Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14"

Transkrypt

1 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji InsMAIL-a mŝliwść kreślenia, p ilu dniach mają być kaswane trzymane wiadmści. Ddan d pcji wybru kntrahentów i twarów w zestawieniach mŝliwść wybrania wielu pzycji z listy. Ddan d zestawień: Rzrachunki na dany dzień, Rzrachunki wg reginów i Rzrachunki z dsetkami mŝliwść filtrwania wg terminu płatnści (parametr Termin płatnści). Ddan mŝliwść parametryzacji funkcji InsTYNKT dla twarów. Zdefiniwać mŝna becnie wyłączenie wyświetlania twarów stanach zerwych (z uwzględnieniem rezerwacji), jak równieŝ liczbę wyświetlanych pzycji. Ddan mŝliwść wstawienia d naklejek kwt słwnie. Ddan mŝliwść wystawiania krekty d faktury detalicznej sprzedaŝy jak d nieistniejąceg dkumentu. Ddan mŝliwść wyszukiwania (F7) i filtrwania (F8) dkumentów p ich numerze pełnym. Ddan w mdułach grupy Rzrachunki mŝliwść filtrwania p terminie płatnści wg róŝneg typu kryteriów. Rzrachunki przeterminwane wyróŝnine zstały klrem niebieskim. Jedncześnie z pcji wyszukiwania (F7) i wybierania (F8) usunięt kryterium Wg terminu płatnści. Ddan w mdułach rzrachunkwych mŝliwść wyszukania/wybrania (klawisz F7/F8) p kategrii rzrachunku. W mdule Spłaty rzrachunków ddan równieŝ klumnę Kategria. Ddan w knie rzliczania rzrachunku na zakładce Bank mŝliwść kreślenia, czy na wydruku plecenia przelewu (bez rzliczania rzrachunku) ma być umieszczana data. Wartść dmyślna teg ustawienia pbierana jest z parametrów przelewów kreślnych w Administracji. D parametrów dkumentów PZ ddan mŝliwść wybru cen sprzedaŝy. Ddan autmatyczne instalwanie kmpnentu Windws Installer w przypadku wykrycia pdczas wgrywania prgramu jeg wcześniejszej wersji w systemie. Ddan blkadę edycji peracji bankwej wygenerwanej autmatycznie d dkumentu, która następnie zstała pwiązana z zapisem na kncie rzrachunkwym i zablkwan kres bejmujący tę perację. Ddan d instalacji nwą wersję Micrsft SQL Server 2005 Express Editin ( ). Ddan d wydruku zestawienia Wiarygdnść płatnicza (pcja dstępna w karttece kntrahentów raz w niektórych mdułach rzrachunkwych) datę pwstania rzrachunku raz średnią ilść dni spóźnienia. Zmieni takŝe nazwy i układ klumn raz uprządkwan listę rzrachunków wg dat ich pwstania. Ddan d zestawień Pdliczenie kresu - dkumenty raz Pdliczenie dnia - dkumenty w sekcji Magazyn pzycję Zakrąglenia rzchdwe brazującą zakrąglenia wynikłe z rzbicia jedej pzycji w przyjęciu na wiele pzycji w wydaniach. Ddan d zestawień Wydania magazynwe wg kntrahentów i asrtymentu raz Przyjęcia magazynwe wg kntrahentów i asrtymentu klumny Symbl kntrahenta raz Symbl twaru. Ddan drukwanie jednstek miar na drukarkach fiskalnych bsługiwanych przez sterwnik InsDvcThermal (pza drukarkami fiskalnymi Innva - ze względu na brak takiej mŝliwści). Ddan infrmację braku wsparcia techniczneg w przypadku wybrania instalacji klienckiej prgramu na systemach niebsługiwanych przez firmę Micrsft. Ddan klumnę MarŜa w zestawieniu SprzedaŜ wg kntrahentów. Ddan klumnę z marŝą w pcji Skalkuluj ceny na pdstawie dkumentu. Ddan klumny z datą pwstania rzrachunku, wartści pczątkwej w walucie, kursu raz wartści pczątkwej w PLN w zestawieniu Wiarygdnść płatnicza. Ddan kniecznść wypełniania pól Dkument raz Kwta przy ddawaniu wlnych spłat. Ddan mŝliwść edycji pól: Kategria, Uzgdnienie i Numer wyciągu w peracjach bankwych raz Kategria i Opis w dkumentach kaswych pwstających w wyniku transferu. Ddan mŝliwść bsługi pprzez Sferę dkumentów finanswych, peracji bankwych raz rzrachunków. Ddan mŝliwść pdglądu rzrachunku, jak i dkumentu źródłweg w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan mŝliwść sknfigurwania mechanizmu InsTYNKT dla twarów wyszukiwanie wielu wyrazów płącznych za pmcą peratra and. Ddan mŝliwść szerszeg manewru datami przy wystawianiu krekt d faktur sprzedaŝy. Obecnie data wystawienia krekty jest graniczna datą wystawienia faktury źródłwej, natmiast data sprzedaŝy na krekcie graniczna jest datą sprzedaŝy faktury źródłwej. Ddan mŝliwść twrzenia lgu z przebiegu synchrnizacji danych dknywanej przez InsMAIL. Ddan mŝliwść wybru dmyślnej ceny sprzedaŝy dla kntrahenta uwzględniającej rabat.

2 Ddan mŝliwść wydruku naklejek z pzimu zamówień raz sprzedaŝy detalicznej. Ddan mŝliwść wyłączenia (pprzez dknanie dpwiednieg wpisu w rejestrze systemwym Windws) dświeŝania tabel p zapisaniu daneg biektu d bazy. Ddan mŝliwść wyszukiwania w pcjach filtrwania (F8) i wyszukiwania (F7) płączenia and dla wielu wyrazów w wypadku krzystania z mechanizmu InsTYNKT dla twarów. Ddan mŝliwść zapisania zerwej deklaracji INTRASTAT. Ddan NIP dłuŝnika na wydruku wezwania d zapłaty. Ddan bsługę drukarek fiskalnych Nvitus Quart i Deli Prime. Ddan bsługę drukarki systemwej dmyślnej we wzrcach wydruku. Ddan bsługę drukwania frmy płatnści na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcThermal. Ddan bsługę drukwania reszty na wydrukach drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcThermal. Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO Smart i Smart PLUS. Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO Ddan bsługę kas fiskalnych Elcm EURO-500T Handy i EURO-500TX Handy. Ddan sbne uprawnienia d mntaŝu i demntaŝu kmpletów. Ddan pwiązanie ustawienia uprawnienia d zmiany magazynu z wybrem magazynu na zestawieniach. Ddan srtwanie p klumnie Dni spóźnienia na zestawieniu Rzrachunki na dany dzień. Ddan sprawdzanie statusu ściągalnści rzrachunku przy wypełnianiu listy w pcjach rzliczania zbirczeg, rzliczania przez skjarzenie, rzliczania z pzimu edycji dkumentów kaswych bądź peracji bankwych. Dla rzrachunków nieściągalnych zablkwan pcję Rzlicz w mdułach Rzrachunki z kntrahentem, Rzrachunki wg dkumentów raz Rzrachunki wg kntrahentów. Ddan równieŝ sprawdzanie statusu ściągalnści rzrachunku przy wypełnianiu listy rzrachunków d rzliczenia z pzimu dekretu. Ddan sumwanie danych wg dnia na zestawieniu SprzedaŜ wg kresów. Ddan symbl kntrahenta na wydruku z grupwaniem zestawienia Rzrachunki na dany dzień. Ddan uprawnienia umŝliwiające blkadę pdglądu spłat rzrachunków za pmcą pcji PkaŜ (F3). Ddan uprawnienie d krzystania z infrmatra dkumentów handlwych. Ddan w mdule Rzrachunki wg kntrahentów pdsumwanie klumn naleŝnści i zbwiązań na liście kntrahentów. WiąŜe się t z niepprawnym bliczaniem wartści minimalnych, maksymalnych raz średnich dla tych klumn, jeŝeli w Parametrach listy wybierzemy ich bliczanie. Ddan w mdule Rzrachunki z kntrahentem blkadę usuwania i pprawy spłat generwanych przez dkumenty kaswe raz peracje bankwe. Pprawin równieŝ ich pdgląd (F3) - wcześniej wykazywane były jak dkumenty dpwiedni kaswe bądź bankwe. Ddan w Sferze dla Subiekta GT funkcję udstępniającą główną treść (zawartą między znacznikami <bdy> i </bdy>) z dkumentu HTML pełnej charakterystyki twaru. Ddan wartści dmyślne dla kntrlek DB, CHL_DB, CHL wykrzystywanych w zestawieniach własnych SQL i XML. Ddan wydruk frmy płatnści (Gtówka/Karta) dla drukarki fiskalnej Nvitus Vent. Ddan wydruk jednstek miar przy pzycjach paragnu na drukarkach fiskalnych Nvitus Vent, Wiking, Vega Mbil i Viv. Ddan wydruk numeru dkumentu wystawineg w Subiekcie GT na drukarkach Innva Market raz Innva Prfit. Ddan zabezpieczenie przez zapisem peracji bankwej bez kreślenia wartści pla Dla/Od kntrahenta/pracwnika/instytucji. Ddan zakładkę z naleŝnściami i zbwiązaniami w infrmatrze kntrahencie. Ddan zapamiętywanie parametrów kreślnych w infrmatrach raz ich dtwarzanie pdczas pnwneg wywłania infrmatra na wzór pdbnej funkcjnanści w zestawieniach. Ddan znacznik umŝliwiający przekazanie pliku pleceń hmebankingwych d wywływaneg prgramu. Pprawin anulwanie dkumentu kasweg, który psiadał ustawiny znacznik Dpisz dkument kaswy d zaliczek jak wlną spłatę. UniewaŜnienie takieg dkumentu usuwa becnie spłatę pd warunkiem, Ŝe spłata ta nie brała udziału w rzliczeniach rzrachunków. W prgramie serwiswym ddan prcedurę, która usuwa wlne spłaty wygenerwane przez dkumenty kaswe, które następnie zstały anulwane. Pprawin błędne zakrąglanie ilści maksymalnej przy wstawianiu lub zmianie ilści twaru na pzycji dkumentu. Pprawin czytelnść kmunikatów mówiących przyczynie braku mŝliwści rzliczenia bądź wycfania z rzliczenia rzrachunków pwiązanych z bilansem twarcia. Pprawin ddawanie twaru d kartteki za pmcą Sfery dla Subiekta GT. Wcześniej mŝliwe był ddanie twaru bez pdania jeg symblu. Pprawin dmyślną datę autmatycznej PZ d FZ na datę trzymania tej faktury zakupu. Pprawin dmyślne ustawienie znacznika (na zaznaczny) drukwania numeru dkumentu z kmputera dla drukarek fiskalnych pracujących na sterwniku InsDvcVent. Pprawin dmyślne wywłanie listy rzrachunków d rzliczenia w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Wywłanie akcji rzliczania rzrachunków pprzez wybór kntrahenta z górnej tabeli pwdwał wypełnienie

3 listy rzrachunkami kreślnymi pprzez typ i kntrahenta z dlnej tabeli. Obecnie lista rzrachunków d rzliczenia zbirczeg jest dmyślnie wypełniana naleŝnściami kntrahenta wskazaneg z górnej tabeli. Pprawin działanie filtra kresu czasu dla wybru Niezablkwany w przypadku biektów wspólnych dla kilku prgramów, gdzie kaŝdy prgram ma własną blkadę - wszystkie biekty mają jedną blkadę i jest t blkada najmłdsza. Pprawin działanie uprawnienia Dstęp d wszystkich kas wybór kasy w zestawieniu Raprt kaswy. W przypadku zablkwania teg uprawnienia nie mŝna zmienić dmyślnej kasy. Pprawin działanie uprawnień d pcji Zrealizuj dla zamówień w wypadku realizacji bez dkumentu. Pprawin działanie uprawnień dtyczących ddawania, usuwania, pprawiania raz pdglądu rzrachunków w mdułach Spłaty rzrachunków raz Rzrachunki rzliczne. Pprawin eksprt d frmatu PDF zestawienia Remanent na dzień dwlny. W przypadku występwania pusteg lga w definicji nagłówka standardweg zestawienie w frmacie PDF nie zawierał zawartści. Pprawin filtrwanie (F8) w mdule Rzrachunki wg dkumentów. Wykrzystanie funkcji wyszukiwania (F7) zaraz p zastswanym filtrwaniu pwdwał błędne dświeŝenie tabeli. Pprawin funkcję twierania szuflady drukarki fiskalnej z pzimu Subiekta GT. Pprawin graficzne wzrce wydruków Rejestru VAT sprzedaŝy. W przypadku braku symblu łamania w numerze dkumentu, przy próbie wydruku rejestru generwany był kmunikat: String length is less than 0 r nt an integer. Pprawin infrmatr kntrahenta (zakładka Twary), tak aby były tam uwzględniane pzycje twarwe z paragnów imiennych dla daneg kntrahenta. Pprawin kntrlę dat przy wystawianiu dkumentów FZ. Pprawin kntrlę raz kmunikaty strzeŝeń i blkad dtyczących uniewaŝniania lub zmiany skutku magazynweg dkumentów przekazanych d księgwści. Pprawin kntrlę rezygnacji (Esc) z wprwadznych zmian w zawartści dkumentu pdczas jeg twrzenia lub edycji. Pprawin kntrlę uprawnień d kalkulacji cen twarów dla pcji Skalkuluj ceny na pdstawie dkumentu. Pprawin kntrlę uprawnień d realizacji zamówień. W przypadku, gdy uŝytkwnik psiadał zablkwane uprawnienie d realizacji zamówień d klientów, wówczas nie mógł realizwać zamówień d dstawców mim prawidłw ustawineg uprawnienia. Pprawin mechanizm wczytywania kursów walut w InsMAIL-u (nie działały dla specyficznych ustawień reginalnych). Pprawin mechanizm wyszukiwania (Ctrl+F) w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Pprawin mechanizm wyszukiwania (F7). W przypadku próby wyszukania c najmniej kilku pzycji spełniających dane kryterium nie były znaczane wszystkie pzycje raz niepprawnie działał pasek przewijania z wyszukanymi pzycjami. Pprawin na szerszą dmyślną szerkść klumny Ilść ksztem klumny J.m. w standardwym wzrcu faktury sprzedaŝy. Pprawin niepprawną infrmację pwiązaniu krekty d nieistniejąceg dkumentu, wystawiną za pmcą pcji Ddaj na pdstawie. Pprawin bsługę dkumentów finanswych pwstałych w wyniku rzliczenia rzrachunków w sytuacji, gdy terminem rzliczenia jest data z zablkwaneg kresu w prgramie. Wcześniej takie dkumenty twrzyły się mim zablkwaneg kresu. Pprawin bsługę dkumentów pwiązanych (generwanych autmatycznie) dla paragnów. W sytuacji, gdy na paragnie występwał jedynie zwrt pakwań nie mŝna był wyłączyć drukwania pwiązanych dkumentów kaswych (KW). Pprawin bsługę klawisza F12 (uruchmienie klejnej instancji prgramu) na ekranie lgwania w sytuacji, gdy praca dbywała się na wersji demnstracyjnej systemu InsERT GT raz kres próbny (45 dni) pracy z prgramem juŝ minął. Pprawin bsługę klawisza F12 (uruchmienie klejnej instancji prgramu) na ekranie lgwania. Nwa instancja prgramu uruchamiana była z zalgwanym statni uŝytkwnikiem. Pprawin bsługę plskich znaków diakrytycznych w nazwach tabel kursów pbieranych przez InsMAIL. Pprawin bsługę skrótów klawiszwych w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Obecnie wywłany skrót klawiszwy dtyczy biektu, który jest wskazany i aktywny. Pprawin bsługę stawki VAT "np" w kmunikacji. Pprawin pcję wyszukiwania (F7) raz filtrwania (F8) elementów na liście kntrahentów w mdule Rzrachunki wg kntrahentów w dniesieniu d pracwników raz instytucji. Pprawin pdgląd (F9) peracji bankwych w infrmatrze kntrahenta na zakładce Kasa/bank. Pprawin pwielanie szablnów naklejek. Pdczas kpiwania szablnu naklejek prgram kreślał typ kartteki na Twary. Pprawin prblem kaswania plików wymiany przy przenszeniu danych, gdy źródłem danych były "pliki wymiany". Pprawin prblem z niewiązaniem tandemów przesyłanych d kas PS3000 raz Tang. Spwdwane t był wybraniem kdu kreskweg jak identyfikatra twarów na tych kasach.

4 Pprawin przeliczanie cen na zamówieniu róŝnicwym w przypadku, gdy dkument źródłwy zstał wystawiny w walucie. Pprawin przenszenie kmunikacją z ddziału d centrali dkumentów twrzących rzrachunki, które w ddziale rzliczane były wlnymi spłatami. D centrali dkumenty takie przenszne były jak nierzliczne, natmiast spłaty widziane były jak niepwiązane. Pprawin przenszenie rzrachunków z prgramu Subiekt 5 EURO, które wygenerwane były na tę samą firmę, lecz róŝnych danych adreswych. Pprawin przenszenie twarów z Subiekta 4, Subiekta 5 EURO, mikrsubiekta raz Subieta dla Windws. W pewnych warunkach, mim iŝ twary się przensiły, prgram kmunikwał nieptrzebnie błędach. Pprawin rzliczanie paragnów płatnych kartą - występwał kmunikat "Niedpaswanie typów". Pprawin rzliczanie rzrachunków za pmcą kmpensaty. Obecnie ich datą rzliczenia jest data realizacji kmpensaty, a nie jej data wystawienia. Pprawin szybkść pracy mechanizmu wyszukiwania InsTYNKT. Pprawin twrzenie kpii zapaswej pdmitu pdczas knwersji bazy d nwszej wersji w przypadku, gdy nazwa bazy miała długść większą niŝ 50 znaków. Pprawin ustawianie dmyślnej drukarki fiskalnej w przypadku, gdy w sieci pracwały c najmniej dwa kmputery ze zdefiniwaną długą nazwą sieciwą. Pprawin usuwanie rzlicznych spłat rzrachunków pwstałych w wyniku realizacji kmpensaty (nie pwinn być mŝliwści ich usuwania bez wcześniejszeg rzkjarzenia). Pprawin w Aktualizacjach bizneswych kreślenie Aktualizuj na OdświeŜ. Określenie Aktualizuj sugerwał błędnie mŝliwść wgrania nwej wersji prgramu zamiast dświeŝenie infrmacji licencjach prgramu. Pprawin wybór wzrca wydruku pwiązaneg dkumentu WZ pdczas drukwania faktury sprzedaŝy. Wcześniej mŝliwy był wybór równieŝ nieaktywneg wzrca dkumentu WZ. Pprawin wydajnść działania edytra szablnów naklejek. Pprawin wydajnść wyszukiwania kntrahenta w mdule Rzrachunki z kntrahentem przy wykrzystaniu mechanizmów InsTYNKT. Pprawin wydajnść zapisu danych karttek twarów d plików kmunikacji. Pprawin wydruk dkumentu PZ generwaneg autmatycznie d faktury zakupu wystawinej w walucie. W przypadku dknania wydruku z pzimu wystawinej faktury zakupu błędnie wykazywana była wartść magazynwa dkumentu przyjęcia zewnętrzneg. Pprawin wydruk jednstek miar na wydrukach fiskalnych dla drukarki Nvitus Deli Prime. Pprawin wydruk kasweg dkumentu pwiązaneg ze zwrtem ze sprzedaŝy detalicznej. Usunięt ze wzrca wydruku sbę ptwierdzającą dbiór gtówki. Pprawin wygląd i filtrwanie w mdułach dkumentów faktur zakupu raz krekt faktur zakupu. Klumna z datą trzymania umieszczna zstała jak pierwsza, a filtr dla tych mdułów dmyślnie jest ustawiny na datę trzymania. Pprawin wyliczanie krekty ksztu sprzedaŝy w zestawieniu Pdliczenie kresu. Pprawin wyliczanie marŝy na pzycjach zestawień. Zamiast zakrąglenia d dwóch miejsc p przecinku dknywane był bcinanie. Pprawin wyliczanie wartści marŝy na pzycji na wydrukach dkumentów. Pprawin wyliczanie zestawienia Pdliczenie kresu - dkumenty raz Pdliczenie dnia - dkumenty, w których w pewnych przypadkach wartść krekty ksztu sprzedaŝy mgła róŝnić się d wartści wykazywanej na szczegółwej liście dkumentów wpływających na tę krektę. Pprawin wyliczanie zestawienia SprzedaŜ wg pracwników, w którym dkumenty WZ wystawine przez daneg pracwnika, a przekształcne w fakturę przez inneg, ujmwane były w kntekście wystawiająceg fakturę. Pprawin wypełnianie danych pracwnika dla dkumentów RW/PW twrznych pdczas peracji Mntuj/Rzmntuj dla kmpletów. Pprawin wypełnianie sby wystawiającej na dkumentach PW raz RW twrznych p zatwierdzeniu inwentaryzacji. Pprawin wypełnianie pla Tytułem w peracjach bankwych w przypadku, gdy zaznaczny był znacznik Generuj ple tytułem na pdstawie wybranych rzliczeń. Przy rzliczaniu przez skjarzenie raz pdczas wycfywaniu rzliczeń ple t nie aktualizwał się. Pprawin wypełnianie pla zawierająceg identyfikatr sby zalgwanej przy wystawianiu dkumentu kasweg bądź peracji bankwej (ple t nie jest widczne z pzimu prgramu). W przypadku wybrania w plu Wystawił innej sby niŝ zalgwana, ple zawierające identyfikatr sby zalgwanej był wypełniane identyfikatrem sby wybranej przy wystawianiu dkumentu. Zmiana ta spwdwała przeładwanie knfiguracji wszystkich tabel w mdułach rzrachunkwych. Pprawin wystawianie deklaracji INTRASTAT. Obecnie nie jest wymagane wypełnienie danych przedstawiciela. Pprawin wysyłanie kmunikacją wartści peracji bankwych w walucie. Przesyłane wartści są teraz zawsze wyraŝne w PLN.

5 Pprawin wysyłanie przez kmunikację wartści dkumentów kaswych pwstałych autmatycznie d dkumentów wystawinych w walucie. Przesyłane wartści są teraz zawsze wyraŝne w PLN. Pprawin wyświetlanie infrmacji m.in. naleŝnściach i zbwiązaniach dla kntrahenta pdczas przekształcania dkumentów raz pdczas wystawiania dkumentów z pzimu kartteki kntrahentów. Pprawin wyświetlanie infrmacji drukwanych strnach zestawienia. Dla długich zestawień niepprawnie kmunikwany był nr strny drukwanej. Pprawin wyświetlanie tabeli VAT dla krekty dkumentu zakupu, jeśli wyłączn znacznik jeg autmatyczneg przeliczania. Pprawin wywłanie skrótu klawiszweg (Alt+H) twierająceg mduł Rzrachunki z kntrahentem. Obecnie, p twarciu mdułu kursr ustawia się dmyślnie w plu Wprwadź kntrahenta... Pprawin wyznaczanie numerów pczątkwych dkumentów handlwych pdczas przenszenia danych z Subiekta dla Windws. Pprawin wzrce wydruków dkumentów WZ z rzbiciem na dstawy. Prezentwana była niepprawna data dstawy dla pzycji twarwych. Pprawin wzrzec wydruku faktury VAT zakupu, w którym klumny Stawka pdatku VAT dla zakupu w karttece twaru raz Stawka pdatku VAT w karttece twarów były wzajemnie zamienine. Pprawin zakrąglanie ilści twaru na dkumencie sprzedaŝy kreślanej pprzez wybór z listy (F2) pzycji i wybraniu pcji Maksymalną dstępną ilść w magazynie. Pprawin zapis faktur zbirczych sprzedaŝy z dpisaną pzycją usługi jednrazwej. W przypadku wystawienia faktury zbirczej na pdstawie kilku dkumentów WZ i ddatkw dpisaniu d jej zawartści usługi jednrazwej, pzycja usługi jednrazwej była zmieniana na pzycję Krekta z ilścią zerwą. Pprawin zapisywanie i dczytywanie sób wystawiających/dbierających dkumenty w plikach kmunikacji. Pprawin zestawienie Wlne spłaty rzrachunków pprzez uwzględnienie histrii rzliczania spłaty pdczas wyliczania wartści na dany dzień, ddanie parametru rzrachunku Status raz ddanie klumn Typ i Tytułem (dmyślnie ukrytych). Usunięt z menu Pmc w prgramie Kasiarz GT pzycję Zarządzanie licencjami raz z menu Pmc mikrgratyfikanta GT pzycje Zarządzanie licencjami, Aktualizacje bizneswe raz Wiadmści.

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo