1. TERMIN DATES do to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATES do to"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 56/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIELISZEW K. MODLINA - FIS OLSZTYN Obowiązuje od / Effective from 22 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 12 OCT 2016 FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIELISZEW TOWN NEAR MODLIN - OLSZTYN FIS 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowany czas aktywności: Planned time of activity: Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonu innych statków powietrznych możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. EA 31 EA 31 Granice poziome: Lateral limits: '47"N '05"E '12"N '49"E '01"N '22"E '20"N '10"E '36"N '48"E '47"N '05"E The flight restriction area is segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the area is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the flights organiser '47"N '05"E '12"N '49"E '01"N '22"E '20"N '10"E '36"N '48"E '47"N '05"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1300 ft AMSL Upper limit: 1300 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Bartłomiej Mroczek Bartłomiej Mroczek Tel. kom.: , Mobile: , INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN i nie posiada priorytetu w stosunku do ćwiczeń wojskowych i pokazów lotniczych oraz lotów na wykładanie szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących i zabiegów agrolotniczych. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. The flight restriction area is segregated from the area of responsibility of FIS OLSZTYN and has no priority over military exercises, air shows and flights performed for dropping rabies vaccine for foxes living in the wild an for agricultural tasks. The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the organiser. SUP 56/16 22 JUL 2016

2 STRONA 1-2 PAGE Statki powietrzne wykonujące loty w rejonie będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. System Failsafe - funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagująca automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiająca wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii. Procedury zachowania statku powietrznego po utracie łączności z operatorem muszą być zaprogramowane w taki sposób, żeby w każdym przypadku lot nie naruszył buforów od granic poziomych i pionowych określonych dla tego rejonu. 5.4 Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie planował loty RPA z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic rejonu pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego RPA) wynoszący: - bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów; - bufor pionowy: 500 ft. - vertical buffer: 500 ft. 5.5 Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie w sposób ciągły monitorował lokalizację RPA za pomocą aplikacji służącej do planowania lotu (będzie posiadał podgląd - dane na temat aktualnej wysokości wykonywania lotu, odległości od miejsca startu oraz stanu naładowania akumulatorów zasilających RPA). 5.6 W przypadku lotów priorytetowych (GARDA, LPR, FFR, EMER itp.) organizator lotów w EA 31 na wniosek informatora FIS OLSZTYN wstrzyma operacje lotnicze. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Aircraft performing flights within the area will be equipped with Failsafe/RTH function which starts automatically in case of flight irregularities or may be activated during each phase of flight by the operator/instructor supervising the training. Failsafe system - controlling system for unmanned aircraft, reacting automatically in case of loss of radio signal from the manual remote control, enabling automatic emergency landings or other programmed operations aimed at safe completion of flight or minimising negative effects of the breakdown. Procedures for aircraft after loss of communication with the operator shall be programmed in such a way that the flight, in each case, does not infringe the buffers from the horizontal and vertical boundaries designated for this region. An operator or instructor supervising the training will plan RPA flights taking into account intransgressible area boundaries decreased by the safety buffer (relevant to the type of used RPA) amounting to: - horizontal buffer: 500 m in case of fixed-wing aircraft and 150 m in case of rotary-wing aircraft; An operator or instructor supervising the training will monitor the RPAs location continuously with the use of application for flight planning (he will be able to monitor - data on the current altitude of the flight, distance from the place of take-off and the state of charge in the RPAs batteries). In case of priority flights (GARDA, Medical Air Rescue, FFR, EMER flights, etc.), the organiser of the flights within EA 31 shall suspend air operations at the request of OLSZTYN FIS officer. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 22 JUL 2016 SUP 56/16

3

4 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 57/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: IX BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET - NAŁĘCZÓW Obowiązuje od / Effective from 03 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 07 AUG th WOMEN S POLISH BALLOON CHAMPIOSHIPS - NAŁĘCZÓW 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywacji: Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 124) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 124) Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest na potrzeby zabezpieczenia lotów balonów załogowych odbywających się w ramach IX Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet. Ruch innych statków powietrznych dozwolony wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorem mistrzostw. The flight restriction area is designated for the purposes of securing manned balloon flights carried out within the scope of the 9th Women s Polish Balloon Championships. Movement of other traffic is permitted after consultation with the organiser of the championships. Granice poziome: Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51 17'20"N '12"E Lateral limits: A circle of 20 km radius centred on point: 51 17'20"N '12"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonym rejonie ograniczeń lotów będą utrzymywać łączność radiową na częstotliwości 122,400 MHz. Crews conducting flights within the designated flight restriction area will maintain radio communication on MHz. Znak wywoławczy: RADAWIEC RADIO Call sign: RADAWIEC RADIO 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Lubelski Lubelski Aero Club Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 124 jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 6.2 Rejon EA 124 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów w AMC Polska zgodnie z AIP Polska, ENR Loty w EA 124 odbywają się z wyłączeniem TMA LUBLIN sektor B oraz MATZ EPDE sektor A. 6.4 Podczas aktywności rejonu EA 124 trasa MRT 3 oraz MRT 4 nie będzie aktywna. 6.5 W czasie aktywności EA 124 loty w TSA 04D, TSA 05D oraz TRA 05C, TRA 04N mogą odbywać się zgodnie z AIP Polska, ENR pkt Loty balonowe w MATZ EPDE A są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora zawodów z kontrolerem wieży lotniska DĘBLIN (TWR EPDE). EA 124 is segregated form the area of responsibility of WARSZAWA FIS. EA 124 is to be requested and activated by the organiser of flights in AMC Poland according to AIP Poland, ENR Flights within EA 124 are carried out excluding LUBLIN TMA Sector B as well as EPDE MATZ Sector A. During activity of EA 124, MRT 3 and MRT 4 will not be activated. During activity of EA 124 flights within TSA 04D, TSA 05D and TRA 05C, TRA 04N may be conducted according to AIP Poland, ENR pkt 7.7. Balloon flights within EPDE A MATZ are possible after prior consultation between the flights organiser and DĘBLIN AD TWR controller (EPDE TWR). SUP 57/16 03 AUG 2016

5 STRONA 1-2 PAGE Loty w rejonie EA 124 będą wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody, w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.8 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego zakresu wysokości i czasu aktywności rejonu EA 124 będą dostępne w AMC Polska, tel Flights within EA 124 will be performed under VFR at speeds ensuring the ability to spot other traffic or obstacle, within the time sufficient to avoid a collision. The operations shall be performed away from the designated area boundaries and without infringing them. Detailed information on the real range of levels and activity time of EA 124 will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 03 AUG 2016 SUP 57/16

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 58/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 12 OCT 2016 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW WARSZAWA (EA 48) FLIGHT RESTRICTION AREA WARSZAWA (EA 48) 1. TERMIN DATES do to RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA EA 48 (Warszawa) Flights within flight restriction area are completely prohibited with the exemptions mentioned in 3.2. EA 48 (Warszawa) 3.1 Granice poziome: Lateral limits: '26"N '24"E '57"N '20"E '10"N '32"E '17"N '13"E '26"N '56"E '06"N '07"E '41"N '46"E '47"N '42"E '31"N '37"E '26"N '24"E Granice pionowe: '26"N '24"E '57"N '20"E '10"N '32"E '17"N '13"E '26"N '56"E '06"N '27"E '41"N '46"E '47"N '42"E '31"N '37"E '26"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from the restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR, - flights indicated as HEAD, STATE, HOSP, FFR, - loty lotnictwa państwowego, - state aircraft flights, - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, - flights conducted by the Polish Medical Air Rescue, - loty zdalnie sterowanych statków powietrznych (RPA) po uzyskaniu zgody BOR (tel.: , , W przypadku nieuprawnionego naruszenia rejonu informacje należy przekazać do Służby Operacyjnej BOR. - remotely piloted aircraft flights after obtaining permission from the Government Protection Bureau (tel.: , , If the area has been infringed, the Operational Service of the Government Protection Bureau shall be notified. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR RESTRICTIONS WITHIN AIRSPACE POWIETRZNEJ Biuro Ochrony Rządu Government Protection Bureau Służba Operacyjna BOR Operational Service of the Government Protection Bureau Tel.: / 17 Phone: / 17 Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 58/16

8

9 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 59/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 12 OCT 2016 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW - WARSZAWA (EA 42) FLIGHT RESTRICTION AREA - WARSZAWA (EA 42) 1. TERMIN I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) : 0001 do : : 0001 to : RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie EA 42 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA EA 42 (Warszawa) EA 42 (Warszawa) 3.1 Granice poziome: Lateral limits: '32"N '12"E '47"N '07"E '04"N '51"E '41"N '02"E '32"N '12"E Granice pionowe: Flights within EA 42 are completely prohibited with the exemptions mentioned in '32"N '12"E '47"N '07"E '04"N '51"E '41"N '02"E '32"N '12"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1000 ft AMSL Upper limit: 1000 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - flights of Polish Medical Air Rescue. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS POWIETRZNEJ Agencja Wywiadu Foreign Intelligence Agency Tel.: Phone: Oficer Dyżurny Duty Officer Tel.: Phone: Faks: Fax: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC Doloty/odloty trasą VFR na odcinku KILO-NOVEMBER do/z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) oraz lotniska WARSZAWA - BABICE (EPBC) należy wykonywać z ominięciem rejonu EA 42. Arrivals/departures via the VFR route on the section KILO-NOVEMBER from/to Warsaw Chopin Airport (EPWA) and WARSZAWA - BABICE (EPBC) aerodrome shall be conducted clear of EA 42. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 59/16

10

11 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 60/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY SZKOLENIOWE NA LOTNISKU EPSN TRAINING FLIGHTS AT EPSN AERODROME Obowiązuje od / Effective from 22 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 12 OCT TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowana aktywność EA 100 w godzinach aktywności TRA 51: lub Maksymalny czas zamówienia EA 100: 1 raz dziennie od 1,5 do 2 godzin. W trakcie aktywności EA aktywna będzie strefa TRA 51. Uwaga: Nie dopuszcza się aktywności w w terminie do According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time of EA 100 during activity time of TRA 51: or Maximum time of an EA 100 order: once a day from 1,5 to 2 hours. TRA 51 will be active during EA 100 activity time. Note: Between to activity is not allowed. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w lotach na pułap. Flights within flight restriction area may be conducted only by aircraft participating in level flights. EA 100 EA 100 Granice poziome: '10"N '50"E '31"N '51"E '24"N '21"E '26"N '39"E '50"N '06"E '10"N '50"E Lateral limits: '10"N '50"E '31"N '51"E '24"N '21"E '26"N '39"E '50"N '06"E '10"N '50"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 375 Lower limit: FL 375 Górna granica: FL 550 Upper limit: FL ORGANIZATOR LOTÓW FLIGHTS ORGANISER 21. Baza Lotnictwa Taktycznego 21st Tactical Air Base Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby ACC WARSZAWA. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA ACC. 5.2 Ćwiczenia wojskowe posiadają priorytet w stosunku do rejonu ograniczeń lotów. Military exercises have priority over flight restriction area. 5.3 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4.1 oraz pkt 5.1. przez MIL ARO EPSN. 5.4 Loty z lotniska bazowania do/z rejonu ograniczeń lotów będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). EA is subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP Poland ENR point 4.1 and point 5.1 by MIL ARO EPSN. Flights of aircraft to/from the flying areas shall be conducted along routes specified in the flight plans (FPLs). SUP 60/16

12 STRONA 1-2 PAGE Typ statku powietrznego: SU 22. Aircraft type: SU Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonie ograniczeń lotów (EA) będą utrzymywały odległość 1500 ft od górnej granicy rejonu oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. The crews of aircraft performing flights within the EA are obliged to maintain separation of 1500 ft from the upper limit of the area and 3.5 NM horizontal buffer within the area. 6. INFORMACJE DODATKOWE 6.1 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: Detailed information on the real activity time of EA will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 60/16

13

14 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 61/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI Obowiązuje od / Effective from 08 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to PARACHUTE JUMPS - LIDZBARK WARMIŃSKI 28 OCT TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. EA 09 EA 09 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie: 54 07'41"N '51"E A circle of 10 km radius and centred at point: 54 07'41"N '51"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Jednostka Wojskowa 2039 Tel. kom.: Military Unit 2039 Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 09 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 5.2 Lotniska startu i lądowania: MALBORK (EPMB) lub KĘTRZYN (EPKE). Typy statków powietrznych: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 i W Loty w rejonie EA 09 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon EA 09 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w strefie TSA 01 B, C mogą być wykonywane zgodnie z AIP Polska ENR pkt Rejon EA 09 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 53A i ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 09 będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 09 is segregated within the airspace of responsibility of OLSZTYN FIS and WARSZAWA ACC. Departure and landing aerodromes: MALBORK (EPMB) and KĘTRZYN (EPKE). Types of aircraft: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 and W-3. Flights within EA 09 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. EA 09 is to be requested and activated by the organiser of the jumps according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.1. Flights within TSA 01 B, C may be performed in accordance with AIP Poland, ENR point 7.7. EA 09 has no priority over TRA 53A and air force exercises. Detailed information on the real activity time of EA 09 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 61/16 08 AUG 2016

15

16

17 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 62/16 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW - KIEJKUTY FLIGHT RESTRICTION AREA - KIEJKUTY Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 12 OCT TERMIN I CZAS (UTC) DATE AND TIME (UTC) : 0001 do : : 0001 to : RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA 3.1 EA 38 (Kiejkuty) EA 38 (Kiejkuty) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1800 m i środku w punkcie: 53 38'06"N '15"E Granice pionowe: With the exceptions listed in point 3.2, flights within the flight restriction area are completely prohibited. Circle of 1800 m radius centred at point: 53 38'06"N '15"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from the restrictions: - loty komunikacyjne rozkładowe i nierozkładowe czarterowe; - loty o statusie HEAD, STATE, FFR; - loty lotnictwa państwowego; - loty ratownicze. - scheduled transport flights and non-scheduled charter flights; - flights indicated as: HEAD, STATE, FFR flights; - flights of state aircraft; - rescue flights. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Agencja Wywiadu: Tel.: Oficer Dyżurny: Tel.: Faks: AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR RESTRICTIONS IN AIRSPACE Foreign Intelligence Agency: Phone: Duty Officer: Phone: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 62/16

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANY W POLU MANEWROWYM NA LOTNISKU RZESZÓW - JASIONKA (EPRZ) SUP 63/16 (AD 2 EPRZ) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 12 OCT 2016 EST CHANGES TO MANOEUVRING AREA AT RZESZÓW - JASIONKA (EPRZ) AERODROME ZAKRES ZMIAN Oddanie do użytku nowej TWY G Parametry: Długość: 205 m Szerokość: 10,5 m Nawierzchnia: CONC/ASPH Oznakowanie poziome: oś TWY, miejsce oczekiwania przed drogą startową Oświetlenie: poprzeczka zatrzymania, światła ochronne RWY TWY G przeznaczona wyłącznie dla samolotów o kodzie nie większym niż B. SCOPE OF CHANGES Putting new TWY G into operational use Parameters: Length: 205 m Width: 10.5 m Surface: CONC/ASPH Markings: TWY centre line, RWY waiting point Lighting: stop bar, RWY guard lights TWY G is designed only for aircraft with code up to B. INFORMACJE DODATKOWE Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Tel: Tel. kom.: Faks: ADDITIONAL INFORMATION Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer: Phone: Mobile: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 63/16

20 STRONA 2 PAGE 2 G SUP 63/16

21 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 64/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 01 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 14 AUG MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ EPRA 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z publikacją w AUP. 12th FAI WORLD AEROBATIC CHAMPIONSHIPS - EPRA According to AUP. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w mistrzostwach. Wlot do rejonu możliwy po uzgodnieniu z organizatorem mistrzostw. EA 158 EA 158 Granice poziome: Lateral limits: 1. 51º30 41 N 021º23 45 E 2. 51º24 25 N 021º28 12 E 3. 51º18 36 N 021º28 25 E 4. 51º14 25 N 021º03 22 E 5. 51º24 07 N 020º59 34 E 6. 51º27 03 N 021º10 18 E 1. 51º30 41 N 021º23 45 E Granice pionowe: Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the championships. Entry into the area possible after obtaining permission from the championships organiser º30 41 N 021º23 45 E 2. 51º24 25 N 021º28 12 E 3. 51º18 36 N 021º28 25 E 4. 51º14 25 N 021º03 22 E 5. 51º24 07 N 020º59 34 E 6. 51º27 03 N 021º10 18 E 1. 51º30 41 N 021º23 45 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL z wyłączeniem EP P1. excluding EP P1. Dopuszcza sie aktywność rejonu EA 158 wyłącznie poza godzinami aktywności TMA RADOM, CTR EPRA, ATZ EPRA, MATZ EPRA i TRA 05H. 4. ORGANIZATOR MISTRZOSTW ORGANISER OF COMPETITION Aeroklub Radomski, Lotnisko Piastów Jedlińsk, Piastów 25 Tel. kom. (Kierownik Mistrzostw): The activity of EA 158 is allowed only outside the activity time of RADOM TMA, EPRA CTR, EPRA ATZ, EPRA MATZ and TRA 05H. Radomski Aero Club, Aerodrome Piastów Jedlińsk, Piastów 25 mobile (Championship Manager): ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: RADOM RADIO Call sign: RADOM RADIO Częstotliwość: 126,025 MHz PL/EN Frequency: MHz PL/EN 6. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 158 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS WARSZAWA. EA 158 is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS. 6.2 EA 158 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w EA 158 lotów będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.4 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Patrz: mapa. EA 158 is to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.1. Flights within EA 158 will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: See: chart. - KONIEC - - END - SUP 64/16 01 AUG 2016

22

23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 65/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 07 AUG 2016 MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB - GRUDZIĄDZ (EPGI) INTERNATIONAL GLIDING CHAPIONSHIPS IN THE CLUB CLASS - GRUDZIĄDZ (EPGI) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SS SS Zgodnie z publikacją w AUP. According to AUP. 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '00"E '09"N '55"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA ) W TMA GDAŃSK FLIGHT RESTRICTION AREAS (EAs ) IN GDAŃSK TMA Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora zawodów. EA 141 EA 141 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Granice pionowe: The areas designated for the security of glider flights. Entry into the areas possible after obtaining permission from the competition organiser '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 EA 142 EA 142 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E Granice pionowe: '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 SUP 65/16 25 JUL 2016

24 STRONA 2 PAGE 2 5. ORGANIZATOR MISTRZOSTW ORGANISER OF COMPETITION Aeroklub Nadwiślański Tel.: Faks: Aeroclub Nadwiślański Phone: Fax: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi szybowców wykonujących loty w ramach zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P oraz rejonów ograniczeń lotów. 6.3 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK. Wykorzystanie EA organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP GDAŃSK, tel.: Loty w rejonach EA będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.5 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND - FL 95 w rejonie intensywnych lotów szybowców. 6.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EAs will be ordered and activated in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.2. Crews of gliders participating in the competition are to avoid TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P and flight restriction areas (EAs). EAs designated within the area of responsibility of GDAŃSK APP. The organiser of competition is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with GDAŃSK APP controller, phone: Flights within EAs will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. AMC Poland will limit the availability of TSA, TFR areas and MRT routes between GND - FL 95 within the intensive gliding area. Detailed information on glider flights and the activity of EAs will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 25 JUL 2016 SUP 65/16

25

26 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 66/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE "LESZNO CUP Obowiązuje od / Effective from 13 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 28 AUG 2016 INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO INTERNATIONAL GLIDING COMPETITION "LESZNO CUP" 1. TERMINY DATES do to PLANOWANY CZAS AKTYWNOŚCI (UTC) PLANNED TIME OF ACTIVITY (UTC) 0900 SS SS. Zgodnie z publikacją w AUP: According to AUP: REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: '46"N '40"E Granice pionowe: '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E then northwards along the Polish border to the point: '46"N '40"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW W TMA POZNAŃ NORTH (EA 51 54) Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw. EA 51 EA 51 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E FLIGHT RESTRICTION AREAS WITHIN POZNAŃ NORTH TMA (EA 51 54) The areas are segregated for securing glider flights. Entry into the areas is possible after obtaining permission from the championship organiser '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E SUP 66/16 13 AUG 2016

27 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL EA 52 EA 52 Granice poziome: Lateral limits: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Granice pionowe: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 EPPO. EA 53 EA 53 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Granice pionowe: NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 EA 54 EA 54 Granice poziome: Lateral limits: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Granice pionowe: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 - EPPO. NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO. 5. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW W MATZ EPPW FLIGHT RESTRICTION AREA WITHIN EPPW MATZ Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw. EA 55 EA 55 Granice poziome: Lateral limits: '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Granice pionowe: The area is segregated for securing glider flights. Entry into the area is possible after obtaining permission from the championship organiser '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 75 Upper limit: FL ORGANIZATOR MISTRZOSTW I ZAWODÓW CHAMPIONSHIP AND COMPETITION ORGANISER Aeroklub Leszczyński Tel: Tel. kom.: Leszczyński Aero Club Phone: Mobile: AUG 2016 SUP 66/16

28 STRONA 1-3 PAGE INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 EA 51 EA 54 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ. Wykorzystanie rejonów ograniczeń organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP POZNAŃ, tel.: EA 55 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby TWR EPPW. Wykorzystanie rejonu ograniczeń organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem TWR EPPW, tel.: EA 51 EA 55 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska, ENR pkt 4 oraz Loty w rejonach ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem (nie większymi niż 250 kt IAS). Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 7.5 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw/zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P oraz innych rejonów ograniczeń lotów. 7.6 Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND FL 95 w rejonie lotów szybowców. 7.7 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 51 EA 54 are segregated within the area of responsibility of POZNAŃ APP. The organiser is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with the POZNAŃ APP controller, phone: EA 55 is segregated within the airspace of responsibility of EPPW TWR. The organiser is obliged to coordinate the use of EA not later than one hour prior to the commencement of flights with the EPPW TWR controller, phone: EA 51 EA 55 are to be ordered and activated in accordance with AIP Polska, ENR point 4 and 5.1. Flights within the flight restriction areas will be performed by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area (not greater than 250 kt IAS). The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Crews of gliders participating in the championship/competition are to avoid TMAs, CTRs, CTA, MATZs, EP D and EP P areas and other flight restriction areas. AMC Poland will limit the availability of TSAs, TFRs and MRTs between GND FL 95 within the gliding area during glider flights. Detailed information regarding glider flights and the real time of activity of EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 66/16 13 AUG 2016

29

30 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 67/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE 15-METROWEJ I KLUB MASŁÓW (EPKA) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 07 AUG 2016 INTERNATIONAL GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE 15-METRE AND CLUB CLASSES - MASŁÓW (EPKA) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SS SS 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDER FLIGHTS AREA Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '15"E dalej na południe wzdłuż granicy FIR do punktu '26"N '05"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '15"E then southwards along the FIR border to the point '26"N '05"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Granica dolna: GND Lower limit: GND Granica górna: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW EA 160 W TMA RZESZÓW ORAZ EA 161 W TMA KRAKÓW Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora zawodów. FLIGHT RESTRICTION AREA EA 160 WITHIN RZESZÓW TMA AND EA 161 WITHIN KRAKÓW TMA Area designated for the security of glider flights. Entry into the area possible after obtaining permission from the competitions organiser. EA 160 EA 160 Granice poziome: '20"N '14"E '51"N '55"E '36"N '46"E '44"N '53"E '37"N '13"E '20"N '14"E Lateral limits: '20"N '14"E '51"N '55"E '36"N '46"E '44"N '53"E '37"N '13"E '20"N '14"E Granice pionowe: Vertical limits: Granica dolna: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Granica górna: FL 85 Upper limit: FL 85 Czas aktywności: zgodnie z AUP (pomiędzy ). Time of activity: in accordance with the AUP (beetwen ). SUP 67/16 25 JUL 2016

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo