MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 SKOKI SPADOCHRONOWE - DOBRODZIEŃ PARACHUTE JUMPS - DOBRODZIEŃ 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned times of activity: REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 77 EA 77 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 50 43'43,24"N '41,99"E. Circle having a radius of 25 km centred on 50 43'43.24"N '41.99"E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 195 Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL 195 Uwaga: z wyłączeniem EP P2 i EP P13. Note: excluding EP P2 and EP P13. EA 78 EA 78 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 31,5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 50 43'43,24"N '41,99"E. Circle having a radius of 31.5 km centred on 50 43'43.24"N '41.99"E. Granice pionowe: Dolna granica: FL 195 Górna granica: FL 245 Vertical limits: Lower limit: FL 195 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel. kom.: , Tel.: Mobile: , Phone: MIL SUP 05/17

2 STRONA 2 PAGE 2 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb: FIS KRAKÓW, FIS POZNAŃ, APP EPKK, APP POZNAŃ SOUTH i ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez przedstawiciela JW Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 77 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Załoga statku powietrznego wykonującego loty w rejonie ograniczeń lotów EA 78 będzie utrzymywała odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.5 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów EA 77 i EA 78 wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 5.6 Lotnisko startu i lądowania - POWIDZ (EPPW). Loty statków powietrznych (C-130) do/z rejonów ograniczeń będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of: KRAKÓW FIS, POZNAŃ FIS, EPKK APP, POZNAŃ SOUTH APP and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are to be requested and activated in accordance with MIL AIP ENR points 4 and 5.2 by the representative of Military Unit No Flights within the flight restriction area EA 77 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. Crews of aircraft performing flights within the flight restriction area EA 78 shall maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the EA and a horizontal buffer of 3.5 NM within the area. During activity of EA 77 and EA 78 the routes availability will be restricted. The aerodrome for take-off and landing - POWIDZ (EPPW). Flights of aircraft (C-130) to/from the restriction areas shall be conducted based on the flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity times of the areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 05/17

3

4

5 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 06/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 29 MAR 2017 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIŚNIOWA (FIS KRAKÓW) FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIŚNIOWA TOWN (KRAKÓW FIS) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA 338 i TRA 339) Strefy czasowo rezerwowane dla zabezpieczenia szkoleń z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (UAV). Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z organizatorem w przerwach między operacjami. TRA 338 TRA 338 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TRA 338 and TRA 339) Temporary segregated areas for securing trainings with the use of unmanned aerial vehicles (UAV). Entry into the areas is possible during intervals between the flights after consultation with the organiser '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL TRA 339 TRA 339 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E MIL SUP 06/17

6 STRONA 2 PAGE 2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION JW 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Strefy TRA są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. Loty innych statków powietrznych możliwe tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów, w przerwie między operacjami. 5.2 TRA podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Przestrzeń powietrzna w strefach TRA jest niesklasyfikowana. 5.4 Loty w strefach TRA będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w strefach ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonów oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz stref. 5.5 Miejsce startu i lądowania znajduje się w obrębie granic TRA. 5.6 Statki powietrzne wykonujące loty w strefach TRA, będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. System Fail-Safe funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagująca automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiająca wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii. Procedury zachowania statku powietrznego po utracie łączności z operatorem muszą być zaprogramowane w taki sposób, żeby w żadnym przypadku lot nie naruszył buforów od granic poziomych i pionowych określonych dla tego rejonu. The TRAs are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. Flights of another aircraft are possible only during intervals between the flights, after obtaining permission from the flights organiser. The temporary segregated areas are subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with MIL AIP ENR point 4 and point 5.1. Airspace within the TRAs is unclassified. Flights within the TRAs will be carried out at speeds not greater than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within the TRAs is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the areas and 500 m of inner buffer within the areas. The place of take-off and landing is located within the boundaries of TRA. Aircraft performing flights within the area will be equipped with Fail-Safe/RTH function which starts automatically in case of flight irregularities or may be activated during each phase of flight by the operator/ instructor supervising the training. Fail-Safe system - controlling system for unmanned aircraft, reacting automatically in case of loss of radio signal from the manual remote control, enabling automatic emergency landings or other programmed operations aimed at safe completion of flight or minimising negative effects of the breakdown. Procedures for aircraft after loss of communication with the operator shall be programmed in such a way that the flight, in each case, does not infringe the buffers from the horizontal and vertical boundaries designated for this region. MIL SUP 06/17

7 STRONA 3 PAGE Operator będzie w sposób ciągły monitorował lokalizację UAV. W przypadku utraty zdolności sterowania UAV i możliwości wylotu poza wyznaczoną strefę operator niezwłocznie informuje służbę FIS KRAKÓW tel.: Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV/instruktorem nadzorującym szkolenie), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy. 5.9 Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (strefa TRA nie może być aktywowana w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami) Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref TRA będą dostępne w AMC Polska, tel The operator will continuously monitor location of the UAV. In case of loss of steering capability of the UAV and a possibility to exit the designated areas, the operator immediately informs KRAKÓW FIS, phone: The user of the area provides radio communication to enable effective and immediate contact between AMC/ ATS services and a person directly responsible for carrying out flights within the areas (RPA operators/an instructor supervising the training), who will be available during the whole period of activity of the areas. At the request of the AMC/ATS services the operator is obliged to complete the flights of the UAV within the area as quickly as possible. Military exercises, flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority (the TRA may not be activated in the case of being in collision with the above-mentioned activities). Detailed information on the real activity time of the TRAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 06/17

8

9 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 07/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 26 APR 2017 STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210 KRAB HOWITZER FIRING - EA TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA W rejonie będą prowadzone działania niebezpieczne dla lotnictwa cywilnego z poligonu EP D25. Rejon niedostępny dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 210 EA 210 Granice poziome: Lateral limits: N ,7 E N ,7 E N ,7 E ,5 N ,6 E N ,7 E N ,7 E Within the area danger activities for civil aviation are to be carried out from the training ground EP D25. The area is not available for other airspace users N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 660 Upper limit: FL WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Tel. kom.: Military Institute of Armament Technology Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW oraz ACC WARSZAWA. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in MIL AIP ENR points 4 and 5.1. MIL SUP 07/17

10 STRONA 2 PAGE W czasie aktywności EA 210 strefa ATZ EPST może być aktywowana. Loty w ATZ powinny odbywać się z dala od granic EA W czasie aktywności EA 210 strefa EP D25 będzie aktywowana. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: During activity of EA 210, EPST ATZ may be activated. Flights within the ATZ shall be carried out away from the boundaries of EA 210. During activity of EA 210, EP D25 area will be activated. Detailed information on the real activity times of the flight restriction area will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 07/17

11

12

13 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 08/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 26 APR 2017 ĆWICZENIA WOJSKOWE M-346 MASTER W OKOLICACH BIAŁEJ PODLASKIEJ, DĘBLINA, LUBLINA I SIEDLEC M-346 MASTER MILITARY EXERCISES WITHIN THE AREA OF BIAŁA PODLASKA, DĘBLIN, LUBLIN AND SIEDLCE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniach. EA 51 EA 51 Granice poziome: Lateral limits: '59"N '56"E '19"N '54"E '14"N '14"E '07"N '18"E '01"N '57"E '51"N '35"E '51"N '41"E '24"N '41"E '04"N '09"E '00"N '38"E '26"N '40"E '22"N '39"E '19"N '51"E '09"N '40"E '35"N '56"E '27"N '21"E '19"N '15"E '40"N '50"E '35"N '35"E '44"N '26"E '59"N '56"E Flights within the flight restriction areas may be conducted only by aircraft participating in the exercises '59"N '56"E '19"N '54"E '14"N '14"E '07"N '18"E '01"N '57"E '51"N '35"E '51"N '41"E '24"N '41"E '04"N '09"E '00"N '38"E '26"N '40"E '22"N '39"E '19"N '51"E '09"N '40"E '35"N '56"E '27"N '21"E '19"N '15"E '40"N '50"E '35"N '35"E '44"N '26"E '59"N '56"E MIL SUP 08/17

14 STRONA 2 PAGE 2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL 315 EA 52 EA 52 Granice poziome: Lateral limits: '24"N '41"E '51"N '41"E '51"N '35"E '01"N '57"E '07"N '18"E '14"N '14"E '19"N '54"E '59"N '56"E '44"N '26"E '24"N '41"E '24"N '41"E '51"N '41"E '51"N '35"E '01"N '57"E '07"N '18"E '14"N '14"E '19"N '54"E '59"N '56"E '44"N '26"E '24"N '41"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL 315 EA 53 EA 53 Granice poziome: Lateral limits: '24"N '41"E '13"N '53"E '35"N '35"E '24"N '41"E '24"N '41"E '13"N '53"E '35"N '35"E '24"N '41"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION MIL ARO DĘBLIN Tel.: DĘBLIN MIL ARO Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów EA są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służby ACC. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z MIL AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) mają obowiązek utrzymywać 3,5 NM bufora poziomego oraz 500 ft bufora pionowego do wysokości FL 285, a powyżej ft bufora pionowego wewnątrz rejonów. The flight restriction areas EAs are segregated within the area of responsibility of ACC. The flight restriction areas EAs are to be requested and activated by the flights organiser according to the procedure described in MIL AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. Crews of aircraft performing flights within the flight restriction areas (EAs) are obliged to maintain a horizontal buffer of 3.5 NM, a vertical buffer of 500 ft up to FL 285, and above - a vertical buffer of 1500 ft within the areas. MIL SUP 08/17

15 STRONA 3 PAGE W przypadku aktywności rejonu EA 51, strefy TSA 04A, TSA 04B, TSA 04C, TSA 04D, TSA 04E, TSA 04F, TSA 04G, TSA 04H, TSA 04I mogą być aktywowane do maksymalnego poziomu FL W przypadku aktywności rejonu EA 53 strefa TSA 04I może być aktywowana do maksymalnego poziomu FL W przypadku dużego prognozowanego obciążenia ruchem cywilnym strona wojskowa otrzyma informacje od Seniora AMC o niedostępności rejonu ograniczeń lotów EA 53 min. 2 HR przed zaplanowaną aktywacją strefy. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: In case of EA 51 activity, TSA 04A, TSA 04B, TSA 04C, TSA 04D, TSA 04E, TSA 04F, TSA 04G, TSA 04H, TSA 04I may be activated up to FL 95. In case of EA 53 activity, TSA 04I may be activated up to FL 135. In case of heavy civil traffic forecasts, the military side shall obtain information from the Senior AMC officer on EA 53 unavailability at least 2 HR in advance of the planned activation of the area. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 08/17

16

17 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 09/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 16 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 27 APR 2017 LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF THE 3rd FLOTILLA OF SHIPS 1. TERMINY WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) DATES OF FLIGHTS (UTC) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) 2. TERMINY ZAPASOWE WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) ALTERNATIVE DATES OF FLIGHTS (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) 3. CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. The areas are designated for flights by military aircraft. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników The areas are not available for civil airspace users. przestrzeni powietrznej. EA 06 EA 06 Granice poziome: Lateral limits: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Granice pionowe: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 MIL SUP 09/17

18 STRONA 2 PAGE 2 EA 07 EA 07 Granice poziome: Lateral limits: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Granice pionowe: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz and TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C, EP D53 zgodnie z AIP Polska. TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C, EP D53 according to AIP Poland. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca 3. Flotylli Okrętów Commander of the 3rd Flotilla of Ships Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 6.2 Przeloty statków powietrznych do rejonów ograniczeń będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). Lotniska operacyjne: EPSN, EPOK. 6.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania stref ograniczonych (EP R) oraz aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. Strefa EP D53 będzie aktywowana na potrzeby ćwiczenia. 6.5 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: /132, EAs are segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. Flights of aircraft to the restriction areas shall be conducted along routes specified in the flight plans (FPLs). Operations aerodromes: EPSN, EPOK. The crews of aircraft performing flights within the restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid restricted (EP R) areas and active danger areas (EP D) not used during the exercise. EP D53 will be activated for the purposes of the exercise. EAs are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO in accordance with MIL AIP ENR points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EAs will be available from AMC Poland, phone: /132, Patrz mapa. See chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 09/17

19

20

21 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYSTANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH /SU-22/ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 10/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 15 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 27 APR 2017 NAVAL AIR DEFENCE EXERCISE WITH THE USE OF /SU-22/ MILITARY AIRCRAFT 1. TERMINY DATES , , , MIL SUP 10/ , , , CZAS (UTC) FLIGHT RESTRICTION AREAS Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności rejonu EA 32: : : (zapasowy) : : (zapasowy) : : (zapasowy) Planned time of activity of EA 32: : : (alternative) : : (alternative) : : (alternative) 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 32 EA 32 Granice poziome: Lateral limits: '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '10"N '32"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Granice pionowe: The area is designated for flights by military aircraft. The area is not available for civil airspace users '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '10"N '32"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Vertical limits: Dolna granica: GND/SFC Lower limit: GND/SFC Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL oraz TSA 12 B, C; TSA 13 A, B - zgodnie z AIP MIL. and: TSA 12 B, C; TSA 13 A, B - according to the MIL AIP.

22 STRONA 2 PAGE 2 Uwaga: z wyłączeniem EP R22. Note: excluding EP R WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA Organizatorzy ćwiczenia: Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Realizatorzy: Szef OPL 8. FOW Tel.: Szef WRL 1. SLT Tel.kom.: AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION OF THE EXERCISE Organisers: Commander of the 8th Coastal Defence Flotilla Execution: Head of Air Defence of the 8th Coastal Defence Flotilla Phone: Head of Air Traffic Division of the 1st Tactical Wing Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach EA, TSA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Crews conducting flights within the EA, TSA areas will maintain radio communication with the relevant command post of the Polish Air Force. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ćwiczenia będą zamawiane w AMC Polska przez ARO EPSN zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Przeloty samolotów z lotniska bazowania (EPSN) do rejonu ograniczeń lotów i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL). 6.3 Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek OPL MW. 6.4 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref ograniczonych (EP R). 6.5 Rejon ograniczeń lotów (EA 32) posiada priorytet w stosunku do TRA Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń lotów będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 6.7 Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejon EA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, tel.: The exercise areas will be ordered by the EPSN ARO in AMC Poland in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in MIL AIP ENR point 4 and point 5.1. Flights from base aerodrome (EPSN) to the flight restriction area and back will be conducted according to flight plans (FPLs). Flight plans of crews participating in the exercise will contain the remark OPL MW. Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as restricted (EP R) areas. The EA 32 has a priority over TRA 32. Crews of aircraft conducting flights within the EA will maintain 500 ft vertical distance from the upper limit of the area and 3.5 NM lateral buffer within the area. Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement and HOSP, SAR, EMER flights to the EA is to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Air Operations Centre, phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Detailed information on the activity of the exercise areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 10/17

23

24

25 AIRAC effective date 02 FEB POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: AFS: EPWWYNYX www: MIL AIP AIRAC AMDT 077 Obowiązuje od / Effective from 02 FEB ) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: MIL GEN: MIL GEN: - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL ENR: MIL ENR: - usunięcie punktów OAT: AKOKA, VAGEP; - OAT points withdrawn: AKOKA, VEGEP; - wprowadzenie punktów OAT: BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR,OSBOM, SOMVO, UMVIT; - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL AD: - OAT points introduced: BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR,OSBOM, SOMVO, UMVIT; MIL AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: - information on the aerodromes updated: ŁĘCZYCA (EPLY): aktualizacja przeszkód lotniskowych; POWIDZ (EPPW): wprowadzenie nowych procedur: NDB RWY 10R, PAR RWY 10L, PAR RWY 10R, PAR RWY 28R; Radom - Sadków (EPRA): aktualizacja numerów telefonów, aktualizacja przeszkód lotniskowych; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ŁĘCZYCA (EPLY): aerodrome obstacles updated; POWIDZ (EPPW): new procedures introduced: NDB RWY 10R, PAR RWY 10L, PAR RWY 10R, PAR RWY 28R; Radom - Sadków (EPRA): telephone numbers updated, aerodrome obstacles updated; 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

26 1-2 ZMIANA AIRAC nr 077 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JUN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL ENR MIL ENR APR MIL ENR FEB MIL ENR JUN MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR FEB MIL AD MIL AD 4 EPLY JUN MIL AD 4 EPLY FEB MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY FEB MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY FEB MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY FEB MIL AD 4 EPPW JAN MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW JUN MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW JUN MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPPW FEB MIL AD 4 EPRA NOV MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA DEC MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA NOV MIL AD 4 EPRA FEB Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

27 ZMIANA AIRAC nr 077 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES MIL AD 4 EPRA NOV MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA APR MIL AD 4 EPRA FEB MIL AD 4 EPRA DEC MIL AD 4 EPRA FEB ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO MIL AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ:. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ MIL GEN ) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO MIL AIP POLAND WITH THIS AMENDMENT:. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE MIL GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY:. 5) THE AIC REMAINING IN FORCE:. 6) POPRAWKI RĘCZNE: MIL GEN ) HAND AMENDMENTS: MIL GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE MIL GEN ) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES 7) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE MIL GEN KONIEC END

28 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

29 MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL GEN FEB 2017 MIL GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO MIL AIP RECORD OF MIL AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 91/16 95/16 101/16 102/16 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 Temat Subject Loty śmigłowców wojskowych - EPLY Military helicopter flights - EPLY Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Pruszcz Gdański Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Pruszcz Gdański Rejony ograniczeń lotów na potrzeby zabezpieczenia lotniskowej infrastruktury wojskowej Flight restriction areas designated for security of military aerodrome infrastructure Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Szczawnica Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Szczawnica Loty szkoleniowe na lotnisku EPSN Training flights at EPSN aerodrome Rejony szybowcowych lotów falowych - okolice lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa Wave gliding areas - vicinity of EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR aerodromes and Bezmiechowa airfield Ćwiczenie wojskowe - BISON DRAWSKO 2017 BISON DRAWSKO military exercise Skoki spadochronowe - Dobrodzień Parachute jumps - Dobrodzień Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - M. Wiśniowa (FIS KRAKÓW) Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Wiśniowa town (KRAKÓW FIS) Strzelanie z haubicy Krab - EA 210 Krab howitzer firing - EA 210 Ćwiczenia wojskowe M-346 MASTER w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina i Siedlec M-346 MASTER military exercises within the area of Biała Podlaska, Dęblin, Lublin and Siedlce towns Loty na potrzeby 3. Flotylli Okrętów Flights for the purposes of the 3rd Flotilla of Ships Ćwiczenie OPL Marynarki Wojennej z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych SU-22 Naval air defence exercise with the use of SU-22 military aircraft Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to MIL ENR 5 10 NOV FEB 2017 MIL ENR 5 10 NOV MAR 2017 MIL ENR 5 09 DEC MAR 2017 MIL ENR 5 08 DEC APR 2017 MIL ENR 5 06 JAN MAR 2017 MIL ENR 5 05 JAN MAR 2017 MIL ENR 5 16 JAN FEB 2017 MIL ENR 5 02 FEB FEB 2017 MIL ENR 5 03 FEB MAR 2017 MIL ENR 5 03 FEB APR 2017 MIL ENR 5 02 FEB APR 2017 MIL ENR 5 16 FEB APR 2017 MIL ENR 5 15 FEB APR 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC AMDT 077

30 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

31 MIL AIP POLAND MIL GEN FEB 2017 MIL GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN AUG MIL GEN DEC MIL GEN DEC POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC AMDT 077

32 MIL GEN FEB 2017 STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN DEC MIL GEN OCT MIL GEN DEC MIL GEN OCT MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN MAR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN DEC MIL GEN DEC MIL GEN OCT MIL GEN FEB MIL GEN FEB MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN OCT MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN MAR MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JAN MIL GEN JAN AIRAC AMDT 077 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN JAN ENR MIL ENR JAN MIL ENR MAR MIL ENR APR MIL ENR JAN MIL ENR JUN MIL ENR FEB MIL ENR JUN MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUN MIL ENR NOV MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

33 MIL AIP POLAND MIL GEN FEB 2017 STRONA/PAGE MIL ENR MAR MIL ENR JAN MIL ENR AUG MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR DEC MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR OCT MIL ENR OCT MIL ENR MAY MIL ENR APR POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR APR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR OCT MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR AIRAC AMDT 077

34 MIL GEN FEB 2017 STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR JUN MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR NOV MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR AIRAC AMDT 077 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JAN MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR OCT MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR SEP MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR JUN POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF CZASOWO REZERWOWANYCH (TRA) NA LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH W WARUNKACH BVLOS Każda z planowanych stref funkcjonuje lub

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo