VOR RWY33 ASBIM 53 09'24''N '20''E N871 ASDAG 52 13'38''N '08''E VOR RWY 11 EPWA ASGID 49 51'54''N '13''E SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT ASGUL 53 38'19''N '50''E L23 ASLUX 52 19'14''N '38''E SID EPWA, M863, Z182, Z460 ASTEX 52 08'28''N '14''E VOR RWY 11 EPWA ASTUD 50 33'46''N '18''E STAR EPKK, STAR EPKT ASVEM 51 28'56''N '38''E L980 ATKEK 49 55'18''N '02''E L984 ATKUN 52 40'38''N '12''E L979, T720 ATMEV 50 43'59''N '11''E T714 ATMIR 52 47'16''N '48''E P733 BABAS 52 01'07''N '00''E STAR EPMO, STAR EPWA BABEN 54 23'17''N '31''E M70, L617, N746 AIRAC AMDT 165

96 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route BABKO 49 36'42''N '10''E L856, M66, M866, Z169, SID EPKK, SID EPKT BABOT 55 10'12''N '25''E Y41 BADNO 51 45'00''N '42''E L981 BADUP 52 03'33''N '16''E L980 BALBA 50 51'42''N '24''E M977 BALOS 50 16'32''N '30''E L623, T714 BAMOX * 54 42'56''N '00''E TSA14 BAMSO 52 20'09''N '35''E SID EPMO, SID EPWA, Z182 BANUB 54 27'43''N '50''E Z131, Z212 BAPAS 52 10'43''N '11''E L979 BAREP 52 16'16''N '52''E EPZG arrivals, L980, SID EPPO, STAR EPZG BAREX 50 53'40''N '18''E L623, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT, T205 BARNA 51 48'47''N '13''E STAR EPWA BASEK 52 10'46''N '24''E EPWA GNSS 11, STAR EPMO, STAR EPWA BAVGO 53 14'45''N '04''E STAR EPBY, Z95 BAVIM * 52 32'04''N '45''E MATZ EPPW, TSA08 BAVNU 53 06'28''N '48''E L979 BAVOK 50 00'10''N '43''E T709, SID EPKT, STAR EPKT BAXIS 51 48'31''N '50''E STAR EPLL, N869, SID EPLL BEBUM * 52 05'36''N '38''E MATZ EPMM BEDAM 53 44'23''N '32''E Z491 BELNO * 52 13'53''N '11''E MATZ EPPW BEMRA 51 49'51''N '59''E STAR EPMO, STAR EPWA BESIS * 53 40'18''N '24''E MATZ EPSN, TSA09 BESOT 52 55'18''N '40''E M977, N869, Z460 BESTO 51 43'48''N '56''E L623 BETUP * 53 11'53''N '00''E TSA02 BEVOS * 51 09'49''N '19''E TSA05 BEXON 52 07'23''N '28''E STAR EPWA BIBKA 53 11'27''N '18''E N133, Z96 BIGLU 51 43'23''N '35''E L999 BILRA 54 46'29''N '20''E Q800, Z493 BIMPA 52 22'28''N '29''E P150, P851, STAR EPMO, STAR EPWA BINKA 53 45'34''N '32''E L23, M602, N746 BINPO 51 40'11''N '00''E L616 BITVA 52 20'46''N '11''E SID EPMO, SID EPWA BOBLU 50 23'59''N '35''E TMA EPRZ BODLA 53 16'33''N '36''E L132, L733, Q316, Z491, Z717 BOKSU 54 18'27''N '33''E M857, M985, N858 BOLVU * 52 52'00''N '00''E TSA02 BULEP 52 46'16''N '08''E M857, N869 DEKOX * 51 16'18''N '36''E MATZ EPRA, TSA05 DEKUT 53 06'58''N '07''E N858, P861, Z96 DELIR 53 04'50''N '49''E T727 DEMIN 50 00'06''N '40''E EPRZ arrivals, Q258 DEMUR 54 04'48''N '28''E L132, N746, Z491 DENKO 52 49'01''N '57''E L616, L619, L996, M994, N858, P851, SID EPKS, SID EPPO, STAR EPKS, STAR EPPO, T727 DERAM 51 50'49''N '51''E L980 DESEN 50 16'12''N '01''E L616 DETOR 52 01'55''N '59''E STAR EPMO, STAR EPWA DEVEG 50 51'27''N '38''E L617 DEVEL 54 43'51''N '53''E L621, T673 DEXIR 54 13'27''N '56''E SID EPGD, T671, Y100 DIBED 49 53'18''N '30''E L981, L984, M977, N195, N983 DIBLO 52 07'47''N '39''E T174 AIRAC AMDT 165

97 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route DILMU 52 19'49''N '42''E SID EPMO DIMEX 51 37'50''N '43''E P733, T205 DINOV 50 55'43''N '08''E STAR EPWR, T738, Z136 DINRI 52 26'02''N '19''E STAR EPWA DINVA 52 13'47''N '54''E STAR EPWA DIPKI 52 12'10''N '46''E P150 DISBI 52 03'59''N '41''E M977 DISEK * 52 55'28''N '04''E TSA10 DODOD 50 36'53''N '31''E Q10 DOGUT 51 07'21''N '52''E STAR EPLB DOMAG 54 58'28''N '08''E L983, N133, T240 DOMOB 52 34'02''N '47''E SID EPMO DOMUV 52 28'11''N '49''E STAR EPMO DOPOX 52 17'25''N '16''E SID EPWA DOSAL 53 23'55''N '32''E EPSC arrivals, L996 DOSIX 52 20'53''N '39''E P150 DOTEX 51 12'01''N '44''E N195, T267 EBOGU 53 22'44''N '59''E N858, P733 EDAXU 50 00'48''N '08''E EPRZ arrivals, ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ EGLON 51 25'00''N '05''E L621, M857, M860 EKBUT 52 51'50''N '17''E L619 EKRIV 52 09'01''N '51''E STAR EPPO EKRON 54 35'01''N '34''E Z491 EKRUL 50 44'46''N '40''E L856 EKSEK 51 07'42''N '39''E T738, Z348, Z349 EKVAT 49 50'26''N '29''E L623 ELDEV 52 21'21''N '15''E SID EPKT, STAR EPPO ELGAD 52 29'57''N '38''E STAR EPWA ELGEL 52 26'22''N '51''E STAR EPMO, STAR EPWA ELGOX 50 33'53''N '03''E P193 ELKAR 53 41'54''N '00''E T727 ELKIR 51 34'26''N '14''E STAR EPMO, STAR EPWA ELNUD 52 19'52''N '57''E STAR EPPO ELPOL 54 36'23''N '02''E N195, N983, Y100 ELRAB 52 03'01''N '26''E STAR EPPO ELSUP 52 32'24''N '41''E Z181 ELTAL 52 35'58''N '12''E STAR EPPO ELTUB 53 40'21''N '21''E L733 ELVEP 50 18'00''N '41''E SID EPKK, SID EPKT ELVOT 50 36'42''N '33''E Night DCT EMBIK 50 12'29''N '11''E M992, SID EPKK, SID EPKT EMGAR 54 26'07''N '07''E T673 EMGIP 52 36'18''N '29''E N983 EMGOV 52 01'39''N '55''E STAR EPPO EMKEN 51 58'15''N '55''E STAR EPMO, STAR EPWA EMKUX 49 39'15''N '26''E STAR EPKK, STAR EPKT EMLES * 53 16'21''N '06''E MATZ EPMI, TSA09 EMPIM 52 17'22''N '19''E SID EPPO ENIMO 51 55'34''N '17''E STAR EPWA ENOBI 53 35'34''N '47''E L979 ENORU 50 20'25''N '13''E Night DCT ENUBU * 51 29'13''N '49''E MATZ EPLK EPOPA 50 22'05''N '59''E L617, STAR EPWR EREDA 51 50'54''N '04''E SID EPMO, SID EPWA ERGON 52 54'22''N '24''E L619 ERKEB 49 34'24''N '25''E STAR EPKK, STAR EPKT AIRAC AMDT 165

98 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route GOVRI 50 06'25''N '54''E SID EPRZ, STAR EPKK, STAR EPKT, T738 GOVUK 51 12'06''N '46''E STAR EPLB, T267 GRUDA 53 31'16''N '53''E L23, L29, L621, N133, N191, N858, T720, Z95 GUBNU 52 05'09''N '27''E STAR EPPO GUDON 50 54'35''N '24''E P96 GUPMA 51 14'40''N '06''E TMA POZNAŃ SOUTH IBEKA 50 01'40''N '30''E M984, T710 IBNUS * 53 00'19''N '05''E TSA08 IDEXU 52 41'50''N '10''E L735, P851 IDLIS 52 27'54''N '09''E VOR RWY 10 EPPO, STAR EPPO IDMAV 52 19'05''N '59''E SID EPKS INDAD 50 04'29''N '06''E P746 INDIG 51 59'48''N '00''E L980, T174 INKOK * 51 37'00''N '23''E TSA07 INLUT 52 23'09''N '12''E STAR EPWA INPAL 52 02'57''N '45''E STAR EPMO, STAR EPWA INPIV 50 27'55''N '44''E SID EPKK, SID EPKT INPUM 50 39'04''N '11''E STAR EPKK, STAR EPKT INRAS 52 29'56''N '32''E SID EPWA INREN 52 15'35''N '53''E STAR EPMO, STAR EPWA INSAB 50 17'23''N '12''E SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKT INSEX 51 37'49''N '24''E STAR EPWA INSON 52 29'49''N '29''E SID EPWA INTUN 53 10'03''N '48''E SID EPBY, STAR EPBY, Z96 IPLAM 54 17'01''N '37''E ILS or LOC RWY 29 EPGD, VOR RWY 29 EPGD, RNAV (GNSS) RWY 29 EPGD, STAR EPGD IPLIT 54 38'16''N '20''E P733 IPSIM 52 10'03''N '18''E STAR EPMO, STAR EPWA IPSOD 50 52'06''N '58''E TMA POZNAŃ SOUTH IRBON * 51 24'50''N '24''E MATZ EPRA, TSA05 IRBOS 51 26'33''N '39''E N133, T353 IRDEB 51 48'38''N '32''E P139, T270 IRDOM 52 35'25''N '53''E STAR EPMO, STAR EPWA IRGET 53 40'11''N '53''E EPSC arrivals, M602 IRKAP 52 08'19''N '36''E STAR EPPO IRLUN 53 45'02''N '53''E N133, P733, SID EPGD, STAR EPGD IVDIT 52 04'02''N '47''E STAR EPPO IVMEM 50 11'43''N '45''E SID EPKK, STAR EPKT IXIDO 52 11'46''N '36''E STAR EPPO IXURO 51 01'04''N '38''E N869 IXUSU 52 17'33''N '21''E STAR EPPO IXUVI 50 02'46''N '32''E STAR EPKK KARTI 54 17'59''N '29''E M743, N133, P861, Y100, Y41, Z72 KELEL 49 18'49''N '31''E P193 KELOD 52 14'02''N '00''E L979, L980, STAR EPPO, Y209 KOGUD 52 20'07''N '44''E STAR EPMO, STAR EPWA KOLOB 54 49'23''N '39''E L617, N195 KORUP 51 34'59''N '17''E T174 KOSEX 54 07'34''N '10''E L730, STAR EPGD KOTEK 50 38'50''N '04''E L981, M866, M984, M985, N133, P746, Q10, T709 KUKAM 50 48'22''N '38''E M66, STAR EPKK, STAR EPKT KUKOP 52 08'52''N '38''E N869, N871 KULEK 53 33'10''N '00''E L735 KULUV 51 38'52''N '21''E T710 KUMUT 51 57'15''N '24''E STAR EPWA KUNER 55 15'31''N '53''E P31, Z717, Z72 AIRAC AMDT 165

99 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route KURAV 51 18'57''N '48''E M866, SID EPRA, STAR EPRA, T353, T355 KURON 50 37'54''N '53''E SID EPKT, T709 KUSUL 51 02'47''N '09''E NDB z RWY 29 EPWR, NDB y RWY 29 EPWR KUTEV 52 12'53''N '28''E ILS CAT II or LOC RWY 33 EPWA, EPWA GNSS 33 KUVAM 51 43'49''N '29''E STAR EPWA KUXEN 52 24'28''N '54''E EPMO ILS RWY 08, STAR EPMO LAGAR 50 47'43''N '02''E N871, Z136 LARMA 55 16'28''N '06''E M865, Y41 LASGU 53 12'40''N '38''E N191, Z96 LASIS 51 24'25''N '42''E L986, T714, T738, Z225, Z419 LATAG 51 43'18''N '48''E P861, T174 LATMI 55 26'55''N '02''E M865 LAVMO 52 12'58''N '02''E STAR EPWA LAVPI 49 56'08''N '03''E L984 LEGNO 51 41'24''N '08''E P139, T356 LEMBU 51 53'29''N '27''E STAR EPWA LENOV 49 20'11''N '37''E L619, L623, N133, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT LETKI 52 11'17''N '16''E M984 LIGDI 50 18'03''N '13''E SID EPKK, STAR EPKT LIMVI 51 44'42''N '08''E L621, N191, N5, STAR EPMO, STAR EPWA LOBMU 50 46'15''N '42''E SID EPKK, SID EPKT LODBO 51 02'34''N '51''E L856, M857 LOGDA 51 17'04''N '38''E M866, STAR EPMO, STAR EPWA LOLKA 49 13'12''N '00''E T710 LOLKO 51 41'33''N '06''E T205 LOLSI 52 10'39''N '17''E SID EPMO, SID EPWA, T174, T265 LUBEN 51 13'27''N '27''E N133 LUGEL 52 12'24''N '28''E STAR EPMO, STAR EPWA LUGOL 49 12'20''N '17''E P746 LUKOR 50 35'12''N '16''E M866 LUKOX 51 02'49''N '30''E STAR EPLB, T269, T709 LULIN 50 34'41''N '46''E T709 LUNUK 51 26'56''N '27''E N871, SID EPWR LUPOG 52 12'45''N '06''E EPWA VOR RWY33 LURAD 50 11'31''N '28''E T709 LUREK * 53 39'51''N '33''E TSA09 LUSID 54 55'00''N '46''E L621, L87 LUVOD 50 13'45''N '39''E Q10, T738 LUXAL 53 54'56''N '35''E L730, P31 LUXAR 49 55'48''N '31''E VOR y RWY 09 EPRZ, L984, L986, Q258, SID EPKK, SID EPKT LUXIB 52 21'37''N '30''E STAR EPMO, STAR EPWA LUXUD 53 06'45''N '57''E SID EPBY, STAR EPBY, Z96 MAGAN 52 51'00''N '00''E L735 MAKOV 51 08'57''N '43''E L981 MAKUS 52 09'10''N '03''E SID EPMO, SID EPWA MALOX 54 14'39''N '53''E L621, L733, M607, P31, Y100 MAPEX 53 42'22''N '13''E N983 MAPIK 50 31'34''N '51''E SID EPWR, STAR EPKK, STAR EPKT, T710, T714, Z73 MAPIX 51 58'56''N '33''E STAR EPWA MARUP 52 18'06''N '37''E EPWA GNSS 15, STAR EPMO, STAR EPWA MASIV 52 00'45''N '24''E L980, STAR EPKS, STAR EPPO MASUN 53 38'12''N '36''E EPSC arrivals, L996 MAVIV 52 31'39''N '00''E STAR EPMO, STAR EPWA MAVOT 51 49'48''N '52''E L623, Z159 MAXAM 49 58'25''N '44''E EPRZ arrivals, VOR/DME y RWY 09 EPRZ, Q258 MEBAN 49 27'18''N '48''E M985, STAR EPKK, STAR EPKT AIRAC AMDT 165

100 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route MEBIV 52 48'36''N '02''E L621, T270 MIGVI 52 24'22''N '47''E STAR EPWA MIRVO 53 23'17''N '15''E L617 MISKA 51 11'09''N '04''E L616, N871 MIXAT 51 29'18''N '29''E T720 MODGU 49 44'46''N '58''E STAR EPKK, STAR EPKT MOKMU 49 56'22''N '27''E VOR RWY 25 EPKK, L984 MOKOS 50 30'26''N '22''E T709 MOLIL 52 35'32''N '00''E P851, T720 MONOV 50 59'54''N '19''E L621, STAR EPLB MOSIR 50 12'25''N '30''E N195 MOTAD 55 12'34''N '20''E N133 MYSKO 50 32'11''N '46''E L623 NAKER 51 29'49''N '49''E N195, Q99 NANOM 52 25'08''N '23''E STAR EPWA NAPUT * 52 54'24''N '33''E TSA02 NAROX 51 12'11''N '38''E Z348 NASOK 53 05'31''N '23''E N133, N195 NATEV 50 52'08''N '16''E N195, T269 NATIX 49 55'36''N '01''E L984 NAVDI 52 31'31''N '39''E Z181 NAVUR 51 00'47''N '40''E N744, SID EPKK, SID EPKT NAXAR 49 45'38''N '45''E M985 NEDNA 52 10'30''N '46''E STAR EPMO, STAR EPWA NEGEN 51 52'19''N '11''E STAR EPWA NEGUV 50 54'53''N '57''E M66, N133 NEPOX 52 09'33''N '57''E P851, STAR EPMO, STAR EPWA NETAB 51 29'51''N '41''E L621, T357 NETIR 49 41'41''N '32''E Z121, STAR EPKK NEVAP 50 47'13''N '58''E L621 NIDIP 50 17'26''N '46''E L981 NIKMI 54 12'05''N '42''E M994, N191, P733, SID EPGD, STAR EPGD, T672, Y100 PU 51 57'10''N '30''E L981, STAR EPPO, Z159 NIMIS 52 15'30''N '45''E STAR EPWA NIMOM 50 56'48''N '19''E TMA POZNAŃ SOUTH NIPUS 51 39'11''N '00''E SID EPMO, SID EPWA NITKI 51 56'56''N '20''E SID EPMO, SID EPWA NIVNO * 51 30'37''N '20''E MATZ EPLK NOMIX 49 56'23''N '23''E L984 NOSKU 51 10'07''N '17''E T714 NOTMO 51 12'59''N '57''E STAR EPLB NOVGA 50 18'54''N '42''E SID EPKK, SID EPKT NUBLI 51 21'31''N '16''E N133 NUDMO 53 08'41''N '08''E STAR EPBY, Z96 NUDRO 51 09'55''N '32''E L617, L619, SID EPWR, T710 NUMBA 50 22'32''N '31''E SID EPKK, SID EPKT, T738 NUTSO 51 49'57''N '29''E STAR EPWA OBALU 50 42'39''N '34''E L981 OBAVA 52 02'48''N '24''E STAR EPMO, STAR EPWA OBOKU 52 15'08''N '00''E P150 OBOLA 52 11'40''N '41''E EPZG arrivals, L980, STAR EPPO, STAR EPZG OBOSO 50 37'00''N '45''E L999, M857 OBUTU * 53 55'51''N '10''E MATZ EPSN, TSA12 ODERA 50 54'16''N '34''E P96 ODLOT 53 29'46''N '14''E M994, P861 ODMEK 52 09'04''N '36''E STAR EPWA AIRAC AMDT 165

101 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route ODRAP 49 44'31''N '28''E L986, P746 ODRIM 52 09'40''N '27''E STAR EPWA ODRUX 51 41'56''N '48''E N195, STAR EPRA ODSOB 50 23'10''N '56''E STAR EPKK, STAR EPKT OGDAV 54 48'07''N '54''E EPWA GNSS 29, STAR EPGD, T240 OGRAR 52 25'05''N '22''E EPMO ILS RWY 08, STAR EPMO OGRES 54 00'38''N '55''E N195 OKENO 51 34'11''N '38''E N871, Q277 OKSIL * 54 27'45''N '20''E MATZ EPOK OKSOV * 54 41'29''N '49''E MATZ EPOK OLBIL 52 08'01''N '55''E ILS CAT II or LOC RWY 11 EPWA, EPWA GNSS 11 OLDIM 52 30'39''N '33''E STAR EPMO, STAR EPWA OLDOX 52 18'32''N '11''E SID EPKS OLDUK * 52 12'14''N '12''E MATZ EPMM OLILA 52 42'16''N '42''E L621, SID EPMO, SID EPWA, T270 OLKIN 53 46'09''N '00''E L29 OLMUK 50 42'01''N '32''E T738 OLNAG 50 24'11''N '28''E SID EPKK, SID EPKT OLNED 53 09'57''N '39''E M994 OLOKU 52 01'01''N '25''E STAR EPMO, STAR EPWA OLUMA 51 53'48''N '22''E T710, Y210 OMAVA 51 23'02''N '17''E L980, N195, SID EPRA, T354 ORSOX 50 19'11''N '14''E M992, T710, T738 ORTEB 50 06'08''N '11''E N133, T738 ORVOG 51 29'44''N '45''E N983 OSBUG 50 08'00''N '52''E L999 OSKEX 51 05'22''N '11''E Z159 OSKUD 53 43'03''N '43''E N858, Q316 OSLOG 53 45'57''N '13''E STAR EPGD, T270, Z95 OSMAT 50 14'34''N '44''E L621, M977 OSMOV 53 53'08''N '55''E T672 OSNUT 52 18'12''N '47''E EPWA GNSS RWY 15, STAR EPWA OSTET 51 50'49''N '34''E STAR EPWA OTMAX 53 05'23''N '42''E N5 OTMUL 51 55'51''N '07''E EPWA GNSS 33, STAR EPWA OTPES 53 26'22''N '57''E L23 OTPOP 51 57'56''N '30''E N869 OVBIX 50 02'03''N '35''E SID EPKK, SID EPKT OVBOR 51 06'15''N '09''E N133, N744 PADKA 49 56'02''N '00''E L984, Q10, STAR EPKK PEKOT 50 23'18''N '36''E L616, L867, SID EPWR, Y210 PELAR * 51 46'59''N '12''E TSA04 PENEX 52 33'47''N '38''E N133 PENOR 55 38'19''N '41''E M607, N133 PEPOX 53 14'41''N '22''E L29 PESEL 53 30'28''N '33''E L87 PEVUM 52 18'34''N '27''E P150 PEXAS 50 06'29''N '57''E SID EPRZ PIBAR 52 14'02''N '33''E STAR EPMO, STAR EPWA PIDAT * 51 17'36''N '00''E TSA06 PIKEB 49 48'55''N '39''E SID EPKK, SID EPKT PISEN 52 10'03''N '34''E STAR EPWA PIVET 54 52'28''N '23''E M743 PIVIP 51 59'44''N '50''E STAR EPWA PIVIS * 53 56'25''N '30''E MATZ EPMB PIXOR 53 17'19''N '35''E EPSC arrivals, L996 AIRAC AMDT 165

102 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude SOVAM 51 26'25''N '52''E T205 SOVUR 51 21'07''N '18''E M977, STAR EPLB SOXER 52 02'38''N '06''E N869, SID EPMO, SID EPWA, STAR EPLL SUBAX 51 51'57''N '30''E L980, N869 SUBEG 52 22'51''N '57''E EPWA GNSS 15, STAR EPMO, STAR EPWA SUDOL 50 39'12''N '42''E L619, L986, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPWR SUGEX 51 13'16''N '05''E STAR EPLB SUMAM 51 36'38''N '27''E M857, N191, T270, T354 SUPAK 49 18'13''N '59''E L999, P139 SUPID 52 13'24''N '40''E STAR EPMO, STAR EPWA, T270 SURIM 52 00'54''N '41''E SID EPWA SUSER 53 05'54''N '17''E Z95, Z96 SUVID * 53 02'00''N '00''E TSA02 TABET 52 21'31''N '09''E STAR EPWA TADAK 53 16'57''N '56''E L29, M994 TEBRU 52 06'13''N '13''E EPWA GNSS RWY 29, STAR EPWA TELDU 50 14'53''N '16''E ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ, N195 TENVO 52 13'54''N '27''E P150, SID EPPO TEPNA 49 30'17''N '22''E L986 TEVGU 52 26'17''N '04''E T174 TIDMU 51 12'48''N '47''E STAR EPLB TIGTU 52 08'00''N '20''E STAR EPWA TILAV 54 24'59''N '00''E L87, L996, Z80 TIMSO 51 30'03''N '18''E T270 TINBU 52 17'32''N '13''E STAR EPWA TISEX 52 20'38''N '19''E SID EPWA TISTA 51 44'56''N '51''E SID EPMO, SID EPWA TITLU 52 33'18''N '21''E EPMO Visual Approach Chart RWY 26, STAR EPMO TITUV 53 11'28''N '39''E M985 TOLPA 51 18'10''N '45''E M70 TOMKO 53 41'43''N '02''E L23 TOMTI 50 57'11''N '36''E N869, P733, T707, Z349 TOSLU 52 00'31''N '58''E STAR EPMO, STAR EPWA TOSPO 52 00'59''N '53''E L856 TOXAR 52 36'48''N '20''E T174, Z460 TUPUR 53 07'47''N '54''E L29 TUROL 53 51'31''N '00''E N858 TUSIN 49 50'51''N '22''E M984, N744, Z126, Z127, SID EPKK, SID EPKT UBOMI 52 31'11''N '17''E SID EPPO, Z181 UGNUR 54 36'22''N '23''E SID EPGD, STAR EPGD ULGIL 51 05'55''N '12''E SID EPWR, T707, Z348 ULGOS 51 12'55''N '18''E M984, P139 ULNOD 50 18'01''N '14''E STAR EPKK, STAR EPKT UMIRU 52 29'27''N '16''E STAR EPPO UMTIX 52 03'05''N '49''E STAR EPWA UNDES 52 13'42''N '06''E STAR EPMO, STAR EPWA UNDUK 53 34'34''N '35''E L23, N195 UNELO 52 57'33''N '31''E N191 UNPEG 53 15'25''N '44''E M857 UNRIL 52 04'46''N '52''E STAR EPPO UNTIT 52 28'42''N '29''E STAR EPPO UNVOX 53 30'51''N '35''E L730 UPKIS 50 21'01''N '54''E T720 UPMAK 50 41'25''N '25''E STAR EPKK, STAR EPKT UPUMO 52 08'56''N '05''E STAR EPPO UREKO 50 37'46''N '31''E L621, Q258 Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route AIRAC AMDT 165

103 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route URORA 54 15'37''N '51''E Y100 USALO 49 56'25''N '53''E L984, Z127 USTIL 50 50'00''N '00''E L980, N191 UTOLU 51 53'49''N '03''E STAR EPLL, L980, SID EPLL UVITO 52 30'24''N '29''E STAR EPPO UVIVI 51 35'15''N '00''E N869, STAR EPWR UVNUL 52 35'32''N '53''E L979 UVRET 49 53'29''N '36''E STAR EPKK, STAR EPKT UVRIK 54 27'07''N '44''E VOR RWY 11 EPGD, RNAV (GNSS) RWY 11 EPGD, STAR EPGD UVROB 52 34'01''N '18''E N871 UXALA 52 11'07''N '12''E STAR EPPO UXOSA 52 08'30''N '41''E SID EPKS VABAT 52 32'36''N '37''E L619, STAR EPKS, STAR EPPO VABER 54 11'40''N '25''E L29, L735 VADOL 51 17'23''N '09''E L621, T270 VAGDU 50 52'20''N '52''E N983 VAGEP * 53 52'30''N '30''E TSA01 VAGNI 51 14'20''N '03''E STAR EPWR, Z419 VAGON 51 18'29''N '52''E P193, T205, T707, T710 VAGSA 51 19'59''N '21''E N871 VAKNU 50 28'27''N '01''E M992, T709, Z126, Z73 VAPOS 54 47'43''N '36''E N133, P31, SID EPGD, T670 VAREN 49 53'58''N '06''E L984 VAVEL 50 03'59''N '43''E L623, M985 VAXOB 50 06'32''N '37''E STAR EPKK VAXUR 51 48'33''N '55''E M857 VEDOX * 54 22'00''N '00''E EPD53 VEKON 54 05'51''N '06''E L730, T671 VELAB 51 28'11''N '56''E L616, T710, Z225 VELAX 50 29'20''N '14''E EPRZ arrivals, N195, Q258, SID EPRZ VEMAL 52 27'06''N '18''E P851 VENES 51 08'56''N '38''E M857, N195, N5 VIBAT 52 05'44''N '49''E EPWA VOR RWY 29 VIBUL 54 20'30''N '28''E L617 VIDEV 51 31'19''N '09''E N133, SID EPLL, STAR EPLL XALUR 51 51'03''N '43''E Z169 XANAR 52 28'04''N '36''E EPMO Visual Approach Chart RWY 26 XATOG 52 27'35''N '56''E M985, N869 XELET 50 50'15''N '33''E T714 XELOL 54 16'39''N '42''E L87, Z491, Z493 XELRA 49 31'12''N '13''E SID EPKK, SID EPKT XEMRO 51 51'49''N '02''E STAR EPWA XENGO 50 16'05''N '51''E STAR EPKK, STAR EPKT XENIS 52 29'39''N '35''E STAR EPMO XENOM 51 45'58''N '55''E SID EPMO, SID EPWA XERBI 53 01'56''N '16''E L996, P31 XERTU 52 18'26''N '36''E EPWA VOR RWY15 XESNA 52 25'33''N '45''E M857, Z460 XETED 52 10'20''N '53''E SID EPKS XEVBA 49 56'23''N '53''E L984 XEVLU 50 05'44''N '46''E M866, T738, Z127 XIBOL 51 48'22''N '20''E SID EPMO XIDNA 51 42'00''N '51''E L617, L619, SID EPKS, SID EPPO, SID EPWR, STAR EPWR XIGRI 52 30'39''N '49''E Z181 XIMBA 51 39'21''N '40''E M860, N195, SID EPMO, SID EPWA, T266 XIMPU 52 08'00''N '53''E STAR EPWA AIRAC AMDT 165

104 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude XINDI 52 25'54''N '11''E EPMO VOR RWY 08 XONRA 50 44'44''N '21''E STAR EPKK, STAR EPKT XOSMO 51 04'00''N '42''E STAR EPLB XOTLA * 51 18'52''N '50''E MATZ EPLK UWAGI NOTES (1) Powyższa lista obejmuje znaczące punkty meldowania używane w FIR WARSZAWA od. (2) Następujące znaczące punkty meldowania zostały wycofane na stałe:. * Punkty dostępne wyłącznie w ruchu OAT. * Waypoints available in OAT only. Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route (1) The list presented hereabove contains significant reporting points being in use within the WARSZAWA FIR with effect from. (2) The following significant reporting points have been permanently withdrawn:. AIRAC AMDT 165

105 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kraków '14''N '27''E Komin/Chimney Y Kraków/Łęg '14''N '19''E Komin/Chimney Y Kraków/Łęg '14''N '24''E Komin/Chimney Y Łańcut '30''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzeszów '37''N '58''E Pylon Y Łańcut '53''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzeszów/Załęże '54''N '51''E Komin/Chimney Y Łańcut '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kraków/Nowa Huta '31''N '59''E Komin/Chimney Y Kraków/Nowa Huta '49''N '32''E Komin/Chimney Y Kraków/Nowa Huta '51''N '35''E Komin/Chimney Y Bieruń '59''N '50''E Wieża/Tower Y Bieruń '01''N '58''E Komin/Chimney Y Kietrz '37''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychy '13''N '17''E Komin/Chimney Y Chełmek '13''N '24''E Komin/Chimney Y Pawłów '20''N '44''E Maszt/Mast Y Tychy '20''N '02''E Komin/Chimney Y Tychy '22''N '01''E Komin/Chimney Y Niedomice '25''N '59''E Komin/Chimney Y Chrzanów '14''N '36''E Komin/Chimney Y Lędziny '25''N '43''E Komin/Chimney Y Lędziny '38''N '41''E Budynek/Building Y Łaziska '53''N '07''E Komin/Chimney Y Rybnik '59''N '44''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rybnik '01''N '16''E Komin/Chimney Y Rybnik '01''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '02''N '58''E Komin/Chimney Y Łaziska '02''N '33''E Komin/Chimney Y Łaziska '03''N '55''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '03''N '49''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '04''N '40''E Komin/Chimney Y Rybnik '05''N '24''E Komin/Chimney Y Rybnik '06''N '33''E Komin/Chimney Y Łaziska '07''N '52''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '07''N '46''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rybnik '08''N '31''E Komin/Chimney Y Zopowy '58''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzebinia '01''N '18''E Komin/Chimney Y Zopowy '15''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '19''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '21''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '23''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '24''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '29''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '30''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '36''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '40''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '41''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '49''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '00''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zopowy '14''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ornontowice '24''N '09''E Komin/Chimney Y Sułków '38''N '53''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

106 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Mysłowice/Wesoła '52''N '20''E Komin/Chimney Y Katowice/Kosztowy '17''N '00''E Maszt/Mast Y Jaworzno III '26''N '19''E Komin/Chimney Y Czyżówka '28''N '40''E Komin/Chimney Y Jaworzno III '31''N '58''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Jaworzno III '31''N '06''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Czyżówka '31''N '39''E Komin/Chimney Y Jaworzno III '35''N '02''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Czyżówka '35''N '37''E Komin/Chimney Y Jaworzno II '48''N '41''E Komin/Chimney Y Jaworzno II '50''N '38''E Komin/Chimney Y Knurów '54''N '42''E Komin/Chimney Y Ruda Śląska/Halemba 50 13'59''N '09''E Komin/Chimney Y Nikiszowiec '24''N '50''E Komin/Chimney Y Nikiszowiec '25''N '47''E Komin/Chimney Y Katowice/Brynów '38''N '20''E Komin/Chimney Y Katowice/Brynów '39''N '22''E Komin/Chimney Y Ruda Śląska '43''N '20''E Komin/Chimney Y Katowice '51''N '58''E Budynek z masztem/building with mast Y Giedlarowa '54''N '18''E Maszt/Mast Y Grudynia Mała '57''N '20''E Maszt/Mast Y Katowice '43''N '31''E Budynek/Building Y Zabrze '27''N '50''E Komin/Chimney Y Bukowno '29''N '49''E Komin/Chimney Y Olkusz '30''N '40''E Komin/Chimney Y Katowice '08''N '16''E Komin/Chimney Y Gliwice '32''N '39''E Komin/Chimney Y Katowice/Bytków '44''N '20''E Wieża/Tower Y Zabrze '56''N '44''E Komin/Chimney Y Będzin '06''N '21''E Komin/Chimney Y Siemianowice Śląskie '16''N '15''E Komin/Chimney Y Będzin '16''N '18''E Komin/Chimney Y Chorzów '27''N '10''E Komin/Chimney Y Gliwice '38''N '22''E Komin/Chimney Y Gliwice '48''N '20''E Wieża/Tower Y Nowa Sarzyna '14''N '26''E Komin/Chimney Y Zabrze/Biskupice '57''N '01''E Komin/Chimney Y Łosień '27''N '58''E Komin/Chimney Y Łosień '28''N '09''E Komin/Chimney Y Łosień '29''N '16''E Komin/Chimney Y Łosień '31''N '26''E Komin/Chimney Y Łosień '32''N '34''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '42''N '07''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '42''N '12''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '44''N '12''E Komin/Chimney Y Katowice 50 20'52''N '41''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '56''N '30''E Komin/Chimney Y Dąbrowa Górnicza 50 20'57''N '40''E Komin/Chimney Y Katowice 50 20'59''N '39''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '00''N '33''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '02''N '44''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Kędzierzyn Koźle '20''N '21''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '20''N '25''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '21''N '28''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '22''N '34''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

107 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Warszawa '22''N '45''E Iglica/Spire Y Rządza '38''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '39''N '08''E Budynek z masztem/building with mast Y Świebodzin '12''N '38''E Komin/Chimney Y Warszawa '16''N '03''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '17''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczaniec '17''N '47''E Maszt/Mast Y Kocewia Duża '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Teresin '30''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '45''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodawa '56''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Kawęczyn '05''N '44''E Komin/Chimney Y Dębina '09''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Perna '32''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '36''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '42''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogowa '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '57''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '01''N '10''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '03''N '13''E Komin/Chimney Y Miksztal '04''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '05''N '05''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '05''N '09''E Komin/Chimney Y Rudzienko '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Żerań '41''N '36''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '42''N '40''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '44''N '43''E Komin/Chimney Y Glińsk '49''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '50''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '56''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmolin 52 18'01''N '55''E Wieża/Tower Y Glińsk '02''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Pątnów '04''N '10''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '14''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '12''E Budynek z masztem/building with mast Y Konin/Pątnów '07''N '01''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '07''N '06''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '00''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '07''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '09''N '13''E Komin/Chimney Y Glińsk '15''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '01''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '08''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Licheń '24''N '24''E Wieża/Tower Y Licheń '25''N '30''E Iglica/Spire Y Tarchomin '27''N '12''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki '28''N '21''E Słup energetyczny/pole Y Tarchomin 52 19'33''N '08''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki 52 19'34''N '17''E Słup energetyczny/pole Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

108 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Słomków '46''N '58''E Maszt/Mast Y Sławęcinek '57''N '18''E Maszt/Mast Y Brdów '43''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '45''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '33''E Wieża/Tower Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '35''E Maszt/Mast Y Kobyłka '03''N '22''E Maszt/Mast Y Nekla _EW '11''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '19''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wołomin '26''N '57''E Komin/Chimney Y Nekla _EW '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Prześlice '04''N '57''E Maszt/Mast Y Rzepin '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szemborowo '15''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '23''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '23''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiechnia Wielka '33''N '12''E Maszt/Mast Y Rzepin '36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '42''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bachorza '12''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '24''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '31''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '44''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '46''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turkowo 52 23'46''N '37''E Maszt/Mast Y Rzepin '54''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Żółwieniec '56''N '41''E Maszt/Mast Y Rzepin '58''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań 52 24'04''N '34''E Iglica/Spire Y Poznań 52 24'04''N '33''E Budynek z masztem/building with mast Y Rzepin '05''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozów '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '09''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań '17''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Rzepin '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kaliska '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golska Huta '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '56''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Garbary '57''N '40''E Komin/Chimney Y Golice '04''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

109 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Golice '13''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '15''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '18''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '31''N '05''E Komin/Chimney Y Mazowiecki Golice '32''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '43''N '13''E Maszt/Mast Y Golice '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '07''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Karolin '11''N '19''E Komin/Chimney Y Golice '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duszniki '28''N '36''E Maszt/Mast Y Golice '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Drachowo '09''N '23''E Maszt/Mast Y Nieciecz Włościańska '28''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Piątkowo '33''N '20''E Wieża/Tower Y Leśniewo '18''N '53''E Maszt/Mast Y Trześniów '19''N '09''E Maszt/Mast Y Bryki '20''N '05''E Maszt/Mast Y Dzierżysław '23''N '50''E Maszt/Mast Y Bycz '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '40''N '33''E Komin/Chimney N Redecz Wielki Wieś '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '43''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrowite '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Makarki '56''N '11''E Maszt/Mast Y Nasielsk '57''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bolechowo '57''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '14''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '17''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniezno '20''N '50''E Komin/Chimney Y Piotrków Kujawski '23''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzemeszno '50''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '07''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pasieka '51''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewolno '54''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '55''N '01''E Pochodnia/Flare N Płock '56''N '49''E Pochodnia/Flare Y Rzadka Wola 52 34'57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '00''N '09''E Pochodnia/Flare N Płock '00''N '14''E Pochodnia/Flare N Płock '01''N '18''E Komin/Chimney Y Płock '03''N '21''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

110 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Płock '04''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '06''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '09''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '15''N '35''E Pochodnia/Flare N Płock '18''N '03''E Pochodnia/Flare N Płock '19''N '42''E Pochodnia/Flare N Płock '23''N '07''E Pochodnia/Flare N Radziejów '26''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '55''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jastrzębowo '07''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '25''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszków '33''N '35''E Komin/Chimney Y Radziejów '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciółkowo '01''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modliszewko '09''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '14''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '18''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '57''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '01''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '05''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '08''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michowo '18''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polanowice '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '27''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '47''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '49''N '31''E Maszt/Mast Y Olsza '50''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '51''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '52''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '56''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '03''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Padniewo '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '07''N '56''E Komin/Chimney Y Radziejów '07''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

111 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Radziejów '12''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '18''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '27''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wycinki '35''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '38''N '55''E Komin/Chimney Y Dobrzyń _ '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '42''N '47''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '48''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '48''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krześnica '54''N '53''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '01''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '02''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '10''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kruszwica '46''N '08''E Komin/Chimney Y Nasiegniewo '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Antonin '53''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '56''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wymysłowice '14''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '31''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '41''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bożejewice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '57''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '25''N '30''E Komin/Chimney Y Orla '35''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '51''N '35''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '06''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '18''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '22''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '34''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '44''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '48''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '59''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '14''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

112 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gorzów Wielkopolski '17''N '34''E Wieża/Tower Y Kalinowiec '17''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski 52 44'20''N '49''E Budynek z masztem/building with mast Y Radojewice '24''N '30''E Wieża/Tower Y Boleszkowice '27''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '37''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '40''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '42''N '09''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '48''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '53''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inowrocław 52 44'59''N '33''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '00''N '18''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubno '18''N '55''E Maszt/Mast Y Boleszkowice '20''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witkowo '38''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miechowice '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Bógpomóż 52 45'50''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Gralewo '52''N '32''E Maszt/Mast Y Krzywa '58''N '10''E Maszt/Mast Y Inowrocław '02''N '26''E Komin/Chimney Y Probostwo Dolne 52 46'10''N '48''E Słup energetyczny/pole Y Troszyn '22''N '42''E Maszt/Mast Y Gościejewo '46''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '53''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościejewo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowo '07''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raciąż '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krajewice Małe '28''N '24''E Maszt/Mast Y Krosin '00''N '46''E Maszt/Mast Y Warzyn '10''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '34''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piastowo '52''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '07''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '15''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '18''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '20''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '21''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grodkowo-Zawisze '23''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wielowieś '23''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '23''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '29''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

113 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kamionka '30''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '31''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '32''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dmochy Rodzonki '34''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '37''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '45''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '52''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kownaty Żędowe '04''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '11''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bielawy '15''N '20''E Komin/Chimney Y Skrzetusz '22''N '16''E Maszt/Mast Y Podzamcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Glinojeck '25''N '54''E Komin/Chimney Y Białożewin '33''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gumowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Gierałty '49''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '51''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestuszewo '54''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borkowo '56''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '23''N '14''E Komin/Chimney Y Grędzice '37''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '19''N '49''E Wieża/Tower Y Średnica Jakubowięta '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babiec Piaseczny '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilczkowo '15''N '51''E Maszt/Mast Y Płock/Rachocin '27''N '59''E Maszt/Mast Y Maków Mazowiecki '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '19''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lipniki '23''N '19''E Maszt/Mast Y Czyżewo '30''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeźno '33''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Goworowo '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targonie '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '11''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '12''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '20''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '27''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '34''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

114 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '40''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '47''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '50''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '54''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '02''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suraż '04''N '02''E Wieża/Tower Y Margonin _ '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '05''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '05''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '16''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '17''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '18''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '21''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '24''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '27''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '28''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziewierzewo '28''N '03''E Maszt/Mast Y Margonin _ '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '31''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '35''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '45''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '57''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '04''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '10''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '14''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '15''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '18''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '21''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '22''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '28''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Grabowo '29''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

115 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '29''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '31''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '33''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '35''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '36''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '41''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '45''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '45''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '47''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Konary '49''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '51''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '52''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '54''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '57''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '58''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '02''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '02''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '14''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '20''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzcińsko-Zdrój '28''N '44''E Maszt/Mast Y Czesławice '28''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '34''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '35''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '37''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '44''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '45''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '46''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '57''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

116 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Jeziorki '05''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '08''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rostkowo '37''N '13''E Maszt/Mast Y Malice '09''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz/Chojna '47''N '25''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '13''N '44''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '21''N '33''E Maszt/Mast Y Dąbek '27''N '51''E Maszt/Mast Y Pszczółki Górne '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '52''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '00''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '04''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '09''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '24''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Elana '25''N '01''E Komin/Chimney Y Biała '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biała '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olszewo '47''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '50''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Grębocin '52''N '35''E Komin/Chimney Y Poniatowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '03''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '08''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '15''N '37''E Maszt/Mast Y Granowo '16''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ujście '17''N '24''E Komin/Chimney Y Wyszyny Kościelne '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '43''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '50''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '59''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '17''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '24''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cetki '28''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ławy '43''N '42''E Wieża/Tower Y Starorypin Prywatny '54''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '00''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '03''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '16''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

117 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Żuromin '17''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '21''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '32''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '32''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '55''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rozwarzyn '03''N '16''E Maszt/Mast Y Szydłówek '03''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '05''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '06''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _A 53 06'10''N '17''E Komin/Chimney Y Zielona '10''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _B 53 06'14''N '41''E Komin/Chimney Y Ostrołęka '14''N '38''E Komin/Chimney Y Zielona '20''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '26''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '34''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rypałki Prywatne '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '36''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '39''N '24''E Komin/Chimney Y Żuromin '40''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podzamek Golubski '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo '53''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bydgoszcz/Jachcice '09''N '01''E Komin/Chimney Y Podzamek Golubski '14''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '20''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brąchnówko '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '53''N '11''E Komin/Chimney Y Białystok '55''N '06''E Komin/Chimney Y Dolice '11''N '46''E Maszt/Mast Y Łomża '11''N '00''E Komin/Chimney Y Piła/Rusinowo '14''N '42''E Maszt/Mast Y Karnowo '15''N '30''E Maszt/Mast Y Niechłonin '45''N '08''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

118 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Różewo '19''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Falmierowo '59''N '15''E Maszt/Mast Y Głuchowo '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '16''N '49''E Komin/Chimney Y Głuchowo '21''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '24''N '00''E Komin/Chimney Y Nowe Czarnowo '25''N '04''E Komin/Chimney Y Grzybno '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisiny '39''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pluty 53 13'05''N '58''E Maszt/Mast Y Chwiram '12''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok/Krynice '53''N '35''E Maszt/Mast Y Białystok/Krynice '53''N '36''E Maszt/Mast Y Augustowo '13''N '44''E Maszt/Mast Y Pierławki '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niedźwiedź '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zegartowice '50''N '27''E Maszt/Mast Y Wałcz '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '01''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '07''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '22''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '38''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '53''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzeciewiec '00''N '26''E Maszt/Mast Y Bobrowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '23''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '33''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '03''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartoszewice '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '11''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '14''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamlarki '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '40''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '52''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '58''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '01''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

119 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nidzica '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '06''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '13''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '16''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '18''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '19''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łopatki '27''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '31''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '32''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '37''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '51''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś Królewska '59''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Kołowo '02''N '29''E Maszt/Mast Y Gawłowice '13''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '24''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witunia '42''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '42''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '48''N '54''E Komin/Chimney Y Witunia '48''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bągart '02''N '30''E Maszt/Mast Y Gawłowice '06''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '16''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '17''N '12''E Komin/Chimney N Rostki '18''N '11''E Maszt/Mast Y Kamień '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Blizienko '46''N '25''E Maszt/Mast Y Szczuplinki '48''N '56''E Maszt/Mast Y Gawłowice '51''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogalin '07''N '28''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '09''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '11''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalewo '21''N '30''E Maszt/Mast Y Szczecin '24''N '31''E Komin/Chimney Y Gawłowice '27''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

120 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gawłowice '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jabłonowo Pomorskie '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '13''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Pomorzany '28''N '29''E Komin/Chimney Y Trzebiełuch '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czeczewo '33''N '06''E Maszt/Mast Y Świecie 53 23'37''N '28''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'38''N '34''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'39''N '34''E Komin/Chimney Y Waśki '17''N '45''E Maszt/Mast Y Gąsiorowo '19''N '18''E Maszt/Mast Y Linowo '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '32''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '36''N '15''E Maszt/Mast Y Linowo '40''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '42''N '16''E Komin/Chimney Y Linowo '45''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '03''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '04''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '10''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mąkowarsko '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '13''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '18''N '31''E Maszt/Mast Y Linowo '21''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '22''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '29''N '20''E Iglica/Spire Y Linowo '37''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głomsk '46''N '13''E Maszt/Mast Y Linowo '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '58''N '20''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczecin/Warszewo '31''N '39''E Maszt/Mast Y Lisnówko '39''N '30''E Maszt/Mast Y Taszewo '44''N '45''E Maszt/Mast Y Wielka Klonia '46''N '52''E Maszt/Mast Y Szczepanki '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '27''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Broczyno '45''N '16''E Maszt/Mast Y Słupnica '09''N '13''E Maszt/Mast Y Scholastykowo '22''N '19''E Maszt/Mast Y Skolwin 53 31'28''N '43''E Słup energetyczny/pole Y Losy '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inoujście 53 31'38''N '15''E Słup energetyczny/pole Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

121 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Lubawa '38''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trudna '48''N '03''E Maszt/Mast Y Lubawa '49''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubawa '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydrzno '02''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '14''N '44''E Komin/Chimney Y Szembruk '25''N '03''E Maszt/Mast Y Rożental '37''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '19''N '13''E Wieża/Tower Y Police '19''N '24''E Komin/Chimney Y Police '19''N '41''E Komin/Chimney Y Police '22''N '39''E Komin/Chimney Y Łomczewo '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '28''N '35''E Komin/Chimney Y Police '30''N '58''E Komin/Chimney Y Police '33''N '30''E Komin/Chimney Y Łomczewo '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława '51''N '13''E Komin/Chimney Y Bełcząc '08''N '05''E Maszt/Mast Y Łodygowo '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '35''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '37''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '42''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '47''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Węgorzewo '12''N '18''E Maszt/Mast Y Jędrychowo '33''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława/Kisielice '50''N '07''E Maszt/Mast Y Rożnowo Łobeskie '52''N '52''E Maszt/Mast Y Łodygowo '00''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '12''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '14''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '29''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '45''N '15''E Maszt/Mast Y Brzozowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '04''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '08''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '15''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

122 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kisielice '15''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '23''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '27''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Folwark '46''N '55''E Maszt/Mast Y Kisielice '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '01''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '17''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '22''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '30''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmołowszczyzna '09''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miłowo '19''N '12''E Maszt/Mast Y Koniuszki '33''N '24''E Maszt/Mast Y Bądki '26''N '25''E Maszt/Mast Y Turczyn '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '34''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '46''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '54''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '00''N '19''E Komin/Chimney Y Turczyn '00''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '02''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '03''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '14''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '19''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '39''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Słoneczny '48''N '39''E Komin/Chimney Y Stok Resko '49''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '59''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '08''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Pieczewo '12''N '05''E Maszt/Mast Y Resko '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Chwalim '49''N '15''E Maszt/Mast Y Stary Chwalim '58''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Track '58''N '01''E Wieża/Tower Y Zagórze '41''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '44''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '47''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '50''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

123 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Zagórze '56''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jezierzyce '05''N '27''E Maszt/Mast Y Zagórze '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '11''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '34''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ełk '00''N '29''E Komin/Chimney Y Ostromice '18''N '34''E Maszt/Mast Y Wiejkowo '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '46''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '59''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '01''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '03''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '10''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '11''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '15''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '16''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '17''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '22''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grzmiąca '38''N '46''E Maszt/Mast Y Cieszymowo '13''N '21''E Maszt/Mast Y Krosino '28''N '48''E Maszt/Mast Y Mrągowo '00''N '52''E Wieża/Tower Y Krasna Łąka '19''N '57''E Maszt/Mast Y Śniatowo '20''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '34''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czechy '52''N '31''E Maszt/Mast Y Śniatowo '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '59''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '06''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białogard/Sławoborze '06''N '59''E Maszt/Mast Y Śniatowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '09''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '12''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

124 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Pelplin '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '31''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '43''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '45''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '50''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '03''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '06''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świdry '10''N '53''E Słup energetyczny/pole N Pelplin '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '28''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świnoujście '02''N '33''E Wieża/Tower Y Pelplin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '19''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '32''N '06''E Komin/Chimney N Brzydowo '50''N '46''E Maszt/Mast Y Giżycko/Miłki '17''N '44''E Maszt/Mast Y Gruszewo '31''N '47''E Maszt/Mast Y Krupin '12''N '31''E Maszt/Mast Y Nawino '23''N '26''E Maszt/Mast Y Łęczno '28''N '42''E Maszt/Mast Y Koniecwałd '50''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Retowo '54''N '35''E Komin/Chimney Y Koniecwałd '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '22''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '23''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '24''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '29''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '30''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '54''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '01''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '02''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '04''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '06''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

125 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wartkowo '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '11''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '13''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jasna '22''N '51''E Maszt/Mast Y Wartkowo '22''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowo '26''N '03''E Maszt/Mast Y Wartkowo '30''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '42''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin/Gołogóra '14''N '17''E Maszt/Mast Y Koszalin/Gołogóra '14''N '18''E Maszt/Mast Y Wartkowo '25''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '29''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '38''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '41''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '43''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '49''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '50''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '01''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '05''N '48''E Komin/Chimney Y Kłodkowo '13''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krasin '29''N '18''E Maszt/Mast Y Kościernica '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '40''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '42''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '47''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '50''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '52''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '57''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '59''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '04''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '10''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '10''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '13''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '16''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '24''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '27''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

126 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karścino _ '28''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '34''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '35''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '36''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '38''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '39''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '40''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeleźno '43''N '33''E Maszt/Mast Y Karścino _ '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieżyn '45''N '02''E Maszt/Mast Y Karnice '46''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sakówko '48''N '48''E Maszt/Mast Y Karnice '49''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '52''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '56''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '19''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '26''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '27''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '34''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '34''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '35''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '45''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

127 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Mołtowo '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '53''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '00''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '03''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '05''N '52''E Maszt/Mast Y Karścino _ '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '14''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '21''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tczew '56''N '38''E Komin/Chimney Y Bardy, Pustary '38''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '50''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '00''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '06''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '13''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '15''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki '16''N '02''E Komin/Chimney Y Słupie '16''N '51''E Słup energetyczny/pole Y Bardy, Pustary '18''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '20''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '22''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '23''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '27''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '34''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dębina '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '36''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '38''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

128 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karcino, Sarbia '41''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '46''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '48''N '06''E Słup energetyczny/pole Y Roby '52''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '00''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '02''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzyn 54 07'07''N '30''E Maszt/Mast Y Roby '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '10''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '11''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '11''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '12''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '12''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '19''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '23''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '29''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '31''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '37''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '46''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '49''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '52''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '26''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '28''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '36''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

129 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korsze '37''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '41''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '46''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '55''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica 54 09'00''N '20''E Wieża/Tower Y Taciewo '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mieruniszki '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '07''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '08''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '14''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '15''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '17''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '25''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '27''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '28''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '31''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '40''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '41''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '41''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

130 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nowy Staw '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '00''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '12''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '12''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '14''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '23''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '26''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '27''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '29''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '29''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '30''N '27''E Komin/Chimney Y Tymień '31''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '35''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '42''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '43''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '43''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg '48''N '09''E Komin/Chimney Y Piecki '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Janowo '52''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '53''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnakowizna '53''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinka '03''N '38''E Maszt/Mast Y Kukinia '04''N '48''E Maszt/Mast Y Kukinia '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '06''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '21''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Okrągłe '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '24''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '26''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '36''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '45''N '26''E Komin/Chimney Y Tymień '45''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki/Krzemieniucha '46''N '22''E Maszt/Mast Y Tymień '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

131 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dobre '49''N '35''E Maszt/Mast Y Tymień '51''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '51''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '52''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '04''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '06''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '06''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '09''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '11''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łanowicze Duże '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg/Jagodnik '25''N '37''E Wieża/Tower Y Łanowicze Duże '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sankury '32''N '52''E Słup energetyczny/pole Y Gołdap _W '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '20''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '22''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Nowotna '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karniszewice 54 14'43''N '54''E Komin/Chimney Y Cedry Wielkie '51''N '57''E Maszt/Mast Y Nowotna '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '05''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '23''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '29''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '39''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '41''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

132 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Sulechowo '46''N '19''E Maszt/Mast Y Gołdap _W '50''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '53''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '48''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '56''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '08''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '17''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '21''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '22''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '25''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '30''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '39''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '41''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '41''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '42''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '45''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '49''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '50''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '51''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '54''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '56''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '02''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '09''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '09''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '13''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '18''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '19''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '22''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '22''N '30''E Maszt/Mast Y Dobiesław, Wiekowo '24''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '29''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '29''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '40''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

133 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karwice '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '51''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '00''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '02''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '05''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '15''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '16''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '20''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '21''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '37''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '44''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '47''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '50''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '52''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '31''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '34''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Rafineria '43''N '14''E Komin/Chimney Y Gdańsk/Rafineria '46''N '49''E Komin/Chimney Y Tychowo '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '48''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '53''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo '57''N '24''E Maszt/Mast Y Tychowo '06''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '07''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '10''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '13''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '16''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '20''N '41''E Pylon Y Jeżyce '21''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '24''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '31''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '33''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '33''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Lulemino '34''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '35''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '38''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo _ '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '41''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

134 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Tychowo '45''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '47''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '49''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '54''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '58''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '05''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Luleminko '14''N '23''E Maszt/Mast Y Lulemino '14''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '22''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Porzecze '23''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '32''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '36''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '40''N '33''E Komin/Chimney Y Gdańsk '41''N '30''E Komin/Chimney Y Tychowo '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '43''N '25''E Komin/Chimney Y Porzecze '44''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '44''N '26''E Komin/Chimney Y Tychowo '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '49''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '55''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Porzecze '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Porzecze '06''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '14''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '14''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '24''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '28''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Runowo Sławieńskie '33''N '02''E Maszt/Mast Y Zajączkowo '35''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '37''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

135 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stary Jarosław, '39''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '48''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '53''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '10''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '20''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '23''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '35''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '49''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '50''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '51''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '52''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '55''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '03''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '05''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '18''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '48''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '00''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '23''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Dąbrowa '35''N '51''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '39''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

136 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kopań, Cisowo '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '01''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Chwaszczyno '10''N '10''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '11''N '07''E Komin/Chimney Y Kopań, Cisowo '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '32''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '52''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '53''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '59''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '16''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '18''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '19''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '27''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '28''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '48''N '52''E Komin/Chimney Y Bierkowo '09''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '10''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '11''N '30''E Maszt/Mast Y Marszewo '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '24''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '38''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

137 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Marszewo '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '43''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '50''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '51''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '52''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '12''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '40''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grapice '57''N '20''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '14''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia A 54 31'18''N '55''E Budynek z masztem/building with mast Y Marszewo '27''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '27''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia '12''N '51''E Komin/Chimney Y Gdynia '14''N '55''E Komin/Chimney Y Wilkowo Nowowiejskie '27''N '26''E Maszt/Mast Y Obliwice '02''N '35''E Maszt/Mast Y Łebień '10''N '29''E Maszt/Mast Y Wicko '05''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '14''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '20''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '55''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '06''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '17''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 165

138 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wrzeście '31''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '47''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '36''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '40''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '47''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '48''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zwarcienko '50''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '50''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '52''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '05''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '20''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nadole '15''N '32''E Maszt/Mast Y Gnieżdżewo '23''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'25''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '38''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '47''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'47''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '49''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '57''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '59''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT Uwaga/Note ** - patrz GEN 2.1 ** - see GEN 2.1 Dane elektroniczne o przeszkodach lotniczych dla Strefy 1 są dostępne. Szczegóły dotyczące udostępnienia tych danych podano na stronie The Area 1 electronic obstacle data is available. Details on the data dissemination are specified at AIRAC AMDT 165

139 ENR AIP POLSKA F LESZNO AREA F (EPLS) 51 22'53''N '24''E 51 28'11''N '56''E 51 27'30''N '46''E 51 18'19''N '36''E 51 23'35''N '44''E 51 22'53''N '24''E 016G LESZNO AREA G (EPLS) 51 27'30''N '46''E 51 18'19''N '36''E 51 18'59''N '53''E 51 15'54''N '53''E 51 19'40''N '28''E 51 27'30''N '46''E 016H LESZNO AREA H (EPLS) 51 15'54''N '53''E 51 11'05''N '36''E 51 15'05''N '23''E 51 18'56''N '09''E 51 19'40''N '28''E 51 15'54''N '53''E 018 KIKITY (EPKI) Koło o promieniu 3.0 NM i środku w punkcie/circle of radius 3.0 NM centred on: 53 58'05''N '44''E FL85 GND FL85 GND FL85 GND FL95 GND SR/SS SR/SS SR/SS SR/SS LESZNO RADIO ( MHz) PL,EN LESZNO RADIO ( MHz) PL,EN LESZNO RADIO ( MHz) PL,EN KIKITY RADIO ( MHz) PL Wymagana zgoda ATC powyżej 6500 ft. Wzmożone loty szybowcowe. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego. ATC permission is required above 6500 ft. Increased glider flights. Central Gliding School of the Polish Aero Club. Wymagana zgoda ATC powyżej 6500 ft. Wzmożone loty szybowcowe. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego. ATC permission is required above 6500 ft. Increased glider flights. Central Gliding School of the Polish Aero Club. Wymagana zgoda ATC powyżej 6500 ft. Wzmożone loty szybowcowe. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego. ATC permission is required above 6500 ft. Increased glider flights. Central Gliding School of the Polish Aero Club. Kikity Sp. z o.o. Loty/skoki spadochronowe. Kikity Ltd. Flights/parachute jumping. 019 WILKÓW ŚREDZKI 51 04'37''N '41''E 51 04'28''N '08''E 51 03'33''N '25''E 51 04'07''N '28''E 51 04'37''N '41''E 1000 ft AMSL GND SR/SS Loty samolotowe. Wymagana zgoda ATC. Aeroplane flights. ATC permission is required. 020A RADAWIEC AREA A (EPLR) 51 20'23''N '35''E 51 22'51''N '35''E 51 22'39''N '38''E 51 15'28''N '02''E 51 14'19''N '27''E 51 07'30''N '55''E 51 04'43''N '47''E 51 04'23''N '24''E 51 06'13''N '28''E 51 08'38''N '41''E 51 12'02''N '07''E 51 13'45''N '04''E 51 15'51''N '44''E 51 20'23''N '35''E FL ft AMSL SR - SS Radawiec RADIO ( MHz) PL Aeroklub Lubelski/Loty szybowcowe. Wymagana zgoda ATC. Lubelski Aero Club/Glider flights. ATC permission is required. 020B RADAWIEC AREA B (EPLR) 51 03'58''N '26''E 51 08'25''N '19''E 51 12'40''N '38''E 51 19'03''N '14''E 51 20'23''N '35''E 51 15'51''N '44''E 51 13'45''N '04''E 51 12'02''N '07''E 51 08'38''N '41''E 51 06'13''N '28''E 51 04'23''N '24''E 51 03'47''N '22''E 51 03'58''N '26''E FL ft AMSL SR - SS Radawiec RADIO ( MHz) PL Aeroklub Lubelski/Loty szybowcowe. Wymagana zgoda ATC. Lubelski Aero Club/Glider flights. ATC permission is required. 020C RADAWIEC AREA C (EPLR) 51 03'58''N '26''E 51 04'14''N '48''E 51 06'09''N '40''E 51 09'04''N '56''E 51 12'06''N '39''E 51 14'37''N '10''E 51 17'22''N '07''E 51 19'03''N '14''E 51 12'40''N '38''E 51 08'25''N '19''E 51 03'58''N '26''E FL ft AMSL SR - SS Radawiec RADIO ( MHz) PL Aeroklub Lubelski/Loty szybowcowe. Wymagana zgoda ATC. Lubelski Aero Club/Glider flights. ATC permission is required. AIRAC AMDT 165

140 AIP POLSKA AD AD 0.6 SPIS TREŚCI CZĘŚCI 3 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 CZĘŚĆ 3 - LOTNISKA (AD) PART 3 - AERODROMES (AD) AD 0.1 [] WSTĘP AD 0.1 [] PREFACE AD 0.2 [] WYKAZ ZMIAN DO DZIAŁU AD AD 0.2 [] RECORD OF AD SECTION AMENDMENTS AD 0.3 [] WYKAZ SUPLEMENTÓW AD 0.3 [] RECORD OF AD SECTION SUPPLEMENTS AD 0.4 [] WYKAZ KONTROLNY STRON DZIAŁU AD AD 0.4 [] CHECKLIST OF AD SECTION PAGES AD 0.5 [] WYKAZ POPRAWEK RĘCZNYCH AD 0.5 [] LIST OF HAND AMENDMENTS TO AD SECTION AD 0.6 SPIS TREŚCI CZĘŚCI 3 AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 AD 1. LOTNISKA/LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP AD 1. AERODROMES/HELIPORTS - INTRODUCTION AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.1 AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE AD 1.2 SŁUŻBY RATOWNICZE I PRZECIWPOŻAROWE ORAZ PLAN AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN ODŚNIEŻANIA AD 1.3 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.3 INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AD 1.4 GRUPOWANIE LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.4 GROUPING OF AERODROMES AND HELIPORTS AD 1.5 STATUS CERTYFIKACJI LOTNISKA AD 1.5 AERODROME CERTIFICATION STATUS AD OPIS SPRAW DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ, ODSTĘPSTW, PRZYPADKÓW RÓWNOWAŻNEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA, SPECJALNYCH WARUNKÓW, W TYM OGRANICZEŃ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z LOTNISKA AD A DESCRIPTION OF CASES INVOLVING EXEMPTIONS, DEROGATIONS, CASES OF EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY, SPECIAL CONDITIONS, INCLUDING LIMITATIONS WITH REGARD TO THE USE OF THE AERODROME AD 2. LOTNISKA AD 2. AERODROMES BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AD 2 EPGD GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT LUBLIN AD 2 EPLB LUBLIN AD 2 EPLB ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO RADOM/Sadków AD 2 EPRA RADOM/Sadków AD 2 EPRA RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC Chopina w Warszawie AD 2 EPWA Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG AIRAC AMDT 165

141 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

142

143 AIP POLSKA AD AD 1.3 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS LOTNISKO/LĄDOWISKO/LOTNISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/AIRFIELD/HELIPORT MIĘDZYNARODOWY - INTERNATIONAL (INTL) KRAJOWY - NATIONAL (NTL) WOJSKOWY - MILITARY (MIL) DOPUSZCZONY RUCH LOTNICZY AIR TRAFFIC ALLOWED IFR/VFR ROZKŁADOWY - SCHEDULED (S) NIEROZKŁADOWY - NON- SCHEDULED (N) PRYWATNY - PRIVATE (P) SEKCJA AIP/AIP VFR/MIL AIP AIP/AIP VFR/MIL AIP SECTION ALEKSANDROWICE k/bielska-białej (EPBA) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBA BAGICZ k/kołobrzegu (EPKG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKG BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBK BORSK (EPBO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBO BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPBY / VFR AD 4 EPBY CEWICE (EPCE) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPCE DAJTKI k/olsztyna (EPOD) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPOD DARŁOWO (EPDA) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPDA Depułtycze Królewskie (EPCD) NTL VFR N VFR AD 4 EPCD DĘBLIN (EPDE) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPDE ELBLĄG (EPEL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPEL GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPGD / VFR AD 4 EPGD GDYNIA-OKSYWIE (EPOK) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPOK GLIWICE (EPGL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGL GOTARTOWICE k/rybnika (EPRG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPRG GÓRASZKA (EPGO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGO GRĄDY (EPGY) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGY INOWROCŁAW (EPIN) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPIN INOWROCŁAW (EPIR) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPIR IWONICZ (EPIW) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPIW JELENIA GÓRA (EPJG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPJG KANIÓW (EPKW) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKW KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKM KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPKT / VFR AD 4 EPKT KĘTRZYN (EPKE) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKE KIKITY (EPKI) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKI KORNE (EPKO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKO Koszalin - Zegrze Pomorskie (EPKZ) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKZ KRAKÓW/Balice (EPKK) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPKK / VFR AD 4 EPKK KRĘPA k/słupska (EPSK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSK KROSNO (EPKR) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKR KRUSZYN k/włocławka (EPWK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPWK LEGNICA (EPLE) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPLE LISIE KĄTY k/grudziądza (EPGI) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGI LUBIN (EPLU) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPLU LUBLIN (EPLB) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPLB / VFR AD 4 EPLB ŁASK (EPLK) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPLK ŁĘCZYCA (EPLY) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPLY ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza (EPNL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPNL ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPLL / VFR AD 4 EPLL MALBORK (EPMB) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMB MASŁÓW k/kielc (EPKA) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKA MAZURY (EPSY) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSY MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. (EPOM) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPOM MIELEC (EPML) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPML MILEWO (EPMX) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPMX MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMM MIROSŁAWICE (EPMR) NTL VFR N VFR AD 4 EPMR MIROSŁAWIEC (EPMI) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMI AIRAC AMDT 165

144 AD AIP POLSKA LOTNISKO/LĄDOWISKO/LOTNISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/AIRFIELD/HELIPORT MIĘDZYNARODOWY - INTERNATIONAL (INTL) KRAJOWY - NATIONAL (NTL) WOJSKOWY - MILITARY (MIL) DOPUSZCZONY RUCH LOTNICZY AIR TRAFFIC ALLOWED NOWY TARG (EPNT) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPNT PIASTÓW k/radomia (EPRP) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPRP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (EPPT) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPPT PŁOCK (EPPL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPPL POBIEDNIK k/krakowa (EPKP) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKP POLSKA NOWA WIEŚ k/opola (EPOP) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPOP POWIDZ (EPPW) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPPW POZNAŃ-BEDNARY (EPPB) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPPB POZNAŃ/Kobylnica (EPPK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPPK POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPKS POZNAŃ/Ławica (EPPO) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPPO / VFR AD 4 EPPO PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPPR PRZASNYSZ (EPPZ) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPPZ PRZYLEP k/zielonej Góry (EPZP) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPZP RADAWIEC k/lublina (EPLR) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPLR RADOM/Sadków (EPRA) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPRA / MIL AD 4 EPRA / VFR AD 4 EPRA RZESZÓW (EPRJ) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPRJ RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPRZ / VFR AD 4 EPRZ STRZYŻEWICE k/leszna (EPLS) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPLS SUWAŁKI (EPSU) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSU SZCZECIN DĄBIE (EPSD) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSD SZCZECIN/Goleniów (EPSC) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPSC / VFR AD 4 EPSC SZYMANÓW (EPWS) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPWS ŚWIDNIK k/lublina (EPSW) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSW ŚWIDWIN (EPSN) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPSN TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPTM TORUŃ (EPTO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPTO TURBIA k/stalowej Woli (EPST) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPST Chopina w Warszawie (EPWA) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPWA / VFR AD 4 EPWA WARSZAWA - BABICE (EPBC) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBC WARSZAWA/Modlin (EPMO) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPMO / VFR AD 4 EPMO WATOROWO (EPWT) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPWT WROCŁAW/Strachowice (EPWR) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPWR / VFR AD 4 EPWR ZAMOŚĆ (EPZA) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPZA ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPZG / VFR AD 4 EPZG ŻAR k/żywca (EPZR) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPZR IFR/VFR Uwagi Remarks * ) - tylko dla samolotów wojskowych * ) - for MIL aeroplanes only. ROZKŁADOWY - SCHEDULED (S) NIEROZKŁADOWY - NON- SCHEDULED (N) PRYWATNY - PRIVATE (P) SEKCJA AIP/AIP VFR/MIL AIP AIP/AIP VFR/MIL AIP SECTION AIRAC AMDT 165

145 AIP POLSKA AD AD OPIS SPRAW DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ, ODSTĘPSTW, PRZYPADKÓW RÓWNOWAŻNEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA, SPECJALNYCH WARUNKÓW, W TYM OGRANICZEŃ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z LOTNISKA / A DESCRIPTION OF CASES INVOLVING EXEMPTIONS, DEROGATIONS, CASES OF EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY, SPECIAL CONDITIONS, INCLUDING LIMITATIONS WITH REGARD TO THE USE OF THE AERODROME EPBY - LOTNISKO BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO EPBY - BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME CS ADR-DSN.M.750 RÓŻNICE: ODSTĘPSTWA SC (WARUNKI SPECJALNE) Brak wymaganego poziomu oświetlenia APN 2. Powodem są ograniczenia wynikające z zastosowanych powierzchni ograniczających wysokość. Zainstalowanie masztów może spowodować większe zagrożenie niż ich brak. Budowa nowych masztów oświetleniowych byłaby równoważna z powstaniem nowych przeszkód lotniczych, co jest niezgodne z CS ADR-DSN.J.480. DIFFERENCES: SC (SPECIAL CONDITIONS) EXEMPTIONS Lack of required level of lighting on APN 2. The reasons are the limitations resulting from the used obstacle limitation surfaces. Installation of masts may cause greater risk than the lack of them. Construction of new lighting masts would be equivalent to creation of new aerodrome obstacles, which would not conform with CS ADR-DSN.J.480. CS ADR-DSN.Q.850(d3) Pojazdy SOL posiadają oświetlenie przeszkodowe koloru żółtego. Kolor niebieski jest zarezerwowany dla pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym art. 66 ust. 4 pkt 3. Pojazdy SOL opuszczają teren lotniska i konieczne byłoby każdorazowe ich zasłanianie. Airport Security Services vehicles are equipped with yellow obstacle lighting. The blue colour is reserved for vehicles of the emergency services in accordance with the Act of 20 June Act on Road Traffic, art. 4, paragraph 4, point 3. Airport Security Services vehicles leave the aerodrome area and it would be necessary to cover the lights. CS ADR-DSN.B.065(c)(1) ODSTĘPSTWA DAAD (DOKUMENT AKCEPTUJĄCY ODSTĘPSTWO I SPOSÓB JEGO USUNIĘCIA) Na RWY 26/08 na 400. metrze od THR 08 nie jest spełniony wymóg promienia krzywizny dla cyfry kodu 4. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: DAAD (DEVIATION ACCEPTANCE AND ACTION DOCUMENT) EXEMPTIONS The requirement for the radius of curvature for code 4 number on RWY 26/08 along the 400th metre from THR 08 is not met. CS ADR-DSN.B.080(b)(1) Nie jest spełniony warunek minimalnego nachylenia poprzecznego 1%. Średnie nachylenie poprzeczne wynosi ok. 0,8%. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: The requirement for minimum RWY transverse slope of 1% is not met. The average transverse slope shall be 0.8%. CS ADR-DSN.B.165(c) Obiekty takie jak pokrywy od studni czy fundamenty od lamp i znaków nie mają odpowiednich profili pod nawierzchnią darniową wymaganych przez CS. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Objects such as well lids or foundations for lamps and signs are not appropriately profiled under the grass surface, which is required by CS. CS ADR-DSN.Q.850(d3-4) Oświetlenie przeszkodowe pojazdu FOLLOW ME i innych pojazdów lotniskowych niezgodne z wymaganiami. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Obstacle lighting of the FOLLOW ME vehicle and other aerodrome vehicles is not in line with the requirements. CS ADR-DSN.K.490 Brak wskaźnika kierunku wiatru na kierunku 08. Lack of wind direction indicator on RWY 08. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: CS ADR-DSN.S.880(d)(6) Brak zasilania rezerwowego oświetlenia APN. W przypadku zaniku napięcia Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza oświetla płyty postojowe, po których mogą chodzić pasażerowie. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Lack of secondary power supply for lighting on APN. In case of loss of power supply the Rescue and Fire Fighting Services illuminate APNs used by the passengers. CS ADR-DSN.S.880(d)(2) CS ADR-DSN.M.750 Brak zasilania rezerwowego świateł przeszkodowych urządzeń meteorologicznych. Operator lotniska planuje budowę systemu AWOS. W przypadku braku oświetlenia przeszkodowego urządzeń meteorologicznych Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego wysyła odpowiedni NOTAM. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Brak oświetlenia APN 4. Planowany jest remont i odtworzenie oświetlenia APN. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Lack of secondary power supply for obstacle lighting of meteorological facilities. The AWOS system is planned to be constructed by the aerodrome operator. In case there is no obstacle lighting for meteorological facilities the Airport Duty Officer shall issue an appropriate NOTAM. Lack of lighting on APN 4. The renovation and reconstruction of lighting on APN 4 is planned. AIRAC AMDT 165

146 AD AIP POLSKA CS ADR-DSN.N.795(a-c) Brak oznakowania pionowego identyfikacji stanowiska postojowego na trzech stanowiskach APN 1, na trzech stanowiskach APN 2 oraz na czterech stanowiskach APN 4. Ze względu na układ infrastruktury na pozostałych stanowiskach możliwe jest zastosowanie tylko oznakowania poziomego. Każde stanowisko postojowe posiada odpowiednie oznakowanie poziome identyfikacji stanowiska postojowego spełniające wymagania CS ADR-DSN.N.795(b-c). Dodatkowo za każdym razem, gdy jest wykonywana operacja wkołowania statku powietrznego na stanowisko, przydzielana jest asysta FOLLOW ME. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Lack of aircraft stand identification signs on three aicraft stands on APN 1, on three aicraft stands on APN 2 and on four aicraft stands on APN 4. Due to the layout of the infrastructure on the remaining aircraft stands only markings may be used. Every aircraft stand is equipped with appropriate aircraft stand identification marking which complies with CS ADR-DSN.N.795 (b-c). Additionally, each time the taxiing-in is carried out into the aircraft stand, the FOLLOW ME assistance is assigned. CS ADR-DSN.S.880(b) Rezerwowe źródło zasilania świateł końca RWY oraz poprzeczek zatrzymania nie spełnia wymogu maksymalnego czasu przełączenia poniżej 1 sekundy. Obecnie czas ten wynosi poniżej 15 sekund. Termin wygaśnięcia DAAD: DAAD expiry date: Secondary power supply for RWY end lights and stop bars does not conform with the requirement of the maximum switch-over time not exceeding 1 second. At present, the switch-over time shall not exceed 15 seconds. AIRAC AMDT 165

147 AD 2 EPBY 1-10 AIP POLSKA EPBY AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS PORUSZANIE SIĘ PO PŁYTACH POSTOJOWYCH MOVING ON APRONS Zakaz poruszania się załóg/pasażerów statków powietrznych poza stanowisko postojowe bez asysty agenta obsługi naziemnej. Korzystanie z transportu naziemnego, spoza APN 1, obowiązkowe ZEZWOLENIA NA WYPYCHANIE, URUCHOMIENIE SILNIKÓW ORAZ KOŁOWANIE Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie oraz wypychanie statku powietrznego może się odbywać tylko po nawiązaniu łączności i po uzyskaniu zgody od TWR BYDGOSZCZ. Kontroler TWR wydaje załodze statku powietrznego zgodę na wykonanie operacji push-back, power-back lub wykołowania ze stanowiska postojowego po poinformowaniu koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja ruchowa na płycie postojowej. Moving of aircraft crews/passengers outside the aircraft stand without the assistance of the groung handling agent is forbidden. Using surface transport from outside APN 1 is obligatory. PUSH-BACK, START-UP AND TAXI CLEARANCES Start-up, taxiing, towing and push-back can take place only with established communications and with the prior approval from BYDGOSZCZ TWR. The TWR controller shall issue clearance to the air crew for carrying out push-back, power-back or exiting a parking stand after having informed the marshaller. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or the traffic situation on the apron requires him to do so PROCEDURY KOŁOWANIA, PARKOWANIA I WYPYCHANIA TAXIING, PARKING AND PUSH-BACK PROCEDURES W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowania lub wykołowania jest niezgodna z oznakowaniem poziomym odbywa się zawsze według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Manewrowanie statków powietrznych na płytach postojowych tylko przy użyciu minimalnej mocy silników. Parkowanie statków powietrznych zawsze z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi lub upoważnionego pracownika portu lotniczego. Parkowanie statków lotnictwa ogólnego na APN 1 wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Zakaz postoju statków powietrznych na APN 1 z włączonymi silnikami (również z włączonym APU) powyżej 15 minut. Stanowiska postojowe nr: 3 5 obowiązuje procedura wypychania. Procedura wypychania obowiązuje dla następujących typów statków powietrznych: A318/319/320/321, B712/727/737, DC9, MD80/90. Procedura wypychania obowiązuje również dla: ATR42/72, E170/175/190/195, CRJ1/2/ 7/9/X, DH8D, Saab S20, ale jeśli w wymienionych typach statków powietrznych brak jest elektronicznej blokady goleni przedniej przewoźnik/ załoga musi mieć na pokładzie własne szpilki do blokowania (bypass pins). Przewoźnicy operujący innymi statkami powietrznymi niż wymienione są zobowiązani do upewnienia się, że lotnisko BYDGOSZCZ/Szwederowo dysponuje dyszlem dla danego statku powietrznego. Jeżeli brak jest takiego dyszla na lotnisku, przewoźnik powinien go sobie zapewnić we własnym zakresie. Statki powietrzne nie objęte procedurami wypychania mogą wykołowywać samodzielnie. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Lotnisko posiada sprzęt pozwalający wypchnąć również takie typy statków powietrznych jak: A300/310/332/333, B757/767/772/787, DC10, L101. Dopuszcza się wycofywanie na silnikach (power-back) statków powietrznych nie większych niż ATR 72. Power-back wyłącznie w asyście koordynatora ruchu naziemnego. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the horizontal markings, it shall be carried out according to signals and under the guidance of the marshaller. Aircraft manoeuvres on aprons shall be performed only with the use of minimum engine power. Aircraft shall be always parked with wheels secured with chocks by a flight crew member or authorized airport personnel. General aviation aircraft on APN 1 to be parked only with the approval of the Airport Duty Officer. Aircraft are prohibited from parking on APN 1 with the engines running (also with an APU connected) for more than 15 minutes. Parking stands No. 3 5: push-back procedure applicable. The push-back procedure applies to the following aircraft types: A318/319/320/321, B712/ 727/737, DC9, MD80/90. The procedure also applies to: ATR42/72, E170/ 175/190/195, CRJ1/2/7/9/X, DH8D, Saab S20; if however these aircraft types are not equipped with electronic locking mechanism of the front landing gear, the aircraft operator/flight crew must have their own bypass pins on board. Air carriers operating aircraft other than listed above must ensure that BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome has a tow bar suitable for a given aircraft type. If the required tow bar is unavailable, the aircraft operator is to provide it himself. Aircraft not subject to push-back procedures may exit stands under own power. Any exceptions to the push-back procedure possible only with the approval of the Airport Duty Officer. The aerodrome has equipment for pushing back such aircraft types as: A300/310/332/333, B757/767/772/ 787, DC10, L101. Power-back is possible for aircraft not greater than ATR 72 and only with marshalling assistance. EPBY AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES EPBY AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PUNKTY I PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR VFR HOLDING POINTS AND PROCEDURES Doloty i odloty VFR (patrz AD 2 EPBY 7-2-1) do/z lotniska BYDGOSZCZ/ Szwederowo odbywają się po następujących trasach: Trasa VFR nr 1: punkt OSKAR N E (Nakło nad Notecią) - punkt NOVEMBER N E (Myślęcinek) - lotnisko BYDGOSZCZ/Szwederowo. VFR arrivals and departures (see AD 2 EPBY 7-2-1) to/from BYDGOSZCZ/ Szwederowo aerodrome shall be conducted along the following VFR routes: Trasa VFR nr 1: point OSKAR N E (Nakło nad Notecią) - point NOVEMBER N E (Myślęcinek) - BYDGOSZCZ/ Szwederowo aerodrome. AIRAC AMDT 165

148 AD 2 EPBY 1-12 AIP POLSKA LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko BYDGOSZCZ/Szwederowo wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Po lądowaniu następuje podlot/kołowanie na płytę postojową lub stanowisko lotnictwa sanitarnego. Helicopters conducting IFR or VFR approach to BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome perform landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point After landing, taxiing/air taxiing is conducted to the apron or air rescue stand OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI (LVP) LOW VISIBILITY OPERATIONS (LVP) POSTANOWIENIA OGÓLNE Podczas obowiązywania LVP dopuszczalny jest ruch nie więcej niż jednego statku powietrznego w polu naziemnego ruchu lotniczego. Podczas obowiązywania LVP ruch statków powietrznych po polu naziemnego ruchu lotniczego odbywa się wyłącznie w asyście FOLLOW ME. KRYTERIA WPROWADZANIA ORAZ ODWOŁYWANIA LVP Faza przygotowania do LVP rozpoczyna się, jeżeli RVR zmniejszy się do 800 m i/lub podstawa chmur, przy zachmurzeniu powyżej połowy nieba (5/8), obniży się do 300 ft (90 m). Wprowadzenie LVP następuje, gdy RVR zmniejszy się poniżej 550 m przynajmniej w jednej części pomiarowej drogi startowej lub podstawa chmur, przy zachmurzeniu powyżej połowy nieba (5/8), obniży się poniżej 200 ft (60 m). Odwołanie procedury LVP następuje, gdy RVR wzrośnie do 600 m we wszystkich częściach pomiarowych drogi startowej i podstawa chmur osiągnie 200 ft (60 m) z tendencją rosnącą utrzymującą się powyżej 10 minut. INFORMACJE O OBOWIĄZYWANIU LVP Po wprowadzeniu LVP kontroler ruchu lotniczego informuje załogi o rozpoczęciu stosowania procedur LVP drogą radiową podając komunikat: Low visibility procedures in operation. OPERACJE STATKÓW POWIETRZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA LVP W czasie obowiązywania LVP starty statków powietrznych są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy RVR wynosi 400 m lub więcej. Podczas obowiązywania LVP lądowania statków powietrznych są dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy RVR wynosi 550 m lub więcej. Do lądowania w warunkach ograniczonej widzialności używany jest wyłącznie kierunek drogi startowej RWY 26. GENERAL PROVISIONS During Low Visibility Procedures (LVPs), not more than one aircraft at a time may operate on the movement area. During LVPs, aircraft movements on the movement area are to be carried out only with FOLLOW ME assistance. CRITERIA FOR THE INITIATION AND TERMINATION OF LVP The LVP preparation phase shall be commenced when the RVR decreases to 800 m and/or the cloud base, with cloud covering more than half the sky (5/8), lowers to 300 ft (90 m). LVP operations shall be commenced when the RVR decreases below 550 m at least within one test part of the RWY or the cloud base, with cloud covering more than half the sky (5/8), is below 200 ft (60 m). LVP shall be terminated when RVR increases to 600 m within all test parts of the RWY and the cloud base reaches 200 ft (60 m) and a continuing improvement being above 10 minutes is anticipated. PROVIDING INFORMATION ON LVPs BEING IN FORCE After introduction of LVPs, the air traffic controller informs the crews of LVPs being in force by radio with the message: Low Visibility Procedures in operation. AIRCRAFT OPERATIONS DURING LVPs During LVPs, take-offs are permitted only when the RVR is 400 m or more. During LVPs, aircraft landings are permitted only when the RVR is 550 m or more. For landing during LVPs only RWY 26 is used. AIRAC AMDT 165

149 AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-13 EPBY AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Opis spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska Patrz AD See AD Zgłaszanie zauważonych zagrożeń Reporting identified hazards Zarządzający lotniskiem BYDGOSZCZ/Szwederowo zwraca się z prośbą o zgłaszanie zauważonych zagrożeń w postaci: A description of cases involving exemptions, derogations, cases of equivalent level of safety, special conditions, including limitations with regard to the use of the aerodrome BYDGOSZCZ/Szwederowo AD administration requests to report identified hazards in the form of: 1) Przeszkód lotniczych i możliwości powstawania wzbudzonej turbulencji. 1) Aerodrome obstacles and the possibility of obstacle-induced turbulence. 2) Stosowania niebezpiecznych, mylących lub wprowadzających w błąd 2) The use of hazardous, confusing and misleading lights. świateł. 3) Oślepiania powodowanego dużymi, wysoce odblaskowymi powierzchniami. 4) Źródeł niewidocznego promieniowania lub obecność ruchomych lub stałych przedmiotów, które mogą zakłócać lub negatywnie wpływać na wydajność łączności lotniczej, systemów nawigacji i dozorowania. 5) Nielotniczych świateł naziemnych w pobliżu lotniska, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa statków powietrznych i które powinny być zgaszone, ekranowane lub w inny sposób zmodyfikowane, tak aby wyeliminować źródło zagrożenia. 3) The dazzling caused by large and highly reflective surfaces. 4) Sources of non-visible radiation or the presence of moving or fixed objects which may interfere with, or adversely affect, the performance of aeronautical communications, navigation and surveillance systems. 5) Non-aeronautical ground lights in the vicinity of the aerodrome which may constitute a threat to aircraft safety and which should be extinguished, shielded or modified in other way to eliminate sources of risk. 6) Inne potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 6) Other potential hazards for air traffic safety. Zgłoszenia należy przekazywać na Requests shall be sent to: EPBY AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPBY Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPBY Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A RWY 08/26 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 08/26 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPBY RWY 08 RWY 08 AD 2 EPBY RWY 26 RWY 26 Mapa standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Standard Arrival Chart Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPBY RWY 08/26 RWY 08/26 AD 2 EPBY Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowe TMA BYDGOSZCZ Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Area Chart - ICAO Arrival and Transit Routes TMA BYDGOSZCZ Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPBY ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY Trasy dolotowe i odlotowe VFR VFR Arrival and Departure Routes AIRAC AMDT 165

150 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

151

152 AD 2 EPGD 1-10 AIP POLSKA Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) DVOR/DME ( 4 E/Dec 11) ID GZD Częstotliwość Frequency MHz CH108X DME IGDA CH40X Godziny pracy Hours of operation H24 H24 Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 54 23'16.1'' N '31.0'' E 54 22'18.2'' N '06.4'' E DME ELEV m AMSL 150 m AMSL Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400). Designated operational range: 100 NM (up to FL400). Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Uwagi Remarks EPGD AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS PROCEDURY ATC OBOWIĄZUJĄCE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY ATC PROCEDURES AT GDAŃSK LECH WALESA AERODROME APN nr 6, 7 oraz stanowiska postojowe 9-11 niewidoczne z TWR. Odcinek 150 m RWY 11/29 rozpoczynający się 1320 m od THR 11 niewidoczny z TWR. Służba ATC lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy w godzinach ( ) UTC 1) uruchamia stanowisko GDAŃSK DELIVERY pracujące na częstotliwości 131,325 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: APNs No. 6, 7 and parking stands 9-11 are invisible from the TWR. A segment of 150 m of RWY 11/29 starting 1320 m from THR 11 is invisible from the TWR. GDAŃSK TWR will open the GDAŃSK DELIVERY position between 0430 and 2030 (0330 and 1930) UTC 1), operating on MHz, after entering the following information in ATIS: DELIVERY is operating on frequency DELIVERY is operating on frequency ) - patrz GEN ) - see GEN UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA NA LOT RECEIVING EN-ROUTE CLEARANCE Na 10 minut przed osiągnięciem gotowości do wypychania ze stanowiska postojowego bądź uruchomienia silników załoga statku powietrznego powinna nawiązać łączność z GDAŃSK DELIVERY na częstotliwości 131,325 MHz w celu uzyskania zezwolenia na lot, podając następujące dane: 10 minutes prior to being ready for push-back or start-up, the flight crew shall contact GDAŃSK DELIVERY on MHz for ATC clearance and report the following details: - znak wywoławczy statku powietrznego, - aircraft call sign, - numer stanowiska postojowego, - parking stand number, - lotnisko przeznaczenia, - destination aerodrome, - planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - planned cruising level (if other than in FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. - any changes to the flight plan. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/CTOT. ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/ CTOT ZEZWOLENIA NA WYPYCHANIE, URUCHAMIANIE SILNIKÓW ORAZ KOŁOWANIE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY Uruchamianie silników statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może odbywać się tylko po nawiązaniu łączności i po uzyskaniu zgody od TWR GDAŃSK. W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznakowaniem poziomym, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Kontroler TWR wydaje załodze statku powietrznego zgodę na wykonanie operacji push-back, power-back lub wykołowywania ze stanowiska postojowego po poinformowaniu koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja ruchowa na płycie postojowej. RECEIVING PUSH-BACK, START-UP AND TAXI CLEARANCES AT GDAŃSK LECH WALESA AERODROME Start-up, taxiing, towing and push-back can take place only with established communications and with the prior approval of the GDAŃSK TWR. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the surface markings, it shall be carried out according to signals and under the supervision of the marshaller. The TWR controller shall issue clearance to the aircraft for carrying out push-back, power-back or taxiing out from the parking position, only according to the marshaller s instruction. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or a general situation in the parking zone requires him to do so REDUKOWANIE CZASU ZAJĘCIA DROGI STARTOWEJ MINIMUM RUNWAY OCCUPANCY TIME ODLOTY DEPARTURES Służby ATC przyjmują, że każdy statek powietrzny, który otrzyma instrukcję zajęcia progu 11 i 29 drogi startowej, jest gotowy do natychmiastowego startu. ATC services assume each aircraft having received clearance to line up THR 11 or 29 to be ready for immediate departure. AIRAC AMDT 165

153 AD 2 EPGD 1-12 AIP POLSKA Dodatkowo stanowisko postojowe 50A jest stanowiskiem alternatywnym dla statków o rozpiętości skrzydeł większej niż 36 m. Przy ustawieniu statku powietrznego na stanowisku 50A zamknięte zostają stanowiska 50 i 51. Za zgodą dyżurnego operacyjnego portu lotniczego dopuszcza się odstępstwa od procedury. Additionally, stand 50A is an alternative stand for aircraft with wing spans greater than 36 m. When an aircraft is parked on stand 50A, stands 50 and 51 are closed. Exemptions from the above procedure are allowed after obtaining the approval of the Airport Duty Officer AUTOMATYCZNY SYSTEM DOKOWANIA SAFEGATE AUTOMATED DOCKING SYSTEM SAFEGATE Stanowiska postojowe 20, 20A, 21, 22, 23, 24 zostały wyposażone w automatyczny system wprowadzania na stanowisko SAFEDOCK. SAFEDOCK śledzi poprzeczne oraz wzdłużne położenie samolotu względem osi kołowania do miejsca postoju. Informacje dotyczące położenia oraz zagrożeń w procedurze dokowania przekazywane są załogom samolotów na wyświetlaczu zainstalowanym na przedłużeniu linii centralnej kołowania wprowadzającej na stanowisko postojowe. Parking stands 20, 20A, 21, 22, 23, 24 are equipped with the automated docking guidance system SAFEDOCK. SAFEDOCK tracks the crosswise and longitudinal aircraft position relative to the aircraft stand taxilane. Information regarding the aircraft position and risks in the docking procedure is provided to flight crews on a display located at the extended centre line of an aircraft stand taxilane. A. WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY / ALPHANUMERIC DISPLAY ACFT type typ samolotu (wcześniej zdefiniowany przez obsługę) aircraft type (previously defined by the operator) WAIT / VIEW / BLOCK niedozwolone obiekty w zasięgu skanowania - stanowisko nie do użytku blocking objects within the scanning range - stand not usable WAIT / GATE / BLOCK niedozwolone obiekty w zasięgu skanowania - stanowisko nie do użytku blocking objects within the scanning range - stand not usable SLOW DOWN zbyt duża prędkość podczas kołowania na stanowisko aircraft approach speed too fast for docking ACFT type and SLOW a) złe warunki pogodowe - zmniejszona widzialność b) utrata kontaktu z samolotem podczas kołowania a) bad weather conditions - reduced visibility b) loss of contact with the aircraft during docking STOP konieczność nagłego zatrzymania (Emergency) aircraft to be stopped immediately (emergency stop) STOP / ID / FAIL zatrzymanie z powodu niepowodzenia identyfikacji samolotu aircraft to be stopped due to failed aircraft identification STOP / SBU zbyt duże odchylenie od linii centralnej w zasięgu ostatnich 2 metrów od punktu zatrzymania aircraft far off the centre line within 2 m to the stop position STOP / TOO / FAST zatrzymanie z powodu zbyt dużej prędkości kołowania aircraft to be stopped due to taxiing speed too fast STOP następnie/next OK prawidłowe zatrzymanie w punkcie zatrzymania aircraft stopped in the correct position TOO FAR samolot przekroczył punkt zatrzymania (odległość powyżej 1 metra) aircraft stopped too far past the stop position (distance more than 1 m) CHOCK ON podstawki (informacja pojawia się po 3 minutach) chocks placed (information to appear after 3 minutes) B. NAPROWADZANIE AZYMUTALNE / AZIMUTH GUIDANCE Technika laserowego skanowania pozwala na użycie systemu przez załogę z obydwu foteli. Laser scanning technology allows the system to be used from both pilot positions. C. POLE WSKAŹNIKA ZBLIŻANIA / APPROACH DISTANCE FIELD Wskazuje odległość do punktu zatrzymania RUTYNOWE CZYNNOŚCI PODCZAS DOKOWANIA PRZY UŻYCIU SYSTEMU Sprawdzić czy na wyświetlaczu wyświetla się poprawny (żądany) typ samolotu. Ruchome strzałki wskazują uaktywnienie się systemu. Kołować zgodnie z linią prowadzącą. Wyświetlenie się żółtego pola wskaźnika zbliżania oznacza przechwycenie samolotu przez system. The indicator shows the remaining distance to the stop position. ROUTINE TO BE FOLLOWED WHEN USING THE SYSTEM Check that the correct aircraft type is displayed on the display. Flashing arrows indicate that the system has been activated. The lead-in line is to be followed. The appearance of the yellow approach indicator field indicates that the aeroplane has been identified by the system. AIRAC AMDT 165

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo