Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14"

Transkrypt

1 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji InsMAIL-a mŝliwść kreślenia, p ilu dniach mają być kaswane trzymane wiadmści. Ddan d pcji wybru kntrahentów i twarów w zestawieniach mŝliwść wybrania wielu pzycji z listy. Ddan d zestawień: Rzrachunki na dany dzień, Rzrachunki wg reginów i Rzrachunki z dsetkami mŝliwść filtrwania wg terminu płatnści (parametr Termin płatnści). Ddan mŝliwść parametryzacji funkcji InsTYNKT dla twarów. Zdefiniwać mŝna becnie wyłączenie wyświetlania twarów stanach zerwych (z uwzględnieniem rezerwacji), jak równieŝ liczbę wyświetlanych pzycji. Ddan mŝliwść wstawienia d naklejek kwt słwnie. Ddan mŝliwść wystawiania krekty d faktury detalicznej sprzedaŝy jak d nieistniejąceg dkumentu. Ddan mŝliwść wyszukiwania (F7) i filtrwania (F8) dkumentów p ich numerze pełnym. Ddan w mdułach grupy Rzrachunki mŝliwść filtrwania p terminie płatnści wg róŝneg typu kryteriów. Rzrachunki przeterminwane wyróŝnine zstały klrem niebieskim. Jedncześnie z pcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięt kryterium Wg terminu płatnści. Ddan w mdułach rzrachunkwych mŝliwść wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) p kategrii rzrachunku. W mdule Spłaty rzrachunków ddan równieŝ klumnę Kategria. Ddan w knie rzliczania rzrachunku na zakładce Bank mŝliwść kreślenia, czy na wydruku plecenia przelewu (bez rzliczania rzrachunku) ma być umieszczana data. Wartść dmyślna teg ustawienia pbierana jest z parametrów przelewów kreślnych w Administracji. D parametrów dkumentów PZ ddan mŝliwść wybru cen sprzedaŝy. Ddan autmatyczne instalwanie kmpnentu Windws Installer w przypadku wykrycia pdczas wgrywania prgramu jeg wcześniejszej wersji w systemie. Ddan blkadę edycji peracji bankwej wygenerwanej autmatycznie d dkumentu, która następnie zstała pwiązana z zapisem na kncie rzrachunkwym i zablkwan kres bejmujący tę perację. Ddan d instalacji nwą wersję Micrsft SQL Server 2005 Express Editin ( ). Ddan d wydruku zestawienia Wiarygdnść płatnicza (pcja dstępna w karttece kntrahentów raz w niektórych mdułach rzrachunkwych) datę pwstania rzrachunku raz średnią ilść dni spóźnienia. Zmieni takŝe nazwy i układ klumn raz uprządkwan listę rzrachunków wg dat ich pwstania. Ddan d zestawień Pdliczenie kresu - dkumenty raz Pdliczenie dnia - dkumenty w sekcji Magazyn pzycję Zakrąglenia rzchdwe brazującą zakrąglenia wynikłe z rzbicia jedej pzycji w przyjęciu na wiele pzycji w wydaniach. Ddan d zestawień Wydania magazynwe wg kntrahentów i asrtymentu raz Przyjęcia magazynwe wg kntrahentów i asrtymentu klumny Symbl kntrahenta raz Symbl twaru. Ddan drukwanie jednstek miar na drukarkach fiskalnych bsługiwanych przez sterwnik InsDvcThermal (pza drukarkami fiskalnymi Innva - ze względu na brak takiej mŝliwści). Ddan infrmację braku wsparcia techniczneg w przypadku wybrania instalacji klienckiej prgramu na systemach niebsługiwanych przez firmę Micrsft. Ddan klumnę MarŜa w zestawieniu SprzedaŜ wg kntrahentów. Ddan klumnę z marŝą w pcji Skalkuluj ceny na pdstawie dkumentu. Ddan klumny z datą pwstania rzrachunku, wartści pczątkwej w walucie, kursu raz wartści pczątkwej w PLN w zestawieniu Wiarygdnść płatnicza. Ddan kniecznść wypełniania pól Dkument raz Kwta przy ddawaniu wlnych spłat. Ddan mŝliwść edycji pól: Kategria, Uzgdnienie i Numer wyciągu w peracjach bankwych raz Kategria i Opis w dkumentach kaswych pwstających w wyniku transferu. Ddan mŝliwść bsługi pprzez Sferę dkumentów finanswych, peracji bankwych raz rzrachunków. Ddan mŝliwść pdglądu rzrachunku, jak i dkumentu źródłweg w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan mŝliwść sknfigurwania mechanizmu InsTYNKT dla twarów wyszukiwanie wielu wyrazów płącznych za pmcą peratra and. Ddan mŝliwść szerszeg manewru datami przy wystawianiu krekt d faktur sprzedaŝy. Obecnie data wystawienia krekty jest graniczna datą wystawienia faktury źródłwej, natmiast data sprzedaŝy na krekcie graniczna jest datą sprzedaŝy faktury źródłwej. Ddan mŝliwść twrzenia lgu z przebiegu synchrnizacji danych dknywanej przez InsMAIL. Ddan mŝliwść wybru dmyślnej ceny sprzedaŝy dla kntrahenta uwzględniającej rabat.

2 Ddan mŝliwść wydruku naklejek z pzimu zamówień raz sprzedaŝy detalicznej. Ddan mŝliwść wyłączenia (pprzez dknanie dpwiednieg wpisu w rejestrze systemwym Windws) dświeŝania tabel p zapisaniu daneg biektu d bazy. Ddan mŝliwść wyszukiwania w pcjach filtrwania (F8) i wyszukiwania (F7) płączenia and dla wielu wyrazów w wypadku krzystania z mechanizmu InsTYNKT dla twarów. Ddan mŝliwść zapisania zerwej deklaracji INTRASTAT. Ddan NIP dłuŝnika na wydruku wezwania d zapłaty. Ddan bsługę drukarek fiskalnych Nvitus Quart i Deli Prime. Ddan bsługę drukarki systemwej dmyślnej we wzrcach wydruku. Ddan bsługę drukwania frmy płatnści na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcThermal. Ddan bsługę drukwania reszty na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcThermal. Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO Smart i Smart PLUS. Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO-500T Handy i EURO-500TX Handy. Ddan sbne uprawnienia d mntaŝu i demntaŝu kmpletów. Ddan pwiązanie ustawienia uprawnienia d zmiany magazynu z wybrem magazynu na zestawieniach. Ddan srtwanie p klumnie Dni spóźnienia na zestawieniu Rzrachunki na dany dzień. Ddan sprawdzanie statusu ściągalnści rzrachunku przy wypełnianiu listy w pcjach rzliczania zbirczeg, rzliczania przez skjarzenie, rzliczania z pzimu edycji dkumentów kaswych bądź peracji bankwych. Dla rzrachunków nieściągalnych zablkwan pcję Rzlicz w mdułach Rzrachunki z kntrahentem, Rzrachunki wg dkumentów raz Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan równieŝ sprawdzanie statusu ściągalnści rzrachunku przy wypełnianiu listy rzrachunków d rzliczenia z pzimu dekretu. Ddan sumwanie danych wg dnia na zestawieniu SprzedaŜ wg kresów. Ddan symbl kntrahenta na wydruku z grupwaniem zestawienia Rzrachunki na dany dzień. Ddan uprawnienia umŝliwiające blkadę pdglądu spłat rzrachunków za pmcą pcji PkaŜ (F3). Ddan uprawnienie d krzystania z infrmatra dkumentów handlwych. Ddan w mdule Rzrachunki wg kntrahentów pdsumwanie klumn naleŝnści i zbwiązań na liście kntrahentów. WiąŜe się t z niepprawnym bliczaniem wartści minimalnych, maksymalnych raz średnich dla tych klumn, jeŝeli w Parametrach listy wybierzemy ich bliczanie. Ddan w mdule Rzrachunki z kntrahentem blkadę usuwania i pprawy spłat generwanych przez dkumenty kaswe raz peracje bankwe. Pprawin równieŝ ich pdgląd (F3) - wcześniej wykazywane były jak dkumenty dpwiedni kaswe bądź bankwe. Ddan w Sferze dla Subiekta GT funkcję udstępniającą główną treść (zawartą między znacznikami <bdy> i </bdy>) z dkumentu HTML pełnej charakterystyki twaru. Ddan wartści dmyślne dla kntrlek DB, CHL_DB, CHL wykrzystywanych w zestawieniach własnych SQL i XML. Ddan wydruk frmy płatnści (Gtówka/Karta) dla drukarki fiskalnej Nvitus Vent. Ddan wydruk jednstek miar przy pzycjach paragnu na drukarkach fiskalnych Nvitus Vent, Wiking, Vega Mbil i Viv. Ddan wydruk numeru dkumentu wystawineg w Subiekcie GT na drukarkach Innva Market raz Innva Prfit. Ddan zabezpieczenie przez zapisem peracji bankwej bez kreślenia wartści pla Dla/Od kntrahenta/pracwnika/instytucji. Ddan zakładkę z naleŝnściami i zbwiązaniami w infrmatrze kntrahencie. Ddan zapamiętywanie parametrów kreślnych w infrmatrach raz ich dtwarzanie pdczas pnwneg wywłania infrmatra na wzór pdbnej funkcjnanści w zestawieniach. Ddan znacznik umŝliwiający przekazanie pliku pleceń hmebankingwych d wywływaneg prgramu. Pprawin anulwanie dkumentu kasweg, który psiadał ustawiny znacznik Dpisz dkument kaswy d zaliczek jak wlną spłatę. UniewaŜnienie takieg dkumentu usuwa becnie spłatę pd warunkiem, Ŝe spłata ta nie brała udziału w rzliczeniach rzrachunków. W prgramie serwiswym ddan prcedurę, która usuwa wlne spłaty wygenerwane przez dkumenty kaswe, które następnie zstały anulwane. Pprawin błędne zakrąglanie ilści maksymalnej przy wstawianiu lub zmianie ilści twaru na pzycji dkumentu. Pprawin czytelnść kmunikatów mówiących przyczynie braku mŝliwści rzliczenia bądź wycfania z rzliczenia rzrachunków pwiązanych z bilansem twarcia. Pprawin ddawanie twaru d kartteki za pmcą Sfery dla Subiekta GT. Wcześniej mŝliwe był ddanie twaru bez pdania jeg symblu. Pprawin dmyślną datę autmatycznej PZ d FZ na datę trzymania tej faktury zakupu. Pprawin dmyślne ustawienie znacznika (na zaznaczny) drukwania numeru dkumentu z kmputera dla drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcVent. Pprawin dmyślne wywłanie listy rzrachunków d rzliczenia w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Wywłanie akcji rzliczania rzrachunków pprzez wybór kntrahenta z górnej tabeli pwdwał wypełnienie

3 listy rzrachunkami kreślnymi pprzez typ i kntrahenta z dlnej tabeli. Obecnie lista rzrachunków d rzliczenia zbirczeg jest dmyślnie wypełniana naleŝnściami kntrahenta wskazaneg z górnej tabeli. Pprawin działanie filtra kresu czasu dla wybru Niezablkwany w przypadku biektów wspólnych dla kilku prgramów, gdzie kaŝdy prgram ma własną blkadę - wszystkie biekty mają jedną blkadę i jest t blkada najmłdsza. Pprawin działanie uprawnienia Dstęp d wszystkich kas wybór kasy w zestawieniu Raprt kaswy. W przypadku zablkwania teg uprawnienia nie mŝna zmienić dmyślnej kasy. Pprawin działanie uprawnień d pcji Zrealizuj dla zamówień w wypadku realizacji bez dkumentu. Pprawin działanie uprawnień dtyczących ddawania, usuwania, pprawiania raz pdglądu rzrachunków w mdułach Spłaty rzrachunków raz Rzrachunki rzliczne. Pprawin eksprt d frmatu PDF zestawienia Remanent na dzień dwlny. W przypadku występwania pusteg lga w definicji nagłówka standardweg zestawienie w frmacie PDF nie zawierał zawartści. Pprawin filtrwanie (F8) w mdule Rzrachunki wg dkumentów. Wykrzystanie funkcji wyszukiwania (F7) zaraz p zastswanym filtrwaniu pwdwał błędne dświeŝenie tabeli. Pprawin funkcję twierania szuflady drukarki fiskalnej z pzimu Subiekta GT. Pprawin graficzne wzrce wydruków Rejestru VAT sprzedaŝy. W przypadku braku symblu łamania w numerze dkumentu, przy próbie wydruku rejestru generwany był kmunikat: String length is less than 0 r nt an integer. Pprawin infrmatr kntrahenta (zakładka Twary), tak aby były tam uwzględniane pzycje twarwe z paragnów imiennych dla daneg kntrahenta. Pprawin kntrlę dat przy wystawianiu dkumentów FZ. Pprawin kntrlę raz kmunikaty strzeŝeń i blkad dtyczących uniewaŝniania lub zmiany skutku magazynweg dkumentów przekazanych d księgwści. Pprawin kntrlę rezygnacji (Esc) z wprwadznych zmian w zawartści dkumentu pdczas jeg twrzenia lub edycji. Pprawin kntrlę uprawnień d kalkulacji cen twarów dla pcji Skalkuluj ceny na pdstawie dkumentu. Pprawin kntrlę uprawnień d realizacji zamówień. W przypadku, gdy uŝytkwnik psiadał zablkwane uprawnienie d realizacji zamówień d klientów, wówczas nie mógł realizwać zamówień d dstawców mim prawidłw ustawineg uprawnienia. Pprawin mechanizm wczytywania kursów walut w InsMAIL-u (nie działały dla specyficznych ustawień reginalnych). Pprawin mechanizm wyszukiwania (Ctrl+F) w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Pprawin mechanizm wyszukiwania (F7). W przypadku próby wyszukania c najmniej kilku pzycji spełniających dane kryterium nie były znaczane wszystkie pzycje raz niepprawnie działał pasek przewijania z wyszukanymi pzycjami. Pprawin na szerszą dmyślną szerkść klumny Ilść ksztem klumny J.m. w standardwym wzrcu faktury sprzedaŝy. Pprawin niepprawną infrmację pwiązaniu krekty d nieistniejąceg dkumentu, wystawiną za pmcą pcji Ddaj na pdstawie. Pprawin bsługę dkumentów finanswych pwstałych w wyniku rzliczenia rzrachunków w sytuacji, gdy terminem rzliczenia jest data z zablkwaneg kresu w prgramie. Wcześniej takie dkumenty twrzyły się mim zablkwaneg kresu. Pprawin bsługę dkumentów pwiązanych (generwanych autmatycznie) dla paragnów. W sytuacji, gdy na paragnie występwał jedynie zwrt pakwań nie mŝna był wyłączyć drukwania pwiązanych dkumentów kaswych (KW). Pprawin bsługę klawisza F12 (uruchmienie klejnej instancji prgramu) na ekranie lgwania w sytuacji, gdy praca dbywała się na wersji demnstracyjnej systemu InsERT GT raz kres próbny (45 dni) pracy z prgramem juŝ minął. Pprawin bsługę klawisza F12 (uruchmienie klejnej instancji prgramu) na ekranie lgwania. Nwa instancja prgramu uruchamiana była z zalgwanym statni uŝytkwnikiem. Pprawin bsługę plskich znaków diakrytycznych w nazwach tabel kursów pbieranych przez InsMAIL. Pprawin bsługę skrótów klawiszwych w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Obecnie wywłany skrót klawiszwy dtyczy biektu, który jest wskazany i aktywny. Pprawin bsługę stawki VAT "np" w kmunikacji. Pprawin pcję wyszukiwania (F7) raz filtrwania (F8) elementów na liście kntrahentów w mdule Rzrachunki wg kntrahentów w dniesieniu d pracwników raz instytucji. Pprawin pdgląd (F9) peracji bankwych w infrmatrze kntrahenta na zakładce Kasa/bank. Pprawin pwielanie szablnów naklejek. Pdczas kpiwania szablnu naklejek prgram kreślał typ kartteki na Twary. Pprawin prblem kaswania plików wymiany przy przenszeniu danych, gdy źródłem danych były "pliki wymiany". Pprawin prblem z niewiązaniem tandemów przesyłanych d kas PS3000 raz Tang. Spwdwane t był wybraniem kdu kreskweg jak identyfikatra twarów na tych kasach.

4 Pprawin przeliczanie cen na zamówieniu róŝnicwym w przypadku, gdy dkument źródłwy zstał wystawiny w walucie. Pprawin przenszenie kmunikacją z ddziału d centrali dkumentów twrzących rzrachunki, które w ddziale rzliczane były wlnymi spłatami. D centrali dkumenty takie przenszne były jak nierzliczne, natmiast spłaty widziane były jak niepwiązane. Pprawin przenszenie rzrachunków z prgramu Subiekt 5 EURO, które wygenerwane były na tę samą firmę, lecz róŝnych danych adreswych. Pprawin przenszenie twarów z Subiekta 4, Subiekta 5 EURO, mikrsubiekta raz Subieta dla Windws. W pewnych warunkach, mim iŝ twary się przensiły, prgram kmunikwał nieptrzebnie błędach. Pprawin rzliczanie paragnów płatnych kartą - występwał kmunikat "Niedpaswanie typów". Pprawin rzliczanie rzrachunków za pmcą kmpensaty. Obecnie ich datą rzliczenia jest data realizacji kmpensaty, a nie jej data wystawienia. Pprawin szybkść pracy mechanizmu wyszukiwania InsTYNKT. Pprawin twrzenie kpii zapaswej pdmitu pdczas knwersji bazy d nwszej wersji w przypadku, gdy nazwa bazy miała długść większą niŝ 50 znaków. Pprawin ustawianie dmyślnej drukarki fiskalnej w przypadku, gdy w sieci pracwały c najmniej dwa kmputery ze zdefiniwaną długą nazwą sieciwą. Pprawin usuwanie rzlicznych spłat rzrachunków pwstałych w wyniku realizacji kmpensaty (nie pwinn być mŝliwści ich usuwania bez wcześniejszeg rzkjarzenia). Pprawin w Aktualizacjach bizneswych kreślenie Aktualizuj na OdświeŜ. Określenie Aktualizuj sugerwał błędnie mŝliwść wgrania nwej wersji prgramu zamiast dświeŝenie infrmacji licencjach prgramu. Pprawin wybór wzrca wydruku pwiązaneg dkumentu WZ pdczas drukwania faktury sprzedaŝy. Wcześniej mŝliwy był wybór równieŝ nieaktywneg wzrca dkumentu WZ. Pprawin wydajnść działania edytra szablnów naklejek. Pprawin wydajnść wyszukiwania kntrahenta w mdule Rzrachunki z kntrahentem przy wykrzystaniu mechanizmów InsTYNKT. Pprawin wydajnść zapisu danych karttek twarów d plików kmunikacji. Pprawin wydruk dkumentu PZ generwaneg autmatycznie d faktury zakupu wystawinej w walucie. W przypadku dknania wydruku z pzimu wystawinej faktury zakupu błędnie wykazywana była wartść magazynwa dkumentu przyjęcia zewnętrzneg. Pprawin wydruk jednstek miar na wydrukach fiskalnych dla drukarki Nvitus Deli Prime. Pprawin wydruk kasweg dkumentu pwiązaneg ze zwrtem ze sprzedaŝy detalicznej. Usunięt ze wzrca wydruku sbę ptwierdzającą dbiór gtówki. Pprawin wygląd i filtrwanie w mdułach dkumentów faktur zakupu raz krekt faktur zakupu. Klumna z datą trzymania umieszczna zstała jak pierwsza, a filtr dla tych mdułów dmyślnie jest ustawiny na datę trzymania. Pprawin wyliczanie krekty ksztu sprzedaŝy w zestawieniu Pdliczenie kresu. Pprawin wyliczanie marŝy na pzycjach zestawień. Zamiast zakrąglenia d dwóch miejsc p przecinku dknywane był bcinanie. Pprawin wyliczanie wartści marŝy na pzycji na wydrukach dkumentów. Pprawin wyliczanie zestawienia Pdliczenie kresu - dkumenty raz Pdliczenie dnia - dkumenty, w których w pewnych przypadkach wartść krekty ksztu sprzedaŝy mgła róŝnić się d wartści wykazywanej na szczegółwej liście dkumentów wpływających na tę krektę. Pprawin wyliczanie zestawienia SprzedaŜ wg pracwników, w którym dkumenty WZ wystawine przez daneg pracwnika, a przekształcne w fakturę przez inneg, ujmwane były w kntekście wystawiająceg fakturę. Pprawin wypełnianie danych pracwnika dla dkumentów RW/PW twrznych pdczas peracji Mntuj/Rzmntuj dla kmpletów. Pprawin wypełnianie sby wystawiającej na dkumentach PW raz RW twrznych p zatwierdzeniu inwentaryzacji. Pprawin wypełnianie pla Tytułem w peracjach bankwych w przypadku, gdy zaznaczny był znacznik Generuj ple tytułem na pdstawie wybranych rzliczeń. Przy rzliczaniu przez skjarzenie raz pdczas wycfywaniu rzliczeń ple t nie aktualizwał się. Pprawin wypełnianie pla zawierająceg identyfikatr sby zalgwanej przy wystawianiu dkumentu kasweg bądź peracji bankwej (ple t nie jest widczne z pzimu prgramu). W przypadku wybrania w plu Wystawił innej sby niŝ zalgwana, ple zawierające identyfikatr sby zalgwanej był wypełniane identyfikatrem sby wybranej przy wystawianiu dkumentu. Zmiana ta spwdwała przeładwanie knfiguracji wszystkich tabel w mdułach rzrachunkwych. Pprawin wystawianie deklaracji INTRASTAT. Obecnie nie jest wymagane wypełnienie danych przedstawiciela. Pprawin wysyłanie kmunikacją wartści peracji bankwych w walucie. Przesyłane wartści są teraz zawsze wyraŝne w PLN.

5 Pprawin wysyłanie przez kmunikację wartści dkumentów kaswych pwstałych autmatycznie d dkumentów wystawinych w walucie. Przesyłane wartści są teraz zawsze wyraŝne w PLN. Pprawin wyświetlanie infrmacji m.in. naleŝnściach i zbwiązaniach dla kntrahenta pdczas przekształcania dkumentów raz pdczas wystawiania dkumentów z pzimu kartteki kntrahentów. Pprawin wyświetlanie infrmacji drukwanych strnach zestawienia. Dla długich zestawień niepprawnie kmunikwany był nr strny drukwanej. Pprawin wyświetlanie tabeli VAT dla krekty dkumentu zakupu, jeśli wyłączn znacznik jeg autmatyczneg przeliczania. Pprawin wywłanie skrótu klawiszweg (Alt+H) twierająceg mduł Rzrachunki z kntrahentem. Obecnie, p twarciu mdułu kursr ustawia się dmyślnie w plu Wprwadź kntrahenta... Pprawin wyznaczanie numerów pczątkwych dkumentów handlwych pdczas przenszenia danych z Subiekta dla Windws. Pprawin wzrce wydruków dkumentów WZ z rzbiciem na dstawy. Prezentwana była niepprawna data dstawy dla pzycji twarwych. Pprawin wzrzec wydruku faktury VAT zakupu, w którym klumny Stawka pdatku VAT dla zakupu w karttece twaru raz Stawka pdatku VAT w karttece twarów były wzajemnie zamienine. Pprawin zakrąglanie ilści twaru na dkumencie sprzedaŝy kreślanej pprzez wybór z listy (F2) pzycji i wybraniu pcji Maksymalną dstępną ilść w magazynie. Pprawin zapis faktur zbirczych sprzedaŝy z dpisaną pzycją usługi jednrazwej. W przypadku wystawienia faktury zbirczej na pdstawie kilku dkumentów WZ i ddatkw dpisaniu d jej zawartści usługi jednrazwej, pzycja usługi jednrazwej była zmieniana na pzycję Krekta z ilścią zerwą. Pprawin zapisywanie i dczytywanie sób wystawiających/dbierających dkumenty w plikach kmunikacji. Pprawin zestawienie Wlne spłaty rzrachunków pprzez uwzględnienie histrii rzliczania spłaty pdczas wyliczania wartści na dany dzień, ddanie parametru rzrachunku Status raz ddanie klumn Typ i Tytułem (dmyślnie ukrytych). Usunięt z menu Pmc w prgramie Kasiarz GT pzycję Zarządzanie licencjami raz z menu Pmc mikrgratyfikanta GT pzycje Zarządzanie licencjami, Aktualizacje bizneswe raz Wiadmści.

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.17

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.17 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.17 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.17 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan dstęp d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.20

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.20 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkwa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.cm.pl Grudziądz, 20 października 2014 rku NOK.331.30.14 Dtyczy: Zadanych pytań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, 20- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: Dstawa bnów twarwych dla emerytów i rencistów Numer głszenia: 206082-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo