AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date"

Transkrypt

1 AIP POLSKA GEN JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, działając z upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu. Na tyle, na ile jest to możliwe, mapy są wykonywane zgodnie z przepisami zawartymi w Załączniku 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Mapy lotnicze. Odstępstwa od tych przepisów są wyszczególnione w GEN SERVICE RESPONSIBLE FOR PUBLICATION OF CHARTS Aeronautical charts for air navigation within the WARSZAWA FIR are issued by the Polish Air Navigation Services Agency acting under the authority of the minister in charge of air transport. The charts are produced, as far as possible, in accordance with the provisions contained in Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation - Aeronautical Charts. Differences to these provisions are detailed in GEN UTRZYMYWANIE MAP W STANIE AKTUALNYM 2. UPDATING OF CHARTS Mapy lotnicze zawarte w AIP są utrzymywane w stanie aktualnym w drodze wymiany dokonywanej poprzez Zmiany do AIP, a także poprzez stosowanie poprawek ręcznych ogłaszanych w Zmianach do AIP i w NOTAM. Informacje ważne z operacyjnego punktu widzenia błędnie wydrukowane lub zmienione już po opublikowaniu mapy są korygowane za pośrednictwem NOTAM. Nowe wydania poprawionych map są tak częste, jak jest to konieczne i możliwe. The aeronautical charts included in the AIP are kept up to date by updates made by means of AIP Amendments and by hand amendments promulgated in AIP Amendments and in NOTAM. Information of operational significance found incorrect after publication (printing errors or changes after print) is corrected by NOTAM. Amended reprints are published as frequently as necessary and possible. 3. WARUNKI KUPNA 3. PURCHASE ARRANGEMENTS Mapy wymienione w rozdziale można otrzymać składając Charts as listed in chapter are obtainable from: zamówienie na adres: Adres pocztowy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Dział Informacji Lotnicze ul. Wieżowa Warszawa Postal address: Polish Air Navigation Services Agency Aeronautical Information Service ul. Wieżowa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWYOYX AFS: EPWWYOYX RODZAJE DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH 4. AERONAUTICAL CHART SERIES AVAILABLE Publikowane są następujące rodzaje map: The following types of charts are published: a) Mapy Przeszkód Lotniskowych Typ A - ICAO, a) Aerodrome Obstacle Charts Type A - ICAO, b) Mapy Terenu dla Podejść Precyzyjnych - ICAO, b) Precision Approach Terrain Charts - ICAO, c) Mapa Tras Lotniczych - ICAO, c) Enroute Chart - ICAO, d) Mapy Obszarów Kontrolowanych Lotnisk - ICAO, d) Area Charts - ICAO, e) Mapy Standardowych Odlotów - Instrumentalnych (SID) - e) Standard Departure Charts - Instrument (SID) - ICAO, ICAO, f) Mapy Standardowych Dolotów - Instrumentalnych (STAR) - f) Standard Arrival Charts - Instrument (STAR) - ICAO, ICAO, g) Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO, g) Instrument Approach Charts - ICAO, h) Mapy Lotnisk - ICAO, h) Aerodrome Charts - ICAO, i) Mapy Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych - ICAO, i) Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO, j) Mapa Minimalnych Wysokości Bezwzględnych Dozorowania j) ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO, ATC - ICAO, k) Mapy Podejścia z Widocznością - ICAO, k) Visual Approach Charts - ICAO, l) Lotnicza Mapa Polski - ICAO 1: , l) Aeronautical Chart of Poland - ICAO 1: , Mapy inne niż mapy ICAO: Non-ICAO charts: m) Mapy Operacyjne do Lotów z Widocznością, m) Visual Operation Charts, n) Mapy dodatkowe. n) Supplementary charts. AIRAC AMDT 158

2 GEN JUL 2012 AIP POLSKA OGÓLNY OPIS POSZCZEGÓLNYCH SERII Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A (Ograniczenia operacyjne) przedstawiają znaczące przeszkody w każdej strefie ścieżki wznoszenia, a także podają tzw. deklarowane długości, umożliwiając użytkownikom statków powietrznych dostosowanie się do istniejących ograniczeń operacyjnych. GENERAL DESCRIPTION OF EACH SERIES Aerodrome Obstacle Charts - ICAO Type A Aerodrome Obstacle Charts ICAO Type A (Operating limitations) depict significant obstacles in the take-off flight path areas and provide information on declared distances to enable aircraft operators to comply with the operating limitations. Mapy Terenu dla Podejść Precyzyjnych - ICAO Mapy profilu terenu są wydawane dla dróg startowych przeznaczonych do podejść precyzyjnych kategorii II i III. Precision Approach Terrain Charts - ICAO Terrain profile charts are published for precision approach runways Categories II and III. Mapa Tras Lotniczych - ICAO Mapa obejmująca swym zasięgiem Rejon Informacji Powietrznej (FIR) WARSZAWA, przedstawiająca drogi nawigacji obszarowej RNAV. Mapa zawiera informacje istotne dla nawigacji w drogach lotniczych zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Enroute Chart - ICAO The chart covering the area of the WARSZAWA Flight Information Region (FIR), depicting RNAV routes. The chart contains information essential for enroute navigation under Instrument Flight Rules. Mapy Obszarów Kontrolowanych Lotnisk - ICAO Mapy te przedstawiają wyznaczone trasy dolotowe i przelotowe przeznaczone dla samolotów lądujących na danym lotnisku lub lecących tranzytem przez dany obszar. Skala map jest 1: lub 1: w zależności od wielkości przedstawianego obszaru. Area Charts - ICAO Area Charts are published for terminal areas of each international aerodrome. They show designated arrival and transit routes required for landing or overflying aircraft. The scale is 1: or 1: depending on the size of the area covered. Mapy Standardowych Odlotów Instrumentalnych (SID) - ICAO Mapy te przedstawiają standardowe trasy odlotowe od miejsca startu do określonych punktów nawigacyjnych w drogach lotniczych. Opisy tras znajdują się na kolejnych stronach. Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO These charts show standard departure routes from take-off to the specified reporting points within airways. The textual route descriptions are provided on the following pages. Mapy Standardowych Dolotów Instrumentalnych (STAR) - ICAO Mapy te przedstawiają standardowe trasy dolotowe od fazy lotu po trasie do fazy podchodzenia do lądowania. Na jej odwrocie znajduje się opis każdej trasy. Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO These charts show standard arrival routes from en-route phase to the approach phase. The textual description of each route is provided on the reverse of a chart. Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO Mapy te przedstawiają procedury podejścia do lądowania według wskazań przyrządów łącznie z procedurą odlotu po nieudanym podejściu oraz strefy oczekiwania. Procedury są zgodne z przepisami ICAO (Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów). Instrument Approach Charts - ICAO These charts show instrument approach procedures including missed approach procedures and associated holding patterns. The procedures conform with ICAO criteria (Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures). Mapy Lotnisk - ICAO Mapy Lotnisk - ICAO przedstawiają ważne obiekty o znaczeniu operacyjnym i dostarczają załogom statków powietrznych informacje ułatwiające orientację w ruchu naziemnym. Aerodrome Charts - ICAO These charts contain significant flight operation facilities and information facilitating orientation for flight crews during ground movements. Mapy Parkowania / Dokowania Statków Powietrznych - ICAO Mapy Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych - ICAO uzupełniają Mapy Lotnisk - ICAO przedstawiając szczegółowo płyty postojowe wraz ze stanowiskami postojowymi statków powietrznych. Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO are supplementary to the Aerodrome Charts - ICAO for precise portrayal of aprons with aircraft stands. Mapy Minimalnych Wysokości Bezwzględnych Dozorowania ATC - ICAO Mapy Minimalnych Wysokości Bezwzględnych Dozorowania ATC - ICAO wydawane są dla CTR lub TMA, w których zapewniana jest radarowa służba kontroli ruchu lotniczego i prowadzone jest wektorowanie statków powietrznych. Przedstawiają one minimalne wysokości wektorowania w zdefiniowanych sektorach, zapewniające wymagane przewyższenie nad przeszkodami. ATC Surveillance Minimum Altitude Charts- ICAO ATC Surveillance Minimum Altitude Charts - ICAO are issued for a CTR or TMA where radar ATC service and guidance of aircraft are provided. They depict minimum vectoring altitudes within defined sectors to ensure appropriate minimum obstacle clearance. AIRAC AMDT 126

3 AIP POLSKA GEN JUN 2012 Lotnicza Mapa Polski - ICAO Aeronautical Chart of Poland - ICAO Mapa ta składa się z 6 arkuszy pokrywających terytorium Polski This chart series consists of 6 sheets covering the territory of Poland wykonanych w skali 1: Jest to mapa topograficzna and is printed at a scale of 1: It is a topographical map zawierająca informacje o znaczeniu istotnym dla lotów z containing information significant for VFR flights. The chart covers all widocznością (VFR). Mapa obejmuje wszystkie struktury przestrzeni airspace structures within vertical limits between GND and FL 95. powietrznej występujące w granicach pionowych od GND do FL 95. Na treść mapy składa się: The chart contains: - podkład topograficzny, - topographic base, - pomoce radionawigacyjne, - radio navigation aids, - lotniska cywilne międzynarodowe i krajowe, cywilno-wojskowe i wojskowe oraz lotniska i lądowiska niepublikowane w AIP Polska, - international and domestic civil aerodromes, civil-military and military aerodromes and aerodromes and airfields not published in AIP Poland, - strefy: niebezpieczne, ograniczone, zakazane, - danger, restricted and prohibited areas, - struktury przestrzeni powietrznej: TMA, CTR, ATZ, MATZ, TSA, - airspace structures: TMA, CTR, ATZ, MATZ, TSA, TFR, TRA, TFR, TRA, - sektory FIS, - FIS sectors, - przeszkody lotnicze, - obstacles, - MRT - wojskowe trasy lotów na małych wysokościach, - MRT - low flying military training routes, - ADIZ, - ADIZ, - punkty dla lotów VFR, - reporting points for VFR flights, - MEF Maksymalna Wysokość Obiektu (w oczkach co 30 ), - MEF Maximum Elevation Figure (every 30 quadrilateral), - izogony dla roku isogonic lines for the year Lotnicza Mapa Polski - ICAO składa się z 6 arkuszy reprezentujących jeden z 6 regionów (patrz GEN 3.2-5). Arkusze można nabywać w komplecie lub oddzielnie. Aeronautical Chart of Poland - ICAO consists of 6 sheets representing one of 6 regions (see GEN 3.2-5). The sheets are available as a set or individually. Mapy Podejścia z Widocznością (VAC) - ICAO Mapa zapewnia załogom statków powietrznych informacje, umożliwiające przejście od fazy lotu po trasie/zniżania do fazy podejścia do drogi startowej, gdzie zaplanowano lądowanie w warunkach widoczności (VMC). Visual Approach Charts (VAC) - ICAO This chart provides flight crews with information which will enable them to transit from the en-route/descent to approach phases of flight to the runway of intended landing by means of visual reference. Mapy Operacyjne do Lotów z Widocznością Mapy Operacyjne do Lotów z Widocznością wydaje się w skali 1: Visual Operation Charts Visual Operation Charts are produced at a scale of 1: Mapy dodatkowe Supplementary charts Dodatkowo w AIP Polska znajdują się następujące mapy: In addition, AIP Poland contains the following charts: - Teren górzysty w FIR WARSZAWA, - Mountainous areas within FIR WARSZAWA, - Sektory AIRMET, - AIRMET Sectors, - Regiony nastawiania wysokościomierza, - Altimeter Setting Regions, - Lotniska, - Aerodromes, - Sektory ACC - Drogi nawigacji obszarowej, - ACC Sectors - RNAV Routes, - Strefy zrzutu paliwa, - Fuel Dropping Areas, - Trasy dolotowe i odlotowe VFR, - VFR Arrival and Departure Routes, - Strefy zakazane, - Prohibited Areas, - Strefy ograniczone, - Restricted Areas, - Strefy niebezpieczne, - Danger Areas, - Strefy czasowo wydzielone (TSA), strefy czasowo rezerwowane (TRA), trasy dolotowe do stref (TFR), - Temporary Segregated Areas (TSA), Temporary Reserved Areas (TRA), Feeding Routes (TFR), - Sondy balonowe, - Radiosonde Balloons, - Oznakowanie poziome dróg startowych i dróg kołowania oraz - Runway, Taxiway Markings and Hot Spots. punkty krytyczne. - Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM. - Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM. 5. MAPY TOPOGRAFICZNE 5. TOPOGRAPHICAL CHARTS Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie prowadzi sprzedaży map topograficznych. The Polish Air Navigation Services Agency does not sell topographical charts. 6. ODWZOROWANIA I UKŁADY ODNIESIENIA STOSOWANE NA MAPACH Dla wszystkich wydawanych map przyjęto układ odniesienia WGS PROJECTION AND GEODETIC DATUM USED FOR CHARTS Geodetic datum used for all the charts is WGS-84. AIRAC AMDT 125

4 GEN JUN 2012 AIP POLSKA Dla map: Lotnisk, Obszarów Kontrolowanych Lotnisk, Instrumentalnych Podejść, Standardowych Odlotów - Instrumentalnych (SID), Standardowych Dolotów - Instrumentalnych (STAR), Operacyjnych do Lotów z Widocznością - zastosowano odwzorowanie stereograficzne; punkt przyłożenia: E ; N Dla mapy dodatkowej Trasy dolotowe i odlotowe VFR w CTR - zastosowano odwzorowanie stereograficzne; punkt przyłożenia: E ; N Dla pozostałych map dodatkowych zastosowano odwzorowanie stożkowe, wiernokątne Lamberta; równoleżniki sieczne: N i N For the charts: Aerodrome, Area, Instrument Approach, Standard Departure - Instrument (SID), Standard Arrival - Instrument (STAR) and Visual Operation Charts - a stereographic projection is used; longitude/latitude of origin E ; N For the supplementary chart VFR Arrival and Departure Routes in CTR - a stereographic projection is used; longitude/latitude of origin E ; N For remaining supplementary charts the Lambert conformal conic projection is used; standard parallels N and N are applied. AIRAC AMDT 125

5 AIP POLSKA GEN JUN SKOROWIDZ ARKUSZY LOTNICZEJ MAPY POLSKI - ICAO 1: SHEET INDEX TO THE AERONAUTICAL CHART OF POLAND - ICAO 1: AIRAC AMDT 138

6 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

7 AIP POLSKA GEN GEN WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE Aerodrome Chart - ICAO NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION ADC 1: Bydgoszcz - Szwederowo AD 2 EPBY AUG : Cewice AD 2 EPCE DEC : Dęblin AD 2 EPDE AUG : Gdańsk Lech Walesa AD 2 EPGD OCT : Kraków - Balice AD 2 EPKK DEC : POZNAŃ/Krzesiny AD 2 EPKS JUN : Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT JUN : Lublin AD 2 EPLB MAR : Łask AD 2 EPLK JUN : Łódź - Lublinek AD 2 EPLL DEC : Malbork AD 2 EPMB AUG : Mirosławiec AD 2 EPMI AUG : Mińsk Mazowiecki AD 2 EPMM JUN : Warszawa/Modlin AD 2 EPMO JUN : Oksywie AD 2 EPOK DEC : Poznań - Ławica AD 2 EPPO FEB : Powidz AD 2 EPPW JUN : Radom - Sadków AD 2 EPRA SEP : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ DEC : Szczecin - Goleniów AD 2 EPSC JUN : Świdwin AD 2 EPSN AUG : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY MAY : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA DEC : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR : Zielona Góra - Babimost AD 2 EPZG APR 2017 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AOC 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY AUG : Cewice RWY 07/25 AD 2 EPCE DEC : Dęblin RWY 12/30 AD 2 EPDE AUG : Gdańsk Lech Walesa RWY 11/29 AD 2 EPGD AUG : Kraków - Balice RWY 07/25 AD 2 EPKK JUN : POZNAŃ /Krzesiny RWY 11/29 AD 2 EPKS JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 09/27 AD 2 EPKT MAY : Lublin RWY 07/25 AD 2 EPLB MAR : Łask RWY 10/28 AD 2 EPLK JUN : Łódź - Lublinek RWY 07/25 AD 2 EPLL DEC : Malbork RWY 07/25 AD 2 EPMB AUG : Milrosławiec RWY 12/30 AD 2 EPMI AUG : Mińsk Mazowiecki RWY 08/26 AD 2 EPMM JUN : Warszawa/Modlin RWY 08/26 AD 2 EPMO MAR : Oksywie RWY 13/31 AD 2 EPOK DEC : Oksywie RWY 08/26 AD 2 EPOK DEC : Poznań - Ławica RWY 10/28 AD 2 EPPO FEB : Powidz RWY 10R/28L AD 2 EPPW JUN : Powidz RWY10L/28R AD 2 EPPW JUN : Radom - Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA SEP : Rzeszów - Jasionka RWY 09/27 AD 2 EPRZ OCT : Szczecin - Goleniów RWY 13/31 AD 2 EPSC SEP : Świdwin RWY 11/29 AD 2 EPSN AUG : Olsztyn - Mazury RWY 01/19 AD 2 EPSY JAN : Warsaw Chopin Airport RWY 11/29 AD 2 EPWA DEC : Warsaw Chopin Airport RWY 15/33 AD 2 EPWA JUL : Wrocław - Strachowice RWY 11/29 AD 2 EPWR : Zielona Góra - Babimost RWY 06/24 AD 2 EPZG APR 2017 AIRAC AMDT 191

8 GEN AIP POLSKA Area Chart - ICAO TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER ARC NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: TMA BYDGOSZCZ AD 2 EPBY : TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL : TMA RZESZÓW AD 2 EPRZ : TMA SZCZECIN AD 2 EPSC DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Instrument Approach Chart - ICAO IAC Bydgoszcz - Szwederowo: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT 2013 Cewice: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPCE DEC : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPCE DEC : NDB z RWY 07 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPCE DEC : NDB y RWY 07 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPCE DEC : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPCE DEC 2016 Dęblin: 1: ILS z or LOC z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE MAY : ILS y or LOC y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE MAY : ILS x or LOC x RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE MAY : NDB z RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE OCT : NDB y RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE OCT : NDB z RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE OCT : NDB y RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE OCT 2016 Gdańsk Lech Walesa: 1: ILS CAT II or LOC RWY 29 (A/B/C/D) AD 2 EPGD DEC : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD DEC : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN 2017 Kraków - Balice: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK APR : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK APR 2016 POZNAŃ/Krzesiny: 1: ILS z or LOC z RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS JUN : ILS y or LOC y RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS JUN : NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS JUN : TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS JUN : TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPKS JUN 2016 Katowice - Pyrzowice: 1: ILS CAT II or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JUN : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JUN : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JUN 2017 AIRAC AMDT 191

9 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Lublin: 1: ILS CAT II z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : ILS CAT II y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR z RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR y RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR z RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : VOR y RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB APR 2017 Łask: 1: ILS z or LOC z RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : ILS y or LOC y RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : NDB RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : TACAN RWY 10 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN : TACAN RWY 28 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPLK JUN 2017 Łódź - Lublinek: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL DEC 2016 Malbork: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMB MAY 2017 Mirosławiec: 1: ILS or LOC RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMI AUG : NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMI AUG 2016 Mińsk Mazowiecki: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM JUN : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM JUN : NDB RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM JUN : TACAN RWY 08 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM JUN : TACAN RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPMM JUN 2017 Warszawa/Modlin: 1: ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO DEC : VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN 2016 Oksywie: 1: ILS or LOC RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB z RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB y RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC : NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPOK DEC 2016 Poznań - Ławica: 1: ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN : RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO JAN 2017 AIRAC AMDT 191

10 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAY 2017 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Powidz: 1: ILS z or LOC z RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : ILS y or LOC y RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN : TACAN RWY 28R (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPPW JUN 2017 RADOM/Sadków: 1: VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPRA APR : RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA Rzeszów - Jasionka: 1: ILS z or LOC z RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ OCT : ILS y or LOC y RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : ILS x or LOC x RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ OCT : VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAR : VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ MAR : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR 2016 Szczecin - Goleniów: 1: ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : VOR RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN : RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC JUN 2017 Świdwin: 1: ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPSN MAR : NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPSN MAR 2017 Olsztyn - Mazury: 1: ILS or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR : VOR RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR : VOR z RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR : VOR y RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR : RNAV (GNSS) RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR : RNAV (GNSS) RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY APR 2017 Warsaw Chopin Airport: 1: ILS CAT II or LOC RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : ILS CAT II & III or LOC RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA SEP : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA MAY : VOR RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : VOR RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR 2017 Wrocław - Strachowice: 1: ILS CAT II or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR 2016 AIRAC AMDT 191

11 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR : VOR z RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR APR : VOR y RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR OCT : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR OCT 2016 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Zielona Góra - Babimost: 1: ILS or LOC RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG MAY : VOR RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG FEB : VOR RWY 06 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG : RNAV (GNSS) RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG JUN 2014 Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO PDC Gdańsk Lech Walesa: 1: APRONS 1, 2, 3 AD 2 EPGD AUG : APRONS 5, 6, 7 AD 2 EPGD AUG 2015 Kraków - Balice: 1: APRON AD 2 EPKK DEC 2015 Katowice - Pyrzowice: 1: APRON 1, 6 AD 2 EPKT JUN : APRON 2, 3 AD 2 EPKT JUN 2017 Poznań - Ławica: 1: APRON 1 AD 2 EPPO FEB 2016 Warsaw Chopin Airport: 1: APRONS 1, 7A, 7B, 9 AD 2 EPWA DEC : APRONS 3, 5A, 5B, 5C AD 2 EPWA DEC : CARGO APRON, APRONS 12, 13 AD 2 EPWA DEC : APRON 10 AD 2 EPWA DEC : MILITARY APRON AD 2 EPWA DEC : HELI APRON AD 2 EPWA DEC 2016 Standard Departure Chart Instrument - ICAO SID Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08 AD 2 EPBY MAR : Bydgoszcz - Szwederowo RWY 26 AD 2 EPBY MAR 2016 Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD JAN 2015 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK POZNAŃ/Krzesiny: 1: POZNAŃ/Krzesiny RWY 11 AD 2 EPKS JUN : POZNAŃ/Krzesiny RWY 29 AD 2 EPKS JUN 2016 (GNSS) Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT JUN 2017 RNP 1 (GNSS) Lublin: 1: Lublin RWY 07 AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 25 AD 2 EPLB JUN 2017 RNP 1 (GNSS) Łódź - Lublinek: AIRAC AMDT 191

12 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: Łódź - Lublinek RWY 07 AD 2 EPLL DEC : Łódź - Lublinek RWY 25 AD 2 EPLL DEC 2016 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 26 JULIETT AD 2 EPMO FEB 2017 Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM/Sadków: 1: RADOM/Sadków RWY 07 AD 2 EPRA MAR : RADOM/Sadków RWY 25 AD 2 EPRA MAR 2017 Rzeszów - Jasionka: 1: Rzeszów - Jasionka RWY 09 AD 2 EPRZ APR : Rzeszów - Jasionka RWY 27 AD 2 EPRZ APR 2016 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY APR : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY APR 2017 Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA FEB : Warsaw Chopin Airport RWY 15 AD 2 EPWA FEB : Warsaw Chopin Airport RWY 29 AD 2 EPWA MAR : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA FEB 2017 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR MAR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Standard Arrival Chart Instrument - ICAO STAR Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY MAR 2016 Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD OCT : Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD OCT 2016 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK POZNAŃ/Krzesiny: 1: POZNAŃ/Krzesiny RWY 11/29 AD 2 EPKS JUN 2016 Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT JUN : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT JUN 2017 Lublin: 1: Lublin RWY 07/25 AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 07 RNP 1 (GNSS) AD 2 EPLB JUN : Lublin RWY 25 RNP 1 (GNSS) AD 2 EPLB JUN 2017 RNP 1 (GNSS) Łódź - Lublinek: AIRAC AMDT 191

13 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: Łódź - Lublinek RWY 07 AD 2 EPLL JUN : Łódź - Lublinek RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 08 TANGO AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 08 SIERRA AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO FEB : Warszawa/Modlin RWY 26 YANKEE AD 2 EPMO FEB 2017 Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM: 1: RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA MAR 2017 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY APR : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY APR 2017 Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA FEB : Warsaw Chopin Airport RWY 15 AD 2 EPWA FEB : Warsaw Chopin Airport RWY 29 AD 2 EPWA FEB : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA FEB 2017 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR MAR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Zielona Góra - Babimost: 1: Zielona Góra - Babimost RWY 24 VICTOR AD 2 EPZG Precision Approach Terrain Chart - ICAO PATC Gdańsk Lech Walesa: 1: Gdańsk Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD AUG 2015 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK FEB 2012 Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT MAY 2015 Lublin: 1: Lublin RWY 25 AD 2 EPLB AUG 2016 Warszawa/Modlin: 1: Warszawa/Modlin RWY 08 AD 2 EPMO JUL 2015 Warsaw Chopin Airport: 1: Warsaw Chopin Airport RWY 11 AD 2 EPWA JUL : Warsaw Chopin Airport RWY 33 AD 2 EPWA JUL 2013 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Visual Approach Chart - ICAO VAC 1: Warszawa/Modlin RWY 26 AD 2 EPMO JAN 2016 AIRAC AMDT 191

14 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE VFR Arrival and Departure Routes 1: Bydgoszcz - Szwederowo AD 2 EPBY MAY : Lublin AD 2 EPLB JUN : Łódź - Lublinek AD 2 EPLL MAY : Radom - Sadków AD 2 EPRA JUN : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ MAY : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA JUN : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA JUN : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR MAY 2017 Visual Operation Chart NUMER SERII SERIES NUMBER VOC NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: Cewice AD 2 EPCE JUN : Gdańsk Lech Walesa AD 2 EPGD JUN : Kraków - Balice AD 2 EPKK MAY : POZNAŃ/Krzesiny AD 2 EPKS MAY : Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT JUN : Malbork AD 2 EPMB JUN : Warszawa/Modlin AD 2 EPMO JUN : Oksywie AD 2 EPOK JUN : Poznań - Ławica AD 2 EPPO MAY : Powidz AD 2 EPPW JUN : Szczecin - Goleniów AD 2 EPSC JUN : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY APR : Zielona Góra - Babimost AD 2 EPZG MAY 2017 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Wskaźniki lokalizacji/location indicators 1: GEN Teren górzysty w FIR WARSZAWA/Mountainous areas within FIR WARSZAWA 1: GEN FEB 2010 Sektory AIRMET/AIRMET sectors 1: GEN Regiony nastawiania wysokościomierzy/altimeter setting regions 1: GEN Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/SAR Localization within WARSZAWA FIR 1: GEN APR 2017 Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM/Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM 1: ENR MAY 2016 Sondy balonowe/radiosonde Balloons 1: ENR JAN 2011 Mapa stref zrzutu paliwa/fuel Dropping Areas 1: ENR APR 2013 Mapa tras lotniczych - ICAO/Enroute Chart - ICAO Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR Sektory ACC/ACC Sectors Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO/Area Chart - ICAO 1: TMA GDAŃSK ENR : TMA LUBLIN ENR : TMA POZNAŃ ENR APR : TMA WARSZAWA ENR : TMA KRAKÓW ENR : TMA RADOM ENR APR : TMA OLSZTYN ENR Strefy zakazane/prohibited Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy ograniczone/restricted Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy niebezpieczne/danger Areas 1: ENR MAY 2012 AIRAC AMDT 191

15 AIP POLSKA GEN MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Rejony działalności lotniczej - loty samolotowe, szybowcowe, balonowe, skoki spadochronowe, loty modeli latających/ Areas of aerial activities - aerplane, glider, baloon flights, parachute jumping, flights of flying models 1: ENR JUN 2017 Rejony działalności lotniczej - loty paralotniowe lub paralotniowe z napędem/areas of aerial activities - paraglider or powered paragliding flights 1: ENR JUN 2017 Strefy czasowo wydzielone (TSA)/Temporary Segregated Areas (TSA) Strefy czasowo rezerwowane (TRA)/Temporary Reserved Areas (TRA) Trasy dolotowe do stref (TFR)/Feeding Routes (TFR) 1: ENR JUN 2017 Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC/ATC Surveillance Minimum Altitude 1: TMA GDAŃSK ENR JUN : TMA KRAKÓW ENR JUN : TMA POZNAŃ ENR JUN : TMA WARSZAWA ENR JUN 2017 Lotniska/lądowiska/lotniska dla śmigłowców Aerodromes/airfields/heliports 1: AD Punkty krytyczne/hot Spots Kraków - Balice 1: AD 2 EPKK DEC 2015 AIRAC AMDT 191

16 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE

WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE AIP VFR POLAND VFR GEN 1.6-1 02 FEB 2017 VFR GEN 1.6 WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF CHARTS AVAILABLE TITLE OF AND SCALE Aerodrome Chart ADC 1:10 000 ALEKSANDROWICE k/bielska Białej VFR AD 4 EPBA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Regionalna

Komunikacja Regionalna Spotkane z cyklu Aviation Breakfast PwC Polska, Portal PRTL.pl oraz BBSG. Komunikacja Regionalna Krzysztof Banaszek Warszawa, 07.12.2011 r. W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA

PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA PIOTR CZEŚNIK piotr.czesnik@pansa.pl Kierownik Działu Projektowania Procedur i Analizy Przeszkód Lotniczych RYS HISTORYCZNY WDROŻEŃ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata LOTNISKO 2011 Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP Warszawa, 16.02.2011 r. Zagadnienia 1. Misja / Wizja PAŻP. 2. Operacje

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Przyszłość transportu lotniczego

Przyszłość transportu lotniczego Przyszłość transportu lotniczego Gość specjalny: Cezary Grabarczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Paneliści: Dagmar Grossmann, Założyciel, Central Europe Private Aviation (CEPA), Czechy

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Podsumowanie sezonu 2012, przepustowość lotnisk komunikacyjnych, aktywność GA, zarządzanie przestrzenią powietrzną. Poznań, 17.11.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 Zagadnienia 1. EURO 2012 z perspektywy PAŻP, 2. Obszary działań PAŻP w kontekście EURO 2012, 3. Cele PAŻP w kontekście EURO 2012,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZEFOSTWO SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ m, km, km/h WAŻNOŚĆ: 01 MAY 2014-25

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz częstotliwości lotniczych

Wykaz częstotliwości lotniczych Wykaz częstotliwości lotniczych Obowiązuje od 02.02.2017r. Częstotliwości lotnicze w FIR Warszawa: Żródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej http://www.ais.pansa.pl/ : e-aip Polska: http://www.ais.pansa.pl/aip/index.php

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the WARSZAWA FIR:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Poznań, 17.09.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, 27-28 październik

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo