SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 45/15 (AD 2 EPGD)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA PARAMETRÓW POLA MANEWROWEGO NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) SUP 45/15 (AD 2 EPGD) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 20 AUG 2015 EST CHANGES TO PARAMETERS OF MANOEUVRING AREA AT GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME 1. ZMIANA ROZSTAWU ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RWY 11 CHANGE OF RWY 11 APROACH LIGHTS INTERVALS Dotychczasowy rozstaw SALS na długości 420 m ze światłami w odstępach co 60 m zagęszcza się do rozstawu świateł co 30 m. The former intervals for SALS within a distance of 420 m with the lights placed at intervals of 60 m shall be decreased up to 30 m. 2. PŁASZCZYZNA DO ZAWRACANIA NA RWY RUNWAY TURN PAD Oznakowanie płaszczyzny do zawracania wykonane dla statków The runway turn pad marking is provided for aircraft not greater than MD 11. powietrznych nie większych niż MD INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych dotyczących wprowadzonych zmian udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Additional information on the introduced changes is available from the Airport Duty Officer: Godziny pracy: H24 Tel.: Faks: Working hours: H24 Phone: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 45/15

2 STRONA 2 PAGE 2 N VAR 5 E ANNUAL RATE OF CHANGE 6 E CHART NOT TO SCALE SUP 45/15

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 46/15 (AD 2 EPPO) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 15 SEP 2015 EST CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) AERODROME 1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Budowa FATO wraz z punktem celowania na potrzeby obsługi operacji lotniczych realizowanych przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Construction of FATO and aiming point for the purposes of serving air operations conducted by helicopters of Emergency Medical Service as well as necessary infrastructure. 2. MIEJSCE PRAC CONSTRUCTION SITE Teren Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na wschód od TWY N1. Construction site of Emergency Medical Service, east of TWY N1. 3. HARMONOGRAM PRAC SCHEDULE OF WORKS Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST 4. OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o znormalizowanej wysokości bez konieczności użycia dźwigów. Teren prac będzie ogrodzony i oznakowany zgodnie z wymogami ICAO. Informacje o ograniczeniach i utrudnieniach będą publikowane w NOTAM. The construction works will be carried out with the use of building equipment of a standardized height without a necessity to use cranes. The construction site will be fenced and marked in accordance with ICAO requirements. Information on limitations and obstructions will be published by NOTAM. 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Any information related to the conducted works may be obtained from the Airport Duty Officer. Telefon: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 46/15

4 STRONA 2 PAGE 2 CHART NOT TO SCALE SUP 46/15

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 47/15 (AD 2 EPWA) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 29 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 22 JUL 2015 EST ZMIANA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TWY W POLU MANEWROWYM LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) TWY MARKINGS IN MANOEUVRING AREA OF WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA) CHANGED Na terenie lotniska prowadzone będą prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego na drogach kołowania przed drogami startowymi, które mogą mieć czasowy wpływ na dostępność poszczególnych części pola manewrowego lotniska. Within the aerodrome area, works will be carried out introducing TWY markings before RWYs, which may temporarily affect particular parts of the aerodrome manoeuvring area. 1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Wykonanie oznakowania poziomego: Implementation of markings: - bardziej wyrazistego oznakowania osi TWY (oznaczone jako I na załączonej mapie), - enhanced TWY centre line marking (marked as I on the attached chart), - nakazu przed RWY (oznaczone jako II na załączonej mapie), - instruction signs before RWY (marked as II on the attached chart), - bardziej wyrazistego oznakowania miejsc oczekiwania przed RWY (oznaczone jako III na załączonej mapie). - enhanced holding positions before RWY (marked as III on the attached chart). 2. HARMONOGRAM PRAC SCHEDULE OF WORKS Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Szczegółowe informacje będą podawane w NOTAM. Detailed information will be provided by NOTAM. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych dotyczących wprowadzonych zmian udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Additional information on the introduced changes is available from the Airport Duty Officer. Tel.: , Phone: , Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 47/15 29 MAY 2015

6 STRONA 2 PAGE 2 III II II I I CHART NOT TO SCALE SUP 47/15

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 48/15 (AD 2 EPWA) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: NOWA PŁYTA POSTOJOWA DLA ŚMIGŁOWCÓW (APN HELI) NEW APN FOR HELICOPTERS (HELI APN) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 25 MAY 2016 EST 1. CHARAKTERYSTYKA I OGRANICZENIA TWY D5 ORAZ APN HELI CHARACTERISTICS AND LIMITATIONS ON THE USE OF TWY D5 AND HELI APN 1.1 Na terenie lotniska Chopina w Warszawie ustanawia się APN przeznaczoną wyłącznie dla śmiglowców (APN HELI), których parametry nie przekraczają następujących wartości: An APN for the use by helicopters only (HELI APN) has been designated at Warsaw Chopin Airport, the parameters of which shall not exceed the following values: L. P./ NO. PARAMETRY ŚMIGŁOWCA/HELICOPTER PARAMETERS WARTOŚĆ/VALUE 1. Maksymalny wymiar śmigłowca (D) rozumiany jako wymiar śmigłowca z obracającym się wirnikiem nośnym i ogonowym/helicopter largest dimension (D) 2. Maksymalna średnica wirnika nośnego (R)/Maximum diameter of the main rotor (R) 3. Maksymalny rozstaw podwozia (UCW)/The largest width of the undercarriage (UCW) m m 2.70 m 4. Maksymalna masa startowa (MTOW)/Maximum take-off weight (MTOW) 5700 kg 1.2 Szerokość TWY D5 wynosi 5,4 m. The width of TWY D5 is 5.4 m. 1.3 TWY D5 jest wyposażona w oznakowanie poziome: TWY D5 is equipped with markings of: - osi TWY, - TWY centre line, - krawędzi TWY (na odcinku od skrzyżowania z TWY D4 i C1 do początku APN), - pośredniego miejsca oczekiwania przed skrzyżowaniem z TWY D4 i C APN HELI i TWY D5 dostępne są wyłącznie w okresie od SR do SS, brak świateł krawędziowych oraz oświetlenia projektorowego na stanowiskach postojowych. - TWY edge (along the segment from intersection with TWY D4 and C1 to the beginning of APN), - an intermediate holding position before intersection with TWY D4 and C1. HELI APN and TWY D5 are available only from SR to SS, no edge lights and aircraft stand floodlighting. 1.5 Współrzędne stanowisk postojowych na APN HELI: Aircraft stand coordinates on HELI APN: NR STANOWISKA/AIR- CRAFT STAND NO. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE/ GEOGRAPHICAL COORDINATES '59.84"N '13.41"E '59.24"N '12.94"E '58.63"N '12.46"E '58.02"N '11.98"E '57.48"N '11.28"E 1.6 APN ELEV: 353 ft. APN ELEV: 353 ft. SUP 48/15

8 STRONA 1-2 PAGE 1-2 NOWA PŁYTA POSTOJOWA DLA ŚMIGŁOWCÓW (APN HELI) NEW APN FOR HELICOPTERS (HELI APN) 2. PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA ORAZ PARKOWANIA TAXIING AND PARKING PROCEDURES 2.1 Kołowanie (i podlot) po TWY D5 możliwe jest wyłącznie w asyście koordynatora ruchu naziemnego. Punkt przejęcia śmigłowca kołującego po przylocie oraz zakończenie prowadzenia śmigłowca kołującego do odlotu przez koordynatora ruchu naziemnego znajduje się na skrzyżowaniu TWY D5 z TWY D4 i TWY C Parkowanie na stanowiskach postojowych możliwe jest wyłącznie wg poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Wymiary stanowisk postojowych umożliwiają obrót śmigłowca w zawisie lub kołowanie po stanowisku jedynie w przypadku braku manewrującego śmigłowca na sąsiednim stanowisku. Taxiing (and air-taxiing) along TWY D5 is possible only in marshaller assistance. The point of interception of the helicopter after arrival and ending of helicopter guidance taxiing for take-off by the marshaller is located at the intersection of TWY D5 with TWY D4 and TWY C1. Parking on aircraft stands is possible in accordance with the marshaller instructions only. Dimensions of aircraft stands enable rotation of helicopters while hovering or taxiing along the stand when there is no manoeuvring helicopter on the adjacent stand. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych dotyczących wprowadzonych zmian udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Additional information on the introduced changes is available from the Airport Duty Officer. Tel.: , Phone: , Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 48/15

9 SUP 48/15 CHART NOT TO SCALE D H ON ELI LY H ON ELI LY D STRONA 3 PAGE 3

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 49/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 19 AUG 2015 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (ROL 42) FLIGHT RESTRICTION AREA (ROL 42) 1. TERMIN DATES Ograniczenia będą obowiązywać w okresie: The restrictions will be applicable during the period: od (UTC) do (UTC) from (UTC) to (UTC) 2. RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie ROL 42 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt Flights within ROL 42 are completely prohibited with the exemptions mentioned in point REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA 3.1 ROL 42 (Warszawa) ROL 42 (Warszawa) Granice poziome: Lateral limits: '32"N '12"E '32"N '12"E '47"N '07"E '47"N '07"E '04"N '51"E '04"N '51"E '41"N '02"E '41"N '02"E '32"N '12"E '32"N '12"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: 1000 ft AMSL Upper limit: 1000 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - flights conducted by the Polish Medical Air Rescue. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS POWIETRZNEJ Agencja Wywiadu Foreign Intelligence Agency Tel.: Phone: Oficer Dyżurny Duty Officer Tel.: Phone: Faks: Fax: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC Doloty/odloty trasą VFR na odcinku KILO-NOVEMBER do/z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) oraz lotniska WARSZAWA-BABICE (EPBC) należy wykonywać z ominięciem rejonu ROL 42. Arrivals/departures via the VFR route on the section KILO-NOVEMBER from/ to Warsaw Chopin Airport (EPWA) and WARSZAWA-BABICE (EPBC) aerodrome to be conducted clear of ROL 42. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 49/15

11

12 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 50/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI Obowiązuje od / Effective from PARACHUTE JUMPS - LIDZBARK WARMIŃSKI 01 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 03 JUL TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 147 EA 147 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54 07'41"N '51"E Granice pionowe: The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. A circle of 10 km radius centred at: 54 07'41"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 135 Upper limit: FL ORGANIZATOR ORGANIZER Jednostka Wojskowa 2039 Military Unit 2039 Tel. kom.: , Mobile: , INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 147 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPMB lub EPKE. Typy statków powietrznych: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17 i W Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 147 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora skoków. 5.5 Loty w TSA 01B, C mogą być wykonywane zgodnie z AIP Polska ENR pkt Rejon ogranizeń lotów EA 147 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 53A, ćwiczeń lotnictwa wojskowego, lotów na wykładanie szczepionki przeciwko lisom wolnożyjącym oraz lotów na potrzeby usług agrotechnicznych. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów EA 147 będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 147 flight restriction area is designated within the airspace under responsibility of OLSZTYN FIS/WARSZAWA ACC. Departure and landing aerodrome: EPMB or EPKE. Types of aircraft: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17 and W-3. Flights within EA 147 flight restriction area shall be performed under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations shall be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. The flight restriction area will be ordered and activated by the organizer in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.1. Flights within TSA 01B, C may be performed in accordance with AIP Poland ENR point 7.7. EA 147 flight restriction area has no priority over TRA 53A, military exercises, flights performed for dropping vaccine for foxes living in the wild and for the purposes of agricultural services. Detailed information on the real activity time of EA 147 flight restriction area will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 50/15 01 JUN 2015

13

14

15 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 51/15 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 ĆWICZENIE "SABER STRIKE 15" "SABER STRIKE 15" EXERCISE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonów ograniczeń lotów: do : , ; do : According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity of the flight restriction areas: to : , ; to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby lotów wojskowych The areas are segregated for flights by military aircraft. statków powietrznych. Wlot do rejonów możliwy w przerwach między lotami, po uzgodnieniu z organizatorem. EA 156 EA 156 Granice poziome: Lateral limits: '09"N '40"E '09"N '29"E '53"N '59"E '50"N '43"E '39"N '32"E '01"N '10"E '07"N '23"E '09"N '40"E Granice pionowe: Entry into the areas is possible between the flights when agreed with the organiser '09"N '40"E '09"N '29"E '53"N '59"E '50"N '43"E '39"N '32"E '01"N '10"E '07"N '23"E '09"N '40"E Vertical limits: Dolna granica: 1500 ft AMSL Lower limit: 1500 ft AMSL Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 157 EA 157 Granice poziome: Lateral limits: '29"N '38"E '12"N '51"E '27"N '23"E '53"N '59"E '09"N '29"E '09"N '40"E '48"N '00"E '29"N '38"E Granice pionowe: '29"N '38"E '12"N '51"E '27"N '23"E '53"N '59"E '09"N '29"E '09"N '40"E '48"N '00"E '29"N '38"E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 z wyłączeniem MATZ EPSN oraz MATZ EPMI. excluding EPSN MATZ and EPMI MATZ. Na potrzeby przedmiotowego ćwiczenia wykorzystywane będą również: TSA 09 A, B, C oraz EP D24 i EP D37 zgodnie z AIP. For the purposes of this exercise TSA 09A, B, C as well as EP D24 and EP D37 will be also used in accordance with AIP. SUP 51/15 08 JUN 2015

16 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ĆWICZENIE "SABER STRIKE 15" "SABER STRIKE 15" EXERCISE 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION Dowództwo Wojsk Lądowych w Europie - USAREUR Ground Forces Command - USAREUR Jack F.Harman Łask Jack F.Harman Łask Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK/ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością większą niż 250 kt IAS, a załogi statków powietrznych wykonujące loty mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy rejonu oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 5.4 Rejony lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia SABER STRIKE 15 mogą być aktywowane i wykorzystywane tylko w przypadku braku aktywności rejonów wydzielonych na potrzeby ćwiczenia ET/RG Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów wydzielonych na potrzeby ćwiczenia SABER STRIKE 15 rejon ograniczeń lotów EA111 oraz trasy MRT nr: od 10 do 16, 19, od 20 do 24, 92, 95 nie mogą być aktywowane. 5.6 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych na potrzeby ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 5.7 Loty z lotniska bazowania do/z rejonów ćwiczenia będą wykonywane na podstawie FPL z dopiskiem SABER STRIKE Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the airspace of responsibility of GDAŃSK FIS/WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are to be requested and activated by the organiser of the flights according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.1. Flights within the flight restriction areas shall be conducted at speeds greater than 250 kt IAS and aircraft crews performing the flights shall maintain 500 ft vertical distance from the upper and lower limits of the areas and 3.5 NM lateral buffer within the areas. The areas segregated for the SABER STRIKE 15 exercise may be activated and used only if the areas segregated for ET/RG-15 are not activated. When the flight restriction areas segregated for the SABER STRIKE 15 exercise are active, EA 111 and MRTs no.: 10-16, 19, 20-24, 92, 95 cannot be activated. Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flights from the base aerodrome to/from the exercise areas will be performed in accordance with FPLs with the remark SABER STRIKE 15. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz mapa. See chart. - KONIEC - - END - 08 JUN 2015 SUP 51/15

17

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 52/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY ZDALNIE STEROWANYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (RPA - VLOS) Obowiązuje od / Effective from 19 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 20 JUN 2015 FLIGHTS OF REMOTELY PILOTED AIRCRAFT (RPA - VLOS) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowane godziny lotów: Planned hours of flight: : , : , : : REJON LOTÓW FLYING AREA Rejon wzmożonej aktywności lotów RPA. The area of high activity of the RPA flights. Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1000 m ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 50º05 03 N 019º59 25 E Circle of 1000 m radius centred at point: 50º05 03 N 019º59 25 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: 1000 ft AMSL Upper limit: 1000 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Muzeum Lotnictwa Polskiego - Kraków Al. Jana Pawła II Kraków Polish Aviation Museum - Kraków Al. Jana Pawła II Kraków Tel./faks: Phone/fax: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby TWR KRAKÓW. The flying area is segregated from the area of responsibility of KRAKÓW TWR. 5.2 Rejon nie podlega procedurze zamawiania i aktywacji w AMC Polska. The area is not subject to ordering and activation procedures by AMC Poland. 5.3 Organizator lotów ma obowiązek uzgadniać rozpoczęcie lotów RPA (minimum 15 min. przed startem) oraz zgłaszać zakończenie wykonywania lotów do kontrolera TWR EPKK, tel.: Kontroler TWR EPKK ma prawo w zależności od sytuacji ruchowej wstrzymać start RPA lub zażądać przerwania lotu. The flight organizer is obliged to agree on the commencement of RPA flights (minimum 15 min in advance of the flight) and report completion of flights to the EPKK TWR controller, phone: EPKK TWR controller is entitled to suspend the RPA take-off or require the termination of the flight depending on the traffic situation. Patrz mapa na odwrocie. See chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 52/15 19 JUN 2015

20

21 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 53/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 12 JUN 2015 SKOKI SPADOCHRONOWE - JW 4724 PARACHUTE JUMPS - MILITARY UNIT TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności rejonów ograniczeń lotów: Planned time of activity of the flight restriction areas: REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem w przerwach między operacjami. EA 148 EA 148 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Areas designated for parachute jumps. Entry into the areas possible only when agreed with the jumps organizer '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 oraz ATZ EPBA. and EPBA ATZ. EA 149 EA 149 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 oraz ATZ EPZR. and EPZR ATZ. SUP 53/15 08 JUN 2015

22 STRONA 1-2 PAGE 1-2 SKOKI SPADOCHRONOWE - JW 4724 PARACHUTE JUMPS - MILITARY UNIT 4724 EA 151 EA 151 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '01"N '20"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '01"N '20"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 115 Upper limit: FL ORGANIZATOR ORGANIZER Jednostka Wojskowa 4724 Tel.: Tel. kom.: Military Unit 4724 Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów (EA 148, EA 149 i EA 151) są wyznaczone z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW i APP KRAKÓW. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez organizatora skoków. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkością nie wiekszą niż 250 kt IAS z dala od wyznaczonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów nie posiadają priorytetu w stosunku do strefy TRA 03, ćwiczeń lotnictwa wojskowego, lotów na wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie lisom wolnożyjącym oraz lotów na potrzeby usług agrotechnicznych. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów oraniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , Flight restriction areas (EA 148, EA 149 and EA 151) are designated within the airspace under responsibility of KRAKÓW FIS and KRAKÓW APP. Flight restriction areas will be ordered and activated by the organizer in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.2. Flights within the flight restriction areas will be performed under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS away from the assigned area boundaries, without infringing them. The flight restriction areas have no priority over TRA 03, military exercises, flights performed for dropping vaccine for foxes living in the wild and for the purposes of agricultural services. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available at AMC Poland, phone: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 08 JUN 2015 SUP 53/15

23

24

25 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POKAZY LOTNICZE "AEROFESTIWAL 2015" "AEROFESTIVAL 2015" AIR SHOW SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 12 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 JUN TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z planem użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowane godziny aktywności: : , : , : Planned activity time: : , : , : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w pokazach. EA 150 EA 150 Granice poziome: Lateral limits: "N "E "N "E "N "E N "E "N "E "N "E "N "E "N "E Granice pionowe: Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the air show "N "E "N "E "N "E N "E "N "E "N "E "N "E "N "E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 95 Upper limit: FL ORGANIZATOR POKAZÓW ORGANISER OF THE AIR SHOW AEROPACT Sp. z o. o. ul. Bukowska Poznań Tel. kontaktowy: Kierownik pokazów: AEROPACT Sp. z o. o. ul. Bukowska Poznań Phone: Manager of the Air Show: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: POZNAŃ RADIO Call sign: POZNAŃ RADIO Częstotliwość: 120,700 MHz Frequency: MHz Znak wywoławczy: POZNAŃ POKAZY Call sign: POZNAŃ SHOW Częstotliwość: 135,525 MHz Frequency: MHz 6. OGRANICZENIA RESTRICTIONS 6.1 W związku z planowanymi pokazami lotniczymi z powodu ograniczonej liczby stanowisk postojowych i spodziewanego dużego natężenia przylatujących statków powietrznych, wprowadza się ograniczenia w dostępności lotniska EPPO dla lotów nierozkładowych w dniach 13 i 14 czerwca 2015 r. w godz UTC. W podanym okresie lotnisko EPPO nie może być także planowane jako lotnisko zapasowe. 6.2 Uzyskiwanie zgody na lądowanie. Permission for landing In connection with the planned air show, due to a limited number of aircraft stands and expected large number of visiting aircraft, restrictions on the availability of EPPO aerodrome will be in force with regard to non-scheduled flights on and between 0800 and 2000 hrs UTC. During this period, EPPO aerodrome shall not be planned as an alternate aerodrome. SUP 54/15 12 JUN 2015

26 STRONA 1-2 PAGE 1-2 POKAZY LOTNICZE "AEROFESTIWAL 2015" "AEROFESTIVAL 2015" AIR SHOW W przypadku lotów nierozkładowych konieczne jest uzyskanie zgody na lądowanie i parkowanie od Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego. Wniosek musi zawierać następujące informacje: - planowana data i godzina lądowania (ETA) na lotnisku EPPO; - planowana data i godzina startu (ETD) z lotniska EPPO; - typ statku powietrznego oraz wymagana dla niego kategoria ratowniczogaśnicza wg ICAO; - znak wywoławczy oraz numery rejsów; - kod ICAO lub IATA lotniska startu; - kod ICAO lub IATA lotniska docelowego. Wnioski o przylot: - należy składać co najmniej 72 godz. przed ETA; - zawierające niekompletne informacje nie będą rozpatrywane; - bez zachowania wymaganego wyprzedzenia czasowego mogą zostać odrzucone; - należy kierować na adres Odpowiedzi będą udzielane przez Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 12 godz. przed ETA. 6.3 Nieprzestrzeganie ograniczeń dotyczących planowania przylotów w trakcie trwania pokazów może skutkować brakiem dostępnego miejsca postojowego oraz opóźnieniami, a także innymi utrudnieniami dla przewoźnika oraz jego klientów, za które Zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności. For non-scheduled flights, landing and parking are subject to approval from the Airport Duty Officer. The application shall contain the following information: - estimated time of arrival (ETA) at EPPO aerodrome (date and hour); - estimated time of departure (ETD) from EPPO aerodrome (date and hour); - type of aircraft and ICAO aerodrome category for rescue and fire fighting required for the type; - call sign and flight numbers; - ICAO or IATA code of departure aerodrome; - ICAO or IATA code of destination aerodrome. Applications for arrival: - to be submitted at least 72 hours before ETA; - if containing incomplete information, they will be rejected; - if submitted without the required amount of time in advance, they may be rejected; - to be directed to the address: The replies will be given by the Airport Duty Officer solely via not later than 12 hours before ETA. Not complying with the restrictions on the planning of arrivals may result in the lack of available parking space and delays as well as other difficulties to a carrier and its customers, for which the Aerodrome Administration shall bear no responsibility. 6.4 Ograniczenia nie dotyczą lotów rozkładowych oraz statków powietrznych: The restrictions shall not apply to scheduled flights and: - lotnictwa wojskowego; - służb porządku publicznego; - ratowniczych; - lądujących w trybie awaryjnym. - military aviation aircraft; - law and order services aircraft; - rescue aircraft; - aircraft making an emergency landing. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejon ograniczeń lotów (EA 150) podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez kierownika pokazów zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Aktywacja rejonu EA będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPPO. W czasie aktywności EA 150 operacje w CTR EPPO zostaną wstrzymane a w TMA POZNAŃ będzie stosowana pełna separacja radarowa do granic EA. Rejon będzie aktywowany tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych; The flight restriction area (EA 150) is to be requested and activated by the Manager of the Air Show according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.2. The activation of the EA area will be coordinated in real time, taking into consideration flight operations carried out at EPPO aerodrome. During the activity of EA 150, flight operations within the EPPO CTR will be suspended and a full radar separation will be used within the POZNAŃ TMA to the EA limits. The area will be activated only for the period required for the air show. 7.3 W czasie aktywności rejonu EA 150, rejon EA 99 jest niedostępny. During the activity of EA 150, the area EA 99 will be unavailable. 7.4 Loty w rejonie ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 7.5 Dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń w dostępności lotniska, bądź ich wcześniejszego zniesienia, będą publikowane w NOTAM. Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Tel.: Faks: Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów (EA 150) będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel Flights within the flight restriction area should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. Additional information regarding the restrictions on the aerodrome availability or their earlier removal will be published by NOTAM. Detailed information to be obtained from the Airport Duty Officer: Phone: Fax: Detailed information on the reail activity time of the flight restriction area (EA 150) will be available from AMC Polska (ASM 3), phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 12 JUN 2015 SUP 54/15

27

28 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 55/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 15" "BALTOPS 15" INTERNATIONAL EXERCISE 1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA ) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA ) Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 161 EA 161 Granice poziome: Lateral limits: '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '50"N '40"E Granice pionowe: Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the exercise '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '50"N '40"E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Uwaga: z wyłączeniem MATZ EPDA. Note: excludind EPDA MATZ. Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 162 EA 162 Granice poziome: Lateral limits: '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Granice pionowe: '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 163 EA 163 Granice poziome: Lateral limits: '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Granice pionowe: '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL SUP 55/15 08 JUN 2015

29 STRONA 1-2 PAGE 1-2 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 15" "BALTOPS 15" INTERNATIONAL EXERCISE Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 164 EA 164 Granice poziome: Lateral limits: '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Granice pionowe: '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 165 EA 165 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI AREAS OF DANGEROUS ACTIVITIES OVER OPEN WATERS Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Baltops 01-04, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. Baltops 01 Baltops 01 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Granice pionowe: Military exercises are located within airspace over open waters in the area marked as Baltops 01-04, whithin which military dangerous activities for civil aviation are to be carried out. Civil ATS not available '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 02 Baltops 02 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Granice pionowe: '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 03 Baltops 03 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E 08 JUN 2015 SUP 55/15

30 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 15" "BALTOPS 15" INTERNATIONAL EXERCISE STRONA 1-3 PAGE 1-3 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 04 Baltops 04 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. oraz TSA 14 A,B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EPD 53 zgodnie z AIP Poland. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada organ dowodzenia Sił Morskich STRIKFORNATO/AWACS. and TSA 14 A,B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D 53 according to AIP Poland. STRIKFORNATO/AWACS Naval Forces command authority is responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANIZER Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych NATO (STRIKFORNATO) Lizbona Portugalia Tel.: Punkt kontaktowy Dowództwa Generalnego RSZ RP: Inspektorat Sił Powietrznych DG RSZ Tel.: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) i rejonami działań niebezpiecznych (Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi wykonujące loty poniżej FL 95 w przestrzeni powietrznej klasy G poza rejonami (EA, Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z sektorem FIS: FIS GDAŃSK: Znak wywoławczy: GDAŃSK INFORMACJA Częstotliwość: 127,150 MHz Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych NATO (STRIKFORNATO) Lizbona Portugalia Phone: Contact point of the General Commmmand of Branches of the Polish Armed Forces (DG RSZ): Air Force Inspectorate of DG RSZ Phone: Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and dangerous activity areas (Baltops) will maintain radio communication with respective OAT/WARSZAWA ACC sectors on frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights below FL 95 within class G airspace outside the areas (EAs, Baltops) will maintain radio communication with the FIS sector: GDAŃSK FIS: Call sign: Frequency: 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony EA oraz Baltops wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Zbiorcze terminy aktywności rejonów EA i Baltops będą opublikowane w NOTAM. 7.3 Przeloty samolotów do rejonów (EA, Baltops) będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). 7.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach (EA) z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 7.5 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 7.6 Plany lotów statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu będą zawierały dopisek BALTOPS Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: GDAŃSK INFORMATION MHz The areas EAs and Baltops are designated from the area of responsibility of GDAŃSK FIS, GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. The overall times of activities of EAs and Baltops will be published by NOTAM. Overflights of aeroplanes to the areas (EAs, Baltops) will be conducted along the routes specified in flight plans (FPLs). Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain inner buffers: 3.5 NM horizontally and 500 ft vertically. Crews of aircraft conducting flights for the exercise shall avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight plans of aircraft participating in the exercise will contain the remark BALTOPS 15. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 55/15 08 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo