SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 06/15 (AD 2 EPKK)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 06/15 (AD 2 EPKK) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2015 EST PRACE BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW/BALICE (EPKK) CONSTRUCTION WORKS WITHIN THE MOVEMENT AREA OF KRAKÓW/BALICE (EPKK) AERODROME 1. FAZA 1 PHASE Planowany harmonogram prac Planned schedule of works Prace budowlane w zakresie niniejszej Fazy trwają i planowane są do realizacji do dnia Przewidywane jest wcześniejsze uruchomienie TWY B na odcinku B3. Szczegóły będą publikowane w informacjach NOTAM. 1.2 Zakres prac Scope of works W ramach prac budowlanych w Fazie 1 przebudowywane są TWY F i B (na odcinkach B1, B2 i B3). Prace budowlane obejmują całkowitą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni istniejących, w których miejscu wybudowane zostaną nowe nawierzchnie, wyposażone w infrastrukturę dostosowaną do drugiej kategorii operacyjnej. Parametry TWY zostaną dostosowane dla ruchu statków powietrznych o kodzie D. Szerokość odcinków prostych TWY wyniesie 23,0 m, pobocza utwardzone obustronnie o szerokości 7,5 m. The works related to this Phase are in progress and planned to be carried out till TWY B is expected to be put in use earlier on the section B3. Detailed information will be published by NOTAM. Phase 1 provides for a reconstruction of TWYs F and B (sections B1, B2, B3). The works involve a complete demolition of the existing surfaces, in the place of which new surfaces equipped with infrastructure conforming with Category II standards will be constructed. TWY parameters will be adjusted to the movement of reference code D aircraft. Straight TWY sections will be 23.0 m and paved shoulders on both sides 7.5 m wide. 1.3 Teren i zaplecze budowy Construction site and contructor s facilities Prace budowlane są prowadzone w rejonie zaznaczonym na załącznikach graficznych. Prace są prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego i oznakowane w sposób zgodny z Załącznikiem 14 ICAO. Zaplecze budowy zlokalizowane jest w rejonie zaznaczonym na mapach. Dojazd do terenu robót jest zapewniony za pomocą tymczasowej drogi technologicznej, prowadzącej od zaplecza budowy po północnej stronie TWY B. 1.4 Utrudnienia i ograniczenia Obstructions and limitations TWY F i B (w zakresie odcinków B1, B2 i B3) są niedostępne. Kołowanie odbywa się częściowo po RWY według dyspozycji TWR. W polu manewrowym wzmożony ruch pojazdów budowy, poruszających się po wyłączonych TWY oraz po drodze technologicznej, zlokalizowanej pomiędzy RWY i równoległą TWY B. The construction works are carried out in the area depicted on the charts. The works are carried out using construction equipment and are marked in accordance with the ICAO Annex 14 provisions. The constructor s facilities are located in the area shown on the charts. Access to the area of works is provided by a temporary technological road, leading from the constructor s facilities on the north side of TWY B. TWYs F and B (sections B1, B2 and B3) are unavailable. Taxiing to be partially carried out on the RWY as instructed by TWR. Within the manoeuvring area, heavy traffic is expected of construction vehicles using the closed TWYs and the technical road located between the RWY and the parallel TWY B. 2. FAZA 2 PHASE Planowany harmonogram prac Planned schedule of works Prace budowlane w ramach Fazy 2 planowane są do wykonania w okresie od do Zakres prac Scope of works W Fazie 2 prowadzone są prace budowlane związane z przebudową TWY F i B (na odcinkach B1 i B2), w tym zwłaszcza w zakresie połączenia TWY F z RWY. Prace budowlane obejmują całkowitą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni i wybudowanie nowych nawierzchni, wyposażonych w infrastrukturę dostosowaną do drugiej kategorii operacyjnej. The Phase 2 constructions works are planned for the period from to Phase 2 provides for a reconstruction of TWYs F and B (sections B1 and B2), in particular with regard to the connection of the RWY and TWY F. The works involve a complete demolition of the existing surfaces, in the place of which new surfaces equipped with infrastructure conforming with Category II standards will be constructed. SUP 06/15

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PRACE BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW/BALICE (EPKK) CONSTRUCTION WORKS WITHIN THE MOVEMENT AREA OF KRAKÓW/BALICE (EPKK) AERODROME Łuki TWY zostaną poszerzone, zwiększając tym samym bezpieczeństwo prowadzenia operacji dużych statków powietrznych. Szerokość odcinków prostych TWY wyniesie 23,0 m, pobocza utwardzone obustronnie o szerokości 7,5 m. Ponadto w Fazie 2 na drodze startowej wykonywane są prace związane z budową świateł osi TWY F. The TWY curves will be widened to improve the safety when guiding operations performed by large aircraft. Straight TWY sections will be 23.0 m and paved shoulders on both sides 7.5 m wide. Additionally, Phase 2 provides for works related to the construction of TWY F centre-line lights. 2.3 Teren i zaplecze budowy Construction site and contructor s facilities Prace budowlane są prowadzone w rejonie zaznaczonym na załącznikach graficznych. Prace są prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego i oznakowane w sposób zgodny z Załącznikiem 14 ICAO. Zaplecze budowy zlokalizowane jest w rejonie zaznaczonym na mapach. Dojazd do terenu robót jest zapewniony za pomocą tymczasowej drogi technologicznej, prowadzącej od zaplecza budowy po północnej stronie TWY B. The construction works are carried out in the area depicted on the charts. The works are carried out using construction equipment and are marked in accordance with the ICAO Annex 14 provisions. The contructor s facilities are located in the area shown on the charts. Access to the area of works is provided by a temporary technological road, leading from the contructor s facilities on the north side of TWY B. 2.4 Utrudnienia i ograniczenia Obstructions and limitations W trakcie trwania prac budowlanych w ramach Fazy 2 zasadnicze roboty During Phase 2 construction works, the main works related to the związane z budową nowej konstrukcji drogowej prowadzone są w construction of a new road structure are carried out in the immediate vicinity bezpośrednim sąsiedztwie RWY. Część prac wymaga także czasowej ingerencji w nawierzchnię RWY. Z tego powodu została czasowo ograniczona możliwości prowadzenia operacji lądowań na RWY 07. RWY 07 jest dostępna do startów. Wschodni koniec drogi startowej został przesunięty o 230 m (o powierzchnię RWY niedostępną do użytku operacyjnego), droga startowa będzie miała parametry, zgodnie z poniższą tabelą. of the RWY. Some of the works involve also a temporal intervention in the RWY surface. For this reason, a temporal restriction on RWY 07 landing operations has been introduced. RWY 07 is available for take-offs. The east RWY end has been displaced by 230 m (section of RWY surface excluded from operational use). The RWY parameters will be as detailed in the table below. RWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) RWY CLSD to landings W okresie skrócenia drogi startowej światła końca pasa (RWY 25) są przesunięte. Czasowa organizacja pola ruchu naziemnego w tym obszarze, zgodnie z odrębnym załącznikiem graficznym. During the period when the RWY is shortened, the RWY end lights (RWY 25) will be displaced. The temporary traffic pattern within the ground movement area is depicted on the chart. TWY F, B1 i B2 - niedostępne. TWYs F, B1 and B2 - unavailable 3. FAZA 3 PHASE Planowany harmonogram prac Planned schedule of works Prace budowlane w ramach Fazy 3 planowane są do wykonania w okresie od do Zakres prac Scope of works W ramach prac budowlanych w Fazie 3 przebudowywana jest TWY B w zakresie odcinka B4 oraz skrzyżowania z TWY C. Prace budowlane obejmują całkowitą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni istniejącej i budowę nowej nawierzchni, dostosowanej dla ruchu statków powietrznych o kodzie D i wyposażonej w infrastrukturę dostosowaną do drugiej kategorii operacyjnej. The Phase 2 constructions works are planned for the period from to Phase 3 provides for a reconstruction of TWY B (section B4 and intesection with TWY C). The works involve a complete demolition of the existing surface, and construction of new surface adjusted to the movement of reference code D aircraft and equipped with infrastructure conforming with Category II standards. 3.3 Teren i zaplecze budowy Construction site and contructor s facilities Prace budowlane są prowadzone w rejonie zaznaczonym na załącznikach graficznych. Prace są prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego i oznakowane w sposób zgodny z Załącznikiem 14 ICAO. Zaplecze budowy zlokalizowane jest w rejonie zaznaczonym na mapach. Dojazd do terenu robót jest zapewniony za pomocą tymczasowej drogi technologicznej, prowadzącej od zaplecza budowy po północnej stronie TWY B. 3.4 Utrudnienia i ograniczenia Obstructions and limitations Zakres prac budowlanych w Fazie 3 powoduje, że niedostępne do użytku operacyjnego są TWY C, C1 oraz B na odcinkach B3 i B4. Szczegółowy zakres zamknięcia TWY zostanie opublikowany w informacji NOTAM. Kołowanie odbywa się częściowo po RWY według dyspozycji TWR. The construction works are carried out in the area depicted on the charts. The works are carried out using construction equipment and are marked in accordance with the ICAO Annex 14 provisions. The contructor s facilities are located in the area shown on the charts. Access to the area of works is provided by a temporary technological road, leading from the contructor s facilities on the north side of TWY B. The scope of Phase 3 construction works involves the closure of TWYs C, C1 and B (sections B3 and B4). Detailed information on the scope of the closure will be published by NOTAM. Taxiing to be partially carried out on the RWY as instructed by TWR. Podane w Fazach 1-3 terminy realizacji prac mogą ulec zmianom. Wszelkie zmiany okresów realizacji prac w Fazach 1-3 będą zgłaszane informacjami NOTAM z odpowiednim wyprzedzeniem. The dates detailed in Phases 1-3 may be modified. Any changes to the periods of works in Phases 1-3 will be notified by NOTAM well in advance SUP 06/15

3 PRACE BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW/BALICE (EPKK) CONSTRUCTION WORKS WITHIN THE MOVEMENT AREA OF KRAKÓW/BALICE (EPKK) AERODROME STRONA 1-3 PAGE 1-3 M1, M2, M3 maszty o konstrukcji rozpryskowej, pomalowane w białoczerwone naprzemienne pasy i wyposażone w oświetlenie przeszkodowe koloru czerwonego. Lokalizacja i parametry masztów wg poniższej tabeli. M1, M2, M3 masts of brittle structure, coloured to show alternating red and white bands, and equipped with red obstacle lights. Współrzędne lokalizacji masztu Rzędna fundamentu masztu [m npm] Rzędna szczytu masztu [m npm] M N E M N E M N E Informacje dodatkowe Additional information Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego For detailed information, contact the Airport Duty Officer (H24): (H24): Telefon: Phone: Niniejszy suplement zastępuje Suplement 57/14. This Supplement replaces Supplement 57/14. - KONIEC - - END - SUP 06/15

4 STRONA 4 PAGE 4 CHART NOT TO SCALE SUP 06/15

5 STRONA 5 PAGE 5 CHART NOT TO SCALE SUP 06/15

6 STRONA 6 PAGE 6 PHASE 2 RUNWAY 07 CLSD TO LANDINGS CLOSED AREA TEMPORARY RESA 120 x 90 TEMPORARY STRIP END TEMPORARY RWY 25 END RUNWAY 25 END LIGHTS TURN PAD CONSTRUCTION AREA M1 CHART NOT TO SCALE SUP 06/15

7 STRONA 7 PAGE 7 CHART NOT TO SCALE SUP 06/15

8 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 07/15 (AD 2 EPGD) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 14 JUN 2015 EST OGRANICZENIA W INSTRUMENTALNYCH PROCEDU- RACH LOTU DLA LOTNISKA GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) RESTRICTIONS ON INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES FOR GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME Z powodu prac renowacyjnych nawierzchni RWY opisanych w SUP 15/15 (AD 2 EPGD) wprowadza się ograniczenia wymienione poniżej. Due to the renovation of RWY surface described in SUP 15/15 (AD 2 EPGD), the restrictions listed below are introduced. Etap I (planowany na okres od do ) Phase I (planned for the period from to ) 1. Zawiesza się operacyjnie procedury: The following procedures are operationally suspended: - SID RWY 11 (AD 2 EPGD ), - SID RWY 11 (AD 2 EPGD ), - ILS or LOC RWY 29 (AD 2 EPGD 6-1-1). - ILS or LOC RWY 29 (AD 2 EPGD 6-1-1). 2. Dla operacji IFR na kierunku RWY 29 obowiązują tymczasowe procedury: For RWY 29 IFR operations, the temporary procedures are applicable: - VOR RWY 29 (patrz załączona mapa), - VOR RWY 29 (see the attached chart), - RNAV (GNSS) RWY 29 (patrz załączona mapa). - RNAV (GNSS) RWY 29 (see the attached chart). Etap II (planowany na okres od do ) Phase II (planned for the period from to ) 1. Zawiesza się operacyjnie procedury: The following procedures are operationally suspended: - SID RWY 29 (AD 2 EPGD ), - SID RWY 29 (AD 2 EPGD ), 2. Dla operacji IFR na kierunku RWY 11 obowiązują tymczasowe procedury: For RWY 11 IFR operations, the temporary procedures are applicable: - VOR RWY 11 (patrz załączona mapa), - VOR RWY 11 (see the attached chart), - RNAV (GNSS) RWY 11 (patrz załączona mapa). - RNAV (GNSS) RWY 11 (see the attached chart). 3. Ograniczenia w dostępności procedury ILS or LOC RWY 29 (AD 2 EPGD 6-1-1) będą publikowane w formie NOTAM. Etap III (planowany na okres od do w godzinach 2200 do 0300 UTC) Ograniczenia w dostępności instrumentalnych procedur lotu dla lotniska EPGD będą publikowane w formie NOTAM. Restrictions on the availability of the procedure ILS or LOC RWY 29 (AD 2 EPGD 6-1-1) will be published by NOTAM. Phase III (planned for the period from to between 2200 and 0300 UTC) Restrictions in the availability of the instrument flight procedures for EPGD aerodrome will be published by NOTAM. Patrz: mapy. See: charts. Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 71/14. This Supplement replaces Supplement 71/14. - KONIEC - - END - SUP 07/15

9 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

10

11

12

13

14

15 STRONA 8 PAGE 8 GDAŃSK LECH WALESA RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) EPGD RNAV (GNSS) RWY 11 FROM GD803 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF 002 TF WAYPOINT IDENTIFIER GD803 (IAF) UVRIK (IF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC ft - - RNP APCH (112.53) ft - - RNP APCH 003 TF GD (112.56) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 CF GD801 (FAF) MAPt (GD508) GD851 (MAF) (112.71) ft - - RNP APCH Y 108 (112.81) /50 RNP APCH Y 108 (112.81) ft - RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES GD803 (IAF) N E UVRIK (IF) N E GD N E GD801 (FAF) N E MAPt (GD508) N E GD851 (MAF) N E 01 SEP 2014 SUP 07/15

16

17 STRONA 10 PAGE 10 GDAŃSK LECH WALESA RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) EPGD RNAV (GNSS) RWY 29 FROM GD903 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER GD903 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC ft - - RNP APCH 002 TF IPLAM (IF) (293.34) ft - - RNP APCH 003 TF GD (293.24) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 CF GD441 (FAF) MAPt (GD403) GD442 (MAF) (293.15) ft - - RNP APCH Y 288 (293.12) /50 RNP APCH Y 288 (293.12) ft - - RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES GD903 (IAF) 54 15'02.5"N '26.7"E IPLAM (IF) 54 17'00.8"N '37.0"E GD '40.1"N '00.6"E GD441 (FAF) 54 19'15.4"N '39.4"E MAPt (GD403) 54 22'16.6"N '30.2"E GD442 (MAF) 54 28'16.1"N '14.3"E 01 SEP 2014 SUP 07/15

18 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 08/15 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 09/27 NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 28 MAY 2015 RWY 09/27 AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) TEMPORARILY CLOSED Z powodu prac remontowych, RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) będzie okresowo zamknięta. Due to overhaul works, RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) will be temporarily closed. TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIMES (UTC) do to w każdą noc ze środy na czwartek every Wednesday/Thursday night do to w każdą noc ze środy na czwartek every Wednesday/Thursday night Uwaga: Note: Decyzję o otwarciu RWY w wymienionym czasie może wydawać Dyżurny Operacyjny Portu: Decisions to open the RWY during the periods specified above may be taken by the Airport Duty Officer: Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Niniejszy Suplement zastępuje SUP 66/14. This Supplement replaces SUP 66/14. - KONIEC - - END - SUP 08/15

19 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

20 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 09/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 27 MAY 2015 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW ROL 23, ROL 24 FLIGHT RESTRICTION AREAS ROL 23, ROL TERMIN DATES Ograniczenia będą obowiązywać w okresie: The restrictions will be applicable during the period: od (UTC) do (UTC) from (UTC) to (UTC) 2. RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonach ROL 23 oraz ROL 24 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt Flights within ROL 23 and ROL 24 are completely prohibited with the exemptions mentioned in REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS 3.1 ROL 23 (Warszawa) ROL 23 (Warszawa) Granice poziome: Koło o promieniu 1,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 14'35"N '00"E Granice pionowe: Lateral limits: A circle with 1.5 km radius centred at: 52 14'35"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 3.2 ROL 24 (Warszawa) ROL 24 (Warszawa) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 12'52"N '35"E Granice pionowe: A circle with 1.5 km radius centred at: 52 12'52"N '35"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 3.3 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - flights of Polish Medical Air Rescue. W przypadku nieuprawnionego naruszenia stref informację należy przekazać do Centralnego Stanowiska Kierowania BOR. If one of the areas has been infringed, the Operational Control Centre of the Government Protection Bureau shall be notified. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS POWIETRZNEJ Biuro Ochrony Rządu Government Protection Bureau Centralne Stanowisko Kierowania BOR Operational Control Centre Tel.: /17 Phone: /17 Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 09/15

21

22 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 10/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHTS Obowiązuje od / Effective from 16 MAR 2015 Obowiązuje do / Effective to 20 MAR TERMIN DATES od do from to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowego statku powietrznego. Loty innych statków powietrznych możliwe tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. EA 01 EA 01 The area is designated for flights of unmanned aerial vehicle. Flights of other aircraft are possible after obtaining permission from the organizer of flights. Granice poziome: Lateral limits: '38"N '15"E '38"N '15"E '06"N '38"E '06"N '38"E dalej na południe wzdłuż granicy państwowej do punktu o współrzędnych then to the south along land state border to the point '28"N '14"E '28"N '14"E '46"N '49"E '46"N '49"E '27"N '53"E '27"N '53"E '38"N '15"E '38"N '15"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 4900 ft AMSL Upper limit: 4900 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Bieszczady Border Guard Unit Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3, pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA 01 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m od bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 5.4 Loty na wykładanie szczepionki oraz loty agroturystyczne posiadają priorytet w stosunku do rejonu EA Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel , 35. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction area will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.1. An operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area EA 01 is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit and 500 m from the lateral limit of a segregated area. A flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority over the flight restriction area EA 01. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone , 35. Patrz: mapa na odwrocie. Seee: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 10/15 16 MAR 2015

23

24 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 11/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 27 MAY 2015 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ROL 42 FLIGHT RESTRICTION AREA ROL TERMIN DATES Ograniczenia będą obowiązywać w okresie: The restrictions will be applicable during the period: od (UTC) do (UTC) from (UTC) to (UTC) 2. RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie ROL 42 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt Flights within ROL 42 are completely prohibited with the exemptions mentioned in REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA 3.1 ROL 42 (Warszawa) ROL 42 (Warszawa) Granice poziome: Lateral limits: '32"N '12"E '32"N '12"E '47"N '07"E '47"N '07"E '04"N '51"E '04"N '51"E '41"N '02"E '41"N '02"E '32"N '12"E '32"N '12"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1000 ft AMSL Upper limit: 1000 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - flights of Polish Medical Air Rescue. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Agencja Wywiadu AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS Foreign Intelligence Agency Tel.: Phone: Oficer Dyżurny Duty Officer Tel.: Phone: Faks: Fax: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC PATTERN Doloty/odloty trasą VFR na odcinku KILO-NOVEMBER do/z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) oraz lotniska WARSZAWA - BABICE (EPBC) należy wykonywać z ominięciem rejonu ROL 42. Arrivals/departures via the VFR route on the section KILO-NOVEMBER from/to Warsaw Chopin Airport (EPWA) and WARSZAWA - BABICE (EPBC) aerodrome to be conducted clear of ROL 42. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 11/15

25

26 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 12/15 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY WOJSKOWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 04 JUN 2015 FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES 1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowana aktywność w godz Planned activity between 0700 and 1400 hrs. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 20) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 20) Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych. Wlot do rejonu możliwy w przerwach między lotami, po uzgodnieniu z organizatorem. Granice poziome: '00"N '50"E '40"N '10"E '43"N '25"E '09"N '59"E '57"N '11"E '56"N '48"E '00"N '50"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2300 ft AMSL Upper limit: 2300 ft AMSL 4. ORGANIZATOR LOTÓW ORGANISER OF FLIGHTS Jednostka Wojskowa Nr 4101 Military Unit No Wojciech Wioska Wojciech Wioska Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 20 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejon ograniczeń lotów EA 20 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Loty w TSA 06A mogą być wykonywane zgodnie z procedurami opublikowanymi w AIP Polska - ENR pkt Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze. 5.5 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA 20 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m od bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczenia lotów EA 20 będą dostępne w AMC Polska, tel The area is segregated for flights of unmanned aerial vehicles. Entry into the region is possible during intervals between flights by agreement with the organiser. Lateral limits: '00"N '50"E '40"N '10"E '43"N '25"E '09"N '59"E '57"N '11"E '56"N '48"E '00"N '50"E Vertical limits: The flight restriction area EA 20 is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction area EA 20 is subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1. Flights within TSA 06A may be conducted in accordance with the procedures published in AIP Poland - ENR 2.2.2, point 7.7. Military exercises and flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority. An operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area EA 20 is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit and 500 m from the lateral limit of a segregated area. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area EA 20 will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 12/15

27

28 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 13/15 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 11 MAR 2015 Obowiązuje do / Effective to 28 MAY 2015 ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ NAVAL AIR DEFENCE EXERCISE 1. TERMINY DATES , , 22, , , , 22, , CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA EA 125) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA EA 125) EA 122 EA 122 Granice poziome: Lateral limits: '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '43"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Granice pionowe: '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '43"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Vertical limits: Dolna granica: SFC Lower limit: SFC Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL oraz TSA 12 B i C, TSA 13 A i B - zgodnie z AIP Polska. and: TSA 12 B and C, TSA 13 A and B - according to the AIP Poland. Uwaga: z wyłączeniem EP R22. Note: excluding EP R22. Planowany czas aktywności: Planned time of activity: : : (zapasowy) : : (zapasowy) : : (zapasowy) EA 123 EA : : (alternative) : : (alternative) : : (alternative) Granice poziome: '31"N '58"E '35"N '02"E '00"N '00"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Lateral limits: '31"N '58"E '35"N '02"E '00"N '00"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E SUP 13/15 11 MAR 2015

29 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ NAVAL AIR DEFENCE EXERCISE Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz TSA 14 A, B, C i TRA 21 A, C - zgodnie z AIP Polska. and: TSA 14 A, B, C and TRA 21 A, C - according to the AIP Poland. Uwaga: aktywowana będzie również strefa EP D53. Note: EP D53 will also be activated. Planowany czas aktywności: Planned time of activity: : : : : : : EA 124 EA 124 Granice poziome: Lateral limits: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Granice pionowe: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz TSA 14 A, B, C i TRA 21 A, C - zgodnie z AIP Polska. and: TSA 14 A, B, C and TRA 21 A, C - according to the AIP Poland. Uwaga: aktywowana będzie również strefa EP D53. Note: EP D53 will also be activated. Planowany czas aktywności: Planned time of activity: : : : : : : EA 125 EA 125 Granice poziome: Lateral limits: '12"N '24"E '38"N '11"E '11"N '40"E '35"N '26"E '00"N '04"E '12"N '24"E Granice pionowe: '12"N '24"E '38"N '11"E '11"N '40"E '35"N '26"E '00"N '04"E '12"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: SFC Lower limit: SFC Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: z wyłączeniem EP R17. Note: excluding EP R17. oraz TSA 14 B, C, TSA 16 B, D, TSA D303, TSA D304, TSA D305 - zgodnie z AIP Polska. Uwaga: aktywowane będą również strefy EP D48 oraz EP D54. Planowany czas aktywności: and: TSA 14 B, C, TSA 16 B, D, TSA D303, TSA D304, TSA D305 - according to the AIP Poland. Note: EP D48 and EP D54 will also be activated. Planned time of activity: : oraz : and OPL 01 OPL 01 Ćwiczenia OPL Marynarki Wojennej zlokalizowane będą w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonie - OPL 01, w którym będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Rejon ten nie ustanawia ograniczeń dla swobodnego przepływu ruchu lotniczego - jest tylko ostrzeżeniem nawigacyjnym dla lotnictwa cywilnego. Granice poziome: '12"N '24"E '06"N '06"E '20"N '15"E '30"N '40"E '12"N '24"E Granice pionowe: Naval Air Defence exercises will be carried out within airspace over High Seas within the region - OPL 01, where military activity dangerous to civil aviation will take place. The region does not constitute restrictions for a flee air traffic flow but is only a navigational warning for civil aviation. Lateral limits: '12"N '24"E '06"N '06"E '20"N '15"E '30"N '40"E '12"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: SFC Lower limit: SFC Górna granica: FL 95 Upper limit: FL MAR 2015 SUP 13/15

30 ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ NAVAL AIR DEFENCE EXERCISE STRONA 1-3 PAGE 1-3 oraz TSA 14 B, C, TSA 16 B, D, TSA D303, TSA D304, TSA D305 - zgodnie z AIP Polska. Uwaga: aktywowane będą również strefy EP D48 oraz EP D54. Planowany czas aktywności (rejon nie będzie publikowany w AUP): and: TSA 14 B, C, TSA 16 B, D, TSA D303, TSA D304, TSA D305 - according to the AIP Poland. Note: EP D48 and EP D54 will also be activated. Planned time of activity (area not to be published in AUP): : oraz : and WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION OF THE EXERCISE Organizatorzy ćwiczenia: Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Realizatorzy: Szef OPL 8 FOW Tel.: Szef WRL 1 SLT Tel.: Dowódca 3. Flotylli Okrętów Realizatorzy: Szef OPL 3 FOW Tel.: Szef WRL 1 SLT Tel.: Organisers: Commander of the 8th Coastal Defence Flotilla Execution: Head of Air Defence of the 8th Coastal Defence Flotilla Phone: Head of Air Traffic Division of the 1st Tactical Wing Phone: Commander of the 3rd Ship Flotilla Execution: Head of Air Defence of the 3rd Ship Flotilla Phone: Head of Air Traffic Division of the 1st Tactical Wing Phone: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach EA, TSA, TRA oraz EP D będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Crews conducting flights within the EA, TSA, TRA and EP D areas will maintain radio communication with the relevant command post of the Polish Air Force. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ćwiczenia będą zamawiane w AMC Polska przez ARO EPSN zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP Polska - ENR ARO EPSN ma obowiązek poinformować ASM-3 w dniu operacji na 1 godzinę przed ćwiczeniami o planowanym rozpoczęciu działalności w rejonie OPL 01 i niezwłocznie po jej zakończeniu. 6.2 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do rejonów ograniczeń lotów EA i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL). 6.3 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 6.4 Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 6.5 Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek OPL MW. 6.6 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.7 Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony EA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, tel.: The exercise areas will be ordered by the EPSN ARO in AMC Poland in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland - ENR The EPSN ARO is obliged to inform ASM-3 at least 1 hour before the exercises on the day of operation about the planned commencement of activity within the OPL 01 region and immediately after its completion. Flights from base aerodromes to the EA flight restriction areas and back will be conducted according to flight plans (FPL). Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Restrictions (active EA areas, times and altitudes) will be in force according to the published Airspace Use Plan (AUP). Flight plans of crews participating in the exercises will contain the remark OPL MW. Crews of aircraft conducting flights within the EA areas will maintain 500 ft vertical distance from the upper and lower limits of the areas and 3.5 NM lateral buffer within the areas. Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement and HOSP, SAR, EMER flights to the EA areas is to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Air Operations Centre, phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3) tel.: Detailed information on the activity of the exercise areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 13/15 11 MAR 2015

31

32 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 14/15 (AD 2 EPWR) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WYZNACZENIE DROGI KOŁOWANIA W POWIETRZU DLA ŚMIGŁOWCÓW HEMS NA LOTNISKU WROCŁAW/ STRACHOWICE (EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 25 JUN 2015 EST AIR TAXIWAY FOR HEMS HELICOPTERS ESTABLISHED AT WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) AERODROME 1. Na lotnisku wyznaczono drogę kołowania dla śmigłowców w powietrzu TWY F łączącą TWY B2 ze stanowiskiem postojowym znajdującym się w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS). 2. TWY F przeznaczona jest wyłącznie dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS). 3. TWY F posiada oznakowanie dzienne oraz nocne zgodnie z przepisami ICAO. 4. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) do startu/po lądowaniu na RWY wykonują podlot do/z bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) drogami kołowania. At the aerodrome, air taxiway TWY F has been established that connects TWY B2 with the aircraft stand located at the Medical Air Rescue (HEMS) base. TWY F is intended exclusively for Medical Air Rescue (HEMS) helicopters. TWY F is equipped with visual aids for day and night use in accordance with ICAO rules. For take-off/after landing on the RWY, Medical Air Rescue (HEMS) helicopters shall air taxi along TWYs to/from the Medical Air Rescue (HEMS) base. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 14/15

33 42 2 B2 HEMS AIR TWY F Załącznik nr 1 SUP 14/15

34 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 15/15 (AD 2 EPGD) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 14 JUN 2015 EST PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) CONSTRUCTION WORKS TO BE CARRIED OUT AT GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni RWY, mające wpływ na użytkowanie lotniska. Wykonanie prac podzielone jest na trzy etapy. Construction works related to the renovation of RWY surface, which may affect the aerodrome users, will be carried out. Carrying out the works has been divided into three phases. ETAP 1 PHASE 1 1. Planowany termin rozpoczęcia prac: Planned date of commencement of works: Planowany termin zakończenia prac: Planned date of completion of works: Zakres prac: Scope of works: Renowacja pierwszej części nawierzchni RWY 11/29 na odcinku od THR RWY 29 do 790 m w stronę THR RWY Teren i zaplecze budowy: Construction site and supply base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 1). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. 4. Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and obstructions: Przez cały okres prowadzenia robót niedostępna dla statków powietrznych będzie część RWY 11/29 od THR RWY 29 do 1000 m w stronę THR RWY 11, TWY C, TWY B oraz TWY A1. Dostępność TWY A3 i TWY A2 będzie publikowana w NOTAM. Skrócone będą deklarowane długości RWY 11/29. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur podejścia do lądowania będą opublikowane w oddzielnym suplemencie. The renovation of the first part of RWY 11/29 surface along the section from RWY 29 THR up to a point of 790 m in the direction of RWY 11 THR. The works will be carried out in the area depicted on the attached chart (Phase 1). The construction equipment and vehicles, as well as the construction site will be provided with visual aids for day and/or night use. During the whole period of conducting the works, the part of RWY 11/29 from THR RWY 29 up to a point of 1000 m in the direction of THR RWY 11, TWY C, TWY B and TWY A1 will not be available. Availability of TWY A3 and TWY A2 will be published by NOTAM. RWY 11/29 declared distances will be shortened. Detailed information on possible approach procedures will be published in a separate supplement. 5. Parametry RWY 11/29 o zredukowanej długości. RWY 11/29 parameters with reduced lengths Charakterystyki fizyczne RWY: RWY physical characteristics: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Wymiary RWY Dimensions of RWY Wymiary pasa drogi startowej Strip dimensions Wymiary RESA RESA dimensions m x 45 m 1920 m x 300 m 150 m x 90 m m x 45 m 1920 m x 300 m 150 m x 90 m Współrzędne THR (WGS-84)/ Undulacja geoidy THR THR coordinates (WGS-84)/ THR geoid undulation 54 22'51.84''N '07.38''E 96.8 ft 54 22'29.16''N '39.22''E 97.5 ft Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of non-precision APP RWY ft ft ft ft 5.2. Deklarowane długości: Declared distances: Oznaczenie RWY/NR Designations TORA TODA ASDA LDA RWY/NR m 1800 m 1800 m 1800 m m 1800 m 1800 m 1800 m SUP 15/15

35 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) CONSTRUCTION WORKS TO BE CARRIED OUT AT GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME 5.3. Światła podejścia i progu: Approach and threshold lighting: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR 11 Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST SALS, 420 m LIH Kolor świateł progu, WBAR THR LGT colour, WBAR THR - zielone/green Wizualny system podejścia Visual approach system PAPI 3.5 po lewej stronie/left MEHT 62 ft dla/for B NIL THR - zielone/green 1) PAPI 3.5 po lewej stronie/left MEHT 63 ft dla/for B Światła drogi startowej: Runway lighting: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność REDL, LEN, spacing, colour, INTST 1800 m, 60 m FM m, białe/white LIH 1800 m, 60 m FM m, białe/white FM m, żółte/yellow LIH Kolor świateł końcowych RWY, WBAR RENL, WBAR Czerwone/red 1) LIH Czerwone/red LIH 1) - Światła końca RWY rozmieszczone w dwóch grupach po trzy lampy po obu stronach osi drogi startowej z przerwą pomiędzy grupami wynoszącą 27 m. Sterowanie intensywnością połączone ze sterowaniem intensywnością świateł krawędziowych RWY. Zasilanie świateł końca RWY połączone z zasilaniem świateł krawędziowych RWY - światła końca RWY włączone niezależnie od kierunku wykonywania operacji lotniczych. 1) - RWY end lights disposed in two groups of three lamps on each side of the centre line with a gap between the groups equal to 27 m. Operating the intensity in combination with operating the RWY edge lights intensity. Power supply for RWY end lights in combination with power supply for RWY edge lights - RWY end lights turned on independently of the direction of carrying out air traffic operations. 5.5 Oznakowanie RWY: RWY visual aids: RWY 11 - progu, tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, RWY 11 - THR, RWY designation, TDZ, aiming point, RCL, edge. krawędzi. RWY 29 - tymczasowo przesuniętego progu (w postaci prostopadłego do osi drogi startowej pasa o szerokości 1,80 m), osi obszaru RWY przed tymczasowo przesuniętym progiem (w postaci grotów strzałek dodanych do oznakowania osi), tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi. RWY 29 - temporarily displaced THR (as a strip 1.80 m wide perpendicular to runway centre line), centre line of the RWY area before the temporarily displaced THR (as arrow heads added to the centre line marking), RWY designation, TDZ, aiming point, RCL, edge. ETAP 2 PHASE 2 1. Planowany termin rozpoczęcia prac: Planned date of commencement of works: Planowany termin zakończenia prac: Planned date of completion of works: Zakres prac: Scope of works: Renowacja drugiej części nawierzchni RWY 11/29 na odcinku od THR RWY 11 do 790 m w stronę THR RWY 29. The renovation of the second part of RWY 11/29 surface along the section from RWY 11 THR up to a point of 790 m in the direction of RWY 29 THR. 3. Teren i zaplecze budowy: Construction site and supply base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 2). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. The works will be carried out in the area depicted on the attached chart (Phase 2). The construction equipment and vehicles, as well as the construction site will be provided with visual aids for day and/or night use. 4. Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and obstructions: Przez cały okres prowadzenia robót niedostępna dla statków powietrznych będzie część RWY 11/29 od THR RWY 11 do 1000 m w stronę THR RWY 29, TWY G, TWY H oraz TWY A7. Skrócone będą deklarowane długości RWY 11/29. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur podejścia do lądowania będą opublikowane w oddzielnym suplemencie. During the whole period of conducting the works the part of RWY 11/29 from RWY 11 THR up to a point of 1000 m in the direction of RWY 29 THR, TWY G, TWY H and TWY A7 will not be available. RWY 11/29 declared distances will be shortened. Detailed information on possible approach procedures will be published in a separate supplement. SUP 15/15

36 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) CONSTRUCTION WORKS TO BE CARRIED OUT AT GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME STRONA 1-3 PAGE Parametry RWY 11/29 o zredukowanej długości. RWY 11/29 parameters with reduced lengths Charakterystyki fizyczne RWY: RWY physical characteristics: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Wymiary RWY Dimensions of RWY Wymiary pasa drogi startowej Strip dimensions Wymiary RESA RESA dimensions m x 45 m 1920 m x 300 m 150 m x 90 m m x 45 m 1920 m x 300 m 150 m x 90 m Współrzędne THR (WGS-84)/ Undulacja geoidy THR THR coordinates (WGS-84)/ THR geoid undulation 54 22'39.25''N '58.41''E 97.6 ft 54 22'16.56''N '30.18''E 96.5 ft Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of non-precision APP RWY ft ft ft ft 5.2. Deklarowane długości: Declared distances: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR TORA TODA ASDA LDA m 1800 m 1800 m 1800 m m 1800 m 1800 m 1800 m 5.3. Światła podejścia i progu: Approach and threshold lighting: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST Kolor świateł progu, WBAR THR LGT colour, WBAR Wziualny system podejścia Visual approach system 11 NIL THR - zielone/green 1) NIL 29 ALPA-ATA, cat. I 900 m, LIH SFL 30 m m THR - zielone/green WBAR - zielone/green PAPI 2.9 po lewej stronie/left MEHT 61 ft dla/for B Światła drogi startowej: Runway lighting: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność REDL, LEN, spacing, colour, INTST 1800 m, 60 m FM m, białe/white FM m, żółte/yellow LIH 1800 m, 60 m FM m, białe/white LIH Kolor świateł końcowych RWY, WBAR RENL, WBAR Czerwone/red LIH Czerwone/red 1) LIH 1) - Światła końca RWY rozmieszczone w dwóch grupach po trzy lampy po obu stronach osi drogi startowej z przerwą pomiędzy grupami wynoszącą 27 m. Sterowanie intensywnością połączone ze sterowaniem intensywnością świateł krawędziowych RWY. Zasilanie świateł końca RWY połączone z zasilaniem świateł krawędziowych RWY - światła końca RWY włączone niezależnie od kierunku wykonywania operacji lotniczych. 1) - RWY end lights disposed in two groups of three lamps on each side of the centre line with a gap between the groups equal to 27 m. Operating the intensity in combination with operating the RWY edge lights intensity. Power supply for RWY end lights in combination with power supply for RWY edge lights - RWY end lights turned on independently of the direction of carrying out air traffic operations. 5.5 Oznakowanie RWY: RWY visual aids: RWY 29 - progu, tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi. RWY 29 - THR, RWY designation, TDZ, aiming point, RCL, edge. SUP 15/15

37 STRONA 1-4 PAGE 1-4 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD) CONSTRUCTION WORKS TO BE CARRIED OUT AT GDAŃSK LECH WALESA (EPGD) AERODROME RWY 11 - tymczasowo przesuniętego progu (w postaci prostopadłego do osi drogi startowej pasa o szerokości 1,80 m), osi obszaru RWY przed tymczasowo przesuniętym progiem (w postaci grotów strzałek dodanych do oznakowania osi), tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi. RWY 11 - temporarily displaced THR (as a strip 1.80 m wide perpendicular to runway centre line), centre line of the RWY area before the temporarily displaced THR (as arrow heads added to the centre line marking), RWY designation, TDZ, aiming point, RCL, edge. ETAP 3 PHASE 3 1. Planowany termin rozpoczęcia prac: Planned date of commencement of works: Planowany termin zakończenia prac: EST Planowane prace będą odbywać się każdego dnia tygodnia od 2200 UTC do 0300 UTC. Dokładne terminy zamykania RWY 11/29 będą publikowane w NOTAM. Planned date of completion of works: EST The planned works will be carried out every day from 2200 UTC to 0300 UTC. Exact dates of RWY 11/29 closures will be published by NOTAM. 2. Zakres prac: Scope of works: Renowacja środkowej części nawierzchni RWY 11/29 na odcinku 1220 m. The renovation of the middle part of RWY 11/29 along the section of 1220 m. 3. Teren i zaplecze budowy: Construction site and supply base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 3). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. The works will be carried out in the area depicted on the attached chart (Phase 3). The construction equipment and vehicles, as well as the construction site will be provided with visual aids for day and/or night use. 4. Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and obstructions: Wszelkie dane dotyczące ograniczeń i utrudnień będą publikowane za pomocą NOTAM. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur podejścia do lądowania będą opublikowane w oddzielnym suplemencie. Data on any limitations and obstructions will be published by NOTAM. Detailed information on the possible approach procedures will be published in a separate supplement. Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 70/14. This Supplement replaces Supplement 70/14. - KONIEC - - END - SUP 15/15

38 STRONA 5 PAGE 5 CHART NOT TO SCALE SUP 15/15

39 STRONA 6 PAGE 6 CHART NOT TO SCALE SUP 15/15

40 STRONA 7 PAGE 7 CHART NOT TO SCALE SUP 15/15

41 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 16/15 (AD 2 EPWR) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA PARAMETRÓW APN 4 NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 MAY 2015 EST CHANGE OF APN 4 PARAMETERS AT WROCŁAW/ STRACHOWICE (EPWR) AERODROME 1. Na APN 4 posadowiono hangar o wymiarach 27,5 m x 26,5 m i wysokości 10 m (patrz: mapa). A hangar with the dimensions of 27.5 m x 26.5 m and with a height of 10 m has been located on APN 4 (see: chart). 2. Współrzędne stanowisk postojowych bez zmian (patrz: mapa). Coordinates of parking stands remain unchanged (see: chart). 3. Wypychanie/wpychanie statków powietrznych z/do hangaru może być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. 4. Wkołowanie i wykołowanie statków powietrznych na/z APN 4 możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME. 5. Wszelkie manewry statków powietrznych na APN 4 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Aircraft push-back/docking from/in the hangar may be carried out under marshalling guidance only. Aircraft taxiing in/out of APN 4 is possible with the assistance of the FOLLOW ME vehicle only. Any aircraft movements on APN 4 may be carried out under marshalling guidance only. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 16/15

42 42 2 HANGAR SUP 16/15

43 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 160 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wprowadzenie nowego wskaźnika lokalizacji EPGW dla lądowiska - new location indicator EPGW for ULIM airfield introduced; ULIM; - aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych: wprowadzenie ILS/DME SZC, wycofanie: NDB BBM, NDB KRA, NDB KRW, NDB KTC, NDB - list of radio navigation aids updated: ILS/DME SZC introduced, NDB BBM, NDB KRA, NDB KRW, NDB KTC, NDB KTW withdrawn; KTW; - aktualizacja informacji o zmianie numerów telefonów ARCC - ARCC Warszawa and ARSC Gdynia phone numbers updated; Warszawa oraz ARSC Gdynia; - aktualizacja taryfy opłat lotniskowych na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK - aerodrome charges tariff at ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL); (EPLL); - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - zmiana punktu nawigacyjnego w AWY: M866, T738, Z127; - navigation point changed within AWYs: M866, T738, Z127; - wprowadzenie nowych znaczących punktów nawigacyjnych: AMPED, ASGID, ASTUD, ELVEP, EMKUX, ERKEB, ERPOK, INPIV, INPUM, INSAB, IVMEM, IXUVI, LELVU, LIGDI, LOBMU, MODGU, NOVGA, ODSOB, OLNAG, PIKEB, ULNOD, UPMAK, UVRET, VAXOB, XELRA, XENGO, XEVLU, XONRA; - new significant points introduced: AMPED, ASGID, ASTUD, ELVEP, EMKUX, ERKEB, ERPOK, INPIV, INPUM, INSAB, IVMEM, IXUVI, LELVU, LIGDI, LOBMU, MODGU, NOVGA, ODSOB, OLNAG, PIKEB, ULNOD, UPMAK, UVRET, VAXOB, XELRA, XENGO, XEVLU, XONRA; - usunięcie znaczących punktów nawigacyjnych: ARTAV, ATROV, ASDED, ASDUM, ASPUP, BEVKI, ERLAK, EVRUX, IBROV, INBUX, IPSUG, NUGBO, OGIMU, PIGEV, RETBU, TEBMA, TEVRA, TOVBO, XAVET; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Ciechanów, Gorzów Wielkopolski, Gózd, Kamieńsk, Kobyłka, Legnica, Maków Mazowiecki, Polanowice, Skierniewice, Ustrzyki Dolne; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Bożejewice, Dąbrówka Kujawska, Dalków, Jankowo, Jeziorki, Kołaczkowo, Mięsośnia, Mszczonów, Truszczanek, Wielowieś; - wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Kępica, Gorzów Wielkopolski, Podgaj, Skoczykłody; - significant points removed: ARTAV, ATROV, ASDED, ASDUM, ASPUP, BEVKI, ERLAK, EVRUX, IBROV, INBUX, IPSUG, NUGBO, OGIMU, PIGEV, RETBU, TEBMA, TEVRA, TOVBO, XAVET; - information on aeronautical obstacles updated: Ciechanów, Gorzów Wielkopolski, Gózd, Kamieńsk, Kobyłka, Legnica, Maków Mazowiecki, Polanowice, Skierniewice, Ustrzyki Dolne; - information on new aeronautical obstacles introduced: Bożejewice, Dąbrówka Kujawska, Dalków, Jankowo, Jeziorki, Kołaczkowo, Mięsośnia, Mszczonów, Truszczanek, Wielowieś; - information on aeronautical obstacles withdrawn: Kępica, Gorzów Wielkopolski, Podgaj, Skoczykłody; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) - TWY i APN nośność, - information on the aerodromes updated: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) - TWY and APN strength, KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) - kalibracja sczepności, KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) - friction calibration, limitations in ograniczenia w dostępności lotniska, ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) - TWY i APN nośność, procedury dla śmigłowców, WROCŁAW/Strachowice (EPWR) - deklarowane długości TORA, aerodrome availability, ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) - TWY and APN strength, procedures for helicopters, WROCŁAW/Strachowice (EPWR) - declared distances TORA, TODA, ASDA dla procedur INTERSECTION TAKE OFF, procedury TODA, ASDA for INTERSECTION TAKE OFF procedures, dla śmigłowców, ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG) - TWY i APN szerokość i nośność; procedures for helicopters, ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG) - TWY and APN width, strength; - publikacja procedur instrumentalnego podejścia do lądowania, SID i STAR, aktualizacja tras dolotowych dla lotnisk: KRAKÓW/Balice (EPKK) oraz KATOWICE/Pyrzowice (EPKT); - aktualizacja mapy lotniska - ICAO oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO RWY 07/25 dla lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL); - aktualizacja mapy lotniska - ICAO oraz mapy przeszkód lotniskowych - ICAO RWY 06/24 dla lotniska ZIELONA GÓRA/ Babimost (EPZG); - zmiany edytorskie. - editorial changes. - new instrument approach procedures, SIDs and STARs published, arrival routes updated for KRAKÓW/Balice (EPKK) and KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome; - ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Aerodrome Chart - ICAO and Aerodrome Obstacle Chart - ICAO RWY 07/25 updated; - ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG) Aerodrome Chart - ICAO and Aerodrome Obstacle Chart - ICAO RWY 06/24 updated; Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

44 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 160 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN JAN GEN GEN JUL GEN GEN JAN GEN GEN JUL GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN ENR ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR FEB ENR ENR JAN ENR ENR M JUN ENR M ENR T NOV ENR T ENR 3.3.1T FEB ENR Z FEB ENR Z ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR JAN ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

45 ZMIANA AIRAC nr 160 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 160 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR ENR MAY ENR ENR DEC ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR ENR NOV ENR AD AD AD FEB AD AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

46 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 160 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

47 ZMIANA AIRAC nr 160 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 160 PAGE 5 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT SEP Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

48 STRONA 6 ZMIANA AIRAC nr 160 PAGE 6 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AD 2 EPPO NOV AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

49 ZMIANA AIRAC nr 160 STRONA 7 AIRAC AMENDMENT No. 160 PAGE 7 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG AD 2 EPZG JAN AD 2 EPZG AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: N4960/14, N4961/14, N4962/14, N4963/14, N4987/14, N4988/14, N5144/14, N5146/14, N5147/14, N5188/14, P5578/14, P5978/14, U4711/14, U4713/14, U4812/14, U0196/15, 0388/15. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 05/14, 01/15. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: D4960/14, D4961/14, D4962/14, D4963/14, D4987/14,D4988/14,D5144/14, D5146/14, D5147/14,D5188/14, A5578/14, A5978/14, E4711/14, E4713/14, E4812/14, E0196/15, E0388/15. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 05/14, 01/15. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

50 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

51 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 10/14 25/14 64/14 72/14 74/14 76/14 77/14 78/14 80/14 84/14 01/15 02/15 03/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 Temat Subject Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change of movement area parameters at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Lądowanie statków powietrznych kodu A na kierunku RWY 07L na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Landing of code A aircraft at RWY 07L at ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) aerodrome Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL) aerodrome Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Limitations in the availability of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów (EPSC) aerodrome Prace budowlane na lotnisku EPRA Construction works at EPRA aerodrome Rejon ograniczeń lotów ROL 38 Flight restriction area ROL 38 Prace budowlane na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) Construction works at RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) aerodrome Loty bezzałogowych statków powietrznych Unmanned aerial vehicles flights Loty zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Flights of remotely piloted aircraft (RPA) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Prace budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Construction works within the movement area of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Restrictions on instrument flight procedures for Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Rejony ograniczeń lotów ROL 23, ROL 24 Flight Restriction Areas ROL 23, ROL 24 Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) Unmanned aerial vehicle flights Rejon ograniczeń lotów ROL 42 Flight Restriction Area ROL 42 Loty wojskowych bezzałogowych statków powietrznych Flights of military unmanned aerial vehicles Ćwiczenie OPL Marynarki Wojennej Naval Air Defence exercise Wyznaczenie drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowców HEMS na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Air taxiway for HEMS helicopters established at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLB 03 APR APR 2015 EST AD 2 EPBY 01 MAY 2014 EST AD 2 EPKT 18 SEP JUN 2015 EST AD 2 EPLL 13 NOV NOV 2015 EST AD 2 EPLL 13 NOV NOV 2015 EST AD 2 EPGD 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPGD 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPKK 11 DEC DEC 2015 EST AD 2 EPSC 11 DEC JUN 2015 EST AD 2 EPRA 11 DEC MAR 2015 EST ENR 5 08 JAN APR 2015 AD 2 EPRZ 01 APR AUG 2015 EST ENR 5 08 JAN APR 2015 ENR 5 05 FEB MAY 2015 AD 2 EPKK 31 DEC 2015 EST AD 2 EPGD 14 JUN 2015 EST AD 2 EPKT 28 MAY 2015 ENR 5 27 MAY 2015 ENR 5 16 MAR MAR 2015 ENR 5 27 MAY 2015 ENR 5 04 JUN 2015 ENR 5 11 MAR MAY 2015 AD 2 EPWR 25 JUN 2015 EST AIRAC AMDT 160

52 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 15/15 16/15 Temat Subject Planowane prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Construction works to be carried out at Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Zmiana parametrów APN 4 na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of APN 4 parameters at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPGD 14 JUN 2015 EST AD 2 EPWR 31 MAY 2015 EST AIRAC AMDT 160

53 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN JUL STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN GEN JAN GEN GEN GEN AIRAC AMDT 160

54 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN GEN GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN JUL GEN GEN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN FEB GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR STRONA/PAGE DATA/DATE GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN GEN GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV AIRAC AMDT 160

55 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR ENR ENR AUG ENR JAN ENR ENR JUN ENR JUN ENR JUL ENR OCT ENR OCT ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR APR ENR APR ENR NOV ENR MAY ENR MAY STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JAN ENR JAN ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR MAR ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR JAN ENR ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB GEN AIRAC AMDT 160

56 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR AUG ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR MAY ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR JAN ENR NOV ENR NOV STRONA/PAGE DATA/DATE ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L JUN ENR L NOV ENR L NOV ENR L APR ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L NOV ENR L FEB ENR L APR ENR L NOV ENR L NOV ENR L JAN ENR L JAN ENR L NOV ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L NOV ENR L NOV ENR M NOV ENR M NOV ENR M FEB ENR M FEB ENR M NOV ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M NOV ENR M FEB ENR M ENR M APR ENR M FEB ENR M NOV ENR M JUN ENR M JUN ENR M DEC ENR M FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N NOV ENR N NOV ENR N JAN ENR N FEB ENR N FEB ENR N NOV ENR N FEB ENR N FEB ENR N NOV AIRAC AMDT 160

57 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR N NOV ENR N NOV ENR N NOV ENR N NOV ENR N NOV ENR P NOV ENR P NOV ENR P FEB ENR P FEB ENR P NOV ENR P NOV ENR P JAN ENR P JUN ENR P APR ENR P APR ENR P NOV ENR Q JUN ENR Q NOV ENR Q FEB ENR Q FEB ENR Q NOV ENR Q NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T FEB ENR T NOV ENR T FEB ENR T FEB ENR T NOV ENR T NOV ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T NOV ENR T DEC ENR T NOV ENR T NOV ENR T FEB ENR T NOV ENR T FEB ENR T ENR Y NOV ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Z FEB ENR Z DEC ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z DEC ENR Z ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB STRONA/PAGE DATA/DATE ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z NOV ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z NOV ENR Z FEB ENR JUL ENR JUL ENR JUN ENR JUL ENR ENR ENR ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR JAN ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR JAN ENR JUL ENR JAN ENR APR ENR JAN ENR MAY ENR ENR FEB ENR DEC GEN AIRAC AMDT 160

58 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR FEB ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR FEB ENR FEB ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR JUN ENR JUN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR OCT ENR JUN STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR JAN ENR NOV ENR FEB ENR FEB ENR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR FEB ENR NOV ENR SEP ENR ENR FEB ENR FEB AD AD AD JAN AD JAN AD JUN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD JAN AD OCT AD FEB AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY AD 2 EPBY AD 2 EPBY AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY DEC AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AIRAC AMDT 160

59 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD SEP AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT JAN GEN AIRAC AMDT 160

60 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT DEC AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB APR AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AIRAC AMDT 160

61 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO JAN AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO JUN AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO GEN AIRAC AMDT 160

62 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 RPRA DEC AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ DEC AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC DEC AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC OCT AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC DEC AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AIRAC AMDT 160

63 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV GEN AIRAC AMDT 160

64 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWR AD 2 EPZG DEC AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG AIRAC AMDT 160

65 AIP POLSKA GEN GEN 0.5 LISTA POPRAWEK RĘCZNYCH DO AIP LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP GEN STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. GEN Civil Aviation Office Civil Aviation Authority AIRAC AMDT SEP 2013 GEN do/to 4 Cała część/all part RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 ENR STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. ENR Mapa/Chart 18 DEC AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 ENR punkt/point AIRAC AMDT AD STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. AD 2 EPBY Mapa/Chart RWY: PCN 46/F/B/X/T RWY: PCN 70/F/B/X/T AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPBY Mapa/Chart TWY A WIDTH: 24 m TWY A WIDTH: 23 m AIRAC AMDT AD 2 EPGD Mapa/Chart RWY 11/ AIRAC AMDT OCT 2012 AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT AD 2 EPKK MAG/VAR 4 E E 2014 AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPLB Mapa/Chart RWY 07 PAPI 3 PAPI 3.5 AIRAC AMDT FEB 2015 AD 2 EPLB Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT FEB 2015 AD 2 EPLB Profil/Profile Note: PAPI 3 - AIRAC AMDT FEB 2015 AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPPO Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRZ Mapa/Chart RZESZÓW AREA 1 GÓRNA GRANICA/UPPER LIMIT 600 ft AMSL GÓRNA GRANICA/UPPER LIMIT 900 ft AMSL AIRAC AMDT JAN 2014 AD 2 EPWA Mapa/Chart Przeszkoda/Obstacle 2 - AIRAC AMDT JUL 2014 APCH RWY 29 AD 2 EPWA Mapa/Chart 03 JUN AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 AD 2 EPWA Mapa/Chart NDB AY - AIRAC AMDT JUN 2011 AD 2 EPWA Mapa/Chart ILS RDH 49 ft ILS RDH 54 ft AIRAC AMDT NOV 2013 AD 2 EPWR Mapa/Chart TWR FREQ AIRAC AMDT JUL 2013 AD 2 EPWR Mapa/Chart NDB WRC - AIRAC AMDT AUG 2013 AD 2 EPWR AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG Mapa/Chart Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ Mapa/Chart APP FREQ NDB WRC NDB WRW - - AIRAC AMDT AUG AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV AIRAC AMDT NOV 2014 AIRAC AMDT 160

66 GEN AIP POLSKA STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AIRAC AMDT 160

67

68 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

69 GEN AIP POLSKA MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 SZCZECIN/Goleniów EPSC SZYMANÓW EPWS 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSW 1) ŚWIDWIN EPSN 2) ŚWIEBODZICE EPWC 1) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM 2) TORUŃ EPTO 1) TURBIA k/stalowej Woli EPST 1) ULIM EPGW 1) Chopina w Warszawie EPWA WARSZAWA - BABICE EPBC 1) WARSZAWA/Modlin EPMO WATOROWO EPWT 1) WICKO MORSKIE EPWI 2) WROCŁAW/Strachowice EPWR ZAMOŚĆ EPZA 1) ZBOROWO EPZB 1) ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG ŻAGAŃ EPZN 1) ŻAR k/żywca EPZR 1) ŻERNIKI k/poznania EPZE 1) AIRAC AMDT 160

70 AIP POLSKA GEN OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPBA 1) ALEKSANDROWICE k/bielska-białej EPBB 1) BABIĘTA EPBC 1) WARSZAWA - BABICE EPBK 1) BIAŁYSTOK KRYWLANY EPBO 1) BORSK EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo EPCD 1) Depułtycze Królewskie EPCE 2) CEWICE EPDA 2) DARŁOWO EPDB 1) DEBRZNO EPDE 2) DĘBLIN EPDR 1) DRAWSKO POMORSKIE EPEL 1) ELBLĄG EPGD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGE 1) GIŻE EPGI 1) LISIE KĄTY k/grudziądza EPGL 1) GLIWICE EPGM 1) GIŻYCKO-MAZURY RESIDENCE EPGO 1) GÓRASZKA EPGR 1) GRYŹLINY EPGW 1) ULIM EPGY 1) GRĄDY EPIN 1) INOWROCŁAW EPIR 2) INOWROCŁAW EPIW 1) IWONICZ EPJA 1) JASTARNIA EPJG 1) JELENIA GÓRA EPJL 1) LASZKI EPJS 1) JEŻÓW SUDECKI k/jeleniej Góry EPKA 1) MASŁÓW k/kielc EPKB 1) KAZIMIERZ BISKUPI EPKC 1) KRAKÓW/Czyżyny EPKE 1) KĘTRZYN EPKG 1) BAGICZ k/kołobrzegu EPKI 1) KIKITY EPKK KRAKÓW/Balice EPKL 1) KRASOCIN k/włoszczowy EPKM 1) KATOWICE MUCHOWIEC EPKN OPOLE/Kamień Śląski EPKO 1) KORNE EPKP 1) POBIEDNIK k/krakowa EPKR 1) KROSNO EPKS 2) POZNAŃ/Krzesiny EPKT KATOWICE/Pyrzowice EPKW 1) KANIÓW EPKZ 1) Koszalin - Zegrze Pomorskie EPLB 1) LUBLIN EPLE 1) LEGNICA EPLI 1) LINOWIEC OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPLK 2) ŁASK EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLR 1) RADAWIEC k/lublina EPLS 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLU 1) LUBIN EPLY 2) ŁĘCZYCA EPMB 2) MALBORK EPMG 1) MRĄGOWO EPMI 2) MIROSŁAWIEC EPML 1) MIELEC EPMM 2) MIŃSK MAZOWIECKI EPMO WARSZAWA/Modlin EPMR 1) MIROSŁAWICE EPNA 2) NADARZYCE EPNC 1) CHRCYNNO EPND 1) NOWA DĘBA EPNL 1) ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza EPNM 1) NOWE MIASTO EPNT 1) NOWY TARG EPOD 1) DAJTKI k/olsztyna EPOK 2) GDYNIA-OKSYWIE EPOM 1) MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. EPOP 1) POLSKA NOWA WIEŚ k/opola EPPB 1) POZNAŃ-BEDNARY EPPI 1) PIŁA EPPK 1) POZNAŃ/Kobylnica EPPL 1) PŁOCK EPPO POZNAŃ/Ławica EPPR 2) PRUSZCZ GDAŃSKI EPPT 1) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPW 2) POWIDZ EPPZ 1) PRZASNYSZ EPRA 2)1) RADOM/Sadków EPRG 1) GOTARTOWICE k/rybnika EPRJ 1) RZESZÓW EPRP 1) PIASTÓW k/radomia EPRU 1) RUDNIKI EPRZ RZESZÓW/Jasionka EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSD 1) SZCZECIN DĄBIE EPSJ 1) SOBIENIE EPSK 1) KRĘPA k/słupska EPSN 2) ŚWIDWIN EPST 1) TURBIA k/stalowej Woli EPSU 1) SUWAŁKI EPSW 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSY 1) MAZURY EPTM 2) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTO 1) TORUŃ AIRAC AMDT 160

71 GEN AIP POLSKA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPWA Chopina w Warszawie EPWC 1) ŚWIEBODZICE EPWI 2) WICKO MORSKIE EPWK 1) KRUSZYN k/włocławka EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWS 1) SZYMANÓW EPWT 1) WATOROWO EPZA 1) ZAMOŚĆ EPZB 1) ZBOROWO EPZE 1) ŻERNIKI k/poznania EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZN 1) ŻAGAŃ EPZP 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZR 1) ŻAR k/żywca 1) - Podany wskaźnik lokalizacji nie może być używany w łączności za pośrednictwem sieci AFTN. Na tym lotnisku brak terminali sieci AFTN./Location indicator given may not be used for communications purposes by means of AFTN network. There are no AFTN network terminals at this aerodrome. 2) - Wojskowa stacja MET./Military MET Station. AIRAC AMDT 160

72 AIP POLSKA GEN GEN 2.5 WYKAZ POMOCY RADIONAWIGACYJNYCH LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID STACJA STATION RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY AR 1) 2) WARSZAWA/Babice NDB A BDG BYDGOSZCZ NDB A BIA RZESZÓW/Jasionka NDB A BYD BYDGOSZCZ/Szwederowo ILS/DME RWY 26 A BYZ BYDGOSZCZ DVOR/DME AE CHO CHOCIWEL NDB E CZA CZAPLINEK DME E CZE CZEMPIN VOR/DME E DAR DARŁOWO DVOR/DME E DRE DREZDENKO DME E GRU GRUDZIĄDZ DVOR/DME E GZD GDAŃSK DVOR/DME AE IGDA GDAŃSK Lech Walesa ILS/DME RWY 29 A IMDX 1) WARSZAWA/Modlin ILS/DME RWY 08 A ISWI LUBLIN ILS/DME RWY 25 A IZB IZBICA DME E IZGA ZIELONA GÓRA/Babimost ILS/DME RWY 24 A JAB JABŁONKA VOR/DME E JAS RZESZÓW/Jasionka L A KAK KRAKÓW BALICE DVOR/DME AE KAT KATOWICE/Pyrzowice ILS/DME RWY 27 A KAX KATOWICE/Pyrzowice DVOR/DME AE KRN KARNICE VOR/DME A KRW KRAKÓW/Balice ILS/DME RWY 25 A LAW POZNAŃ/Ławica DVOR/DME AE LIN LININ DME E LOD ŁÓDŹ - LUBLINEK ILS/DME RWY 25R A LOZ WIĄCZYŃ DOLNY DVOR/DME AE MOL WARSZAWA/Modlin DVOR/DME AE MRA MRĄGOWO DVOR/DME E OKC WARSZAWA/Okęcie DVOR/DME AE OL SZCZECIN/Goleniów NDB A OLX OLESNO DME E PCK PŁOŃSK DME E POZ POZNAŃ/Ławica ILS/DME RWY 28 A RAD 1) RADOM DVOR/DME AE RUD SKUPOWO DVOR/DME E RZE RZESZÓW DVOR/DME AE RZW RZESZÓW/Jasionka ILS/DME RWY 27 A SA 1) 2) MIELEC NDB A SCZ SZCZECIN DVOR/DME AE SIE SIEDLCE DVOR/DME E SUI SŁUBICE VOR/DME E SUW SUWAŁKI DVOR/DME E SWI ŚWIDNIK DVOR/DME AE SZC SZCZECIN/Goleniów ILS/DME RWY 31 A TBN GŁUCHÓW GÓRNY DME E TZE TRZEBIELINO DME E WA Warsaw Chopin Airport (RWY 33) ILS/DME RWY 33 A WAR ZABORÓWEK DVOR/DME AE WAS Warsaw Chopin Airport (RWY 11) ILS/DME RWY 11 A WCL WROCŁAW/Strachowice DVOR/DME AE WIC WICKO DME E WRO WROCŁAW/Strachowice ILS/DME RWY 29 A ZLG ZIELONA GÓRA/Babimost DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 160

73 GEN AIP POLSKA STACJA STATION ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY BYDGOSZCZ BDG NDB A BYDGOSZCZ BYZ DVOR/DME AE BYDGOSZCZ/Szwederowo BYD ILS/DME RWY 26 A CHOCIWEL CHO NDB E CZAPLINEK CZA DME E CZEMPIN CZE VOR/DME E DARŁOWO DAR DVOR/DME E DREZDENKO DRE DME E GDAŃSK GZD DVOR/DME AE GDAŃSK Lech Walesa IGDA ILS/DME RWY 29 A GŁUCHÓW GÓRNY TBN DME E GRUDZIĄDZ GRU DVOR/DME E IZBICA IZB DME E JABŁONKA JAB VOR/DME E KARNICE KRN VOR/DME A KATOWICE/Pyrzowice KAT ILS/DME RWY 27 A KATOWICE/Pyrzowice KAX DVOR/DME AE KRAKÓW BALICE KAK DVOR/DME AE KRAKÓW/Balice KRW ILS/DME RWY 25 A LININ LIN DME E LUBLIN ISWI ILS/DME RWY 25 A ŁÓDŹ - LUBLINEK LOD ILS/DME RWY 25R A MIELEC SA 1) 2) NDB A MRĄGOWO MRA DVOR/DME E OLESNO OLX DME E PŁOŃSK PCK DME E POZNAŃ/Ławica LAW DVOR/DME AE POZNAŃ/Ławica POZ ILS/DME RWY 28 A RADOM RAD 1) DVOR/DME AE RZESZÓW RZE DVOR/DME AE RZESZÓW/Jasionka BIA NDB A RZESZÓW/Jasionka JAS L A RZESZÓW/Jasionka RZW ILS/DME RWY 27 A SIEDLCE SIE DVOR/DME E SKUPOWO RUD DVOR/DME E SŁUBICE SUI VOR/DME E SUWAŁKI SUW DVOR/DME E SZCZECIN SCZ DVOR/DME AE SZCZECIN/Goleniów OL NDB A SZCZECIN/Goleniów SZC ILS/DME RWY 31 A ŚWIDNIK SWI DVOR/DME AE TRZEBIELINO TZE DME E Warsaw Chopin Airport (RWY 11) WAS ILS/DME RWY 11 A Warsaw Chopin Airport (RWY 33) WA ILS/DME RWY 33 A WARSZAWA/Babice AR 1) 2) NDB A WARSZAWA/Modlin IMDX 1) ILS/DME RWY 08 A WARSZAWA/Modlin MOL DVOR/DME AE WARSZAWA/Okęcie OKC DVOR/DME AE WIĄCZYŃ DOLNY LOZ DVOR/DME AE WICKO WIC DME E WROCŁAW/Strachowice WCL DVOR/DME AE WROCŁAW/Strachowice WRO ILS/DME RWY 29 A ZABORÓWEK WAR DVOR/DME AE ZIELONA GÓRA/Babimost IZGA ILS/DME RWY 24 A ZIELONA GÓRA/Babimost ZLG DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 160

74 AIP POLSKA GEN A - lotniskowa pomoc radionawigacyjna/aerodrome radio navigation facility. E - trasowa pomoc radionawigacyjna/en-route radio navigation facility. SYNDIS - system monitorujący cywilne pomoce radionawigacyjne/system for monitoring civil navigational devices. 1) - Urządzenia nawigacyjne NIE monitorowane przez system SYNDIS./Navigational devices NOT monitored by the SYNDIS system. 2) - Urządzenia oblatywane NIEZGODNIE z przepisami ICAO./Facilities flight-checked NOT in accordance with ICAO regulations. AIRAC AMDT 160

75 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

76 AIP POLSKA GEN GEN WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Aerodrome Chart - ICAO ADC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY MAY : GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD AUG : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK FEB : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT SEP : LUBLIN AD 2 EPLB NOV : ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL : WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO APR : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO APR : RADOM/Sadków AD 2 EPRA AUG : RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ NOV : SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC MAR : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA JUL : WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR MAY : ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AOC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY MAY : GDAŃSK Lech Walesa RWY 11/29 AD 2 EPGD MAY : KRAKÓW/Balice RWY 07/25 AD 2 EPKK JUN : KATOWICE/Pyrzowice RWY 09/27 AD 2 EPKT SEP : LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB NOV : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07/25 AD 2 EPLL : WARSZAWA/Modlin RWY 08/26 AD 2 EPMO APR : POZNAŃ/Ławica RWY 10/28 AD 2 EPPO JUN : RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA AUG : RZESZÓW/Jasionka RWY 09/27 AD 2 EPRZ NOV : SZCZECIN/Goleniów RWY 13/31 AD 2 EPSC MAR : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11/29 AD 2 EPWA JAN : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15/33 AD 2 EPWA JUL : WROCŁAW/Strachowice RWY 11/29 AD 2 EPWR MAY : ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 06/24 AD 2 EPZG Area Chart - ICAO ARC 1: TMA BYDGOSZCZ AD 2 EPBY JAN : TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL : TMA RZESZÓW AD 2 EPRZ NOV : TMA SZCZECIN AD 2 EPSC DEC 2014 Instrument Approach Chart - ICAO IAC BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT 2013 GDAŃSK Lech Walesa: 1: ILS or LOC RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN 2015 AIRAC AMDT 160

77 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN 2015 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION KRAKÓW/Balice: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK KATOWICE/Pyrzowice: 1: ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT LUBLIN: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB APR : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB APR : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB JUN : VOR z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB JUN : VOR y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB JUN : RNAV GNSS RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB JUN 2014 ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL FEB : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL FEB : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL FEB 2015 WARSZAWA/Modlin: 1: ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO APR : VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO APR : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JUN 2014 POZNAŃ/Ławica: 1: ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO SEP : RNAV GNSS RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO : RNAV GNSS RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG 2014 RADOM/Sadków: 1: VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA DEC : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA DEC : RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA AUG 2014 RZESZÓW/Jasionka: 1: ILS z or LOC z RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : ILS y or LOC y RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : ILS x or LOC x RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JAN : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JUN : NDB RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JUN : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JUN : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ JUN 2014 AIRAC AMDT 160

78 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION SZCZECIN/Goleniów: 1: ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC MAY : ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC MAY : VOR RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC OCT : NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC MAY : RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC MAY 2014 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: ILS CAT II or LOC RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB : ILS CAT II or LOC RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB : VOR RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA JUN : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA JUN : VOR RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA APR : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB : RNAV (GNSS) RWY 15 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB : RNAV (GNSS) RWY 33 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWA FEB 2015 WROCŁAW/Strachowice: 1: ILS z or LOC z RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV : VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV : VOR z RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV : VOR y RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPWR NOV 2014 ZIELONA GÓRA/Babimost: 1: ILS or LOC RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG SEP : VOR RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG FEB : VOR RWY 06 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG APR : RNAV (GNSS) RWY 24 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPZG JUN 2014 Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO PDC GDAŃSK Lech Walesa: 1: APRONS 1, 2, 3 AD 2 EPGD AUG : APRONS 5, 6, 7 AD 2 EPGD AUG 2013 KRAKÓW/Balice: 1: APRON AD 2 EPKK FEB 2015 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: APRONS 1, 2, 4, 6, 9 AD 2 EPWA JUL : APRONS 3, 5A, 5B, 5C AD 2 EPWA JUL : CARGO APRON AD 2 EPWA JUL : APRON 10 AD 2 EPWA JUL : MILITARY APRON AD 2 EPWA JUL 2014 Standard Departure Chart Instrument - ICAO SID BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08 AD 2 EPBY JAN : BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08 AD 2 EPBY JAN 2015 RNAV 1 GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD JAN 2015 RNAV 1 KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 07 AD 2 EPKK : KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK AIRAC AMDT 160

79 GEN AIP POLSKA RNAV 1 TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER KATOWICE/Pyrzowice: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT : KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT RNP 1 (GNSS) ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL FEB : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL FEB 2015 RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 26 JULIETT AD 2 EPMO SEP 2014 POZNAŃ/Ławica: 1: POZNAŃ/Ławica RWY 10 AD 2 EPPO FEB : POZNAŃ/Ławica RWY 28 AD 2 EPPO JAN 2015 RZESZÓW/Jasionka: 1: RZESZÓW/Jasionka RWY 09 AD 2 EPRZ JAN : RZESZÓW/Jasionka RWY 27 AD 2 EPRZ JUN 2014 RNAV 1 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA NOV 2014 RNAV 1 WROCŁAW/Strachowice: 1: WROCŁAW/Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR NOV : WROCŁAW/Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR NOV 2014 Standard Arrival Chart Instrument - ICAO STAR BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY JAN 2015 RNAV 1 GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD JAN 2015 RNAV 1 KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 07 AD 2 EPKK : KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK RNAV 1 KATOWICE/Pyrzowice: 1: KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT : KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT LUBLIN 1: LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB MAY 2013 RNP 1 (GNSS) ŁÓDŹ-LUBLINEK: 1: ŁÓDŹ-LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL FEB : ŁÓDŹ-LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL FEB 2015 RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 08 TANGO AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 08 SIERRA AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO SEP 2014 AIRAC AMDT 160

80 AIP POLSKA GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: WARSZAWA/Modlin RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO SEP : WARSZAWA/Modlin RWY 26 YANKEE AD 2 EPMO SEP 2014 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION POZNAŃ/Ławica: 1: POZNAŃ/Ławica RWY 10 AD 2 EPPO JAN : POZNAŃ/Ławica RWY 28 AD 2 EPPO JAN 2015 RNAV 1 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA SEP : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA SEP 2014 RNAV 1 WROCŁAW/Strachowice: 1: WROCŁAW/Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR NOV : WROCŁAW/Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR NOV 2014 ZIELONA GÓRA/Babimost: 1: ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 24 VICTOR AD 2 EPZG MAY 2013 Precision Approach Terrain Chart - ICAO PATC KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK FEB 2012 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 AD 2 EPMO APR 2014 WARSAW CHOPIN AIRPORT: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA JUL : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA JUL 2013 Visual Approach Chart - ICAO VAC 1: WARSZAWA/Modlin RWY 26 AD 2 EPMO APR 2014 VFR Arrival and Departure Routes 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY : ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL : RADOM/Sadków AD 2 EPRA DEC : RZESZÓW/Jasionka AD 2 EPRZ OCT : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA APR : WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR Visual Operation Chart VOC 1: GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD JAN : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT : LUBLIN AD 2 EPLB APR : WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO JAN : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO : SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC DEC : ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Wskaźniki lokalizacji/location indicators 1: GEN Teren górzysty w FIR WARSZAWA/Mountainous areas within FIR WARSZAWA 1: GEN FEB 2010 Sektory AIRMET/AIRMET sectors 1: GEN JAN 2015 AIRAC AMDT 160

81 GEN AIP POLSKA MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Regiony nastawiania wysokościomierzy/altimeter setting regions 1: GEN FEB 2015 Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/SAR Localization within WARSZAWA FIR 1: GEN JUL 2013 Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM/Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM 1: ENR JUL 2010 Sondy balonowe/radiosonde Balloons 1: ENR JAN 2011 Mapa stref zrzutu paliwa/fuel Dropping Areas 1: ENR APR 2013 Mapa tras lotniczych - ICAO/Enroute Chart - ICAO Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUN 2014 Sektory ACC/ACC Sectors Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO/Area Chart - ICAO 1: TMA GDAŃSK ENR JAN : TMA LUBLIN ENR NOV : TMA POZNAŃ ENR FEB : TMA WARSZAWA ENR FEB : TMA KRAKÓW ENR Strefy zakazane/prohibited Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy ograniczone/restricted Areas 1: ENR MAY 2012 Strefy niebezpieczne/danger Areas 1: ENR MAY 2012 Rejony działalności lotniczej - loty samolotowe, szybowcowe, balonowe, skoki spadochronowe, loty modeli latających/ Areas of aerial activities - aerplane, glider, baloon flights, parachute jumping, flights of flying models 1: ENR NOV 2014 Rejony działalności lotniczej - loty paralotniowe lub paralotniowe z napędem/areas of aerial activities - paraglider or powered paragliding flights 1: ENR FEB 2015 Strefy czasowo wydzielone (TSA)/Temporary Segregated Areas (TSA) Strefy czasowo rezerwowane (TRA)/Temporary Reserved Areas(TRA) Trasy dolotowe do stref (TFR)/Feeding Routes (TFR) 1: ENR NOV 2014 Minimalne wysokości bezwzględne dozorowania ATC/ATC Surveillance Minimum Altitude 1: TMA GDAŃSK ENR SEP : TMA KRAKÓW ENR : TMA POZNAŃ ENR FEB : TMA WARSZAWA ENR FEB 2015 Lotniska/Aerodromes 1: AD JAN 2015 Punkty krytyczne/hot Spots KRAKÓW/Balice 1: AD 2 EPKK FEB 2015 AIRAC AMDT 160

82 AIP POLSKA GEN GEN 3.6 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE 1. WŁADZE/SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHOTITIES/SERVICES Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce jest ustanowiona zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Poszukiwanie i ratownictwo i jest zapewniana przez służby lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz służby ratownicze różnych instytucji. The aeronautical search and rescue service in Poland is established in accordance with provisions contained in ICAO Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation - Search and Rescue. The aeronautical search and rescue is provided by services of civil aviation and military aviation and rescue services of various institutions. Władza odpowiedzialna za ustanowienie służby: Authority responsible for establishment of service: 1.1 Minister właściwy do spraw transportu: 1.1 Minister in charge of transport: Adres pocztowy: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa Postal address: Tel.: Phone: Ministry of Transport, Construction and Maritime Affairs ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa Władza lotnictwa cywilnego: Civil Aviation Authority: 1.2 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 1.2 President of the Civil Aviation Authority Adres pocztowy: Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa Warszawa Postal address: Civil Aviation Authority ul. Marcina Flisa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE ZA OPERACJE SAR 2. SERVICES RESPONSIBLE FOR SAR OPERATIONS Działania poszukiwania i ratownictwa lotniczego, określone w przepisach ICAO, wykonują jednostki systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) we współdziałaniu ze służbami ruchu lotniczego (ATS) oraz jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSR-G), systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Rat-Med) i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (MSAR). The aeronautical search and rescue operations are carried out by the units of Aeronautical Search and Rescue System (ASAR System), in cooperation with air traffic services (ATS) and units of National Firefighting and Rescue System (KSR-G), State Medical System (Rat-Med) and Maritime SAR Service (MSAR). 2.1 Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego 2.1 Aeronautical Rescue Coordination Centre Organ odpowiedzialny za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki systemu ASAR w całym FIR WARSZAWA. A body responsible for planning, coordination of, and supervising search and rescue operations that are carried out by mobile ASAR units within the entire WARSZAWA FIR. Adres pocztowy: ARCC Warszawa ul. Kajakowa Warszawa Tel.: Postal address: ARCC Warszawa ul. Kajakowa Warszawa Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWYCYM AFS: EPWWYCYM Stosowane dokumenty ICAO Applicable ICAO documents Stosowane są normy, zalecane procedury i metody postępowania zawarte w następujących dokumentach ICAO: Załącznik 12 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Poszukiwanie i ratownictwo, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR Manual, Doc 9731-AN/958). Standards, Recommended Practices and Procedures contained in the following ICAO documents are applied: Annex 12 to the Convention on International Civil Aviation - Search and Rescue, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR Manual, Doc 9731-AN/958). AIRAC AMDT 160

83 GEN AIP POLSKA 2.2 Podośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (ARSC) Podośrodek systemu ASAR został ustanowiony w celu usprawnienia planowania i koordynacji operacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego, wykonywanych wg przepisów ICAO, na Morzu Bałtyckim w FIR WARSZAWA. W operacjach tych uczestniczą poszukiwawczo-ratownicze statki powietrzne Marynarki Wojennej oraz morskie statki ratownicze i brzegowe stacje ratownicze. ARSC Gdynia współpracuje z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym (MRCC). 2.2 Aeronautical Rescue Sub-Centre (ARSC) The Subcentre is established in order to improve the efficiency of planning and coordination of search and rescue operations carried out in accordance with the provisions contained in ICAO documents, at Baltic Sea within the WARSZAWA FIR. Naval search and rescue aircraft as well as naval rescue vessels and coastal rescue stations participate in the search and rescue operations. ARSC Gdynia cooperates with Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC). Adres pocztowy: ARSC Gdynia ul. Waszyngtona Gdynia 12 Tel.: Postal address: ARSC Gdynia ul. Waszyngtona Gdynia 12 Phone: Faks: Fax: Punkt kontaktu z systemem Cospas-Sarsat (SPOC Polska) 2.3 Point of Contact with Cospas-Sarsat System (SPOC Poland) SPOC jest ustanowiony w celu przyjmowania informacji o zagrożeniu przesyłanych przez naziemny segment systemu Cospas-Sarsat (MCC) oraz przekazywania do ARCC Warszawa lub ARSC Gdynia, a także do Morskiego Centrum Koordynacyjnego (MRCC). The SPOC has been established to receive information concerning emergencies sent by the ground segment of Cospas-Sarsat system (MCC) and to pass them to ARCC Warszawa or ARSC Gdynia or to Maritime Coordination Centre (MRCC) as well. Adres pocztowy: SPOC Polska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa Warszawa Postal address: SPOC Poland Polish Air Navigation Services Agency ul. Wieżowa Warszawa Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPWWZQZX, EPWWYGYC AFS: EPWWZQZX, EPWWYGYC 3. OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI 3. AREA OF RESPONSIBLITY Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego zapewniana jest w całym rejonie informacji powietrznej (FIR WARSZAWA). 4. RODZAJE USŁUG 4. TYPE OF SERVICE Służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego zapewnia poszukiwanie i udzielanie pomocy załodze i pasażerom statku powietrznego, który zaginął lub uległ wypadkowi w FIR WARSZAWA, poza rejonem lotniska. Służba jest zapewniana przez całą dobę. 5. POROZUMIENIA ASAR 5. ASAR AGREEMENTS Operacje poszukiwania i ratownictwa lotniczego w rejonach przylegających do granicy FIR WARSZAWA mogą być prowadzone we współpracy ze służbami państw sąsiednich. Koordynację takich działań zapewnia Ośrodek Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Warszawa we współpracy z odpowiednimi centrami koordynacji państw sąsiednich. Polska posiada porozumienia ułatwiające tę współpracę z Niemcami, Danią, Szwecją, Rosją i Litwą. The aeronautical search and rescue service is provided within the entire Flight Information Region (WARSZAWA FIR). The aeronautical search and rescue service provides search and assistance to the crew and passengers of the missing or crashed aircraft within the WARSZAWA FIR, outside aerodrome area. The search and rescue service is provided on a 24-hour basis. In areas adjacent to the boundaries of the WARSZAWA FIR aeronautical search and rescue operations can be carried out in cooperation with search and rescue services of neighbouring States. The Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) Warszawa provides such coordination by cooperation with appropriate centres of neighbouring States. Poland has agreements facilitating this cooperation with Germany, Denmark, Sweden, Russia and Lithuania. 6. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI 6. CONDITIONS OF AVAILABILITY Bez względu na rodzaj i przynależność państwową statku The aeronautical search and rescue service is provided for all crews powietrznego jego załoga i pasażerowie mają zapewnioną służbę poszukiwania i ratownictwa lotniczego w FIR WARSZAWA. Aby uzyskać pomoc, należy powiadomić odpowiednie organy służby ruchu lotniczego (ATS) lub ośrodek/podośrodek koordynacji ASAR, zgodnie z procedurami, o których mowa w punkcie 7. and passengers of all aircraft in the entire WARSZAWA FIR regardless of the type and nationality of the aircraft. Assistance will be provided if the appropriate air traffic service (ATS) or ASAR rescue coordination centre/subcentre is notified in accordance with the procedures specified in point 7. Częstotliwości radiowe 121,500 MHz oraz 2182 khz mogą być używane w FIR WARSZAWA do powiadomienia o zagrożeniu bezpieczeństwa statku powietrznego. Nasłuch i przeszukiwanie częstotliwości radiowej 121,500 MHz prowadzi się w czasie godzin pracy organów służb ruchu lotniczego. Frequencies MHz and 2182 khz can be used in the WARSZAWA FIR to notify ATS about aircraft in distress. Frequency MHz is watched and scanned by air traffic services during their hours of activity. AIRAC AMDT 160

84 GEN AIP POLSKA c) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty treningowe i/lub szkolne przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% od opłat za lądowanie, d) zniżka od opłat za lądowanie na małych dystansach (do 500 km) w wysokości 30%, e) zniżka od opłat za lądowanie za operacje w czasie wskazanym przez PL Łódź w wysokości 10%. W razie możliwości uzyskania kilku upustów z różnych tytułów, uzyskane upusty sumuje się. c) 50 % discount off the airport charges is granted to the aircraft s user performing training or school flights, d) 30% discount off the aerodrome charges for short haul flights, e) 10% discount granted for landing operation within the period pointed by PL Łódź. When the user is entitled to several different discount options they are added. 7.5 Zniżki kwotowe: 7.5 Discounts in the form of fixed amounts: Zniżka przyznawana jest przewoźnikowi na podstawie początkowej deklaracji co do planowanej ilości przewiezionych pasażerów i jest weryfikowana po zakończeniu roku (12 kolejnych miesięcy). 7.6 Zniżki dla przewoźników generujących na swoich połączeniach ruch pasażerski o wielkości: The given discount is granted to the carrier on the basis of his initial declaration of the number of passengers carried and is verified upon the end of the year (consecutive 12 months). 7.6 Discounts for carriers generating on their connections passenger traffic as follows: - co najmniej pasażerów rocznie: - at least pax per year: PLN rocznie za pierwsze połączenie, PLN per year for the 1st connection, PLN rocznie za drugie połączenie, PLN per year for the 2nd connection, PLN rocznie za trzecie połączenie, PLN per year for the 3rd connection, PLN rocznie za czwarte i każde następne połączenie PLN per year for the 4th and each subsequent connection. - co najmniej pasażerów rocznie: - at least pax per year: PLN rocznie za pierwsze połączenie, PLN per year for the 1st connection, PLN rocznie za drugie połączenie, PLN per year for the 2nd connection, PLN rocznie za trzecie połączenie, PLN per year for the 3rd connection, PLN rocznie za czwarte i każde następne połączenie PLN per year for the 4th and each subsequent connection. 7.7 Jeśli przewoźnik deklarujący ruch na poziomie pasażerów przewiezionych rocznie nie zrealizuje tego planu, to traci zniżkę. 7.8 Natomiast jeśli z usług przewoźnika deklarującego przewiezienie pasażerów rocznie skorzysta: - między a pasażerów, przewoźnik ma możliwość skorzystania ze zniżki dla deklaracji pasażerów rocznie, - między a pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 25% przysługującej mu zniżki, - między a pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 50 % przysługującej mu zniżki, - miedzy a pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 75% przysługującej mu zniżki. 7.7 If the carrier declaring to carry at least pax per year fails to do so, the discount is withdrawn. 7.8 Respectively, if the carrier declaring the air traffic of pax per year manages to carry: 8. ZASADY PŁATNOŚCI 8. CONDITIONS OF PAYMENT Opłaty wyszczególnione w paragrafach od 3 do 6 powinny zostać uregulowane w następujący sposób: 8.1 Płatności z tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze wyznaczonym do pobierania opłat na terenie PL Łódź przed wykonaniem startu, z zastrzeżeniem pkt. 8.4 i Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na terenie PL Łódź akceptuje: a) niżej wymienione karty płatnicze DINNERS CLUB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON; b) wpłaty gotówkowe (w PLN). b) cash (in PLN). Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych. 8.3 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych. 8.4 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek PL Łódź najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania operacji której dotyczy. - between and pax per year - the carrier is entitled to the discount attributed for pax, - between and pax per year - a discount of 25% is granted, - between and pax per year - a discount of 50% is granted, - between and pax per year - a discount of 75% is granted. Charges listed in paragraphs from 3 to 6 shall be paid in the following way: 8.1 The airport charges must be paid at the office designated to collect such charges at PL Łódź before the take-off, with the exception of points 8.4 and The office designated to collect the aerodrome charges at PL Łódź accepts: a) cards listed below: DINNERS CLUB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON; A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes shall not release a customer from his obligation to pay due aerodrome charges. 8.3 A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes shall not release a customer from his obligation to pay due aerodrome charges. 8.4 The airport charges may be pre-paid. The pre-payment shall be credited to the PL Łódź bank account at least one working day before the day of the operation. AIRAC AMDT 160

85 AIP POLSKA GEN Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych świadczonych przez PL Łódź mogą dokonywać płatności przelewem na podstawie zbiorczych faktur wystawionych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy. Taki tryb wymaga wystąpienia z wnioskiem do PL Łódź, uzyskania jego zgody i zawarcia stosownej umowy. 8.6 PL Łódź zastrzega sobie prawo do żądania od usługobiorcy złożenia zabezpieczenia finansowego w postaci np. gwarancji bankowej, weksla in blanco, depozytu, kaucji gwarancyjnej lub wniesienia przedpłaty zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w pkt Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji związanych z uregulowaniem płatności na rzecz PL Łódź naliczone przez bank usługobiorcy oraz banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji płatności. 8.8 Za niezapłacone w terminie należności PL Łódź będzie naliczał odsetki ustawowe. 8.9 Reklamacje dotyczące wystawianych faktur będą rozpatrywane, jeśli zostaną zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez PL Łódź Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wystawionych przez PL Łódź faktur. 9. KONTAKT 9. CONTACT Informacje, wnioski, potwierdzenia dokonania przedpłaty, reklamacje oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres: 8.5 Customers operating at PL Łódź on a regular basis may settle by a bank transfer the PL Łódź summary invoices being issued for a period not longer than one calendar month. Such a procedure requires applying to PL Łódź in writing, obtaining PL Lodz consent and the conclusion of an appropriate contract. 8.6 PL Łódź shall have the right to require the financial security, as per example: bank guarantee, blank bill, cash deposit, bail or prepayment under the terms of contract referred to in paragraph A customer shall cover all bank costs and commissions related to the payments to PL Łódź, which are collected by a customer bank and/or banks and/or institutions involved in the payment transaction. 8.8 Pursuant to the relevant Polish regulations in force, PL Łódź shall charge statutory interests on overdue payments. 8.9 Any claim raised in connection with the issued invoices shall be investigated, provided that such a claim is received by PL Łódź in writing within 30 days of the invoice issue date. PL Łódź will investigate the claim within 30 days of lodging thereof No lodged claim shall release a customer from his obligation to pay all liabilities resulting from the invoices issued by PL Łódź in due time. Information, applications, pre-payment confirmations, claims and any inquiries and suggestions relating to the calculation and collection of aerodrome charges shall be directed to: Adres pocztowy: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. Postal address: Łódź Władysław Reymont Airport Ltd. ul. Gen. S. Maczka 35 ul. Gen. S. Maczka Łódź Łódź Tel./Faks: Phone/Fax: ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 10. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES 10.1 PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie PL Łódź reserves itself the right to refuse the provision of services to aerodrome customers that fail to respect the terms and conditions of the present Tariff, including those who fail to settle payments promptly PL Łódź reserves itself the right to refuse admittance to the aerodrome due to important circumstances connected with the functioning of the aerodrome, which may endanger the safe landing thereof. 11. POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA TARYFY 11. VALIDITY OF THE TARIFF Niniejsza taryfa opłat lotniskowych obowiązuje w Porcie Lotniczym This Tariff is valid at the Łódź Airport from 17th December Łódź od dnia 17 grudnia 2007 roku. AIRAC AMDT 160

86 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

87 ENR AIP POLSKA ENR 3.6 OCZEKIWANIE NA TRASIE ENR 3.6 EN-ROUTE HOLDING ENR 4. POMOCE I SYSTEMY RADIONAWIGACYJNE ENR 4. RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS ENR 4.1 TRASOWE POMOCE RADIONAWIGACYJNE ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE ENR 4.2 [NIL] SPECJALNE SYSTEMY NAWIGACYJNE ENR 4.2 [NIL] SPECIAL NAVIGATION SYSTEMS ENR 4.3 GLOBALNY NAWIGACYJNY SYSTEM SATELITARNY ENR 4.3 GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) ENR 4.4 NAZWY KODOWE OZNACZNIKÓW DLA ZNACZĄCYCH PUNKTÓW ENR 4.4 NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS NAWIGACYJNYCH ENR 4.5 [NIL] TRASOWE LOTNICZE ŚWIATŁA NAZIEMNE ENR 4.5 [NIL] AERONAUTICAL GROUND LIGHTS - EN-ROUTE ENR 5. OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE ENR 5. NAVIGATION WARNINGS ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS ENR STREFY ZAKAZANE ENR PROHIBITED AREAS ENR STREFY OGRANICZONE ENR RESTRICTED AREAS ENR STREFY NIEBEZPIECZNE ENR DANGER AREAS ENR 5.2 STREFY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH, POLIGONY ORAZ STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ (ADIZ) ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) ENR STREFA IDENTYFIKACYJNA OBRONY POWIETRZNEJ - ADIZ ENR AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE - ADIZ ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA ENR 5.3 OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS ENR INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM ENR OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE ENR INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA ENR OTHER POTENTIAL HAZARDS ENR 5.4 PRZESZKODY LOTNICZE ENR 5.4 AIR NAVIGATION OBSTACLES ENR 5.5 LOTNICZA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA ENR 5.5 AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES ENR 5.6 MIGRACJA PTAKÓW I OBSZARY FAUNY WRAŻLIWEJ NA HAŁAS ENR 5.6 BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA ENR 6. MAPY TRASOWE ENR 6. EN-ROUTE CHARTS WYKAZ MAP LIST OF CHARTS AIRAC AMDT 160

88 ENR AIP POLSKA 3. PRZESTRZENIE KONTROLOWANE W FIR WARSZAWA 3. CONTROLLED AIRSPACE WITHIN WARSZAWA FIR 3.1 REJON KONTROLOWANY LOTNISKA BYDGOSZCZ 3.1 BYDGOSZCZ TERMINAL CONTROL AREA OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS SEKTOR/SECTOR A Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 14'22"N '18"E 53 15'51"N '50"E 53 15'46"N '16"E 53 11'19"N '49"E 53 05'55"N '28"E 53 03'19"N '56"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 57'44"N '10"E 52 58'44"N '30"E 53 03'47"N '38"E 53 08'11"N '03"E 53 08'46"N '46"E 53 10'16"N '37"E 53 11'23"N '49"E 53 14'22"N '18"E SEKTOR/SECTOR B Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 11'23"N '49"E 53 14'22"N '18"E 53 15'51"N '50"E 53 15'46"N '16"E 53 11'19"N '49"E 53 05'55"N '28"E 53 03'19"N '56"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 56'37"N '17"E 53 00'11"N '19"E 53 02'12"N '10"E 53 08'51"N '19"E 53 10'16"N '37"E 53 11'23"N '49"E SEKTOR/SECTOR C Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 11'06"N '17"E 53 12'37"N '24"E 53 13'51"N '54"E 53 11'23"N '49"E 53 22'04"N '02"E 53 22'17"N '29"E 53 17'28"N '46"E 53 05'04"N '10"E 53 03'40"N '52"E 52 59'15"N '39"E 52 57'24"N '03"E 52 56'32"N '01"E 52 56'35"N '57"E 52 56'36"N '15"E 52 56'37"N '17"E 52 56'31"N '42"E 52 57'46"N '33"E 53 06'44"N '57"E 53 11'06"N '17"E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION 2500 ft AMSL 1800 ft AMSL 5500 ft AMSL 2500 ft AMSL FL ft AMSL ORGAN KIERUJĄCY RUCHEM UNIT PROVIDING SERVICE CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES C TWR BYDGOSZCZ (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER PL, EN C TWR BYDGOSZCZ (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER PL, EN C TWR BYDGOSZCZ ACC WARSZAWA 1) (MHz) BYDGOSZCZ WIEŻA, BYDGOSZCZ TOWER PL, EN (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL PL, EN AIRAC AMDT 160

89 AIP POLSKA ENR OPIS I GRANICE POZIOME DESIGNATION AND LATERAL LIMITS SEKTOR/SECTOR B Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 43'34"N '56"E 51 37'17"N '07"E 51 41'51"N '55"E 51 48'09"N '05"E 52 05'40"N '54"E 52 25'59"N '34"E 52 26'17"N '28"E 52 26'11"N '37"E 52 29'19"N '49"E 52 26'20"N '25"E 52 19'10"N '33"E 52 17'00"N '15"E 52 07'00"N '41"E 52 07'17"N '21"E 51 59'02"N '53"E 51 49'55"N '48"E 51 45'14"N '53"E 51 47'13"N '14"E 52 17'03"N '13"E 51 43'34"N '56"E SEKTOR/SECTOR C Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 17'03"N '13"E 52 25'34"N '30"E 52 42'09"N '03"E 52 42'29"N '45"E 52 42'37"N '02"E 52 37'38"N '38"E 52 33'27"N '42"E 52 17'03"N '13"E SEKTOR/SECTOR D Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 47'03"N '38"E 52 34'37"N '33"E 52 41'43"N '12"E 52 51'14"N '19"E 52 46'13"N '44"E 52 42'29"N '45"E 52 42'09"N '03"E 52 25'34"N '30"E 52 17'03"N '13"E 51 43'34"N '56"E 51 37'17"N '07"E 51 25'35"N '49"E 51 30'03"N '36"E 51 32'13"N '41"E 51 39'58"N '37"E 51 47'03"N '38"E SEKTOR/SECTOR E Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E "N "E GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION FL ft AMSL FL ft AMSL FL ft AMSL 2000 ft AMSL 1000 ft AMSL C C C ORGAN KIERUJĄCY RUCHEM UNIT PROVIDING SERVICE APP WARSZAWA ACC WARSZAWA 1) APP WARSZAWA ACC WARSZAWA 1) APP WARSZAWA ACC WARSZAWA 1) CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZNAK WYWOŁAWCZY, JĘZYKI FREQUENCY, CALL SIGN, LANGUAGES , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH (MHz) WARSZAWA DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL PL, EN , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH (MHz) WARSZAWA DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL PL, EN , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH (MHz) WARSZAWA DIRECTOR (MHz) WARSZAWA KONTROLA WARSZAWA CONTROL PL, EN C APP WARSZAWA , (MHz) WARSZAWA ZBLIŻANIE WARSZAWA APPROACH (MHz) WARSZAWA DIRECTOR PL, EN AIRAC AMDT 160

90 AIP POLSKA ENR ENR ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION Koncepcja FUA opiera się na zasadzie, że przestrzeń powietrzna nie powinna być dalej określana jako przestrzeń powietrzna wojskowa bądź cywilna, lecz traktowana jako jedna ciągłość i użytkowana elastycznie według potrzeb danego dnia. A zatem wszelkie konieczne wydzielenie przestrzeni powietrznej powinno mieć charakter tymczasowy. Koncepcja Elastycznego Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (FUA) oparta jest na trzech poziomach zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM): - strategiczne zarządzanie przestrzenią - poziom 1, - Strategic ASM - Level 1, - przedtaktyczne zarządzanie przestrzenią - poziom 2, - Pre-Tactical ASM - Level 2, - taktyczne zarządzanie przestrzenią - poziom 3. - Tactical ASM - Level 3. Trzy poziomy zarządzania przestrzenią powietrzną (ASM) odpowiadają zadaniom cywilno-wojskowej koordynacji i zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Każdy poziom jest bezpośrednio połączony z pozostałymi i oddziaływuje na nie. 2. ORGAN 2. THE UNIT a) Ośrodek Planowania Strategicznego ASM (OPS) - realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie 1, b) Komórka Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (AMC Polska) - realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie 2 i 3. The basis for the FUA Concept is that airspace should no longer be designated as either military or civil airspace but should be considered as continuum and used flexibly on a day-to-day basis. Consequently, any necessary airspace segregation should be only of a temporary nature. The FUA Concept is based on three levels of Airspace Management (ASM) which have been identified as: The three ASM levels correspond with civil/military ATM coordination tasks. Each level is related directly to, and impacts on the other ones. a) ASM Strategic Planning Unit (SPU) conducting tasks of ASM Level 1, b) Airspace Management Cell (AMC Poland) conducting tasks of ASM level 2 and 3. KONTAKT: Lokalizacja: Adres Pocztowy: Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (CZRL) Warszawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Centrum Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ul. Wieżowa Warszawa CONTACT: Location: Postal address: Air Traffic Management Centre (ATMC) Warszawa Polish Air Navigation Services Agency Airspace Management Centre ul. Wieżowa Warszawa AFTN: EPWWZAMC AFTN: EPWWZAMC www: www: Ośrodek Planowania Strategicznego (OPS ASM-1) Strategic Planning Unit (SPU ASM-1) Godziny pracy: MON - FRI: ( ) UTC 1 (z wyjątkiem świąt państwowych) Hours of service: MON - FRI: ( ) UTC 1 (excluding national holidays) Telefon: do 5723; Phone: to 5723; Faks: Fax: patrz GEN see GEN 2.1 AMC (ASM-2) AMC (ASM-2) Godziny pracy: MON - FRI: ( ) UTC 1 (z wyjątkiem świąt państwowych) Hours of service: MON - FRI: ( ) UTC 1 (excluding national holidays) Telefon: ; Phone: ; Faks: ; Fax: ; patrz GEN see GEN 2.1 AMC (ASM-3) AMC (ASM-3) Godziny pracy: H24 Hours of service: H24 Telefon: do 5735; ; Phone: to ; Faks: ; Fax: ; ZADANIA 3. TASKS ASM POZIOM 1 - OŚRODEK PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ASM LEVEL 1 STRATEGIC PLANNING UNIT 1) Coroczna analiza efektywności wykorzystania przestrzeni powietrznej. 1) Annual review of the efficiency of airspace utilisation. AIRAC AMDT 160

91 AIP POLSKA ENR M866-1 Oznaczenie AWY Znaczący punkt nawigacyjny AWY Designator Significant point VOR/DME IDENT BRG/DIST DME ELEV ENR DROGI NAWIGACJI OBSZAROWEJ RNAV ROUTES Dist (NM) Granice pionowe (FL) Klasyfikacja przestrzeni Vertical limits (FL) Airspace classification Kierunek poziomów przelotów Direction of Cruising Levels MNM FL ODD MNM FL EVEN Organ sprawujący kontrolę/uwagi Controlling unit/remarks M866 (RNAV 5) FIR BDRY BABKO 49 36'42''N '10''E XEVLU 50 05'44''N '46''E LUKOR 50 35'12''N '16''E KOTEK 50 38'50''N '04''E LOGDA 51 17'04''N '38''E [C] [C] [C] [C] ACC WARSZAWA FL285-FL660 EVEN FL tylko/only. ACC WARSZAWA ACC WARSZAWA ACC WARSZAWA FL285-FL660 ODD FL tylko/only. 210 ACC WARSZAWA [C] GERVI 52 09'19''N '03''E ETUBO 52 28'09''N '45''E [C] ACC WARSZAWA FL285-FL660 ODD FL tylko/only. AIRAC AMDT 160

92 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

93 AIP POLSKA ENR T738-1 Oznaczenie AWY Znaczący punkt nawigacyjny AWY Designator Significant point VOR/DME IDENT BRG/DIST DME ELEV ENR DROGI NAWIGACJI OBSZAROWEJ RNAV ROUTES Dist (NM) Granice pionowe (FL) Klasyfikacja przestrzeni Vertical limits (FL) Airspace classification Kierunek poziomów przelotów Direction of Cruising Levels MNM FL ODD MNM FL EVEN Organ sprawujący kontrolę/uwagi Controlling unit/remarks T738 (RNAV 5) GOVRI 50 06'25''N '54''E ORTEB 50 06'08''N '11''E [C] ACC WARSZAWA 1) FL235-FL660 PERM 2) FL95-FL235 CDR 1 H24 ALTN: LUXAR L984 USALO ACC WARSZAWA [C] 100 XEVLU 50 05'44''N '46''E ACC WARSZAWA [C] 100 LUVOD 50 13'45''N '39''E ACC WARSZAWA [C] 100 ORSOX 50 19'11''N '14''E ACC WARSZAWA [C] 100 NUMBA 50 22'32''N '31''E ACC WARSZAWA [C] 100 OLMUK 50 42'01''N '32''E DINOV 50 55'43''N '08''E [C] ACC WARSZAWA 1) FL225-FL660 PERM 2) FL95-FL225 CDR 1 H24 ACC WARSZAWA EKSEK 51 07'42''N '39''E FIR BDRY LASIS 51 24'25''N '42''E [C] [C] ACC WARSZAWA 1) FL245-FL660 PERM 2) FL95-FL245: CDR 1 - każdy/every weekend FRI 2000 (2000) - MON 0600 (0600) i/and HOL CDR 2 - w innym czasie/at other times. AIRAC AMDT 160

94 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

95 AIP POLSKA ENR Z127-1 Oznaczenie AWY Znaczący punkt nawigacyjny AWY Designator Significant point VOR/DME IDENT BRG/DIST DME ELEV ENR DROGI NAWIGACJI OBSZAROWEJ RNAV ROUTES Dist (NM) Granice pionowe (FL) Klasyfikacja przestrzeni Vertical limits (FL) Airspace classification Kierunek poziomów przelotów Direction of Cruising Levels MNM FL ODD MNM FL EVEN Organ sprawujący kontrolę/uwagi Controlling unit/remarks Z127 (RNAV 5) FIR BDRY TUSIN 49 50'51''N '22''E ACC WARSZAWA [C] 100 USALO 49 56'25''N '53''E ACC WARSZAWA [C] 100 XEVLU 50 05'44''N '46''E AIRAC AMDT 160

96 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

97 AIP POLSKA ENR ENR 4.1 TRASOWE POMOCE RADIONAWIGACYJNE RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE STACJA STATION POMOC FACILITY ID CZĘSTOTLIWOŚĆ/KANAŁ FREQUENCY/CHANNEL khz MHz TRASOWE POMOCE RADIONAWIGACYJNE RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE HR WSPÓŁRZĘDNE (WGS-84) COORDINATES (WGS-84) DME ELEV UWAGI REMARKS BYDGOSZCZ DVOR/DME BYZ H '54''N 90 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 CH74X '18''E NM (do FL250)./Designated ( 5 E/Jan 11) operational range: 80 NM (up to FL250). CHOCIWEL NDB CHO H '31''N '59''E CZAPLINEK DME CZA CH117X H '28''N '04''E CZEMPIN ( 4 E/Oct 05) DARŁOWO ( 4 E/Oct 05) VOR/DME CZE CH92X DVOR/DME DAR CH89X H24 H '50''N '38''E 54 24'37''N '17''E DREZDENKO DME DRE CH100X H '01''N '57''E GDAŃSK ( 4 E/Dec 11) GŁUCHÓW GÓRNY GRUDZIĄDZ ( 4 E/Oct 05) DVOR/DME GZD CH108X H '16''N '31''E DME TBN CH83X H '28''N '03''E DVOR/DME GRU CH93X H '16''N '53''E IZBICA DME IZB CH121X H '39''N '58''E JABŁONKA ( 4 E/Oct 05) KARNICE ( 5 E/Oct 05) KATOWICE/ Pyrzowice ( 4 E/Nov 11) VOR/DME JAB CH111X VOR/DME KRN CH125X DVOR/DME KAX CH95X H24 H24 H '58''N '43''E 51 56'46''N '41''E 50 28'40''N '06''E Deklarowany zasięg operacyjny: 40 NM (do FL600)./Designated operational range: 40 NM (up to FL600). 210 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL400)./Designated operational range: 80 NM (up to FL400). 90 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 30 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 60 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - do FL500./Designated operational range: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). 270 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM (do FL500)./Designated operational range: 150 NM (up to FL500). 90 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM (do FL500)./Designated operational range: 150 NM (up to FL500). 240 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). 690 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 180 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL500)./Designated operational range: 80 NM (up to FL500). 300 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). AIRAC AMDT 160

98 ENR AIP POLSKA KRAKÓW BALICE ( 4 E/Dec 12) DVOR/DME KAK CH75X H '36''N '17''E LININ DME LIN CH78X H '58''N '31''E MRĄGOWO ( 5 E/Oct 05) DVOR/DME MRA CH120X H '06''N '58''E OLESNO DME OLX CH101X H '42''N '08''E PŁOŃSK DME PCK CH123Y H '42''N '12''E POZNAŃ/Ławica ( 4 E/Oct 05) RADOM STACJA STATION ( 6 E/Jan 13) RZESZÓW ( 5 E/Oct 05) SIEDLCE ( 5 E/Oct 05) SKUPOWO ( 6 E/Oct 05) SŁUBICE ( 3 E/Oct 05) SUWAŁKI ( 6 E/Oct 05) SZCZECIN ( 3 E/Oct 05) POMOC FACILITY DVOR/DME LAW CH105X DVOR/DME RAD CH85Y DVOR/DME RZE CH109X DVOR/DME SIE CH94X DVOR/DME RUD CH98X VOR/DME SUI CH114X DVOR/DME SUW CH124X DVOR/DME SCZ CH94Y ŚWIDNIK DVOR/DME SWI CH59X ID CZĘSTOTLIWOŚĆ/KANAŁ FREQUENCY/CHANNEL khz MHz TRASOWE POMOCE RADIONAWIGACYJNE RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE H24 H24 H24 H24 H24 H24 H24 H24 H '21''N '49''E 51 23'22''N '13''E 50 06'29''N '08''E 52 09'19''N '03''E 52 49'50''N '26''E 52 22'47''N '08''E 54 04'11''N '01''E 53 35'43''N '53''E 51 14'10''N '08''E TRZEBIELINO DME TZE CH85X H '38''N '24''E HR WSPÓŁRZĘDNE (WGS-84) COORDINATES (WGS-84) DME ELEV UWAGI REMARKS 240 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM ( ), 60 NM ( ) - do FL500./Designated operational range: 100 NM ( ), 60 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM./Designated operational range: 100 NM. 150 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM ( ), 100 NM ( ) - do FL450./Designated operational range: 150 NM ( ), 100 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL500)./Designated operational range: 80 NM (up to FL500). 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 180 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL450)./Designated operational range: 100 NM (up to FL450). 240 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL500)./Designated operational range: 80 NM (up to FL500). 180 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - do FL500./Designated operational range: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL450)./Designated operational range: 100 NM (up to FL450). 30 m AMSL Name used in ENR 3 - SUBI Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 180 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 30 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (fo FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 210 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL500)./Designated operational range: 100 NM (up to FL500). 150 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL500)./Designated operational range: 80 NM (up to FL500). AIRAC AMDT 160

99 AIP POLSKA ENR STACJA STATION WARSZAWA/ Modlin ( 5 E/Nov 11) WARSZAWA/ Okęcie ( 5 E/Oct 05) WIĄCZYŃ DOLNY ( 5 E/Aug 14) DVOR/DME MOL CH113X DVOR/DME OKC CH81Y DVOR/DME LOZ CH71X H24 H24 H '09''N '40''E 52 10'11''N '36''E 51 46'34''N '29''E WICKO DME WIC CH17X H '46''N '33''E WROCŁAW/ Strachowice ( 4 E/Dec 11) ZABORÓWEK ( 5 E/Oct 05) ZIELONA GÓRA/ Babimost ( 3 E/Feb 11) POMOC FACILITY ID CZĘSTOTLIWOŚĆ/KANAŁ FREQUENCY/CHANNEL khz MHz DVOR/DME WCL CH53Y DVOR/DME WAR CH96X DVOR/DME ZLG CH43Y TRASOWE POMOCE RADIONAWIGACYJNE RADIO NAVIGATION AIDS - EN-ROUTE H24 H24 H24 HR WSPÓŁRZĘDNE (WGS-84) COORDINATES (WGS-84) 51 05'34''N '08''E 52 15'33''N '26''E 52 08'27''N '02''E DME ELEV UWAGI REMARKS 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL250)./Designated operational range: 80 NM (up to FL250). 240 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 32NM/52NM (3800ft/10000ft). W sektorze NIE UŻYWAĆ do celów nawigacyjnych./designated operational range: 32NM/52NM (3800ft/10000ft). DO NOT USE for navigation purposes within sector m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400)./Designated operational range: 100 NM (up to FL400). 120 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL400)./Designated operational range: 80 NM (up to FL400). 90 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - do FL500./Designated operational range: 150 NM ( ), 80 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL500)./Designated operational range: 80 NM (up to FL500). NIL Uwagi NIL Notes AIRAC AMDT 160

100 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

101 AIP POLSKA ENR ENR 4.4 NAZWY KODOWE OZNACZNIKÓW DLA ZNACZĄCYCH PUNKTÓW NAWIGACYJNYCH NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route ABAKU 51 40'37''N '53''E N871, STAR EPLL ABAPA 52 00'36''N '40''E EPWA GNSS 29, STAR EPWA ABERO 52 13'40''N '32''E P851, Z182 ABEXA 51 36'17''N '18''E Q99 ABGEG 51 13'35''N '54''E TMA POZNAŃ SOUTH ABIBO 53 06'27''N '16''E STAR EPBY, Z96 ABSEL 51 55'36''N '32''E SID EPMO, SID EPWA ADADO 50 12'34''N '53''E M992 ADIKA 51 32'18''N '46''E Q99 ADINI 52 00'33''N '23''E EPWA GNSS 33, STAR EPWA ADOXO 52 06'11''N '26''E N133, SID EPLL, STAR EPLL ADRUT 52 00'16''N '28''E STAR EPPO ADURU 52 04'45''N '58''E L621, T265 ADVEX 50 20'54''N '11''E Z159 AGALU 51 28'17''N '08''E N869 AGAVA 51 34'53''N '39''E Q277, STAR EPMO, STAR EPWA AGESI 52 19'53''N '06''E EPWA GNSS 11, STAR EPWA AGNOP 51 54'28''N '00''E SID EPKS, STAR EPKS AGODU 53 56'40''N '59''E L733, T671 AKAPI 51 55'12''N '22''E P733, STAR EPPO AKETU 50 18'00''N '13''E SID EPRZ, Q258 AKOKA * 53 56'00''N '00''E MATZ EPMB ALUKA 52 53'57''N '24''E L29, L730, L619 AMLAS 52 09'46''N '01''E STAR EPMO, STAR EPWA AMPED 50 28'25''N '37''E STAR EPKT AMROR 54 53'24''N '50''E N983 AMSOS 51 33'40''N '44''E STAR EPMO, STAR EPWA AMTEK 50 00'12''N '25''E L867 AMUTO 52 20'00''N '45''E N983, P150 APSIK * 54 40'00''N '00''E TSA14, EPD53 APTAS 50 54'41''N '45''E STAR EPWR, T710 ARBIR 52 12'00''N '18''E ILS or LOC RWY 28 EPPO, VOR RWY 28 EPPO, STAR EPPO ARKUG 53 30'24''N '18''E M70, Q316 ARMEX 51 29'44''N '26''E L617, L619 ARPEL * 54 10'57''N '00''E TSA12 ARSAP 52 13'41''N '45''E Y209, Y210 ARSOG 49 59'26''N '59''E ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ, L981, SID EPRZ ARVAL 52 00'59''N '34''E EPWA VOR RWY33 ASBIM 53 09'24''N '20''E N871 ASDAG 52 13'38''N '08''E VOR RWY 11 EPWA ASGID 49 51'54''N '13''E SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT ASGUL 53 38'19''N '50''E L23 ASLUX 52 19'14''N '38''E SID EPWA, M863, Z182, Z460 ASTEX 52 08'28''N '14''E VOR RWY 11 EPWA ASTUD 50 33'46''N '18''E STAR EPKK, STAR EPKT ASVEM 51 28'56''N '38''E L980 ATKEK 49 55'18''N '02''E L984 ATKUN 52 40'38''N '12''E L979, T720 ATMEV 50 43'59''N '11''E T714 ATMIR 52 47'16''N '48''E P733 BABAS 52 01'07''N '00''E STAR EPMO, STAR EPWA AIRAC AMDT 160

102 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route BABEN 54 23'17''N '31''E M70, L617, N746 BABKO 49 36'42''N '10''E L856, M66, M866, Z169, SID EPKK, SID EPKT BABOT 55 10'12''N '25''E Y41 BADNO 51 45'00''N '42''E L981 BADUP 52 03'33''N '16''E L980 BALBA 50 51'42''N '24''E M977 BALOS 50 16'32''N '30''E L623, T714 BAMOX * 54 42'56''N '00''E TSA14 BAMSO 52 20'09''N '35''E SID EPMO, SID EPWA, Z182 BANUB 54 27'43''N '50''E Z131, Z212 BAPAS 52 10'43''N '11''E L979 BAREP 52 16'16''N '52''E EPZG arrivals, L980, SID EPPO, STAR EPZG BAREX 50 53'40''N '18''E L623, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT, T205 BARNA 51 48'47''N '13''E STAR EPWA BASEK 52 10'46''N '24''E EPWA GNSS 11, STAR EPMO, STAR EPWA BAVGO 53 14'45''N '04''E STAR EPBY, Z95 BAVIM * 52 32'04''N '45''E MATZ EPPW, TSA08 BAVNU 53 06'28''N '48''E L979 BAVOK 50 00'10''N '43''E T709, SID EPKT, STAR EPKT BAXIS 51 48'31''N '50''E STAR EPLL, N869, SID EPLL BEBUM * 52 05'36''N '38''E MATZ EPMM BEDAM 53 44'23''N '32''E Z491 BELNO * 52 13'53''N '11''E MATZ EPPW BEMRA 51 49'51''N '59''E STAR EPMO, STAR EPWA BESIS * 53 40'18''N '24''E MATZ EPSN, TSA09 BESOT 52 55'18''N '40''E M977, N869, Z460 BESTO 51 43'48''N '56''E L623 BETUP * 53 11'53''N '00''E TSA02 BEVOS * 51 09'49''N '19''E TSA05 BEXON 52 07'23''N '28''E STAR EPWA BIBKA 53 11'27''N '18''E N133, Z96 BIGLU 51 43'23''N '35''E L999 BILRA 54 46'29''N '20''E Q800, Z493 BIMPA 52 22'28''N '29''E P150, P851, STAR EPMO, STAR EPWA BINKA 53 45'34''N '32''E L23, M602, N746 BINPO 51 40'11''N '00''E L616 BITVA 52 20'46''N '11''E SID EPMO, SID EPWA BOBLU 50 23'59''N '35''E TMA EPRZ BODLA 53 16'33''N '36''E L132, L733, Q316, Z491, Z717 BOKSU 54 18'27''N '33''E M857, M985, N858 BOLVU * 52 52'00''N '00''E TSA02 BULEP 52 46'16''N '08''E M857, N869 DEKOX * 51 16'18''N '36''E MATZ EPRA, TSA05 DEKUT 53 06'58''N '07''E N858, P861, Z96 DELIR 53 04'50''N '49''E T727 DEMIN 50 00'06''N '40''E EPRZ arrivals, Q258 DEMUR 54 04'48''N '28''E L132, N746, Z491 DENKO 52 49'01''N '57''E L616, L619, L996, M994, N858, P851, SID EPKS, SID EPPO, STAR EPKS, STAR EPPO, T727 DERAM 51 50'49''N '51''E L980 DESEN 50 16'12''N '01''E L616 DETOR 52 01'55''N '59''E STAR EPMO, STAR EPWA DEVEG 50 51'27''N '38''E L617 DEVEL 54 43'51''N '53''E L621, T673 DEXIR 54 13'27''N '56''E SID EPGD, T671, Y100 DIBED 49 53'18''N '30''E L981, L984, M977, N195, N983 AIRAC AMDT 160

103 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route DIBLO 52 07'47''N '39''E T174 DILMU 52 19'49''N '42''E SID EPMO DIMEX 51 37'50''N '43''E P733, T205 DINOV 50 55'43''N '08''E STAR EPWR, T738, Z136 DINRI 52 26'02''N '19''E STAR EPWA DINVA 52 13'47''N '54''E STAR EPWA DIPKI 52 12'10''N '46''E P150 DISBI 52 03'59''N '41''E M977 DISEK * 52 55'28''N '04''E TSA10 DODOD 50 36'53''N '31''E Q10 DOGUT 51 07'21''N '52''E STAR EPLB DOMAG 54 58'28''N '08''E L983, N133, T240 DOMOB 52 34'02''N '47''E SID EPMO DOMUV 52 28'11''N '49''E STAR EPMO DOPOX 52 17'25''N '16''E SID EPWA DOSAL 53 23'55''N '32''E EPSC arrivals, L996 DOSIX 52 20'53''N '39''E P150 DOTEX 51 12'01''N '44''E N195, T267 EBOGU 53 22'44''N '59''E N858, P733 EDAXU 50 00'48''N '08''E EPRZ arrivals, ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ EGLON 51 25'00''N '05''E L621, M857, M860 EKBUT 52 51'50''N '17''E L619 EKRIV 52 09'01''N '51''E STAR EPPO EKRON 54 35'01''N '34''E Z491 EKRUL 50 44'46''N '40''E L856 EKSEK 51 07'42''N '39''E T738, Z348, Z349 EKVAT 49 50'26''N '29''E L623 ELDEV 52 21'21''N '15''E STAR EPPO ELGAD 52 29'57''N '38''E STAR EPWA ELGEL 52 26'22''N '51''E STAR EPMO, STAR EPWA ELGOX 50 33'53''N '03''E P193 ELKAR 53 41'54''N '00''E T727 ELKIR 51 34'26''N '14''E STAR EPMO, STAR EPWA ELNUD 52 19'52''N '57''E STAR EPPO ELPOL 54 36'23''N '02''E N195, N983, Y100 ELRAB 52 03'01''N '26''E STAR EPPO ELSUP 52 32'24''N '41''E Z181 ELTAL 52 35'58''N '12''E STAR EPPO ELTUB 53 40'21''N '21''E L733 ELVEP 50 18'00''N '41''E SID EPKK, SID EPKT ELVOT 50 36'42''N '33''E Night DCT EMBIK 50 12'29''N '11''E M992, SID EPKK, SID EPKT EMGAR 54 26'07''N '07''E T673 EMGIP 52 36'18''N '29''E N983 EMGOV 52 01'39''N '55''E STAR EPPO EMKEN 51 58'15''N '55''E STAR EPMO, STAR EPWA EMKUX 49 39'15''N '26''E STAR EPKK, STAR EPKT EMLES * 53 16'21''N '06''E MATZ EPMI, TSA09 EMPIM 52 17'22''N '19''E SID EPPO ENIMO 51 55'34''N '17''E STAR EPWA ENOBI 53 35'34''N '47''E L979 ENORU 50 20'25''N '13''E Night DCT ENUBU * 51 29'13''N '49''E MATZ EPLK EPOPA 50 22'05''N '59''E L617, STAR EPWR EREDA 51 50'54''N '04''E SID EPMO, SID EPWA ERGON 52 54'22''N '24''E L619 AIRAC AMDT 160

104 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route ERKEB 49 34'24''N '25''E STAR EPKK, STAR EPKT ERLEG 52 00'47''N '00''E EPWA ILS CAT II or LOC RWY33/EPWA GNSS RWY33/EPWA STAR 33, STAR EPWA ERMIV 51 48'43''N '18''E M985 ERNOX 52 01'36''N '14''E P861, SID EPPO ERPAB 52 38'06''N '09''E M70 ERPOK 49 57'00''N '55''E STAR EPKK, STAR EPKT ERPUX * 54 00'00''N '00''E EPD53 ERTIM 52 24'04''N '37''E STAR EPKS ERUNI * 52 26'15''N '14''E MATZ EPMM ESINI 51 40'19''N '23''E STAR EPMO, STAR EPWA ETITI 50 23'45''N '11''E L981 ETNEL 50 50'27''N '25''E L616 ETUBO 52 28'09''N '45''E M863, M866, M977 EVDEX 51 56'46''N '41''E EPWA GNSS RWY 11/15/29, SID EPMO, SID EPWA EVGAG 51 54'23''N '09''E T205 EVGUR 51 18'22''N '45''E Z169 EVINA 51 23'16''N '36''E M66, M985, N744, SID EPMO, SID EPWA EVMIL * 51 40'38''N '47''E MATZ EPLK EVNOB 54 15'54''N '05''E SID EPGD, STAR EPGD EVODO 53 17'39''N '45''E M977 GAMDA * 51 37'44''N '42''E MATZ EPDE, TSA05 GAPLO 51 05'43''N '57''E STAR EPLB GATPO 51 25'14''N '39''E SID EPWR GERVI 52 09'19''N '03''E M857, M866, P139, P851, Z169 GESDU 51 48'39''N '13''E N744 GEVNA 49 56'06''N '29''E L984, L999 GIGAL 51 04'43''N '31''E L986 GILAL 52 01'36''N '52''E SID EPMO, SID EPWA GILAS 52 37'54''N '33''E M994 GIMKU 52 29'53''N '45''E STAR EPMO, STAR EPWA GINEX * 51 27'48''N '33''E MATZ EPDE, TSA04 GINOK 52 31'35''N '44''E L617, P861 GIPOS 51 41'54''N '36''E N133 GIPUL 51 39'26''N '34''E STAR EPMO, STAR EPWA GITOV 54 22'06''N '54''E N5 GIVAR 55 01'35''N '08''E L983, T670 GIXOL 49 49'45''N '07''E Z121 GOBNI 53 22'17''N '29''E SID EPBY, STAR EPBY, Z95 GOBRA 53 35'05''N '09''E L730, T672 GODIL 52 25'29''N '24''E EPMO ILS RWY 08, STAR EPMO GODLO 51 00'14''N '15''E SID EPWR, T714, Z136 GODMA 53 35'40''N '04''E P733 GOGOB 49 58'43''N '39''E STAR RWY 07 EPKK GOGUS 51 34'48''N '59''E Q277 GOLAD 54 20'00''N '30''E L32 GOMED 54 26'52''N '15''E M994 GOMEX 53 44'04''N '34''E EPSC arrivals, L996 GOMOR 51 11'00''N '02''E T205 GOMSA 52 17'23''N '48''E STAR EPWA GONTU 53 29'44''N '07''E L23, T727 GORAT 53 10'41''N '39''E L23, N869 GORON 52 13'51''N '16''E STAR EPZG GORPI 54 55'00''N '18''E M743, N746, Z80 GOSAK 50 33'28''N '16''E N133 GOSIT 52 14'16''N '34''E ILS CAT II or LOC RWY 11 EPWA, EPWA GNSS 11, STAR EPWA GOSOT 54 48'20''N '28''E L996, Z131 AIRAC AMDT 160

105 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route GOTIX 50 01'18''N '43''E L621 GOVEN 52 03'30''N '20''E L735, L979, P31, T205 GOVRI 50 06'25''N '54''E SID EPRZ, STAR EPKK, STAR EPKT, T738 GOVUK 51 12'06''N '46''E STAR EPLB, T267 GRUDA 53 31'16''N '53''E L23, L29, L621, N133, N191, N858, T720, Z95 GUBNU 52 05'09''N '27''E STAR EPPO GUDON 50 54'35''N '24''E P96 GUPMA 51 14'40''N '06''E TMA POZNAŃ SOUTH IBEKA 50 01'40''N '30''E M984, T710 IBNUS * 53 00'19''N '05''E TSA08 IDEXU 52 41'50''N '10''E L735, P851 IDLIS 52 27'54''N '09''E VOR RWY 10 EPPO, STAR EPPO IDMAV 52 19'05''N '59''E SID EPKS INDAD 50 04'29''N '06''E P746 INDIG 51 59'48''N '00''E L980, T174 INKOK * 51 37'00''N '23''E TSA07 INLUT 52 23'09''N '12''E STAR EPWA INPAL 52 02'57''N '45''E STAR EPMO, STAR EPWA INPIV 50 27'55''N '44''E SID EPKK, SID EPKT INPUM 50 39'04''N '11''E STAR EPKK, STAR EPKT INRAS 52 29'56''N '32''E SID EPWA INREN 52 15'35''N '53''E STAR EPMO, STAR EPWA INSAB 50 17'23''N '12''E SID EPKK, SID EPKT INSEX 51 37'49''N '24''E STAR EPWA INSON 52 29'49''N '29''E SID EPWA INTUN 53 10'03''N '48''E SID EPBY, STAR EPBY, Z96 IPLAM 54 17'01''N '37''E ILS or LOC RWY 29 EPGD, VOR RWY 29 EPGD, RNAV (GNSS) RWY 29 EPGD, STAR EPGD IPLIT 54 38'16''N '20''E P733 IPSIM 52 10'03''N '18''E STAR EPMO, STAR EPWA IPSOD 50 52'06''N '58''E TMA POZNAŃ SOUTH IRBON * 51 24'50''N '24''E MATZ EPRA, TSA05 IRBOS 51 26'33''N '39''E N133 IRDEB 51 48'38''N '32''E P139, T270 IRDOM 52 35'25''N '53''E STAR EPMO, STAR EPWA IRGET 53 40'11''N '53''E EPSC arrivals, M602 IRKAP 52 08'19''N '36''E STAR EPPO IRLUN 53 45'02''N '53''E N133, P733, SID EPGD, STAR EPGD IVDIT 52 04'02''N '47''E STAR EPPO IVMEM 50 11'43''N '45''E SID EPKK, STAR EPKT IXIDO 52 11'46''N '36''E STAR EPPO IXURO 51 01'04''N '38''E N869 IXUSU 52 17'33''N '21''E STAR EPPO IXUVI 50 02'46''N '32''E STAR EPKK KARTI 54 17'59''N '29''E M743, N133, P861, Y100, Y41, Z72 KELEL 49 18'49''N '31''E P193 KELOD 52 14'02''N '00''E L979, L980, STAR EPPO, Y209 KOGUD 52 20'07''N '44''E STAR EPMO, STAR EPWA KOLOB 54 49'23''N '39''E L617, N195 KORUP 51 34'59''N '17''E T174 KOSEX 54 07'34''N '10''E L730, STAR EPGD KOTEK 50 38'50''N '04''E L981, M866, M984, M985, N133, P746, Q10, T709 KUKAM 50 48'22''N '38''E M66, STAR EPKK, STAR EPKT KUKOP 52 08'52''N '38''E N869, N871 KULEK 53 33'10''N '00''E L735 KULUV 51 38'52''N '21''E T710 AIRAC AMDT 160

106 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route KUMUT 51 57'15''N '24''E STAR EPWA KUNER 55 15'31''N '53''E P31, Z717, Z72 KURON 50 37'54''N '53''E SID EPKT, T709 KUSUL 51 02'47''N '09''E NDB z RWY 29 EPWR, NDB y RWY 29 EPWR KUTEV 52 12'53''N '28''E ILS CAT II or LOC RWY 33 EPWA, EPWA GNSS 33 KUVAM 51 43'49''N '29''E STAR EPWA KUXEN 52 24'28''N '54''E EPMO ILS RWY 08, STAR EPMO LAGAR 50 47'43''N '02''E N871, Z136 LARMA 55 16'28''N '06''E M865, Y41 LASGU 53 12'40''N '38''E N191, Z96 LASIS 51 24'25''N '42''E L986, T714, T738, Z225, Z419 LATAG 51 43'18''N '48''E P861, T174 LATMI 55 26'55''N '02''E M865 LAVMO 52 12'58''N '02''E STAR EPWA LAVPI 49 56'08''N '03''E L984 LELVU 50 28'28''N '11''E STAR EPKT LEMBU 51 53'29''N '27''E STAR EPWA LENOV 49 20'11''N '37''E L619, L623, N133, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPKK, STAR EPKT LETKI 52 11'17''N '16''E M984 LIGDI 50 18'03''N '13''E SID EPKK, STAR EPKT LIMVI 51 44'42''N '08''E L621, N191, N5, STAR EPMO, STAR EPWA LOBMU 50 46'15''N '42''E SID EPKK, SID EPKT LOGDA 51 17'04''N '38''E M866, STAR EPMO, STAR EPWA LOLKA 49 13'12''N '00''E T710 LOLKO 51 41'33''N '06''E T205 LOLSI 52 10'39''N '17''E SID EPMO, SID EPWA, T174, T265 LUBEN 51 13'27''N '27''E N133 LUGEL 52 12'24''N '28''E STAR EPMO, STAR EPWA LUGOL 49 12'20''N '17''E P746 LUKOR 50 35'12''N '16''E M866 LUKOX 51 02'49''N '30''E STAR EPLB, T269, T709 LULIN 50 34'41''N '46''E T709 LUNUK 51 26'56''N '27''E N871, SID EPWR LUPOG 52 12'45''N '06''E EPWA VOR RWY33 LURAD 50 11'31''N '28''E T709 LUREK * 53 39'51''N '33''E TSA09 LUSID 54 55'00''N '46''E L621, L87 LUVOD 50 13'45''N '39''E Q10, T738 LUXAL 53 54'56''N '35''E L730, P31 LUXAR 49 55'48''N '31''E VOR y RWY 09 EPRZ, L984, L986, Q258, SID EPKK, SID EPKT LUXIB 52 21'37''N '30''E STAR EPMO, STAR EPWA LUXUD 53 06'45''N '57''E SID EPBY, STAR EPBY, Z96 MAGAN 52 51'00''N '00''E L735 MAKOV 51 08'57''N '43''E L981 MAKUS 52 09'10''N '03''E SID EPMO, SID EPWA MALOX 54 14'39''N '53''E L621, L733, M607, P31, Y100 MAPEX 53 42'22''N '13''E N983 MAPIK 50 31'34''N '51''E SID EPWR, STAR EPKK, STAR EPKT, T710, T714, Z73 MAPIX 51 58'56''N '33''E STAR EPWA MARUP 52 18'06''N '37''E EPWA GNSS 15, STAR EPMO, STAR EPWA MASIV 52 00'45''N '24''E L980, STAR EPKS, STAR EPPO MASUN 53 38'12''N '36''E EPSC arrivals, L996 MAVIV 52 31'39''N '00''E STAR EPMO, STAR EPWA MAVOT 51 49'48''N '52''E L623, Z159 MAXAM 49 58'25''N '44''E EPRZ arrivals, VOR/DME y RWY 09 EPRZ, Q258 MEBAN 49 27'18''N '48''E M985, STAR EPKK, STAR EPKT AIRAC AMDT 160

107 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route MEBIV 52 48'36''N '02''E L621, T270 MIGVI 52 24'22''N '47''E STAR EPWA MIRVO 53 23'17''N '15''E L617 MISKA 51 11'09''N '04''E L616, N871 MIXAT 51 29'18''N '29''E T720 MODGU 49 44'46''N '58''E STAR EPKK, STAR EPKT MOKMU 49 56'22''N '27''E VOR RWY 25 EPKK, L984 MOKOS 50 30'26''N '22''E T709 MOLIL 52 35'32''N '00''E P851, T720 MONOV 50 59'54''N '19''E L621, STAR EPLB MOSIR 50 12'25''N '30''E N195 MOTAD 55 12'34''N '20''E N133 MYSKO 50 32'11''N '46''E L623 NAKER 51 29'49''N '49''E N195, Q99 NANOM 52 25'08''N '23''E STAR EPWA NAPUT * 52 54'24''N '33''E TSA02 NAROX 51 12'11''N '38''E Z348 NASOK 53 05'31''N '23''E N133, N195 NATEV 50 52'08''N '16''E N195, T269 NATIX 49 55'36''N '01''E L984 NAVDI 52 31'31''N '39''E Z181 NAVUR 51 00'47''N '40''E N744, SID EPKK, SID EPKT NAXAR 49 45'38''N '45''E M985 NEDNA 52 10'30''N '46''E STAR EPMO, STAR EPWA NEGEN 51 52'19''N '11''E STAR EPWA NEGUV 50 54'53''N '57''E M66, N133 NEPOX 52 09'33''N '57''E P851, STAR EPMO, STAR EPWA NETAB 51 29'51''N '41''E L621 NETIR 49 41'41''N '32''E Z121, STAR EPKK NEVAP 50 47'13''N '58''E L621 NIDIP 50 17'26''N '46''E L981 NIKMI 54 12'05''N '42''E M994, N191, P733, SID EPGD, STAR EPGD, T672, Y100 NILPU 51 57'10''N '30''E L981, STAR EPPO, Z159 NIMIS 52 15'30''N '45''E STAR EPWA NIMOM 50 56'48''N '19''E TMA POZNAŃ SOUTH NIPUS 51 39'11''N '00''E SID EPMO, SID EPWA NITKI 51 56'56''N '20''E SID EPMO, SID EPWA NIVNO * 51 30'37''N '20''E MATZ EPLK NOMIX 49 56'23''N '23''E L984 NOSKU 51 10'07''N '17''E T714 NOTMO 51 12'59''N '57''E STAR EPLB NOVGA 50 18'54''N '42''E SID EPKK, SID EPKT NUBLI 51 21'31''N '16''E N133 NUDMO 53 08'41''N '08''E STAR EPBY, Z96 NUDRO 51 09'55''N '32''E L617, L619, SID EPWR, T710 NUMBA 50 22'32''N '31''E SID EPKK, SID EPKT, T738 NUTSO 51 49'57''N '29''E STAR EPWA OBALU 50 42'39''N '34''E L981 OBAVA 52 02'48''N '24''E STAR EPMO, STAR EPWA OBOKU 52 15'08''N '00''E P150 OBOLA 52 11'40''N '41''E EPZG arrivals, L980, STAR EPPO, STAR EPZG OBOSO 50 37'00''N '45''E L999, M857 OBUTU * 53 55'51''N '10''E MATZ EPSN, TSA12 ODERA 50 54'16''N '34''E P96 ODLOT 53 29'46''N '14''E M994, P861 ODMEK 52 09'04''N '36''E STAR EPWA AIRAC AMDT 160

108 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route ODRAP 49 44'31''N '28''E L986, P746 ODRIM 52 09'40''N '27''E STAR EPWA ODSOB 50 23'10''N '56''E STAR EPKK, STAR EPKT OGDAV 54 48'07''N '54''E EPWA GNSS 29, STAR EPGD, T240 OGRAR 52 25'05''N '22''E EPMO ILS RWY 08, STAR EPMO OGRES 54 00'38''N '55''E N195 OKENO 51 34'11''N '38''E N871, Q277 OKSIL * 54 27'45''N '20''E MATZ EPOK OKSOV * 54 41'29''N '49''E MATZ EPOK OLBIL 52 08'01''N '55''E ILS CAT II or LOC RWY 11 EPWA, EPWA GNSS 11 OLDIM 52 30'39''N '33''E STAR EPMO, STAR EPWA OLDOX 52 18'32''N '11''E SID EPKS OLDUK * 52 12'14''N '12''E MATZ EPMM OLILA 52 42'16''N '42''E L621, SID EPMO, SID EPWA, T270 OLKIN 53 46'09''N '00''E L29 OLMUK 50 42'01''N '32''E T738 OLNAG 50 24'11''N '28''E SID EPKK, SID EPKT OLNED 53 09'57''N '39''E M994 OLOKU 52 01'01''N '25''E STAR EPMO, STAR EPWA OLUMA 51 53'48''N '22''E T710, Y210 OMAVA 51 23'02''N '17''E L980, N195 ORSOX 50 19'11''N '14''E M992, T710, T738 ORTEB 50 06'08''N '11''E N133, T738 ORVOG 51 29'44''N '45''E N983 OSBUG 50 08'00''N '52''E L999 OSKEX 51 05'22''N '11''E Z159 OSKUD 53 43'03''N '43''E N858, Q316 OSLOG 53 45'57''N '13''E STAR EPGD, T270, Z95 OSMAT 50 14'34''N '44''E L621, M977 OSMOV 53 53'08''N '55''E T672 OSNUT 52 18'12''N '47''E EPWA GNSS RWY 15, STAR EPWA OSTET 51 50'49''N '34''E STAR EPWA OTMAX 53 05'23''N '42''E N5 OTMUL 51 55'51''N '07''E EPWA GNSS 33, STAR EPWA OTPES 53 26'22''N '57''E L23 OVBIX 50 02'03''N '35''E SID EPKK, SID EPKT OVBOR 51 06'15''N '09''E N133, N744 PADKA 49 56'02''N '00''E L984, Q10, STAR EPKK PEKOT 50 23'18''N '36''E L616, L867, SID EPWR, Y210 PELAR * 51 46'59''N '12''E TSA04 PENEX 52 33'47''N '38''E N133 PENOR 55 38'19''N '41''E M607, N133 PEPOX 53 14'41''N '22''E L29 PESEL 53 30'28''N '33''E L87 PEVUM 52 18'34''N '27''E P150 PEXAS 50 06'29''N '57''E SID EPRZ PIBAR 52 14'02''N '33''E STAR EPMO, STAR EPWA PIDAT * 51 17'36''N '00''E TSA06 PIKEB 49 48'55''N '39''E SID EPKK, SID EPKT PISEN 52 10'03''N '34''E STAR EPWA PIVET 54 52'28''N '23''E M743 PIVIP 51 59'44''N '50''E STAR EPWA PIVIS * 53 56'25''N '30''E MATZ EPMB PIXOR 53 17'19''N '35''E EPSC arrivals, L996 POBIG 50 50'06''N '09''E T709 POBOK 50 34'59''N '08''E STAR EPKK, M985, SID EPKK AIRAC AMDT 160

109 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route PODAN 49 24'46''N '21''E M857 POKEN 54 49'11''N '51''E Q800, Z212, Z491 POLON 51 48'00''N '22''E L980, M70, M863, N133, N871, N983, Q99, T266, Z169 RANOK 54 54'46''N '30''E L733, L983, P861 RASAN 51 00'50''N '41''E P861 RASUT 51 08'44''N '33''E T707 RATOR 53 57'49''N '50''E STAR EPGD, T672 RAVAG 53 45'03''N '56''E T672 REBSO 52 16'16''N '44''E STAR EPWA REDSA 52 15'40''N '35''E STAR EPMO, STAR EPWA REGLI 50 01'49''N '44''E L617, T720, Z159 REMDI 52 17'57''N '01''E STAR EPWA REMVU 51 09'56''N '57''E P861 REPTU 51 26'41''N '13''E Z225 RIKNO 52 06'19''N '13''E STAR EPWA RILAB 53 03'40''N '59''E L621, T270 RILET 51 54'22''N '48''E STAR EPMO, STAR EPWA RILSU 52 15'27''N '58''E STAR EPMO, STAR EPWA RIPOT 53 28'02''N '46''E ILS z or LOC z RWY 31 EPSC RIVDI 55 11'39''N '20''E M607 ROBOV 54 15'45''N '21''E L996 RODAK 50 36'23''N '46''E M984 RODEV 52 36'12''N '27''E SID EPMO, SID EPWA ROGAL 50 59'13''N '08''E L981 ROLKA 50 24'15''N '32''E M860 RONEX 52 55'21''N '31''E L617 RONIR 52 28'38''N '15''E STAR EPWA ROPIK 51 27'02''N '36''E Z225 ROPUX 52 13'31''N '56''E STAR EPMO, STAR EPWA ROTIT 51 12'48''N '38''E N191, STAR EPLB ROTOL 50 57'57''N '27''E Z136 ROVEK 53 22'44''N '54''E Z491 RUDKA 52 51'05''N '19''E M863, T174 RUDUB 50 58'23''N '02''E N871 RUMAR 55 02'01''N '15''E L983 RUNIN 52 26'18''N '51''E STAR EPWA RUTUK 51 35'08''N '28''E N191 SABAB 50 46'13''N '57''E L986, T710 SISLU 51 57'01''N '26''E STAR EPWA SKAVI 49 56'25''N '00''E L984, M985, Z121 SOGPI 50 46'10''N '48''E L617 SOMOR 53 13'37''N '00''E L621, Z96 SOMOX 51 28'05''N '35''E M70, N191 SONUX 54 20'36''N '05''E SID EPGD, T673 SOPAM 52 28'00''N '43''E STAR EPWA SOPIK 54 18'11''N '29''E STAR EPGD SOPUK * 51 18'00''N '00''E MATZ EPLK SORIX 52 41'43''N '12''E N191, N195, STAR EPMO, STAR EPWA SOROT 51 56'48''N '38''E STAR EPWA SOSIK 52 09'35''N '42''E STAR EPPO SOSIN 52 07'24''N '32''E STAR EPMO, STAR EPWA SOTET 53 49'47''N '11''E L32 SOVAM 51 26'25''N '52''E T205 SOVUR 51 21'07''N '18''E M977, STAR EPLB SOXER 52 02'38''N '06''E N869, SID EPMO, SID EPWA, STAR EPLL SUBAX 51 51'57''N '30''E L980, N869 AIRAC AMDT 160

110 ENR AIP POLSKA Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude SUBEG 52 22'51''N '57''E EPWA GNSS 15, STAR EPMO, STAR EPWA SUDOL 50 39'12''N '42''E L619, L986, SID EPKK, SID EPKT, STAR EPWR SUGEX 51 13'16''N '05''E STAR EPLB SUMAM 51 36'38''N '27''E T270 SUPAK 49 18'13''N '59''E L999, P139 SUPID 52 13'24''N '40''E STAR EPMO, STAR EPWA, T270 SURIM 52 00'54''N '41''E SID EPWA SUSER 53 05'54''N '17''E Z95, Z96 SUVID * 53 02'00''N '00''E TSA02 TABET 52 21'31''N '09''E STAR EPWA TADAK 53 16'57''N '56''E L29, M994 TEBRU 52 06'13''N '13''E EPWA GNSS RWY 29, STAR EPWA TELDU 50 14'53''N '16''E ILS y or LOC y RWY 27 EPRZ, N195 TENVO 52 13'54''N '27''E P150, SID EPPO TEPNA 49 30'17''N '22''E L986 TEVGU 52 26'17''N '04''E T174 TIGTU 52 08'00''N '20''E STAR EPWA TILAV 54 24'59''N '00''E L87, L996, Z80 TIMSO 51 30'03''N '18''E T270 TINBU 52 17'32''N '13''E STAR EPWA TISEX 52 20'38''N '19''E SID EPWA TISTA 51 44'56''N '51''E SID EPMO, SID EPWA TITLU 52 33'18''N '21''E EPMO Visual Approach Chart RWY 26, STAR EPMO TITUV 53 11'28''N '39''E M985 TOLPA 51 18'10''N '45''E M70 TOMKO 53 41'43''N '02''E L23 TOMTI 50 57'11''N '36''E N869, P733, T707, Z349 TOSLU 52 00'31''N '58''E STAR EPMO, STAR EPWA TOSPO 52 00'59''N '53''E L856 TOXAR 52 36'48''N '20''E T174, Z460 TUPUR 53 07'47''N '54''E L29 TUROL 53 51'31''N '00''E N858 TUSIN 49 50'51''N '22''E M984, N744, Z126, Z127, SID EPKK, SID EPKT UBOMI 52 31'11''N '17''E SID EPPO, Z181 UGNUR 54 36'22''N '23''E SID EPGD, STAR EPGD ULGIL 51 05'55''N '12''E SID EPWR, T707, Z348 ULGOS 51 12'55''N '18''E M984, P139 ULNOD 50 18'01''N '14''E STAR EPKK, STAR EPKT UMIRU 52 29'27''N '16''E STAR EPPO UMTIX 52 03'05''N '49''E STAR EPWA UNDES 52 13'42''N '06''E STAR EPMO, STAR EPWA UNDUK 53 34'34''N '35''E L23, N195 UNELO 52 57'33''N '31''E N191 UNPEG 53 15'25''N '44''E M857 UNRIL 52 04'46''N '52''E STAR EPPO UNTIT 52 28'42''N '29''E STAR EPPO UNVOX 53 30'51''N '35''E L730 UPKIS 50 21'01''N '54''E T720 UPMAK 50 41'25''N '25''E STAR EPKK, STAR EPKT UPUMO 52 08'56''N '05''E STAR EPPO UREKO 50 37'46''N '31''E L621, Q258 URORA 54 15'37''N '51''E Y100 USALO 49 56'25''N '53''E L984, Z127 USTIL 50 50'00''N '00''E L980, N191 UTOLU 51 53'49''N '03''E STAR EPLL, L980, SID EPLL UVITO 52 30'24''N '29''E STAR EPPO Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route AIRAC AMDT 160

111 AIP POLSKA ENR Nazwa Name Szerokość geograficzna Latitude WYKAZ PIĘCIOLITEROWYCH OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYWANYCH W FIR WARSZAWA LIST OF FIVE-LETTER NAME CODES USED WITHIN WARSZAWA FIR Długość geograficzna Longitude UVIVI 51 35'15''N '00''E N869, STAR EPWR UVNUL 52 35'32''N '53''E L979 UVRET 49 53'29''N '36''E STAR EPKK, STAR EPKT UVRIK 54 27'07''N '44''E VOR RWY 11 EPGD, RNAV (GNSS) RWY 11 EPGD, STAR EPGD UVROB 52 34'01''N '18''E N871 UXALA 52 11'07''N '12''E STAR EPPO UXOSA 52 08'30''N '41''E SID EPKS VABAT 52 32'36''N '37''E L619, STAR EPKS, STAR EPPO VABER 54 11'40''N '25''E L29, L735 VADOL 51 17'23''N '09''E L621, T270 VAGDU 50 52'20''N '52''E N983 VAGEP * 53 52'30''N '30''E TSA01 VAGNI 51 14'20''N '03''E STAR EPWR, Z419 VAGON 51 18'29''N '52''E P193, T205, T707, T710 VAGSA 51 19'59''N '21''E N871 VAKNU 50 28'27''N '01''E M992, T709, Z126, Z73 VAPOS 54 47'43''N '36''E N133, P31, SID EPGD, T670 VAREN 49 53'58''N '06''E L984 VAVEL 50 03'59''N '43''E L623, M985 VAXOB 50 06'32''N '37''E STAR EPKK VAXUR 51 48'33''N '55''E M857 VEDOX * 54 22'00''N '00''E EPD53 VEKON 54 05'51''N '06''E L730, T671 VELAB 51 28'11''N '56''E L616, T710, Z225 VELAX 50 29'20''N '14''E EPRZ arrivals, N195, Q258, SID EPRZ VEMAL 52 27'06''N '18''E P851 VENES 51 08'56''N '38''E M857, N195, N5 VIBAT 52 05'44''N '49''E EPWA VOR RWY 29 VIBUL 54 20'30''N '28''E L617 VIDEV 51 31'19''N '09''E N133, SID EPLL, STAR EPLL XALUR 51 51'03''N '43''E Z169 XANAR 52 28'04''N '36''E EPMO Visual Approach Chart RWY 26 XATOG 52 27'35''N '56''E M985, N869 XELET 50 50'15''N '33''E T714 XELOL 54 16'39''N '42''E L87, Z491, Z493 XELRA 49 31'12''N '13''E SID EPKK, SID EPKT XEMRO 51 51'49''N '02''E STAR EPWA XENGO 50 16'05''N '51''E STAR EPKK, STAR EPKT XENIS 52 29'39''N '35''E STAR EPMO XENOM 51 45'58''N '55''E SID EPMO, SID EPWA XERBI 53 01'56''N '16''E L996, P31 XERTU 52 18'26''N '36''E EPWA VOR RWY15 XESNA 52 25'33''N '45''E M857, Z460 XETED 52 10'20''N '53''E SID EPKS XEVBA 49 56'23''N '53''E L984 XEVLU 50 05'44''N '46''E M866, T738, Z127 XIBOL 51 48'22''N '20''E SID EPMO XIDNA 51 42'00''N '51''E L617, L619, SID EPKS, SID EPPO, SID EPWR, STAR EPWR XIGRI 52 30'39''N '49''E Z181 XIMBA 51 39'21''N '40''E M860, N195, SID EPMO, SID EPWA, T266 XIMPU 52 08'00''N '53''E STAR EPWA XINDI 52 25'54''N '11''E EPMO VOR RWY 08 XONRA 50 44'44''N '21''E STAR EPKK, STAR EPKT XOTLA * 51 18'52''N '50''E MATZ EPLK Trasa ATS lub inna trasa ATS route or other route AIRAC AMDT 160

112 ENR AIP POLSKA UWAGI (1) Powyższa lista obejmuje znaczące punkty meldowania używane w FIR WARSZAWA od. (2) Następujące znaczące punkty meldowania zostały wycofane na stałe: ARTAV, ATROV, ASDED, ASDUM, ASPUP, BEVKI, ERLAK, EVRUX, IBROV, INBUX, IPSUG, NUGBO, OGIMU, PIGEV, RETBU, TEBMA, TEVRA, TOVBO, XAVET. NOTES * Punkty dostępne wyłącznie w ruchu OAT. * Waypoints available in OAT only. (1) The list presented hereabove contains significant reporting points being in use within the WARSZAWA FIR with effect from. (2) The following significant reporting points have been permanently withdrawn: ARTAV, ATROV, ASDED, ASDUM, ASPUP, BEVKI, ERLAK, EVRUX, IBROV, INBUX, IPSUG, NUGBO, OGIMU, PIGEV, RETBU, TEBMA, TEVRA, TOVBO, XAVET. AIRAC AMDT 160

113 AIP POLSKA ENR ENR 5.4 PRZESZKODY LOTNICZE AIR NAVIGATION OBSTACLES Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Zakopane/Gubałówka '30''N '12''E Wieża/Tower Y Ustrzyki Dolne '07''N '51''E Komin/Chimney Y Szczawnica/Góra '02''N '15''E Wieża/Tower Y Przehyba Bukowsko, Nowotaniec '46''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '58''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '16''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '19''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '17''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '32''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowsko, Nowotaniec '40''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Sącz '42''N '40''E Komin/Chimney Y Rymanów/Wróblik '43''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '45''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '55''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '04''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '10''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '10''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '19''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '20''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Łęki Dukielskie '28''N '48''E Maszt/Mast Y Łęki Dukielskie _ '30''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łęki Dukielskie _ '35''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rymanów/Wróblik '37''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Rymanów/Wróblik '41''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Łęki Dukielskie _ '45''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łęki Dukielskie _ '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rymanów/Wróblik '53''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Łęki Dukielskie _ '54''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rymanów/Wróblik '12''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Królewski Gorlice '38''N '57''E Komin/Chimney Y Wisła/Skrzyczne '07''N '47''E Maszt/Mast Y Żywiec '09''N '05''E Komin/Chimney Y Cieszyn '19''N '15''E Komin/Chimney Y Rzeszów/Sucha Góra '22''N '47''E Wieża/Tower Y Skoczów '10''N '01''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

114 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Olkusz '30''N '40''E Komin/Chimney Y Katowice '08''N '16''E Komin/Chimney Y Gliwice '32''N '39''E Komin/Chimney Y Katowice/Bytków '44''N '20''E Wieża/Tower Y Zabrze '56''N '44''E Komin/Chimney Y Będzin '06''N '21''E Komin/Chimney Y Siemianowice Śląskie '16''N '15''E Komin/Chimney Y Będzin '16''N '18''E Komin/Chimney Y Chorzów '27''N '10''E Komin/Chimney Y Gliwice '38''N '22''E Komin/Chimney Y Gliwice '48''N '20''E Wieża/Tower Y Nowa Sarzyna '14''N '26''E Komin/Chimney Y Zabrze/Biskupice '57''N '01''E Komin/Chimney Y Łosień '27''N '58''E Komin/Chimney Y Łosień '28''N '09''E Komin/Chimney Y Łosień '29''N '16''E Komin/Chimney Y Łosień '31''N '26''E Komin/Chimney Y Łosień '32''N '34''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '42''N '07''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '42''N '12''E Komin/Chimney Y Bytom _Nr '44''N '12''E Komin/Chimney Y Katowice 50 20'52''N '41''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '56''N '30''E Komin/Chimney Y Dąbrowa Górnicza 50 20'57''N '40''E Komin/Chimney Y Katowice 50 20'59''N '39''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '00''N '33''E Komin/Chimney Y Będzin/Łagisza '02''N '44''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Lubrza '06''N '39''E Maszt/Mast Y Kędzierzyn Koźle '20''N '21''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '20''N '25''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '21''N '28''E Komin/Chimney Y Kędzierzyn Koźle '22''N '34''E Komin/Chimney Y Browiniec Polski '28''N '12''E Maszt/Mast Y Szybowice '43''N '10''E Maszt/Mast Y Radzionków '01''N '49''E Komin/Chimney Y Kolnowice '16''N '22''E Maszt/Mast Y Zdzieszowice '54''N '24''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '56''N '29''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '00''N '40''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '02''N '45''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '06''N '54''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '08''N '00''E Komin/Chimney Y Kików '10''N '41''E Maszt/Mast Y Zdzieszowice '14''N '57''E Komin/Chimney Y Zdzieszowice '17''N '59''E Komin/Chimney N Zdzieszowice '26''N '55''E Komin/Chimney Y Ścinawa Nyska '32''N '50''E Maszt/Mast Y Ostrówek 50 26'05''N '31''E Słup energetyczny/pole Y Połaniec _ '16''N '16''E Komin/Chimney Y Tursko 50 26'29''N '07''E Słup energetyczny/pole Y Rzędowice '22''N '27''E Maszt/Mast Y Tarnowskie Góry '39''N '56''E Komin/Chimney Y Tarnowskie Góry '50''N '41''E Komin/Chimney Y Włodary '52''N '01''E Maszt/Mast Y Zawiercie '17''N '50''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

115 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Częstochowa '40''N '33''E Komin/Chimney Y Częstochowa '42''N '52''E Komin/Chimney Y Częstochowa '50''N '38''E Komin/Chimney Y Nowiny '25''N '02''E Komin/Chimney Y Kostrzyca '44''N '06''E Komin/Chimney Y Częstochowa '45''N '49''E Iglica/Spire Y Karczyn '45''N '24''E Maszt/Mast Y Wałbrzych '47''N '04''E Komin/Chimney Y Wałbrzych _C '03''N '55''E Komin/Chimney Y Świdnica '28''N '30''E Iglica/Spire N Częstochowa/ '49''N '49''E Maszt/Mast Y Wręczyca Wielka Zwola '20''N '10''E Maszt/Mast Y Kielce/Święty Krzyż '37''N '55''E Wieża/Tower Y Kończyce '50''N '38''E Maszt/Mast Y Świdnica '53''N '27''E Komin/Chimney Y Wrocław/Ślęża '54''N '35''E Maszt/Mast Y Kielce '45''N '45''E Komin/Chimney Y Kielce '52''N '59''E Komin/Chimney Y Kłobuck '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłobuck '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Zamek '33''N '39''E Maszt/Mast Y Złochowice '41''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ożarów _Nr '47''N '41''E Komin/Chimney Y Ożarów _Nr '49''N '33''E Komin/Chimney Y Bogatynia '46''N '34''E Maszt/Mast Y Bogatynia '51''N '42''E Komin/Chimney Y Ostrowiec '52''N '45''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Bogatynia '52''N '34''E Komin/Chimney Y Ostrowiec '53''N '44''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Ostrowiec '56''N '48''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Gorzków Wieś '45''N '41''E Wieża/Tower Y Gózd '58''N '49''E Wieża/Tower Y Wrocław/Żórawina '00''N '17''E Maszt/Mast Y Boży Dar '09''N '20''E Maszt/Mast Y Rudno '17''N '32''E Maszt/Mast Y Boży Dar '17''N '13''E Maszt/Mast Y Zawady '00''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Smardy Górne '00''N '04''E Maszt/Mast Y Lipie '20''N '01''E Maszt/Mast Y Konary '01''N '39''E Maszt/Mast Y Siechnice '13''N '03''E Linia WN/Cable span Y Siechnice '16''N '58''E Komin/Chimney Y Siechnice '17''N '01''E Komin/Chimney Y Siechnice '33''N '45''E Linia WN/Cable span Y Dziepółć '03''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kumów Plebański '15''N '50''E Maszt/Mast Y Piotrków 51 03'25''N '02''E Wieża/Tower Y Borowa '28''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowskie '32''N '27''E Maszt/Mast Y Koźmin '39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '46''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

116 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Koźmin '02''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '07''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '09''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '33''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław '41''N '08''E Budynek/Building Y Korytno '13''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niwiska Górne '18''N '38''E Komin/Chimney Y Okrajszów '21''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skarżysko Kamienna '28''N '48''E Komin/Chimney Y Masłowice '30''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ochotnik '00''N '07''E Maszt/Mast Y Wrocław '22''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '25''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '27''N '28''E Komin/Chimney Y Winnica '45''N '03''E Maszt/Mast Y Działoszyn '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piaski '49''N '12''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chełm Lubelski '19''N '10''E Chłodnia kominowa/cooling tower N Pszeniczna, Pągów '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '24''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '26''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '29''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozów '43''N '08''E Maszt/Mast Y Taczalin '45''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '48''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '52''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '55''N '25''E Elektrownie wiatrowe/wind-power Y stations Chełm '56''N '43''E Komin/Chimney Y Głuszyna '56''N '07''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubań/Nowa Karczma '59''N '27''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '01''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '10''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '13''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław/Rędzin '26''N '37''E Pylon Y Taczalin '27''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

117 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Iłża '27''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Proszków '30''N '55''E Maszt/Mast Y Taczalin '41''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '49''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '55''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '58''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '58''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '05''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '13''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '17''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '20''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłów '23''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '25''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '30''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '32''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '38''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '39''N '25''E Maszt/Mast Y Iłża '42''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '53''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzałkowa '57''N '38''E Maszt/Mast Y Łukaszów '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '58''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

118 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Iłża '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '02''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrzychowice '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Legnica '05''N '49''E Komin/Chimney Y Jędrzychowice '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '07''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '10''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '13''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '15''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '16''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '21''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '28''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '33''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '22''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '34''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '38''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lublin '57''N '29''E Komin/Chimney Y Kamieńsk '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siemkowice '58''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '59''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '59''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olewin '04''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siemkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '09''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '12''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

119 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Modlikowice '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '12''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '20''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '23''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Kamieńsk '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '29''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Gorzkowice/Żuchowice '45''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wieluń '53''N '11''E Komin/Chimney Y Legnica '07''N '26''E Komin/Chimney Y Lublin '24''N '07''E Komin/Chimney Y Jadwisin '45''N '03''E Maszt/Mast Y Czarnożyły '32''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '38''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stawek '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec _nr '58''N '26''E Komin/Chimney Y Rogowiec _nr '58''N '43''E Komin/Chimney Y Raczyn '02''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '02''N '35''E Budynek/Building N Czarnożyły '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '06''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '10''N '06''E Budynek/Building Y Rogowiec _nr '11''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '11''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower N Rogowiec _nr '11''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec '17''N '06''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Raczyn '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeg Dolny '18''N '25''E Komin/Chimney Y Czarnożyły '27''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '55''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Donaborów '59''N '52''E Maszt/Mast Y Czarnożyły '09''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Truszczanek '25''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '28''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '07''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białaczów '17''N '11''E Maszt/Mast Y Rusiec '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '36''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osła '44''N '48''E Maszt/Mast Y Różyniec '37''N '07''E Maszt/Mast Y Bogdanka/Puchaczów '47''N '31''E Komin/Chimney Y Radom '19''N '27''E Komin/Chimney Y Przysucha/Kozłowiec '31''N '20''E Maszt/Mast Y Karolin '58''N '51''E Maszt/Mast Y Lubin '31''N '51''E Komin/Chimney Y Tokarzew '51''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złoczew '12''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Adamów '19''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radom '30''N '50''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

120 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Radom '31''N '07''E Maszt/Mast Y Bujnów '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Trybunalski _C '28''N '08''E Komin/Chimney Y Radom '34''N '02''E Komin/Chimney Y Puławy '26''N '26''E Komin/Chimney Y Puławy '27''N '23''E Komin/Chimney Y Wola Sernicka '28''N '49''E Maszt/Mast Y Puławy '37''N '15''E Wieża/Tower Y Milicz 51 28'02''N '31''E Wieża/Tower Y Wolbórz '46''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowice '57''N '00''E Komin/Chimney Y Polkowice/Rudna '53''N '38''E Komin/Chimney Y Lubaniew 51 30'10''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Bobrowniki 51 30'11''N '49''E Słup energetyczny/pole Y Regów 51 30'13''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Gołąb 51 30'13''N '40''E Słup energetyczny/pole Y Jedlińsk '23''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '30''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '42''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwiatkówka '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kalisz/Mikstat '56''N '39''E Maszt/Mast Y Pruszków '11''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '47''N '20''E Komin/Chimney Y Tomaszów Mazowiecki '52''N '42''E Komin/Chimney Y Sieradz '58''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '02''N '26''E Komin/Chimney Y Sieradz '08''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '08''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włodawa '12''N '13''E Wieża/Tower N Sieradz '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '22''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '44''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Górki Duże 51 33'52''N '09''E Maszt/Mast Y Tworkowizna '58''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '11''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tworkowizna '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dzikowice '27''N '26''E Maszt/Mast Y Raczyce '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '56''N '50''E Komin/Chimney Y Kartowice '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zduńska Wola '59''N '05''E Komin/Chimney Y Stok Polski '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęblin/Ryki '22''N '08''E Maszt/Mast Y Dalków '48''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wróblew '56''N '31''E Maszt/Mast Y Kobierzycko '01''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '07''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '10''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

121 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Inczew '17''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '47''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '49''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '56''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '00''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '05''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogów Górowski '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '26''N '44''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne 51 39'29''N '00''E Słup energetyczny/pole Y Rogów Górowski '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '45''N '25''E Komin/Chimney Y Siecieborzyce '48''N '47''E Maszt/Mast Y Świerże Górne '49''N '55''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '53''N '51''E Komin/Chimney Y Tubądzin '54''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '56''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '57''N '37''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '37''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '46''E Komin/Chimney Y Antoniówka '00''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Wójcice '00''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wójcice '01''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybaków 51 40'02''N '54''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne '04''N '39''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '10''N '45''E Budynek/Building N Świerże Górne '11''N '44''E Budynek/Building N Świerże Górne '13''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Wójcice '16''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '19''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suliszewice '21''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pabianice '21''N '06''E Komin/Chimney Y Kamienna '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubanice '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '01''N '17''E Komin/Chimney Y Głogów '08''N '14''E Komin/Chimney Y Lubanice '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '13''N '12''E Komin/Chimney Y Głogów '18''N '06''E Komin/Chimney Y Szadek '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '14''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '16''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '21''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '29''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '32''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '41''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Ruda '50''N '32''E Komin/Chimney Y Stypułów '53''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

122 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Krobia '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żelechlin '11''N '25''E Maszt/Mast Y Przyborowo '38''N '08''E Maszt/Mast Y Krobia '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '47''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '52''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '05''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '10''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Nowe Rokicie '30''N '56''E Komin/Chimney Y Łódź/Nowe Rokicie '31''N '53''E Komin/Chimney Y Łódź/Nowe Rokicie '32''N '55''E Komin/Chimney Y Łódź/Widzew '44''N '16''E Komin/Chimney Y Łódź/Widzew '45''N '29''E Komin/Chimney Y Wichów '50''N '48''E Maszt/Mast Y Konstantynów Łódzki 51 44'50''N '00''E Komin/Chimney N Sokół '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE I 51 46'36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '37''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '44''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Zygry '45''N '07''E Maszt/Mast Y Ścieki '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE II 51 46'49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '59''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '00''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE IV 51 47'04''N '08''E Elektrownie wiatrowe/wind-power Y stations Ścieki '07''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '23''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '31''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '44''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Bałuty '52''N '15''E Komin/Chimney Y Łódź '54''N '15''E Komin/Chimney Y Głuchów '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '04''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '15''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '27''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '45''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbcze '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '25''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '28''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zgierz 51 50'29''N '40''E Komin/Chimney Y Koźmin Wielkopolski '33''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

123 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nowa Wieś '35''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '05''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bodzewo '15''N '45''E Maszt/Mast Y Leszno/Zatorze 51 51'42''N '49''E Komin/Chimney Y Strzelce Wielkie _PIA '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelce Wielkie _PIA '59''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczawin '48''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilcza '52''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '40''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piekarzew '43''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiatów '00''N '36''E Maszt/Mast Y Parzęczew '15''N '42''E Maszt/Mast Y Budzynek '32''N '01''E Maszt/Mast Y Skierniewice '17''N '16''E Komin/Chimney Y Ozorków '23''N '56''E Komin/Chimney Y Skierniewice '47''N '27''E Komin/Chimney Y Mszczonów '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mszczonów '20''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '04''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turek '44''N '46''E Komin/Chimney Y Mięsośnia '57''N '45''E Maszt/Mast Y Bartniki 52 00'58''N '02''E Maszt/Mast Y Mełpin '36''N '25''E Maszt/Mast Y Wieszczyczyn '23''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cigacice '34''N '55''E Komin/Chimney Y Cigacice '34''N '00''E Komin/Chimney Y Wieszczyczyn '37''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrzyce '50''N '06''E Maszt/Mast Y Warszawa/Raszyn '22''N '02''E Maszt/Mast Y Karczew '38''N '08''E Komin/Chimney Y Łukowisko '45''N '37''E Maszt/Mast Y Kiełkowo '48''N '54''E Maszt/Mast Y Łowicz '00''N '37''E Wieża/Tower Y Poznań/Śrem '02''N '03''E Maszt/Mast Y Nowa Wieś '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '10''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '42''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszna 52 10'43''N '40''E Komin/Chimney Y Środa Wielkopolska '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czempiń '55''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zleszyn '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czempiń '02''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siedlce/Łosice '09''N '58''E Maszt/Mast Y Warszawa/Siekierki '14''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '18''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '28''N '22''E Komin/Chimney Y Krzyżanów '33''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '47''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

124 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Żakowice '50''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Siekierki '54''N '56''E Słup energetyczny/pole Y Żakowice '59''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '00''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '02''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '06''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '08''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '12''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '17''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modrze '22''N '09''E Maszt/Mast Y Warszawa/Międzylesie '32''N '15''E Komin/Chimney Y Kutno '34''N '16''E Komin/Chimney Y Chojny '38''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '52''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '58''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowice '11''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kutno '22''N '30''E Komin/Chimney Y Warszawa '29''N '29''E Budynek/Building Y Warszawa 52 13'34''N '14''E Budynek z masztem/building with mast Y Kołaczkowo '35''N '00''E Maszt/Mast Y Warszawa 52 13'37''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '40''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '46''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'47''N '11''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '53''N '08''E Budynek/Building Y Warszawa '54''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '55''N '22''E Iglica/Spire Y Warszawa '56''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '56''N '53''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'56''N '09''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'58''N '59''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 14'00''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '05''N '57''E Budynek/Building N Warszawa '08''N '57''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '08''N '06''E Budynek/Building Y Mosina '20''N '10''E Komin/Chimney Y Warszawa '22''N '45''E Iglica/Spire Y Rządza '38''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '39''N '08''E Budynek z masztem/building with mast Y Świebodzin '12''N '38''E Komin/Chimney Y Warszawa '16''N '03''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '17''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczaniec '17''N '47''E Maszt/Mast Y Kocewia Duża '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Teresin '30''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '45''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodawa '56''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Kawęczyn '05''N '44''E Komin/Chimney Y Dębina '09''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Perna '32''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

125 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Graboszewo '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '36''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '42''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogowa '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '57''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '01''N '10''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '03''N '13''E Komin/Chimney Y Miksztal '04''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '05''N '05''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '05''N '09''E Komin/Chimney Y Rudzienko '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Żerań '41''N '36''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '42''N '40''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '44''N '43''E Komin/Chimney Y Glińsk '49''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '50''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '56''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmolin 52 18'01''N '55''E Wieża/Tower Y Glińsk '02''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Pątnów '04''N '10''E Maszt/Mast Y Konin/Pątnów '04''N '14''E Maszt/Mast Y Konin/Pątnów '04''N '12''E Budynek z masztem/building with mast Y Konin/Pątnów '07''N '01''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '07''N '06''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '00''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '07''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '09''N '13''E Komin/Chimney Y Glińsk '15''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '01''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '08''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Licheń '24''N '24''E Wieża/Tower Y Licheń '25''N '30''E Iglica/Spire Y Tarchomin '27''N '12''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki '28''N '21''E Słup energetyczny/pole Y Tarchomin 52 19'33''N '08''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki 52 19'34''N '17''E Słup energetyczny/pole Y Słomków '46''N '58''E Maszt/Mast Y Sławęcinek '57''N '18''E Maszt/Mast Y Brdów '43''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '45''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '33''E Wieża/Tower Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '35''E Maszt/Mast Y Kobyłka '03''N '22''E Maszt/Mast Y Nekla _EW '11''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '19''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wołomin '26''N '57''E Komin/Chimney Y Nekla _EW '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Prześlice '04''N '57''E Maszt/Mast Y Szemborowo '15''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiechnia Wielka '33''N '12''E Maszt/Mast Y Bachorza '12''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

126 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Turkowo 52 23'46''N '37''E Maszt/Mast Y Konin/Żółwieniec '56''N '41''E Maszt/Mast Y Poznań 52 24'04''N '34''E Iglica/Spire Y Poznań 52 24'04''N '33''E Budynek z masztem/building with mast Y Brzozów '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań '17''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Kaliska '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golska Huta '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Garbary '57''N '40''E Komin/Chimney Y Golice '04''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '13''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '15''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '18''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '31''N '05''E Komin/Chimney Y Mazowiecki Golice '32''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '43''N '13''E Maszt/Mast Y Golice '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '07''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Karolin '11''N '19''E Komin/Chimney Y Golice '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duszniki '28''N '36''E Maszt/Mast Y Golice '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Drachowo '09''N '23''E Maszt/Mast Y Nieciecz Włościańska '28''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Piątkowo '33''N '20''E Wieża/Tower Y Leśniewo '18''N '53''E Maszt/Mast Y Trześniów '19''N '09''E Maszt/Mast Y Bryki '20''N '05''E Maszt/Mast Y Bycz '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '40''N '33''E Komin/Chimney N Redecz Wielki Wieś '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '43''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrowite '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Makarki '56''N '11''E Maszt/Mast Y Nasielsk '57''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bolechowo '57''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '14''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '17''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniezno '20''N '50''E Komin/Chimney Y Piotrków Kujawski '23''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzemeszno '50''N '55''E Komin/Chimney Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

127 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nasielsk '07''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pasieka '51''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewolno '54''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '55''N '01''E Pochodnia/Flare N Płock '56''N '49''E Pochodnia/Flare Y Rzadka Wola 52 34'57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '00''N '09''E Pochodnia/Flare N Płock '00''N '14''E Pochodnia/Flare N Płock '01''N '18''E Komin/Chimney Y Płock '03''N '21''E Komin/Chimney Y Płock '04''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '06''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '09''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '15''N '35''E Pochodnia/Flare N Płock '18''N '03''E Pochodnia/Flare N Płock '19''N '42''E Pochodnia/Flare N Płock '23''N '07''E Pochodnia/Flare N Radziejów '26''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '55''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jastrzębowo '07''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '25''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszków '33''N '35''E Komin/Chimney Y Radziejów '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modliszewko '09''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '14''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '18''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michowo '18''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polanowice '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '49''N '31''E Maszt/Mast Y Olsza '50''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '52''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Padniewo '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '07''N '56''E Komin/Chimney Y Dobrzyń _ '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '27''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wycinki '35''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '38''N '55''E Komin/Chimney Y Dobrzyń _ '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

128 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Boćki '42''N '47''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '48''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '48''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krześnica '54''N '53''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '01''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '02''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '10''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kruszwica '46''N '08''E Komin/Chimney Y Antonin '53''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wymysłowice '14''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '31''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '41''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bożejewice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '57''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestronno 52 42'02''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '25''N '30''E Komin/Chimney Y Orla '35''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sucharzewo 52 42'39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '51''N '35''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '06''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '18''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '22''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '34''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '44''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '48''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '59''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '14''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '17''N '34''E Wieża/Tower Y Kalinowiec '17''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski 52 44'20''N '49''E Budynek z masztem/building with mast Y Radojewice '24''N '31''E Wieża/Tower Y Boleszkowice '27''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '37''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '40''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '42''N '09''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

129 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Boleszkowice '48''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '53''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inowrocław 52 44'59''N '33''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '00''N '18''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubno '18''N '55''E Maszt/Mast Y Boleszkowice '20''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witkowo '38''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miechowice '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Bógpomóż 52 45'50''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Gralewo '52''N '32''E Maszt/Mast Y Krzywa '58''N '10''E Maszt/Mast Y Inowrocław 52 46'02''N '26''E Komin/Chimney Y Probostwo Dolne 52 46'10''N '48''E Słup energetyczny/pole Y Troszyn '22''N '42''E Maszt/Mast Y Gościejewo '46''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '53''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościejewo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowo '07''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raciąż '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krajewice Małe '28''N '24''E Maszt/Mast Y Krosin '00''N '46''E Maszt/Mast Y Warzyn '10''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '34''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piastowo '52''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '07''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '15''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '18''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '20''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '21''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grodkowo-Zawisze '23''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wielowieś '23''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '23''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '29''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '30''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '31''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '32''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dmochy Rodzonki '34''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '37''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '45''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '52''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kownaty Żędowe '04''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '11''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

130 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bielawy '15''N '20''E Komin/Chimney Y Skrzetusz '22''N '16''E Maszt/Mast Y Glinojeck '25''N '54''E Komin/Chimney Y Białożewin '33''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gumowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Gierałty '49''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '51''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borkowo '56''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '23''N '14''E Komin/Chimney Y Grędzice '37''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '19''N '49''E Wieża/Tower Y Średnica Jakubowięta '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babiec Piaseczny '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilczkowo '15''N '51''E Maszt/Mast Y Płock/Rachocin '27''N '59''E Maszt/Mast Y Maków Mazowiecki '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '19''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lipniki '23''N '19''E Maszt/Mast Y Czyżewo '30''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeźno '33''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Goworowo '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targonie '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '11''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '12''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '20''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '27''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '34''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '40''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '47''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '50''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '54''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '02''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suraż '04''N '02''E Wieża/Tower Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

131 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '05''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '05''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '16''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '17''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '18''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '21''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '24''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '27''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '28''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziewierzewo '28''N '03''E Maszt/Mast Y Margonin _ '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '31''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '35''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '45''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '57''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '04''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '10''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '14''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '15''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '18''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '21''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '22''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '28''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Grabowo '29''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '29''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '31''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '33''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '35''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '36''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '39''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '41''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '45''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

132 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bogdanowo '45''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '47''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Konary '49''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '51''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '52''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '54''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '57''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '58''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '02''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '02''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '14''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '20''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzcińsko-Zdrój '28''N '44''E Maszt/Mast Y Czesławice '28''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '34''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '35''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '37''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '44''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '45''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '46''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '57''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '05''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '08''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Malice '09''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz/Chojna '47''N '25''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '13''N '44''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '21''N '33''E Maszt/Mast Y Pszczółki Górne '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '09''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '24''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Elana '25''N '01''E Komin/Chimney Y Biała '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biała '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

133 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wyszyny Kościelne '37''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '51''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Grębocin '52''N '35''E Komin/Chimney Y Poniatowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '03''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '07''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '08''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '15''N '37''E Maszt/Mast Y Granowo '16''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ujście '17''N '24''E Komin/Chimney Y Wyszyny Kościelne '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '43''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '50''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '59''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '17''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '24''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cetki '28''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ławy '43''N '42''E Wieża/Tower Y Kuczbork '47''N '34''E Maszt/Mast Y Starorypin Prywatny '54''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '00''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '03''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '16''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '17''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '21''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '32''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '32''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '55''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rozwarzyn '03''N '16''E Maszt/Mast Y Szydłówek '03''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '05''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '06''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

134 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Ostrołęka _A 53 06'10''N '17''E Komin/Chimney Y Zielona '10''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _B 53 06'14''N '41''E Komin/Chimney Y Ostrołęka '14''N '38''E Komin/Chimney Y Zielona '20''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '26''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '34''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rypałki Prywatne '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '36''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '38''N '24''E Komin/Chimney Y Żuromin '40''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podzamek Golubski '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo '53''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bydgoszcz/Jachcice '09''N '01''E Komin/Chimney Y Podzamek Golubski '14''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '20''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brąchnówko '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '53''N '11''E Komin/Chimney Y Białystok '55''N '06''E Komin/Chimney Y Białystok/Fasty '42''N '53''E Komin/Chimney Y Dolice '11''N '46''E Maszt/Mast Y Łomża '11''N '00''E Komin/Chimney Y Piła/Rusinowo '14''N '42''E Maszt/Mast Y Karnowo '15''N '30''E Maszt/Mast Y Niechłonin '45''N '08''E Maszt/Mast Y Różewo '19''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Falmierowo '59''N '15''E Maszt/Mast Y Głuchowo '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '16''N '49''E Komin/Chimney Y Głuchowo '21''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '24''N '00''E Komin/Chimney Y Nowe Czarnowo '25''N '04''E Komin/Chimney Y Grzybno '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisiny '39''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pluty 53 13'05''N '58''E Maszt/Mast Y Chwiram '12''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grzegorz '24''N '45''E Maszt/Mast Y Białystok/Krynice '53''N '35''E Maszt/Mast Y Białystok/Krynice '53''N '36''E Maszt/Mast Y Augustowo '13''N '44''E Maszt/Mast Y Pierławki '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niedźwiedź '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zegartowice '50''N '27''E Maszt/Mast Y Wałcz '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '01''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

135 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wałcz '07''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzeciewiec '00''N '26''E Maszt/Mast Y Bobrowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartoszewice '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '11''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '14''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamlarki '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '40''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '52''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '58''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '01''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '06''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '13''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '16''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '18''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łopatki '27''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '31''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '51''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś Królewska '59''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Kołowo '02''N '29''E Maszt/Mast Y Gawłowice '13''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '24''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witunia '42''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '42''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '48''N '54''E Komin/Chimney Y Witunia '48''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bągart '02''N '30''E Maszt/Mast Y Gawłowice '06''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barnisław '09''N '52''E Maszt/Mast Y Gawłowice '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '16''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '17''N '12''E Komin/Chimney N Rostki '18''N '11''E Maszt/Mast Y Kamień '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

136 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gawłowice '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Blizienko '46''N '25''E Maszt/Mast Y Szczuplinki '48''N '56''E Maszt/Mast Y Gawłowice '51''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '11''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalewo '21''N '30''E Maszt/Mast Y Szczecin '24''N '31''E Komin/Chimney Y Gawłowice '27''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jabłonowo Pomorskie '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '13''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Pomorzany '28''N '29''E Komin/Chimney Y Trzebiełuch '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czeczewo '33''N '06''E Maszt/Mast Y Świecie 53 23'37''N '28''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'38''N '34''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'39''N '34''E Komin/Chimney Y Waśki '17''N '45''E Maszt/Mast Y Gąsiorowo '19''N '18''E Maszt/Mast Y Linowo '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '32''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '36''N '15''E Maszt/Mast Y Linowo '40''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '42''N '16''E Komin/Chimney Y Linowo '45''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '03''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '04''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '10''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mąkowarsko '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '13''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '18''N '32''E Maszt/Mast Y Linowo '21''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '22''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '29''N '20''E Iglica/Spire Y Linowo '37''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głomsk '46''N '13''E Maszt/Mast Y Linowo '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '58''N '20''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczecin/Warszewo '31''N '39''E Maszt/Mast Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

137 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Lisnówko '39''N '30''E Maszt/Mast Y Taszewo '44''N '45''E Maszt/Mast Y Wielka Klonia '46''N '52''E Maszt/Mast Y Szczepanki '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '27''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Broczyno '45''N '16''E Maszt/Mast Y Słupnica '09''N '13''E Maszt/Mast Y Scholastykowo '22''N '19''E Maszt/Mast Y Skolwin 53 31'28''N '43''E Słup energetyczny/pole Y Losy '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inoujście 53 31'38''N '15''E Słup energetyczny/pole Y Lubawa '38''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trudna '48''N '03''E Maszt/Mast Y Lubawa '49''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubawa '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydrzno '02''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '14''N '44''E Komin/Chimney Y Szembruk '25''N '03''E Maszt/Mast Y Police '19''N '13''E Wieża/Tower Y Police '19''N '24''E Komin/Chimney Y Police '19''N '41''E Komin/Chimney Y Police '22''N '39''E Komin/Chimney Y Łomczewo '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '28''N '35''E Komin/Chimney Y Police '30''N '58''E Komin/Chimney Y Police '33''N '30''E Komin/Chimney Y Łomczewo '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława '51''N '13''E Komin/Chimney Y Bełcząc '08''N '05''E Maszt/Mast Y Łodygowo '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '35''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '37''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '42''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '47''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Węgorzewo '12''N '18''E Maszt/Mast Y Jędrychowo '33''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława/Kisielice '50''N '07''E Maszt/Mast Y Rożnowo Łobeskie '52''N '52''E Maszt/Mast Y Łodygowo '00''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '12''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

138 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Łodygowo '14''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '29''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '45''N '15''E Maszt/Mast Y Brzozowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '04''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '08''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '15''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '15''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '23''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '27''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Folwark '46''N '55''E Maszt/Mast Y Kisielice '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '01''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '17''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '22''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '30''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmołowszczyzna '09''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miłowo '19''N '12''E Maszt/Mast Y Koniuszki '33''N '24''E Maszt/Mast Y Bądki '26''N '25''E Maszt/Mast Y Turczyn '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '34''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '46''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '54''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '00''N '19''E Komin/Chimney Y Turczyn '00''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '02''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '03''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '14''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '19''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '39''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Słoneczny '48''N '39''E Komin/Chimney Y Stok Resko '49''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

139 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Resko '59''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '08''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Pieczewo '12''N '05''E Maszt/Mast Y Resko '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Chwalim '49''N '15''E Maszt/Mast Y Stary Chwalim '58''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Track '58''N '00''E Wieża/Tower Y Zagórze '41''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '44''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '47''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '50''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '56''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jezierzyce '05''N '27''E Maszt/Mast Y Zagórze '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '11''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '34''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ełk '00''N '29''E Komin/Chimney Y Ostromice '18''N '34''E Maszt/Mast Y Wiejkowo '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '46''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '59''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '01''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '03''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '10''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '11''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '15''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '16''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '17''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '22''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grzmiąca '38''N '46''E Maszt/Mast Y Cieszymowo '13''N '21''E Maszt/Mast Y Krosino '28''N '48''E Maszt/Mast Y Mrągowo '00''N '52''E Wieża/Tower Y Krasna Łąka '19''N '57''E Maszt/Mast Y Śniatowo '20''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '34''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

140 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Śniatowo '43''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czechy '52''N '31''E Maszt/Mast Y Śniatowo '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '59''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '06''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białogard/Sławoborze '06''N '59''E Maszt/Mast Y Śniatowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '09''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '12''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '31''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '43''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '45''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '50''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '03''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '06''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świdry '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Pelplin '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '28''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świnoujście '02''N '33''E Wieża/Tower Y Pelplin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '19''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '32''N '06''E Komin/Chimney N Brzydowo '50''N '46''E Maszt/Mast Y Giżycko/Miłki '17''N '44''E Maszt/Mast Y Krupin '12''N '31''E Maszt/Mast Y Nawino '23''N '26''E Maszt/Mast Y Łęczno '28''N '42''E Maszt/Mast Y Koniecwałd '50''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '22''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '23''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '24''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '29''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '30''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

141 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Koniecwałd '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '54''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '01''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '02''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '04''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '06''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '11''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '13''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jasna '22''N '51''E Maszt/Mast Y Wartkowo '22''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bukowo '26''N '03''E Maszt/Mast Y Wartkowo '30''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '42''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin/Gołogóra '14''N '17''E Maszt/Mast Y Koszalin/Gołogóra '14''N '18''E Maszt/Mast Y Wartkowo '25''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '29''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '38''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '41''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '43''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '49''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '50''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '01''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '05''N '48''E Komin/Chimney Y Kłodkowo '13''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krasin '29''N '18''E Maszt/Mast Y Kościernica '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '40''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '42''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '47''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '50''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '52''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '57''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '59''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '04''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '10''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '10''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

142 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Myślino '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '13''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '16''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '24''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '27''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '28''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '34''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '35''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '36''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '38''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '39''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '40''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeleźno '43''N '33''E Maszt/Mast Y Karścino _ '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieżyn '45''N '02''E Maszt/Mast Y Karnice '46''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sakówko '48''N '48''E Maszt/Mast Y Karnice '49''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '52''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '56''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '19''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '26''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '27''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '34''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '34''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '35''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

143 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karścino _ '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '45''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '53''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '00''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '03''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '05''N '52''E Maszt/Mast Y Karścino _ '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '14''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '21''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tczew '56''N '38''E Komin/Chimney Y Bardy, Pustary '38''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '50''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '00''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '06''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '13''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '15''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki '16''N '02''E Komin/Chimney Y Słupie '16''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '18''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '20''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '22''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '23''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

144 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korsze '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '27''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '34''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dębina '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '36''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '38''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '41''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '46''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '48''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '52''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '00''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '02''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzyn 54 07'07''N '30''E Maszt/Mast Y Roby '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '10''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '11''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '11''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '12''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '12''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '19''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '23''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '29''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '31''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '37''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '46''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '49''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '52''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

145 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korsze '20''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '26''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '28''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '36''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '41''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '46''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '55''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica 54 09'00''N '20''E Wieża/Tower Y Taciewo '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '07''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '08''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '14''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '15''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '17''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '25''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '27''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '28''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '31''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

146 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nowy Staw '40''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '41''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '41''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '00''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '12''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '12''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '14''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '23''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '26''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '27''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '29''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '29''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '30''N '27''E Komin/Chimney Y Tymień '31''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '35''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '42''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '43''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '43''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg '48''N '09''E Komin/Chimney Y Piecki '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Janowo '52''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '53''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnakowizna '53''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinka '03''N '38''E Maszt/Mast Y Kukinia '04''N '48''E Maszt/Mast Y Kukinia '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '06''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '21''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Okrągłe '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '24''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '26''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

147 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Śmieciuchówka '36''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '45''N '26''E Komin/Chimney Y Tymień '45''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki/Krzemieniucha '46''N '22''E Maszt/Mast Y Tymień '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobre '49''N '35''E Maszt/Mast Y Tymień '51''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '51''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '52''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '04''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '06''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '06''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '09''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '11''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łanowicze Duże '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg/Jagodnik '25''N '37''E Wieża/Tower Y Łanowicze Duże '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sankury '32''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '20''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '22''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Nowotna '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karniszewice 54 14'43''N '54''E Komin/Chimney Y Cedry Wielkie '51''N '57''E Maszt/Mast Y Nowotna '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '05''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '23''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '29''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

148 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gołdap _W '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '39''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '41''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sulechowo '46''N '19''E Maszt/Mast Y Gołdap _W '50''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '53''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '48''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '56''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '08''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '17''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '21''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '22''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '25''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '30''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '39''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '41''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '41''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '42''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '45''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '49''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '50''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '51''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '54''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '56''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '02''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '09''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '09''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '13''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '18''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '19''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '22''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '22''N '30''E Maszt/Mast Y Dobiesław, Wiekowo '24''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '29''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '29''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

149 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dobiesław '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '40''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '51''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '00''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '02''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '05''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '15''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '16''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '20''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '21''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '37''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '44''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '47''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '50''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '52''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '31''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '34''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Rafineria '43''N '14''E Komin/Chimney Y Gdańsk/Rafineria '46''N '49''E Komin/Chimney Y Tychowo '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '48''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '53''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo '57''N '24''E Maszt/Mast Y Tychowo '06''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '07''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '10''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '13''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '16''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '20''N '41''E Pylon Y Jeżyce '21''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '24''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '31''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

150 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Jeżyce '33''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '33''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Lulemino '34''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '35''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '38''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo _ '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '41''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '45''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Jeżyce '47''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '49''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '54''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '58''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '05''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Luleminko '14''N '23''E Maszt/Mast Y Lulemino '14''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '22''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Porzecze '23''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo _ '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '32''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '36''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '40''N '33''E Komin/Chimney Y Gdańsk '41''N '30''E Komin/Chimney Y Tychowo '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Tychowo '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Gdańsk '43''N '25''E Komin/Chimney Y Porzecze '44''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '44''N '26''E Komin/Chimney Y Tychowo '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '49''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '55''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Porzecze '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Porzecze '06''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '14''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '14''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, Sińczyca '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

151 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stary Jarosław, '24''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '28''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Runowo Sławieńskie '33''N '02''E Maszt/Mast Y Zajączkowo '35''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '37''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '39''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '48''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '53''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '10''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '20''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '23''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '35''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '49''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '50''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '51''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '52''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '55''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '03''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '05''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '18''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

152 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Nosalin '48''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '00''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '23''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Dąbrowa '35''N '51''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '39''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '01''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Chwaszczyno '10''N '10''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '11''N '07''E Komin/Chimney Y Kopań, Cisowo '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '32''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '52''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '53''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '59''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '16''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '18''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '19''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '27''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '28''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '48''N '52''E Komin/Chimney Y Bierkowo '09''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '10''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '11''N '30''E Maszt/Mast Y Marszewo '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

153 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bierkowo '24''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '38''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '43''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '50''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '51''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '52''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '12''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '40''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grapice '57''N '20''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '14''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia A 54 31'18''N '55''E Budynek z masztem/building with mast Y Marszewo '27''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '27''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia '12''N '51''E Komin/Chimney Y Gdynia '14''N '55''E Komin/Chimney Y Wilkowo Nowowiejskie '27''N '26''E Maszt/Mast Y Obliwice '02''N '35''E Maszt/Mast Y Łebień '10''N '29''E Maszt/Mast Y Wicko '05''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '14''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '20''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '55''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT AIRAC AMDT 160

154 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość geograficzna/ Latitude Długość geograficzna/ Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wicko '06''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '17''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '31''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '47''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '36''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '40''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '47''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '48''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zwarcienko '50''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '50''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '52''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '05''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '20''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nadole '15''N '32''E Maszt/Mast Y Łebcz 54 44'25''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'47''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL (ft) AMSL (ft) LGT Uwaga/Note ** - patrz GEN 2.1 ** - see GEN 2.1 Dane elektroniczne o przeszkodach lotniczych dla Strefy 1 są dostępne. Szczegóły dotyczące udostępnienia tych danych podano na stronie The Area 1 electronic obstacle data is available. Details on the data dissemination are specified at AIRAC AMDT 160

155 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

156

157

158

159 AIP POLSKA AD CZĘŚĆ 3 - LOTNISKA (AD) PART 3 - AERODROMES (AD) AD 0.1 WSTĘP PREFACE NIL AD 0.2 WYKAZ ZMIAN DO DZIAŁU AD RECORD OF AD SECTION AMENDMENTS NIL AD 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO DZIAŁU AD RECORD OF AD SECTION SUPPLEMENTS NIL AD 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON DZIAŁU AD CHECKLIST OF AD SECTION PAGES NIL AD 0.5 WYKAZ POPRAWEK RĘCZNYCH DO DZIAŁU AD LIST OF HAND AMENDMENTS TO AD SECTION NIL AIRAC AMDT 160

160 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

161 AIP POLSKA 7. Uwagi Remarks NIL NIL AD 2 EPBY 1-3 EPBY AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO CAT 7 ICAO 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 3, sprzęt ratowniczy. Fire fighting vehicles - 3, rescue equipment. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Max. do MTOM 5700 kg. Ciągniki. Max up to MTOM 5700 kg. Tractors. 4. Uwagi Remarks Lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza: patrz godziny pracy zarządzającego EPBY AD Rescue and fire fighting service: see AD Administration operational hours EPBY AD EPBY AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment pług lotniskowy - 3, pług drogowy - 3, pług wirnikowy - 2, oczyszczarka lotniskowa - 3, rozsiewalnik - 1, opryskiwacz - 1. runway snow plough - 3, road snow plough - 3, rotary plough - 2, runway sweeper - 3, spreader - 1, sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz AD 1.2, punkt 2.9. See AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie publikowane w SNOWTAM i MOTNE. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM and MOTNE. EPBY AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 70 R/A/W/T APN 2 - CONC, PCN 70 R/A/W/T APN 3 - CONC, PCN 46 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 70 R/A/W/T Stand CONC, PCN 25 R/C/X/T APN 1 - CONC, PCN 70 R/A/W/T APN 2 - CONC, PCN 70 R/A/W/T APN 3 - CONC, PCN 46 R/B/X/T APN 4 - CONC, PCN 70 R/A/W/T Stand CONC, PCN 25 R/C/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "B" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "E1" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "E2" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1, ELEV 233 ft, APN 2, ELEV 233 ft, APN 3, ELEV 236 ft, APN 4, ELEV 236 ft. TWY "A" - 23 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "B" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "E1" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. TWY "E2" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 60 F/B/X/T. APN 1, ELEV 233 ft, APN 2, ELEV 233 ft, APN 3, ELEV 236 ft, APN 4, ELEV 236 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks patrz AD 2 EPBY see AD 2 EPBY EPBY AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych Oznakowanie poziome i pionowe. Markings and signs. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights RWY: progu, strefy przyziemienia, osi, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe. TWY: osi, miejsc oczekiwania na A, B, stanowisk postojowych. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars NIL NIL RWY: threshold, touchdown zone, centre line, fixed distance, RWY designators, edge. TWY: centre line, A, B taxi holding positions, aircraft stands. AIRAC AMDT 160

162 AD 2 EPBY 1-4 AIP POLSKA 4. Uwagi Remarks NIL NIL EPBY AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT /APCH Las/Forest (152) 53 05'24.6'' N '12.8'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (148) 53 05'26.2'' N '34.4'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (145) 53 05'30.1'' N '45.1'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (151) 53 05'30.9'' N '22.8'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (139) 53 05'32.6'' N '56.2'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (147) 53 05'33.0'' N '34.5'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (144) 53 05'36.6'' N '43.7'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (150) 53 05'38.0'' N '23.9'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Maszty oświetleniowe/lighting masts (36) 53 05'38.5'' N '49.0'' E TAK/TAK, YES/YES 08/APCH Las/Forest (103) 53 05'38.8'' N '49.8'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (143) 53 05'39.1'' N '47.2'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (43) 53 05'41.0'' N '10.5'' E TAK/TAK, YES/YES 08/APCH Las/Forest (137) 53 05'44.3'' N '56.7'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (149) 53 05'46.7'' N '22.9'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (107) 53 05'47.2'' N '44.2'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (141) 53 05'47.4'' N '48.8'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (142) 53 05'47.4'' N '45.9'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (138) 53 05'47.8'' N '54.1'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (106) 53 05'48.6'' N '42.7'' E NIE/NIE, NO/NO 08/APCH Las/Forest (153) 53 05'49.1'' N '05.6'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (119) 53 05'49.7'' N '42.7'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (118) 53 06'00.0'' N '46.5'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (125) 53 06'00.6'' N '33.7'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewo/Tree (129) 53 06'01.6'' N '28.5'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewo/Tree (127) 53 06'01.7'' N '30.5'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (126) 53 06'04.7'' N '29.9'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewa/Trees (115) 53 06'05.5'' N '08.1'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewo/Tree (116) 53 06'07.4'' N '59.6'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Drzewo/Tree (117) 53 06'07.8'' N '58.4'' E NIE/NIE, NO/NO 26/APCH Las/Forest (114) 53 06'13.6'' N '21.0'' E NIE/NIE, NO/NO NIL Uwagi NIL Remarks RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Las/Forest (77) 53 03'49.4'' N '10.7'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (73) 53 04'05.6'' N '24.3'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (71) 53 04'16.3'' N '41.7'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (89) 53 04'27.1'' N '01.6'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (140) 53 05'29.1'' N '54.5'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (56) 53 05'36.4'' N '32.2'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest (84) 53 05'45.8'' N '15.7'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz/Anemometer (93) 53 05'46.6'' N '41.3'' E TAK/TAK, YES/YES Antena/Antenna (48) 53 05'46.6'' N '42.0'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator (90) 53 05'48.7'' N '39.9'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 160

163 AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-5 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT ILS GP/DME/ILS GP/DME (41) 53 05'49.0'' N '31.6'' E TAK/TAK, YES/YES Antena ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna (91) 53 05'49.2'' N '35.2'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest (146) 53 05'52.2'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ACC/ACC antenna (58) 53 06'08.4'' N '26.1'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewo/Tree (110) 53 06'10.3'' N '31.2'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (109) 53 06'11.1'' N '38.8'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree (121) 53 06'13.7'' N '33.5'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (97) 53 06'25.5'' N '15.2'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (102) 53 06'29.9'' N '04.2'' E NIE/NIE, NO/NO 2 kominy/2 chimneys (33) 53 06'30.2'' N '21.3'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewo/Tree (136) 53 06'31.0'' N '04.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (135) 53 06'32.9'' N '06.3'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (134) 53 06'33.3'' N '06.2'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (101) 53 06'37.6'' N '03.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees (99) 53 06'37.8'' N '05.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (9) 53 06'51.7'' N '56.9'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney (30) 53 06'55.7'' N '19.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (31) 53 07'00.9'' N '15.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (40) 53 07'02.7'' N '32.2'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (42) 53 07'03.9'' N '58.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (132) 53 07'04.2'' N '57.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (57) 53 07'07.6'' N '30.5'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon (32) 53 07'21.9'' N '11.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (70) 53 07'57.8'' N '43.9'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 53 08'08.8'' N '01.1'' E TAK/TAK, YES/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Wysokość RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Maszt - Brzoza/Mast - Brzoza (131) 53 02'40.5'' N '14.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt antenowy/mast 53 05'04.6'' N '06.1'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt-Lipniki/Mast-Lipniki (64) 53 05'19.7'' N '41.1'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney (2) 53 05'57.1'' N '14.6'' E TAK/TAK, YES/YES Antena NDB S/NDB S antenna (11) 53 05'59.1'' N '45.4'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney (1) 53 06'00.1'' N '14.7'' E TAK/TAK, YES/YES Antena NDB BDG/NDB BDG antenna (5) 53 06'11.2'' N '11.1'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon (96) 53 07'44.0'' N '02.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztami/building with masts (111) 53 08'06.6'' N '17.7'' E NIE/NIE, NO/NO EPBY AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Bydgoszcz-Szwederowo. Aeronautical Meteorological Station Bydgoszcz-Szwederowo. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru 9 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL AIRAC AMDT 160

164

165 AD 2 EPGD 1-6 AIP POLSKA Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney 54 18'28.1'' N '08.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 19'41.9'' N '13.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt - Kiełpino Górne/Mast - Kiełpino Górne 54 20'32.4'' N '30.3'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Żukowo/Mast - Żukowo 54 20'32.7'' N '35.5'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney 54 20'43.3'' N '13.8'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney 54 20'45.7'' N '48.9'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 54 20'46.4'' N '21.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 20'52.1'' N '39.6'' E NIE/NIE, NO/NO Pylon mostu/bridge pylon 54 21'19.6'' N '40.8'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast 54 21'20.7'' N '29.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast 54 21'21.9'' N '05.9'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem - Wały Piastowskie/Building with mast - Wały Piastowskie 54 21'30.4'' N '47.3'' E TAK/TAK, YES/YES 2 budynki/2 buildings 54 21'33.4'' N '52.3'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 21'40.8'' N '40.2'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt oświetleniowy/lighting mast 54 21'43.2'' N '37.7'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast 54 21'47.4'' N '48.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Kokoszki/Mast - Kokoszki 54 21'48.3'' N '27.4'' E NIE/TAK, NO/YES Reklama/Billboard 54 21'56.3'' N '11.8'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest 54 21'57.8'' N '37.3'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 22'00.4'' N '07.7'' E TAK/NIE, YES/NO Antena L GDB 383/L GDB 383 antenna 54 22'03.9'' N '21.2'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast 54 22'12.0'' N '59.9'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building 54 22'20.4'' N '52.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building 54 22'26.4'' N '45.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 22'27.4'' N '01.1'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 22'27.9'' N '03.0'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney 54 22'42.5'' N '04.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 54 22'43.3'' N '25.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building 54 22'45.4'' N '38.3'' E NIE/TAK, NO/YES Kościół z krzyżem - Niedźwiednik/Church with cross - Niedźwiednik 54 22'48.6'' N '31.2'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek TWR z anteną/twr building with antenna 54 22'48.8'' N '42.8'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast 54 22'49.8'' N '18.4'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast 54 22'50.7'' N '11.6'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast 54 22'51.0'' N '15.0'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 54 22'56.0'' N '29.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża METEO/MET tower 54 23'03.5'' N '23.1'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 54 23'07.4'' N '11.0'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 23'07.4'' N '08.8'' E NIE/NIE, NO/NO Las na wzniesieniu - Banino/Forest on terrain height - Banino 54 23'14.7'' N '55.9'' E NIE/NIE, NO/NO Antena DVOR/DME - Rębiechowo/DVOR/DME antenna - Rębiechowo 54 23'16.1'' N '31.0'' E NIE/NIE, NO/NO Las na wzniesieniu - Banino/Forest on terrain height - Banino 54 23'27.4'' N '57.2'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 23'30.4'' N '13.2'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 23'30.5'' N '13.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 24'04.1'' N '22.4'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 54 24'04.3'' N '20.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Barniewice/Mast - Barniewice 54 24'12.0'' N '17.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 27'10.0'' N '09.5'' E TAK/TAK, YES/YES EPGD AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Gdańsk Aeronautical Meteorological Station Gdańsk 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru 24 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office 24 HR AIRAC AMDT 160

166 AD 2 EPKK 1-8 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Wzniesienie terenu/terrain height (117) 50 05'54.6'' N '20.8'' E NIL 1137 NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 05'55.0'' N '54.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 50 05'56.3'' N '56.6'' E NIL 1093 NIE/NIE, NO/NO Budynki/Buildings 50 05'57.3'' N '15.7'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 05'57.4'' N '55.4'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Rząska/Church with tower - Rząska (43) 50 05'59.7'' N '19.1'' E NIE/TAK, NO/YES Grupa drzew/group of trees 50 06'02.0'' N '43.0'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'03.8'' N '10.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu z lasem - Skała Kmity/Terrain height with forest - Skała Kmity (118) 50 06'09.7'' N '30.9'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'09.8'' N '43.1'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'14.3'' N '57.2'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'19.8'' N '55.5'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'21.5'' N '54.8'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 50 06'24.8'' N '31.0'' E NIL 1211 NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'25.4'' N '24.4'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'26.3'' N '16.8'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt oświetleniowy/lighting mast (134) 50 06'28.2'' N '09.8'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt oświetleniowy/lighting mast 50 06'28.6'' N '09.5'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 50 06'29.4'' N '17.3'' E NIL 1220 NIE/NIE, NO/NO Radar MSSR - Zabierzów/MSSR radar - Zabierzów 50 06'32.8'' N '46.2'' E NIE/TAK, NO/YES Wzniesienie terenu z lasem - Kleszczów/Terrain height with forest - Kleszczów 50 06'38.7'' N '31.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 50 06'40.8'' N '50.6'' E NIL 1113 NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'52.8'' N '31.4'' E NIE/NIE, NO/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Wysokość RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney 50 01'35.3'' N '06.5'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 50 03'01.2'' N '06.1'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 50 03'14.3'' N '19.0'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 50 03'14.5'' N '24.5'' E TAK/TAK, YES/YES EPKK AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Kraków-Balice. Aeronautical Meteorological Station Kraków-Balice. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. 24 HR Central Meteorological Forecasting Office in Kraków. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Tel.: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. PL, EN AIRAC AMDT 160

167 AD 2 EPKK 1-12 AIP POLSKA Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) DVOR/DME ( 4 E/Dec 12) ID KAK Częstotliwość Frequency MHz CH75X Godziny pracy Hours of operation H24 Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 50 04'35.6'' N '16.8'' E DME KRW CH40X H '50.0'' N '42.9'' E DME ELEV Uwagi Remarks 240 m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM ( ), 60 NM ( ) - do FL500. Designated operational range: 100 NM ( ), 60 NM ( ) - up to FL m AMSL Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Uwagi NIL Remarks NIL EPKK AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PRZEPISY I PROCEDURY ATC ATC REGULATIONS AND PROCEDURES Od zachodu do wschodu słońca - zakaz podejść z widocznością na Visual approaches on RWY 07 prohibited from sunset to sunrise. RWY 07. W godzinach ( ) UTC 1) TWR nie wydaje zezwoleń na wykonywanie podejść z widocznością na RWY 25. TWY J (na odcinku od płyty postojowej do skrzyżowania z TWY B5 i TWY B6 ), TWY A1 oraz TWY G są niewidoczne z TWR. Płyta postojowa niewidoczna z TWR. Between ( ) UTC 1) TWR does not clear for visual approaches on RWY 25. TWY J (between apron and intersection with TWY B5 and TWY B6 ), TWY A1 and TWY G are invisible from TWR. APN is invisible from TWR. 1) - patrz GEN ) - see GEN PROCEDURY ATC OBOWIĄZUJĄCE NA LOTNISKU KRAKÓW/BALICE ATC PROCEDURES APPLICABLE AT KRAKÓW/BALICE AERODROME Służba ATC lotniska KRAKÓW/Balice w godzinach ( ) UTC 1) uruchamia stanowisko KRAKÓW GROUND pracujące na częstotliwości 118,100 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: Between ( ) UTC 1) the ATC of KRAKÓW/Balice aerodrome will open the KRAKÓW GROUND position, operating on MHz. This unit will be opened after previous announcement in ATIS as follows: GROUND is operating on frequency lub GROUND is operating on frequency or For start-up contact GROUND frequency For start-up contact GROUND frequency Służba ATC lotniska KRAKÓW/Balice między godzinami ( ) UTC 1) w czasie wzmożonego ruchu lotniczego uruchamia stanowisko KRAKÓW DELIVERY pracujące na częstotliwości 121,975 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: KRAKÓW TWR will open the KRAKÓW DELIVERY position during peak traffic periods between 0600 and 2200 (0500 and 2100) UTC 1), operating on MHz, after entering the following information in ATIS: DELIVERY is operating on frequency DELIVERY is operating on frequency W czasie pracy operacyjnej stanowiska GROUND i DELIVERY działają w oparciu o przepisy i procedury ujęte poniżej. 1) - patrz GEN 2.1. The procedures and regulations of GROUND and DELIVERY operation are specifed below. 1) - see GEN UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA NA LOT RECEIVING EN-ROUTE CLEARANCE Na 10 minut przed osiągnięciem gotowości do wypychania ze stanowiska postojowego bądź uruchomienia silników załoga statku powietrznego powinna nawiązać łączność z KRAKÓW DELIVERY na częstotliwości 121,975 MHz lub z KRAKÓW GROUND na częstotliwości 118,100 MHz w celu uzyskania zezwolenia na lot, podając następujące dane: 10 minutes prior to being ready for push-back or start-u,p the flight crew shall contact KRAKÓW DELIVERY on MHz or KRAKÓW GROUND on MHz for ATC clearance and report the following details: - znak wywoławczy statku powietrznego, - aircraft call sign, - numer stanowiska postojowego, - parking stand number, - lotnisko przeznaczenia, - destination aerodrome, - planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - planned cruising level (if other than in FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. - any changes to the flight plan. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/ ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/CTOT. CTOT ZEZWOLENIA NA WYPYCHANIE, URUCHAMIANIE SILNIKÓW ORAZ KOŁOWANIE RECEIVING PUSH-BACK, START-UP AND TAXI CLEARANCES AIRAC AMDT 160

168 AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-13 Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez KRAKÓW GROUND (częstotliwość 118,100 MHz). Po przesłaniu przez KRAKÓW GROUND na częstotliwość KRAKÓW WIEŻA załoga powinna przełączyć częstotliwość, zaniechać wywołania WIEŻY i monitorować częstotliwość WIEŻY w oczekiwaniu na wywołanie przez ATC. Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może odbywać się tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od KRAKÓW GROUND lub KRAKÓW TWR. Wprowadzanie lub wyprowadzanie statku powietrznego na stanowisko postojowe może odbywać się za pomocą oznakowanego samochodu Follow me oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku, gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Kontroler GROUND lub kontroler TWR wydaje załodze statku powietrznego zgodę na wykonanie operacji push-back, power-back lub wykołowywania ze stanowiska postojowego jedynie według instrukcji koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na płycie postojowej. Statki powietrzne z własnym napędem kołują po płytach postojowych z minimalną konieczną mocą silników napędowych. Ground movement instructions are issued by KRAKÓW GROUND (frequency MHz). After being transferred from KRAKÓW GROUND to KRAKÓW TOWER crews are required to change frequency, omit the initial call, and monitor TWR frequency for ATC call. Start-up, taxiing, haulage and pushing back can take place only with established communications and with the prior approval of the KRAKÓW GROUND or KRAKÓW TWR. Taxiing in/out can take place only by following a properly marked Follow me vehicle and signals given by the marshaller. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the horizontal markings, it shall be carried out according to signals and with marshaller assistance. The GROUND controller or TWR controller shall issue clearance to the aircraft for carrying out push-back, power-back or taxiing out from the parking position, only according to the marshaller s instruction. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or a general situation in the parking zone requires him to do so. Self-propelled aircraft shall move in the parking aprons with the use of minimum necessary engine power ZEZWOLENIA NA START I LĄDOWANIE LANDING AND DEPARTURE CLEARANCES Za zezwolenia na zajęcie drogi startowej oraz start i lądowanie odpowiada KRAKÓW WIEŻA (częstotliwość 123,250 MHz). ATC unit that is responsible for line-up, departure and landing clearance is KRAKÓW TWR (frequency MHz) REDUKOWANIE CZASU ZAJĘCIA DROGI STARTOWEJ REDUCING RUNWAY OCCUPANCY TIME ODLOTY DEPARTURES Służby ATC przyjmują, że każdy statek powietrzny, który otrzyma instrukcję zajęcia drogi startowej, jest gotowy do natychmiastowego startu. Przygotowanie kokpitu jak i gotowość kabiny powinny być osiągnięte przed zajęciem drogi startowej, a czynności, których zakończenie wymaga zajęcia drogi startowej powinny być ograniczone do minimum. Załogi, które nie są w stanie spełnić tych wymagań, powinny poinformować służby ATC tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli droga kołowania pomiędzy stanowiskiem postojowym a pozycją oczekiwania jest krótka, sugeruje się zakończenie demonstracji procedur bezpieczeństwa w kabinie pasażerskiej przed opuszczeniem stanowiska postojowego PRZYLOTY ARRIVALS Przypomina się załogom, że szybkie zejścia z RWY pozwalają służbom ATC na zastosowanie minimalnych separacji podczas podejścia końcowego, które pozwalają maksymalnie wykorzystać drogę startową i minimalizują konieczność stosowania manewru po nieudanym podejściu. Służby ATC mogą zasugerować drogę opuszczenia RWY. Informacja taka zostanie przekazana załodze statku powietrznego podczas podejścia końcowego PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KRAKÓW IM. JANA PAWŁA II PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES TWY E niedostępna dla statków powietrznych z powodu braku lamp krawędziowych oraz złego stanu nawierzchni. Wkołowywanie, wykołowywanie śmigłowców na/z płyty postojowej pod nadzorem koordynatora naziemnego ruchu lotniczego. ATC assumes that each aircraft instructed to line-up is ready for immediate take-off. Whenever possible, cockpit checks and cabin readiness check should be completed before line-up and any actions requiring completion on the runway should be minimized as much as possible. Crews unable to comply with these requirements should inform ATC as soon as possible. If taxi distance between parking stand and holding point is short, it is advisable to finish the cabin safety procedure demo before leaving the parking stand. Pilots are reminded that expeditious exit from the runway enables ATC to apply minimum spacing on final approach that will result in maximum air traffic capacity and will reduce go-around occurrences. ATC can suggest exit other than that preferred by crew - such information will be passed during final approach. PROCEDURES APPLICABLE AT KRAKÓW JOHN PAUL II INTERNATIONAL AIRPORT TWY E not available for aircraft due to lack of edge lights and bad condition of surface. Helicopters shall taxi to/from the apron in accordance with the marshaller s instructions. AIRAC AMDT 160

169 AD 2 EPKK 1-14 AIP POLSKA W czasie i bezpośrednio po opadzie deszczu występuje obniżony współczynnik hamowania na drogach kołowania i płycie postojowej. Zaleca się ostrożność przy kołowaniu. Zakaz używania procedury power-back podczas wykołowywania ze stanowiska nr 9. Lowered friction coefficient occurs during and just after rainfall on TWYs and apron. Caution advised during taxiing. Power-back procedure is prohibited while taxiing out from parking stand No. 9. Przeprowadzanie prób silników możliwe tylko na TWY B. Engine tests are allowed only on TWY B PROCEDURY PARKOWANIA PARKING PROCEDURES Parkowanie statków powietrznych tylko z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi statku powietrznego lub upoważnionego pracownika agenta obsługi naziemnej zgodnie z obowiązującym cennikiem agenta. Stanowiska postojowe od 1-9 oraz niedostępne dla śmigłowców na płozach. W godzinach ( ) UTC 1) lotnisko jest niedostępne dla cywilnych ultralekkich statków powietrznych. 1) - patrz GEN 2.1. Aircraft parking only with wheels blocked by wheel chocks installed by a crew member or handling agent s authorized personnel according to a valid price list. Stands from 1-9 and are not available for skid-based helicopters. Between ( ) UTC 1) the aerodrome is not available for civil ultralight aircraft. 1) - see GEN ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT DE-ICING Na TWY A1 została wyznaczona strefa odladzania statków powietrznych (patrz AD 2 EPKK 1-3-1). Płaszczyzna nie posiada oznakowania poziomego. Korzystanie ze strefy odladzania jest możliwe z zachowaniem poniższych zasad: a) Łączność pomiędzy załogą statku powietrznego a kontrolerem TWR/ GROUND na częstotliwości VHF 118,100 MHz (GROUND) lub 123,250 MHz (TWR). b) Płaszczyzna przeznaczona jest dla statków powietrznych kodu ICAO A, B, C, D. c) Chęć skorzystania z odladzania w wyznaczonej strefie załoga statku powietrznego zgłasza kontrolerowi TWR/GROUND oraz operatorowi obsługi naziemnej przed uzyskaniem zgody na push-back, power-back lub samodzielne odkołowanie ze stanowiska postojowego. d) Zgłoszenie przez załogę statku powietrznego chęci przeprowadzenia odladzania statku powietrznego na wyznaczonej płaszczyźnie do odladzania następuje najpóźniej 20 minut przed ETOT lub CTOT. e) W związku z zalegającym (w niewielkiej ilości) na nawierzchni płynem do odladzania należy zachować ostrożność podczas kołowania po płaszczyźnie z powodu możliwości okresowego wystąpienia obniżonego współczynnika sczepności. f) Kołowanie do płaszczyzny odladzania odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody od kontrolera TWR/GROUND. Wprowadzanie statku powietrznego na płaszczyznę odbywa się wyłącznie w asyście pojazdu FOLLOW ME. g) Odladzanie statków powietrznych odbywa się przy wyłączonych silnikach z zaciągniętymi hamulcami i w asyście koordynatora ruchu naziemnego. h) W czasie wykonywania odladzania statku powietrznego na płaszczyźnie do odladzania TWY A1 jest niedostępna dla ruchu innych statków powietrznych. i) Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego musi otrzymać sygnał od personelu naziemnego o zakończeniu procedury odladzania. De-icing Zone is designated on TWY A1 (see page AD 2 EPKK 1-3-1). The zone does not have markings. Conditions for use of the de-icing zone: Radio communication between crew and TWR/GROUND on VHF frequency MHz (GROUND) or MHz (TWR). De-icing Zone is designated for ICAO Code A, B, C, D aircraft. Request for de-icing in the designated zone is submitted by crew to TWR/ GROUND and ground handling agent prior to be approved for push-back/ power-back or taxi from stand. Request for de-icing must be submitted by crew not later than 20 minutes before ETOT or CTOT. Caution must be exercised during taxiing due to slight amounts of de-deicing liquid remaining on the surface which may temporarily lower adhesion coefficient. Taxing to De-icing Zone only when cleared by TWR/GROUND. Taxiing onto Deicing Zone only with assistance of FOLLOW ME car. During de-icing engines must be turned off and parking brakes turned on. Deicing must be assisted by Marshaller. TWY A1 is not available to other aircraft while de-icing is in progress. Crew must be notified by ground personnel when de-icing has been completed. j) Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego postępuje zgodnie z instrukcjami kontrolera TWR/GROUND. k) Z powodu ograniczonej przepustowości wydzielonej płaszczyzny do odladzania mogą wystąpić opóźnienia w realizacji procedury odladzania, dlatego dopuszczalne jest odladzanie statków powietrznych na wszystkich stanowiskach postojowych cywilnej płyty postojowej INNE WYMAGANIA OTHER REQUIREMENTS Przemieszczanie się po płycie postojowej lotniska (załoga i pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej - korzystanie z transportu naziemnego obowiązkowe. After de-icing has been completed, the crew follows instructions by TWR/ GROUND. Since delays in fulfilling de-icing requests may occur due to limited capacity of designated De-icing Zone, de-icing of aircraft is allowed on all civil apron stands. Moving on the apron area (crew and passengers) possible only if accompanied by a ground service agent representative - use of surface transportation is obligatory. AIRAC AMDT 160

170 AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-15 Przewoźnicy powinni upewnić się, czy lotnisko KRAKÓW/Balice dysponuje dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrznego. Jeżeli brak jest takiego dyszla na lotnisku, przewoźnik zobowiązany jest do jego posiadania na pokładzie lub posiadania uzgodnionej z agentem obsługi naziemnej procedury wypychania (przeciągania) samolotu w inne miejsce. Air carriers should ensure that KRAKÓW/Balice aerodrome has a towing bar for a specific aeroplane type. If there is no such towing bar available, an air carrier is obliged to have it on board or to use a push-back (towing) procedure agreed with the ground service agent. EPKK AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje lotnicze na lotnisku KRAKÓW/Balice powinni stosować procedury ograniczenia hałasu odpowiednie dla danego typu statku powietrznego w celu zmniejszenia poziomu hałasu lotniczego w bezpośredniej okolicy lotniska. Odloty z RWY 07 oraz RWY 25 należy w miarę możliwości wykonywać następująco: odlot wzdłuż przedłużonej osi RWY do osiągnięcia przewyższenia 2000 ft AAL (na wysokości 2800 ft AMSL), następnie wykonać zakręt zgodnie z zezwoleniem służby kontroli ruchu lotniczego. W przypadku braku procedur ograniczenia hałasu dostosowanych do typu statku powietrznego zaleca się, aby odloty z RWY 07 oraz z RWY 25 wykonywać wg przykładowej procedury ograniczenia hałasu podczas wznoszenia w odlocie (NADP1) zgodnie z załącznikiem do rozdziału 3 ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom I - Procedury lotu, część I, dział 7. Operators of aircraft conducting flight operations at KRAKÓW/Balice aerodrome shall follow noise abatement procedures adequate for the specific aircraft type for the purpose of reducing noise level in areas adjacent to the aerodrome. Departures from RWY 07 and RWY 25 shall be, when possible, performed as follows: track the extended RWY centre line to reach 2000 ft AAL (at altitude 2800 ft AMSL), thereafter commence turn as per ATC clearance. If no noise abatement procedures adequate for the aircraft type are available, it is recommended that departures from RWY 07 and RWY 25 be performed in accordance with ICAO Noise Abatement Departure Procedure 1 (NADP 1) as specified in the Appendix to Chapter 3 of ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. I - Flight Procedures, Part I, Section PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie którego statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi i w miarę możliwości zredukować zużycie paliwa i emisje atmosferyczne. W zależności od natężenia ruchu lotniczego ATC zastosuje wektorowanie radarowe do końcowego podejścia z informacją o milach lotu do strefy przyziemienia (distance-to-go (DTG)). W trakcie wektorowania radarowego załogi statków powietrznych powinny spodziewać się zniżania poniżej FL 80 w odległości 25 NM od strefy przyziemienia. Jeżeli ATC nie poinstruuje inaczej, piloci powinni: - zredukować prędkość przyrządową IAS do max 220 kt przed rozpoczęciem zniżania z FL 80; - wykonywać podejście tak, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi z zachowaniem płynnego podejścia do lądowania. Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in wchich an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim of a CDA is to assist pilots to optimize aircraft profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. Depending on the air traffic congestion, ATC will use radar vectoring supplemented with information on miles remaining to the touchdown zone (distance-to-go (DTG)) for final approach. During radar vectoring, aircraft crews shall expect descent below FL 80 within 25 NM to touchdown. Unless instructed otherwise, the pilots shall: - reduce indicated airspeed (IAS) to 220 KT maximum before commencing the descent from FL 80; - perform approach so as the noise impact on the ground is reduced while continuous descent approach procedure is applied WYKONYWANIE LOTÓW W GODZINACH ( ) UTC 1) CONDUCTING FLIGHTS BETWEEN ( ) UTC 1) Od zachodu do wschodu słońca - zakaz podejść z widocznością na RWY 07. W godzinach ( ) UTC 1) TWR nie wydaje zezwoleń na wykonywanie podejść z widocznością na RWY 25. 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. Visual approaches on RWY 07 prohibited from sunset to sunrise. Between ( ) UTC 1) TWR does not clear for visual approaches on RWY 25. EPKK AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotniska KRAKÓW/Balice (TMA KRAKÓW), organ kontroli ruchu lotniczego pełniący funkcję kontroli zbliżania będzie posługiwał się niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: APPLICABILITY OF UNITS OF MEASUREMENT In order to facilitate air traffic within the KRAKÓW/Balice Terminal Control Area (KRAKÓW TMA), the air traffic control unit executing Approach Control function will use non-metric units of measurement (Non-SI) as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) expressing distance in navigation, b) stopami (ft) przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych b) feet (ft) expressing altitudes, heights and elevations, i wzniesień, c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) expressing horizontal speed, AIRAC AMDT 160

171 AD 2 EPKK 1-16 AIP POLSKA d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA KRAKÓW, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI) podanymi w rozdziale GEN 2.1. The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1 only after prior request of aircraft crew submitted by radio at the time of the first radio contact with the unit executing Approach Control within the KRAKÓW TMA NAWIĄZYWANIE ŁĄCZNOŚCI PO STARCIE ESTABLISHING COMMUNICATION AFTER DEPARTURE Jeżeli organ kontroli lotniska nie nakaże inaczej, załogi wszystkich odlatujących statków powietrznych lecących w locie IFR powinny - tak szybko jak to możliwe - po starcie nawiązać łączność z KRAKÓW ZBLIŻANIE (częstotliwość 121,075 MHz). Załogi startujących statków powietrznych odbywających lot VFR powinny po starcie pozostawać na częstotliwości KRAKÓW WIEŻA (123,250 MHz) i oczekiwać na dalsze instrukcje. If not specified otherwise, crews of departing IFR flights should, as soon as possible after departure, establish communication with KRAKÓW APPROACH (frequency MHz). Crews performing VFR flights should after departure remain on KRAKÓW TWR frequency ( MHz) and stand by for further instructions PROCEDURY DLA LOTÓW IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE IFR RADIO COMMUNICATION FAILURE DURING IFR FLIGHT PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ SID PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT FLYING A SID Statki powietrzne wykonujące procedurę SID zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY SID Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach wznosić się do poziomu lotu z FPL. Jeśli statek powietrzny był wektorowany radarowo, kontynuować lot przez 3 minuty zgodnie z przydzielonym kursem, a następnie bezpośrednio do najbliższego punktu FPL, wznosząc się do poziomu lotu z FPL PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ STAR Statki powietrzne wykonujące procedurę STAR zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY STAR Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach skierować statek powietrzny bezpośrednio do DVOR/DME "KAK", utrzymując ostatnio przydzielony poziom. Nad DVOR/DME "KAK" zniżać się do wysokości bezwzględnej 6000 ft. Następnie skierować się do IAF procedury podejścia dla wybranej RWY, wykonać podejście i lądowanie. Aircraft flying a SID shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A SID Set the transponder to 7600 and continue following the last ATC clearance. After 3 minutes, climb to the FPL flight level. If the aircraft was radar vectored, continue for 3 minutes on the assigned heading, then proceed directly to the nearest FPL point, climbing to the FPL flight level. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT FLYING A STAR Aircraft flying a STAR shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A STAR PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR KRAKÓW/Balice i lotach w LTMA KRAKÓW: Set the transponder to 7600 and continue following the last ATC clearance. After 3 minutes, proceed to the "KAK" DVOR/DME, maintaining the last assigned flight level. Overhead the "KAK" DVOR/DME, descend to an altitude of 6000 ft. Thereafter, proceed to the approach procedure IAF of the relevant RWY, carry out approach and land. List of VFR navigation points used for arrivals/departures to/from CTR KRAKÓW/Balice and flights within KRAKÓW LTMA: BRAVO N E (Bukowno) BRAVO N E (Bukowno) DELTA N E (niedaleko Dobczyc) DELTA N E (near Dobczyce) ECHO N E (elektrownia wodna na Wiśle) HOTEL N E (Strzemieszyce - węzeł dróg S1 i 94) INDIA N E (Krzeszowice - kopalnia na północ od miasta) KILO N E (Kryspinów - na południe od zbiornika wodnego) ECHO N E (water power plant on the Vistula River) HOTEL N E (Strzemieszyce - intersection of roads S1 and 94) INDIA N E (Krzeszowice - mine, north of the city) KILO N E (Kryspinów - to the south of the water reservoir) LIMA N E (Luborzyca) LIMA N E (Luborzyca town) MIKE N E (Miechów) MIKE N E (Miechów) OSKAR N E (Smardzowice - kościół) OSKAR N E (Smardzowice - church) ROMEO N E (niedaleko Radocza) ROMEO N E (near Radocza) SIERRA N E (Skawina) SIERRA N E (Skawina) UNIFORM N E (niedaleko Sułkowic) UNIFORM N E (near Sułkowice) ZULU N E (Zabierzów - na północ od radaru) ZULU N E (Zabierzów - to the north of radar dome) AIRAC AMDT 160

172 AIP POLSKA AD 2 EPKK Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace a) Wlot w CTR KRAKÓW/Balice i w TMA KRAKÓW odbywa się w a) Entry into the KRAKÓW/Balice CTR and KRAKÓW TMA may be oparciu o zezwolenie wydane przez właściwy organ ATC. performed upon clearance issued by the relevant ATC unit. The Zezwolenie może być przekazane przez FIS KRAKÓW; clearance may be received from KRAKÓW FIS; b) Jeżeli informator FIS KRAKÓW nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z właściwym organem ATC przed wlotem do przestrzeni kontrolowanej. UWAGA: Doloty/odloty do/z lotniska KRAKÓW/Balice z kierunku południowego są dostępne tylko poprzez punkty SIERRA i KILO Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: KILO lub ZULU. Procedurę oczekiwania należy wykonywać na wysokości 2000 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej. UWAGA: Procedura oczekiwania nad punktem KILO powinna być wykonana na zachód od tego punktu, bez przekraczania autostrady przebiegającej po wschodniej stronie punktu KILO Start w CTR KRAKÓW/Balice z miejsca innego niż lotnisko KRAKÓW/ Balice jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR KRAKÓW. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR KRAKÓW. b) If not instructed otherwise by KRAKÓW FIS, radio communication shall be established with the relevant ATC unit before entering controlled airspace. NOTE: Arrivals/departures to/from KRAKÓW/Balice aerodrome from the south are possible only via SIERRA and KILO points. In the case of congestion of air traffic, an aircraft flying under VFR may expect holding over one of the following points: KILO or ZULU. Holding procedure shall be conducted at an altitude not higher than 2000 ft AMSL, unless cleared otherwise by ATC. NOTE: Holding procedure over KILO point shall be performed to the west of the point, without crossing the motorway running east of the KILO point. Departure within the KRAKÓW/Balice CTR, from a place other than KRAKÓW/Balice aerodrome is possible after obtaining clearance from KRAKÓW TWR. If unable to establish two-way radio communication at the place of departure, it is obligatory to obtain clearance by means of telephone and after take-off radio communication with KRAKÓW TWR shall be established immediately UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE VFR RADIO COMMUNICATION FAILURE FOR VFR FLIGHT Jeżeli nastąpi utrata łączności przed wlotem w CTR KRAKÓW/Balice, wlot do CTR KRAKÓW/Balice jest zabroniony Jeżeli statek powietrzny uzyskał zgodę na wlot w CTR KRAKÓW/Balice i nastąpi utrata łączności w locie, należy: If radio communication fails before reaching the KRAKÓW/Balice CTR, entry is forbidden. If radio communication fails in flight after obtaining clearance for entry into the KRAKÓW/Balice CTR, the crew shall: a) w czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: a) when arriving and approaching from the northern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu ZULU przez INDIA lub OSKAR i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska KRAKÓW/Balice. - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem ZULU do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej. - jeśli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska, należy oczekiwać 10 minut nad punktem ZULU i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej. - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME". - make an approach to reach ZULU point via INDIA or OSKAR and await visual signals from the aerodrome control tower of KRAKÓW/Balice aerodrome. - show all aircraft navigation lights, warning and landing during arrival and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over ZULU point until receiving a continuous green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over ZULU point for 10 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions. - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car. b) w czasie dolotu i podejścia od połdniowej strony lotniska: b) when arriving and approaching from the southern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu KILO przez SIERRA i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska KRAKÓW/Balice; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - make an approach to reach KILO via SIERRA point and await visual signals given from the aerodrome control tower of KRAKÓW/Balice aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, approach and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; AIRAC AMDT 160

173 AD 2 EPKK 1-18 AIP POLSKA - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem KILO do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 10 minut nad punktem KILO i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME". - after receiving a red visual signal hold over KILO point until receiving a continuous green visual signal and then execute approach as short as possible and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower hold over KILO point for 10 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej controlled zone (CTR) is obtained. lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko KRAKÓW/Balice wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting IFR or VFR approach to KRAKÓW/Balice aerodrome perform landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI (LVP) OPERATIONS IN LOW VISIBILITY CONDITIONS (LVPs) POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS Podczas obowiązywania LVP dopuszczalne są operacje lotnicze wyłącznie na RWY 25. Podczas obowiązywania LVP wykorzystywane są wyłącznie TWY: A, A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, F, G, J (dodatkowo przez państwowe statki powietrzne są wykorzystywane TWY: C1, D1, H1). Podczas obowiązywania LVP dopuszczalny jest ruch nie wiecej niż jednego statku powietrznego po polu ruchu naziemnego. Podczas obowiązywania LVP nie są dopuszczalne starty, lądowania oraz ruch po polu ruchu naziemnego śmigłowców na płozach. Podczas obowiązywania LVP ruch statków powietrznych po polu ruchu naziemnego odbywa się wyłącznie w asyście pojazdu FOLLOW ME. W przypadku czasowego zawieszenia procedur LVP nie będą wydawane zgody na starty, lądowania i ruch statków powietrznych po polu manewrowym lotniska. During Low Visibility Procedures (LVPs), flight operations may be carried out only on RWY 25. During LVPs, only TWYs: A, A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, F, G, J may be used (additionally TWYs C1, D1, H1 are used by state aircraft). During LVPs, not more than one aircraft at a time may operate on the movement area. During LVPs, no take-offs, landings or movements of skid-based helicopters on the movement area are permitted. During LVPs, aircraft movements on the movement area are to be carried out only with FOLLOW ME assistance. When LVPs are temporarily suspended, no permissions for aircraft take-offs, landings and movements on the manoeuvring area are given. KRYTERIA WPROWADZANIA ORAZ ODWOŁYWANIA LVP CRITERIA FOR INTRODUCING AND CANCELLING LVPs Faza przygotowawcza do wprowadzania LVP rozpoczyna się, gdy RVR spadnie do wartości 800 m. The preparatory phase for introducing LVPs begins when the RVR is reduced to 800 m. Wprowadzenie LVP następuje, gdy RVR spadnie poniżej 550 m. LVPs are introduced when the RVR falls below 550 m. Odwołanie LVP następuje, gdy RVR wzrośnie do co najmniej 800 m na okres co najmniej 10 minut. LVPs are cancelled when the RVR rises to at least 800 m for a period of at least 10 minutes. AIRAC AMDT 160

174 AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-19 INFORMOWANIE O OBOWIĄZYWANIU LVP O obowiązywaniu procedur LVP załogi będą informowane za pośrednictwem rozgłośni ATIS lub drogą radiową. Komunikat będzie brzmiał: Low Visibility Procedures in operation. W przypadku czasowego zawieszenia procedur LVP załogi będą informowane za pośrednictwem rozgłośni lub drogą radiową. Komunikat będzie brzmiał: Low Visibility Procedures suspended. OPERACJE STATKÓW POWIETRZNYCH W CZASIE OBOWIĄZYWANIA LVP W czasie obowiązywania LVP dopuszczalne są starty wyłącznie, gdy RVR wynosi 350 m lub więcej. W czasie obowiązywania LVP załogi statków powietrznych wykonują LVTO (operacje startu w warunkach ograniczonej widzialności) zgodnie z posiadanymi świadectwami kwalifikacji wydanymi przez odpowiednie władze krajowe oraz procedurami operatora statku powietrznego. Podczas obowiązywania LVP dopuszczalne są lądowania, wyłącznie gdy RVR wynosi 550 m lub więcej, a pułap chmur nie jest niższy niż 200 ft. Opuszczając RWY 25 po lądowaniu lub przerwanym starcie korzysta się wyłącznie z TWY F. Opuszczając RWY 25 bez podjęcia próby startu, korzysta się wyłącznie z TWY A. Po opuszczeniu RWY 25 do TWY A lub F załoga jest zobowiązana zatrzymać statek powietrzny i zaczekać na pojazd FOLLOW ME. PROVIDING INFORMATION ON LVPs BEING IN FORCE Air crews are informed on LVPs being in force through ATIS or by radio. The message says "Low Visibility Procedures in operation". When LVPs are temporarily suspended, air crews are informed through ATIS or by radio. The message says "Low Visibility Procedures suspended". AIRCRAFT OPERATIONS DURING LVPs During LVPs, take-offs are permitted only when the RVR is 350 m or more. During LVPs, air crews carry out Low Visibility Take-Off in accordance with possessed certificates of competency issued by relevant state authorities and following procedures of aircraft operators. During LVPs, aircraft landings are permitted only when the RVR is 550 m or more and the cloud ceiling is not less than 200 ft. When leaving RWY 25 after landing or aborted take-off, aircraft may use only TWY F. When leaving RWY 25 without an attempt to take-off, aircraft may use only TWY A. After leaving RWY 25 into TWY A or F, an air crew is obliged to stop the aircraft and wait for a FOLLOW ME vehicle. EPKK AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Obsługa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą na zasadach i warunkach określonych w Opłacie PRM 1) lotniska KRAKÓW/Balice (dostępnej na stronie internetowej 1) Opłata za osoby o ograniczonej sprawności ruchowej na lotnisku KRAKÓW/Balice. Handling of disabled persons and persons with reduced mobility travelling by air on terms and conditions described in the KRAKÓW/Balice aerodrome document PRM Charge 1) (available at www. krakowairport.pl). 1) Charge for persons with reduced mobility at KRAKÓW/Balice aerodrome. EPKK AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPKK Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPKK Punkty krytyczne Hot Spots AD 2 EPKK Mapa parkowania statków powietrznych - ICAO Aircraft Parking Chart - ICAO AD 2 EPKK Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 07/25 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO AD 2 EPKK RWY 25 RWY 25 RNAV 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPKK RWY 07 RWY 07 AD 2 EPKK RWY 25 RWY 25 RNAV 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO RNAV 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNAV 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPKK RWY 07 RWY 07 AD 2 EPKK RWY 25 RWY 25 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPKK ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 160

175 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

176

177 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice RWY 07 BAREX 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF KK (355.8) RNAV TF KK (000.1) FL100 - RNAV TF KK (000.1) FL130 - RNAV TF BAREX (275.0) RNAV 1 NAVUR 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF KK (355.8) RNAV TF KK (000.1) FL100 - RNAV TF KK (000.1) FL130 - RNAV TF NAVUR (000.1) RNAV 1 POBOK 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF INPIV (017.9) FL80 - RNAV TF POBOK (043.1) RNAV 1 LUXAR 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (077.9) FL80 - RNAV TF OVBIX (137.7) FL100 - RNAV TF LUXAR (107.2) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

178 AD 2 EPKK AIP POLSKA LENOV 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (077.9) FL80 - RNAV TF OVBIX (137.7) FL100 - RNAV TF XELRA (161.7) RNAV TF LENOV (162.3) RNAV 1 BABKO 1F PDG 7% REQUIRED UP TO KK813 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (162.4) ft - RNAV TF KK (168.4) FL90 - RNAV TF KK (249.1) FL110 - RNAV TF KK (248.8) RNAV TF BABKO (205.1) RNAV 1 TUSIN 1F PDG 7% REQUIRED UP TO KK813 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (162.4) ft - RNAV TF KK (168.4) FL90 - RNAV TF KK (249.1) FL110 - RNAV TF KK (248.8) RNAV TF KK (279.4) RNAV TF TUSIN (279.3) RNAV 1 EMBIK 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF KK (303.7) RNAV TF LIGDI (263.0) RNAV TF ELVEP (270.0) FL100 - RNAV TF INSAB (267.2) RNAV TF NOVGA (275.9) RNAV TF EMBIK (245.2) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

179 AIP POLSKA AD 2 EPKK NUMBA 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF KK (303.7) RNAV TF LIGDI (263.0) RNAV TF ELVEP (270.0) FL100 - RNAV TF INSAB (267.2) RNAV TF NOVGA (275.9) RNAV TF NUMBA (285.1) RNAV 1 SUDOL 1F PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK (077.8) ft -200 RNAV TF KK (001.0) ft - RNAV TF KK (303.7) RNAV TF LIGDI (263.0) RNAV TF ELVEP (270.0) FL100 - RNAV TF INSAB (267.2) RNAV TF NOVGA (275.9) RNAV TF SUDOL (354.6) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

180 AD 2 EPKK AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES DER07 (THR25) N E BABKO N E BAREX 50 53'40.0 N '18.0 E ELVEP N E EMBIK N E INPIV 50 27'55.1 N '44.1 E INSAB N E KK '01.9 N '09.7 E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK '13.9 N '01.9 E KK '00.2 N '43.3 E KK '39.5 N '43.8 E KK '42.4 N '55.7 E KK '08.4 N '29.0 E LENOV N E LIGDI N E LUXAR N E NAVUR N E NOVGA N E NUMBA N E OVBIX N E POBOK N E SUDOL N E TUSIN N E XELRA N E AIRAC AMDT 160

181

182 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice RWY 25 BAREX 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A4000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (010.3) ft - RNAV TF KK (352.5) RNAV TF KK (345.2) FL100 - RNAV TF LOBMU (345.2) FL130 - RNAV TF BAREX (282.7) RNAV 1 NAVUR 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A4000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (010.3) ft - RNAV TF KK (352.5) RNAV TF KK (345.2) FL100 - RNAV TF LOBMU (345.2) FL130 - RNAV TF NAVUR (036.3) RNAV 1 POBOK 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A4000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (010.3) ft - RNAV TF KK (352.5) RNAV TF POBOK (083.9) RNAV 1 LUXAR 1J PDG 7% REQUIRED UP TO KK616 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (196.7) ft - RNAV TF PIKEB (106.9) FL80 - RNAV TF ASGID (082.4) FL110 - RNAV TF LUXAR (080.6) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

183 AD 2 EPKK AIP POLSKA LENOV 1J PDG 7% REQUIRED UP TO KK616 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (196.7) ft - RNAV TF PIKEB (106.9) FL80 - RNAV TF KK (124.7) FL100 - RNAV TF KK (124.7) RNAV TF LENOV (125.1) RNAV 1 BABKO 1J PDG 7% REQUIRED UP TO KK618 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (196.7) ft - RNAV TF KK (199.9) FL100 - RNAV TF BABKO (197.4) RNAV 1 TUSIN 1J PDG 7% REQUIRED UP TO KK617 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (196.7) ft - RNAV TF KK (266.9) FL120 - RNAV TF TUSIN (267.2) RNAV 1 EMBIK 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (270.6) ft - RNAV TF KK (291.4) RNAV TF KK (291.3) FL100 - RNAV TF IVMEM (271.6) RNAV TF EMBIK (272.4) RNAV 1 NUMBA 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (270.6) ft - RNAV TF KK (291.4) RNAV TF KK (291.3) FL100 - RNAV TF OLNAG (307.5) RNAV TF NUMBA (263.4) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

184 AIP POLSKA AD 2 EPKK SUDOL 1J PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KK601 Y 253 (257.8) ft -200 RNAV TF KK (270.6) ft - RNAV TF KK (291.4) RNAV TF KK (291.3) FL100 - RNAV TF OLNAG (307.5) RNAV TF SUDOL (350.9) RNAV 1 WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES DER25 (RWY07) N E ASGID N E BABKO N E BAREX 50 53'40.0 N '18.0 E EMBIK 50 12'29.0 N '11.0 E IVMEM 50 11'43.3 N '44.7 E KK '55.8 N '49.9 E KK '00.9 N '15.0 E KK '51.5 N '56.0 E KK '25.0 N '35.2 E KK '04.3 N '06.9 E KK '01.0 N '12.9 E KK '18.4 N '11.2 E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E LENOV N E LOBMU 50 46'15.1 N '42.4 E LUXAR N E NAVUR N E NUMBA 50 22'32.0 N '31.0 E OLNAG 50 24'11.5 N '27.9 E PIKEB N E POBOK N E SUDOL 50 39'12.0 N '42.0 E TUSIN N E AIRAC AMDT 160

185 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

186

187 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice RWY 07 MAPIK 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MAPIK RNAV TF ODSOB 100 (105.3) FL110 - RNAV TF KK (119.5) RNAV TF KK (119.7) FL90 - RNAV TF KK (167.6) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (257.5) RNAV TF KK (167.4) RNAV TF KK (077.4) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 BAREX 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAREX RNAV TF XONRA 159 (163.9) RNAV TF INPUM 157 (162.5) RNAV TF ODSOB 152 (156.6) FL110 - RNAV TF KK (119.5) RNAV TF KK (119.7) FL90 - RNAV TF KK (167.6) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (257.5) RNAV TF KK (167.4) RNAV TF KK (077.4) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

188 AD 2 EPKK AIP POLSKA KUKAM 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KUKAM RNAV TF UPMAK 237 (241.7) FL100 - RNAV TF ULNOD 171 (175.6) RNAV TF KK (175.6) FL90 - RNAV TF KK (257.8) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (257.5) RNAV TF KK (167.4) RNAV TF KK (077.4) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 GOVRI 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF GOVRI RNAV TF XENGO 289 (294.1) FL100 - RNAV TF KK (257.3) RNAV TF KK (256.9) FL90 - RNAV TF KK (257.8) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (257.5) RNAV TF KK (167.4) RNAV TF KK (077.4) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 LENOV 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF LENOV RNAV TF MODGU 312 (316.9) FL120 - RNAV TF ERPOK 311 (316.4) RNAV TF KK (304.0) FL90 - RNAV TF KK (257.9) RNAV TF KK (257.7) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (347.5) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

189 AIP POLSKA AD 2 EPKK MEBAN 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MABAN RNAV TF EMKUX 003 (008.1) FL120 - RNAV TF KK (008.2) RNAV TF UVRET 003 (008.2) RNAV TF KK (347.8) FL90 - RNAV TF KK (257.7) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (347.5) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 PADKA 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF PADKA RNAV TF KK (092.6) RNAV TF KK (095.4) FL100 - RNAV TF KK (105.5) RNAV TF KK (077.6) RNAV TF UVRET 073 (077.7) RNAV TF KK (347.8) FL90 - RNAV TF KK (257.7) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (347.5) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 NETIR 1H SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF NETIR RNAV TF KK (013.5) RNAV TF KK (095.4) FL100 - RNAV TF KK (105.5) RNAV TF KK (077.6) RNAV TF UVRET 073 (077.7) RNAV TF KK (347.8) FL90 - RNAV TF KK (257.7) RNAV TF KK (257.6) RNAV TF KK (347.5) ft -220 RNAV TF IXUVI 073 (077.5) ft -220 RNAV TF KK592 (FAF) 073 (077.6) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

190 AD 2 EPKK AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES BAREX 50 53'40.0 N '18.0 E EMKUX N E ERPOK N E GOVRI 50 06'25.3 N '54.0 E INPUM 50 39'03.7 N '10.6 E IXUVI 50 02'45.7 N '31.7 E KK592 (FAF) 50 03'05.0 N '48.2 E KK '41.2 N '57.3 E KK '36.1 N '23.1 E KK '46.2 N '35.6 E KK '51.3 N '10.4 E KK '56.0 N '45.7 E KK '55.3 N '03.0 E KK '25.1 N '29.8 E KK '05.7 N '11.4 E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KUKAM 50 48'22.0 N '38.0 E LENOV N E MAPIK 50 31'34.0 N '51.0 E MEBAN N E MODGU N E NETIR N E ODSOB 50 23'09.9 N '55.9 E PADKA N E ULNOD 50 18'01.4 N '14.4 E UPMAK 50 41'25.3 N '24.5 E UVRET N E XENGO 50 16'04.7 N '50.5 E XONRA 50 44'44.3 N '21.4 E AIRAC AMDT 160

191

192 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice RWY 25 MAPIK 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MAPIK RNAV TF KK (105.3) RNAV TF ODSOB 101 (105.5) FL110 - RNAV TF KK (119.5) FL90 - RNAV TF KK (119.9) RNAV TF KK (077.7) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (168.1) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 BAREX 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAREX RNAV TF XONRA 159 (163.9) RNAV TF ASTUD 159 (164.0) RNAV TF ODSOB 148 (152.5) FL110 - RNAV TF KK (119.5) FL90 - RNAV TF KK (119.9) RNAV TF KK (077.7) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (168.1) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

193 AD 2 EPKK AIP POLSKA KUKAM 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KUKAM RNAV TF KK (184.4) FL90 - RNAV TF KK (172.2) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (168.1) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 GOVRI 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF GOVRI RNAV TF KK (252.6) RNAV TF KK (258.3) RNAV TF KK (258.2) FL RNAV TF KK (348.1) RNAV TF KK (078.1) RNAV TF KK (078.2) RNAV TF KK (348.3) RNAV TF KK (258.3) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 LENOV 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF LENOV RNAV TF ERKEB 326 (330.9) RNAV TF ASGID 326 (330.7) FL110 - RNAV TF KK (330.5) RNAV TF KK (258.3) RNAV TF KK (258.2) FL RNAV TF KK (348.1) RNAV TF KK (078.1) RNAV TF KK (078.2) RNAV TF KK (348.3) RNAV TF KK (258.3) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

194 AIP POLSKA AD 2 EPKK MEBAN 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MEBAN RNAV TF EMKUX 003 (008.1) FL130 - RNAV TF UVRET 003 (008.2) RNAV TF KK (016.1) FL90 - RNAV TF KK (077.8) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (078.1) RNAV TF KK (078.2) RNAV TF KK (348.3) RNAV TF KK (258.3) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 PADKA 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF PADKA RNAV TF KK (086.2) FL120 - RNAV TF KK (086.7) RNAV TF KK (087.1) FL90 - RNAV TF KK (077.8) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (078.1) RNAV TF KK (078.2) RNAV TF KK (348.3) RNAV TF KK (258.3) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

195 AD 2 EPKK AIP POLSKA NETIR 1G SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF NETIR RNAV TF KK (013.5) FL120 - RNAV TF KK (086.7) RNAV TF KK (087.1) FL90 - RNAV TF KK (077.8) RNAV TF KK (077.9) RNAV TF KK (078.0) RNAV TF KK (078.1) RNAV TF KK (078.2) RNAV TF KK (348.3) RNAV TF KK (258.3) ft -220 RNAV TF KK (258.2) RNAV TF VAXOB 253 (258.1) ft -220 RNAV TF KK371 (FAP/FAF) 253 (258.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

196 AIP POLSKA AD 2 EPKK WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES ASGID N E ASTUD 50 33'46.0 N '18.4 E BAREX 50 53'40.0 N '18.0 E EMKUX N E ERKEB N E GOVRI 50 06'25.3 N '54.0 E KK371 (FAP/FAF) 50 06'13.2 N '19.8 E KK '34.2 N '13.0 E KK '35.9 N '49.3 E KK '46.8 N '07.6 E KK '45.0 N '30.5 E KK '42.7 N '53.8 E KK '39.8 N '17.4 E KK '07.8 N '16.3 E KK '27.4 N '58.8 E KK '29.8 N '18.1 E KK '15.7 N '54.8 E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK N E KK '12.5 N '36.7 E KK '14.0 N '11.4 E KK '15.0 N '46.4 E KUKAM 50 48'22.0 N '38.0 E LENOV N E MAPIK 50 31'34.0 N '51.0 E MEBAN N E NETIR N E ODSOB 50 23'09.9 N '55.9 E PADKA N E UVRET N E VAXOB 50 06'31.9 N '37.0 E XONRA 50 44'44.3 N '21.4 E AIRAC AMDT 160

197 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

198

199

200

201

202

203

204

205 AIP POLSKA AD 2 EPKK KRAKÓW / Balice RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) EPKK RNAV (GNSS) RWY 07 FROM KK717 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KK717 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (KK) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KK701 (IF) (347.54) ft - RNP APCH 003 TF IXUVI (077.51) ft - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 DF KK592 (FAF) MAPt (RW07) KK596 (MAF) (077.63) ft - RNP APCH Y 073 (077.65) /50 RNP APCH Y 073 (077.79) ft - RNP APCH EPKK RNAV (GNSS) RWY 07 FROM KK702 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KK702 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (KK) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KK701 (IF) (077.42) ft - - RNP APCH 003 TF IXUVI (077.51) ft - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 DF KK592 (FAF) MAPt (RW07) KK596 (MAF) (077.63) ft - RNP APCH Y 073 (077.65) /50 RNP APCH Y 073 (077.79) ft - RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES KK717 (IAF) N E KK702 (IAF) N E KK701 (IF) N E IXUVI N E KK592 (FAF) N E MAPt (RW07) N E KK596 (MAF) N E AIRAC AMDT 160

206 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

207

208 AIP POLSKA AD 2 EPKK KRAKÓW / Balice RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) EPKK RNAV (GNSS) RWY 25 FROM KK502 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KK502 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (KK) VPA/TCH NAV SPEC ft - - RNP APCH 002 TF KK501 (IF) (258.16) RNP APCH 003 TF VAXOB (258.07) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 TF 007 DF KK371 (FAF) MAPt (RW25) KK493 (MATF) KK494 (MAF) (258.02) ft - - RNP APCH Y 253 (257.92) /50 RNP APCH Y 253 (257.81) ft RNP APCH ft RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES KK502 (IAF) N E KK501 (IF) N E VAXOB N E KK371 (FAF) N E MAPt (RW25) N E KK493 (MATF) N E KK494 (MAF) N E AIRAC AMDT 160

209 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

210

211 AD 2 EPKT 1-6 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Maszt/Mast 50 28'16.3'' N '32.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy PPS-1/Lighting mast PPS '16.5'' N '55.7'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża TWR z anteną/twr with antenna 50 28'16.6'' N '28.8'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest 50 28'16.7'' N '24.8'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 50 28'17.1'' N '17.4'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest 50 28'17.6'' N '24.8'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru - zachodni/wind direction indicator - West 50 28'22.2'' N '33.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz - wschodni/anemometer - East 50 28'22.2'' N '23.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt METEO/METEO mast 50 28'22.4'' N '34.8'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz - zachodni/anemometer - West 50 28'22.5'' N '31.8'' E NIE/NIE, NO/NO Antena monitora GP/GP monitoring antenna 50 28'23.3'' N '25.5'' E NIE/TAK, NO/YES Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.3'' N '23.4'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna 50 28'23.3'' N '20.9'' E TAK/TAK, YES/YES Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.4'' N '19.6'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.4'' N '38.8'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.5'' N '34.7'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.6'' N '35.9'' E NIE/NIE, NO/NO Widzialnościomierz-RVR/RVR 50 28'23.6'' N '31.8'' E NIE/NIE, NO/NO Maszty oświetleniowe/lighting masts 50 28'33.9'' N '06.1'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewo/Tree 50 28'36.7'' N '13.5'' E NIE/NIE, NO/NO Radar TAR/MSSR/TAR/MSSR radar 50 28'51.3'' N '57.6'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża kościoła/church tower 50 29'51.4'' N '44.9'' E NIE/NIE, NO/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Wysokość RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Maszt/Mast 50 18'27.4'' N '19.4'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża kościoła/church tower 50 21'04.9'' N '57.8'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney 50 23'01.2'' N '48.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 50 23'52.7'' N '40.1'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża obserwacyjna przeciwpożarowa/observation tower 50 24'26.7'' N '45.3'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 50 24'30.8'' N '16.0'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 50 24'52.9'' N '16.9'' E NIE/NIE, NO/NO Zbiornik wody na wzniesieniu/water tank on terrain height 50 25'37.9'' N '36.6'' E NIE/NIE, NO/NO Zbiornik wody na wzniesieniu/water tank on terrain height 50 25'38.0'' N '59.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 50 25'40.6'' N '19.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 50 25'40.9'' N '02.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 50 26'03.5'' N '21.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 50 26'15.0'' N '03.8'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą/church with tower 50 26'20.6'' N '15.0'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Targoszyce/Church with tower - Targoszyce 50 26'38.0'' N '06.5'' E NIE/NIE, NO/NO Komin - Tarnowskie Góry/Chimney - Tarnowskie Góry (35) 50 26'53.8'' N '05.7'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 50 27'04.5'' N '16.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 50 27'28.8'' N '16.9'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (36) 50 27'38.9'' N '56.0'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney (37) 50 27'49.8'' N '41.3'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 50 27'57.2'' N '18.9'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą/church with tower 50 28'04.5'' N '08.4'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon 50 28'12.1'' N '21.1'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 160

212 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-11 Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) DVOR/DME ( 4 E/Nov 11) ID KAX Częstotliwość Frequency MHz CH95X DME KAT CH36X Godziny pracy Hours of operation H24 H24 Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 50 28'39.7'' N '06.4'' E 50 28'23.3'' N '20.9'' E DME ELEV m AMSL 300 m AMSL Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400). Designated operational range: 100 NM (up to FL400). Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). NIL Uwagi NIL Remarks EPKT AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE PROCEDURES APPLICABLE AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES W czasie i bezpośrednio po opadzie deszczu występuje obniżony współczynnik hamowania na TWY U. Zaleca się ostrożność przy kołowaniu. Kołowanie statków powietrznych po APN 3 w porze nocnej wyłącznie w asyście pojazdu FOLLOW ME. Przejęcie odpowiedzialności za kołujący statek powietrzny na wyznaczoną płytę postojową odbywa się na TWY E po zgłoszeniu przez załogę kontaktu wzrokowego z dającym sygnały koordynatorem naziemnego ruchu lotniczego. Dopuszcza się przejęcie odpowiedzialności w innym miejscu pola manewrowego, jeśli tak ustalono z kontrolerem KATOWICE TWR (np. w razie konieczności kołowania po RWY za samochodem FOLLOW ME ). Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego informuje KATOWICE TWR o możliwości wykonania bezpiecznego kołowania po odcinku TWY, niewidocznym z wieży kontroli lotniska. Lowered friction coefficient occurs during and just after rainfall on TWY U. Caution advised during taxiing. Night taxiing on APN 3 with assistance of the FOLLOW ME car only. The acceptance of responsibility over the aircraft taxiing to a designated aircraft stand takes place on TWY E after the pilot has communicated to the air traffic controller visual contact with the marshaller. The acceptance of responsibility in other parts of the manoeuvring area is allowed if it has been coordinated with the KATOWICE TWR controller (e.g. in case of following FOLLOW ME vehicle on RWY). The Airport Duty Operational Officer advises KATOWICE TWR about the safety of taxiing on parts of a TWY normally not visible from the TWR PROCEDURY DOTYCZĄCE PARKOWANIA AIRCRAFT PARKING PROCEDURES Stanowiska 2, 4, na APN 1 są dostępne dla ACFT o kodzie referencyjnym D. Stanowiska na APN 1 są niedostępne dla ACFT o kodzie referencyjnym D oraz E. Dopuszcza się odstępstwo od procedury za wyraźną zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Dyżurny Operacyjny Portu informuje TWR o możliwości bezpiecznego parkowania ACFT o wyższym kodzie referencyjnym niż opisano w niniejszej procedurze. Stands 2, 4, at APN 1 are available for ACFT with a reference code D. Stands at APN 1 are not available for ACFT with a reference code D and E. The acceptance of exemptions from procedures only with the approval of the Airport Duty Officer. The Airport Duty Officer advises TWR on the safe parking of the ACFT with higher reference code than is described in this procedure ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT DE-ICING Odladzanie statków powietrznych odbywa się na stanowiskach 1-16, Aircraft de-icing is carried out on stands 1-16, and TWY E3. oraz TWY E3. Stanowisko do odladzania jest oświetlone i dostępne H24. De-icing stand is lighted and available H24. Odladzanie/zabezpieczanie może być wykonywane przy włączonych silnikach samolotów tylko na zakresie jałowym. Procedura odladzania: - potrzebę odladzania należy zgłosić do agenta handlingowego co najmiej 25 minut przed czasem odkołowania; - kolejność odladzania jest tworzona przez agenta handlingowego w porozumieniu z Dyżurnym Operacyjnym Portu oraz TWR; - kolejka do startu tworzona jest przez TWR w porozumienu z Dyżurnym Operacyjnym Portu oraz agentem handlingowym; De-icing/anti-icing may be performed with running aircraft engines, only on idle run. De-icing procedure: - when de-icing is required, the handling agent shall be notified at least 25 minutes before the off-block time; - the order of de-icing is established by the handling agent in consultation with the Airport Duty Officer; - the departure sequence is established by TWR in consultation with the Airport Duty Officer and handlig agent; AIRAC AMDT 160

213 AD 2 EPKT 1-12 AIP POLSKA - w celu uruchomienia/wypchnięcia/kołowania należy skontaktować się z TWR na częstotliwości 129,250 MHz - tylko w przypadku pełnej gotowości (wszyscy pasażerowie na pokładzie, drzwi zamknięte, dyszel lub holownik podpięty, jeśli wymagany) zgodnie z kolejnością odladzania; - stanowisko do odladzania będzie przydzielane w zależności od ruchu lotniczego i typu samolotu; - wjazd na stanowisko do odladzania tylko przy asyście FOLLOW ME. Za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu dopuszcza się odstępstwa od procedury. - for start-up/push-back/taxiing instructions the flight crew shall contact TWR on MHz only when fully ready (all passengers on board, doors closed, tow-bar or push-back tug attached if required) in accordance with the de-icing order; - the de-icing pad shall be allocated depending on traffic situation and aircraft type; - the de-icing pad shall be entered only with "FOLLOW ME" assistance. Exemptions from the procedure only with the approval of the Airport Duty Officer OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA LIMITATIONS IN AERODROME AVAILABILITY 1) Ograniczenia w dostępności lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) dotyczą lotów nierozkładowych oraz statków powietrznych o masie poniżej 18 t MTOW i powyżej 120 t MTOW. 2) Uzyskanie zgody na lądowanie i parkowanie. W przypadku lotów nierozkładowych konieczne jest uzyskanie od Dyżurnego Operacyjnego Portu zgody na lądowanie i parkowanie. Wniosek musi zawierać następujące informacje: - planowana data i godzina lądowania (ETA) na lotnisku EPKT; - planowana data i godzina startu (ETD) z lotniska EPKT; - typ statku powietrznego oraz wymagana dla tego typu kategoria ratowniczo-gaśnicza wg ICAO; - znak wywoławczy oraz numer rejsu; - kod ICAO lub IATA lotniska startu; - kod ICAO lub IATA lotniska docelowego. Wnioski: - należy składać co najmniej 24 godziny przed ETA; - zawierające niekompletne informacje nie będą rozpatrywane; - składane bez zachowania wymaganego wyprzedzenia czasowego mogą zostać odrzucone; - należy kierować na adres Odpowiedzi będą udzielane przez Dyżurnego Operacyjnego Portu wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 12 godzin przed ETA. Numer zgody powinien być umieszczony w polu 18 FPL po oznaczniku RMK/. 3) Ograniczenie czasu postoju. W przypadku wszystkich lotów nierozkładowych maksymalny planowany czas postoju ograniczony do 4 godzin. Wydłużenie czasu postoju możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody od Dyżurnego Operacyjnego Portu. Wniosek o wydłużenie czasu postoju należy składać łącznie z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 2). 4) Odstępstwa. Uzyskanie zgody, o której mowa w punkcie 2) nie jest wymagane dla: - statków powietrznych lotnictwa wojskowego i państwowego; - lotów ratowniczych; - zagrożonych statków powietrznych lądujących w trybie awaryjnym. 5) Ograniczenia odpowiedzialności Zarządzającego lotniskiem. Nieprzestrzeganie zapisów punktów 2)-3) może skutkować brakiem dostępnego miejsca postojowego oraz wynikającymi z tego opóźnieniami, a także innymi utrudnieniami dla przewoźnika oraz jego klientów, za które Zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności. 6) Informacje dodatkowe. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń w dostępności lotniska, bądź ich wcześniejszego zniesienia będą publikowane w NOTAM. Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu (H24): Telefon: ) Limitations in the availability of KATOWICE/Pyrzowice aerodrome apply to non-scheduled flights and aircraft with less than 18 t MTOW and above 120 t MTOW. 2) Approval for landing and parking. For non-scheduled flights, an approval for landing and parking from the Airport Duty Manager is required. A request shall include the following information: - estimated date and time of arrival (ETA) at EPKT aerodrome; - estimated date and time of departure (ETD) from EPKT aerodrome; - type of aircraft and ICAO category for rescue and firefighting required for that type; - call sign and flight number; - ICAO or IATA code of departure aerodrome; - ICAO or IATA code of destination aerodrome. Requests: - shall be submitted at least 24 hours in advance of ETA; - containing incomplete data shall not be considered; - submitted without the required timing advance may be rejected; - shall be sent to: Replies shall be given by the Airport Duty Officer only by not later than 12 hours in advance of ETA. The permission number shall be inserted in Item 18 of the FPL after RMK/. 3) Limitations to parking time. For all non-scheduled flights, the maximum estimated parking time shall be limited to 4 hours. An extension of the parking time shall be subject to the approval of the Airport Duty Officer. A request to extend the parking time shall be submitted together with the request referred to in point 2). 4) Exemptions. The approval refferred to in point 2) is not required for: - military and state aircraft; - rescue flights; - aircraft in distress carrying out an emergency landing. 5) Limited liability of the Aerodrome Administration. Not complying with the provisions of points 2)-3) may result in the lack of available parking stand and delays as well as other disturbances for the carrier and his clients, for which the Aerodrome Administration shall not be held responsible. 6) Additional information. Any additional information regarding limitations in the aerodrome availability or their earlier cancellation shall be promulgated by NOTAM. Detailed information to be obtained from the Airport Duty Officer (H24): Phone: AIRAC AMDT 160

214 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-13 EPKT AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Wszelkie próby silników dopuszczalne po uzyskaniu zezwolenia od Dyżurnego Operacyjnego Portu i ATC przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Próby silników wymagające wyższej mocy niż bieg jałowy dopuszczalne jedynie na TWY E w miejscu wyznaczonym przez Dyżurnego Operacyjnego Portu. All engine checks to be carried out with special caution and only with approval of the Airport Duty Officer and ATC. Engine checks requiring the use of greater power settings than idle to be carried out only on TWY E in a place designated by the Airport Duty Officer PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie którego statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi i w miarę możliwości zredukować zużycie paliwa i emisje atmosferyczne. W zależności od natężenia ruchu lotniczego ATC zastosuje wektorowanie radarowe do końcowego podejścia z informacją o milach lotu do strefy przyziemienia (distance-to-go (DTG)). W trakcie wektorowania radarowego załogi statków powietrznych powinny spodziewać się zniżania poniżej FL 80 w odległości 25 NM od strefy przyziemienia. Jeżeli ATC nie poinstruuje inaczej, piloci powinni: - zredukować prędkość przyrządową IAS do max 220 kt przed rozpoczęciem zniżania z FL 80; - wykonywać podejście tak, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi z zachowaniem płynnego podejścia do lądowania. EPKT 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim of a CDA is to assist pilots to optimize aircraft profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. Depending on the air traffic congestion, ATC will use radar vectoring supplemented with information on miles remaining to the touchdown zone (distance-to-go (DTG)) for final approach. During radar vectoring, aircraft crews shall expect descent below FL 80 within 25 NM to touchdown. Unless instructed otherwise, the pilots shall: - reduce indicated airspeed (IAS) to 220 kt maximum before commencing the descent from FL 80; - perform approach so as the noise impact on the ground is reduced while continuous descent approach procedure is applied. STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY APPLICABILITY OF UNITS OF MEASUREMENT W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotnisk KATOWICE/Pyrzowice i KRAKÓW/Balice (TMA KRAKÓW), organ kontroli ruchu lotniczego pełniący funkcję kontroli zbliżania będzie posługiwał się niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: In order to facilitate air traffic within the KATOWCIE/Pyrzowice and KRAKÓW/Balice Terminal Control Area (KRAKÓW TMA), the air traffic control unit executing Approach Control function will use non-metric units of measurement (Non-SI) as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) expressing distance in navigation, b) stopami (ft) przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych i wzniesień, b) feet (ft) expressing altitudes, heights and elevations, c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) expressing horizontal speed, d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA KRAKÓW, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI) podanymi w rozdziale GEN 2.1. The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1 only after prior request of aircraft crew submitted by radio at the time of the first radio contact with the unit executing Approach Control within the KRAKÓW TMA NAWIĄZYWANIE ŁĄCZNOŚCI PO STARCIE ESTABLISHING COMMUNICATION AFTER TAKE-OFF Jeżeli organ kontroli lotniska nie nakaże inaczej, załogi wszystkich odlatujących statków powietrznych lecących w locie IFR powinny - tak szybko jak to możliwe - po starcie nawiązać łączność z KRAKÓW ZBLIŻANIE. Częstotliwość, na jakiej należy nawiązać łączność zostanie podana przez KATOWICE WIEŻA. Załogi startujących statków powietrznych odbywających lot VFR powinny po starcie pozostawać na częstotliwości KATOWICE WIEŻA (129,250 MHz) i oczekiwać na dalsze instrukcje. If not specified otherwise by TWR, crews of all departing aircarft performing an IFR flight shall as soon as possible after take-off establish communication with KRAKÓW APPROACH. Frequency to be used will be given by KATOWICE TOWER. Crews of departing aircraft flying under VFR shall after take-off remain on KATOWICE TOWER frequency ( MHz) and await further instructions PROCEDURA DLA LOTÓW IFR PROCEDURE FOR IFR FLIGHTS UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE IFR RADIO COMMUNICATION FAILURE DURING IFR FLIGHT PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ SID PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT FLYING A SID Statki powietrzne wykonujące procedurę SID zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury. Aircraft flying a SID shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. AIRAC AMDT 160

215 AD 2 EPKT 1-14 AIP POLSKA PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY SID Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach wznosić się do poziomu lotu z FPL. Jeśli statek powietrzny był wektorowany radarowo, kontynuować lot przez 3 minuty zgodnie z przydzielonym kursem, a następnie bezpośrednio do najbliższego punktu FPL, wznosząc się do poziomu lotu z FPL PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ STAR PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A SID Set the transponder to 7600 and continue following the last ATC clearance. After 3 minutes, climb to the FPL flight level. If the aircraft was radar vectored, continue for 3 minutes on the assigned heading, then proceed directly to the nearest FPL point, climbing to the FPL flight level. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT FLYING A STAR Statki powietrzne wykonujące procedurę STAR zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH, NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY STAR Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach skierować statek powietrzny bezpośrednio do DVOR/DME "KAX", utrzymując ostatnio przydzielony poziom. Nad DVOR/ DME "KAX" zniżać się do wysokości bezwzględnej 6000 ft. Następnie skierować się do IAF procedury podejścia dla wybranej RWY, wykonać podejście i lądowanie. Aircraft flying a STAR shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A STAR PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR KATOWICE/Pyrzowice i lotach w LTMA Kraków: Set the transponder to 7600 and continue following the last ATC clearance. After 3 minutes, proceed to the "KAX" DVOR/DME, maintaining the last assigned flight level. Overhead the "KAX" DVOR/DME, descend to an altitude of 6000 ft. Thereafter, proceed to the approach procedure IAF of the relevant RWY, carry out approach and land. List of VFR navigation points used for arrivals/departures to/from KATOWICE/Pyrzowice CTR and flights within KRAKÓW LTMA: BRAVO N E (BUKOWNO) BRAVO N E (BUKOWNO) CHARLIE N E (KOSZĘCIN) CHARLIE N E (KOSZĘCIN) GOLF N E (ROGOŹNIK - zbiornik wodny - wsch. kraniec) HOTEL N E (STRZEMIESZYCE - węzeł dróg S1 i 94) INDIA N E (KRZESZOWICE - kopalnia, północna część miasta) GOLF N E (ROGOŹNIK - water reservoir - eastern end) HOTEL N E (STRZEMIESZYCE - intersection of roads S1 and 94) INDIA N E (KRZESZOWICE - mine, north of the city) JULIETT N E (PORAJ - sztuczne jezioro) JULIETT N E (PORAJ - artificial lake) NOVEMBER N E (ZENDEK - kościół) punkt oczekiwania NOVEMBER N E (ZENDEK - church) holding point TANGO N E (BYTOM KARB - drogi E40 i 94) TANGO N E (BYTOM KARB - roads E40 and 94) WHISKEY N E (WOŹNIKI - skrzyżowanie) WHISKEY N E (WOŹNIKI - intersection) X-RAY N E (PYRZOWICE - skrzyżowanie dróg 78 i 913) X-RAY N E (PYRZOWICE - intersection of roads 78 and 913) Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a) Wlot w CTR KATOWICE/Pyrzowice i w TMA KRAKÓW odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez właściwy organ ATC. Zezwolenie może być przekazane przez FIS KRAKÓW; b) Jeżeli informator FIS KRAKÓW nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z właściwym organem ATC przed wlotem do przestrzeni kontrolowanej. UWAGA: Doloty/odloty do/z lotniska KATOWICE/Pyrzowice z kierunku południowego są dostępne tylko poprzez punkty GOLF i X-RAY, z kierunku północnego tylko poprzez punkty WHISKEY i NOVEMBER, chyba, że właściwy organ ATC zezwoli inaczej Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: X-RAY lub NOVEMBER. Procedurę oczekiwania należy wykonywać na wysokości 2000 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej Start w CTR KATOWICE/Pyrzowice z miejsca innego niż lotnisko KATOWICE/ Pyrzowice jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR KATOWICE. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR KATOWICE. a) Entry into the KATOWICE/Pyrzowice CTR and KRAKÓW TMA may be performed upon clearance issued by the relevant ATC unit. The clearance may be received from KRAKÓW FIS; b) If not instructed otherwise by KRAKÓW FIS, radio communication shall be established with the relevant ATC unit before entering controlled airspace. NOTE: Arrivals/departures to/from KATOWICE/Pyrzowice aerodrome from the south are possible only via GOLF and X-RAY points, from the north only via WHISKEY and NOVEMBER points, unless cleared otherwise by ATC. In the case of congestion of air traffic, an aircraft flying under VFR may expect holding over one of the following points: X-RAY or NOVEMBER. Holding procedure shall be conducted at an altitude not higher than 2000 ft AMSL, unless cleared otherwise by ATC. Departure within the KATOWICE/Pyrzowice CTR, from a place other than KATOWICE/Pyrzowice aerodrome is possible after obtaining clearance from KATOWICE TWR. If unable to establish two-way radio communication at the place of departure, it is obligatory to obtain clearance by means of telephone and after take-off radio communication with KATOWICE TWR shall be established immediately UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE VFR RADIO COMMUNICATION FAILURE FOR VFR FLIGHTS AIRAC AMDT 160

216 AIP POLSKA AD 2 EPKT Jeżeli nastąpi utrata łączności przed wlotem w CTR KATOWICE/Pyrzowice, wlot do CTR KATOWICE/Pyrzowice jest zabroniony Jeżeli statek powietrzny uzyskał zgodę na wlot w CTR KATOWICE/Pyrzowice i nastąpi utrata łączności w locie, należy: w czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: - wykonać dolot do punktu NOVEMBER poprzez punkt WHISKEY i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska KATOWICE/Pyrzowice; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem NOVEMBER do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeśli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska, należy oczekiwać 5 minut nad punktem NOVEMBER i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME". w czasie dolotu i podejścia od południowej strony lotniska: - wykonać dolot do punktu X-RAY poprzez punkt GOLF i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska KATOWICE/Pyrzowice; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem X-RAY do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 5 minut nad punktem X-RAY i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME" LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: If radio communication fails before reaching the KATOWICE/Pyrzowice CTR, entry is forbidden. If radio communication fails in flight after obtaining clearance for entry into the KATOWICE/Pyrzowice CTR, the crew shall: when approaching from the northern side of the aerodrome: - make an approach to reach NOVEMBER point via WHISKEY point and await visual signals given from the aerodrome control tower of KATOWICE/Pyrzowice aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over NOVEMBER point until receiving a continuous green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over NOVEMBER point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car. when approaching from the southern side of the aerodrome: - make an approach to reach X-RAY point via GOLF point and await visual signals given from the aerodrome control tower of KATOWICE/Pyrzowice aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over X-RAY point until receiving a continuous green visual signal and then execute approach as short as possible and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower hold over X-RAY point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above. AIRAC AMDT 160

217 AD 2 EPKT 1-16 AIP POLSKA PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Nie ustanowiono specjalnych procedur podejścia do lądowania i odlotu dla śmigłowców. Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko KATOWICE/Pyrzowice wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Special procedures for landing and departure of helicopters have not been established. Helicopters conducting IFR or VFR approach to KATOWICE/Pyrzowice aerodrome perform landing on runway in use as aeroplanes of category A in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point PROCEDURY Z OGRANICZONĄ WIDZIALNOŚCIĄ (LVP) LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP) Obowiązkowe prowadzenie statków powietrznych na drogach kołowania przez samochód FOLLOW ME przy widzialności poniżej 800 m i na żądanie załogi statku powietrznego lub ATC. Ograniczenia ruchu pojazdów do niezbędnego minimum i ograniczenie ruchu statków powietrznych do jednego przy RVR poniżej 550 m. W czasie obowiązywania LVP dopuszczalne są starty wyłącznie gdy RVR wynosi 400 m lub więcej. Podczas obowiązywania LVP dopuszczalne są lądowania, wyłącznie gdy RVR wynosi 550 m lub więcej, a pułap chmur nie jest niższy niż 200 ft. LVP nie obowiązują w sytuacjach kryzysowych. EPKT AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Aircraft on TWYs are subject to mandatory guidance by the FOLLOW ME car at visibility below 800 m and at the request of the ACFT crew or ATC. Movement of vehicles limited to the necessary minimum and aircraft movement to one at RVR below 550 m. During LVPs, take-offs are permitted only when the RVR is 400 m or more. During LVPs, landings are permitted only when the RVR is 550 m or more and the ceiling is not less than 200 ft. LVPs do not apply in crisis situations. Gdy RWY jest mokra, należy zachować ostrożność podczas hamowania i traktować współczynniki hamowania z rezerwą, gdyż może lokalnie wystąpić obniżenie wartości w zależności od odległości od osi RWY, szczególnie na wysokości zjazdu na TWY B. Przemieszczanie się po płycie postojowej lotniska (załoga i pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej. Parkowanie statków powietrznych zawsze z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi statku powietrznego lub upoważnionego pracownika agenta obsługi naziemnej. Manewrowanie statku powietrznego na płytach postojowych lotniska przy użyciu minimalnej mocy. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Przewoźnicy powinni upewnić się, czy agent obsługi na lotnisku KATOWICE/ Pyrzowice dysponuje dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrznego. Jeżeli brak jest takiego dyszla na lotnisku, przewoźnik jest zobowiązany do posiadania jego na pokładzie lub stosowania uzgodnionej z agentem obsługi naziemnej procedury wypychania/przeciągania samolotu w inne miejsce. Wszystkie osoby wykonujące czynności służbowe w polu ruchu naziemnego są zobowiązane do noszenia jaskrawych górnych części wierzchniej garderoby lub kamizelek koloru tylko żółtego lub pomarańczowego, z elementami odblaskowymi. Tankowanie z pasażerami na pokładzie dopuszczalne przy podstawionych schodach do wszystkich drzwi pasażerskich i obowiązkowej asyście pojazdu straży pożarnej. Caution required during braking when the RWY is wet. The actual braking action may vary from measured coefficients depending on the distance from the centre line because of diverse RWY surface. Extra caution is advised near the intersection with TWY B. Movement on the apron (crews and passengers) is authorised only when accompanied by the handling agent s representative. Aircraft to be parked always with wheels secured with chocks by an aircrew member or authorised ground handling agent s representative. Aircraft manoeuvres on the aprons to be carried out with minimum power. Any exceptions to the push-back procedure are possible only with the approval of the Aerodrome Duty Officer. Air carriers should ensure that the handling agent at KATOWICE/ Pyrzowice aerodrome has a towbar for the relevant aircraft type. If there is no such tow bar available, an air carrier is obliged to have it on board or use a push-back/towing procedure agreed with the handling agent. All persons discharging their duties within the aerodrome movement area are obliged to wear disctinctive yellow or orange tops of their outdoor clothing or vests, with fluorescent elements. The fuelling of aircraft with passengers on board is possible with boarding steps put in position at all passenger doors and mandatory assistance of a fire-fighting vehicle. EPKT AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPKT Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPKT Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 09/27 RNAV 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPKT RWY 09 RWY 09 AD 2 EPKT RWY 27 RWY 27 RNAV 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 09/27 RNAV 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNAV 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AIRAC AMDT 160

218 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-17 AD 2 EPKT RWY 09 RWY 09 AD 2 EPKT RWY 27 RWY 27 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPKT ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) VOR y RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 160

219 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

220

221 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO AD 2 EPKT KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 BAREX 1L PDG 7% REQUIRED UP TO FL80 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (000.7) ft -270 RNAV TF KT (012.6) FL RNAV TF KT (299.0) FL100 - RNAV TF BAREX (305.9) RNAV 1 NAVUR 1L PDG 7% REQUIRED UP TO FL80 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (000.7) ft -270 RNAV TF KT (012.6) FL RNAV TF LOBMU (061.4) FL100 - RNAV TF NAVUR (036.3) RNAV 1 KURON 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (090.6) RNAV TF INPIV (091.0) FL100 - RNAV TF KURON (021.4) RNAV 1 LUXAR 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (090.6) RNAV TF INPIV (091.0) FL100 - RNAV TF KT (140.1) RNAV TF OVBIX (136.6) RNAV TF LUXAR (107.2) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

222 AD 2 EPKT AIP POLSKA LENOV 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (090.6) RNAV TF INPIV (091.0) FL100 - RNAV TF KT (140.1) RNAV TF OVBIX (136.6) RNAV TF XELRA (161.7) RNAV TF LENOV (162.3) RNAV 1 BABKO 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (180.7) ft - RNAV TF ELVEP (220.7) RNAV TF KT (162.5) RNAV TF KT (159.8) FL100 - RNAV TF KT (159.9) RNAV TF BABKO (170.4) RNAV 1 TUSIN 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (180.7) ft - RNAV TF ELVEP (220.7) RNAV TF KT (235.6) RNAV TF KT (211.1) FL100 - RNAV TF TUSIN (211.0) RNAV 1 BAVOK 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (180.7) ft - RNAV TF ELVEP (220.7) RNAV TF KT (235.6) RNAV TF KT (239.8) FL100 - RNAV TF KT (239.6) RNAV TF BAVOK (258.8) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

223 AIP POLSKA AD 2 EPKT EMBIK 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (180.7) ft - RNAV TF ELVEP (220.7) RNAV TF INSAB (267.2) RNAV TF NOVGA (275.9) FL120 - RNAV TF EMBIK (245.2) RNAV 1 NUMBA 1L PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (180.7) ft - RNAV TF ELVEP (220.7) RNAV TF INSAB (267.2) RNAV TF NOVGA (275.9) FL120 - RNAV TF NUMBA (285.1) RNAV 1 SUDOL 1L PDG 7% REQUIRED UP TO FL80 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (090.5) ft -230 RNAV TF KT (000.7) ft -270 RNAV TF KT (012.6) FL RNAV TF KT (269.4) FL100 - RNAV TF SUDOL (268.9) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

224 AD 2 EPKT AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES DER09 (THR27) N E BABKO N E BAREX N E BAVOK N E ELVEP N E EMBIK N E INSAB N E INPIV N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KURON N E LENOV N E LOBMU N E LUXAR N E NAVUR N E NOVGA N E NUMBA N E OVBIX N E SUDOL N E TUSIN N E XELRA N E AIRAC AMDT 160

225

226 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD DEPARTURE CHART INSTRUMENT (SID) - ICAO AD 2 EPKT KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 BAREX 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT648 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (317.5) ft - RNAV TF KT (340.4) RNAV TF KT (347.8) FL100 - RNAV TF BAREX (014.9) RNAV 1 NAVUR 1M PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (023.9) ft - RNAV TF LOBMU (072.6) FL100 - RNAV TF NAVUR (036.3) RNAV 1 KURON 1M PDG 7% REQUIRED UP TO A6000 ft SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (023.9) ft - RNAV TF LOBMU (072.6) FL100 - RNAV TF KURON (112.7) RNAV 1 LUXAR 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT664 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (179.2) ft - RNAV TF KT (120.4) FL100 - RNAV TF KT (119.5) RNAV TF KT (122.2) RNAV TF PIKEB (135.3) RNAV TF ASGID (082.4) RNAV TF LUXAR (080.6) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

227 AD 2 EPKT AIP POLSKA LENOV 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT664 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (179.2) ft - RNAV TF KT (120.4) FL100 - RNAV TF KT (119.5) RNAV TF KT (122.2) RNAV TF PIKEB (135.3) RNAV TF LENOV (124.7) RNAV 1 BABKO 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT664 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (179.2) ft - RNAV TF KT (120.4) FL100 - RNAV TF KT (119.5) RNAV TF KT (154.3) RNAV TF BABKO (170.8) RNAV 1 TUSIN 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT664 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (179.2) ft - RNAV TF KT (120.4) FL100 - RNAV TF KT (225.8) RNAV TF TUSIN (212.4) RNAV 1 BAVOK 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT664 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF OLNAG (254.5) FL100 - RNAV TF KT (208.8) RNAV TF KT (208.8) RNAV TF BAVOK (193.1) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

228 AIP POLSKA AD 2 EPKT EMBIK 1M PDG 7% REQUIRED UP TO OLNAG SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF OLNAG (254.5) FL100 - RNAV TF KT (230.8) RNAV TF EMBIK (230.7) RNAV 1 NUMBA 1M PDG 7% REQUIRED UP TO OLNAG SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF OLNAG (254.5) FL100 - RNAV TF KT (263.4) RNAV TF NUMBA (263.3) RNAV 1 SUDOL 1M PDG 7% REQUIRED UP TO KT648 SEQUENCE PATH WAYPOINT FLY - COURSE/TRACK DISTANCE TURN SPEED ALTITUDE NUMBER TERMINATOR IDENTIFIER OVER M ( T) (NM) DIRECTION (kt) NAV SPEC 001 CF KT (270.0) ft -230 RNAV TF KT (317.5) ft - RNAV TF KT (340.4) RNAV TF KT (269.1) FL100 - RNAV TF SUDOL (268.9) RNAV 1 AIRAC AMDT 160

229 AD 2 EPKT AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES DER27 (THR09) N E ASGID N E BABKO N E BAREX N E BAVOK N E EMBIK N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KURON N E LENOV N E LOBMU N E LUXAR N E NAVUR N E NUMBA N E OLNAG N E PIKEB N E SUDOL N E TUSIN N E AIRAC AMDT 160

230

231 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO AD 2 EPKT KATOWICE/Pyrzowice RWY 09 MAPIK 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MAPIK RNAV TF KT (058.2) FL100 - RNAV TF INPUM 086 (089.8) FL90 - RNAV TF KT (180.0) RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (179.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 BAREX 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAREX RNAV TF XONRA 160 (163.9) FL100 - RNAV TF INPUM 159 (162.5) FL90 - RNAV TF KT (180.0) RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (179.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 KUKAM 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KUKAM RNAV TF UPMAK 238 (241.7) FL100 - RNAV TF KT (241.4) RNAV TF KT (270.4) FL90 - RNAV TF KT (270.3) RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (179.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

232 AD 2 EPKT AIP POLSKA GOVRI 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF GOVRI RNAV TF XENGO 290 (294.1) RNAV TF KT (257.5) FL120 - RNAV TF KT (347.6) RNAV TF KT (270.6) FL90 - RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (269.9) RNAV TF KT (359.7) ft -220 RNAV TF KK (089.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 LENOV 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF LENOV RNAV TF MODGU 313 (316.9) RNAV TF ERPOK 312 (316.4) RNAV TF KT (292.3) RNAV TF KT (347.7) FL120 - RNAV TF KT (347.6) RNAV TF KT (270.6) FL90 - RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (269.9) RNAV TF KT (359.7) ft -220 RNAV TF KK (089.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 MEBAN 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MEBAN RNAV TF EMKUX 004 (008.1) RNAV TF UVRET 004 (008.2) RNAV TF KT (348.4) RNAV TF KT (347.7) FL120 - RNAV TF KT (347.6) RNAV TF KT (270.6) FL90 - RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (269.9) RNAV TF KT (359.7) ft -220 RNAV TF KK (089.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

233 AIP POLSKA AD 2 EPKT BAVOK 1V SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAVOK RNAV TF KT (055.6) FL100 - RNAV TF KT (055.9) RNAV TF KT (359.9) FL RNAV TF KT (270.0) RNAV TF KT (269.9) RNAV TF KT (359.7) ft -220 RNAV TF KT (089.9) ft -220 RNAV TF LELVU 086 (089.9) ft -220 RNAV TF KT386 (FAF) 086 (090.0) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

234 AD 2 EPKT AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES BAREX N E BAVOK N E EMKUX N E ERPOK N E GOVRI N E INPUM N E KT386 (FAF) N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KUKAM N E LELVU N E LENOV N E MAPIK N E MEBAN N E MODGU N E UPMAK N E UVRET N E XENGO N E XONRA N E AIRAC AMDT 160

235

236 AIP POLSKA RNAV 1 (GNSS) STANDARD ARRIVAL CHART INSTRUMENT (STAR) - ICAO AD 2 EPKT KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 MAPIK 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MAPIK RNAV TF KT (084.6) FL100 - RNAV TF ASTUD 081 (085.0) FL90 - RNAV TF KT (090.1) RNAV TF KT (090.2) RNAV TF KT (090.2) RNAV TF KT (090.4) RNAV TF KT (180.5) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 BAREX 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAREX RNAV TF XONRA 160 (163.9) FL100 - RNAV TF ASTUD 160 (164.0) FL90 - RNAV TF KT (090.1) RNAV TF KT (090.2) RNAV TF KT (090.2) RNAV TF KT (090.4) RNAV TF KT (180.5) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 KUKAM 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF KUKAM RNAV TF KT (241.7) FL100 - RNAV TF KT (241.5) RNAV TF KT (270.6) FL90 - RNAV TF KT (180.5) RNAV TF KT (180.5) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

237 AD 2 EPKT AIP POLSKA GOVRI 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF GOVRI RNAV TF XENGO 290 (294.1) FL120 - RNAV TF KT (275.6) RNAV TF KT (275.4) FL100 - RNAV TF ULNOD 267 (271.0) RNAV TF LIGDI 266 (270.2) FL RNAV TF KT (000.2) RNAV TF KT (000.2) ft -220 RNAV TF KT (270.6) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 LENOV 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF LENOV RNAV TF ERKEB 327 (330.9) RNAV TF ASGID 327 (330.7) RNAV TF KT (330.5) RNAV TF KT (275.4) FL100 - RNAV TF ULNOD 267 (271.0) RNAV TF LIGDI 266 (270.2) FL RNAV TF KT (000.2) RNAV TF KT (000.2) ft -220 RNAV TF KT (270.6) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 MEBAN 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF MEBAN RNAV TF UVRET 004 (008.1) FL120 - RNAV TF ULNOD 359 (002.5) RNAV TF LIGDI 266 (270.2) FL RNAV TF KT (000.2) RNAV TF KT (000.2) ft -220 RNAV TF KT (270.6) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

238 AIP POLSKA AD 2 EPKT BAVOK 1D SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER COURSE / TRACK M ( T) DISTANCE (NM) ALTITUDE SPEED (kt) NAV SPEC 001 IF BAVOK - - RNAV TF IVMEM 050 (054.2) FL100 RNAV TF KT (054.5) RNAV TF ODSOB 051 (054.6) FL90 RNAV TF KT (090.2) RNAV TF KT (090.3) RNAV TF KT (090.4) RNAV TF KT (090.4) RNAV TF KT (000.2) ft -220 RNAV TF KT (270.6) ft -220 RNAV TF AMPED 267 (270.5) ft -220 RNAV TF KT392 (FAP/FAF) 266 (270.4) ft -220 RNAV 1 AIRAC AMDT 160

239 AD 2 EPKT AIP POLSKA WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES AMPED N E ASGID N E ASTUD N E BAREX N E BAVOK N E ERKEB N E GOVRI N E IVMEM N E KT392 (FAP/FAF) N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KT N E KUKAM N E LENOV N E LIGDI N E MAPIK N E MEBAN N E ODSOB N E ULNOD N E UVRET N E XENGO N E XONRA N E AIRAC AMDT 160

240

241

242

243

244

245

246

247 AIP POLSKA AD 2 EPKT KATOWICE / Pyrzowice RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) EPKT RNAV (GNSS) RWY 09 FROM KT743 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KT743 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KT742 (IF) (089.82) ft - - RNP APCH 003 TF LELVU (089.92) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 DF KT386 (FAF) MAPt (RW09) KT396 (MAF) (090.02) ft - - RNP APCH Y 086 (090.06) /50 RNP APCH ft - - RNP APCH EPKT RNAV (GNSS) RWY 09 FROM KT756 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KT756 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KT742 (IF) (179.87) ft - - RNP APCH 003 TF LELVU (089.92) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 DF KT386 (FAF) MAPt (RW09) KT396 (MAF) (090.02) ft - - RNP APCH Y 086 (090.06) /50 RNP APCH ft - - RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES KT743 (IAF) N E KT756 (IAF) N E KT742 (IF) N E LELVU N E KT386 (FAF) N E MAPt (RW09) N E KT396 (MAF) N E AIRAC AMDT 160

248 AD 2 EPKT AIP POLSKA SBAS FAS Data Block Coding Data EPKT RNAV (GNSS) RWY 09 Input Data Parameters Values Operation Type: 0 SBAS Provider: 1 Airport Identifier: EPKT Runway: 09 Runway Direction: 0 Approach Performance Designator: 0 Route Indicator: Reference Path Data Selector: 0 Reference Path Identifier: E09A LTP/FTP Latitude: N LTP/FTP Longitude: E LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres): FPAP Latitude: N Delta FPAP Latitude (seconds): FPAP Longitude: E Delta FPAP Longitude (seconds): Threshold Crossing Height: 50.0 TCH Units Selector: 0 Glidepath Angle (degrees): 3.00 Course Width (metres): Length Offset (metres): 0 HAL (metres): 40.0 VAL (metres): 50.0 Output Data B Data Block Calculated CRC Value LTP/FTP Orthometric Height (metres): D8 45 A9 15 CC 67 2D FD FF E F4 01 2C C8 FA 9F 0B 28 5C 9F0B285C AIRAC AMDT 160

249

250 AIP POLSKA AD 2 EPKT KATOWICE / Pyrzowice RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) EPKT RNAV (GNSS) RWY 27 FROM KT561 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KT561 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KT541 (IF) (180.47) ft - - RNP APCH 003 TF AMPED (270.46) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 CF 007 DF KT392 (FAF) MAPt (RW27) KT393 (MATF) KT373 (MAF) (270.36) ft - - RNP APCH Y 266 (270.33) /50 RNP APCH Y 266 (270.21) ft RNP APCH ft RNP APCH EPKT RNAV (GNSS) RWY 27 FROM KT542 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR 001 IF WAYPOINT IDENTIFIER KT542 (IAF) FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC RNP APCH 002 TF KT541 (IF) (270.56) ft - - RNP APCH 003 TF AMPED (270.46) ft - - RNP APCH 004 TF 005 TF 006 CF 007 DF KT392 (FAF) MAPt (RW27) KT393 (MATF) KT373 (MAF) (270.36) ft - - RNP APCH Y 266 (270.33) /50 RNP APCH Y 266 (270.21) ft RNP APCH ft RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES KT561 (IAF) N E KT542 (IAF) N E KT541 (IF) N E AMPED N E KT392 (FAF) N E MAPt (RW27) N E KT393 (MATF) N E KT373 (MAF) N E AIRAC AMDT 160

251 AD 2 EPKT AIP POLSKA SBAS FAS Data Block Coding Data EPKT RNAV (GNSS) RWY 27 Input Data Parameters Values Operation Type: 0 SBAS Provider: 1 Airport Identifier: EPKT Runway: 27 Runway Direction: 0 Approach Performance Designator: 0 Route Indicator: Reference Path Data Selector: 0 Reference Path Identifier: E27A LTP/FTP Latitude: N LTP/FTP Longitude: E LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres): FPAP Latitude: N Delta FPAP Latitude (seconds): FPAP Longitude: E Delta FPAP Longitude (seconds): Threshold Crossing Height: 52 TCH Units Selector: 0 Glidepath Angle (degrees): 3.00 Course Width (metres): Length Offset (metres): 96 HAL (metres): 40.0 VAL (metres): 50.0 Output Data B B Data Block Calculated CRC Value LTP/FTP Orthometric Height (metres): C 43 A9 15 B4 BC C 21 C FB C C C8 FA DB E6 D3 4C DBE6D34C AIRAC AMDT 160

252

253 AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-5 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Drzewo/Tree 51 14'24.2'' N '03.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 51 14'24.3'' N '04.0'' E NIE/NIE, NO/NO Znak informacyjny/information sign 51 14'24.3'' N '54.4'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 51 14'24.8'' N '00.5'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 51 14'24.9'' N '00.8'' E NIE/NIE, NO/NO 2 skrzynki - RVR i wiatromierza - THR 25/2 containers - RVR and anemometer - THR '27.2'' N '38.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - THR 25/Lattice mast - RVR and anemometer - THR '27.6'' N '37.6'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru - THR 25/Wind direction indicator - THR '28.5'' N '55.5'' E TAK/TAK, YES/YES 4 lampy PAPI - THR 25/4 PAPI lamps - THR '29.2'' N '32.5'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon 51 14'33.0'' N '08.6'' E TAK/TAK, YES/YES Kontener anteny ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna container 51 14'35.3'' N '34.1'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy anteny ILS GP/DME/ILS-GP/DME antenna lattice mast 51 14'35.3'' N '34.3'' E TAK/TAK, YES/YES Antena monitorująca ILS GP/DME/ILS-GP/DME monitor 51 14'35.7'' N '37.0'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest 51 14'38.7'' N '09.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża z masztem/tower with mast 51 15'53.4'' N '13.9'' E TAK/TAK, YES/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska LUBLIN (EPLB). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of LUBLIN aerodrome (EPLB). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney 51 14'23.8'' N '06.7'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower 51 14'38.1'' N '41.7'' E NIE/NIE, NO/NO EPLB AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Lublin Aeronautical Meteorological Office Lublin 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outsie hours Godziny pracy podane w obowiazującym NOTAM. Working hours provided in a valid NOTAM. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Lublin / 9 HR Aeronautical Meteorological Office Lublin / 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Tel.: Telephone consultation. Tel.: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, aerodrome warnings, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL, SWH, SWM, SWL, Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530; Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne FL 450, FL 530; Radar data, Satellite images. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Internet, telefon. Internet, phone. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR AIRAC AMDT 160

254 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-3 EPLL AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Type(s) of clearing equipment pług lotniskowy - 7 oczyszczarka lotniskowa - 6 pług wirnikowy - 2 rozsiewacz - 2 opryskiwacz - 3 ładowarka kołowa - 2 road snow plough - 7 runway sweeper - 6 rotary snow plough - 2 spreader - 2 sprayer - 3 wheeled loader Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, TWY (A, B, C), APN 2, APN 1. RWY, TWY (A, B, C), APN 2, APN Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM MOTNE i ATIS. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM, MOTNE and ATIS. EPLL AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength Apron No. 1 - CONC/ASPH, PCN 62 R/B/X/T Apron No. 2 - CONC, PCN 58 R/B/W/T Grass Apron PP GA - Trawiasta/Grass (dla samolotów GA) Apron No. 1 - CONC/ASPH, PCN 62 R/B/X/T Apron No. 2 - CONC, PCN 58 R/B/W/T Grass Apron PP GA - Trawiasta/Grass (for GA aeroplanes) 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 48 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, ASPH, PCN 5 R/B/X/T. TWY "C" - 23 m, CONC, PCN 58 R/B/W/T. TWY "S" - 4 m, NIL TWY "A" - 23 m, ASPH, PCN 48 F/B/X/T. TWY "B" - 12 m, ASPH, PCN 5 R/B/X/T. TWY "C" - 23 m, CONC, PCN 58 R/B/W/T. TWY "S" - 4 m, NIL 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN przeddworcowa nr 1, ELEV 610 ft. APN przeddworcowa nr 2, ELEV 604 ft. Terminal APN 1 ELEV 610 ft. Terminal APN 2 ELEV 604 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks TWY S - powietrzna TWY patrz AD 2 EPLL TWY S - air TWY see AD 2 EPLL EPLL AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych Znaki poziome i pionowe. Pozioma numeracja miejsc postojowych. Markings and signs. Horizontal numbers of aircraft stands. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: RWY: THR, RCL, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe, strefy przyziemienia, płaszczyzny zawracania. TWY A, B, C: osi, krawędziowe, miejsca oczekiwania. Światła: RWY: THR, identyfikacji THR 25, krawędziowe, końcowe. TWY A: krawędziowe, poprzeczka zatrzymania. TWY B, C: krawędziowe. Markings: RWY: THR, RCL, fixed distance, RWY designators, edge, touchdown zone, turn pad. TWY A, B, C: centre line, edge, taxi holding position. Lights: RWY: THR, THR 25 identification, edge, end. TWY A: edge, stop bar. TWY B, C: edge. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars TWY A m od krawędzi RWY (135,5 m od osi RWY) TWY A m FM RWY edge (135.5 m FM RCL) 4. Uwagi Remarks NIL NIL EPLL AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT L/APCH Grupa drzew/group of trees (229) 51 42'46.6'' N '56.6'' E NIE/NIE, NO/NO 07L/APCH Grupa drzew/group of trees (82) 51 42'47.3'' N '51.6'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 160

255 AD 2 EPLL 1-4 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type L/APCH Rząd drzew/row of trees (324) 51 42'48.8'' N '06.4'' E NIE/NIE, NO/NO 07L/APCH Grupa drzew/group of trees (325) 51 42'51.3'' N '59.9'' E NIE/NIE, NO/NO 07L/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon (228) 51 42'51.4'' N '57.9'' E NIE/NIE, NO/NO 07L/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon (227) 51 42'56.3'' N '01.6'' E NIE/NIE, NO/NO 07L/APCH Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (40) 51 42'56.4'' N '10.5'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (295) 51 43'21.5'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Drzewo/Tree (277) 51 43'23.2'' N '49.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (281) 51 43'23.9'' N '46.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Drzewo/Tree (275) 51 43'24.0'' N '54.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (279) 51 43'24.6'' N '47.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Drzewo/Tree (278) 51 43'24.9'' N '48.0'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (282) 51 43'25.1'' N '45.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon (292) 51 43'25.4'' N '38.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (271) 51 43'25.4'' N '57.4'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (272) 51 43'25.6'' N '56.8'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (274) 51 43'25.8'' N '53.4'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (194) 51 43'25.9'' N '43.0'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (280) 51 43'26.0'' N '46.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew oraz budynki/group of trees and buildings (290) 51 43'26.0'' N '40.5'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Wzniesienie terenu/terrain height (302) 51 43'26.8'' N '29.9'' E NIL 615 NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Drzewo/Tree (273) 51 43'27.1'' N '53.4'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Las/Forest (50) 51 43'27.1'' N '57.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Ogrodzenie/Fence 51 43'27.4'' N '33.6'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew oraz budynki/group of trees and buildings (285) 51 43'27.9'' N '41.6'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Ogrodzenie lotniska/aerodrome fence (300a) 51 43'29.0'' N '30.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (269) 51 43'31.8'' N '54.5'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (276) 51 43'31.8'' N '47.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (287) 51 43'32.8'' N '37.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (293) 51 43'32.9'' N '33.6'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (284) 51 43'33.3'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (288) 51 43'33.9'' N '37.0'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (283) 51 43'34.3'' N '40.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Drzewo/Tree (289) 51 43'34.6'' N '35.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (270) 51 43'35.8'' N '51.8'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Maszt/Mast (267) 51 43'38.1'' N '43.8'' E TAK/TAK, YES/YES 25R/APCH Grupa drzew/group of trees (268) 51 43'39.1'' N '06.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (110) 51 43'44.3'' N '43.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (111) 51 43'44.7'' N '40.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (112) 51 43'45.0'' N '36.8'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (113) 51 43'45.3'' N '33.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (6) 51 43'45.4'' N '48.7'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (117) 51 43'46.2'' N '20.2'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (109) 51 43'46.5'' N '47.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (119) 51 43'47.1'' N '50.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek/Building (118) 51 43'48.9'' N '49.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek/Building (233) 51 43'50.5'' N '00.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (8) 51 43'50.6'' N '48.8'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (107) 51 43'51.1'' N '51.2'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (103) 51 43'52.3'' N '58.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (108) 51 43'53.5'' N '49.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (115) 51 43'53.8'' N '21.0'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z lampą/building with lamp (100) 51 43'54.5'' N '58.4'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (102) 51 43'54.7'' N '57.4'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z lampą/building with lamp (106) 51 43'55.8'' N '47.9'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek/Building (104) 51 43'57.4'' N '54.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek/Building (236) 51 44'04.2'' N '42.1'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (240) 51 44'06.7'' N '26.8'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (314) 51 44'07.4'' N '27.5'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z lampą/building with lamp (241) 51 44'08.8'' N '25.0'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna 51 44'14.1'' N '39.8'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (309) 51 44'14.3'' N '46.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (308) 51 44'14.5'' N '42.6'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (264) 51 44'15.0'' N '38.7'' E NIE/TAK, NO/YES 25L/APCH Budynek/Building (247) 51 44'15.6'' N '05.9'' E NIE/TAK, NO/YES W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT AIRAC AMDT 160

256 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-5 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Longitude Latitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (297) 51 44'15.7'' N '03.5'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (298) 51 44'15.8'' N '00.6'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (256) 51 44'16.0'' N '56.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (25) 51 44'16.0'' N '53.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (26) 51 44'16.1'' N '50.3'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (304) 51 44'16.3'' N '43.7'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (260) 51 44'16.4'' N '47.0'' E NIE/TAK, NO/YES 25R/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon (246) 51 44'24.1'' N '04.0'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Budynek z anteną/building with antenna (232) 51 44'31.5'' N '45.5'' E NIE/NIE, NO/NO 25R/APCH Komin elektrociepłowni/power plant chimney (13) 51 44'44.0'' N '16.0'' E TAK/TAK, YES/YES 25R/APCH Komin elektrociepłowni/power plant chimney (14) 51 44'44.9'' N '29.1'' E TAK/TAK, YES/YES NIL Uwagi NIL Remarks RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney 51 40'21.4'' N '06.4'' E TAK/TAK, YES/YES Komin z anteną - Petrykozy/Chimney with antenna - Petrykozy (24) 51 40'40.1'' N '53.8'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon (322) 51 41'16.0'' N '33.2'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (319) 51 41'25.1'' N '40.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (316a) 51 41'35.2'' N '46.3'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (315) 51 41'44.1'' N '50.9'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (5) 51 42'17.3'' N '54.9'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew - Rudzka Góra/Group of trees - Rudzka Góra (147) 51 42'31.1'' N '31.9'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree (323) 51 42'46.9'' N '08.9'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney 51 42'49.8'' N '32.2'' E TAK/TAK, YES/YES Grupa drzew/group of trees (79) 51 42'50.8'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (265) 51 42'53.8'' N '20.7'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (226) 51 42'54.1'' N '34.4'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree (318) 51 42'57.6'' N '48.8'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (317) 51 42'58.4'' N '52.9'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (78a) 51 43'02.8'' N '11.9'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (17a) 51 43'03.2'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO 4 lampy PAPI - THR 07/4 PAPI lamps - THR 07 (321) 51 43'03.6'' N '35.7'' E NIE/NIE, NO/NO Icealert/Icealert (320) 51 43'05.9'' N '37.8'' E TAK/NIE, YES/NO Icealert/Icealert (312) 51 43'08.6'' N '23.1'' E TAK/NIE, YES/NO Grupa drzew/group of trees (18) 51 43'15.8'' N '58.7'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (304a) 51 43'16.6'' N '34.6'' E NIE/NIE, NO/NO Odstraszacz ptaków/bird scarer (311) 51 43'16.9'' N '25.9'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree (301a) 51 43'17.8'' N '40.4'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (303) 51 43'18.8'' N '33.7'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (299) 51 43'19.1'' N '38.0'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (314a) 51 43'19.6'' N '10.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree (294) 51 43'19.8'' N '41.0'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa masztów/group of masts (305a) 51 43'19.8'' N '29.9'' E NIE/TAK, NO/YES Drzewo/Tree (313a) 51 43'19.9'' N '15.7'' E NIE/NIE, NO/NO Odstraszacz ptaków/bird scarer (310a) 51 43'21.5'' N '47.6'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (291) 51 43'22.2'' N '42.6'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 160

257 AD 2 EPLL 1-6 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Grupa drzew oraz budynki/group of trees and buildings (296) 51 43'22.8'' N '39.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator (42) 51 43'23.3'' N '57.3'' E TAK/TAK, YES/YES Odstraszacz ptaków/bird scarer (308) 51 43'24.3'' N '01.0'' E NIE/NIE, NO/NO Antena Vaisala/Vaisala antenna (43) 51 43'24.4'' N '00.3'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz/Anemometer (309) 51 43'24.4'' N '58.9'' E TAK/TAK, YES/YES ILS GP/DME/ILS GP/DME (45) 51 43'24.9'' N '02.5'' E TAK/TAK, YES/YES Icealert/Icealert (307a) 51 43'25.4'' N '02.1'' E TAK/NIE, YES/NO Antena odbijająca ILS GP/ILS GP reflecting antenna (46) 51 43'26.0'' N '07.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (224) 51 43'28.0'' N '59.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (223) 51 43'28.6'' N '01.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (221) 51 43'29.1'' N '04.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (218) 51 43'29.9'' N '08.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (216) 51 43'30.5'' N '10.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (210) 51 43'31.0'' N '13.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (213) 51 43'31.5'' N '11.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (203) 51 43'32.3'' N '25.2'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (237) 51 43'32.5'' N '59.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt oświetleniowy/lighting mast (212) 51 43'32.7'' N '10.6'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (209) 51 43'33.5'' N '18.4'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (239) 51 43'33.8'' N '54.5'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (301a) 51 43'34.3'' N '26.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (238) 51 43'35.9'' N '56.5'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (302a) 51 43'35.9'' N '29.0'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees (286) 51 43'36.5'' N '36.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (235) 51 43'37.0'' N '59.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (317) 51 43'37.2'' N '46.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (318) 51 43'38.2'' N '48.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy/lattice mast (306) 51 43'40.2'' N '14.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building (255) 51 43'41.4'' N '16.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (234) 51 43'41.9'' N '02.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (105) 51 43'44.7'' N '00.5'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z lampą/building with lamp (101) 51 43'56.9'' N '56.1'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (261) 51 44'16.1'' N '39.7'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon (251) 51 44'24.3'' N '56.3'' E NIE/NIE, NO/NO Chłodnia kominowa/cooling tower (116) 51 44'25.2'' N '02.0'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (254) 51 44'26.2'' N '53.2'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (258) 51 44'26.5'' N '44.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (253) 51 44'26.8'' N '54.4'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (257) 51 44'27.0'' N '44.9'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (262) 51 44'27.2'' N '33.1'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (266) 51 44'27.4'' N '22.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (248) 51 44'27.4'' N '57.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (252) 51 44'27.6'' N '54.5'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (259) 51 44'27.6'' N '42.0'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (245) 51 44'27.6'' N '02.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (249) 51 44'27.9'' N '56.7'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney (10) 51 44'29.7'' N '55.9'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon (244) 51 44'30.5'' N '04.5'' E NIE/NIE, NO/NO Zbiorniki/Tanks (63) 51 44'30.6'' N '19.2'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney (9) 51 44'31.1'' N '53.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building (59) 51 44'31.5'' N '12.5'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney (11) 51 44'32.3'' N '55.3'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 160

258 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-7 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Budynek z anteną/building with antenna (86) 51 44'33.1'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (179) 51 44'34.1'' N '16.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (188) 51 44'34.5'' N '09.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (87) 51 44'34.6'' N '32.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (169) 51 44'35.5'' N '29.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (160) 51 44'36.0'' N '46.7'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (66) 51 44'36.6'' N '13.9'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building (91) 51 44'36.7'' N '28.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (161) 51 44'36.8'' N '42.2'' E NIE/NIE, NO/NO Chłodnia kominowa/cooling tower (114) 51 44'36.9'' N '57.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (159) 51 44'37.6'' N '45.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (230) 51 44'37.6'' N '08.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (242) 51 44'37.7'' N '07.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (190) 51 44'37.8'' N '05.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (90) 51 44'38.8'' N '35.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (250) 51 44'39.2'' N '50.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (202) 51 44'39.5'' N '47.8'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (77) 51 44'39.9'' N '59.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (92) 51 44'40.2'' N '26.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (222) 51 44'40.5'' N '22.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (56) 51 44'41.2'' N '42.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (62) 51 44'41.5'' N '21.4'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (186) 51 44'41.8'' N '05.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (215) 51 44'41.9'' N '30.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża ciśnień z anteną/water tower with antenna (134) 51 44'42.0'' N '31.9'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (220) 51 44'43.0'' N '23.8'' E NIE/NIE, NO/NO Bydynek z anteną/building with antenna (198) 51 44'43.2'' N '50.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (217) 51 44'43.7'' N '27.1'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z iglicą/church with spire (51) 51 44'44.0'' N '14.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (185) 51 44'44.2'' N '06.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (75) 51 44'44.3'' N '46.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (211) 51 44'45.2'' N '30.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (219) 51 44'45.7'' N '24.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (243) 51 44'46.0'' N '00.4'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (320) 51 44'46.3'' N '00.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (214) 51 44'46.6'' N '28.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (180) 51 44'46.6'' N '08.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (200) 51 44'46.8'' N '45.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (142) 51 44'46.8'' N '18.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (61) 51 44'46.9'' N '15.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (157) 51 44'46.9'' N '49.1'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą/church with tower (231) 51 44'47.5'' N '38.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (162) 51 44'47.8'' N '33.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (181) 51 44'48.4'' N '07.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (201) 51 44'48.7'' N '43.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (71) 51 44'48.8'' N '46.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (172) 51 44'49.1'' N '12.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (171) 51 44'49.3'' N '15.5'' E NIE/NIE, NO/NO Komin z lampą/chimney with lamp (122) 51 44'50.6'' N '56.4'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (166) 51 44'50.8'' N '26.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (140) 51 44'50.8'' N '18.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (133) 51 44'50.8'' N '27.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (136) 51 44'51.1'' N '23.4'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 160

259 AD 2 EPLL 1-8 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Budynek/Building (205) 51 44'52.0'' N '38.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (182) 51 44'52.8'' N '04.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (310) 51 44'53.3'' N '41.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (74) 51 44'53.5'' N '09.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (137) 51 44'53.6'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (204) 51 44'53.9'' N '38.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (76) 51 44'54.0'' N '49.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/buiulding with antenna (207) 51 44'54.7'' N '35.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (183) 51 44'54.8'' N '02.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (85) 51 44'55.1'' N '00.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (163) 51 44'55.1'' N '28.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (208) 51 44'55.2'' N '32.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (311) 51 44'55.2'' N '58.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (84) 51 44'55.3'' N '52.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (146) 51 44'55.6'' N '11.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (174) 51 44'56.0'' N '07.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast (158) 51 44'56.1'' N '39.2'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z iglicą/church with spire (12) 51 44'56.4'' N '36.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (187) 51 44'56.6'' N '56.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (176) 51 44'56.6'' N '04.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (206) 51 44'57.6'' N '34.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (156) 51 44'57.9'' N '45.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (193) 51 44'58.1'' N '52.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (69) 51 44'58.6'' N '30.9'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (128) 51 44'58.8'' N '27.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (184) 51 44'58.9'' N '58.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (192) 51 44'59.8'' N '51.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (135) 51 45'00.0'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (155) 51 45'00.5'' N '45.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (73) 51 45'00.8'' N '06.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (131) 51 45'01.2'' N '22.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (167) 51 45'01.4'' N '19.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (153) 51 45'01.4'' N '47.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (175) 51 45'02.0'' N '01.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (129) 51 45'02.4'' N '23.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (170) 51 45'02.8'' N '09.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (164) 51 45'03.0'' N '21.4'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (89) 51 45'03.7'' N '22.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (152) 51 45'04.0'' N '49.0'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół/Church (144) 51 45'04.5'' N '07.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (165) 51 45'04.7'' N '19.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (177) 51 45'05.1'' N '59.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (168) 51 45'05.1'' N '12.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (154) 51 45'05.6'' N '46.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (178) 51 45'05.9'' N '59.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/bulding with antenna (151) 51 45'06.0'' N '49.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (127) 51 45'06.8'' N '33.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (125) 51 45'08.0'' N '42.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (88) 51 45'08.2'' N '16.5'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast (72) 51 45'08.4'' N '56.0'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (148) 51 45'10.7'' N '01.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (124) 51 45'10.7'' N '41.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (141) 51 45'11.2'' N '06.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (120) 51 45'11.6'' N '46.4'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 160

260 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-9 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Budynek/Building (123) 51 45'12.2'' N '43.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (149) 51 45'13.1'' N '58.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (121) 51 45'13.6'' N '44.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (139) 51 45'13.8'' N '07.2'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (126) 51 45'15.6'' N '33.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (138) 51 45'16.5'' N '07.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (132) 51 45'20.8'' N '11.2'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (150) 51 45'24.7'' N '52.1'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast (95) 51 45'24.9'' N '38.1'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna (145) 51 45'25.1'' N '53.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt na budynku/mast on building 51 45'25.4'' N '31.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek/Building (143) 51 45'25.4'' N '56.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt na budynku/mast on building 51 45'25.8'' N '33.7'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt na budynku/mast on building 51 45'26.0'' N '31.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt na budynku/mast on building 51 45'26.1'' N '35.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt na budynku/mast on building 51 45'26.3'' N '33.4'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt na budynku/mast on building 51 45'26.7'' N '35.7'' E TAK/TAK, YES/YES Wieżowiec z anteną/building with antenna (99) 51 45'27.3'' N '37.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieżowiec z anteną/building with antenna (97) 51 45'30.1'' N '44.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wieżowiec z anteną/building with antenna (98) 51 45'30.3'' N '37.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna 51 45'37.6'' N '33.3'' E NIE/TAK, NO/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome (EPLL). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney (37) 51 44'50.2'' N '00.3'' E TAK/NIE, YES/NO EPLL AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Łódź-Lublinek. Aeronautical Meteorological Station Łódź-Lublinek. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru 24 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Forecasting Office 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telefon: Telephone consultations. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Faks, internet. Fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR AIRAC AMDT 160

261 AD 2 EPLL 1-10 AIP POLSKA 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) RVR tylko na żądanie TWR. Lotniskowa Stacja Meteorologiczna RVR at the request of TWR only. Aeronautical Meteorological Station Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Forecasting Office Phones: , Fax: EPLL AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) L GEO 2500 x 45 RWY: PCN 48 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 42'58.40''N '19.88''E R GEO 2500 x 45 RWY: PCN 48 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 43'25.21''N '22.75''E R GEO 700 x 175 Trawiasta/Grass NIL NIL 25L GEO 700 x 175 Trawiasta/Grass NIL NIL Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) L Patrz/See NIL 60 x x 300 Patrz: AD 2 EPLL 2-1-1/ See: AD 2 EPLL R Patrz/See NIL 60 x x 300 Patrz: AD 2 EPLL 2-1-1/ See: AD 2 EPLL R NIL NIL NIL 760 x 185 NIL 25L NIL NIL NIL 760 x 185 NIL Uwagi Remarks 07L) Brak malowania na drodze startowej oznaczeń "lewy", "prawy" ("L", "R"). 07L) No "left" ("L") and "right" ("R") letters are painted on the RWY. 25R) Brak malowania na drodze startowej oznaczeń "lewy", "prawy" ("L", "R"). 25R) No "left" ("L") and "right" ("R") letters are painted on the RWY. 07R) Oznaczenia drogi startowej podane w kolumnie 1 nie są wymalowane na drogach 07R) RWY designations mentioned in column 1 are not painted on the RWYs since startowych, gdyż są to trawiaste drogi startowe. these are grass RWYs. 25L) Oznaczenia drogi startowej podane w kolumnie 1 nie są wymalowane na drogach 25L) RWY designations mentioned in column 1 are not painted on the RWYs since startowych, gdyż są to trawiaste drogi startowe. these are grass RWYs. Kalibracja sczepności: Friction Calibration: Kalibracja sczepności mierzona za pomocą samochodu pomiarowego ASFT przy Runway Friction Calibration measured with ASFT at a speed of 65 km/h on wet prędkości 65 km/h, na mokrej nawierzchni przy 1 mm wody. surface with water layer 1 mm deep. RESA przy THR 07L: 120 x 90 m, RESA przy THR 25R: 210 x 90 m. RESA next to THR 07L: 120 x 90 m, RESA next to THR 25R: 210 x 90 m. OFZ EPLL AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) L R R L Uwagi Remarks Brak malowania na drodze startowej oznaczeń lewy ( L ), prawy ( R ) No left ( L ) and right ( R ) letters are painted on the RWY. AIRAC AMDT 160

262 AD 2 EPLL 1-12 AIP POLSKA EPLL AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Languages ŁÓDŹ/Lublinek CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 51 45'17''N '10''E 51 48'18''N '45''E 51 49'22''N '51''E 51 50'13''N '07''E 51 44'16''N '23''E 51 43'07''N '35''E 51 40'23''N '38''E 51 37'54''N '49''E 51 39'28''N '31''E 51 42'28''N '54''E 51 45'17''N '10''E 1700 ft GND [D] ŁÓDŹ WIEŻA ( MHz) PL ŁÓDŹ TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi CTR ŁÓDŹ/Lublinek aktywny w godzianach pracy organu TWR Łódź. Remarks ŁÓDŹ/Lublinek CTR active during the operational hours of Łódź TWR. EPLL AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) TWR ŁÓDŹ WIEŻA ŁÓDŹ TOWER MON-SUN ( ) ATIS H24 Uwagi 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. Remarks EPLL AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 4 E/Oct 05) LOD MHz H24 H '24.9'' N '02.5'' E 51 42'56.4'' N '10.5'' E Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). RDH: 50 ft GP 3.0 Deklarowany zasięg operacyjny: 62,5 NM (do FL100). Designated operational range: 62.5 NM (up to FL100). CAT. I AIRAC AMDT 160

263 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-13 Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) DVOR/DME ( 5 E/Aug 14) ID LOZ Częstotliwość Frequency MHz CH71X DME LOD CH42X Godziny pracy Hours of operation H24 H24 Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) 51 46'33.9'' N '29.3'' E 51 43'24.9'' N '02.5'' E DME ELEV m AMSL 180 m AMSL Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 32NM/52NM (3800ft/10000ft). W sektorze NIE UŻYWAĆ do celów nawigacyjnych. Designated operational range: 32NM/52NM (3800ft/10000ft). DO NOT USE for navigation purposes within sector Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). NIL Uwagi NIL Remarks EPLL AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU LOCAL TRAFFIC REGULATIONS Samoloty o kodzie odniesienia C i wyższym mogą poruszać się po APN nr 1 i 2 wyłącznie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez koordynatora ruchu naziemnego. Przed uruchomieniem silnika/silników na stanowisku postojowym załoga statku powietrznego nawiązuje łączność z TWR ŁÓDŹ w celu uzyskania zgody na uruchomienie, oraz zezwolenia na lot podając następujące dane: - znak wywoławczy statku powietrznego, - numer stanowiska postojowego, - informacje niezbędne dla odbycia lotu. Aircraft of reference Code C and higher may operate on APNs No. 1 and 2 only in accordance with the marshaller s instructions. Before the engine/-s start-up, the crew shall communicate with ŁÓDŹ TWR in order to receive start-up and en-route clearance providing the following information: - aircraft call sign, - parking position number, - essential information for conducting the flight. EPLL AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES NIL NIL EPLL AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PROCEDURY DLA LOTÓW IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS W TMA ŁÓDŹ zapewniana jest proceduralna służba kontroli zbliżania. Wektorowanie radarowe jest niedostępne. W TMA ŁÓDŹ obowiązują procedury SID i STAR według nawigacji RNP 1 dla betonowych RWY 07 oraz RWY 25 lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK. Procedury RNP STAR kończą się w punktach IAF procedur podejścia według wskazań przyrządów dla RWY 07 i RWY 25. Procedury SID i STAR w TMA ŁÓDŹ zaprojektowane zostały według kryteriów dla PBN RNP 1. W celu wykonywania procedur bez ograniczeń wymagane jest dopuszczenie do wykonywania operacji RNP 1. Statki powietrzne niezdolne do wykonania operacji RNP 1 powinny ten fakt zgłosić przy pierwszym kontakcie radiowym z ATC. Takie statki powietrzne mogą się spodziewać wykonywania jednej z tras dolotowych do DVOR/DME LOZ opublikowanej na mapie AD 2 EPLL W miarę możliwości ATC zapewniać będzie wykonanie lotu po najkrótszej bezpośredniej trasie/ stosowanie skrótów. W procedurach SID RNP 1 w TMA ŁÓDŹ przyjęto parametry przechylenia w zakręcie (AOB) zgodne z PANS-OPS (ICAO Doc 8168 tom II, część 1, sekcja 3, rozdział 3, dodatek 3) czyli: 15 do 1000 ft nad DER ELEV, 20 powyżej 1000 ft do 3000 ft nad DER ELEV i 25 powyżej 3000 ft nad DER ELEV. Dotyczy wszystkich SID dla EPLL. Po uzyskaniu zgody ATC, w celu przyspieszenia obsługi ruchu, statek powietrzny może samodzielnie ustabilizować się na kursie początkowym podejścia do RWY 25. Within the ŁÓDŹ TMA, procedural approach control service is provided. Radar vectoring is not available. Within the ŁÓDŹ TMA, RNP 1 SID and STAR procedures are applicable for concrete RWY 07 and RWY 25 at ŁÓDŹ-LUBLINEK aerodrome. The RNP STAR procedures terminate at the IAFs of instrument approach procedures for RWY 07 and RWY 25. The SID and STAR procedures within the ŁÓDŹ TMA were designed according to PBN RNP 1 criteria. The procedures may be flown without restrictions only by aircraft approved for RNP 1 operations. Aircraft not approved for RNP 1 operations shall report this upon first radio contact with ATC. Such aircraft may expect instructions to follow one of arrival routes to the LOZ DVOR/DME detailed on chart AD 2 EPLL Whenever possible, ATC will provide direct routing/shortcuts. For the SID RNP 1 procedures within the ŁÓDŹ TMA, the angle of bank (AOB) taken into consideration is in accordance with PANS-OPS (ICAO Doc 8168, Vol. II, Part I, Section 3, Chapter 3, Appendix 3). That is: 15 up to 1000 ft over DER ELEV, 20 above 1000 ft up to 3000 ft over DER ELEV and 25 above 3000 ft over DER ELEV. It is applicable to all SIDs for EPLL. After receiving an ATC clearance, an aircraft may, for traffic expedition, be aligned with the heading of the initial approach to RWY 25. AIRAC AMDT 160

264 AD 2 EPLL 1-14 AIP POLSKA Informacje dotyczące planowania wysokości lotu: załogi statków powietrznych powinny brać pod uwagę możliwość otrzymania zezwolenia na zniżanie zgodnie z ograniczeniami wysokości podanymi na mapach procedur STAR. Bieżące zezwolenie na zniżanie będzie podane przez ATC. W miarę możliwości należy stosować technikę CDA. Vertical planning information: flight crews should plan for possible descent clearance in accordance with vertical restrictions detailed on the STAR charts. The current descent clearance will be issued by ATC. If possible, a CDA technique should be applied. Należy pamiętać, że w CTR EPLL obowiązuje klasa D przestrzeni. Należy zachować ostrożność z uwagi na duży ruch VFR w CTR EPLL, szczególnie w przypadku utraty łączności ruchu VFR, który może oczekiwać na punktach VFR: YANKEE na północ od lotniska oraz SIERRA na południe od lotniska na wysokości 1500 ft AMSL zgodnie z punktem AD 2 EPLL It should be noted that the EPLL CTR is covered by Class D airspace. Caution should be kept due to high VFR traffic density within the EPLL CTR, especially in the event of radio communication failure in VFR traffic that may hold at the VFR points: YANKEE to the north and SIERRA to the south of the aerodrome at an altitude of 1500 ft AMSL, according to point AD 2 EPLL PROCEDURA UTRATY ŁĄCZNOŚCI DLA LOTÓW IFR RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE FOR IFR FLIGHTS PROCEDURA OGÓLNA PODCZAS WYKONYWANIA LOTÓW INNYCH NIŻ WEDŁUG SID I STAR ORAZ DLA STATKÓW POWIETRZNYCH NIEDOPUSZCZONYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI STAR RNP 1 Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot na ostatnio nakazanym przez ATC poziomie lotu do DVOR/DME LOZ. Nad tym DVOR zniżyć się do wysokości bezwzględnej 3000 ft, a następnie wykonać podejście według wskazań przyrządów na RWY 25 (ILS or LOC RWY 25 lub VOR RWY 25), po czym wykonać podejście i lądowanie na najdogodniejszej betonowej RWY (w zależności od kierunku wiatru i innych okoliczności) PROCEDURA UTRATY ŁĄCZNOŚCI DLA LOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG SID Ustawić transponder na kod Kontynuować lot według przydzielonego i potwierdzonego SID. Po 3 minutach wznosić się do poziomu lotu zgodnie z FPL PROCEDURA UTRATY ŁĄCZNOŚCI DLA LOTÓW WYKONYWANYCH WEDŁUG STAR STATKI POWIETRZNE DOPUSZCZONE DO WYKONYWANIA OPERACJI RNP 1: a) W przypadku gdy STAR został przydzielony i załoga statku powietrznego dokonała potwierdzenia, ustawić transponder na kod 7600, kontynuować lot zgodnie z FPL oraz według przydzielonego STAR, po czym wykonać podejście (według ILS lub VOR lub RNAV GNSS) i lądowanie. Zniżanie należy wykonać po upływie 2 minut od ustawienia kodu 7600, zgodnie z ograniczeniami wysokości na mapach STAR. b) W przypadku gdy STAR nie został przydzielony, ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot na ostatnio nakazanym przez ATC poziomie lotu do DVOR/DME LOZ. Nad tym DVOR zniżyć się do wysokości bezwzględnej 2800 ft, a następnie wykonać podejście według wskazań przyrządów na RWY 25 (ILS or LOC RWY25 lub VOR RWY25), po czym wykonać lądowanie na najdogodniejszej betonowej RWY (w zależności od kierunku wiatru i innych okoliczności). GENERAL PROCEDURE DURING FLIGHTS OTHER THAN SIDs OR STARs AND FOR AIRCRAFT NOT APPROVED FOR STAR RNP 1 OPERATIONS Set the transponder to 7600 and continue to the LOZ DVOR/DME at the flight level last assigned by ATC. Overhead the LOZ DVOR, descend to an altitude of 3000 ft, then execute an instrument approach to RWY 25 (ILS or LOC RWY 25, or VOR RWY 25) and land on the most convenient RWY (depending on the wind direction and other circumstances). RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE FOR FLIGHTS ON SIDs Set the transponder to Continue according to the assigned and confirmed SID. After 3 minutes, climb to the FPL flight level. RADIO COMMUNICATION FAILURE PROCEDURE FOR FLIGHTS ON STARs AIRCRAFT APPROVED FOR RNAV 1 OPERATIONS: a) If a STAR was assigned and the flight crew acknowledged it, set the transponder to 7600, continue in accordance with the FPL and follow the assigned STAR, then execute an (ILS or VOR or RNAV GNSS) approach and land. The descent shall be performed after 2 minutes from setting 7600, in accordance with the vertical restrictions specified on the STAR charts. b) If no STAR was assigned, set the transponder to 7600 and continue to the LOZ DVOR/DME at the last assigned flight level. Overhead the DVOR, descend to an altitude of 2800 ft, then carry out an instrument approach to RWY 25 (ILS or LOC RWY 25, or VOR RWY 25) and land on the most convenient RWY (depending on the wind direction and other circumstances). UWAGA NOTE We wszystkich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na statki powietrzne w locie VFR mogące oczekiwać na punktach VFR: YANKEE na północ od lotniska oraz SIERRA na południe od lotniska. Krążenie z widocznością jest dozwolone wyłącznie po północnej stronie lotniska. In all cases, particular attention shall be kept due to VFR flights that may hold at the VFR points: YANKEE to the north and SIERRA to the south of the aerodrome. Visual circling is allowed only on the northern side of the aerodrome PODEJŚCIA IFR NA RWY 25 RWY 25 IFR APPROACHES W odniesieniu do ICAO Doc 8168 t.ii, część 1, dział 4, rozdział 5, punkt w następujących procedurach podejścia do lądowania dla lotniska ŁÓDŹ- LUBLINEK jest przebijana przez przeszkody lotnicze powierzchnia VSS (Visual Segment Surface powierzchnia ograniczająca segmentu z widocznością): - ILS or LOC RWY 25 CAT A/B/C/D; - VOR RWY25 CAT A/B/C/D; - RNAV (GNSS) RWY 25 CAT A/B/C/D. Parametry przeszkód przebijających VSS są następujące: Grupa drzew: N E 657ft AMSL, 54ft AGL Grupa drzew wraz z zabudowaniami: N E 671ft AMSL, 61ft AGL Las: N E 679ft AMSL, 79ft AGL As regards ICAO Doc 8168 Vol. II, Part 1, Section 4, Chapter 5, Item 5.4.6, the following approach procedures for ŁÓDŹ-LUBLINEK aerodrome involve penetration of the Visual Segment Surface by aeronautical obstacles: - ILS or LOC RWY 25 CAT A/B/C/D; - VOR RWY25 CAT A/B/C/D; - RNAV (GNSS) RWY 25 CAT A/B/C/D. The parameters of the penetrating obstacles are as follows: Group of trees: N E 657ft AMSL, 54ft AGL Group of trees and buildings: N E 671ft AMSL, 61ft AGL Forest: N E 679ft AMSL, 79ft AGL AIRAC AMDT 160

265 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-15 Zaleca się załogom statków powietrznych w segmencie lotu z widocznością, poniżej publikowanego OCA/OCH danej procedury podejścia do lądowania zwrócić szczególną uwagę na wskazane przeszkody podczas zniżania i zaleca się utrzymanie gradientu końcowego zniżania opublikowanego w końcowym podejściu PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR ŁÓDŹ- LUBLINEK: Flight crews are advised to pay particular attention to the obstacles mentioned above when flying within the visual segment, below the published OCA/OCH of the relevant approach procedure, during descent, and maintain the final descent gradient published for the final approach. List of VFR navigation points used for arrivals/departures to/from the ŁÓDŹ-LUBLINEK CTR: DELTA N E (Andrespol przy DK 713) DELTA N E (Andrespol town near DK 713 road) ECHO N E (hala przemysłowa w miejscowości Teolin) GOLF N E (stacja nadawcza BTS GSM w miejscowości Pelagia) HOTEL N E (skrzyżowanie DK 14 z S14; 0,5 NM na zachód od miejscowości Chechło Drugie) KILO N E (południowa strona miejscowości Koluszki) LIMA N E (hale przemysłowe 1 NM na południowy zachód od Aleksandrowa Łódzkiego) ROMEO N E (skrzyżowanie DK 1 z S8 na południe od miejscowości Rzgów) ECHO N E (industrial hall in Teolin town) GOLF N E (BTS GSM transceiver station in Pelagia town) HOTEL N E (intersection of DK 14 and S14 roads; 0.5 NM to the west of Chechło Drugie town) KILO N E (southern side of Koluszki town) LIMA N E (industrial halls 1 NM to the south west of Aleksandrów Łódzki town) ROMEO N E (intersection of DK 1 and S8 roads to the south of Rzgów town) SIERRA N E (południowy skraj stawów) SIERRA N E (southern edge of ponds) WHISKEY N E (miejscowość Kwiatkowice przy DK 710) WHISKEY N E (Kwiatkowice town near DK 710 road) X-RAY N E (skrzyżowanie autostrad A1 i A2) X-RAY N E (intersection of A1 and A2 motorways) YANKEE N E (sklep Kaufland 1 NM na wschód od Konstantynowa Łódzkiego) Doloty i odloty VFR (patrz AD 2 EPLL 7-2-1) do/z lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK odbywają się po następujących trasach: Trasa VFR nr 1: punkt WHISKEY - punkt LIMA - punkt YANKEE - lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK; Trasa VFR nr 2: punkt LIMA - punkt YANKEE - lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK; Trasa VFR nr 3: punkt X-RAY - punkt LIMA - punkt YANKEE - lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK; Trasa VFR nr 4: punkt KILO - punkt DELTA - punkt SIERRA - lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK; Trasa VFR nr 5: punkt ROMEO - punkt SIERRA - lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK. Loty po trasach VFR w przestrzeni kontrolowanej EPLL i w kręgu oczekiwania należy wykonywać na wysokości nie większej niż 1500 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej. YANKEE N E (Kaufland 1 NM to the east of Konstantynów Łódzki town) VFR arrivals and departures (see AD 2 EPLL 7-2-1) to/from ŁÓDŹ LUBLINEK aerodrome are conducted along the following VFR routes: VFR route No. 1: WHISKEY point - LIMA point - YANKEE point - ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; VFR route No. 2: LIMA point - YANKEE point - ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; VFR route No. 3: X-RAY point - LIMA point - YANKEE point - ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; VFR route No. 4: KILO point - DELTA point - SIERRA point - ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; VFR route No. 5: ROMEO point - SIERRA point - ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome. Flights along VFR routes within EPLL controlled airspace and in a holding pattern circle shall be conducted at an altitude not higher than 1500 ft AMSL, unless cleared otherwise by ATC Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a) wlot w CTR/TMA ŁÓDŻ/Lublinek odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez TWR ŁÓDŹ. Zezwolenie może być przekazane przez FIS WARSZAWA; b) Jeżeli informator FIS WARSZAWA nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z TWR ŁÓDŹ przed wlotem do CTR/TMA ŁÓDŹ-LUBLINEK Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: SIERRA lub YANKEE. Procedurę oczekiwania należy wykonywać na wysokości nie większej niż 1500 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej. a) Entry into the ŁÓDŹ-LUBLINEK CTR/TMA may be performed upon clearance issued by ŁÓDŹ TWR. The clearance may be received from WARSZAWA FIS; b) If not instructed otherwise by WARSZAWA FIS, radio communication shall be established with ŁÓDŹ TWR before entering the ŁÓDŹ- LUBLINEK CTR/TMA. In the case of congestion of air traffic, an aircraft flying under VFR may expect holding over one of the following points: SIERRA or YANKEE. Holding procedure shall be conducted at an altitude not higher than 1500 ft AMSL, unless cleared otherwise by ATC. AIRAC AMDT 160

266 AD 2 EPLL 1-16 AIP POLSKA Start w CTR ŁÓDŹ-LUBLINEK z miejsca innego niż lotnisko ŁÓDŹ - LUBLINEK jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR ŁÓDŹ. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR ŁÓDŹ. Departure within the ŁÓDŹ-LUBLINEK CTR, from a place other than ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome is possible after obtaining clearance from ŁÓDŹ TWR. If unable to establish two-way radio communication at the place of departure, it is obligatory to obtain clearance by means of telephone and after take-off radio communication with ŁÓDŹ TWR shall be established immediately Utrata łączności w locie VFR Radio communication failure in VFR flights Jeżeli nastapi utrata łączności przed wlotem w CTR/TMA ŁÓDŹ-LUBLINEK, wlot do CTR/TMA ŁÓDŹ-LUBLINEK jest zabroniony Jeżeli statek powietrzny uzyskał zgodę na wlot w CTR/TMA ŁÓDŹ-LUBLINEK i nastąpi utrata łączności w locie, należy: If radio communication fails before reaching the ŁÓDŹ-LUBLINEK CTR/ TMA, entry is forbidden. If radio communication fails in flight after obtaining clearance for entry into the ŁÓDŹ-LUBLINEK CTR/TMA, the crew shall: a) w czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: a) when arriving and approaching from the northern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu YANKEE i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem YANKEE do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeśli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska, należy oczekiwać 10 minut nad punktem YANKEE i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. - make an approach to reach YANKEE point and await visual signals given from the aerodrome control tower of ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a green visual continuous signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over YANKEE point until receiving a continuous green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over YANKEE point for 10 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the FOLLOW ME car. b) w czasie dolotu i podejścia od połdniowej strony lotniska: b) when arriving and approaching from the southern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu SIERRA i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem SIERRA do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 10 minut nad punktem SIERRA i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. c) jeżeli to możliwe należy oczekiwać nad punktem YANKEE/SIERRA na wysokości 1500 ft AMSL z uwagą na loty po okręgu Jeśli to możliwe powyższe zasady dotyczą również szybowców i innych statków powietrznych bez napędu LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych, takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: - make an approach to reach SIERRA point and await visual signals given from the aerodrome control tower of ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a green visual continuous signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over SIERRA point until receiving a continuous green visual signal and then execute approach as short as possible and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower hold over SIERRA point for 10 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the FOLLOW ME car. c) if possible, hold over YANKEE/SIERRA point at 1500 ft AMSL, paying attention to flights in the traffic circuit. These rules also apply to gliders and other non-powered aircraft, if possible. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit clears for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej; a) the flight will be peformed during daytime only; AIRAC AMDT 160

267 AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-17 b) z dala od chmur i z widocznością terenu; b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain; c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców - nie mniejsza niż 800 m; c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters - not less than 800 m; d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft; d) the ceiling is not less than 600 ft; e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kts lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be perfomed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko ŁÓDŹ-LUBLINEK wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Po lądowaniu następuje kołowanie/podlot na płytę postojową lub stanowisko postojowe portu lotniczego. Śmigłowce, które startują/lądują na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych, nie są zobowiązane do wykonywania podejścia do RWY w użyciu, tylko bezpośrednio do miejsca startu i lądowania na terenie WZL. Śmigłowce LPR po lądowaniu wykonują podlot wzdłuż TWY A, następnie powietrzną TWY S do Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego filii Łódź, położonej w północno-wschodniej części lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK, oznaczonej na mapie AD 2 EPLL Helicopters conducting an IFR or VFR approach to ŁÓDŹ-LUBLINEK aerodrome perform landing on the runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point After landing, taxiing/air taxiing is conducted to an apron or aircraft stand of the airport. Helicopters which take-off/land at the Wojskowe Zakłady Lotnicze site are not obliged to approach the runway in use but the direct place of take-off and landing at the Wojskowe Zakłady Lotnicze site. After landing, air rescue helicopters air taxi along TWY A, then TWY S to the base of the Łódź Branch of the Polish Medical Air Rescue located in the north-eastern part of ŁÓDŹ-LUBLINEK aerodrome depicted on chart AD 2 EPLL EPLL AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Na powierzchni drogi startowej przed THR 07 wprowadzono oznakowanie poziome płaszczyzny do zawracania dla samolotów. W celu ułatwienia zawracania statków powietrznych, pierwsza para lamp krawędziowych drogi startowej przy THR 07 typu zagłębionego. Nośność nawierzchni poboczy na odcinku 75 m od THR 07 taka sama jak RWY. W części południowo-wschodniej lotniska, w pobliżu trawiastej drogi startowej 07R/25L, wyznaczono trawiastą płytę postojową. Płyta przeznaczona jest dla stałych użytkowników lotniska ruchu General Aviation. Wyznaczona za pomocą niebieskich chorągiewek. Odpowiedzialność za kołowanie i utrzymanie należytej separacji pomiędzy statkami powietrznymi ponoszą użytkownicy. The RWY surface before THR 07 is provided with a turn pad marking for aeroplanes. To facilitate a backtrack manoeuvre, the first pair of the edge lights next to THR 07 are inset lights. The strength of the runway shoulders on the first 75 m from THR 07 is the same as the strength of the RWY. In the south-eastern part of the aerodrome, near the grass RWY 07R/25L, a grass APN is designated. The APN is intended for use by the aerodrome regular general aviation users. It is delineated by blue flags. Responsibility for the taxiing and maintaining proper separation between aircraft shall be held by the users. EPLL AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPLL Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPLL Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 RWY 07/25 RNP 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPLL RWY 07 RWY 07 AD 2 EPLL RWY 25 RWY 25 AD 2 EPLL RNP 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowe TMA ŁÓDŹ RNP 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNP 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO Area Chart - ICAO Arrival and Transit Routes - ICAO TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL RWY 07 RWY 07 AD 2 EPLL RWY 25 RWY 25 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AIRAC AMDT 160

268 AD 2 EPLL 1-18 AIP POLSKA AD 2 EPLL ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL Trasy dolotowe i odlotowe VFR VFR Arrival and Departure Routes AIRAC AMDT 160

269

270

271

272

273

274

275 AIP POLSKA AD 2 EPMO 1-5 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin - Twierdza Modlin/Chimney - Fort Modlin (5) 52 26'25.2'' N '00.8'' E NIE/NIE, NO/NO Antena monitora GP/GP monitoring antenna (7) 52 26'55.3'' N '15.2'' E NIE/TAK, NO/YES Antena ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna (8) 52 26'55.8'' N '20.1'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz-1/Anemometer-1 (9) 52 26'56.5'' N '23.3'' E TAK/TAK, YES/YES Antena RVR-2/RVR-2 antenna (11) 52 27'00.6'' N '07.7'' E TAK/NIE, YES/NO Wiatromierz-3/Anemometer-3 (10) 52 27'05.2'' N '58.7'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru - zachodni/wind direction 52 27'05.3'' N '14.5'' E TAK/TAK, YES/YES indicator - W (6) Antena RVR-3/RVR-3 antenna (12) 52 27'05.4'' N '00.3'' E TAK/NIE, YES/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of WARSZAWA/Modlin aerodrome (EPMO). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Maszt/Mast (12ch) 52 26'50.6'' N '32.0'' E NIE/TAK, NO/YES Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT EPMO AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Warszawa-Modlin Aeronautical Meteorological Office Warszawa-Modlin 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met office outside hours Godziny pracy podane w obowiazującym NOTAM. Working hours provided in a valid NOTAM. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Warszawa-Modlin. 9 HR Aeronautical Meteorological Office Warszawa-Modlin. 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telephone consultation. Telefon: Phone: Faks: Fax: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, GAMET, aerodrome warnings, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, zdjęcia satelitarne. FL 450, FL 530. Radar data, satellite images. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Faks, internet. Fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Tel.: Tel. kom.: Faks: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: Aeronautical Meteorological Office Phone: Mobile: Fax: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office Phones: , Fax: AIRAC AMDT 160

276 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-5 Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska POZNAŃ/Ławica (EPPO). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of POZNAŃ/Ławica aerodrome (EPPO). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Budynek z masztem/building with mast 52 24'04.0'' N '33.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (7) 52 24'13.1'' N '33.1'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast (85) 52 24'32.0'' N '00.6'' E NIE/NIE, NO/NO Radar POP-1 i POM-2/POP-1 and POM-2 radar (107) 52 24'41.0'' N '37.0'' E NIE/TAK, NO/YES Radar/Radar (86) 52 24'47.7'' N '49.2'' E TAK/TAK, YES/YES Radar POM-1/Radar POM-1 (106) 52 24'48.0'' N '43.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin/Chimney (50) 52 24'57.2'' N '39.8'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz W1/Anemometer W1 (108) 52 25'05.1'' N '06.9'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz W2/Anemometer W2 (109) 52 25'14.5'' N '18.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (88) 52 25'16.1'' N '48.6'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W3/Anemometer W3 (110) 52 25'23.6'' N '30.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (89) 52 25'43.0'' N '09.1'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (87) 52 25'53.3'' N '31.9'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast (59) 52 26'05.1'' N '02.0'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney (54) 52 26'11.1'' N '19.1'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower 52 27'32.8'' N '19.8'' E TAK/TAK, YES/YES EPPO AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Poznań-Ławica. Aeronautical Meteorological Station Poznań-Ławica. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu. 24 HR Meteorological Forecasting Office in Wrocław. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Tel.: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/languages used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefaks, internet. Telefax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR, APP TWR, APP 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Poznań-Ławica Telefaks: Tel. kom.: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław Telefon: Telefaks: Aeronautical Meteorological Station Poznań-Ławica Telefax: Mobile: Meteorological Forecasting Office Wrocław Phone: Telefax: AIRAC AMDT 160

277

278

279 AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 51 23'20''N '42''E - centralna linia RWY, 1000 m od THR '20''N '42''E - RWY centre line, 1000 m from THR Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 4 km (2,16 NM) na południowy wschód od centrum miasta Radom. 4 km (2.16 NM) to the south-east of Radom city centre. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 623 ft/20.1 C 623 ft/20.1 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 111 ft 111 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6 E (2013)/ 8'E 6 E (2013)/ 8'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Port Lotniczy Radom S.A. ul. Żeromskiego Radom (tel. kom.) Port Lotniczy Radom S.A. ul. Żeromskiego Radom (mobile) Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR*/VFR IFR*/VFR 8. Uwagi Remarks *) Tylko dla samolotów wojskowych. Główny użytkownik lotniska: Jednostka Wojskowa Nr Baza Lotnictwa Szkolnego ul. Sadków Radom *) For military aeroplanes only. AD operator: Military Unit No nd Air Training Base ul. Sadków Radom Tel.: Phone: Faks: Fax: AFS: EPRAZPZM - MIL ARO AFS: EPRAZPZM - MIL ARO AFS: EPRAZTZM - MIL TWR AFS: EPRAZTZM - MIL TWR EPRA AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL: MON-FRI ( ) - administracja. MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL: MON-FRI ( ) - administration. 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration CIV: CIV: Planowane starty i lądowania z i do państw spoza strefy Schengen zgłaszać Planned take-offs and landings from/to non-schengen states shall be notified to the zarządzającemu lotniskiem, nie później niż 48 HR przed wykonaniem operacji aerodrome administration not later than 48 HR in advance of the operation. lotniczej. MIL: NIL MIL: NIL 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL: w czasie wykonywania lotów. 4. Służba Informacji Lotniczej AIS NIL NIL MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL: during flights. AIRAC AMDT 160

280 AD 2 EPRA 1-2 AIP POLSKA 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) Z wyjątkiem świąt państwowych. MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) Except public holidays. 6. Biuro Meteorologiczne MET Office MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL MET - H24 MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 2100 (SUN SUN 2000) MIL MET - H24 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS CIV: AFIS - Radom Informacja zgodnie z AUP. MIL: MON-FRI ( ). Z wyjątkiem świąt państwowych. CIV: AFIS - Radom Information in accordance with AUP. MIL: MON-FRI ( ). Except public holidays. 8. Tankowanie Fuelling MIL: Wymaga uzgodnienia z JW 4938 przed przylotem. MIL: Consultation with Military Unit 4938 required before arrival. 9. Obsługa Handling MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) MIL - H24 MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) MIL - H Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing NIL NIL 12. Uwagi Remarks 1) - patrz GEN 2.1 MIL: Planowane przyloty poza godzinami pracy MIL ATS i MIL ARO zgłaszać 48 HR przed wykonaniem CIV: NIL CIV: NIL 1) - see GEN 2.1 MIL: Planned arrivals outside MIL ATS and MIL ARO working hours to be notified 48 HR in advance CIV: NIL CIV: NIL EPRA AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities CIV: ciągniki lotniskowe, wózki bagażowe, taśmociągi samobieżne. MIL: NIL CIV: baggage tractors, baggage carts, self-propelled belt loaders. MIL: NIL 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types MIL: F-34 CASTROL 599 MIL: F-34 CASTROL Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling capacity MIL: 2x cysterna samochodowa l, 7500 l. MIL: 2x tank truck capacity of l, 7500 l. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities NIL NIL 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft NIL NIL 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft NIL NIL 7. Uwagi Remarks CIV: NIL CIV: NIL CIV: NIL CIV: NIL EPRA AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels W mieście. In the city. AIRAC AMDT 160

281 AIP POLSKA AD 2 EPRA Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. Restaurants in the city. 3. Środki transportu Transportation Komunikacja miejska, taksówki. Public transport, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc na lotnisku. Szpitale w mieście. First aid at the aerodrome. Hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Poczta, banki w mieście. Post office, banks in the city. 6. Informacja turystyczna Touristic office W mieście. In the city. 7. Uwagi Remarks NIL NIL EPRA AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 5 ICAO (CAT 7 ICAO O/R, z wyprzedzeniem 24 HR.) CAT 5 ICAO (CAT 7 ICAO O/R, 24 HR in advance.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 2. Fire fighting vehicles Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft NIL NIL 4. Uwagi Remarks NIL NIL EPRA AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment CIV: - oczyszczarka lotniskowa - 3. MIL: - oczyszczarka - 2; - odśnieżarka - 1; - pług odśnieżny - 2. CIV: - runway sweeper - 3. MIL: - cleaner - 2; - snow blower - 1; - snow plough Kolejność oczyszczania Clearance priorities CIV: RWY, TWY E, APN 1, pozostałe TWY. MIL: RWY, TWY A, E, F, APN 3, pozostałe TWY. 3. Uwagi Remarks NIL NIL CIV: RWY, TWY E, APN 1, remaining TWYs. MIL: RWY, TWY A, E, F, APN 3, remaining TWYs. EPRA AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 84 R/C/W/T (CIV/MIL) APN 1 - CONC, PCN 84 R/C/W/T APN 2 - CONC, PCN 14 F/B/Y/T (MIL) APN 2 - CONC, PCN 14 F/B/Y/T APN 3 - CONC, PCN 28 R/C/X/T (MIL) APN 3 - CONC, PCN 28 R/C/X/T APN 4 - CONC, PCN 14 R/B/Y/T (MIL) APN 4 - CONC, PCN 14 R/B/Y/T (CIV/MIL) (MIL) (MIL) (MIL) AIRAC AMDT 160

282 AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-5 W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas RWY/Strefa Rodzaj przeszkody Szerokość Długość geograficzna Wysokość Oznakowanie/ RWY and Obstacle type geograficzna Longitude Top of obstacle Oświetlenie Area affected Latitude AGL (ft) AMSL (ft) Markings/LGT /APCH Budynek z masztem/building with mast 51 25'16.4'' N '34.3'' E TAK/TAK, YES/YES NIL Uwagi NIL Remarks RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Kościół z wieżą/church with tower 51 22'29.0'' N '46.2'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt wiatromierza/anemometer mast 51 23'12.8'' N '55.1'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower 51 23'14.4'' N '31.0'' E NIE/TAK, NO/YES Widzialnościomierz (RVR)/RVR indicator 51 23'16.2'' N '00.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt wiatromierza/anemometer mast 51 23'16.3'' N '00.8'' E TAK/TAK, YES/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'16.4'' N '00.4'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'16.4'' N '00.6'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator 51 23'17.3'' N '00.4'' E TAK/TAK, YES/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'18.7'' N '05.5'' E NIE/NIE, NO/NO Agregat prądotwórczy/power generator 51 23'18.8'' N '05.5'' E NIE/NIE, NO/NO Agregat prądotwórczy/power generator 51 23'21.7'' N '23.2'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'21.7'' N '23.6'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'21.9'' N '23.5'' E NIE/NIE, NO/NO Antena RSL/RSL antenna 51 23'25.3'' N '40.4'' E NIE/TAK, NO/YES Antena RSL/RSL antenna 51 23'25.7'' N '42.3'' E NIE/TAK, NO/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'29.7'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt wiatromierza/anemometer mast 51 23'29.7'' N '21.1'' E TAK/TAK, YES/YES Widzialnościomierz (RVR)/RVR indicator 51 23'29.7'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'29.7'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box 51 23'30.9'' N '18.6'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator 51 23'31.2'' N '20.8'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest 51 23'37.0'' N '34.5'' E NIE/NIE, NO/NO Rząd drzew/row of trees 51 23'37.1'' N '42.9'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z 2 wieżami/church with 2 towers 51 23'50.1'' N '23.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast 51 24'32.7'' N '41.2'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney 51 25'20.1'' N '20.4'' E TAK/TAK, YES/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska RADOM/Sadków (EPRA). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of RADOM/Sadków aerodrome (EPRA). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Komin/Chimney 51 21'19.1'' N '26.5'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 51 23'02.4'' N '43.4'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower 51 24'08.9'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast 51 24'15.4'' N '35.2'' E TAK/NIE, YES/NO Church with tower/kościół z wieżą 51 24'16.5'' N '22.7'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast 51 24'29.8'' N '50.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 51 24'30.9'' N '06.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z 3 masztami/building with 3 masts 51 24'50.5'' N '47.1'' E TAK/NIE, YES/NO Komin/Chimney 51 26'34.1'' N '01.8'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 160

283 AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-5 RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Wiatromierz/Anemometer 50 06'39.7'' N '13.2'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 2B - ARP/RVR 2B - ARP 50 06'39.7'' N '11.5'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W2/Anemometer W '39.7'' N '12.9'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 2A - ARP/RVR 2A - ARP 50 06'39.7'' N '07.7'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru - THR 27/Wind direction indicator - THR '39.9'' N '53.0'' E TAK/TAK, YES/YES Wiatromierz W1/Anemometer W '40.3'' N '52.3'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 1B - THR 09/RVR 1B - THR '40.3'' N '25.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz W3/Anemometer W '40.4'' N '19.5'' E TAK/TAK, YES/YES RVR 1A - THR 09/RVR 1A - THR '40.4'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO Rząd drzew/row of trees 50 06'41.3'' N '17.4'' E NIE/NIE, NO/NO Grupa drzew/group of trees 50 06'42.3'' N '14.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża z wskaźnikiem kierunku wiatru/tower with wind direction indicator 50 06'43.7'' N '12.0'' E TAK/TAK, YES/YES Lampa oświetleniowa/lighting mast 50 06'44.9'' N '11.5'' E NIE/NIE, NO/NO Lampa oświetleniowa/lighting mast 50 06'44.9'' N '05.2'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest 50 06'46.0'' N '49.3'' E NIE/NIE, NO/NO Lampa oświetleniowa/lighting mast 50 06'46.1'' N '11.5'' E NIE/NIE, NO/NO Lampa oświetleniowa/lighting mast 50 06'46.1'' N '05.2'' E NIE/NIE, NO/NO Hangar/Hangar 50 06'47.0'' N '35.7'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą - Stobierna/Church with tower - Stobierna 50 08'20.2'' N '25.0'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Zabajka/Mast - Zabajka 50 08'33.9'' N '31.4'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt - Zabajka/Mast - Zabajka 50 08'36.0'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska RZESZÓW/Jasionka (EPRZ). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of RZESZÓW/Jasionka aerodrome (EPRZ). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Maszt - Podkościółek/Mast - Podkościółek 50 00'46.2'' N '47.9'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - G. Maria Magdalena/Mast - Mt. Maria Magdalena 50 00'50.7'' N '26.7'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża - Baranówka/Tower - Baranówka 50 03'01.3'' N '10.8'' E TAK/TAK, YES/YES Elewator z masztem/silos with mast 50 04'00.0'' N '29.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wskaźnik kierunku wiatru -THR 09/Wind direction indicator - THR '29.3'' N '23.7'' E TAK/TAK, YES/YES Antena NDB/BIA/Antenna NDB/BIA 50 06'31.4'' N '02.5'' E NIE/NIE, NO/NO Radar METEO/METEO radar 50 06'50.6'' N '13.3'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża TWR z piorunochronem/twr with lightning conductor 50 06'53.7'' N '38.1'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem kratowym/building with lattice mast 50 06'54.7'' N '51.1'' E TAK/TAK, YES/YES Radar MSSR/MSSR radar 50 06'56.5'' N '47.0'' E TAK/TAK, YES/YES EPRZ AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Rzeszów-Jasionka. Aeronautical Meteorological Station Rzeszów-Jasionka. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. 24 HR Central Meteorological Forecasting Office in Kraków. 24 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL AIRAC AMDT 160

284 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-5 Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska SZCZECIN/Goleniów (EPSC). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Wieża kościoła - Maszewo/Church tower - Maszewo (15) 53 29'44.1'' N '40.7'' E NIE/NIE, NO/NO Dwa maszty kratowe - Maszewo/Two lattice masts - Maszewo (22) 53 29'58.2'' N '13.8'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy - Maszewo/Lattice mast - Maszewo (23) 53 30'05.1'' N '15.3'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt kratowy - Goleniów/Lattice mast - Goleniów (47) 53 32'55.9'' N '46.1'' E TAK/TAK, YES/YES Antena NDB/OL/NDB/OL antenna (24) 53 33'18.3'' N '35.8'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt - Goleniów/Mast - Goleniów (10) 53 33'43.3'' N '57.9'' E TAK/TAK, YES/YES Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (35) 53 35'39.9'' N '00.2'' E TAK/TAK, YES/YES Antena/Antenna 53 35'43.8'' N '52.7'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Bodzęcin/Mast - Bodzęcin (18) 53 38'12.4'' N '49.8'' E NIE/NIE, NO/NO EPSC AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Szczecin-Goleniów. Aeronautical Meteorological Station Szczecin-Goleniów. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service H24 H24 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorolgiczne Biuro Nadzoru 9 HR Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telefon: Telephone consultation. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. PL, EN METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. PL, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Tel: Tel. kom.: Faks: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: Aeronautical Meteorological Station Phone: Mobile: Fax: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Watch Office Phones: , Fax: AIRAC AMDT 160

285 AD 2 EPSC 1-8 AIP POLSKA Uwagi CTR SZCZECIN/Goleniów aktywny w godzinach pracy organu TWR SZCZECIN. Remarks SZCZECIN/Goleniów CTR active during the operational hours of SZCZECIN TWR. EPSC AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Znak wywoławczy Częstotliwość (MHz) Godziny pracy Service designation Call sign Frequency (MHz) Hours of operationt TWR SZCZECIN WIEŻA SZCZECIN TOWER MON TUE 0200 (MON TUE 0100) TUE WED 0200 (TUE WED 0100) WED THU 0200 (WED THU 0100) THU FRI 0200 (THU FRI 0100) FRI FRI 2200 (FRI FRI 2100) SAT SAT 2200 (SAT SAT 2100) SUN SUN 2200 (SUN SUN 2100) ATIS H24 NIL Uwagi NIL Remarks EPSC AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 3 E/Oct 05) SZC MHz DME SZC CH42X DVOR/DME ( 3 E/Oct 05) SCZ MHz CH94Y NDB OL khz H24 H24 H24 H24 H '42.0'' N '41.8'' E 53 35'39.9'' N '00.2'' E 53 34'41.9'' N '41.8'' E 53 35'43.5'' N '53.4'' E 53 33'18.3'' N '35.9'' E m AMSL 30 m AMSL --- Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). RDH: 15 m GP 3.0 Deklarowany zasięg operacyjny: 62,5 NM (do FL100). Designated operational range: 62.5 NM (up to FL100). CAT. I Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (fo FL500). Designated operational range: 100 NM (up to FL500). Deklarowany zasięg operacyjny: 50 NM (do FL600). Designated operational range: 50 NM (up to FL600). NIL Uwagi NIL Remarks EPSC AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU LOCAL TRAFFIC REGULATIONS TWY B - niedostępna dla ruchu lotniczego. Połączenie TWY C z TWY A1 - zamknięte. TWY B - not available for air traffic. Junction of TWY C with TWY A1 - closed. EPSC AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES NIL NIL EPSC AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PROCEDURY DLA LOTÓW IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS AIRAC AMDT 160

286 AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-9 Kontroler TWR może wydać zezwolenie na wykonanie podejścia ILS z or LOC z RWY 31 statkowi powietrznemu znajdującemu się w strefie oczekiwania nieudanego podejścia (NDB CHO) z wysokości 2200 ft AMSL bez konieczności wznoszenia na IF do 2800 ft AMSL PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może otrzymać, w razie potrzeby, polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: The TWR controller may clear aircraft performing the missed approach holding procedure (NDB CHO) to perform the ILS z or LOC z RWY 31 approach (straight-in approach) from 2200 ft AMSL without having to climb at IF to 2800 ft AMSL. In case of high intensity of air traffic, aircraft carrying out a VFR flight may be instructed, if necessary, to hold over one of the designated points: NOVEMBER N E (kościół w Krzywicach), NOVEMBER N E (church in Krzywice town), SIERRA N E (stawy na wschód od miasta Goleniów). SIERRA N E (ponds east of Goleniów town). Doloty i odloty do/z lotniska SZCZECIN/Goleniów mogą odbywać się przez następujące punkty VFR: VFR departures and arrivals to/from SZCZECIN/Goleniów aerodrome may be conducted over the following points: ROMEO N E (miejscowość OLCHOWO), ROMEO N E (OLCHOWO town), INDIA E E (miejscowość ŁOZIENICA). INDIA E E (ŁOZIENICA town) LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko SZCZECIN/Goleniów wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO, Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Starty śmigłowców mogą odbywać się tylko z drogi startowej w użyciu. Procedura opisana powyżej nie dotyczy śmigłowców lotnictwa sanitarnego, które swoją bazę operacyjną mają wyznaczoną na lotnisku SZCZECIN/ Goleniów. Helicopters conducting an IFR or VFR approach to SZCZECIN/Goleniów aerodrome conduct landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO, Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point Take-offs of helicopters may be conducted only from runway in use. The procedure described hereabove is not applicable to air rescue helicopters for which an operational base has been designated at SZCZECIN/Goleniów aerodrome. EPSC AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION NIL NIL EPSC AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPSC Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPSC Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 13/31 RWY 13/31 AD 2 EPSC Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO Trasy dolotowe i tranzytowa TMA SZCZECIN Mapy instrumentalnego podejścia - ICAO Area Chart - ICAO Arrival and transit routes TMA SZCZECIN Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPSC ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) ILS z or LOC z RWY 31 (CAT A/B/C/D) AIRAC AMDT 160

287 AD 2 EPSC 1-10 AIP POLSKA AD 2 EPSC ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) ILS y or LOC y RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC VOR RWY 31 (A/B/C/D) VOR RWY 31 (A/B/C/D) AD 2 EPSC NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) NDB RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 31 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSC Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 160

288 AD 2 EPWA 1-8 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Budynek/Building (113) 52 10'58.6'' N '49.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast (124) 52 11'10.1'' N '26.3'' E TAK/NIE, YES/NO Budynek/Building (193) 52 11'11.7'' N '13.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztami/building with masts (96) 52 11'39.2'' N '29.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztami/building with masts (96) 52 11'40.4'' N '31.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (226) 52 11'42.9'' N '07.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (227) 52 11'45.0'' N '56.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z piorunochronem/building with lightning conductor (225) 52 11'58.0'' N '04.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (224) 52 12'01.9'' N '59.8'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z anteną/building with antenna (223) 52 12'05.6'' N '02.7'' E NIE/NIE, NO/NO Słup/Pole (201) 52 12'15.6'' N '27.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (222) 52 12'23.6'' N '58.5'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (202) 52 13'29.3'' N '29.0'' E NIE/TAK, NO/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska Chopina w Warszawie (EPWA). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of Warsaw Chopin Airport (EPWA). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Budynek/Building 52 04'42.5'' N '03.8'' E NIE/TAK, NO/YES 2 kominy/2 chimneys (109) 52 05'12.9'' N '21.4'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast (52) 52 05'57.6'' N '02.3'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (62) 52 08'05.7'' N '56.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (116) 52 08'42.8'' N '10.3'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (4) 52 08'43.4'' N '14.5'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon (10) 52 09'07.9'' N '08.1'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 52 09'09.2'' N '28.8'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (104) 52 09'12.4'' N '43.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building (128) 52 09'36.3'' N '08.4'' E NIE/NIE, NO/NO Reklama/Billboard (154) 52 10'11.3'' N '08.8'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża Terminal II z anteną/terminal II tower with antenna (112) 52 10'22.8'' N '12.0'' E NIE/TAK, NO/YES Reklama/Billboard (149) 52 10'24.9'' N '26.2'' E NIE/NIE, NO/NO Reklama/Billboard (145) 52 10'30.2'' N '40.7'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztami/building with masts (84) 52 10'44.4'' N '51.1'' E NIE/TAK, NO/YES Reklama/Billboard (210) 52 11'04.6'' N '09.1'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney 52 11'13.9'' N '19.9'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 52 11'18.0'' N '19.9'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 52 11'23.3'' N '39.4'' E NIE/TAK, NO/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney (228) 52 11'27.8'' N '21.7'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (39) 52 12'38.9'' N '15.9'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney (101) 52 13'11.1'' N '14.7'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney (101) 52 13'12.1'' N '18.3'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (235) 52 13'34.4'' N '14.5'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (234) 52 13'37.2'' N '05.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (97) 52 13'39.6'' N '17.1'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z anteną/building with antenna (236) 52 13'47.3'' N '11.0'' E NIE/TAK, NO/YES AIRAC AMDT 160

289 AD 2 EPWA 1-30 AIP POLSKA - Jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 5 minut nad punktem ECHO i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej. - If no signals have been received from the aerodrome control tower hold over ECHO point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions. - Po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w pierwszą możliwą drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME". - After landing vacate the runway immediately into the first possible taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Loty śmigłowców na lotnisko Chopina w Warszawie są ograniczone i Helicopter flights to Warsaw Chopin Airport are restricted exclusively for: mogą być wykonywane przez: - śmigłowce bazujące na lotnisku Chopina w Warszawie, - helicopters based at Warsaw Chopin Airport, - śmigłowce ratownictwa medycznego (HEMS), - Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) helicopters, - śmigłowce wykonujące loty związane z działaniami w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego, - operatorów, którzy uzyskali od zarządzającego lotniskiem lub użytkowników lotniska Chopina w Warszawie wymienionych w punkcie stałą lub tymczasową gwarancję zapewnienia odpowiedniego stanowiska (stanowisk) postojowego oraz zezwolenie od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Za gwarancję zapewnienia odpowiedniego stanowiska postojowego uważać się będzie pisemne zapewnienie uzyskane od jednego z następujących użytkowników: Dyrektor Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina ul. Żwirki i Wigury Warszawa 19 Telefon: Faks: AFS: EPWAYDYX Instytut Lotnictwa Dział Marketingu Al. Krakowska 110/ Warszawa Telefon: wew. 547 Faks: EADS PZL Warszawa-Okęcie S.A. Al. Krakowska 110/ Warszawa Telefon: Faks: Jednostka Wojskowa 4198 ul. Żwirki i Wigury 1c Warszawa Telefon: Faks: Wnioski o wydanie zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin przed planowanym lotem na faks Do wniosku należy załączyć pisemną gwarancję zapewnienia odpowiedniego stanowiska postojowego uzyskaną od jednego z podmiotów wymienionych w punkcie Wnioski bez załączonej gwarancji będą odrzucane bez rozpatrywania. - helicopters conducting flights related to enforcement of public order and safety, - operators who obtained constant or temporary guarantee from the aerodrome manager or users of Warsaw Chopin Airport aerodrome listed in point that an appropriate parking stand(s) will be provided for their helicopter(s) and permission issued by the Polish Air Navigation Services Agency. The following operators of Warsaw Chopin Airport are able to guarantee provision of an appropriate parking stand: Manager of Warsaw Fryderyk Chopin Airport ul. Żwirki i Wigury Warszawa 19 Phone: Fax: AFS: EPWAYDYX Institute of Aviation Marketing Department Al. Krakowska 110/ Warszawa Phone: ext. 547 Fax: EADS PZL Warszawa-Okęcie Co. Al. Krakowska 110/ Warszawa Phone: Fax: Military Unit 4198 ul. Żwirki i Wigury 1c Warszawa Phone: Fax: Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie Arrivals at Warsaw Chopin Airport Załogi śmigłowców wykonujące dolot do lotniska Chopina w Warszawie po uzyskaniu zgody na podejście, powinny wykonać to podejście możliwie najkrótszą drogą do wyznaczonej strefy przyziemienia Wraz z zezwoleniem na podejście organ kontroli lotniska wyznaczy miejsce przyziemienia, przy czym należy oczekiwać, że będzie to skrzyżowanie TWY D z RWY 11/29 lub TWY D z RWY 15/33. Alternatywnie, w przypadku dużego natężenia ruchu, miejsce przyziemienia może być wyznaczone na skrzyżowaniu TWY D z TWY C lub TWY D z TWY K lub TWY D z TWY A Załogi śmigłowców na płozach są zobowiązane przekazać informację o rodzaju podwozia podczas pierwszego nawiązania łączności z OKĘCIE TOWER. Applications for permission issued by the Polish Air Navigation Services Agency should be directed by fax to at least 72 hours in advance of the planned flight. Written guarantee for the provision of an appropriate parking stand obtained from one of the entities mentioned in point should be attached. Applications without such guarantee will be rejected without processing. Helicopter crews, after obtaining the approach clearance, are requested to carry out an approach, via the shortest possible route to the assigned touchdown zone. Along with the approach clearance the aerodrome control unit will indicate the touchdown zone which is expected to be the intersection of RWY 11/29 with TWY D or intersection of RWY 15/33 with TWY D. Alternatively, in case of congestion of air traffic, the touchdown zone may be assigned to the intersection of TWY D with TWY C or intersection of TWY D with TWY K or intersection of TWY D with TWY A. Skid-based helicopter crews shall report the undercarriage type on the initial contact with OKĘCIE TOWER. AIRAC AMDT 160

290

291 AD 2 EPWR 1-2 AIP POLSKA 10. Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing MON-SUN ( ) W godzinach ( ) odladzanie możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia do godz (2030). MON-SUN ( ) Between ( ) handling available only if prior request is sent till 2130 (2030). 12. Uwagi Remarks Opłaty za dostarczanie paliwa realizowane przez wyznaczone osoby PLW S.A. Akceptowane formy płatności: - gotówka - dostępna w godzinach ( ) 1). W godzinach ( ) opłata możliwa po uprzednim złożeniu zamówienia do godziny 2130 (2030) 1). - karty płatnicze - H24: DINNER CLUB, JCB, MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD, AMERICAN EXPRESS, BIS; - karta paliwowa AVCARD - H24; - przedpłata; - przelew bankowy (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) Payments for fuel delivery are accepted by designated PLW S.A. personnel. Accepted forms of payments: - in cash - available BTW ( ) 1). BTW ( ) UTC payment is possible after previous order until 2130 (2030) 1). - by credit cards - H24: DINNER CLUB, JCB, MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD, AMERICAN EXPRESS, BIS; - fuel carnet AVCARD - H24; - pre-payment; - bank transfer (only after prior consultation). 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. EPWR AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Platforma załadowcza do obsługi samolotów szerokokadłubowych (do 7 t) taśmociągi bagażowe (do 900 kg) podnośnik widłowy (4 t) przyczepy do bagażu (do 1500 kg) ciągniki spalinowe bagażowe ciągniki elektryczne bagażowe. Highloader (up to 7 t) self-propelled belt loaders (up to 900 kg) fork lift truck (4 t) baggage carts (up to 1500 kg) combustion baggage tractors electric baggage tractors. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types JET A-1, AVGAS 100LL JET A-1, AVGAS 100LL 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity Stacja paliw lotniczych. Pojemność: AVGAS 100LL L, JET A L. Cysterny: L oraz 2 x L. Fuel station. Capacity: AVGAS 100LL L, JET A L. Tank trucks: L, 2 x L. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities Agregat do odladzania Kiitokori EFI 2000 typu LHC - 2. Płyn do odladzania KILLFROST ABC-3 typ II. De-icing unit Kiitokori EFI 2000 LHC - 2. De-icing fluid KILLFROST ABC-3 II type. 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft NIL NIL 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft NIL NIL 7. Uwagi Remarks Dostępny rozruchowy agregat pneumatyczny (ASU) Garrett AT Air starter unit (ASU) Garrett AT2739 available - 1 Agent handlingowy: WRO-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. Zarząd: (faks) Kierownik Zmiany: (faks) SITA: WROOPXH Lotnictwo Ogólne: faks/fax Częstotliwość: 131,500 MHz Znak wywoławczy: WROLOT KOORDYNACJA Opłaty za handling: Akceptowane formy płatności: a) gotówka, b) karty płatnicze: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, c) przedpłata, d) przelew bankowy (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu). Handling Agent: WRO-LOT Airline Services Ltd. Management: (fax) Manager on Duty: (fax) SITA: WROOPXH General Aviation: faks/fax Frequency: MHz Call sign: WROLOT COORDINATION Handling payments: Payments are accepted: a) in cash, b) by credit cards: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, c) by pre-payment, d) by bank transfer (only after prior consultation). AIRAC AMDT 160

292 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-3 EPWR AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele w mieście. Hotels in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracja, bufety. Restaurant, Cafeteria. 3. Środki transportu Transportation Terminal pasażerski Autobusy miejskie, taksówki, wypożyczalnie samochodów. Terminal General Aviation Autobusy miejskie, taksówki. Passenger Terminal Municipal buses, taxi, car rentals. General Aviation Terminal Municipal buses, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc, szpitale w mieście. First aid, hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Terminal pasażerski: MON-TUE: ( ), WED-FRI: ( ). Bankomaty. Passenger Terminal: MON-TUE: ( ), WED-FRI: ( ). Cash machines. 6. Informacja turystyczna Tourist office Terminal pasażerski: DLY ( ) Passenger terminal: DLY ( ) 7. Uwagi Remarks Obsługa VIP (rejsy rozkładowe/charterowe/general aviation) Tel.: / VIP service (schedule/charter/general aviation flights) Phone: / Executive Lounge Tel.: /-438/ , patrz GEN 2.1. Executive Lounge Phone: /-438/ , see GEN 2.1. EPWR AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CAT 7 ICAO CAT 7 ICAO 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Pojazdy ratowniczo-gaśnicze: podstawowe wodno-pianowe - 4 gaśniczy wsparcia technicznego - 1 nośnik kontenerów - 1 dowodzenia - 1 kontener ze środkiem pianotwórczym - 1 kontener ratownictwa chemicznego - 1 ambulans - 1. Fire and rescue vehicles: major foam tender - 4 rescue foam tender - 1 container carrier - 1 command car - 1 foam tank container - 1 chemical rescue container - 1 ambulance Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft Sprzęt do usuwania unieruchomionych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 5700 kg: dźwig - 1 (do 2HR), podnośniki pneumatyczne - 6+2, ciągniki Uwagi Remarks NIL NIL Equipment for removal of disabled aircraft up to MTOW 5700 kg: crane - 1 (up to 2HR), pneumatic lifts - 6+2, tractors EPWR AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment zestaw do odśnieżania (pług, szczotka, dmuchawa) - 6, oczyszczarka kompaktowa - 1, oczyszczarka podmuchowa - 1, pług lotniskowy - 2, pług wirnikowy - 2, rozsiewalnik - 2, opryskiwacz - 2. snow removal kit (plough, runway sweeper, blower) - 6, compact cleaner - 1, snow blower - 1, runway snow plough - 2, rotary plough - 2, spreader - 2, sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz: AD 1.2, punkt 2.9. See: AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. AIRAC AMDT 160

293 AD 2 EPWR 1-6 AIP POLSKA RWY/Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość geograficzna Latitude Długość geograficzna Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Wiatromierz/Anemometer 51 05'57.6'' N '29.9'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'02.3'' N '45.4'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree 51 06'06.4'' N '29.3'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz/Anemometer 51 06'07.0'' N '59.3'' E TAK/TAK, YES/YES RVR2/RVR '07.2'' N '58.6'' E TAK/NIE, YES/NO RVR1/RVR '08.3'' N '55.1'' E TAK/NIE, YES/NO Drzewa/Trees 51 06'08.4'' N '32.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wzniesienie terenu/terrain height 51 06'08.9'' N '51.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'10.3'' N '24.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'14.6'' N '12.7'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 51 06'16.0'' N '48.1'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'18.4'' N '03.2'' E NIE/NIE, NO/NO Wiatromierz/Anemometer 51 06'22.1'' N '10.1'' E TAK/TAK, YES/YES RVR1/RVR '22.3'' N '09.4'' E TAK/NIE, YES/NO RVR2/RVR '23.4'' N '05.9'' E TAK/NIE, YES/NO Drzewa/Trees 51 06'24.1'' N '34.8'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża kontroli lotniska/atc tower 51 06'24.6'' N '10.4'' E NIE/TAK, NO/YES Drzewa/Trees 51 06'25.0'' N '52.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'26.7'' N '45.1'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewa/Trees 51 06'29.3'' N '39.3'' E NIE/NIE, NO/NO Maszty oświetleniowe/lighting masts 51 06'31.9'' N '48.8'' E TAK/TAK, YES/YES Kamery/Cameras 51 06'32.0'' N '39.6'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ILS LOC/ILS LOC antenna 51 06'37.4'' N '38.5'' E TAK/TAK, YES/YES Radar/Radar 51 06'37.7'' N '27.5'' E TAK/TAK, YES/YES Drzewa/Trees 51 06'38.7'' N '37.1'' E NIE/NIE, NO/NO Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. RWY/Strefa RWY and Area Rodzaj przeszkody Obstacle type Szerokość geograficzna Długość geograficzna Wysokość Top of obstacle Oznakowanie/Oświetlenie Markings/LGT affected Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Kościół z wieżą - Turów/Church with tower - Turów 50 59'41.2'' N '03.8'' E NIE/NIE, NO/NO Komin elektrociepłowni/power plant chimney 51 02'16.3'' N '57.6'' E TAK/TAK, YES/YES Komin elektrociepłowni/power plant chimney 51 02'16.8'' N '01.2'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą - Bielany Wrocławskie/ Church with tower - Bielany Wrocławskie 51 02'23.3'' N '06.7'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Ołtaszyn/Church with tower - Ołtaszyn 51 03'25.5'' N '23.1'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Jaszkotle/Church with tower - Jaszkotle 51 03'26.5'' N '05.3'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Brochów/Church with tower - Brochów 51 03'48.2'' N '50.5'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Klecina/Church with tower - Klecina 51 03'52.3'' N '38.7'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Małkowice/Church with tower - Małkowice 51 04'34.6'' N '23.2'' E NIE/NIE, NO/NO Pałac z wieżą/palace with tower 51 04'40.1'' N '17.5'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Krzyki/Church with tower - Krzyki 51 05'15.0'' N '03.9'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z wieżą - Grabiszyn/Church with tower - Grabiszyn 51 05'24.5'' N '29.6'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building 51 05'40.8'' N '08.3'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt - Muchobór Wielki/Mast - Muchobór Wielki 51 05'43.7'' N '44.7'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 160

294 AD 2 EPWR 1-8 AIP POLSKA 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Wrocław-Strachowice Aeronautical Meteorological Station Wrocław-Strachowice Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław Tel.: , Faks: Meteorological Forecast Office Wrocław Phones: , Fax: EPWR AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) GEO 2503 x 58 RWY: PCN 54 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 06'31.69''N '56.97''E GEO 2503 x 58 RWY: PCN 54 F/B/X/T. CONC/ASPH 51 05'56.26''N '52.65''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) NIL NIL NIL 2623 x 300 NIL 29 NIL NIL NIL 2623 x 300 NIL Uwagi Remarks Współrzędne progów są jednocześnie współrzędnymi końców drogi startowej THR coordinates are at the same time RWY end coordinates. Kalibracja sczepności: aktualne wartości oraz sposób pomiaru podane są w NOTAM. Runway Friction Calibration: current values and measurement method are published by NOTAM. Oznakowanie poziome do zawracania dla ACFT o kodzie referencyjnym D w pobliżu Horizontal marking for ACFT code D backtrack nearby THR 11 and APN 3. THR 11 i APN 3. Wyznaczono RESA o wymiarach 240 m x 120 m. Designated RESA dimensions of 240 m x 120 m. 11) - NIL 11) - NIL 29) - NIL 29) - NIL OFZ EPWR AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) NIL Uwagi NIL Remarks EPWR AD DEKLAROWANE DŁUGOŚCI TORA, TODA I ASDA DLA PROCEDUR INTERSECTION TAKE OFF DECLARED DISTANCES TORA, TODA AND ASDA FOR INTERSECTION TAKE OFF PROCEDURES RWY/NR TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) C Uwagi Remarks Odległości mierzone od przecięcia osi TWY C i RWY 11. Distances are measured from intersection of axes TWY C and RWY 11. AIRAC AMDT 160

295 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-9 EPWR AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) TDZ Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 m LIH G NIL PAPI 3 left 51 NIL 29 Calvert, cat. I 900 m G NIL PAPI 3 53 NIL SFL LIH left SFL m RWY ID RCL LGT REDL RENL SWY LGT LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Odstępy/ Spacing Kolor/Colour INTST LEN Kolor/Colour NIL NIL 2500 m/60 m FM m: W R NIL 11 FM m: Y LIH NIL NIL 2500 m/60 m FM m: W R NIL 29 FM m: Y LIH EPWR AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej NIL NIL 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: NIL / Anemometr: patrz pkt LDI: NIL / Anemometer: see point Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: TWY A1 i A2 LIM jeden stopień INTST. TWY B1 i B2 LIM jeden stopień INTST. TWY C LIM jeden stopień INTST. TWY D1 LIM jeden stopień INTST. TWY D4 BRAK świateł krawędziowych. TWY E1 LIM jeden stopień INTST. TWY E2 LIM jeden stopień INTST. TWY E3 BRAK świateł krawędziowych. TWY E4 BRAK świateł krawędziowych. 2. Światła osi : TWY B1. 3. Światła manewrowania stanowiska postojowego na stanowiskach 1 6, Edge: TWY A - LIM - one stage INTST. TWY B - LIM - one stage INTST. TWY C - LIM - one stage INTST. TWY D1 LIM one stage INTST. TWY D4 edge lighting - none. TWY E1 LIM one stage INTST. TWY E2 LIM one stage INTST. TWY E3 edge lighting - none. TWY E4 edge lighting - none. 2. Centre line: TWY B1 3. Aircraft stand manoeuvring guidance lights on stands 1-6, Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe dla wszystkich świateł na lotnisku zgodnie z wymaganiami ICAO. 5. Uwagi Remarks NIL NIL Secondary power supply for all lights at the aerodrome conforms with ICAO requirements. EPWR AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation NIL NIL 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) NIL NIL 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie NIL NIL 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO NIL NIL 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available NIL NIL 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting NIL NIL 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt Procedures for helicopters: see point AIRAC AMDT 160

296 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-19 Awaria systemu: W przypadku awarii systemu zgasną wszystkie pola wyświetlacza. Pilot musi natychmiast zatrzymać samolot. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. System failure: It the event of a system failure, all fields will be extinguished. The pilot must immediatelly stop the aeroplane. The operation will be completed with marshalling assistance PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DOKOWANIA SAFETY PROCEDURES DURING DOCKING Sygnały przekazywane przez koordynatora ruchu naziemnego muszą być traktowane przez pilota jako nadrzędne w stosunku do informacji przekazywanych przez system SAFEDOCK. Signals given by the marshaller must be considered by the pilot superior to information indicated by the SAFEDOCK system. W przypadku niesprawności systemu SAFEDOCK lub na prośbę pilota, ustawianie samolotu na stanowisku wyposażonym w system może odbywać się w oparciu o sygnały koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku awarii i/lub wyłączenia systemu SAFEDOCK podczas operacji wprowadzania samolotu na stanowisko, dokończenie tej operacji odbywa się według sygnałów koordynatora ruchu naziemnego. Kiedy samolot nie zostanie wykryty przez system SAFEDOCK (brak żółtego pola zbliżania), pilot musi zatrzymać samolot w bezpiecznej odległości od rękawa. Jeżeli pilot nie jest pewien informacji wyświetlanych na wyświetlaczu SAFEDOCK, musi natychmiast zatrzymać samolot i uzyskać dodatkowe, rozstrzygające informacje. In the event of malfunction of the SAFEDOCK system or at the pilot's request, the docking of the aeroplane on a stand equipped with the system may be carried out with marshalling assistance. In the event of failure and/or shut-off of the SAFEDOCK system during a docking operation, the operation will be completed with marshalling assistance. If the aeroplane has not been detected by the SAFEDOCK system (no yellow approach distance field) the pilot must stop the aeroplane at a safe distance from the air bridge. If the pilot is unsure of the information shown by the SAFEDOCK system, he must stop the aeroplane immediately and obtain additional decisive information TRAWIASTA PŁYTA POSTOJOWA STATKÓW POWIETRZNYCH GRASS APRON Parkowanie statków powietrznych lotnictwa ogólnego o masie do 2500 kg. Wymiary: 96 m - długość, 80 m - szerokość, płyta zlokalizowana na południe od APN 1. W okresie letnim sektor oznakowany przy pomocy białych chorągiewek, w okresie zimowym - czarnych chorągiewek. Wszystkie manewry statków powietrznych wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Obsługa handlingowa obowiązkowa. Parking possible for general aviation aircraft up to 2500 kg. Dimensions: 96 m long, 80 m wide. APN located south of APN 1. In summer the sector is marked with white flags, in winter with black flags. Any aircraft manoeuvres to be performed under marshalling guidance. Ground handling is obligatory. EPWR AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES PREFEROWANE ANTYHAŁASOWE DROGI STARTOWE NOISE PREFERENTIAL RUNWAYS Ze względu na ograniczenie hałasu na lotnisku WROCŁAW/Strachowice ustala się następujące pierwszeństwo w wykorzystaniu dróg startowych. The following noise abatement runway preference system has been established for WROCŁAW/Strachowice aerodrome: Doloty: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Odloty: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Arrivals: 1. RWY 29, 2. RWY 11. Departures: 1. RWY 29, 2. RWY 11. AIRAC AMDT 160

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 47/14 (AD 2 EPGD)

SUP 47/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZNI DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMONTOWYCH NA RWY 0/25 LIMITD AVAILABILITY O KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS ON RWY 0/25 STRONA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGNCJA ŻGLUGI POWITRZNJ

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo