DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 22 maja 2001 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 22 maja 2001 r."

Transkrypt

1 DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczestwie informacyjnym PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, w szczególnoci jego art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95, uwzgldniajc wniosek Komisji[1], uwzgldniajc opini Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2], stanowic zgodnie z procedur ustanowion w art. 251 Traktatu[3], a take majc na uwadze, co nastpuje: 1) Traktat przewiduje ustanowienie rynku wewntrznego i instytucji systemu zapewniajcego niezakłócon konkurencj na rynku wewntrznym. Do realizacji tych celów przyczynia si harmonizacja ustawodawstw Pastw Członkowskich w zakresie praw autorskich i pokrewnych. 2) Rada Europejska na spotkaniu na Korfu w dniach czerwca 1994 r. podkreliła konieczno stworzenia ogólnych i elastycznych ram prawnych na poziomie Wspólnoty dla wspierania rozwoju społeczestwa informacyjnego w Europie. Zakłada to midzy innymi istnienie rynku wewntrznego dla nowych produktów i usług. Została ju przyjta lub s w drodze przyjcia wane przepisy prawa wspólnotowego zmierzajce do zapewnienia takich ram regulacyjnych. Prawo autorskie i prawa pokrewne odgrywaj w tym kontekcie istotn rol, poniewa chroni one i wspieraj doskonalenie i sprzeda nowych produktów i usług, jak równie tworzenie i wykorzystanie ich twórczej treci. 3) Planowana harmonizacja przyczyni si do wprowadzenia w ycie czterech wolnoci rynku wewntrznego i dotyczy zgodnoci z podstawowymi zasadami prawa, a w szczególnoci prawa własnoci, włczajc własno intelektualn oraz wolno słowa i interes publiczny. 4) Zharmonizowane ramy prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych, poprawiajc pewno prawn, a zarazem zapewniajc wysoki poziom ochrony własnoci intelektualnej, sprzyjaj powanym inwestycjom w twórcze i nowatorskie działania, a w szczególnoci w infrastruktur sieci i prowadz do wzrostu i wikszej konkurencyjnoci przemysłu europejskiego, i to zarówno w obszarze dostarczenia treci, jak i technologii informatycznych, a w bardziej ogólny sposób, w wielu obszarach przemysłu i kultury. Zapewni to ochron istniejcych i zachci do tworzenia nowych miejsc pracy. 5) Rozwój technologiczny zwikszył i zrónicował wskaniki kreatywnoci, produkcji i eksploatacji. O ile ochrona własnoci intelektualnej nie wymaga adnej nowej koncepcji, to obecne prawo w zakresie praw autorskich i pokrewnych bdzie naleało dostosowa i uzupełni, aby naleycie uwzgldnione były takie realia ekonomiczne, jak pojawienie si nowych form eksploatacji. 6) Bez harmonizacji na szczeblu Wspólnoty procesy legislacyjne na poziomie krajowym, ju zapocztkowane przez wiele Pastw Członkowskich, aby sprosta wyzwaniom technologicznym, mogłyby pocign za sob powstanie istotnych rónic w dziedzinie ochrony, a w zwizku z tym stworzy ograniczenia dla swobodnego przepływu usług i towarów zawierajcych elementy objte własnoci intelektualn lub opierajcych si na takich elementach, co spowodowałoby ponowny podział rynku wewntrznego i niespójnoci natury legislacyjnej. Wpływ tych rónic w zakresie ustawodawstwa i niepewnoci prawa stanie si bardziej odczuwalny wraz z rozwojem społeczestwa informacyjnego, w którym ju teraz znacznie nasiliło si transgraniczne wykorzystywanie własnoci intelektualnej. Rozwój ten musi by kontynuowany. Znaczne rónice prawne i niepewnoci w odniesieniu do ochrony prawnej mog ograniczy uzyskanie korzyci dla nowych produktów i usług chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne. 7) Dlatego istniejce ramy prawa wspólnotowego odnoszce si do ochrony praw autorskich i pokrewnych powinny zosta dostosowane i uzupełnione w takim stopniu, jaki jest konieczny dla prawidłowego

2 funkcjonowania rynku wewntrznego. W tym celu naley dostosowa przepisy krajowe w zakresie praw autorskich i pokrewnych, które s zrónicowane w poszczególnych Pastwach Członkowskich lub powoduj niepewno prawn utrudniajc sprawne funkcjonowanie rynku wewntrznego i prawidłowy rozwój społeczestwa informacyjnego w Europie oraz naley unika niezgodnych reakcji krajowych na rozwój technologiczny, natomiast nie naley usuwa lub zapobiega powstawaniu rónic, które nie naruszaj funkcjonowania rynku wewntrznego. 8) Róne skutki socjalne, społeczne lub kulturalne w społeczestwie informacyjnym sprawiaj, e zachodzi konieczno uwzgldnienia szczególnych cech zawartoci produktów i usług. 9) Wszelka harmonizacja praw autorskich i pokrewnych opiera si na wysokim poziomie ochrony, odkd prawa te maj zasadnicze znaczenie dla twórczoci intelektualnej. Ich ochrona zapewnia utrzymanie i rozwój kreatywnoci w interesie autorów, artystów wykonawców, producentów, konsumentów, kultury i gospodarki, jak równie szerokiej publicznoci. Własno intelektualn uznano wic za integraln cz własnoci. 10) Autorzy i artyci wykonawcy, aby móc kontynuowa swoj twórcz i artystyczn prac, musz otrzymywa stosowne wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, tak samo jak producenci, aby móc finansowa t prac. Wytworzenie produktów takich jak fonogramy, filmy lub produkty multimedialne oraz takie usługi, jak usługi "na danie", wymagaj znacznych nakładów inwestycyjnych. Dla zagwarantowania takiego wynagrodzenia i uzyskania zadowalajcego przychodu z tych inwestycji konieczna jest właciwa ochrona prawa własnoci intelektualnej; 11) Skuteczny i cisły system ochrony praw autorskich i pokrewnych jest jednym z głównych sposobów zapewniajcych powstawanie twórczoci kulturalnej w Europie i uzyskanie niezbdnych rodków oraz zachowanie niezalenoci i godnoci dla twórców i artystów wykonawców. 12) Bardzo wane jest równie, z kulturowego punktu widzenia, otoczenie właciw ochron utworów chronionych przez prawo autorskie oraz przedmiotów ujtych w prawach pokrewnych. Artykuł 151 Traktatu nakłada na Wspólnot obowizek uwzgldniania w swoim działaniu aspektów kulturalnych. 13) Wspólne poszukiwania i spójne wykorzystywanie na poziomie europejskim rodków technicznych słucych zabezpieczeniu utworów i innych przedmiotów objtych ochron oraz zapewnieniu niezbdnych informacji o prawach s niezbdne ze wzgldu na to, e ostatecznym celem tych rodków jest wykonanie zasad i gwarancji przewidzianych przez prawo. 14) Niniejsza dyrektywa powinna wspiera nauk i kultur poprzez ochron utworów i innych przedmiotów objtych ochron, jednoczenie dopuszczajc pewne wyjtki i ograniczenia w interesie publicznym dla potrzeb edukacji i nauczania. 15) Konferencja Dyplomatyczna, która odbyła si w grudniu 1996 r. pod patronatem wiatowej Organizacji Własnoci Intelektualnej (WIPO), doprowadziła do przyjcia dwóch nowych traktatów, Traktatu WIPO o prawie autorskim i Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i nagraniach, które dotycz odpowiedniej ochrony autorów i ochrony artystów wykonawców oraz producentów fonogramów. Traktaty te istotnie uaktualniaj midzynarodow ochron praw autorskich oraz pokrewnych, równie w odniesieniu do tego, co nazywane jest "agend cyfrow", i poprawiaj rodki walki z piractwem w skali ogólnowiatowej. Wspólnota i wikszo Pastw Członkowskich podpisały ju traktaty i obecnie we Wspólnocie i Pastwach Członkowskich trwa procedura ratyfikacyjna. Niniejsza dyrektywa równie zmierza do wdroenia niektórych z tych nowych zobowiza midzynarodowych. 16) Odpowiedzialno zwizana z działaniami w rodowisku sieciowym dotyczy nie tylko praw autorskich i pokrewnych, lecz równie takich obszarów, jak zniesławienie, wprowadzajca w błd reklama lub naruszenie znaków towarowych i jest skierowana horyzontalnie w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczestwa informacyjnego, w szczególnoci handlu elektronicznego, w ramach rynku wewntrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)[4], która wyjania i harmonizuje róne kwestie prawne dotyczce usług wiadczonych w społeczestwie informacyjnym, w tym w dziedzinie handlu elektronicznego. Niniejsz dyrektyw naley wdroy w terminie analogicznym do terminu wyznaczonego dla dyrektywy o handlu elektronicznym, uwzgldniajc, e wspomniana dyrektywa ustanawia zharmonizowane ramy zasad i przepisów dotyczcych midzy innymi niektórych istotnych czci niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczcych odpowiedzialnoci zawartych w wymienionej dyrektywie.

3 17) Konieczne jest, zwłaszcza w wietle wymaga wynikajcych ze rodowiska cyfrowego, zapewnienie, e organizacje zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi osign wyszy poziom racjonalizacji i przejrzystoci w odniesieniu do zgodnoci z zasadami konkurencji. 18) Niniejsza dyrektywa nie narusza ustale w Pastwach Członkowskich dotyczcych metod administrowania prawami, takimi jak rozszerzone licencje zbiorowe. 19) Autorskie prawa osobiste s wykonywane zgodnie z ustawodawstwem Pastw Członkowskich i postanowieniami Konwencji Berneskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Traktatu WIPO o prawie autorskim i Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i nagraniach. Takie autorskie prawa osobiste pozostaj poza zakresem obowizywania niniejszej dyrektywy. 20) Niniejsza dyrektywa opiera si na zasadach i regułach ju ustanowionych przez dyrektywy obowizujce w tym obszarze, w szczególnoci w dyrektywach nr 91/250/EWG[5], 92/100/EWG[6], 93/83/EWG[7], 93/98/EWG[8] i 96/9/WE[9] i rozwija te zasady i reguły oraz umieszcza je w perspektywie społeczestwa informacyjnego. Przepisy niniejszej dyrektywy nie naruszaj przepisów wyej wymienionych dyrektyw, chyba e niniejsza dyrektywa stanowi inaczej. 21) Niniejsza dyrektywa powinna okreli zakres czynnoci objtych prawem do zwielokrotnienia utworu, w odniesieniu do rónych beneficjentów. Naley to okreli zgodnie z acquis communautaire. W celu zapewnienia bezpieczestwa prawnego w obrbie rynku wewntrznego w sposób szeroki naley okreli definicje tych czynnoci. 22) W celu właciwego wsparcia dla upowszechniania kultury nie mona zrezygnowa ze cisłej ochrony praw autorskich i tolerowa nielegalnych form dystrybucji sfałszowanych lub pirackich utworów. 23) Niniejsza dyrektywa powinna bardziej zharmonizowa obowizujce prawo autora do publicznego udostpniania utworu. Prawo to naley rozumie w szerszym znaczeniu, jako obejmujce kade udostpnianie utworu odbiorcom nieznajdujcym si w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi. Prawo to obejmuje kad publiczn transmisj lub retransmisj utworów, drog przewodow lub bezprzewodow, w tym nadawanie programów; prawo to nie powinno obejmowa adnych innych działa. 24) Przez prawo podawania do publicznej wiadomoci przedmiotów objtych ochron okrelonych w art. 3 ust. 2 naley rozumie prawo obejmujce wszystkie czynnoci polegajce na udostpnieniu takich przedmiotów odbiorcom nieznajdujcym si w miejscu, z którego przedmiot objty ochron jest podawany do wiadomoci i nieobejmujce jakichkolwiek innych czynnoci. 25) Niepewno prawna dotyczca charakteru i poziomu ochrony czynnoci zwizanych z transmisj na danie, przy wykorzystaniu sieci, utworów chronionych prawem autorskim i przedmiotów objtych prawami pokrewnymi powinna by usunita poprzez wprowadzenie zharmonizowanej ochrony na poziomie Wspólnoty. Naley jasno okreli, e kady podmiot praw autorskich uznany przez niniejsz dyrektyw ma wyłczne prawo do podawania do publicznej wiadomoci utworów chronionych prawem autorskim lub kadego innego przedmiotu objtego ochron, na drodze interaktywnej transmisji na danie. Takie interaktywne transmisje na danie charakteryzuj si tym, e kady moe mie do nich dostp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 26) W odniesieniu do udostpniania przez nadawców programów, w ramach usług na danie, swoich produkcji radiowych lub telewizyjnych zawierajcych jako integraln cz tej produkcji muzyk z fonogramów znajdujcych si w sprzeday, naley wspiera zbiorowe ustalenia zwizane z licencjonowaniem w celu ułatwienia przejrzystoci danych praw. 27) Zwykłe dostarczenie urzdze przeznaczonych do umoliwienia lub dokonania przekazu nie stanowi samo w sobie przekazania w rozumieniu niniejszej dyrektywy. 28) Ochrona prawa autorskiego na mocy niniejszej dyrektywy obejmuje wyłczne prawo do kontrolowania dystrybucji utworu w postaci materialnego nonika. Pierwsza sprzeda na obszarze Wspólnoty oryginału utworu lub jego kopii przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem wyczerpuje całkowicie prawo do kontrolowania odprzeday tego przedmiotu na obszarze Wspólnoty. Prawo to nie powinno zosta wyczerpane w wyniku sprzeday oryginału lub jego kopii poza obszarem Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem. Prawa autora do najmu i uyczenia zostały okrelone w dyrektywie nr 92/100/EWG. Prawo do

4 rozpowszechniania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie narusza przepisów w zakresie praw do najmu i uyczenia znajdujcych si w rozdziale I wymienionej dyrektywy. 29) Problem całkowitego wykorzystania nie powstaje w przypadku usług, w szczególnoci usług wiadczonych przez Internet. Dotyczy to równie materialnych kopii utworu lub innego przedmiotu objtego ochron, wykonanych przez uytkownika takiej usługi za zezwoleniem podmiotu praw autorskich. Std to samo stosuje si do najmu i uyczenia oryginału utworu lub jego kopii, które ze wzgldu na swój charakter s usługami. W przeciwiestwie do CD-ROM lub CD-I, gdzie własno intelektualna ma posta materialnego nonika, a mianowicie rzeczy, kada usługa wiadczona przez Internet stanowi w istocie czynno, na któr naley uzyska zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne. 30) Prawa okrelone w niniejszej dyrektywie mog by przenoszone, powierzane lub by przedmiotem umowy licencyjnej, z zastrzeeniem właciwych ustawodawstw krajowych w sprawie praw autorskich i pokrewnych. 31) Naley zabezpieczy właciw równowag praw i interesów midzy rónymi kategoriami podmiotów praw autorskich, jak równie midzy nimi a uytkownikami przedmiotów objtych ochron. Istniejce wyjtki i ograniczenia praw, takie jakie przewidziane zostały przez Pastwa Członkowskie, naley ponownie rozpatrzy z uwzgldnieniem nowego rodowiska elektronicznego. Istniejce rónice w wyjtkach i ograniczeniach wobec niektórych zastrzeonych czynnoci maj bezporedni negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewntrznego w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych. Rónice te mogłyby si uwidoczni wraz z dalszym rozwojem korzystania z utworów w działalnoci transgranicznej i działalnoci prowadzonej pomidzy granicami. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewntrznego, wyjtki te i ograniczenia naley okreli w bardziej jednolity sposób. Stopie harmonizacji tych wyjtków powinien by oparty na ich wpływie na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewntrznego. 32) Niniejsza dyrektywa zawiera wyczerpujce wyliczenie wyjtków i ogranicze dla prawa do zwielokrotniania i prawa do publicznego udostpniania utworu. Niektóre wyjtki lub ograniczenia odnosz si jedynie do prawa do zwielokrotniania, jeeli jest to właciwe. Lista w naleyty sposób uwzgldnia rónorodno tradycji prawnych Pastw Członkowskich, a jednoczenie ma za zadanie zapewni funkcjonowanie rynku wewntrznego. Pastwa Członkowskie powinny w sposób spójny stosowa te wyjtki i ograniczenia, co zostanie ustalone podczas oceniania wdroenia przepisów w przyszłoci. 33) Od wyłcznego prawa do zwielokrotniania utworu powinien by uczyniony wyjtek majcy na celu zezwalanie na niektóre tymczasowe czynnoci zwielokrotniania, które maj charakter przejciowy lub dodatkowy, stanowi integraln i podstawow cz procesu technologicznego i wykonywane s wyłcznie w celu albo skutecznej transmisji w sieci wród osób trzecich przez porednika albo w celu umoliwienia legalnego wykorzystania utworu lub innego przedmiotu objtego ochron. Dane czynnoci zwielokrotniania nie powinny mie same w sobie adnej wartoci ekonomicznej. O ile spełniaj one te warunki, wyjtek ten obejmuje czynnoci pozwalajce na przegldanie, jak równie czynnoci wprowadzania do pamici podrcznej, w tym czynnoci, które umoliwiaj skuteczne funkcjonowanie systemów transmisji, z zastrzeeniem, e porednik nie zmieni informacji i nie bdzie utrudniał legalnego wykorzystania technologii, powszechnie uznanej i stosowanej przez przemysł, w celu uzyskania danych w sprawie wykorzystania informacji. Korzystanie jest uwaane za legalne, jeeli zezwala na nie podmiot praw autorskich lub nie jest ono ograniczone przez prawo. 34) Pastwa Członkowskie powinny mie moliwo uwzgldniania pewnych wyjtków i ogranicze w niektórych przypadkach do celów edukacyjnych lub naukowych, na rzecz instytucji publicznych, takich jak biblioteki i archiwa, do celów sprawozdawczoci w zakresie aktualnych wydarze, do cytowania, na uytek osób niepełnosprawnych, do celów bezpieczestwa publicznego oraz do wykorzystania w postpowaniach administracyjnych lub sdowniczych. 35) W niektórych przypadkach dotyczcych wyjtków lub ogranicze podmioty praw autorskich powinny otrzyma godziw rekompensat jako wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów lub innych przedmiotów objtych ochron. Przy okrelaniu formy, szczegółowych warunków i ewentualnej wysokoci takiej godziwej rekompensaty naley uwzgldni okolicznoci kadego przypadku. Przy ocenie tych okolicznoci pomocnym kryterium byłaby potencjalna szkoda poniesiona przez podmiot praw autorskich w wyniku danej czynnoci. W przypadku gdy podmiot praw autorskich przyjł ju zapłat w innej formie, na przykład jako strona opłaty licencyjnej, specjalna lub oddzielna zapłata moe nie by nalena. Wysoko godziwej rekompensaty musi uwzgldnia stopie wykorzystania zabezpiecze technicznych przewidzianych w niniejszej dyrektywie. W niektórych przypadkach, gdy szkoda poniesiona przez podmiot praw autorskich jest niewielka, moe nie powsta adne zobowizanie do zapłaty.

5 36) Pastwa Członkowskie mog przewidzie godziw rekompensat dla podmiotów praw autorskich, nawet jeeli stosuj one fakultatywne przepisy w sprawie wyjtków lub ogranicze nie wymagajcych tej rekompensaty. 37) Istniejce systemy krajowe w zakresie reprografii nie stwarzaj powaniejszych barier dla rynku wewntrznego. Pastwa Członkowskie powinny by upowanione do uwzgldnienia wyjtku lub ograniczenia w odniesieniu do reprografii. 38) Pastwa Członkowskie powinny by upowanione do uwzgldnienia, za godziw rekompensat, wyjtku lub ograniczenia wobec prawa do zwielokrotniania dla niektórych rodzajów zwielokrotniania produktów dwikowych, wizualnych i audiowizualnych przeznaczonych do uytku prywatnego. Moe to zawiera wprowadzenie lub utrzymanie systemów wynagradzania, których celem jest wynagrodzenie podmiotom praw autorskich poniesionej przez nie szkody. Pomimo tego, e rónice istniejce midzy tymi systemami wynagradzania przeszkadzaj w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewntrznego, nie powinny one, w odniesieniu do prywatnego zwielokrotniania na noniku analogowym, mie znaczcego wpływu na rozwój społeczestwa informacyjnego. Prywatne cyfrowe kopiowanie moe by bardziej rozpowszechnione i mie wiksze znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Naley wic odpowiednio uwzgldni rónice midzy prywatnym cyfrowym i analogowym kopiowaniem oraz dokona odpowiednich rozrónie pomidzy ich pewnymi aspektami. 39) Stosujc wyjtek lub ograniczenie w przypadku kopii prywatnej, Pastwa Członkowskie powinny naleycie uwzgldni rozwój technologiczny i gospodarczy, w szczególnoci w odniesieniu do prywatnego cyfrowego kopiowania oraz systemów wynagradzania, gdy dostpne s skuteczne zabezpieczenia techniczne. Takie wyjtki lub ograniczenia nie powinny powstrzymywa korzystania ze rodków technicznych lub ich wykorzystania przeciwko obchodzeniu zabezpiecze. 40) Pastwa Członkowskie mog uwzgldni wyjtek lub ograniczenie na rzecz niektórych instytucji non-profit, takich jak ogólnodostpne biblioteki lub inne instytucje o podobnym charakterze, jak równie archiwa. Jednake powinno to by ograniczone do niektórych szczególnych przypadków objtych prawem do zwielokrotniania. Taki wyjtek lub ograniczenie nie powinien pokrywa korzystania w ramach dostarczania przez Internet utworów lub innych przedmiotów objtych ochron. Niniejsza dyrektywa nie powinna narusza moliwoci Pastw Członkowskich do odstpienia od wyłcznego prawa do publicznego uyczania, zgodnie z art. 5 dyrektywy 92/100/EWG. Stosowne jest promowanie specjalnych umów lub licencji, bez wprowadzania nierównoci, wspierajcych takie instytucje i rozpowszechnianie celów, które realizuj. 41) Przy stosowaniu wyjtku lub ograniczenia w przypadku ulotnych nagra wykonywanych przez organizacje radiowe i telewizyjne, zakłada si, e urzdzenia własne nadawców obejmuj urzdzenia osoby działajcej w imieniu i na odpowiedzialno organizacji radiowych i telewizyjnych. 42) Przy stosowaniu wyjtku lub ograniczenia w niehandlowych celach edukacyjnych i bada naukowych, włczajc nauczanie na odległo, niehandlowy charakter danej działalnoci powinien by okrelony przez sam działalno. Struktura organizacyjna i rodki finansowania danej instytucji nie s w tym wzgldzie elementami decydujcymi. 43) W kadym przypadku istotne jest, aby Pastwa Członkowskie przyjły wszystkie konieczne rodki w celu wspierania dostpu do utworów przez osoby niepełnosprawne, które maj utrudnione samodzielne korzystanie z utworów, biorc pod uwag dostpne formaty. 44) Stosowanie wyjtków i ogranicze przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinno przebiega zgodnie ze zobowizaniami midzynarodowymi. Takie wyjtki i ograniczenia nie mog by stosowane w sposób naruszajcy uzasadnione interesy podmiotu praw autorskich lub w sposób sprzeczny z normalnym wykorzystaniem jego utworu lub innego przedmiotu objtego ochron. Przepisy dotyczce takich wyjtków lub ogranicze w Pastwach Członkowskich powinny w szczególnoci naleycie uwzgldnia zwikszony wpływ gospodarczy, jaki wyjtki i ograniczenia mog mie w nowym rodowisku elektronicznym. Dlatego naley jeszcze bardziej ograniczy zakres pewnych wyjtków lub ogranicze w odniesieniu do nowego wykorzystania utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objtych ochron.

6 45) Wyjtki i ograniczenia okrelone w art. 5 ust. 2, 3 i 4 nie powinny jednak stanowi przeszkody dla okrelenia stosunków umownych zmierzajcych do zapewnienia godziwej rekompensaty podmiotom praw autorskich w stopniu dozwolonym przez prawo krajowe. 46) Odwołanie si do mediacji mogłoby pomóc uytkownikom i podmiotom praw autorskich w rozstrzyganiu sporów. Komisja, we współpracy z Pastwami Członkowskimi w ramach Komitetu Kontaktowego, powinna podj badania dotyczcej nowych moliwoci prawnych rozstrzygania sporów dotyczcych praw autorskich i pokrewnych. 47) Rozwój technologiczny pozwoli podmiotom praw autorskich wykorzystywa rodki technologiczne majce na celu uniemoliwienie lub ograniczenie działa, na które nie zezwolili podmiotom praw autorskich, praw pokrewnych lub praw sui generis w odniesieniu do bazy danych. Istnieje jednak ryzyko rozwoju nielegalnych form działalnoci zmierzajcych do umoliwienia lub ułatwienia obchodzenia zabezpieczenia technicznego przewidzianego przez te rodki. W celu uniknicia wyrywkowych podej prawnych, które mog ogranicza funkcjonowanie rynku wewntrznego, istnieje potrzeba zapewnienia zharmonizowanej ochrony prawnej przed obchodzeniem skutecznych zabezpiecze technologicznych oraz przeciw zaopatrzeniu w urzdzenia i produkty lub usługi słuce temu celowi. 48) Taka ochrona prawna powinna dotyczy rodków technologicznych, które pozwalaj skutecznie ograniczy działania, na które podmioty praw autorskich nie wydały zezwolenia, praw pokrewnych lub praw sui generis w odniesieniu do baz danych, nieutrudniajc jednak normalnego funkcjonowania sprztu elektronicznego i jego technologicznego rozwoju. Taka ochrona prawna nie zobowizuje do projektowania urzdze, produktów, czci składowych lub usług odpowiadajcych rodkom technologicznym, o ile te urzdzenia, produkty, czci składowe lub usługi nie s objte zakazem art. 6. Taka ochrona prawna powinna respektowa zasad proporcjonalnoci i nie powinny by zabronione urzdzenia lub działania, których istotny handlowy cel i wykorzystanie jest inny, ni obchodzenie ochronnych rodków technicznych. Ochrona ta nie powinna w szczególnoci stanowi przeszkody dla bada nad kryptografi. 49) Ochrona prawna rodków technologicznych nie narusza stosowania przepisów krajowych, które mog zabrania posiadania do celów prywatnych urzdze, produktów lub czci składowych przeznaczonych do obchodzenia rodków technologicznych. 50) Taka zharmonizowana ochrona prawna nie wpływa na przepisy szczegółowe w sprawie ochrony, zgodnie z dyrektyw 91/250/EWG. W szczególnoci nie powinna by stosowana do ochrony rodków technologicznych uywanych w powizaniu z programami komputerowymi, która została wyłcznie podjta w wyej wymienionej dyrektywie. Nie powinna ona ani powstrzymywa, ani utrudnia rozwoju lub wykorzystywania jakiegokolwiek rodka umoliwiajcego obchodzenie rodków technicznych koniecznych dla wykonywania działa realizowanych zgodnie z art. 5 ust. 3 lub art. 6 dyrektywy 91/250/EWG. Artykuł 5 i 6 niniejszej dyrektywy w sposób wyłczny przewiduj wyjtki dotyczce stosowanych wyłcznych praw obowizujcych w odniesieniu do programów komputerowych. 51) Ochrona prawna rodków technologicznych jest stosowana bez naruszenia postanowie dotyczcych porzdku publicznego okrelonego w art. 5 oraz bezpieczestwa publicznego. Pastwa Członkowskie powinny wspiera dobrowolne rodki podejmowane przez podmioty praw autorskich, w tym zawieranie i stosowania porozumie pomidzy podmiotami praw autorskich a innymi zainteresowanymi stronami, aby moliwe było osignicie celów niektórych wyjtków lub ogranicze przewidzianych przez prawo krajowe zgodnie z niniejsz dyrektyw. W przypadku braku dobrowolnych rodków lub umów, w rozsdnym terminie Pastwa Członkowskie powinny podj stosowne rodki w celu zapewnienia, e podmioty praw autorskich dostarcz beneficjentom takich wyjtków lub ogranicze odpowiednie rodki umoliwiajce skorzystanie z tych wyjtków lub ogranicze, przez zmian ju zastosowanego rodka technologicznego lub poprzez zastosowanie innych rodków. Jednake aby takie rodki podejmowane przez podmioty praw autorskich, włczajc umowy, lub podejmowane przez Pastwo Członkowskie nie były naduywane, wszystkie rodki technologiczne stosowane podczas wdraania takich rodków, powinny by chronione prawnie. 52) Przy stosowaniu wyjtku lub ograniczenia w przypadku prywatnego kopiowania zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Pastwa Członkowskie powinny popiera korzystanie ze rodków dobrowolnych, dziki którym bdzie zapewnione osignicie celów takich wyjtków lub ogranicze. Jeeli w rozsdnym terminie nie został podjty aden rodek dobrowolny w celu umoliwienia zwielokrotniania do uytku prywatnego, Pastwa Członkowskie mog ustanowi rodki, które pozwol beneficjentom danego wyjtku lub ograniczenia na skorzystanie z niego. rodki dobrowolne podejmowane przez podmioty praw autorskich, włczajc umowy pomidzy podmiotami

7 praw autorskich a innymi zainteresowanymi stronami, jak równie rodki podejmowane przez Pastwa Członkowskie nie stanowi dla włacicieli praw autorskich przeszkody w korzystaniu ze rodków technologicznych zgodnych z wyjtkami lub ograniczeniami w sprawie kopii przeznaczonych do uytku prywatnego przewidzianymi przez prawo krajowe zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b), z uwzgldnieniem godziwej rekompensaty wymaganej w wyej wymienionym przepisie oraz ewentualnego rozrónienia pomidzy rónorodnymi warunkami korzystania, zgodnie z art. 5 ust. 5, jak na przykład kontrola liczby zwielokrotnie, Aby zapobiec naduywaniu tych rodków, kady rodek technologiczny stosowany przy ich wdraaniu powinien korzysta z ochrony prawnej. 53) Ochrona rodków technologicznych powinna zapewnia bezpieczne rodowisko dla wiadczenia interaktywnych usług na danie, w taki sposób, aby osoby postronne mogły mie dostp do utworów lub innych przedmiotów objtych ochron w wybranym przez siebie miejscu i czasie. W przypadku gdy usługi te s regulowane przez postanowienia umowne, nie stosuje si art. 6 ust. 4. akapit pierwszy i drugi. Inne ni interaktywne formy korzystania z Internetu nadal podlegaj tym przepisom. 54) Dokonano znacznych postpów w dziedzinie midzynarodowej normalizacji technicznych systemów identyfikacji utworów i innych przedmiotów chronionych w formacie cyfrowym. W rozszerzajcym si rodowisku sieciowym istniejce rónice midzy rodkami technologicznymi mogłyby doprowadzi wewntrz Wspólnoty do niezgodnoci systemów. Naley wspiera kompatybilno i współdziałanie rónych systemów. Wysoce podane jest wspieranie rozwoju systemów globalnych. 55) Rozwój technologiczny ułatwi rozpowszechnianie utworów, w szczególnoci w systemach sieciowych i dlatego podmioty praw autorskich stan przed koniecznoci zapewnienia lepszej identyfikacji utworu lub innego przedmiotu objtego ochron twórcy lub kadego innego podmiotu praw autorskich oraz dostarczenia informacji o warunkach i sposobach korzystania z utworu lub innego przedmiotu objtego ochron, w celu łatwiejszego zarzdzania prawami, które s z nimi zwizane. Naley zachca podmioty praw autorskich do stosowania znaków wskazujcych w szczególnoci, poza informacjami okrelonymi powyej, czy zezwalaj oni midzy innymi na rozpowszechnianie utworów lub innych przedmiotów objtych ochron w systemach sieciowych. 56) Istnieje jednak niebezpieczestwo, e mog zosta podjte bezprawne działania zmierzajce do usunicia lub zmodyfikowania elektronicznej informacji o zarzdzaniu prawem autorskim dołczonej do egzemplarza dzieła lub do rozpowszechniania, wywiezienia w celu rozpowszechniania, nadawania, publicznego udostpniania lub podania do publicznej wiadomoci utworów lub innych przedmiotów objtych ochron, z których usunito takie informacje bez zezwolenia. W celu uniknicia niekompletnych podej prawnych, które mog ogranicza funkcjonowanie rynku wewntrznego, konieczne jest zapewnienie zharmonizowanej ochrony prawnej przed wszelk tak działalnoci. 57) Wymienione systemy informacji o zarzdzaniu prawami mog równie, w zalenoci od ich przeznaczenia, przetwarza dane osobowe dotyczce indywidualnego korzystania z przedmiotów objtych ochron i pozwala na ledzenie zachowa w Internecie. Te rodki techniczne powinny, w ramach swoich funkcji technicznych, uwzgldnia zabezpieczenia prywatnoci zgodnie z dyrektyw nr 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 padziernika 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych[10]. 58) Pastwa Członkowskie powinny przewidzie skuteczne sankcje i zadouczynienie za naruszenie praw i zobowiza wymienionych w niniejszej dyrektywie. Powinny one podj wszystkie niezbdne rodki dla zapewnienia stosowania tych sankcji i rodków naprawczych. Przewidziane sankcje musz by skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce oraz powinny obejmowa moliwo domagania si odszkodowania i/lub nakazu zadouczynienia oraz w razie potrzeby, przepadku naruszonych dóbr. 59) Usługi poredników mog by, w szczególnoci w rodowisku cyfrowym, coraz czciej wykorzystywane przez osoby trzecie w działalnoci naruszajcej prawa. W wielu przypadkach porednicy tacy maj najwicej moliwoci, aby zakoczy takie naruszenia. Dlatego, z zastrzeeniem wszystkich innych dostpnych sankcji lub rodków naprawczych, podmioty praw autorskich powinny mie moliwo domagania si wydania zakazu skierowanego do porednika, który w sieci utrzymuje naruszenia praw autorskich utworu lub innego przedmiotu objtego ochron przez osob trzeci. Moliwo taka powinna by dostpna, nawet jeeli działania porednika stanowi przedmiot wyjtku na mocy art. 5. Warunki i metody dotyczce takich nakazów powinny by uregulowane w ramach prawa krajowego Pastw Członkowskich.

8 60) Ochrona przewidziana przez niniejsz dyrektyw nie powinna narusza krajowych lub wspólnotowych przepisów prawnych w innych obszarach, takich jak własno przemysłowa, ochrona danych, usługi zwizane z dostpem warunkowym, dostpem do dokumentów publicznych oraz zasada chronologii wykorzystywania medialnego, mogcych mie wpływ na ochron praw autorskich lub pokrewnych. 61) W celu dostosowania si do postanowie Traktatu WIPO o wykonaniach i nagraniach dwikowych, naley zmieni dyrektywy 92/100/EWG i 93/98/EWG, PRZYJMUJ NINIEJSZ DYREKTYW: ROZDZIAŁ I CEL I ZAKRES Artykuł 1 Zakres 1. Niniejsza dyrektywa dotyczy ochrony prawnej praw autorskich i pokrewnych w ramach rynku wewntrznego, ze szczególnym uwzgldnieniem społeczestwa informacyjnego. 2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 11 niniejsza dyrektywa pozostawia niezmienione przepisy wspólnotowe i w aden sposób nie narusza tych przepisów dotyczcych: a) ochrony prawnej programów komputerowych; b) prawa najmu, prawa uyczania i niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w dziedzinie własnoci intelektualnej; c) praw autorskich i pokrewnych stosowanych do nadawania programów drog satelitarn i retransmisji kablowej; d) czasu trwania ochrony praw autorskich i niektórych praw pokrewnych; e) ochrony prawnej baz danych. ROZDZIAŁ II PRAWA I WYJ TKI Artykuł 2 Prawo do zwielokrotniania utworu Pastwa Członkowskie przewiduj wyłczne prawo do zezwalania lub zabraniania bezporedniego lub poredniego, tymczasowego lub stałego zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu wszelkich rodków i w jakiejkolwiek formie, w całoci lub czciowo: a) dla autorów - w odniesieniu do ich utworów; b) dla artystów wykonawców - w odniesieniu do utrwale ich przedstawie; c) dla producentów fonogramów - w odniesieniu do ich fonogramów; d) dla producentów pierwszych utrwale filmów - w odniesieniu do oryginału i kopii ich filmów; e) dla organizacji radiowych i telewizyjnych - w odniesieniu do utrwale ich programów, niezalenie od tego, czy te programy transmitowane s przewodowo lub bezprzewodowo, włczajc drog kablow lub satelitarn. Artykuł 3

9 Prawo do publicznego udostpniania utworów i prawo podawania do publicznej wiadomoci innych przedmiotów objtych ochron 1. Pastwa Członkowskie powinny zapewni autorom wyłczne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostpnianie ich utworów, drog przewodow lub bezprzewodow, włczajc podawanie do publicznej wiadomoci ich utworów w taki sposób, e osoby postronne maj do nich dostp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. 2. Pastwa Członkowskie powinny przewidzie wyłczne prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek podawanie do publicznej wiadomoci utworów, drog przewodow lub bezprzewodow, w taki sposób, e osoby postronne maj do nich dostp w wybranym przez siebie miejscu i czasie: a) dla artystów wykonawców - w odniesieniu do utrwale ich przedstawie; b) dla producentów fonogramów - w odniesieniu do ich fonogramów; c) dla producentów pierwszych utrwale filmów - w odniesieniu do oryginału i kopii ich filmów; d) dla organizacji radiowych i telewizyjnych - w odniesieniu do utrwale ich programów, niezalenie od tego, czy programy te s transmitowane przewodowo lub bezprzewodowo, włczajc drog kablow lub satelitarn. 3. Czynnoci publicznego udostpniania utworów i podawania do publicznej wiadomoci okrelone w niniejszym artykule, powoduj wyczerpania praw okrelonych w ust. 1 i 2. Artykuł 4 Prawo do rozpowszechniania 1. Pastwa Członkowskie powinny przewidzie dla autorów wyłczne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego rozpowszechniania oryginału swoich utworów lub ich kopii w drodze sprzeday lub w inny sposób. 2. Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje si tylko w przypadku pierwszej sprzeday danego przedmiotu lub innego przeniesienia własnoci na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem. Artykuł 5 Wyjtki i ograniczenia 1. Tymczasowe czynnoci zwielokrotniania okrelone w art. 2, które maj charakter przejciowy lub dodatkowy, które stanowi integraln i podstawow cz procesu technologicznego i których jedynym celem jest umoliwienie: a) transmisji w sieci wród osób trzecich przez porednika, lub b) legalnego korzystania z utworu lub innego przedmiotu objtego ochron i które nie maj odrbnego znaczenia ekonomicznego, bd wyłczone z prawa do zwielokrotniania okrelonego w art Pastwa Członkowskie mog przewidzie wyjtki lub ograniczenia w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania okrelonego w art. 2, w nastpujcych przypadkach: a) w odniesieniu do zwielokrotniania na papierze lub podobnym noniku przy uyciu dowolnej techniki fotograficznej lub innego procesu przynoszcego podobny skutek, z wyjtkiem partytur, pod warunkiem e podmioty praw autorskich otrzymaj godziw rekompensat;

10 b) w odniesieniu do zwielokrotniania na dowolnych nonikach przez osob fizyczn do prywatnego uytku i do celów ani bezporednio, ani porednio handlowych, pod warunkiem e podmioty praw autorskich otrzymaj godziw rekompensat, uwzgldniajc zastosowanie lub niezastosowanie rodków technologicznych okrelonych w art. 6, w odniesieniu do danych utworów lub przedmiotów objtych ochron; c) w odniesieniu do szczególnych czynnoci zwielokrotniania dokonywanym przez ogólnodostpne biblioteki, instytucji edukacyjnej lub muzea, lub przez archiwa, które nie s skierowane na osignicie bezporedniej lub poredniej korzyci gospodarczej lub handlowej; d) w odniesieniu do ulotnych nagra dokonanych przez organizacje radiowe i telewizyjne przy pomocy własnego sprztu i dla własnych programów; zachowanie tych nagra w oficjalnych archiwach moe by dozwolone ze wzgldu na ich wyjtkow warto dokumentaln; e) w odniesieniu do zwielokrotnie programów dokonywanych przez instytucje społeczne prowadzone w celach niehandlowych, takie jak szpitale lub wizienia, pod warunkiem e podmioty praw autorskich otrzymaj godziw rekompensat. 3. Pastwa Członkowskie mog przewidzie wyjtki lub ograniczenia w odniesieniu do praw okrelonych w art. 2 i 3 w nastpujcych przypadkach: a) korzystania wyłcznie w celach zilustrowania w ramach nauczania lub bada naukowych tak długo jak ródło, łcznie z nazwiskiem autora, zostanie podane, poza przypadkami, w których okae si to niemoliwe i w stopniu uzasadnionym przez cel niehandlowy, który ma by osignity; b) korzystania dla dobra osób niepełnosprawnych, jeeli korzystanie odnosi si bezporednio do upoledzenia i nie ma handlowego charakteru, w rozmiarze, który wynika z tego upoledzenia; c) zwielokrotniania przez pras, publicznego udostpniania utworów i podawania do publicznej wiadomoci aktualnych artykułów na tematy gospodarcze, polityczne lub religijne oraz utworów nadawanych lub innych przedmiotów objtych ochron tego samego rodzaju, chyba e korzystanie z nich zostało zastrzeone i o ile zostanie wskazane ródło, włczajc nazwisko autora lub korzystanie z utworów lub innych przedmiotów objtych ochron w powizaniu ze złoeniem sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, w granicach uzasadnionych celem informacji, o ile zostanie podane ródło, łcznie z nazwiskiem autora poza przypadkami, w których okae si to niemoliwe; d) cytowania do celów takich jak słowa krytyki lub recenzji, o ile dotyczy ono utworu lub innego przedmiotu objtego ochron, który został ju prawnie podany do publicznej wiadomoci, o ile zostanie podane ródło, łcznie z nazwiskiem autora, poza przypadkami, w których okae si to niemoliwe oraz o ile korzystanie odbywa si zgodnie z uczciwymi praktykami i w rozmiarze usprawiedliwionym przez szczególny cel; e) korzystania do celów bezpieczestwa publicznego lub w celu zapewnienia sprawnego przebiegu lub prowadzenia sprawozda z procedur administracyjnych, parlamentarnych lub sdowych; f) korzystania z przemówie politycznych, jak równie z fragmentów wykładów publicznie dostpnych lub podobnych utworów lub przedmiotów objtych ochron, w granicach uzasadnionych celem informacji oraz o ile zostanie podane ródło, łcznie z nazwiskiem autora, poza przypadkami, w których okae si to niemoliwe; g) korzystania podczas ceremonii religijnych lub oficjalnych imprez organizowanych przez władze publiczne; h) korzystania z utworów takich jak utwory architektoniczne lub rzeby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych; i) niezamierzone włczenie utworu lub innego przedmiotu objtego ochron do innego nonika; j) korzystania w celach reklamowych dotyczcych wystaw publicznych lub publicznej sprzeday dzieł artystycznych, w stopniu koniecznym dla promocji danego wydarzenia, z wyłczeniem wszelkiego innego handlowego wykorzystania; k) korzystania do celów karykatury, parodii lub pastiszu;

11 l) korzystania w zwizku z prezentacj lub napraw sprztu; m) korzystania z utworu artystycznego w formie budynku lub rysunku, lub planu budynku w celu odbudowy tego budynku; n) korzystania poprzez udostpnienia lub podanie do wiadomoci, w celu bada i prywatnych studiów, indywidualnym postronnym osobom z dzieł lub innych przedmiotów objtych ochron, które nie podlegaj zasadom zakupu lub licencji, znajdujcych si w zbiorach instytucji okrelonych w ust. 2 lit. c), przy uyciu wyposaonych terminali w pomieszczeniach wymienionych instytucji; o) korzystania w niektórych innych przypadkach o mniejszym znaczeniu, jeli wyjtki lub ograniczenia s ju przewidziane w prawie krajowych i o ile dotyczy jedynie analogicznych form korzystania i nie narusza swobodnego obrotu towarów i usług na obszarze Wspólnoty bez naruszania innych wyjtków i ogranicze zawartych w niniejszym artykule. 4. Jeeli Pastwa Członkowskie mog przewidzie wyjtek lub ograniczenie w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania zgodnie z ust. 2 lub 3, mog one równie dopuci wyjtek lub ograniczenie w odniesieniu do prawa rozpowszechniania okrelonego w art. 4, o ile ten wyjtek jest uzasadniony celem zezwolenia do zwielokrotniania. 5. Wyjtki i ograniczenia przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 powinny by stosowane tylko w niektórych szczególnych przypadkach, które nie naruszaj normalnego wykorzystania dzieła lub innego przedmiotu objtego ochron ani nie powoduj nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich. ROZDZIAŁ III OCHRONA RODKÓW TECHNOLOGICZNYCH I INFORMACJI O ZARZ DZANIU PRAWAMI Artykuł 6 Obowizki w odniesieniu do rodków technologicznych 1. Pastwa Członkowskie przewiduj stosown ochron prawn przed obchodzeniem skutecznych rodków technologicznych przez dan osob, której znane jest lub w zalenoci od okolicznoci musi by znane to, e zmierza lub ona w tym celu. 2. Pastwa Członkowskie przewiduj stosown ochron prawn przed produkcj, przywozem, rozpowszechnianiem, sprzeda, najmem, reklam w celach sprzeday lub najmu lub przed posiadaniem w celach handlowych urzdze, produktów lub czci składowych oraz wiadczeniem usług, które: a) stanowi przedmiot promocji, reklamy lub sprzeday w celu obejcia skutecznych rodków technologicznych; lub b) posiadaj tylko ograniczony, majcy handlowe znaczenie cel lub zastosowanie inne ni obejcie skutecznych rodków technologicznych; lub c) s głównie zaprojektowane, produkowane, dostosowane lub realizowane do celu umoliwienia lub ułatwienia obchodzenia skutecznych rodków technologicznych. 3. Do celów niniejszej dyrektywy przez wyraenie "rodki technologiczne" rozumie si wszystkie technologie, urzdzenia lub czci składowe, które przy normalnym funkcjonowaniu s przeznaczone do powstrzymania lub ograniczenia czynnoci w odniesieniu do utworów lub innych przedmiotów objtych ochron, które nie otrzymały zezwolenia od podmiotu prawa autorskich lub prawa pokrewnego prawu autorskiemu przewidzianego przez prawo lub prawa sui generis przewidzianego w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE. rodki technologiczne uwaa si za "skuteczne", jeeli korzystanie z chronionego utworu lub z innego przedmiotu objtego ochron jest kontrolowane przez podmioty praw autorskich poprzez zastosowanie kodu dostpu lub mechanizmu zabezpieczenia, takiego jak szyfrowanie, zakłócanie lub kadej innej transformacji utworu lub przedmiotu objtego ochron lub mechanizmu kontroli kopiowania, które spełniaj cel ochronny.

12 4. Bez wzgldu na ochron prawn przewidzian w ust. 1 w przypadku braku rodków dobrowolnych podjtych przez podmioty praw autorskich, włczajc porozumienia pomidzy podmiotami praw autorskich i innymi stronami, Pastwa Członkowskie podejm właciwe rodki w celu zapewnienia, e beneficjenci wyjtków lub ogranicze przewidzianych w prawie krajowym zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a), c), d) i e) oraz w ust. 3 lit. a), b) lub e) bd mogli korzysta z wyjtków lub ogranicze w stopniu koniecznym do skorzystania z nich, jeeli beneficjent ma legalny dostp do chronionego utworu lub przedmiotu objtego ochron. Pastwo Członkowskie moe take podj tego rodzaju rodki w stosunku do beneficjenta wyjtku lub ograniczenia przewidzianego zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b), o ile podmioty praw autorskich umoliwiły ju zwielokrotnianie utworów do uytku prywatnego w zakresie niezbdnym do skorzystania z danego wyjtku lub ograniczenia oraz zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 lit. b) i ust. 5, nie przeszkadzajc włacicielom praw autorskich w podjciu odpowiednich rodków dotyczcych liczby zwielokrotnie zgodnie z tymi przepisami. rodki technologiczne stosowane dobrowolnie przez podmioty praw autorskich, łcznie ze rodkami stosowanymi w celu realizacji dobrowolnych porozumie i rodki technologicznestosowane przez Pastwa Członkowskie w celu realizacji podjtych rodków, objte s ochron prawn przewidzian w ust. 1. Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie maj zastosowania do utworów lub innych przedmiotów objtych ochron podanych do publicznej wiadomoci na warunkach ustalonych w drodze umowy w taki sposób, e osoby postronne maj dostp do nich w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Jeeli niniejszy artykuł jest stosowany w zwizku z dyrektywami 92/100/EWG i 96/9/WE, niniejszy ustp stosuje si mutatis mutandis. Artykuł 7 Obowizki dotyczce informacji o zarzdzaniu prawami 1. Pastwa Członkowskie przewiduj stosown ochron prawn przed osobami, które wiadomie bez zezwolenia podjły jedno z nastpujcych działa: a) usunicie lub zmian informacji elektronicznej o zarzdzaniu prawami; b) rozpowszechnianie, przywozu w celu rozpowszechniania, nadawania, udostpniania lub podawania do publicznej wiadomoci utworów lub innych przedmiotów chronionych, objtych zakresem niniejszej dyrektywy lub rozdziału III dyrektywy 96/9/WE, z których elektroniczne informacje o zarzdzaniu prawami zostały bez zezwolenia usunite lub zmienione, jeli taka osoba wie lub ma uzasadnione podstawy, by wiedzie, e poprzez to powoduje, umoliwia, ułatwia lub ukrywa naruszenie jakiegokolwiek prawa autorskich lub praw pokrewnych prawu autorskiemu lub naruszenie prawa sui generis przewidzianego w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE. 2. Do celów niniejszej dyrektywy przez wyraenie "informacje o zarzdzaniu prawami" rozumie si informacje przewidziane przez podmioty praw autorskich pozwalajce na identyfikacj utworów lub innych przedmiotów objtych ochron okrelonych w niniejszej dyrektywie lub objte prawem sui generis przewidzianym w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE, identyfikujce autora lub kady inny podmiot praw autorskich, lub informacje o warunkach i sposobach korzystania z utworu lub innych przedmiotów objtych ochron, jak równie liczby lub kody, poprzez które takie informacje s wyraane. Akapit pierwszy stosuje si, jeeli którakolwiek z tych informacji jest dołczona do kopii lub wystpuje w powizaniu z publicznym udostpnieniem utworu lub innego przedmiotu objtego ochron okrelonego w niniejszej dyrektywie lub objtego prawem sui generis przewidzianym w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE. ROZDZIAŁ IV PRZEPISY WSPÓLNE Artykuł 8 Sankcje i rodki naprawcze

13 1. Pastwa Członkowskie przewiduj stosowne sankcje i rodki naprawcze w przypadku naruszenia praw i obowizków wymienionych w niniejszej dyrektywie i podejmuj wszelkie niezbdne rodki w celu zapewnienia ich realizacji. Sankcje te musz by skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. 2. Kade Pastwo Członkowskie podejmuje niezbdne rodki w celu zapewnienia, aby podmiot praw autorskich, którego interesy zostan naruszone przez czynnoci dokonane na jego terytorium, mógł wytoczy powództwo o odszkodowanie i/lub wnioskowa o wydanie nakazu i w miar potrzeby, domaga si przepadku naruszonych dóbr, jak równie urzdze, produktów lub czci składowych okrelonych w art. 6 ust Pastwa Członkowskie zapewni, aby podmioty praw autorskich mogły wnioskowa o wydanie nakazu przeciwko porednikom, których usługi s wykorzystywane przez stron trzeci w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych. Artykuł 9 Dalsze stosowanie innych przepisów prawnych Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczcych w szczególnoci, patentów, znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych, wzorów uytkowych, topografii półprzewodników, czcionek drukarskich, dostpu warunkowego, dostpu drog kablow do usług radiowych i telewizyjnych, ochrony narodowych skarbów kultury, wymaga prawnych w zakresie egzemplarza obowizkowego, prawa o praktykach ograniczajcych i nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, bezpieczestwa, poufnoci, ochrony danych i prywatnoci, dostpu do dokumentów publicznych i prawa o zobowizaniach umownych. Artykuł 10 Tymczasowe zastosowanie 1. Przepisy niniejszej dyrektywy znajduj zastosowanie do wszystkich utworów i innych przedmiotów objtych ochron okrelonych w niniejszej dyrektywie i które w dniu 22 grudnia 2002 r. s chronione przez ustawodawstwa Pastw Członkowskich w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych lub które spełniaj kryteria ochrony w rozumieniu niniejszej dyrektywy lub przepisów okrelonych w art. 1 ust Niniejsz dyrektyw stosuje si bez uszczerbku dla czynów dokonanych i praw uzyskanych przed dniem 22 grudnia 2002 r. Artykuł 11 Dostosowania techniczne 1. W dyrektywie 92/100/EWG wprowadza si nastpujce zmiany: a) skrela si art. 7; b) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ograniczenia mog by zastosowane jedynie w niektórych szczególnych przypadkach, które nie szkodz normalnemu wykorzystaniu przedmiotu objtego ochron ani nie naruszaj uzasadnionych interesów podmiotu prawa". 2. Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 93/98/EWG otrzymuje brzmienie: "2. Prawa producentów fonogramów wygasaj po upływie pidziesiciu lat od momentu utrwalenia. Jeeli w tym terminie fonogram został prawnie opublikowany, dane prawa wygasaj po pidziesiciu latach od dnia pierwszej prawnie dokonanej publikacji. W przypadku braku prawnie dokonanej publikacji w okresie okrelonym w zdaniu pierwszym oraz jeeli fonogram został prawnie publicznie udostpniony w tym terminie, dane prawa wygasaj po upływie pidziesiciu lat od dnia pierwszego dokonanego zgodnie z prawem publicznego udostpnienia utworu.

14 Jednake prawa producentów fonogramów przez wyganicie czasu trwania ochrony, która im przysługiwała na mocy niniejszego ustpu, w jego wersji sprzed zmiany wprowadzonej dyrektyw 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczestwie informacyjnym*, nie podlegaj ochronie w dniu 22 grudnia 2002 r., ustp ten nie spowoduje, e te prawa na nowo bd chronione. * Dz.U. L 167 z , str. 10". Artykuł 12 Przepisy kocowe 1. Najpóniej do dnia 22 grudnia 2004 r., a nastpnie co trzy lata, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, w którym, midzy innymi, na podstawie szczegółowych informacji dostarczonych przez Pastwa Członkowskie, bada w szczególnoci stosowanie art. 5, 6 i 8 w wietle rozwoju rynku technologii cyfrowej. W przypadku art. 6 Komisja bada w szczególnoci, czy zapewnia on wystarczajcy poziom ochrony i czy zastosowanie skutecznych rodków technologicznych nie wywiera szkodliwych skutków na prawnie dozwolonych działaniach. Komisja przedstawi, jeeli bdzie to konieczne, w szczególnoci w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewntrznego okrelonego w art. 14 Traktatu, odpowiednie propozycje zmian w odniesieniu do niniejszej dyrektywy. 2. Ochrona praw pokrewnych prawu autorskiemu w rozumieniu niniejszej dyrektywy pozostawia ochron prawa autorskiego nienaruszon i nie szkodzi mu w aden sposób. 3. Ustanawia si Komitet Kontaktowy. W jego skład wchodz przedstawiciele właciwych władz Pastw Członkowskich. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Komisji, zbiera si on albo inicjatywy przewodniczcego albo na wniosek delegacji jednego z Pastw Członkowskich. 4. Do zada Komitetu naley: a) badanie wpływu niniejszej dyrektywy na funkcjonowanie rynku wewntrznego i sygnalizowanie ewentualnych problemów; b) organizowanie konsultacji co do kwestii wynikajcych ze stosowania niniejszej dyrektywy; c) ułatwianie wymiany informacji w sprawie stosownych zmianach zachodzcych w ustawodawstwie i orzecznictwie, jak równie dotyczcych rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i technologicznego; d) działanie w charakterze forum oceny rynku technologii cyfrowej dotyczcej utworów i innych przedmiotów, łcznie z prywatnym kopiowaniem i uywaniem rodków technologicznych. Artykuł 13 Wykonanie 1. Pastwa Członkowskie wprowadz w ycie najpóniej do dnia 22 grudnia 2002 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbdne do spełnienia wymaga niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomi o tym Komisj. W przypadku wprowadzenia w ycie przez Pastwa Członkowskie tych rodków powinny one zawiera odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszy ich urzdowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia okrelane s przez Pastwa Członkowskie. 2. Pastwa Członkowskie przeka Komisji tekst przepisów prawa krajowego przyjtego w dziedzinie objtej niniejsz dyrektyw. Artykuł 14

15 Wejcie w ycie Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wspólnot Europejskich. Artykuł 15 Odbiorcy Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Pastw Członkowskich. Sporzdzono w Brukseli, dnia 22 maja 2001 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego N. FONTAINE Przewodniczcy W imieniu Rady M. WINBERG Przewodniczcy [1] Dz.U. C 108 z , str. 6 oraz Dz.U. C 180 z , str. 6. [2] Dz.U. C 407 z , str. 30. [3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 1999 r. (Dz.U. C 150, z , str. 171), wspólne stanowisko Rady z dnia 28 wrzenia 2000 r. (Dz.U. C 344, z , str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2001 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzdowym). Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2001 r. [4] Dz.U. L 178 z , str. 1. [5] Dyrektywa Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 122 z , str. 42). Dyrektywa zmieniona dyrektyw 93/98/EWG. [6] Dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej (Dz.U. L 346 z , str. 61). Dyrektywa zmieniona dyrektyw 93/98/EWG. [7] Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 wrzenia 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drog kablow (Dz.U. L 248 z , str. 15). [8] Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.U. L 290 z , str. 9). [9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady- 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77 z , str. 20). [10] Dz.U. L 281 z , str. 31.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. Dz.U.97.125.800 MIDZYNARODOWA KONWENCJA o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. (Dz. U. z dnia 14 padziernika 1997 r.)

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, w szczególnoci jego art. 63 pkt 1 lit. a),

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, w szczególnoci jego art. 63 pkt 1 lit. a), ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczce ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dubliskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12

Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Umowa Nr BPRT/9/2012/ID /BPRT/12 Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie, pomidzy Skarbem Pastwa - Kancelari Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa reprezentowan przy zawieraniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA

Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA Załcznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... 2011r. pomidzy Gmin Bukowno Urzd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, reprezentowan przez: Mirosława Gajdziszewskiego Burmistrza Miasta Bukowno

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2014 r. COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych KOMISJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych L 111/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.5.2009 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw U S T A W A z dnia 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pón. zm. 3)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004. z dnia 10 marca 2004 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiajce szczegółowe zasady wprowadzenia rozporzdzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4616 Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. Panie i Panowie Posowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuj wniesiony, na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RAP/179/2010

UMOWA NR RAP/179/2010 UMOWA NR RAP/179/2010 Zawarta w dniu.2010 r. pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 zwanym dalej,,zamawiajcym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo