CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 Fundacja Innwacyjna Edukacja ma zaszczyt zaprsić Państwa d uczestnictwa w knsultacjach spłecznych CYFROWA EDUKACJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU I AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA Knsultacje będą miały charakter dyskusji, pdczas której pruszne zstaną takie kwestie, jak: istta inwestycji w edukację w kntekście spłeczn-eknmicznym, edukacja cyfrwa jak wsparcie prcesu nauczania edukacja cyfrwa jak narzędzie aktywizacji spłecznej Wśród uczestników znajdą się nauczyciele i dyrektrzy szkół pdstawwych i gimnazjalnych, przedstawiciele rganów prwadzących szkły, urzędów pracy, rganizacji pzarządwych zajmujących się edukacją raz rdzice i grupy nauczycielskie. Termin: 27 listpada br. (śrda) Miejsce: Centrum Knferencyjne Pdlaskieg Urzędu Wjewódzkieg w Białymstku, ul. Mickiewicza 3 (sala knferencyjna) Uczestnictw w knsultacjach jest bezpłatne Uprzejmie prsimy ptwierdzenie becnści d dnia 25 listpada 2013r. na adres lub pd numerem telefnu

2 PROGRAM Przywitanie gści WPROWADZENIE Rachunek spłeczn eknmiczny czy Plskę stać na pasywne spłeczeństw? /Omówienie materiału przygtwaneg przez Instytut Badań Nad Gspdarką Rynkwą, Agata Tyszkiewicz, Fundacja Innwacyjna Edukacja/ ZIDENTYFIKOWANE KLUCZOWE KOMPONENTY CYFROWEJ SZKOŁY /Agata Tyszkiewicz, Fundacja Innwacyjna Edukacja/ Zdiagnzwane prblemy: dstęp d internetu wystarczająca ilść i dpwiednia jakść sprzętu kmputerweg/ infrmatycznych pmcy dydaktycznych wypsażenie w umiejętnści / szklenia nauczycieli, umżliwiające krzystanie z TIK e-pdręczniki finanswanie

3 10: TEZY Studia Przypadków / Witld Kłdziejczyk - Cllegium Futurum/ Cyfryzacja edukacji (szerk pjęta jak kmplekswe rzwiązanie systemwe): Wsparcie pdstawy prgramwej w edukacji bwiązkwej pprzez kształcenie umiejętnści innwacyjnści, kreatywnści i współpracy (SZKOCJA) Budwanie ptencjału reginu w parciu edukację na pzimie pdstawwym (MAINE, USA) Wsparcie kształcenia dzieci ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi wyrównywanie szans raz wspieranie uzdlninych dzieci (NOWY TOMYŚL, PODIEBRADY) Wsparcie kształcenia ustawiczneg rdziców w celu pdwyższenia kwalifikacji i aktywnści zawdwej, wyrównywania szans na rynku pracy, w dalszej perspektywie dzieci pprzez stwrzenie dla nich wsparcia w dmu (REGIONALNE STUDIA PRZYPADKÓW) Stwrzenie mdelu współpracy raz wzmacnianie partycypacji w życiu spłecznym, pczucia tżsamści i ptencjału lkalneg (ESSA Academy - Film) NARZĘDZIA WSPIERANIA EDUKACJI Internet / Rafał Banaszkiewicz, T-Mbile Plska S.A., Ekspert ds. ICT/ /Artur Tracz, Cisc Systems Pland Sp. z.../

4 Dlaczeg ptymalny przesył danych i infrastruktura są tak ważne? Dlaczeg bez internetu nie ma mżliwści zbudwania nwczesneg systemu edukacji? Jakie mżliwści daje internet i jakie perspektywy twiera? Panel/dyskusja z udziałem nauczycieli/dyrektrów szkół, przedsiębirców. Demnstracja, c się dzieje kiedy nie działa nam Internet i jakie są najczęstsze prblemy? Prezentacja mżliwści wdrżeń i zastswania rzwiązań umżliwiających ptymalne wykrzystanie internetu w szkle 11: Zasby /Daniel Makus - Szkły L. Piwnieg w Szczecinie/ Repzytrium, aplikacje i metdlgia Kncepcja repzytrium raz prezentacja zasbów dstępnych/pracwanych przez resrty i inne pdmity administracji publicznej Prezentacja przykładwych aplikacji raz spsbów ich wykrzystania w edukacji Panel - wypwiedzi dyrektrów/nauczycieli zaangażwanych w wykrzystywanie cyfrwych narzędzi w edukacji, wraz z prezentacją przykładów metdlgii i wykrzystanie nwczesnych aplikacji LUNCH

5 :30 PANEL I WARSZTAT :30 PANEL II FINANSOWANIE Wykrzystanie nwczesnych technlgii w pracy w szkle i pza szkłą Finanswanie parte na współpracy pmiędzy resrtami, szkłami, JST, NGO raz PUP w kntekście edukacji dyskusja /Daniel Makus Szkły L. Piwnieg w Szczecinie/ /Dr Jan Plak- Apple Educatin Mentr/ Kadra Nauczyciele Organizacje wspierające Rdzice /Agata Tyszkiewicz, Fundacja Innwacyjna Edukacja/ Finanswanie reginalne fundusze eurpejskie /Agnieszka Pieswicz, Główny Punkt Infrmacyjny Funduszy Eurpejskich, Urząd Marszałkwski Wj. Pdlaskieg / Inne źródła i spsby finanswania: ptymalizacja ksztów i spsby na uzyskanie ddatkweg finanswania /Radsław Slan, niezależny ekspert finanswy/ PODSUMOWANIE /Agata Tyszkiewicz, Fundacja Innwacyjna Edukacja/

6 OTWARTE KONSULTACJE Sesja pytań i dpwiedzi, dyskusja z prelegentami PRELEGENCI WITOLD KOŁODZIEJCZYK COLLEGIUM FUTURUM Apple Educatin Mentr. Redaktr naczelny miesięcznika Edukacja i Dialg Twórca Labratrium Edukacji Medialnej w CODN (platfrma z widewykładami dla nauczycieli. Współpracwnik WSiP i Wydawnictw Szklnych PWN w wielu prjektach związanych ze szkleniem nauczycieli. Stwrzył i wdraża nwatrski prjekt Cllegium Futurum - gimnazjum i liceum w Słupsku wykrzystujący nwe mdele dydaktyczne parte na technlgii infrmacyjn - kmunikacyjnej. Przygtwał na zlecenie Instytutu Obywatelskieg raprt "Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania na plskiej szkły i ucznia." Autr (miedzy innymi) książki "Gra szkłę. W pszukiwaniu zasad zarządzania w nwych czasach" i pradnika dla uczniów "Jak skutecznie zarządzać swim czasem". Współautr książki "Rdzice w szkle". Prwadzi blg ekspercki: edukacjaprzyszlsci.blgspt.cm DANIEL MAKUS SZKOŁY L.PIWONIEGO W SZCZECIIE Apple Educatin Mentr, Apple Authrised Prfessinal Develpment Trainer, Apple Distinguished Educatr, wjewódzki knsultant metdyczny języka niemieckieg. Wicedyrektr I Prywatneg

7 Liceum Ogólnkształcąceg w Szczecinie, dktrant Uniwersytetu Szczecińskieg - Instytut Pedaggiki. Od 15 lat zajmuje się nauczaniem języka niemieckieg za pmcą nwych mediów. Od rku szklneg 2011/12 uczy z ipad em w Szkłach Lenarda Piwnieg. Autr 120 książek/materiałów edukacyjnych w ibks Authr. Autr publikacji: Jak uczymy z ipadem, ipad w szkle, ipad w Szkle Pdstawwej. Od wielu lat prwadzi także warsztaty dla uczniów i nauczycieli z całej Plski na temat zastswania technlgii Apple raz nwczesnych metd nauczania. Pasjnuje się pdróżami, zwiedził już prawie całą Eurpę, Australię, Amerykę Płudniwą i Półncną raz część Azji. DR JAN POLAK APPLE EDUCATION MENTOR Odpwiedzialny za metdyczne wdrażanie Cyfrweg Śrdwiska Nauczania Apple w sektrze edukacji K12.Współrganizwał (razem z MEN) piltażwy prjekt E-learningwy knsultacje nline dla Zespłu Szkół Dla Dzieci Obywateli Plskich Czasw Przebywających Za Granicą. Współtwórca idei plskiej E-Szkły, piltaż w wj. plskim (57 szkół, uczniów, nauczycieli i rdziców).w kresie dpwiedzialny za współtwrzenie i zarządzanie plską edycją ("Partnerstw dla Przyszłści") światweg prgramu "Partners in Learning" firmy Micrsft przeznaczneg dla sektra edukacji K12. Więcej

8 AGATA TYSZKIEWICZ FUNDACJA INNOWACYJNA EDUKACJA Pnad 20 lat aktywnej pracy i zaangażwania w Plsce i za granicą jak knsultant międzynardwych prgramów. Człnek wielu rganizacji pzarządwych i partner wspierający realizację prgramów spłecznych (Plskie Stwarzyszenie Fundraisingu, Stwarzyszenie Pr Re, Fundacja Hspicjum t też Życie, SOS Wiski Dziecięce, Kmitet Ochrny Praw Dziecka i wiele innych). W latach Dradca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Prgramów Spłecznych, współpracująca z rganizacjami pzarządwymi na terenie całej Plski. Inicjatr i pmysłdawca wielu kampanii spłecznych m.in. Taksówka z ftelikiem, Bezpieczne place zabaw. Człnek jury plskich i międzynardwych knkursów związanych z prgramami spłecznymi i pmcą innym, m.in. Człwiek bez Barier (Stwarzyszenie Przyjaciół Integracji). W listpadzie 2010 zstała wybrana na człnka Prezydium Rady Organizacji Pzarządwych Wjewództwa Warmińsk- Mazurskieg. W 2010 rku nagrdzna w USA międzynardwą nagrdą CSR Awards za zaangażwanie spłeczne i inicjatywę dtyczącą realizacji prgramów na rzecz spłecznści. AGNIESZKA PIESOWICZ GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Urząd Marszałkwski Wjewództwa Pdlaskieg na pdstawie Przumienia z Ministerstwem Rzwju Reginalneg realizuje prjekt "System Infrmacji Funduszach Eurpejskich na lata ". Prjekt jest współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Pmc Techniczna na lata W wjewództwie pdlaskim funkcjnują becnie 2 punkty infrmacyjne: Główny Punkt Infrmacyjny FE w Białymstku raz Lkalny Punkt Infrmacyjny FE w Łmży.

9 Pracwnicy punktów udzielają infrmacji nt. Funduszy Eurpejskich pprzez bezpśredni kntakt z beneficjentem, rzmwę telefniczną, pcztę tradycyjną i elektrniczną. Pnadt, Punkty Infrmacyjne Funduszy Eurpejskich ferują niedpłatne publikacje Funduszach Eurpejskich; rganizują szklenia, knferencje i sptkania infrmacyjne; realizują Mbilne Punkty Infrmacyjne na terenie wjewództwa pdlaskieg. RADOŁAW SOLAN NIEZALEŻNY EKSPERT FINANSOWY Z rynkiem kapitałwym związany d 1997 r. analityk rynku kapitałweg, ekspert z zakresu twrzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi raz aktywami funduszy inwestycyjnych. Dradza Klientm indywidualnym i krpracyjnym w zakresie wykrzystania struktury funduszu inwestycyjneg zamknięteg w prcesie ptymalizacji pdatkwej. Specjalizuje się również w dradztwie w zakresie M&A raz wykupów lewarwanych, jak również bieżącym dradztwie krpracyjnym. Abslwent Wydziału Finansów i Bankwści Szkły Głównej Handlwej w Warszawie, licencjnwany dradca inwestycyjny i makler papierów wartściwych. Stypendysta Deutche Akademische Austaush Dienst w Marburgu. Wykładwca na licznych szkleniach i seminariach z zakresu twrzenia, funkcjnwania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Psiada 16-letnie dświadczenie w pracy na rynku kapitałwym. Współtwórca Cpernicus Capital Twarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA - pierwszeg plskieg, niezależneg d instytucji finanswych, twarzystwa funduszy inwestycyjnych; Wielletni wiceprezes raz prezes zarządu Twarzystwa, w 2008 rku przeprwadził prces jeg lewarwaneg wykupu MBO. Utwrzenie pierwszeg niestandaryzwaneg sekurytyzacyjneg funduszu inwestycyjneg zamknięteg w Plsce, a następnie klejnych 11 funduszy teg typu raz

10 dprwadzenie d uzyskania przez Cpernicus Capital TFI pzycji niekwestinwaneg lidera rynku funduszy sekurytyzacyjnych w Plsce. Twórca pnad 30 prywatnych, dedykwanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na ptrzeby ptymalizacji prcesów prwadznej działalnści gspdarczej, w tym ptymalizacji pdatkwej zamżnych sób indywidualnych raz przedsiębirstw. RAFAŁ BANASZKIEWICZ EKSPERT DS.ICT, T-MOBILE POLSKA S.A. Abslwent Wydziału Elektryczneg Plitechniki Lubelskiej. W T-Mbile Plska S.A. dpwiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży usług ICT. Pracwał jak inżynier wsparcia sprzedaży w TeliaSnera, w firmie Ericssn jak Slutin Architect. ARTUR TRACZ CISCO Systems Pland Sp. z..

11 Fundacja Innwacyjna Edukacja pwstała w 2012 rku jak rezultat realizacji trwająceg pnad 24 miesiące prgramu piltażweg E-lementarz" w gminie Nidzica, który był jedynym teg typu kmplekswym przedsięwzięciem, dtychczas zrganizwanym w Plsce w kntekście prgramu - Cyfrwa szkła. Fundacja Innwacyjna Edukacja, pzstając w ciągłej knsultacji z administracją samrządwą dciera d wszystkich reginów Plski. Kntaktujemy się ze szkłami w celu weryfikacji ich najbardziej palących ptrzeb, a także wybitnych siągnięć i inicjatyw, realizwanych samdzielnie raz wspólnie z rganizacjami pzarządwymi. Wspieramy wszystkich, którzy teg ptrzebują, pmagamy identyfikwać dpwiedzialnych partnerów raz śrdki finanswania, aby najśmielsze pmysły mgły zstać zrealizwane, niezależnie d miejsca i lkalizacji szkły. Ppularyzujemy ideę bezpieczneg i twórczeg krzystania z treści zamieszczanych w mediach elektrnicznych. Prwadzimy działalnść badawczą, infrmacyjną, edukacyjną w zakresie edukacji i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych. Współpracujemy z wybitnymi akademikami, prfesjnalistami i pasjnatami, a nasze dświadczenie raz zaangażwanie w pzyskiwanie śrdków na rzecz edukacji pmgł nam w krótkim czasie zrealizwać prjekty dla wybranych placówek edukacyjnych. Działamy w pełni nn-prfit, ferując wsparcie i pmc rganizacjm i instytucjm w całym kraju. Fundacja Innwacyjna Edukacja ul. I. Krasickieg 11B Warszawa tel/fax

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

2013 w nieruchomościach

2013 w nieruchomościach Warszawskie Stwarzyszenie Pśredników w Obrcie Nieruchmściami 2013 w nieruchmściach 5 7 grudnia 2012 r. XI ARSZAWSKA KONFERENCJA UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI Centrum Knferencyjne Fcus, ul. Armii Ludwej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie.

Witamy bardzo serdecznie. Witamy bardz serdecznie. Marketing Cmmunicatin Academy t miejsce sptkań marketerów, którzy wciąż pszukują, którzy chcą się wciąż rzwijać. Marketing Cmmunicatin Academy pwstała p dświadczeniach, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo